Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 28, 1903, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zprávy zámořské
HiVousVo-lhcrvU
''Orill ifidrYr i nH'i{m Alt
M rri Aiut i iliiui í-t
l ni IIV) jmkli pol
nt-ttk tti frt rmtitil l nin
iKý irrti Jfinvi')í Vili'
rdltt uf nO)'rl )llrti nli
kil lil ilVA pti-ul v f lij
jial ituk) n lil i4 UI ly
Utki!)' IX ptutolipU
ilU vflflr i 111 tly t)r)
tlil tSkírlttl paliam litll Miintllll'
ptávo t- ibo lovati o vonkit nlif
k piivtt Iiřií ] la iolml
Vik nt kti-rý by ) li iiijn)in
la lalKVn i!uťln mluvo císař ta
k o i li ý nikdy iiipfiFtnupil nititiť
w 14 pro)i'ái1 I t mlio
plíva Milé mu jtiko itt-v tlumí
v ! 1 i i íl t vojnk lUtim pro(ňí uc
nikdy in-vd a ronliulirfti nh
ttkuiiiko iilsi r líťlia nikdy induvo
II Vojfctř jirf iimi -( rOkUli (id
notným jen tak prý budu inori
liliijili fifi Kaknuskn -Uherskou
proti každtiri nrpříteli
Rusko
1'ti'lí Strýíi Silmuťi — J'rn?Jittú'a
asi Ztipiiniku (hut k váht —
Nové rotmnvltttl loitilva
časopis Novojp Vrrmjj přinesl
v těchto dnech C 1 1 n i-k namířený
proti Spojeným Statom v nřmž
hlavní stať xn( takto: "A-neričlí
matnici pochopuji blížící se nebez
peří srážek se zámořskými moc
nostmi a proto naldují na brzké
sesflení jich loďstva Přítomní
ačkoli není nepatrným jejich loď
Btvo není dosti velikým aby ho
cílu jež ti obírají Spojené Štíty a
mocnostem starého svčta netřeba
ne prozatím obávali srážky sc
Spoj Státy Skutečna hodnota
amerického loďstva není tuze veli
ká Jen tehdy když budou mít i
Spoj Státy loďstvo jež by doved
lo ovládali oceány dělící 6tarý
svít od nového budou moci avá
práva nejen proklamovali nýbrž
t vymoci jejich uznání To vSak
se za krátko nestane a prozatím
nemusejí americké vyhrůžky leka
li ani Evropu ani Asii"
Dle spolehlivých zpráv má
Rusko v Mandžursku nyní již
210000 mužů vojska všech vý
zhroja a v Dalnym staví kasárny
jeSií pro dalM pluky Na západ
o( straní řeky Valu sesilujs taktéž
va posice
Žaponsko pokračuje taktéž v
smilováni tvých ponič na Korei
Riiiké válečné loďtvo v Tichém
moři sestává ze Šesti ' bitevních
lodí oumí křižáka první třídy a
přtí křižáků druhé třídy neduli
dílových £luoa pro hlubší vody
ze dvou torpédových křižáků dvou
torpédových dopravních parníků
34 n čiteln torpédových ostatní
Io'lejou staršího systému Posád
ka loďstva sestává ze 750 důstoj
nlkn a 13 300 mužů Na cestě do
nundžurských vod nalézají se kro
mí toho dví bitevní lodc tři kři
žáky první třídy 11 torpédových
člunů se 164 důstojníky a 3384
muži
Balkán
Nový n formový plAn pro Makedonii
V técbto dnech předložen byl
portí nový rakousko ruský reíor
mový plán pro Makedonii Hlav
ním jeho bodem je požadavek aby
podléhaly veSkeré správní odbory
kontrole Ruska a Rakouska na
dobu dvou let Dále se v plánu
požaduje jmenování rakouského
a ruského asesora již by byli při
dřilnní štábu generálního inspekto
ra Ililmí paSi mř-li by ku pomoci
sbor tajemníků a tlumočníků
Nřkterý evropský gnprál kte
rý je v turnckých služkách má
býti povéíen vrchním velitelstvím
nad četnictvem a má míli ku po
moci rakouské a ruské důstojníky
kteří by byli mocni jazyka té zemé
v oíž řadují Plán obsahuje mimo
to jiné dva důležité požadavky na
než sultán sotva přistoupí a tics
zavedení společné samosprávy a
přesné stanovení nynějších hranic
obcí aby byl získán důkladněji!
přehled nejen národností ale í
vyznání náboženských Jiné po
žadavky týkají se podpory make
donských uprchlíků znovuvysta
vení dědin kostelů a skol rozpu
itční nepravidelného vojska a zá
kaz volání liašiboziků k činné
alužbě
Očekává te is porota celý plán
rcíormový zamítne ala vyslanci
rakouský a ruský jsou vyzváni
aby naléhali na brzké jeho přijmu
tí Není vyloučena možnost že
bude nžkteri z evropských mocno
stí činiti námitky proti požadovku
by bylí jmenováni výhradní ruští
rakouští asesoři a budou se o to
zasazovali aby byla kontrolní ko
mise spíše rázu mezinárodního
Loty na prodej
Mám v(r lotů za velmi výliorlnyVh
rmilnínck os prodej Loty tjr Mi Jeden
lilwk výcoodně od hlavni olicliorínl lili
c Mfulo ťrsffiie J?t teprva ořco ptes
rok staré s zclu nliyti te kmjnnftm ý
horn ptflfíitoit zuřit! Jkknlif olx-hoil
ltnci Ji l'rbař(tit řt-i 1 Z'Hi uhyf nlilft
Vterliny pnwmky vťiipJ( v rené á
(wm' ryrhle nahoru Pro pwlrob
nti piUesí D: K K Woailf ií ťrsK1'
LlntulD Co )kl Terr x
FltASK MAŘTĚNA mojiti1
1 řu$rno mLsta
- Zítta t flttk if flul
nlltli I ml lii lUa na láloit
lii J lmv Uin
Šulu U ití "t) iinUtrtl lí ny
llUrt l '' Nl lil b řt ín
nitka tti ion ťiiu naittvftii
k li i Uk i 11 tlil 'tliip(í
M - lni r tlv 1 i tiíu
I f Inll Pr IU v S lli
o ihfnis: 'Vta a torum''
N iriii'řli lc l'liMi tr-ťd
t i !- j_„
pi lul tUn IrKtttWalnl Kilu
(lis lilií rtlilý Volit liiu bý
tt iilto áo I t i r Rimrovati
rileii 1nťlcJii a if od k ládrjtp
tu st n vrčit kdy )inté bude
velký nával
nimi Mksř Haili y itmHť
návajďí řKliu avsit-tenta ručí
r vi tki 101 plíci jím atinlovi nou
Ulsdovtia j do jit v j pDHchodí
ťaxtoii blutku — H
- Ktajatifi již jiot milovuíui
výtcfnřho moku Sciiliizo a kta
řiž r chtřjí výboinS polaviti mé-
jli by navštívili modtrné zsřlitený
hostiree u Habru s z roh 15 a
Wiiliani ul v cřniž vévodí zná
mý a oblíbený hostinský Karel
Clilcborád Kroiné toho poslou
ží vám šaramnntiií Čárli nejtepší
mi doutníky likéry jakot i chut
ným zákuskem 30 — tí
— Včfra dopoledne byli jsme
mile pl' kvapeni návšlávou dávné
ho píitfle pana Jos J Langira
nynijillio konniiU anierického v
Salingcn v Nčmecku Pan konsul
pouM 3 ode oni dovolené své k
návštévč Spojených Států a čet
ných svých přátel Dne 10 t m
vsedl v Antverpách na loď ''Kron
lanď' a dne 20 t m přibyl do
New Yorku kdež se zdržel tři dny
11 svých příbuzných V pátek večer
přibyl do Washingtonu kdtž ve
státním odboru podal úřední zprá
vu o svém příjezdu do Spojených
Států načež již y nedčli nastoupil
vlakem cestu do Nebrasky aby po
delším odloučení shledal se opětně
s Četnými svými upřímnými přá
Hy Konsul Langer vyjádřil se
velice pochvalně o průmyslu ní
meckém Německo soutěží prý se
Spojenými Státy zejména v oboru
elektrickém a ti výrobě náčiní V
oboru nožířském zaujímá Solingen
prvé místo na světě zvláště pokud
se týče výroby nožů kapesních
nožek a břitev Na důkaz toho
přivezl pan konsul s sebou něko
lik výtečných nožů v Solingen
zhotovených Obchodní zprávy
jež konsul zaýlá státnímu odboru
ve Washingtonu považovány jsou
za nejvýšo cenné jakož i pokyny
dané jím zdejším průmyslníkům
svědčí o obchodním jeho talentu
Ncpoihybují-rne že dostane se p
Langerovi od naší vlády aprave
dlivého uznání a že co nejdříve
přeložen bude na místo důležitější
Pan Isnger byl večer hostem p
Vác Bureše a dnen ráno odjíždí
do Wilher bývalého svého dorno
va kdež mezi přátel svými hodlá
se zdrželi přes volby Přejeme p
Langt-rovi aby se v přátelském
kroužku dobře bavil
Hosté v hotelu 'Praha"
Během posledních několika dnů
ubytovali se v hotelu "Praha"
jejž vlastní chvatné známý hostin
ský pan Vine Dobrovský mimo
četné jinonárodovce následující
krajané jíž do Omany za různými
obchodními záležitostmi zavítali:
Vác Burda Ant Povýšený a los
Oodrňi Chicago lil — V Kesl
Josef Baaer Cnba Kana — Jostf
Plšek Josef j Kubal a Charles
Kazda Geddes S I) — Jan Stu
dař a Cieorge Flidcr Minneapolis
Minn — John Havlom Cedar
Ripids la— James Rech a Frank
t manželkami liraioard J Tobola
Uodee F Pavlík Sioux Citv
Anton Žák K J Michalička a
Frank Lcjta South Omaha John
Žanda Fort Dodtfe Jan Riuda
Schtiyler F I Fittle Lincoln
Josef a Václav Voita Weston
Václav a Frank Mráček Albánce
F Jungman F V Krška Josef
Dlažek Josef Jakl a F J Zeman
Bruno Jos Duchářek A Kloster
Newmsn Grove Emil TomeS
Clarkson Frank J HafcelTouby
Neb— -Hotel 'Praha' těší se nejen
velké přízni omažských hostí ale
i z venkova krajané du Omahy
zavítavší houfní vyhledávají to
hoto útulného hotelu dobře vi
douce že po celém městé vzorněji
řízeného hotelu nenajdou
Zprávy spolkové
Mjrta CDip Un 022 R X oř A
odbývat! bude pravidelnou (chůzi
příští neděli (1 list) o 3 hodině
odpolední v Sokolovně Jelikož
předléhá velmi důležité jednání
jest žádoucno by členkyně určitě
v plném počtu se dostavily
Kateřina Velechovská taj
— Krajané již potřebují dobrou
práci zubařskou nechť ae obrátil
důvěrou na osvědčeoého zubního
lékaře dra Baileyho jehož úřa
dovna nalézá se v 3 poschodí
Paxlon BlockuOmaha 8 —
— Přeflplaťte se na "Pokrok
Západu' pouze ti roční
i XK POUTU OMAHY ť
— So ) iiítu niáiipřliiř o i den
řik ito ti V ftiinmfit
dui ili 1 i tlil pan 1'iauk I iion
imr'i)' „(ř rdtt' (! )'
vn os 14 tm O S ui ai i
t ''l liMil klliiio ýoi pnvlmi
♦ti řim tí V ťťul dM4)'
-p#d Pan jni n uim p-t pi
' tn'ri N travte tkt " tur tt
riu 3 r nu trsii)1 se
i id Vi lké pnivce Nrputhy
tiuirii fp 1 krajané niuih jnuř
fil a v ekiíí uiiifiil dl tM r
pidltMih svj"th na p Fajuinna
klirýl o 1 1 1 1 J í jiní k (1liir1 prt
kojilio ii nu t FalnmiovÍ
libidu zdařil v povřiu ji lni pod
niku! — Zimní obdobf kvapem sc
blíží a proto
JomT Slťrlw
I tmi oiřířni (ibcliml v l aui4 na
y ulici lUsnř vfiliii ilop)ftii
své Zíisoliy neisliie červivým iin
11111 lioiíiu kt rř Ihi1! m lnii
levné prodávali M4 líí velký
výliTr irvtnlivé modul obuvy pro
pány dámy a dítky Na skladě
in A krvii(j ol -ra-y jež vkuiié s
levně rámuj: NtopomrAie že
nikde zboží tak dobré levněji nc
koupíte I3ini
— Nabízíme dnes ni-jlípší hod
notu v mnohých odborech zboží
jaká kdykoliv dříve nabídnuta ve
Flynnově obchoďt a to znamená
velmi mnoho Koupili jsme každý
lichý kus a látky ntdo-tattčné
délky ve velkoobchodu Byrne &
llammer D G Co a následkem
toho můžeme prodati oděv pro
matku dceru i dítko za poloviční
cenu jakou v kterémkoliv jiném
obchodě budou požadovali Vy
čistili jsme jedou továrnu na ruka
vičky a nyní rukavičky takřka
rozdáván e Vykládáme obleky
pro muže chlapce a dítky jež ne
mohou míti sobě rovných nikde
jinde rovněž jako naše trvanlivé
spodní prádlo Jedinou nesnázi
naší jest zbavili se zboží
The Flynn Food&
Clothiog House
' — Elegantně a pohodlně zaří
zený hostinec vlastní
Jan Červený
na roku 30 a Q ul v So Omaze
Řízný Metzúv iežák stále na čepu
Nejlepší vína likéry a doutníky
Mimo to má na skladě hojné záso
by výtečných kořalek které pro
dává levněji než kde jinde Jdete
li kolem neopomeňte se v hostinci
tom zastaviti neboť tam najdete
vždy pěknou společnost a Červený
vás vždy ochotně obslouží
— Ve středu večer spadl na
rohu 36 a N ulici G S Scully s
vozu pouliční káry a zle se pošra
motil na hlavě Scully jehož do
mov prý jest v Corneli la stál
na zadní plošině vozu a 'když
tento zahnul Scully vyrrrštén byl
prudce na dlažbu Pádem roztří
štil si lebku a musel se podrobili
opiraci v ítoiith omažské nemoc
nici
— Poštovní odvětví v dobytčích
ohradách zřízené před rokem
znamenitě se osvědčilo Za minulý
rok končící minulou středou pro
dáno bylo v úřadovně odbočky té
za 2t8ooo poštovních známek V
obnosu tom není zahrnut prodej
peněžních poukázek Počet po
štovních zásylek stále vzrůstá a
brzy bude třeba rozmnožili po
štovní personál
Home FumltiircCo
303 sev 24 ul South Omaze
má na skladě hojný výběr nábyť
ku koberců karneu a pod Zboží
prodává se za hotové nebo o a vý
hodné splátky Výborné zboží
vzorná obsluha 34— -
— Dříví vápno cement plast
ttd výhodně koupíte it Crosby
Kopictz-Cast-y Co Mají též velké
výběr všech druhů uhlí Zkustý
a budete spokojeni s váhou i do
brotou zboží Úřadovna jest na
N ulici mezi 34 a 33 v Johnro
nově pozemkové úřadovně 6 —
— John Roth bydlící na 43 a
T ul a Chris Trummer v ttmi
místě usazený dostavili se v ne
děli na policejní stanici a oznámí
li že byli týž den kolem jedné
hodiny ranní přepadeni třemi muži
blíže vchodu na katolický hřbitov
a oloupeni Koin tvrdl že byl
oloupen o $ jo Lupiči neměli ma
sek ale byli ozbrojeni revolvery
Trummer svedl a lupiči tuhou po
tyčku v níž byl zle pohmožděn
Přepadeni muži podali policii jen
chatrný popis lupičů V sobotu
pozdě v noci oznámit Frank Gor
ioo bydlící na 35 a Cj ul policii
že za rozmluvy černoškou na 36
a O ul oloupen byl 0 tobolku v
oíž měl f 13 Policie zahájila po
po lupičích pilné pátrání
— Velké přízni krajanů našich
těšf ae zajisté zkušený lékař
Ur JI J Abcrly
na rohu 34 a L ulici na druhém
poschodí V každém případu mů
žete se naň spolehnout V úřa
dovně k nalezeni od 3 -9 hodio
ráno od 1—2 hodin odp a od
7—8 hod večer Číslo telefonu
1363 soxm
— KKAJANF Myl riWUl Ji
South Omahy a lnidt siiltti
ptiMfMnnnii JrjM tky Bhtaťt
na starého ItiHimvkrMia
vuíwa lunriKr
V ť ?lt tj l
na lpa l Voní 1 inoMii t m vid)
domluvíte řky a V ) tt il p o
IttilP tt bdii n in n tuliijíl
VAC i-thltKA maj tkiH nV
tio-liiky (ul
- ťltiHné pfíin' a pidicrlní
ve vlasech a mIh'iI inh tifvi ti
li il Cule dut' stiiMif 'ilil KaU)'
a f It-oo koiii- té tluf tVt 'psšou
a MiaJl pti aadm 'aé' iiei o lilo
tu 11 to p li to fpiavidlivé a
luiiX li to k piosj ídni mtsta
Minulý čtvrlik vidt p lal komi
ř Niilart r! olmi Je ' řádný po
licihts rit li bani Dcmiií ne činně
podlit ti 114 poliimi' st )if ji st ve
službě aneb min o sbiilm a řt
ik-siiií pod trestem propuštění
pliit unii íálnýií 'Mi ř r tu-li i
ných cenných vití ol žídnélio
kandidát prt Ma ni b iiononai i
i politickou podpcnl " rtrdsc
da komiie Vansant lá I d NoUnu
aby z revoluce vypntil slova
''ni I) tnimo blníill'' uvíak Nolan
odepřel tak učinili Marné bylo
diivoovAiií Vansanlovo že v léto
zemi svobodné každý olčau záko
na dbulý má podle ústavy právo
dáti projev své vůli a svému 1'nud
ku Následkem předchozího do
hodnulí rcnoluce Nolanova byla
přijata iřťmi hlasy proti dvoum
Vansantovu a líergquistovn Na
to mezi Vansantem a Nolanem se
rozpředla živá debata během oíž
vyslovil se Vansant Žc jest patr
nou snahou demokratů vyloučili
politiku z komise poněvadž jsou
v menšině Mimo to zavolal si
Vansant po skončení schůze vý
konné náčelníky požárního a poli
cejního odboru a dal jim na sro
zuměnou aby nedbali oné části
resoluce týkající se podílení se na
politice když jsou mimo službu
Pěkné to zajisté poměry I
— KRAJANÉ POZORI Chcete-li
se dobrého piva vína neb
kořalky napiti neopomeňte navští
vili bratra Slovana
M I' Jerusalemu
33 a Q ul
kde také obdržíte vždy chutný
teplý 'lunch' a můíete Vaře "che
ky1' každou sobotu proměnili
Mluví se čéšky polsky rusky
německy i anglicky Týž přijme
též pořádné krajany na byt a
stravu i t prádlem týdně za t} 50
Naproti jatkám "Omaha ioxn
— Ve čtvrtek přišel k vážnému
ňrazu Sam J Acker bydlící na
32 a I ul Přecházel tratě na
úpatí N ul když nešťastnou ná
hodou ve spěchu aby se vyhnul
přijíždějícímu vlaku zakopl o ko
lej a prudce dopadl na zemi Zra
nil se v obličeji a rozřízl si
rty Byl dopraven d3 svého oby
dlí kdež se mu dostalo pomoci lé
kařské Severa na severu I jihu
Počátkem let šedesátých vzpla
nula u nás k vůli otroctví bratro
vražedná válka Stopy její jsou
už dnes zahlazeny Teď stojí ná
rod celý v jednom šiku proti vníj
ším nepřátelům a různi li se ještě
v některých menších otázkách v
tom jsme všichni za jedno Že jest
Severův Silitcl Ledvin a Jater při
chorobách těch dvou orgánů tím
nejlepším prostředkem neboť
osvědčil se stejně na severu jako
na jihu celou řadou let ZmocRu
je li se vás pocit stísněnosti bolí li
vás záda nebo na stranách máte li
žloutenku nebo jsou-li vaše játra
zatvrdlá a ledviny zanícené lék
ten vám jiBtě pomůže Nepůsobí
žádnou zácpu nýbrž podporuje
irávení pomáhá vyměšovali z krve
všechny nečisté a jedovaté látky
jemní každý zánět a obnovuje
eoeržii která po čas choroby ležela
ladem Sta dobrovolných dosvěd
čení že pomohl lidem kteří trpěli
na Brightovu nemoc kámen ob
tížné a krvavé močení a obtíže
spřízněné Cena 73c a $1 35 K
dostání v lékárnách a kdyby nálio
dou nebyl na skladě pište si pod
adresou: W F Severa Co Cedar
Rapids Jowa Při objednávkách
které obnáší I100 a více platíme
dopravní výlohy utni
Nťjpoliortlnejší českou HÍfl
vlaatnl
Fr Hieíitner
na 20 sq ul Mauth Omaha
V pohodlné nálevné Jcat vtyy výborný
ležák ns íepu výbér těi-h nellepMed
doutník ft výtečných llkérft -s pravých
oernisovanycn vin 1
1'roatranná útulná inlstnoat spolková
zamlouvá ae lama a ct spolky řeeké ne
naleznou v Ho Omaze lepil obmlInf-JAl
a levnějil Til 1 sin tanečnf aerná v Ho
Omaze rovné a protož ct aholky feulé
uřlnl dobfo když před pořádáním táliavy
Jakákoliv přeptají se u majitele na pod
mínky 1'lizni krajana poronei ie
43 FR IAITNEK
Koutský Paint Co
415 J U ! (vaatb Omaha Jii b
mn)( na aklailě nejvřlft! ziaobti a idlcpM
výběr naplní na aířnu nejnovíJSlch fzur
kn arítek od Hc náboru
Mají Ui veliký výliřr iiarev laku tvar
niab) ttí-ti-6 a tkla vsebo druhu neJlepAl
jakosti za cenu velice nfkou
Vyli-piijenie ptkne papln-m barvíme
taveni lkiijcme dvč-ro a vře od ilK-va
uvnitř 8i
Za vikern prái-l ručíme
- Dejte si u'init n nňa rozpi't na práce
a materiál spadajíc! do im-t-ho oboru
fí§ NEPOSÍLEJTE PEKIZE VWt&ě Vil iT
l VKLJ
1 11 t
— k a t i t aw ni a 1 i" I
! e ra: a É !" i É ZuVuZ M"'M " " 1
I' MIH liMl A t O 'S tířlh tte I liltuvu III íim i i iii ilv„
IMII M ' - I „ "" ti" ?tll ('111 „ri f-- ilviill
Ví vf I iHAtittl kbtltin
II -I I
IINWOOP Nb zj Lina
— Cl li d I !)' ' ! j"t in ft v
vsli-m tt liMčtlw' jhoiltié a milé
zprávy o navríiií vážrnýrh kraja
rtů jip J C lln -Šky i pkr-nilm
škoidpxurte n M J Iioifi tu
otí r iíi- kluia C ř-ul krsiHné
v okresu linii f odi vzdt ln lilami
ivýtli pro r l a jS( zmiiiAtié jiány
Víte do! ti- ř ! ir hni v iřih ÚU
di cli býti neiiiéžeme a proto muší
mi! si zvolit takové o niclií
I oi - p( vřdf t ni žj zájmy i5e
( ! o iáoiiii'- a svtdonulé ra-tS-viti
jiiko tyrhoi hrfiií íiniii A
lki?v)mi !n uba pánové nrcliii
uvi dt ní ' toto doporuč nní jali
nicliti žádný úp!at k neboť jst in
Jist ?e oni to nejen mne sli
vším občanům v iif a JklIi svýoli
mnohokráte tahradí 1'roioŽ mil:
voliči hleďe jim svými hlas)- ku
zvolení dopomoci Oba pánové
jsou úřadň pro ntž jsou navrženi
íiplní rchoprn a prol i ntSctřet"
toho křížku J'ři jich jménech a
udílejte ji-j hodné vtiký tak ab)
jej bylo vidět z Linwood až do
David City Oba tito čeští kandi
dáté jsou muži poctiví dobří ná
rodovci a proto zasluhují si aby
byli zvoleni S úctou
Karel Přibyl
ÍFAUST ríS-ff PIVO V TRHU
I če(Hjji žoviální nU lioitioiký
j Isvliit tiHtrti v rri-M!nt Nml
'Hrliiitnf Hkw k li ( ii I lilia nikdy i Kr v'i iím l liuln v'm mal-
vbzpm Im'oiiI1 vím J vilirnV-iiii viny likéry a jumnýmt dminlky
ivt(vt )) iiui!niií liliím nepritilMn
I "' '— -
Seslílblý muž
OpU minicnllólio receptu xAKýlán Je
ziliirnm všem tfii kteří pomoci poie
hiijí rřeflMe xl UUí oznámení m
zaeiilkn až do konce Žiiduá zíÍmjIU
ua dohfrku nclo lení humliulíářHký-
ml prulminl
3A ni nnért malfi kttifl trní tvn(I-
nlm iiAMfixlktim pnklivtků i tnlédl HiyMn mnu
riiiJti 'AnnlnviM ookiinv h lénnim nu urubu
raiiura itfutii ui rnnw ran nernonou vynojit
A Mlálé bruftí mmll"in xnfj vhIm iii?Arm-
dntrnjí otráví vfil anlf ytrn n přlTotíl vll
Já latini truftl mnoho lnt náMlndktArn vý
itf"flnoM f niláiJí já trpftl rin vnrlocnln
ztrátu miiNtvI xlrátu lvuínl mIIt tíh ki
niímt mírnil na hojáiii(mt nti a Já hy Hmt
Jhqio k'ln fDt nití bylo ml táltt htit nit (opa
n utmiT luftu oťijwi um múr vtumi hiv
Jitmra nfivAMtil jmrnho ruOlfnAptihn lWn
Ffl kt!r# mne ú)r uzdmvit IVfitn vyhlá
oný h fírHbrsonriftý přnílpjm ktr rnm o pln
vyléf flřrtám attálti v mém vhttnlf ví Jollknf
vím % vlřiMnf zUtuioii t Jhií tHku Jent v té
o ntl riHlátl vyláni ro'hrJi Jmim n po
m'i Utiým & kftXilému Ufht irpt Jako já trpM
ktří lítí fltípíítt tHMM C(hrft'l1 Kíanllitl V klk
vtwtétn ílopuu opu fnhfílo xrtnmritUtto rn
r flpfu íArovi'l n mlMnuni Informaci íipifiA
zhirntt TMrito rtwttpt wntkvtk t vlfyiipltiýr:h
Nin íi"'lť'iíltiřfh lk?i fe jfHt tuk tť'""i ' ul
JffJ uitiSaiU f-hnt Uilfliil v UníAé rinttré
lákárná tt nf iiHrnj~ puplftlfík Já vfm co
tfitiUí xnnrfMUfltf lt rykotiá On vářt vyhoj!
Ná(fMn)Ut rncji řmlu BiriilniJt tnAn-iSvz-tmi
r ťiíi lo řivl!ťpli oo lt (JuhuJ uAlvitll
a Kaji U ván Ut úfilMř! vyhfijf
Nftíiřjtd runo % Jni' iihu K mrtfihfeh nWrtfi
Vftfíi ktořf říiiMiciívit)l lkiiKk'fii v'"lti nhl
'nnlin "pflpt6 z iHřrrm" "Iniint xdarnia'1
pMy řífftřífia Htif Jitko vioultOlo nit rtiíe po
niH ii hcftwrifié H ttihUt twUminf iů lť'ky ra
níláfiiíti Jii na flohírkti Já rtlir rjtuaxilám na
dobírku riitfiiAni nU ni prorlcj a ffurhováiri
rníe JfiiřírMi v tiijwnil VAtwhno cm 9hthtu xa
m %uay Jn rvícj-íi pnkil mi vyhojih Ka
Mnýrh okotnoish nMlám vU twf Icnlo
Hiiilobnon a vy Ji'( riftiiíitHttn flrtv hnIuM
ni' nf k(Jv Jtt ftpliift vydoji-ril a covtuldii?
IťipH (frmjlLl nnř luoy Vrim prokázaná N
npoftii ňiti 9m vy ilomtaiHiui phiíttili a viwU
ny lnfiirmucf' gifunua a uv tuhle uíf k pluuuM
n'f ut JnIo vyhojitiit a Ut Jon flw :lfi
(I HCMSON LJ Iliix022rii1finconl
Velký
výprodej
zbytků
na 21 a N ulici
v So Omiizo
vři prospřeh
Kpinkopiilnílio kostela
nv Martinu
Neobyčejná láce všeho druhu
odévu
Výprodej zahájen bude v
pálek tento týden a potrvá
přes celou sobotu
Mlýn mi prodoj
Mlýn v dobře osazené české a
alovenské osadí jest za dobrých
podmínek na prodej Mi dví slo
žení na pScnici dví na kornu a
dosti stálé vody Rybník zaujímá
rozlohu 50 akro a jiného pozemku
při mlýne jest též jo akrů Blížil
oznámí John Jelínek
P O Box 314 Braddock Pa
11-oH
POZEMKY NA PRODEJ
Mim na prodej pozemky v okre
sích Butler Seward Lancaster
Greeley lloward a Boonecelkem
asi 10000 akro Kupec maže si
po přání svém koupili íarmu jen
o 80 akrech antn trerjas ceiou
sekci za cenu od I15 do $6j akr
BliíSÍ podrobnosti sdělí vám
ochotně Frank MareS
ii-mi Dwight Neb
Nízké
ceny
na
západ
Do Smi Fra nclsko a
a IíOiAiiscIcm - "()()
Scat 11(5 a Tacoina
Wasli a rorllaml
OrcKon - - $2500
Spoknnc Wash - 2250
ISutto a Helena 3Iont 2000
Sall Lakc City Utah 2000
HigHorii Hasln Wyo 1075
Lístky na prodej denní
až do 30 listopadu
Přiměřené nízké ceny Jo sta jiných
míst Požádejte neb depíste si o
brožurku obsahující všechny po
drobností Veskrzné turistické vozy do San
Francinco Los Angcles a Seattle
J B REYNOLDS City Pass Agent
1502 Farnam ul Omaha
K VÁNOCŮM!
K llminfiv "HTANDAItD" řono
emř s 1 tucet nnjlnnAfcIi toskýcti
Jedllf kovíidi mkurdíi
$2(H)
ToriHž se 2 tuniy liiidiilmícli I
ziiřviiyi-h rcltorítft
tzvoo
KilÍKijiiív "IIOM K" tirnoKtní a 1
tunet rtkonlfi
1500
Tisiitýž 2 tiu-ty riíkorílň n jiíí
iImIciii nu iKlilní n-konlfi
1 tiirntři-skjíeh fedllřkoveh
rokordri 00
2 tucty fttakýeh Jod I liliových
rckinlfi 0 00
8 tucty taskýVb JcdlK-kových
nikonlfi 11)09
řl tnctfi nikýcii ícilliř-kovícli
rkiiriln V)M
H řinVfch Tiali'ov]f-h ( lf fuv -h rn
lrilři liru niliivli-l Ktn]ii Victor a
Columbia DlM (ilv pnut Mniiini
vft rt Kliniinl llrtllý tfatwvň
Nnlnilii lilviuilii rrnz" a tm
hrmu llitrliiiivuiivil (iraM'1 hnnni
rlnUj $4 00
timramy fnnUfr)! rckortfi fiiullnll
nu iii?ft'lfíni V(sW(rii ol'ji'ilM&vky vy
řidí whImm-'! yttl"l 11 ithtioii (inifiii-y
onliiri Aninn ilijiNiuavkiu
Iludttnl fláirn a í'ué hudebniny
na skladé
Jo(tlnřítly dfivti-hml" íAvikI
("II
yyralilidiii fiwkf-h (lii'1rilih
rikur li prri r'iioariify
1 1U( A v A Now Vofk
OHATSTVI
nic netč 'il iieni-11 ža
ludek v (íálcžitcm po-
řúdku tt
Severova„o
Žaludeční ?
Hořkou
dodíyií chuti k lldlu řiojl
řélenl žáhy acálvfloat
řeco ziinct I vMochny
choroby žaludeční vUheo
a pořízl tiejvotáitio cpřl
tel lldtttva télcanou
alobont Cena BOcta $1
prodá) vo vaack UkSr4ch
WWW t:iwal
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
NlHir Boleulara l 0 JÍ I)
orfbfvé -hfti kaXdntt itnihou npdř-ll ▼ fiiMH
T hártKlni aíul o hé bod udp Vyalnutlié
ph1w1ka Annu Kr""l ()tllka Vln-I f'r
mak IH4 ík 18 Ktniniiilk& Anunl Ktnnnl
mjfmntiw FranOkk f't-k I'H4 Mirtlit
6nntif Ant M S lííl li If SI imkliui
nl-# Marie Hpan t a Wlhlani ul nýorkvnfi
Jtma jMirn výbor majpiku Ktf-hna Uťoaii
Marie tiuaeek Ilarwra Horinao
ítárf l'dU ký i i mu
0 15fvTiiiflBlné f hřimkaMou CtTrtcU
oíilíll r mínící o 1 h ndp valní v Iiuhroy
kéhooa l a WIIMiinp ul Cřortu KrS(Élrr
HJ Jia Mtiiifnr l4(Bo4Ht(ltJiin hvubo
da IW) Wlifiama ul icikl Ant Htttnk
Lože Jfti Hus ř 6 ItytířA 1'yílifn '
odliívá ava f!hfiK druhy n'tvrfý Ctvrtok v
mSalcI y S hoilln ywínr y aimlkova mlainoatl
f Bokoloyné Velicí KanclíSf Kurt Havelka
'í M4I Ho I" Ht r K K Vrtit rlUna
IW H M Hir„ Václay i'HÍyl M ol K„
Hlii lllckiryHt
rilp Sokol Tyri & 1
odhyvi ri achAra dvukrat intmtnt kuřli a
1 niKlíll a S pinlí'l( y mřiaicl i nínl Mctrovř
OoliiroíiiUchřiMiidliyví n I ncilCIl y HJnii
pijllmnlactifiif I ondali y ilulmii a í yrtpr
Ixiliiu a aruřin Přiulsedn Kriink Hro)(nl(
?l:ao lil „ rnfťififdaila JIH IMťlia 1HM)
MiHHt lití PmrTii-il HI7 Mu II Ml nínlník
Alnl Kinř I2IIM M' IS Hl iioklHilitlk V I'
Kunci lí rtu M Hlr ylmr rinijnlku Au
ínriián Sliním línkum-k Io Nř:nino praun-r'-'iiik
Unii Hnulttr vu pr VJ )ulroy
kf nWolnik J V Kiip-ir výu naíí Ani
Vu4U ri'Hirnl yfbor A fit V Novák I V
Kaitpiiť diMiircu Jim Jinilru
TAI Jed Kokol r Omalm
odhvš iirnvlíliiln acIiHzn kaídim driihim
airwiii míNiiil yníiir uvé miaKiKiill UZSS
n imh Ht l'IH-(liv Jiwiiř Mik tiiJiiniiiík
KihI rllilucir lzii Wllliiim Ht (Kotník Ant
Such puklHdnik Jun Kiiliiín
Tiihor Koluinhiis ř l UOW
poHrt avnje priivldiilnii whlum UtMÍ 1 na
ilílw v rnfnlcl y ním humm 1'ralia na 1A a
WllHHín uilul Vnl knnaiil Jun Kruu ml
lokniimil I r Hnniln l klxrk H A HiTáiiiik
Iň a Wlllliuii ul tmiiklíř pr 1 Hmnfn ml
nakuř! Jl Kolal miliriil mrit( Kouř
nmikuvril triitc Jna Ort vílmr iniiiiilku Pr
HvolHiiltt Jan Nm(lnk a llin-l Kunci
Téhor ficlirnakaí 4771 HIWA
ortlifyá v irnli-liií'hrirn katili ii prynn a
tliitl tfmlu y riif-mnl v uma lioilln wfvt
miiii p Juna HriicliM VhIIci kurmul Prnni
Milí návodíl l'ilr Tich liankiir A llrai
klurk Vsi 1'Hliyl am lllr-knry fi„ urfiinUAi
Vau f "!: nililní mrilíAnt Nuílfka ynn
knynt mři Jm 1'nllisck
Hlmr Hrř-zila Nore Dolty t HO
')iiJvávi:lfiři kuCihiuS rinrIAII v mfiiíil y
li lnul otlp y Náruilní aínl i'riliilkyiji Kal
simka ISKI řlo Lilii htr nmtnUn ttnilMa ('hlu
lir'l IMniWilltainapiikladnIiia Marlti Vanifiit
141" WllllaraK tajcinnli Vlit) Harlul MW
riiplctiii Avii
Tmln Niikolk TyrS ř I
a lhvá uii i-nnri iminnu mimin a i a
aMnii čtvrtím iiwlfll y lni JUfittoyS Iři-d-wlkyr
JiiIKi ťiniiva III a Ki-mlurlnk Ht
iiilatiiprmlamlkfnf Hnala Kunci Wii IIK II) ul
tujiiiinli-o Annu lllick IWHi l m ul Oíut
M Amiii xvn'lnw lsn )! Kl ul unkhulnlc
Miirlit Kninr w a HiiHrlra t Omnha Uic
irk)ii Marin VBiifk yýimr inlf-tku Prán
tlika Kunci Mry K in a iiiřk Hlkal
ííintiil rhiir Tuny TlM'k a Murie Vlfck
Tábor Myrta ťís 1122 K ft A
odlivaacliůnl první ndíil y rnMcI y ikoi
k ainl i liiiliilk Mary Hnil mlatu
pf(1wilka Jim-řn maiioví lajm Kiiti-flna
Viiihiivki HIIII Willliim Hl jiok iaJ Mnr
lirami v knni-lllkn Imrnia Tlcliá rnarnai
kit Miirln 1'llhylovl) lni nl tirtU llarhora
llriih yanknvnl atr M:irln Vln liniuva -liiriialBtku
Arna PrS?uii T ti Haiaí-kn
na a Cnnny Hniikiip apnl IHkal Lnula Hmho
In Mary Houkal vyalarkyn do l-liiMriria
Hnily nilMiiyliinynf Maria lloukalovi
vvalouAlli priiriik yn#
BOXTTXX OrVII
Mál 1'almoré Dřevo c 7 Kruh Ořevařek
dhvá ara i-LAra kalila druha pwndSII v
riMci rtilatniati p Lainmra na tana a U ul
HarUira Hiuick inti jut puriitiilcoi Anna
Vlai-h mlal )plilNnlka: Kalia ViH-auik tal
V7Hoil ali Maria VomtCka nkladnlrai
Kmnora Klwrl prOnixllj francia Kouliaka
ilnili irilruii Kana Vninaíka vfttkynti
Anna dlátka vritfnl atrá( Juala Kranxk
yankoyni lrf koala Mui-ha praporci nlci
Anna SoMalak Maadaleoa PIol1ka
francia ItataJ yiMir majntku
TRŽNÍ ZPRÁVY
SOUTH OK AHA dna 17 ttjna
Vull pSknt a nJIpl i kijim
riy tíSÍMHO
loiirM HíMí%0
Voli ka krmaal IIKWTS
Pnuauaajlopll tntoos as
Prtala praattwlal S-rOS SI
PraaaU hrnhí tflká S-lnCSII
Oyoaaajtaptl ia3J)n
JakSata 49i34?
CHICAOO dna ST ftjna
PSanlea í-r ( t k okaoir 4o1tnl SI 'anl- )
lltmlca I I ukanil dodini aoaa "
ima í I Siatí " 4141e "
Kotoa í bí'S M 41V44IC "
Olea ( f bil SSI74P 1
Onií1 Wl "
ZHo I t k dndái1 li "
k plr !!Ib k íťánl íTífa