Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 28, 1903, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HospoilAřskfi Besídka
t'táU U% Ji
Imi t 1e
Mitl hospodáři pMli k poinánt
pracuje suásl námahu lilnl
mnohrm IťpnrtladHitf pfra
lnu lahálcli 1'roia jt orjlípe kont
přes sinu t amtstnávati avtak
tak I' nrlhuhrnli uý htl aby
it apl Jr-M pro léio prvíli
Koni v linii pracující ml vo
svalstvo o jala mnohem pa
olitlill ku práci nežli kont tahá
lejíbl pak se ICi lak anadto ne
oiltl když přijdu pilná doba
Hby 1'ráct f koňmi v timČ má
vlak julii jinou výhod'! — kouř
jsou Mle pod dohledem a pro
lo Jim Ink snadno nécrt na
přihodí ko kdyi jsou br dohle
dn pustčni
Co vlak budtmie a koflmi dílatiř
NA)a ki práce se najdu viJyl Voji
nu ilMvl vyvážejme hnůj na pole
přivážejme píci odvážejme hlínu
vyveame rybník aneb nádržku na
vodu a pod Na fsrmc najde ae
vidy práce pro potah A když
nebude nic jiného vyjeďme ai
alcipoll na procházku poohléd
nouti so po okolí a sousedství
Kdyi budou koní pracovali spo
tlebují aice o nčco více pice nežli
při zahálce ale to nám zaplatí
práce kterou a nimi vykonáme
nemluví ani o tom jak zmíněno
že v lelí budou v IcpSim itavu
Krmeni koni bčhem doby zimní
nemusí fcýti nikterak nákladné
Jistý hoipodář popisuje krmeni
vých koní v dobí přezimováol
takto: Hlavním krmivem kterého
já tvým koním v zimní dobí po
skytnu je hojlukové seno oves ve
snopkách a ovesná sláma Kino
obyčejně dostanou kus slámy
ovesné na který se dá nahoru
pro chuť trochu sena V poledne
pokrmím je senem večer dosta
nou opít slámu s trochou není
Na noc pak nahází se jim všechna
sláma kterou nesežrali použije ss
jí jako podestýlky a za Žebřík za
loží se jim nčkolik snopků ovsa
Slámu ovesnou mám k zimnímu
krmeni koní radéji nežli divoké
seno Divoké seno mi ovsem
vlej látek výživných v sobí a koní
o r ím lépe pracují ale pochybuji
Í- je pra ní lak zdravým jako
slsma Zrnitá píce sestává hlav
ní t ovsa otrub Jsem přesvěd-'
cen Ze pice rozmanitá jde koním
zvládli nepracujícím znamenitě k
duhu poněvadž jedno krmivo
druhá doplňuj' a lépe se stráví
Asi čtyřikrát v týdnu dáváni ko
ním na noc též vařený ječmen
Koně kterými pracujeme krmí
me podobní jako ty i kterými
pracovali nemažeme ale zahálejí
cí nedostávají v poledne obrok a
Seno
V ohradí kam koní pouBtím
nalézá ae stále korýtko se solí
která jdu koním znamenití k du
hu Myslím Ze mnohým koním
sláma neslouží jediní proto že
nedostávají solí Koní rozhodní
není dobře nechat! stále ve stáji
ponívadž zda ochabuje jejích ti
Žívací ústrojí oni rchoulostiví a
pak se snadno nachladí olékají
jím nohy ívláate při silníjftlm
krmení
jak předejiti cholera u rřpřWho
dbli)U
I Udržujme místa kde se pra
sata krmí kde spí jakoZ í kádí a
nádoby v nichž se jim pití míchá
ve vzorné čistotě
3 Odchovávejtne dobytek od
doHjřlých plemenic a po dospě
lých plemennlclch od nichž do
staneme mláďata mnohem sílníjRí
nežli od rodičo nedospělých
3 Uvarujme se plemenilby
krevní cíli příbuzenské poněvadž
mláďata od rodičo v příbuzen
ském poměru k sobí si stojících
jsou slabá snadno nemocem
padléhají
4 Vzdejte se v krajinách kde
cholera řádívá chovu selat pod
zimních Pramice se podzimní
březnostf přilit seslali následkem
čehož snadno podlehne nákaze
Nejvíce připadá cholery vzniká u
prasnic které přišly i na podzim
se selaty
5 Varujme se přckrrnování
aneb jakékoliv náhlé změny píce
zvláště náhlého přechodu od su
ché píce k zelené Víe co při
vádí v nepořádek zažívání a osla
buje Žaludek oslabuje též celé
tělo
6- Pfikrmujme zvláště dobytek
mladý krmivy bohatými na látky
bílkovité Takovými jsou pleni
ce otruby ovea Vystřihejme ae
krmiti samotnou kukuřicí Mla
dá prasata potřebují látek ku tvor
bě ivalatva kostí a nervo Kuku
řice víak nemůže jim jich poskyt
nout! Není lep&lbo prostředku
k sesílení a pro náležité zdraví
dobytka vepřového jako řádná
pastva v jetelovém poli
7 Pracujme viemožně k lomu
aby se do nasf ohrady dobytčí ne
dostaly zárodky této nakažlivé
nemoci Ve vitiiní přípa Jo jsou
obvinováni jako tiM'14 tbiilrry
Náksta natírá t Irl vý
haleih dolnlka ři'nvehn a M
iledVrm toho totnáleny oi na
hntáih antt odvu lidi na nohách
dobytka auvh ( piatlva 1'ioto
není tadno dovolovali nikomu
fcdi pln lilii do styku s lilesntč
nimi vosy o I vepřového dobytka
tm I) kdo má co dělali a culmi
ohradami dobytčími ptahátrti do
ohrad nalich anrh k niti Ho
lubi vrány tž nákatu tomási
l proto nemřli bychom jirli v
ohradách Irpfii Vťnitmo li
domnělým maličkostem trorhn
pozornosti iiiftřrina tím anaduo
rathrániti celé svoje stá lo
H Popřejme co aelepRlho pří
stupu svrtla slunečnímu do stál a
na proilranstvl ke krmeni Pa
prsky sluneční jsou těmi nejtrpM
mi smrtiči zárodku cholerových
Mráz je nezničí Hleďme aby
náš dobytek vepřový měl vždy do
statek čisté vody k pití a aby byl
chráněn před nepříznivými vlivy
povčtrnosti Sni a popel jakož i
dřevěné uhlí bu liž vždy na sna
dí Látky ty pravidluji tráveni
následkem čehož zvíře tak snadno
nemoci nepodlehne byt i nákaza
byla přítomna Jestiť známo že
tělo v náležitém zdravotním stavu
se nalézající dovede lépe nemocem
vzdorovali Vie co pomáhá
udržovali tělo při sile chrání je
zároveň před chorobami
Křepelky a prérijní slepice
V podzimu bývá u íaimářo zvy
kem aby ai udělali dobré oko u
svých známých a příbuzných ve
místech dovolovst jim lov křepe
lek a prérijních slepic na svých
pozemcích Lov je zajímavá víc
a těsí-li farmáře těSÍ dvojnásob
človíka z města Ale vzdor tomu
by žádný íarmář povolení k lovu
těchto opeřenců ďávati nemil —
ani ne t lásky aneb z přátelství
ani za peníze
Co vlastni za ikodu vám le
tošního roku udělaly křepelky
aneb prérijní slepice? Mažete
plnou mírou ocenili v Sec hen ten
užitek který vám přinesly? Vizte
Že ony byly nejť ptlmi vašimi piá
tely a pomocníky Ony poží
raly po celé léto různý Škodli
vý hmyz kterého spotřebovaly ne
smírné množství a lim zachránily
vám vaše plodiny přJ zkázou To
lujisté oprávfliije je též k nějaké
uiu malému podílu z té va'ií úrody
Popřejete li jím ho nebudí to da
leka tak velká škoda jak velký
byl užitek od nich Nechť roz
množuji ic na vaši íjrrně neboť
nikdy jích nebude příliš mnoho
Pakli zachce se vám samotným
prérijní alepice v podzimu aneb
nikdy snad I křepelky máte k ni
právo avšak nenechávejte mišťá
ka ať jíž je to lovec z povoláni
aneb ze zábavy kdykoli n svojí
íarmu přijdi a zde zviř peroatou
stříleli inrzačilí plašili Nezně
užívejte důvěry této nevinné zvíře
které k vám nabyla vašim letním
pohostinstvím sice bude se vy
hýbat! vaši íarmi i příštího léta
kdy byste jejl služeb potřebovali
Nedbejte na to bude li vás pan
honec z místa považovali za la
komce nýbrž řekněte mu zcola
jasnK Ze uznáváte prérijní ulepit
a křepelky za zvěř farmáři užiteč
nou která si zaslouží všemožné
ochrany Tlm sí snad pozlobíte
svého známého t místa kUrý
nemi dostatek rozumu aby správ
nost toho uznal avšak aobí tlm
prospějete Zvláště křepelky za
slouží si veškeré vaší přízní
— Dobrá dojnice je podkladem
úspěšného mlékaření Na jejich
vlastnostech záleil zdar mlékaře
— Sražené mléko jo znamení
tým přlkrmem pro slepice Ony
sí na něm rády pochutnávají a
dobře po ním nesou
— Kachny lze chovati J bez
rvbníku ienom kdyi mají Justa
lek vody k piti
— Smetanu je třeba před tluče
ním náležití promíchali načež
nechá se stáli v teplotí o 55 ai 65
stupních F ai vyzraje či zaky
ane Pak teprve může se pří té
samé teplotí atloukati
— Čim při nižší teplotí smeta
nu stloukámr tlm lepšího másla
docílíme avšak stloukání trvá
déle
— Malý mrazík zelí nepoškodí
ba spiše tnu prospěje
— NeopotneOte si opatřili v
podzimu stromky předzajlci a
myšmi
— Nevylouiený popel z tvrdé
ho dříví je tím nejlepšlrn hnojivem
ke v lem druhům ovocného stro
moví — Přejete li si aby vám rajská
jablíčka íeští ovoí dozrála vy
trhejte je í s natí a pověste je do
vzdušného místa kde nemrzne
Tam doídou skorém tak pěkní
jako by došla v zahradí kdyby
nemrzlo
— V podzimu je nejvhodoíjší
doba zbavili se dobytka který
nám neptinlM tiliikn prnvadl
t ř ' spiavllla v leplim navu
ni-lli by byl na jsU
— NřpMiha (hiAslku pfi
lrnl sptitUttft plit li doillili
M riofthi dnbyika Mlm pi
nit h t vařili metli A rht vlku
a
i! ::2 tCSKfCH VLASIÍíí
- — "
a
ít4U tkfifit tthrél4vu V
llatlitv 11 AI" ptuluvll i v noci
na sttrdu 7 tljna v bevrsřdn'm
ilmyslti 4)tťtý tkadlec Adam
Pli-iďr Veíer před tím pMel na
hi-tldkil k sousedícímu dninkátl a
o doiié hodině S nim mtlnučíl
uvádějo l st leM na vyspáni
Kino nlr en byl s probodnutým
srderm Příčina zoufalého skutku
nenlsnáma
(lkt Kromohyčejný případ Mal
se ve sili-du 7 října večer v Kar
lovi llldí v Žižkově Omiilciý
nezdara Alois Žídek syn pokrývá
vate pokusil u tam o sebevraždu
lim způsobem Žu si li lil na koleje
elrklrické dráhy aby Jej motorový
vůz přejel a rozdrtil Zídek jest
zdivočilý hošík Pořádný život se
mu znechutil a dokud rodičové
jeho bydleli v ižkoví každou
chvíli jim utekl a potuloval su po
městí A když se odstěhovali na
Staré město pražské nedělal Loj
zlček opět žádné dobroty Dne 7
října před 10 hodinou v noci po
ložil se na koleje dráhy za tím
účelem aby vzbudil soucit 11 obe
censtva buď aby jej někdo obda
roval anebo do jiné domácnosti
odvedl Lidé neučinili však jedno
ani druhé nýbrž hošíka dali od
vésti na Žižkovskou policejní stráž
níci kde byl odevzdán zavolaným
rodičům
SmfU vloupáni iu do kostela —
Z JJnhumína se oznamuješ V noci
ze dne 5 na 6 října t r spáchána
byla ve zdejším městě velmi od
vážná kostelní krádež Když ko
stelník před ranní mši otevřel ko
stel spatřil Ze dvéfc vedoucí do
sakristie jsou vypáčeny Taber
nákl byl vypáíen a z něho ukra
dena zlatá monstrance Z tich
okolností Ze hlavni oltář byl
velmi porouchán svícny přeháze
ny pokrývky na oltáři blátem po
mazány dá se souditi na zběsilé
řádění lupičů kteří přeházeli vše
hledajíce cenné věci Ješti téhož
rána bylí statečným úsilím hajné
ho Zetky lupičové — počtem dva
— dopadeni a soudu dodáni Haj
ný konal v bažantnicí nedaleko
nádraží obchůzku a spatřil pojed
nou dva neznámé mu Že Domní
vaje se v první chvíli Ze jsou to
pytláci přiblížil se k un a tu
zpozoroval že jeden z nich má
něco pod kabátem Hajný rozepjal
mu kabát a spatřil lesknoucí se
monstranci V témž okamžiku
však popadl lupič hajného spodem
za krk a sva'il jej k zemi při čemž
hajnému vypadla z ruky puška
načež druhý lupič přiskočil a
rovněž činní se zúčastnil týráni
hajného jemuž bylo smrti vyhro
žováno bude-li volatí o pomoc
Kdyi se zlosynové vzdálili běžel
hajný do blízkého dvorce a ozná
mil co se mu přihodilo Několik
lidi vsedlo na koni a pronásledo
valo lupiče kteří koneční byli
dopadeni Hylí ozbrojeni revol
very HyvŠe jati udali Ze se
jmenuji Spilvok á Kuzma a Ze
pocházejí z Haliče Ke kostelní
krádeží ae přiznali Dvéře do sa
kristie vypáčilí prý ruchadlem
Soud! se že dopadení zlosynové
jsou totožnými se zlosyny kteří
minulého roku spírhslí kostelní
krádeže ve Vítkovicích Sokočově
a Hychvaldí
Vyloupený foulnkký koittl — Z
Horní Police su sděluje: Zdejší
poutnický kontel byl v jedné z mi
nulých nocí neznámými dosud
pachateli vyloupen a zpustošen
Tabernákl byl vyloupen mon
strance odnesenadrahocenné svíc
ny ukradeny sochy oloupeny a
ozdoby ba i plšťaly z varhan vy
brány Když v neděli 4 října
ráno kostel otevřen objevila se
lidem strašlivá apuuata vnitřku
kostela Sochám zuráženy hlavy
a ruce obrazy strnány svíce roz
házeny Zdá se Ze pachatelů
bylo vlce četnictvo zahájilo be
dlivé pátrání
Vrahovi luníka lrntla dopadeni
Zimničné pátrání po vrazích lesní
ka Ernsta jak se z Chabařovic
sděluje zdá se koneční docházeli
k svému cil I Zatčen byl již hajný
Klimt o nimi se vidělo Že chová
k Ernstovi zášť a jeni skuteční
v den vraždy dne 17 záři i v no
dinu kdy se stala (okolo 6 hod
večerní) byl vidin u atřlšovíckérjo
ruvíru tedy pár kroků od místa
hrozného činu V pondělí 5 října
dopoledne došlo k novému zatče
ní Zeť Klimtftv truhlář Hoíí
nian známý to pytlák v celém
okolí byl odveden Celníky do
vazby a v bytu jeho vykonána
důkladná prohlídka Dalším vý
slechem ivědků zjištěno Zc hajný
Klimt brával Hoffmana sebou do
panského revír J a že zde oba
kladli oka a odstřelovali zvěř
kterou pak Hoffman prodával
Lesník Lrost iemui pověsti o
nrpnttivotii risjnéha a ha spol
fnl fetfm St ilniinly dal fti
solatl Klimti a ř VI mu dl
Jeilvl inflm hanlm It lomu
nrfl( I by nmlil tlti oči stsvMi
st mu tttným iluM akm a sa
lidy spolčnvatl a pjiláky Alt
l'ttl! "Kdyby r pravdu lomu lak
mílo I fl a (r dnou byth vás spolu
v ! při nífrm dopadl lastltllm
vl twt wiiiniii na vatt iletl
jako psy " lliiý vlsk ve svýih
Indii a Hoffmanem neustal O
Hullmanovi pak rjiMfny přísným
vjslicbrm svfdků velict rávalné
okolnosti t'klil jeho pobytu
v okolí místa vialdy Dne 17 m
111 od l at do 7 ho'l vifrrnl mt
lkal ve aifítavsMifl tfvliu a něko
lik hodin doknnre na misií kde
vratda n stala 1'tvsni ve )tb
byl viděn 11 cesty kde později na
lezen lesník Knut lavraldin
Ačkoliv llolíuian l vrtil le byl
doma jii o 6 hod dokázáno li
přišel až po 7 hodině Vyslýchán
byv nemohl prokázali kde meškal
meri ( a 7 hod a víic hni svěd
kové které sám voUl dokázali
mu pravý opak Pii prohlídce
j ho bytu nalezeny tři pušky t
nichž "lefoška" vzata jako corpus
delicti k soudu neboť patrony dn
nl ucpání a broky které v patro
nách nalezeny dokazovaly úplni
velikosti broků a celého seřízeni
patrony jakou zastřelen byl lesník
Ernst Znalci zjištěno váženfrn
broků a všemi odbornými detaily
že broky jimiž Ernst zamřelen
jsou tytéž jakými míl Hoffman
nabity i jiné patrony Zvláštní
Číslo broků které Hoífman použí
val zejména zdá se býti důležitým
a závažným momentem Klimt i
jeho zeť dodáni bylik soudu
Vfalechnevlslynamrl Zvláštní
případ Plná tři léta se milovali
horoucní snili o štěstí v manžel
ství a pojednou láska milencova
zcela bez důvodů ochabovala až
zmínila se přímo v nenávist ke
zboZflované dříve dívce Nebylo
by vzácným kdyby bylo došlo k
roztržkám nebo nepříjemným ni
jakým následkům Jkj zjištíno
však nedošlo Takové zanevřeni
milence na dívče mělo svoji po
divnou dohru v pátek a října
večer v Duchcovi jak se odtamtud
sděluje Vlakem přijíždějícím o
Důl osmé hodini večerní z Chomu
tova do Duchcova přijela velice
hezká mladá dáma oděná v ele
gantní lat s vlečkou s vínečkem
jaký mívají oevísty na hlavy a s
modlitební knížkou v ruce Pře
cházela asi čtvrt hodiny po nádra
ží jakoby vyčkávala uéčl příchod
Když se nikoho nemohla dočkati
vydala se na cestu do místa Na
námístí sv Vavřince zamířila ke
břehu rybníka kde v zamyšluní
zůstala po delší čas státi Pojed
nou však odhodila modlitby a před
zraky četných lidi okolo jdoucích
vrhla se do rybníka Vše to stalo
se v několika vteřinách dříve než
kdo mohl jí v tom zabránit! Ná
hodou rvbnlk není však u břehu
hluboký Neznámá brodila se
však chladnou vodou ke středu
kde íest třes tří metry Lidé na
hrázi volali aby se vrátila ale
dívče jakoby neslyšelo kráčelo
vodou která ve chvíli sáhala jl az
do krk Tu však pojednou opu
stila ji odvaha k patrnému prove
dení sebevraždy Počala plovali
ke druhému dosti vzdálenému
břehu smírem ku plovárně střelní
ca Tam zmizela v rákosí Znova
marní ji lidé vyzývali aby vylezla
na břeh Nedávala žádné od po
vidi Tu koneční se rozhodl stroj
vůdce státní dráhy pan Novotný a
s lucernou pustil se do rákosí
kde po delším hledání nalezl zou
falé dévčeschoulené a zimou se te
telící seděti ve vodí Na důtklivou
jeho domluvu dala si neznámá
říci a vyšla na břeh kde dala se
do pláče a nářku Protože byla
úplní promočena byla na strážnici
osušena a dopravena do nemocni
ce Tam upadla v hluboký spánek
a ai v sobotu v poledne se probu
dila Na dotazy kdo je a co ji
vehnalo v náruč zoufalství sděli
la Ze Jest 33lctá Anna W z No
vých Zámků u Jičína Po tři léi
zaměstnána tyla jako vychova
telka v zámožné jiné rodinfi v
Teplicích kde učinila si známost
s mladým úřadníkem který přelo
žen bvl v poslední dobí do Duch
cova Dívče které bylo do ního
{(lení zamilováno zpozorovalo ie
milenec poslední dobou se ho
straní Poslalo mu tudíž před ně
kolika dny dopia v němž mu sdě
lilo Ze třijede v pátek o půl osmé
hod dráhou do Duchcova Má li
ji dosud rád aby ji na nádraží
očekával a oebude-li tam že si
vezme Život Milenec na nádraží
se nedostavil a proto pokusila se
dívka o aebevraidu Ve aoresy
na dopisu u ní nalezeném byl
v Duchcovi záhy vypátrán a vy
zván aby nešťastnou dívku na
vštívil v nemocnici Učinil tak
I ce alo jakmile přešel práh ne
mocnice ztratil odvahu a za žád
nou cenu oechtfil jí spatřiti Tvr
dil Ze pojal proti nl nepřemo
žitelný odpor anii by viděl proč
a raději prý zvolí smrt nei pojal
by ji za manželku Zoufalé děvče
ai se zotaví dopraveno bude ku
svým rodičům
Dm FENNEHA
UCeni hifln 1
feoluti i zadech
V~kt
lvMI fl-
H'a
!m I tl
tMMlIIKU
Kriil M Mttftl JM ts na U
l II urnu- li rt řMUtWvvt
rili i llrt M lfim
ptipMO o f VSrrliHf ptirtlf
i-lrn
"KímnB l V mfn (ni VMi
ttiMiťll ' lll ll tik"h llil lf
KMu-f n Kťlni-v sn-l IUi-Mi-Ii ťr
lkli ]win Minou iilm Knl srllknsll
kiiliťkr Iťitil tl ht)"tl illlkr lk
SSHir-flI ilIM Ji'li'1 Ivnlritl Itjl Im-iii
y I rn W f OAKM Orrll V a"
Na tti)t V lUn ul immhs
S A llftíivls l s ttllllsm ul Otnith
J Tíťks nnjilnl l) 111 tintslis
F tulia ř-rmaVa mí )ll l ul llniaks
II HolilnMins t kil )liil l iill-
II Mhirnfks aill I'l-li o kui'(af ka-
J (darms
If jnrtp t? Vita lMt !" '"nik
IdlllL 41 f lid lir rn rrlhUN V
Jos Yopíilka
ftEZNÍK A UZENÁ ft
zia E a Willlam vil
mt v ib vSilf nrllpjpli vfliřr fraivilho
nmas vkhu rtrulni Jnknal vfíMnfťh výruh
kfl n""iki-li Kupil 11 nfliii nn ikmilku
a ulťu'in vHa (n vHlriihé ptljili-t taa Sk
holí sn iliivAJI a ni(iíi'lit sl " nliit
nsil telufomiin Tel A 11122
Lee-Glass-Andreoscn Hardware Gomo
piTwsj ta#t TTinm ™
l n rMi„il aks t-lnl nklnt (1nfvsj) f"'
'Im a vné ahil li ! 4I hlrl-lkr lllk4
SHnll unikly tl!l fH KtlHiJt S1nvs SimSt
ik Itartrt allit
tlmMft h+ku
ť tjaWltf alMÉli iÍ sCn ít 'sCí
3 Ulili! Uhlil
rrmu
TriU 1 111' k kil ulili vifhn 1ln1l11 iloilanrl
ll alan ho Valí lni riillm'lio
I LHVI1I0 vřt 715 jižní 121 ulico
t lili ntltplff sl uhMnall ' t-l-f l k f U I 1HI Kilu Inila pn
llrlmvail u' II Ivrli' uMiil ilciliď kityt ( e nliJnlnS tinnl lu trnns
Ji lm kiiiun Evj'lMirnou )kil a friilllini vAliu míl
tVrljř ttíit atef Antonín njli ůt hittnf i4m cíi'?
nz
awaa 'hmi"
Rilykullv itfilui)vln IrnAitr k po
IiHiii aneb k vyJtMVe iiliji-ilnrjta sl
Jej v iieJvřtU jiMfiiviiř kutil a pnTotft
1'iilaco Slablcs
(' II ( IIKI(illT( mnj
roh 17 a Diivcnport ul
Kofdry Jsou vyliMvdny a proto
motno v nich poilnlknnutl I clelsl rý
hu Povozy nioíno sl objednat! IH
tnlcfonleky TKL 257 23
v 't CW HK 'Tlf ÍTT" T-riKíT'JV!tH iBl"Jil i WU MMWajMaTJSWHWMksaMn
rts
Lovné výlety do míst
V OHIO A INDJANA
1 8 a 15 zář í a 0 í íjnu
Platné na dobu 30 dní
Ceny okružního lístku z Omany:
1
OHIO
Toledo $35 67
Urbana 3734
Marion 3734
Columbus 3814
Springfieid 27 34
Dayton 3734
Cíncinnati 3734
Sandusky 3800
Lima 3334
JJellefontaíne 2680
INDIÁNA
Hammond {1780
South Uend 3040
Ft Wayne 33 94
Marion 33 37
La Fayette 3114
Indianapolis 3330
New Castle 3480
Evansville 3300
Richmond 3534
Terre Ilaute 3180
INDIÁNA (Pokr)
Logansport $2167
Kokomo 3260
Wabash 3340
Laporte 3000
Crawfordsville 3147
North Vcrnoo 3567
Vincennes 3180
KENTUCKY
Louisville I2600
Toto jest Částečný seznam míst do kterýchž ceny jsou uvedeny
Podrobnou zprávu obdržíte v Illinois Central úřadovně č 1402 Farnam ul Omaha
aneb si dopište pod adresou W II MULIi DÍNt PlIHN Agt OMAHA NEB
Velmi snížené ceny
po
Wabash drázo
VvliitnlUfim IIŽ clili nsvsifvltl sví!
domovy v lrnllnnl'i (1I1I11 Kimtiirky
nroilnl so unii 1 10 nn n n mim
llHiky ?n viOiiil lovnou cenu a (ilutnif na
illniihmi dobu
POLOVIČNÍ CENA
Do Baltimore Md a nazpět
na (frixlnj I7„ H IU H
Do Littl Kork Ark a nazpčt
B pKliJ H a 4 tijria
Do Detroit Mích a nazpět
n prorlitj 14 II} 1 u IT fllna
Vílctiií Katky jim hlt-diijí' ( l domovy
do mnoliyidi liiíat n Jilm llliovýcliodí
lnul' Jun na ensiii tam annli ensiu okruž
ní prodAvHjl se první sthití ňu-rf ksž
iď-lio iiiMcu
Wstmati ]ií-t Indliut driilia vedoucí
kolmn avMové valsvy a skýtiiícl vm
vyhlídku na tiiiilovy a výsliivlnlft Ve
skrzné apojimí ÍMná omnibusová (lo
prHva n l-to dritit
KIKntiiI výirvH ai-siávajíel z vozň
sjmcíi li voft opaihinýcli Innoíksnil a
vysokými oiřrdly n vsnch vlnelcn
í(ufi sv-bo lednNliiIe abva viis vy
pravil o VVHbaali O ceny broíurky 4
a rilny navou pozaiini ve wiin
111'aiAM úřiidoviifi 1(101 Kanisin Ht
snob sl doiUta
HARRY E MOORES
Genl Agt i'asa Dept Omaha
1 pnuorfi mi
1)0 TKXAí
FallmaDOTT BalfetQTfi spací rozy a Toíne
poboTKorč Tozy ta Tiecn Tlaiacii
NejlepM dr&lia do víecb uilsl
Kansas iDiliánakem úiml Tfiasa
Meliku a na radllckeM pubfeil
Jda pMmo do
81nrmaJi Cm&TiiV
Jallas It Vorth HlHaborOe
Jsltca Ta7lcr OalnoiIDft
ockLartt Eiarlotta SaaMarcoj
"aQrango Léntcc Alrarada
iOUSTOH GálYtSTOH JIOSTIV
m AITQN15
MEZI
OKA 110U
A
CinCAGM
I'0
Chicago
Mihvaiikoo &
St Taní
dráze
Železniční doprava mezi Oma
hon a Chicagem po Milwaukee
dráze byla zvýgena na tři rychlo
vlaky denní tam a zpet Na vý
chod jedoucí vlaky tyto vyjíždí 1
Union nádraží v Omaze jak ná
sleduje!
čís 3 Overland Lim v 8:0 odo
Čís 6 Východní Exp v 5:45001)
Čís 4 Atlantic Exp v 7:45 ráno
Limited vlaky jsou řádní věsti
bulovány parou vytápčny a elek
tricky osvžtlovány elektrickým
svčtlem v každém parádním poko
ji— Výtečné jídelní vozy
3 vlnky dermó Q
tam a zpít O
Míbtoliá úřadovna
Wl Fiiniiun 11I Oiiinliíi
hlavní jednatel pro západ
JOUH LlflDEN velkosuciiodník lihovinami
má na akladi
zvláště ale proslulou z r 1881 OFC&JS Taylor
Za jakost všeho zboŽf tm ručl 52
Telefon 1815 120? Douglas ul OMAHA NEB
II HAMBURSíO-AMERICitA LINIE II
I- ' 1 " 1 —9
Hili-iimt bilo udržuje celý rok pravlilelnA spidcnf s KrrojMiu limu
kniiilMirnil liidml VJrTi lib Jsi Jízda r Sem turkn do Ilmiiburku
IwflA ailjliilčjl re čtvrtek r sulmtu
iiainliiirskonierIcK Linie lest nnfsisrSf Nřmeckí Trsns-Atlnntlckit 1'srni's
vnbnl Hpolwnost a vlastni il'i2 lodí tnsjlclcb rthrnnou snosnost 541083 tun V5
tehto Jsou veliká nArnolnf psrníkjr rsbrniijlrí 24 dvouArouhovfcb psrofodl
kieri! ln nohodll cestujíclcb vliíAr7Heny Jsou Tnkový ptifet parolodi ni
vlastni žiidni JlnA iiiolt-řnont Ohledně při-plsvu a cen obratle ae na
HAMBURG-AMERICAN LINE
Paroplav Spol Sev-nemeckého Lloydu
Po parolodí:h expresních nejrychlcjíí jízda přea
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
NFW TOtIK A ltrtRHRK
Prsvlilfllfi oprv pn rví-hlfi-li riri-nlrh prolwllrh
"Kali-r Wiibnlui ll'r"ftlwr Wllheis dliriMa" Kmnprlni Wllblm" KalMrla Mula
Tbrrmla "
rrvidlni 4nprs po obnl-h 4viirnlHrrh purotolleh ililAlUonťli SMiton
Hrrmri'-'ritri-liitrtr-"Km-ili( Allrf 'Prliiw— lro ' '
ťrviileln pultuvni iWiprT ikmMf tivtwk) "Itlmln" "Mlq " "Meck"
HtNdosamnl doprav
Ksldna obnln-"lhri" "TrSTtt"'-(lhnioilarii"— O poafnl ohlodat llsdy v kálali a
mlvlulií mi td obraft
JELltICHS & CO 5Broadway]STow York
_IIIwl 0dnavtl pro aUipadi3k_
HCLAUSENIUS & CO °°"oa DKAnnoilM