Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 28, 1903, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -" r r- —
OUAHA
TřffTtfTVtff
rftlJMK Mi trucuj riký
pomomlk k ! i ) se vvsnt JU
ml twenálskério ibrtH 141 i v
káni roa Stálá práce dobrý
plat tinři Illiilí u
Jo Vtipálky na 3 Wilinm
ulici Omaha ta
raTíiuíf: ti řssvJaoilř
uspořádá nt ilťit diku
Vídání dmký %bat llollava ř
ro ICO Sokolov Dámy íinl
k nmu pilná pfípravy přípravu
M til
— I'iti rl Wolf organisátor
Dřevná Svřtovích vrtlil te
pomlřil vrfřf t IlowrlU Nb
kdl mrskal po tt inulých Čtrnácte
dni 1'fncnvil o sesílenl tamního
Táboru česká l(pt c 71 WOW
setkal e c skvélým úspěchem
Zhka! tam II nových tlenu zacel
oa prvém mfsté má co dekovali p
Emilu llroleckému předsedovi
zmínéného Táboru Do Táboru
nřiiali bvli též dva svnové p Hro
na místopředsedy Táboru Česká
Lípa
— Pao J Mathauser správce
Sokolovny který po minulé dva
týdoy churavěl takže i na lůžko
po nějaký den upoutio byl opít
ae pozdravuje — nepoddajoá jeho
povaha sokolská zvítězila
— Občané oa 15 ulici jižně od
WilliaTi požádali o srovnání ulice
až po Lincoln Ave Nánledkem
toho bude snížena o 3 — 6 stop S
prací započne ae nepochybní jtítí
letos
— Vícra odpoledne bylo na
15 ul živo neboť slavila zde ve
selku sl Marie Korousova s p
Fr Dvolákem U 2 hod odpo
lední odvezeni snoubenci do chrá
mu kdež spoutáni ve svazek man
želský vlp Vránkem Po oddav
kách následovala hostina v doně
rodíSů nevěstiných kteréž zú
častnili se cetoí přátelé a známí
novomanžsla Večtr když byl
již svatební kvas v proudu dosta
vil se Pěvecký odbor TJS aby
zapěl svojí spoluílenkyni — ne
věstě svatební Zábava byla ve
selá vše bylo v nejlepšl náladě
Přejeme novomanželům aby z po
dobného rozmaru nevycházeli
— Jak se dovldámezakoupili v
nové městské tržnici místo též
nasi čilí obchodnici CraiM Kunclo
vé Je to tušíme prvoí teskí
firma která tak učinila
— Naše česká Praha vzrůstá
neboť v nedávných dnech dokon
čeoo zde několik nových staveb
Pan Zelený postavil nové obydlí
v ulici Witliam pan Zajíc jakož i
pan E Chleborád v ulici 15 pan
Netuiil v ul 14 kdežto p Neje
pínský dostavuje prostornou resi
denci na 16 proti {kole Komen
ského — Zábava pořádaná Pěveckým
Odborem T J Sokol ve prop'cb
krupobitím stížených ve staré vla
stí vynesla kolem dvanáctí dolarů
Je to málo avSk víc iJ-ialo e
očekávat! při tik lal-é ni Itívě
jakou byla Sokolovna v nobotu
poctěna Vždyť ami pořadatelé
se obávali že bude to vlaniné
krupobitím pro ně — nebo že po
boří sami místo aby potlučeným
prospěli Plesu zúčastnili se hlav
ní lidé mladSÍ kteří drželi přátel
skou ušlechtilou zábavu asi do
druhé bodíoy t půlnoci
— - Připravte se na skvělou zá
bavu kterou bspořádá četa Tibo
ta Nebrasaká Lípa £ 18} W VV
v sobotu dne 14 listopadu v
síni Metzově Výbor zábavo! vy
nasnaží se sby zábivt tato každé
bo uspckojiU Yittupué obnáší
15c osoba n5
— - Minulé úterý pozdí v nocí
oloupen byl krajan p John Urban
bydlící v č 315 Leavenwortb ul
zaměstnaný u Electric Light Co
o tvou týdol mzdu v obnosu tij
50 Krajan Urban zastavit se na
nějakou tu sklenku pěnivého moku
v jednom hostinci a zde počasto
val též Johaa Kártena a Charles
Cartwrigbta kteříž viak ieredoě
e mu odměnili Sledovali pana
Urbana jenž klidní te bral domů
na 7 a Leaveaworth kdež Karteu
jej podržel a Cartwright peníze mu
vybral Oba lupiči byli zatčeni a
panem Urbanem stotožněni Cart
wright odteděl si již dva tresty v
káznici
witwierittwt 7akowt
ntittravta tot vvtainv Drcni _
rbeumatiamu noural atd
IrKA líICMTIBA nttmnimf
"KOTVOVÝ"
PAIN EXPELLER
Mm MaMUýuti ifktitktril ijrttiUmd:
IImmM11 Im fía fiirk J
r'"Tv li'""' 1
- Hf0IVWUW trtri
rji Bodwuhodwmvlw
meumirramtmneuraiQu "TW-
" tun v vun
I Zf Oc vili UMník mS fU nrw
Odpor" tynfkaýirtmí UkaH
W" 1 ISWIií-ISlí™-
- -
Mtitli lir ISIí
Nt H l i mnoluVh a tláM
nt foUH Muita J C l přnhiUI
lir I tsnt Itkt
ve ílvrick dne 29 tijni 1901
v I kuj ir v Sokoloval
tlt jit tj ul v Omtse "OpixH
vrní lny V ti r 1 Jf tjlntí
(lelriHy té tiUtMnl r- ilí
kttU ffká uvědomělá Irnt I
„' Ul uviti ))yiiy í i
UMÍiné dostaví aby ukánli h
(cc(lii( vilťiiou toučmnot km t
válí si tth ptáv Vstupné 15c
Oznámeni Česko-Nároi Hřtltov
mho Spolku
Vihledrm k tomu 1 nmotl
krné meí nimiž bohužel i
vltiluí Členové Česko-Národuího
llřbiiovnllio Spolku rottruftu)(
pověsti ie hřbitovní výbor ium
právt vybírali roční taxu 30c 1
lotu usneseno uveřejnili ohraženl
proti podobnému alehčování neb
výbor koná pouze povinnost sta
novami mu vytknutou a idali zá
konití jest k tomu oprávněn
muže se každý kdo o tom pochy
buje otázali kteréhokoliv právní
ka tak jako to učinil hřbitovní
výbor dříve oežli oau taxu počal
vybírati
Pročež budiž jednou pro vždy
připomenuto že tak dlouho po
kud hřbitovní výbor bude konat
tprávně povinnosti své musí onu
taxu vybírati bť se to i někomu
protivilo na tak dfiležitou institu
ci jakou právem nái Národní
Hřbitov jest a nikdo by se neměl
zdráhali tak nepatrnou Částkou
roční přispěti
- Včera zastavil se u nás na
okamžik p Longin Folda chvat
ně známý bankéř Ž Clarkson Neb
Zavítal do Omany za obchodními
záležitostmi ale dlouho ae zde
nezdržel Byli jsme návřtěvou
páně Foldovou velice poté&eni
— Jíž příští sobotu večer uspo
řádá bujará cvičící četa Táboru
Ncbraska č 4771 MWA sou
kromý večírek stůj v síni p J W
Hrocha Ač do zábavy létu ninjl
přístup pouze hosté zvaní ut-po
chybujeme ani v nejmeoMm Žc
účastenství bude velké neboť cvi
čící četa získala si v době svého
trváaí nesčetných přátel nejen
mezi krajany aie i mezi jínoná
rodovci Pořádající výbor posta
ral se o výbornou hudbu a zaru
čuje všem účastníkům srdečnou t
sousedskou zábavu Přijďte se
obveselit do čilého kroužku stát
ných lesníků !
— Třináctý výroíol ples Podp
Sokola Tyri č I pořádaný min
sobotu večer v síoi J W Hrocha
vydařil se opětně skvěle Náv&tě
va byla obrovská a hosté bavili se
až do pozdního rána Inu Tyríáci
jsou holt paSácíl Pořádají do
roka j'-n dvě nanejvýš tři zábavy
ale dají si na nich záleželi Atak
bez velkých trubiá spolkové jmění
jejich roste a— roste
— Schůze republikánů prvé a
druhé wardy pořádaná minulý
čtvrtek vtčíT v Národní slai p J
Ondráčka byla velmi sluSně navštívena-
Ve schůzí té řečnili
mimo kandidáty při-d-eda republi
kánského okres výboru Cowull
K J Cornísh Joba L Kennedy
a Ed Kosewater-
-— Ve čtvrtek ve 3:43 hod ráno
spozorován I yl požár v budově č
lili Ilowarď ul náležející kc
missionářské firmě Kirschbraun &
Sonsčlenem divadelní společnosti
"FaUe Step" p Gouldem Týl
ubíral se 1 Krugova diva JI do
hotelu St James když pojednou
uzřel jasné světlo v hořejších po
schodích Kirscbbrtunovy budovy
Sdělil to ttučnímu kierkovi a týž
dal ihned poplaSné znamení Když
se hasiči k požáru dostavili vyra
zily plameny jii střechou a před
ními okny budovy Hustý kouř
v mohutných sloupech valil se k
obloze a prudkým větrem sever
ním roznášen byl déHť jisker iiroko
daleko Hasiči zahljilí boj proti
zhoubnému Živlu s předu i ze zadu
budovy a iett mocných proudů vo
dy vrhali do šlehajících plamenů
Neí zdálo se ie vzdor veškerému
jich úsilí zachvátí plameny i bu
dovy sousední Koneční ale po
dařilo te jim přece požár ovlád
nout! Celková ikoda s působe
ná na zboží strojích a budově
oJhaduje se oa 150000 a jest
prý úplni kryta pojištěním Při
požáru byl zraněn hasi! John
Manuel kterýž se soudruhem John
Engelem nalézali te ve čtvrtém
poschodí v předu budovy když
oajednou z druhého poschodí pla
meny vyrazily Mangel skočil se
žebř'ku ale upadl a pohmoždil ti
nohu
— Letot máme my Čechové
pouze jediného kandidáta a tím
jest p Louis Berka jenž byl zoo
vuoavržen za po'icejního soudce
Pan Berka jest bystrý právník
dobrý Čech a osvědčeoý úředník
Výborné schopnosti jeho uznávají
i političtí jeho odpůrci Pro tyto
přední vlattnosti tvé zasluhuje ti
podpor vtecb občanů a tudíž i
viecb krajanů Volte jej bel ohle
dá na politická tvé vyznáni
f
vy
kiiná kulí wnkoti tt Pbilni Um bi Siiuth Omahy ttvi
isjl mřli by a pvsti
Metropolitan Hotel roli 27 a L ul
lnl lSVl t™ř k H!kf
(tntls M'kíl!0 tpAsuliM 'okoe jmt lint ťlt'i a vůbec
trlá olululit jmt l iiUU Nikde nt-ludl lp a levněji
nhi Měiii rc h l'apr maje tnlclott iktilt notv hovl VsIKMm
a ik 11 tl v ttr o V' spliřnlk # vtnmiiu nbsliihu riiří
láWhvx M Atvrsr iwrrz
A C Troup
rrpilillVáiikř a urlcnre pre řsl
áMrlktnilia MMih-e
A l'Ti"Hi rvtitttk AnmVy vrrňie
(iniiHnl illiirlktiilho iHiiiilrii mílii (-l
kr)nňni nJlm IioMi miit "' liV s
MninilV a Juliu vVliirti rtntk 11 y
illl v (Imuřr kr-m S"i let iluinuv Jnlio
nl"it $- v ilrulii1 wnnlř
1'nu Tnmp Jftt tifivnlii sk'iikíhi
tmniilll M v uSfMU Hmti(ř V !
irinv! f s roitliM svvnil ili ikrwii
Mvbiiiilntf O kilci nlí fnvl olieomiu
UmIu iln II li-l t4H ttfhn nír praio
titl i oticm tvÝm knienV''b lumn-h
V 11 leti i-b mtiib-iil s S niitlM ríml ilo
nhru Wmhlniřton U a sli po ?l rokn
irariivsl Dl futmř Iťiku l"í:i ptM rtu
Nnlimiky uliwilvnvnl nnrmUlnl iknlu v
ÍVru nařil vstoupil lis universitu lo
tknu kili- vrsiuooviil pritvs roku ln7l
Hned nu tu uwlll se v Oinute a vřnol
prakrl pritvnlrké Jlř st duul s W
cliem pruvoiiijfl
ln Troup dí-kiije a rikvrínoí sv pro
tlr(l tuk il6!nit? Jnilln ři'ttiym svým
prAtelfitn oaohnfin kli-HÍ tiíI sl ho J
koto niužs řrslnřho pM-livC-lin svMo-mlu-lio
s nnni-]vVs si bupmbo Krslsní
dejte utusvftj Ví
] Vrlkolop
PLES!
uspořádá
Síio'B3l6s!2vaC60 JÍO
na amcrlrlď' pilcnií
ve čtvrtek 26 listopadu
t Soldliinií' na Již 18 ul
I
Hospodu u Šňupco Cauklcylíros
VUTM
Franci a Vávra
B3 raná 13 a Willíam
OMAHA NEU
piloul svfm rnsWm a krajiinftm
vfiljr lim tir)fl'rnf ílin Hi lilllniym WiL
krm t vln ul drubjr vonných ilutitnlklt
I aii min) nit likéry s po cely l n rbiitnyin
liliiřrm
Vtnrnit olululis Tel A-1MH
Hojně zásobený
vlsatnl
Bratři Semínovó
v č 1311 William ul
Mí ns vjsw-rvjíly hojnost rVmlvrfho
nissii v'( ho druhu Ji-lli li iiniiáf-ské
v'rntiky Mkí se tť n JU-ptl porostl %
'Pfljifte tifesv'(1'ln ! Olijcdnitrkjr
nmřiio uf init Ul ti-lt-foncm t-Mit ASI 72
O'iokontl lii't vlirni unioví
m It tiviikho
hadi
ZHtk v S hodin er
K hojní nvWl v '' Vfbflf
1TT¥irfTTTTTTTTTTTfTTfTTT
3fyfíH Solidní slřthro
nou (mru pormf vuMlvot
MtiAuké wh flitrritihé od
krytnf íi-rn kfn rifpm
DKitíiJl íin pr U attl vili
k l iis'IIí'4iii HtMfre
Ulm tr')ífm (ipNixijfm
pUif 'IfrthnUHfítjř tw fi'1'fj i
iiirvifjá Mí- lnrjlihíi H
pralftiuvillho n+nnh1 (lnuti)
UfUÍ XH til 1'fítit tW ÍM
Imhj tw t)fkfiti nin mu
k tm nti tíatfíttkiiti h ifi'
Utut n lt St iprtatifii výU Uf
ti rř-ti-li-ti voltM ťrilliUJkf vh-n Muitim
Hm1 tí #3 h xiá tio olifcJnávkfu (Um
Utkittf rin minimu ti rnín-iuf hoitnky pi
tmu rf(iif'tí iné timt vém uítfiinf ti
jrf (((( ftíuhf M-trtu jflny hiHilnťroíj
'tt Uílo kouuf ttfU ywM Ittsttrry iTllP
AIÍKH JKUf í IiV 0M
Sil H 'trollu i i mí i ut
N4I Vflfkf kitulo) hmhu}f ffff rbfnfrh
ttíiímk tkfřiĎ) ivtiUti ijuAftk r#-rof'rít
tutfU křtifi tt ku?"kfm (lilfll tU-U-U
lř Jri írW1) kift řHÍ(fl t tyl oUltU-hS C
v HUnuU'h triiiiiksWm 'Ar
Isfšfl
w i a k m m u
f l r lni msjín-lé
lacktluw a IMirc lVter
SaiiioHlníťh kořalek
Západní dodavatelé
Hoítrkk Dhu ikotské kořalky
EKipernoof Vlrilola Dare vln
HtfsolJovych Kalifornských vln
a pálenek
3Iiilt 3IiiiTow"
Kxcelsior Springs Mo
Soljbo-SaliDe a Rcpt mincrálotcti rod
Též
Jediné americké přírodní katari
cké vody
CACKLEY BROS
Importři a velko
olirbixlnícl lilioTlnniiil
OMAHA NEB RAŠKA
Ni-jlciiíl s i rilié llntry uva za 25c
VylilWcní David ivy tirďky proti
y bolťiií lilsvjr a pllcní linUlim po 25c
Hlmsnovski'ho thé proti souchotinám
$100
Ryllnná smíš pro řsludftk jio 85c
v Beránkově lékárně
rub 1(1 a VYíHIhm 1'oitovní staulrc
Potřtbujete li UHLÍ objednej
te si je u české firmy
IVriMpiir Coul CJo
jejíž úřadovna nalézá se oa 14 a
William til a sklad v Chicago
Lumber Yardu Firma tato pro
dává uhlí vieho druhu a zaručujíc
plné uspokojení žádá o přlzefl
krajanů FRANK KAŠPAR
ji — řiditel
— Nejstarším a proto také nej-
Oblíbenějším hostincem v českť
Praze jest bez odporu hontinec
řízený po léta krajaoy pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William
ul 1'řijtfte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adams t Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou teti
pííjoe podruhé zase choť nikde
se mu nedostane lepáího 'itofu'101
ochotnější obtíluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak nrž ž
na čepu jet stále črstvý řízný
Metzův kžák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlcpftí
zboží v trhu neboť Sloup a Krutni
žádný ''šmejd'' nekoupí ajM
— Krajané pozor! Známý a oblí-bt-ný
hostinec na 15 ulici vedle
"Creifhton Orpheum" jejž dřív
vlastnil Rudy Havelka t po něm
Louis Máchal řídí nyní chválo
známý krajan Jos Novák Bude
mu největMm potříením posloužili
vždy krajanům řízným pivkem
výbornými doutníky a nejleplími
likéry Pravé plzeňské a chutný1
zákusek stále oa ruce Přátelé 1
známí zastaví se zajisté u Nováka
kdykoliv budou níií cestu do
města x
— Krajany naSe upozorňujeme
oa eleffaotně zařízený Hoy'i Home
Saloon na rohu 13 a Howard ul
v němi opět hospodaří osvědčený
český hostinský p Anton Křeček
Jdete li do města aneb z města a
jste-lí toužení hladem neb Žízní
zajděte ti do hostince Křečkova
kdei řízným ležákem Storzovým
zaplatíte žízeři a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Též I o nějaký ten
říznější doušek a výborné doutníky
jest pečliví postaráno Zl nálev
nou naleznete buď samého Toníka
aneb věrného jeho sklepníka p
Václava Najberga kteří! vzorní
vát obslouží Tel: Aaja6
— Kouříte rádi dobrý doutník?
jestli ano toi zastavte te u Vic
Dulátka 1248 jii 13 ul a požá
dejte o "My beat" Při tom mů
žete tí vybrtti pěknou dýmko
aneb ipičku jichž mi Dulátko
hojnou zásobu jako! i tabák kuř
lavý IBupavý a i výkavý Doutní
níkový tabák prodává nyní libru
za ajc 7 —
— Chcete li si pochutnat! na
dobrém tučoém "catfithu" zajdi
te ti k ntlemu řezoíku Joe Vopál
koví na 5 a Williard ul kterýž
má každou středu čerstvé Při
tom ti můžete n něho koupiti též
čerstvý íarmerský med nejlepíí
jakosti 10
Hprárná' olliky prs muže a boiliy
li)
yť
Pozoruhodný nákup oblek íi a
Kvrclmíkfi-- Ony Neříznuty až
na díeíi
Hotové peníze činily divy ve východních
trzích následkem pozdní doby podzimní
sézony Nakoupili jsme mnoho za radi
kálně tnížené ceny a nyní není případu v
dějinách oděvu aby kdy nabídnut byl za
tak velice láksvé úpf'rné ceny jako tento
I
INulHmní a ylmnf MHlnf tn(llt
ym imito tony a ttitky
txU ) eenv Mtiťn l ! Ilml "I wsl4il ivť h V"tl
ril(ln )k# jle -Uv ( i!k hfwMn íl vdln Vy
pravíme vis psIUfiiř t m JmlAl eetiy k Mv platili ta dobr
tritr liil l-rítlo
Muskť mmmIiiÍ imidlo
JtvUMř k flfttiv trhovan# rvtlk# linvlny koiile ft yý
vlfky ini h l'rt v bmi hlte IiwIk i pro )iii" "
tfplť a ncsrasltrliit olilk 1'tnMil liii TV hHlnit ra 4"e
7P Mu!M vlirii Jnk"l prirosene li im-nim kom a P""-
fhp vUVky 1VI íJk Hkní tlutaví tlisrveue pravltlclu siiunl
IVU kkiU' lllarv linlnuly t I5e
fp Kom til mu- n' ulilrk Tříkf olilek tisvlnfiií nicrlno vlnřnf a
fhp nolohrlvnbiif' KaMé brvy a váhy NcjlrM sattMal
I UU tlVlolirk
Dámski a dťlski' spodní pnidlo
) lMtke pxtieiiTi n( Jercv pruhoval' apnjrné obleky Velkiat J
imlL al H fiaviilrlné !K' Iimtnoty sa ťóc
Ífí litmk iknf xltotovriié Jrwr jiruhovaití íkasajky a kalhoty
' :'flnmeiie web bílé tmrvjr I Inci (cl se iro tlilo asonu Praví
dolué "So hmluoty sa lir
IstmakA onlfn tnrtiln
45c
45C
Jprsey pruhované ajxiji-né ohlrk primarnC ieňf nrb bll a vrlml
teply1 auíitci"n Pravidelné 7íč hiMtnoati sa 45c
ml
SPOLEHLIVÝ OBCHOD
Stále jRtž mluvíme vám o věctch jež máme na prodej Ne
přejeme si abychom vás unavili ale zboží nafie jest hodnoty tak
výborné že nemůžeme si pomoci abychom o něm nemluvili
Chceme abyste zboží toto vidMi a pak budete vy mluvili o něm
svým přátelům Nale jet druh zboží jež potřebujete — což znamená
že obchodujeme se všemi potřebami jak pro domácnost tak pro
osobu-
Yi$ odév pro muže a chlapec Jest nejlepňí
Xaíc ceny za tento odév Jsou neJIepAf
Máme obleky— též svrchníky několika různých střihů a několika
různých cen Můžete obdržet! dubrý užitečný oblek nebo tvrchník
za I750 nebo můžete si zabezpečili něco lepSlho za různé ceny až do
I2500 nebo I3000 za tyléž předměty Právě nyní máme zásoby
obleků a svrchníků jež se dříve prodávaly za Jta 50 Clfí
a J1300 na něž činíme zvláfttní výprodejnl cenu "'UlU
Měli byste přijiti a dovolili nám abychom vám ukázali toto
zboží I kdybyste neměli úmysl je koupiti
Svrchníky pro mladíky všech střihů od jtj 73 do in 50
Chlapecké obleky krátkými kalhotami l dvojitým předkem a o
tří kusech jti50 až 11500
Nyní dostavila se sézooa kdy trochu tepla nepůsobí nepříjemně
Jste připraveni? Můžeme vás vypravili v tomto oboru po vašem
vkusu a zálibě pokud se týle vytápěcích i vařících kamen Nu Se ceny
kamen jsou přiměřené Též vám můžeme posloužili různými před
měty pro domácnost
6-palcová roura 9c
30x30 plech pod kamna 39c
Lopatka na uhlí 3c
Kbelík na uhlí 15c
Gal kbelík 13c
Kuch fiská pilka na msto 23c
Kruh kolem roury 3c
Držadla k žehličkám 3c
ZaSlete vždy poítovoí objednávky obchedu jenž vát uspokojí
nebo peníze vám vrátí
HAYDEN BROS 16 a Dodge ul Omaha
Miiíik nejli jiíf ftn& dlati1 hotovi yyxoee cenné
obleky a svrchníky vyznaiiA
riHliMka jraviileltiycb 12" #2250
alZSoo za
MiiiiMf árlrtý vj!jr'lej muiUkch dokonalcli olilcků a
arrthnlkii vác# tlí hilnoty dokonalé i co do
střihu í co do ahutuvení
$10
lj 1 19 II mn li
os OCfatfiy
Zvláštní vyklad mužských mékkých a tvrdýth klobouků
nejnovřjší mody a tarev WlM) u W
VÍNA A LIKÉRY
Zvláštní výhodní! nabídka
$1100
vín u lihovin
##50
#U)0
Činíme následovní kombinovanou výhodnou nshdlku za kupní cenu thyiium
uvedli vs známost n výborné zssohy a proto u'lnlll jim komhlnael 9 lahví na
Hub nejlenífeh drubo OilfMrtiěuJema tyuéjil řislé vboré druby zvlíítě
prr lékařské ůM Jest to zboží vzof né jež by mélo btl chováno v kaidéin domř
pro případ nahodilé potřeby a nemoci
Labvs pskovány Jsíu bepeřoé v pJíkné jilnoiluché dřevC-né badné z nM
dohlídky a nebude II fím možno seznali že obdrželi jste lepií bodnutu oežlokou
můžete dostat tluds Jinde tnfižete mtrn zboží vrátltl a my s radostí vrátíme vám
neprodlené v4 peníz Pamatujte že posýláina éplní vyplaeenrb test kvartů
ti hupni unii M Vl) (ceny 1 M nebo drhnu t kvartů a Hupni tmu (7 V)t Ireny
llt00) jak náa1dujei
a kvtrty líillert Old Priváte Stock Kye pravidelná cena laoo
t kvart výborného kalifornského Fort Wtne pravidelná cena 75
I kvart lííller's Pure Kock and Rye pravidelná cena 1 00
a kvtiíy Jlillr't Home Made Blackherry Brandy prav cena t73
Velký výprodej líicí
'♦r
Celkem Ij 50
Celá bednso Sesli kvartech s H00 typUrtnd neb dvojnásobní každého
zUží— dn'l kvartů elkem— ti $1 Mi plit Tato zvláítn! nabídka Ber
trvidloubo— ObJedneJU st tď—l'usltsl pro cnn( 8
MILLER LIQUOIt CO
1309 Farnam St - - - Omaha Neb
— - - - - r
BOSTON ST ORB
Zvláštní vprodej počínající
v pomleli dne i llntopadu
Ova železniční náklady koberců
L rohožek voskového plátna a linolea
koupených f jednoho železničního výmolu Něco
a tohoto zboží bylo velmi málo poškozeno
— jiné jest úplně zachovalé a neporušené
Tyto výprodeje jsou v pondělí i v úterý 2 a 3 Ilitop
i Jediný český obchod-
O duinl
SCHNEIDER & KLEIN
o
JI
s
V i 12J2 J 13 ul 0MARA KtB %
Mámu na sklad vf horná luijiortovaná I kalifornská vína kentucké M
kořalky a likéry viaib Urubb za cmjr ntJlevnf JHI j
Olfirt CU)o in Ilon %
Objodnávky na vnek vyřizuji ae spolehlivé a za zboží ta raf
Otdtbcny krajan JOH K AlÍK vzoruá honty obslouží
Riley Brothers Co
VELKOOBCHODNÍCI
Likéry a doutníky
Old Mllltary Hye — Diamond II Kye
N B Archer IJourbon
1118 Fnriinm t 03I1IV
MWoUstein&Co
prodá vám gsllcn
dobrého claretu tt"talrn"0 za 65c
Přineste vlastní tvůj plucar a bude vás stát! pouze 6jc
WOLLSTEIN & CO INK
622-524 jižní 13 ul Omaha Neb