Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 28, 1903, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
Pokrok Západu
riRitmn utiY
ruli uhxl ty l'iir k hI !M(t
J I1H Harlt -MM1
iub'tri r t' i"-'
VfcMil aalJos SlřrJa
fflan: liiarMi sri Mraia
M-l l - 1ita
fta
Uk „ a St
S p „i
oi- fW n U'f Kotili' li '
tw% II
l- 4 ' !" t i% i líit -miM
ié v ! - ' ( ( ( tf
l ll ' t ' 1 ! - -t 11 (i-l—
Ili i I -'í!!" ?ň I-HIĚ I Mltlí l
I 4 I- tit 'i I l M í " t
t 1 III MhK K ku" ltiKJnt
iiwS ! ! ? tlv jl(i i-írii[iiT t
! ' -I li i " I 1 1 1 - I ili „ I l
- f il t wi -i Ir ii liitn iA
i4"i'l
n }- fi ii- i ' í i-- Woit na r- ' '
I '! i 1 'f ř II t 11 -
i -lt 1 1- % p i r Klít ' (i -i- um:- t-
1'inli't 11 ) Jll KlU
- -i ' ' i iiii'ti' ni t-mik i f f-
H ' % jfl I' li' ři'i l't'11
miii JMi n-ii IM h '' i
i ! í lli llíí Ulili l 1 íltiil '"' V V"' ' J
í ijr I I t
I #lll 1 ť V lnu tiy I'- ''
' iftuy nm ji il:iMÍuťti'-'( aiínmiu 'i l
Pokrok Ziiiíudtt
(imiihu Neb
Omaha Neb 28 října 1903
Republikánští navrženci
Státní li-il k
%% neJvyiCiho soudce -
JOHN U BA UNES
i Madiaon okreau
Za refeoty nnlirenilty —
W (i WHITMOKR
i I)'uic!i okrena
C B ALLEN
i tduicwter okreau
Soudní lístek
Za dlutrlktni Kmiíce:
IBVING F BAXTíB Omaha
GEOKOE A DAT Omaha
LEK 8 ESTELLE Omaha
WILLJAM X BEOICK Omaha
WILLIAM (i SEAB8 Buřt Oounty
A t 8iTTO Boath Omaha
AC TKOUP Omaha
Za klerka dlftríktniho neudá
W W BINGHAM
Zi l-rifa
JAMES ALLAN
Za okmmtbo soudce
D M VIN80NHALER
Za pkremího pokladcika
EOBBRTO FI!íK
Za okreaniho klerka
CHA KLES fKITT
Z okresního odhniiff ho
II A Kil T D RKEU
Za okreaniba komlnafe
MJ KKNNAKD
Za koronera
EDVFAKD P BRAILET
Za okrenntho mřřlce
P A EDgUIST
Za okreimíbo lko!dfisorc
- ZJ EOOWBIX ' :
Za itítnlho poalance
HENHrCMCKCHY
Za poitcejního aondee Omaha
hOVW BERKA '
Za pultcejnfbo aerádoe Boatb Omaha
CIIAHLEH ALTSTAW
Za umírf í tondea fimaha
WILLIAM A LMr A O r
U Wl MAIilIWIiK
A E BALÍWIN
W W KASTMAS
WILLIAM A KOSTER
K K LONI
Tak to ouvčeihě bívX kdo chce
zamazat druhého zamaže se sám
NezatomeJJte na ty České navr
žence kteří zasluhují vaSÍ důvěry!
KASADA NVNÍ PO ROZHODSTTÍ ARBI-
tračního tribunálu posýlá arbitra
ci na horoucí skálu
BrVAN SICE ZMĚNIL SVÉ NÁHLEDY O
svobodné ražbě stříbra ale gvé
náhledy o Clevelandoví oezfnení
prý do ímrti
Bryan považuje patrně letoSní
bitvu již předem za ztracenou že
v ní beře tak hrozně nepatrné
účastenství
Ztratila se v Iowe z politické
kampanS demokratická strana
Poctivý nálezce si jí může nechat
za odrněnu
Člověk kteří si myslí Iz se ne
mhle už ničemu naučili" zaplatí
mnohdy těžce svou domýšlivou
hloupost
Pamatute čeští bratří
krev je hustší nežli voda
porazíte-li kde Čecha
bude to jen vaSe Skoda!
COLOMBIA MA V ROZPOČTU SVÉM
schodek 30000000 pesos ovSem
v její penězích To musí být
skoro 30 centu v našich penězích
Žapansko nyní prohlašuje že se
nepustí do války k vaii Mandžur
ku Fatrně přišlo k náhledu že
na výprask má vždycky času dost
Komu na tom zaleží aby Nebra
ska zůstala v presidentských ol
bách v republikánské řadě ten
přilož ruku svou k tomu aby le
tošní srážka s popokraty vypadla
pro ni vítézaě
Demokratická strana jako o
každých volbách okazuje í letos
voličům straky na vrbě ale co je
jí to všechno plátno dyž V Ne
brasce už přílii mnoho voličů ty
demokratické straky prokouklo
Do Saunders okresu! Veliké
zásoby bláta a špíny vlastní výro
by nabízí se zdarma Kdo má
zalíbení v tomto blátu Ipíně
nechť talie svou žádost na
Popokratický kampannt výbor
ve Wahoo Neb
To BblCE NIKDO KKOČEKAVAL ŽE
Bryan vlastní rukou či vlastně
hubou zabije své v Chicagu na
rozené dítě jež pokřtil "Svobodná
ražba stříbra" Vražda tato udála
se v Icwa City A odpočinutí
lehké dej jí Pane a odpusť otci
jeho staré břichy které tímto
skutkem napravili
l Klín" ki t tt 'tWtN V
Ohiu svítili i !f tomu l m
Um pomáhal litu tltvait nemohl
pnnnii tohí jak Vy mohl fowwi
linéitiiiř
lUsatt -liat V SS ť S
nuku 1 nvl iv tf mí toitii
ihny 'iiiirt ktn4 Jt0tt"l5'ii
Omliiř Jraiíi ii rťm ti fi
milé Úplné dokoná: inllniiic
ti'rt olUintt tu by + i# 1 1
í-('ull n 14 ttké tfch liill jtí
ncitia! t ) MM! 1 'li hankovalim
l-r nii'iii)
V U'-4 Cll V Z M K Mil
ctn t ndakcntcn potoámrk
takta jki o dtdaicti ilmo
kritické bUtns i J to r
íjiojiuiá v likým tiinutorn a Kl 1
ktin — bani ř (i nrtnliMii jifiřkoul
tchonnsť kterou chmlik iletrO'
kratičká itraua nik ly twuuMí a
utbuJc mil
Šorm g Sl Ll IVAí NílKŽÍ K IfM
lidem kuří no(-í na obou tarne
nou Lid ho zvolil jako kaiidi
dáta proti iclefničním korporacím
a soudce Suiiivan Se po edau
dabu úřední vé činnosti tomu vy
hýbal aby ždeznidm SlAp na kuří
oko Zasluhuje takový Kandidát
další důvčry lida?
Ta HhmokkaiickX sirana s t!m
vychvalováním svých kandidátů
nám mimovolně připomíná jedno
ho kofiského handlíře v Čechách
Ten mél v maštali starou šimlu i
ač ji vodil po všech jarmarkách
přece ji nemohl prodat iu mu
jednoho dne napadlo že snad se
jí zbaví když ze Šimly udělá vran
ku a tak ji pěkně nabarvil a vedl
ji na jarmark na Zbraslav Když
s ní stál tam na trhu a vychvalo
vul její vlastnosti ta pojednou se
spustil silný liják a ten nemilo
srduě Šalbu handliřovu odkryl—
Tak je to zrovna s demokraticko 1
stranou ona dovede své kandi
dáty náramně pěkně vymalovat a
namalovat ale vzdor tomu nestojí
za nic tak jako ta stará Šimla
zbraslavského bandlíře
V TĚCHTO DNECH V ANGLII ROZ
noanut dví dlouho vlekoucí se
spor o hranice Aljašky a výsledek
jeho byl přijat s velikou nespoko
jenosti v Kanadě ač tato nespo
kojenost1 jest neoprávněna neboť
komisse rozhodla vším právem že
co náleželo Rusku v roce 1825
náleží Spojeným Státům dnes
Pobřeží kteréž bylo příčinou spo
ru mezi Kanadou a námi bylo při
řknuto Rusku smlouvou uzavře
nou mezi tímto a Anglií v roce
1825 a car Alexandr zvláštním
úkazem udělil svým poddaným
dovolen aby na severozápadním
americkém pobřeží mohli provo
zovat! obchod a rybolov a aby
práva Ruska na toto pobřeží byla
jasně vyhražena tu tímto úkazem
zakázáno všem cizím lodím vyjí
maje jedině v pádu nebezpečí
přibližovat! se k pobřeží aneb k
ostrovům u něho se nalézajícím
Svým rozhodnutím že Sp Státům
náleží úzký pruh pobřeží v šíři 10
mil smírčí tribunál řídil se přesně
rusko-anglickou smlouvou Ka
nada tím ovšem ztrácí na této
severozápadní straně přístup k
moři a tu jest rozhořčení její po
chopitelná leč trápí-li ji tolik
ztráta tohoto úzkého pruhu může
ho získati jinou cestou Ať se dá
pod ochranu strýce Sama ten je
beztoho onačejší chlapík nežli je
John Bull
Vodí strašáky
Jako kdysi slepý mládenec pro
rokoval zkázu zlaté nasí Prahy
která se nikdy neuskutečnila tak
prorokuje bývalý spolkový senátor
texasský John 11 Reagan zkázu
naší republiky Proroctví Reaga
novo ocn! ničím covýx vždyť
před třemi roky siyšeii jsme celý
houf takových proroctví od demo
kratických řečníků kteří nám
hlásali že republika naše se pro
mění v monarchií a že McKinley
se dá korunovati ve Washingtonu
na císaře A byli lidé chudí du
chem kteří tomu nesmyslu poctivě
věřili Možná že i proroctví
Reaganovo nalezne víry nebot
hloupí dosud nevymřeli Reagan
předpovídá zkázu naší republice
proto že John D Rockefeller
J Pierpont Morgan a ostatní 1
nimi spojeni finančníci hledí zi
skati Kontrolu nad politickou situ
scí v naší zemi- t %
Strach slabých lidí má velké oči
a obyčejně budoucnost' objevuje
Sf jim v černém světle Silní lidé
se však nestrachují ale naopak
hledí každému nebezpečí mužně
vstříc a snaží se je zmenšili aneb
odstranit!
Hlasy takových slabocha byly
slyšány když Texas Žádal o přijetí
do svazu Unie ozývaly se když
Oregon žádal o ostátoíní když
Californie byla aoektována a také
když Aljaška byla koupena od
Ruska
Tyto strašpytlové líčením stra
šáků jež viděli na obzoru budouc
nosti odvracovali voliče od gene
rála Granta když byt nomioovin
republikánskou stranou za kandi
dáta presidenství a poznovu hle
děli zmařit důvěru amerického
národa v oěj když se přimlouval
za anektování San Dominga tito
Idrt sam jm půolm proti Me
KirtWywii k hl v tm t í tta
Mstil # pm itbtlní filipin)'i h
(i!třft a ilfatf lOMim ítS!lV
amfiitklhrt tiiruia tinírilul
trnut Jl otmtvíiiil iaila' ti Bf
leť na ruinách niU puthk
iM tiHil! potti lá lni monarchie
lif vůir lidu 1 -f oto takt ro
! ďii protni tvj tvfaganrtVO nrty
tuSl amtr cký lid 1 Jtha klidu
Hetgan t po crtých dvacrl
raka ř t n 0 n t vtřřjisí 11 livnl
nikdy tii ru! ont it strach ph 1 bi
tjuiHtuoll dali frpiiťiiky jako ml
- [-1 !
- " tvÉi
c p (í důvěru i( ludttiicnot
Mohl í uláli ho Mni ulabjm a
k2u)t mi straUky jri oikdv
ncusk uteč ol
N5e penf luí kttiSla jínit lin
ciii I istvi ale láluému % nich
ani nenapadne aby chtřli po-tko
páv a 1 1 základy naJí rrpnMiky nrh
každý i rsich vtlmi dobře ví ře ťy
to bylo jeho záhubou
Lid americký )eit trpřliv alt
svobodu svou by i nedal obmeziti
nikým a jako dovedl vždy odrazili
útok zjevných ncptitc-l tak by
mnohem iniilnfji zmařil útok ta)
uých nepřátel jeho svobody kdyby
snad jiti napadla ta šílená myMén
ka že by chtěli své finanční moci
zneužiti
Z našf republiky se nikdy ne
stane monarchie ale my musíme
hýli na stráži abychom místo]
lidovlády nedostali vládu pluto
kracie To jest jediné nebezpečí
jež v budoucnosti musí býtí
bude odstraněno
K nastávajícím volbám
v Nebrasce
Čtenářstvo P Z jest tak politi
cky vyspělé Že nebylo třeba aby
chom příliš záhy tloukli na pol
tický buben leč nyní když jsou
volby skoro již přede dveřmi
konáme novinářskou Svou poviti
nosť upozorňujíce na jich důle
Žitosť
Letošní volby jsou jakous! sráž
kou před velikou presidentskou
bitvou která nám nastane na přes
rok a proto již z toho ohledu by
se měli češti občané přičinili ze
všech svých sil aby srážka ona
popokratickým nepřítelem vypadla
pro republikánskou stranu přízni
vě Vítězství dodává nových sil
kdežto porážka sily ty podlamuje
dodává nepříteli zbytečné ku
ráže
Již z té příčiny doufáme že
čeští voličové nebudou letos likoa
ví u konání svých občaoských po
viqností a že pomohou svými hlasy
zasněžit! všechny popokratické
naděje Kromě toho republikánský
lístek letos zasluhuje podpory
všech voličů již řídí se při výběru
svém charakterem a schopnostmi
kandidátu nikoli politickým jich
štemplem
John B Barncr který byl re
publikánskou stranou navržen za
nejvyššího soudce honosí se úřed
ním potvrzením svých schopností
od jeho politických odpůrců mezí
něž náleží i jeho soupeř soudce
Sullivan a to zajisté že bude pa
dati vysoce na váhu u voličů ne
oovisiycn a proto nemáme ani
oejmenší pochybnosti Že voliči
velikou většinou dají přednost
Baroesovi před obojetnýni Sulli
vanern jenž na korporace veřejně
žehral a po straně železničním
magnátům tisknul ruce
Co se týče okresního lístku za
sluhuje tento přednost' před popo
kratičkým Hsuem pro lepší kva
lita kandidátů na něm navržených
a budou li inteligentní čeští voli
čové omažští vedení pří volbách
schopnostmi toho kterého kandi
dáta nepochybujeme Že mnozí
z nich vzdor demokratickému
přesvědčenf přispějou blasem
svýmk republikánskému vítězství
V mnohých okresích navrhla
republikánská strana vážené české
občany pro různé úřady a těm
mělo by se dostati nedílné podpo
ry od všech českých voličů 1
okresích těch usazených již 1
toho ohledu že Cech v úřadu
může svým krajanům vždycky více
prospěti nežli cizinec
Češti občané t Nebrasce byli ař
do nedávná odstrkovanou Popel
kou které se tu tam uštědřil ně
jaký drob aby i neřeklo a teprye
před nedávnem vzat větší ohled k
českému živlu Dokažme v těchto
nastávajících volbách 2e si tohoto
uznání vážíme a pomozme oněm
kandidátům k vítězství tak aby
chem pro příště mohli čioití ještě
větší nároky na zastoupení
úřadech
Zádumčivé dny nastaly a oimi
reumatické bolesti Kdo však
ihned používá St Jacobs Oel
shledá že bojí a nezanechává ni
žádné stopy
?ÉiWfnaiyrái!
NejUpU pHUlitoit koupili vzdě
lanou farmu 43 míle od města za
Í45 akr Po třiceti dnech bude
vzata z prodeje~za tu cenu
100 akrů velmi dobře zařízená
farma it míle od HowelU 148
akr Hlaste se hned a
Folda St Mundil
falešní proroci hleděli popudili lid 1 35x4 Clarkson Neb
:' ZE STÁTU NEBfUSXA
™- llltelý ( !ilwf tttlt
tHtyt t te Kinu I M! mtťat0ti
fiáh I U !%! ti laf vl Chatl
laiKht ani'! mil i holnf
fli l'tnjSlO(i hořl iliíby
tek a I l lf fcrinr k Slítli ikn
( a ti Ukmkln
V Pawne C'ty pf ' lal hunu
hni tfelu John Ulam jřd't 1
ili n U 4tii!t nliiinil
la!tka$o {'kra n) h 1'o an I
Cínu iai „ěf iiokiai tietn
a a 4 5 iftm'mř ledy 4 70 t
kus
— V 1'latfsmO'Mti vi řl pu v
( u! V lSiflt 11 by1iíí ri )'
chudili t r ě Misanuu fi ky bliSf
ricli: jmiriion náklad jablek
k-lyŽ pojednou ftz ir převrátil
Hirdaell lni tachycen a doména
mu noha blíže kotníku
— Partner S A (Jtirtii bydlící
j mil severovýchodně od SteiU
má jnoiié pra-átko jež jnst a ít ři
týdnů staré a t včtšího plemene
Prasátko to má zadní uohy doko
nale utvořené avšak napřed mi
pouze nohu jednu vyčalvajicl
uprostřed hrudi Prasátko jest
čilé a pobíhá kolem talc rychle
jako ostatní-
— V Tecumseh byla nebezpeč
ně popálena v obličei a na rukou
pl Oliver Davisonová st Zatopila
v zahřívacích kamnech v nichž
nacpáno bylo papíru a hadrů a
iá Ol tátív ! k sluíď pil
"NUltl jm fa piý nuťrjli
klrM A% %Uí i tllit nlhN
lvi Inpl ťa llka nt ktásaou
lidňpíin mnlar"' A kll Pvnfí4 ] t d )jiiimi ř# at psniíkám e l
t Menr íri 1) tpAlkd mitarla
plec J ii íieiílut huhf JA klyl
part i' lka i' Ipitiet um Vláknil
mít odiilIřt ta fty panicky thti}
Kiáililv tt na ná lt!l a cltMy ho
tcMÍnt VijCt Ai# BřH) lati
s uivá hfi la tamrma a pnun
7íi ťati!cit podilili) ulif
iiniili ti nrttinrlnoii 0t 1 1 t'ti
mít nlřt-i t tuml l Uk
opiavdu vyUtil l'ra llner tvel
vel a ttfnl tia ní KV iaih!
kréd dři ivi nl !: p na
ňť tltthrii k i Ettaíena btt
lik du tnk 1 KJ pak mantka
-hi řinila int ř)"fiky ?!
Uran lim r ttiikli na m a t tottMit
jt líafi a notní nid knimiier Hn
%
a-aa
) se o letual da driiliěhu pií'idl j hml# ♦ k tisku jiko lyRf i v
ježto to Špatně hořelo počala
ohni šťarati Pojednou vyšlehly
z kamen plameny a zachvátily pl
Davhonovoii S nevšední ducha
přítomností strhala se sebe hořící
šaty a tak život svůj zachránila
— U Neligh popíjelo statečně
minulou středu odpoledne několik
Poláků a při příležitosti té vznikla
prudká hádka mezi Walterem Pro
koskim a Mikem Weissem Když
Weiss na radu svých přátel chtěl
se vydali na zpáteční cestu k do
movu vyběhl za ním Prokoski
a vypálil naň čtyři rány z revolve
ru jedna kule škrábla Weisse
oá krku dvě minuly se cílem
a čtvrtá zasáhla Weisse do stehna
Oba muži jsou farmeři bydlící
poblíže Neligh Prokoski byl
zatčen
— V Tekamah zničena byla po
žárem residence Franka Camp
bella a jeho 6 měsíců staré dítko
uhořelo Matka jeho odešla na
návštěvu svých sousedů zanechavši
dítko své samotné doma a když
se vracela shledala ku svému zdě
šení že dům její jest v plamenech
Vyrazila okno cbtějíc miláčka
svého zachránit! avšak bylo již
pozdě Při zoufalém pokusu po
řezala se těžce na ruce a zle byla
popálena Požár vznikl nej3píše
od vařících kamen
— V Aioswprth zamítl v sobotu
ráno soudce Ifarrington návrh na
povr1?ní nového líčeií v případu
Fred M Hanse tajného policisty
Elkhorn dráhy který usvědčen byl
z vraždy druhého stupně načež
jej odsoudil na doživotí do kázni
ce 1'fipad irined podán Dnue k
rozhodnutí nejvyŠŠÍmu soudu
Hans zastřelit na jaře 1901 David
Ducea z Browa okresu když chtěl
tohoto zatknout! pro střílení koní
Hans s bájil tvrzením že Luce a
usmrtil v sebeobraně
— A I Luneberg rep navr-
žeoec pro úřad okresního poklad
nika jest nyní 32 roků stár Na
rodil se v Madíson Wis a do
Collax okresu přistěhoval se s ro
díči před 30 lety Nabyv prakti
ckého vzdělání v oboru knihvede
ni byl zaměstnán jako knihvedou
cí v různých bankách ve Schuyter
i v Omaze a zaměstnavatelé vážili
í velice zdatného a svědomitého
pracovníka svého Po minulých
osm roků jest řiditelem rozsáhlého
obchodu Kropfova a zodpovědné
místo to zastává nanejvýš schopně
úspěšně Pan Luneberg byl
vždy a jcit horlivý republikán a
bude li zvolen naleznou v něm
občané výborného úfadnfka
- Město Crete honosí se od
minulého týdne novou moderně
zařízenou nemocnicí Pékná dvou
patrová budova postavena jest na
kopci na rohu to a Roswcll ulice
ve východní částí města Nemoc
nice tato jest podnikem cbvalni
známého českého lékaře Dra
Karla H Breuera jenž jest ředi
telem ústavu ft kterýž si přibral k
ruce nejlepšf domácí lékaře a zku
šenou ošetřovatelku slč fíutlovu
Chicsga Dr Breuer má již
dávoo stroj ní X paprsky jakož i
všechny jiné stroje k léčeni zasta
ralých nemocí a všecky potřebné
chirurgické nástroje a zařízení a
stále vzrůstající ' počet pacientů
donutil jej k postavení rozsáhlé
nemocniční budovy Přejeme Dru
Breuerovi hojného zdaru v jeho
podniku -
— V Murray spúsobíl minulý
čtvrtek Willism Brandtner za
městnaný jako rozvázeč u firmy
Wurl & Coffey v Plattsmoutb ve
liký rozruch Přijev se zbožím
do Murray ve středu večer zůstal
hotelu své ženy přes noc načež
druhého dne krátce před polednem
vešel do kuchyně kdež dlely jeho
choť a služka pí Hattie N Davi
hř!i"lit iíii( rheť ir lf ji-ni a
íipáiil ej Plami-tiy tyiy vlk
mii iííil til I A 4
praven přínflui lerlim du I" att
mmith l)tt 7 tiiinpadii tu U
pře Utaven ptel tr u I
!' li Svalin ta trp n urí
nec pra iUa 1 :kr ní!ii txollotor
ce nufO lil te v Čechách V ř I H 7 1
a v rttUi!'0 eltř vfku ptilijt sto
diří výini do ArnCtky Vyf1i(l
na (rmř v nkrou Saunders Na
vMfvoval školu obecno 1 do 16
roko V r ifS' vtoupil do nnr
it4lií Školy ve Frímont k bi po
lfli graduoval kurs uiiteliiý
výborným prospčehem a v r 1H9J
obdržel diplom utitchký Vyulovai
3 roky na venkovťké školu v
Saunders a 5 roků v Pragit kdei
po itiři roky byl principálem V
okresu Colíax vyučoval jeden rok
Všude setkal se s nejlcpším úspě
chem Ve S huyler vydával dva
roky časopis pro dílky "ZUtou
Hvězdu" a rok byl městským
klerketn Po všechna léta podílel
se horlivě na sjezdech učitelských
odbývaným v okresfeh Saunders i
Colíax Bedlivě si všímá poučné
literatury a hojně přispfvat vzdělá
vacími články do různých českých
listů Vždyť pracoval a stále bude
pracovali pro dobrou a dokonalou
výchovu mládeže americké Češti
ně se přiučil dokonale vlanním
přičiněním a ku krajanům svým
lne upřímně Pan Svoboda za
slouží si podpory Čechů a nepo
chybujeme že se mu jí také plnou
měrou dostane
— Není nepřátel horších nad
mrzké nepoctivé a zklamané po
titikare u tom preavédCil se
okresní soude Cha H Sláma
ve Wahoo Poctivé přímé a svě
domité jednání soudce Slámy po
pudilo proti němu několik mrz
kých politikářů ze řemesla kteříž
před soudc:rn Slámou po léta
zoeuŽívali důležitého úřadu okres
ního soudce ku prospěchu osobni
mu i ku prospěchu nehodných
svých přátel Že soudce Sláma
nechtěl se jim propůjčili za volný
násirojzaoevřeli naS a proti němu
se zapřísáhli Vymyšlenými mrz
kýrni lžemi a pomluvami roztru
šovanými mezi dobromyslnými
občany snažili se podrýti důvěru
v něho pokáleti jeho čest osobof
1 úřadní doufajíce že tím překazí
jeho zvolení Když však donu
ceni bylí prtí soudci veřejně vy
sloupitikdyž odhaleny byly mrzké
jich úmysly a vyvráceny lži jejich
muži věrohodnými a na slovo
vzatými občany prohledli teprve
voliči Saunders okresu a s hnu
sem a zřejmým opovržením od
vrátili se od bývalých svých rádců
politických Dokázaná poctivost
svědomitost a schopnost soudce
Slámy zjednaly mu nesčetných
přátel í v táboře jeho politických
odpůrců a usnadnily jeho zvolení
Jsme jistí že i čeští volič!
Saunders okresu jako jeden muž
voliM budou poctivého a schopné
no krajana utias u Mámu za
okresního soudce Tím jen doká
ží že dovedou si vážíti úřadníka
schopného a svědomitého a že ne
dají se svésti k vlastní Škodě své
k podpoře mrzkých politikářů
— V pondělí večer pokusil se
sebevraždu krajan p Frank J
Kobes majitel pivovaru v Crete
Střelil se do pravého spánku ale
kule na štěstí smekla se po lebce a
uvízla někde blíže nosové kosti
Lékaři se vyjádřili že jest naděje
na jeho uzdravení ač dosud kuli
nevypátrali Zoufalý krajan oslep
ne však na pravé oko Není zná
mo proč chtěl p Kobes násilně
život svůj zmařili avšak má se za
to že učinil tak v okamžitém zá
chvatu zoufalosti :i
i
1
! 1
M
I a
!
f "
s a
i
t
f "
i
é
i í
'a
Z Bruno Neb
24 října 1903
— Pan Kříž z Liowood přestě
hoval se v těchto dnech do Bruna
Budeme tu tedy míli opět o jedno
ho osadníka více
— Na druhý týden připadají
ním liž volby Nezapomeňte kra
jané že máme dva české kandidá
ty p Hrušku p Boůše Volte
je a budou zvolení Na zdar jím!
— Zdejší škola dostala oový
kabát a jest nyní krásně obarvena
Však byl také na barveni krásný
týden U nás barvilo se ostatně
minulý týden na-několik spůsobú
jak si kdo přát: na žluto i na čer
veno a sice Štětkám! rukama i
pěstmi
— Minulou nedělí přednášet
zde p Dr Iška Počasí bylo
krásaé a schůze byla nad očeká
váni velká Nikomu ani ve snu
nenapadlo Že by zde bylo tolik
svobodářů SÍB p Vác Blatnýho
byla přeplněna tak že mnoho lidí
stálo venku Kolem síně pobíhalo
též několik fanatiků a to takových
fAamřiku kdvf llka tnilll til
ioi ptí ib lakn holila pu ním
1 -- %
% (iitl pu iiii H „ 04M
naf Vtom Uk p Jiisuiý cltňipl
po turu balíií fmA a pn uiť ku v
iiěmt vet liiíla tilu "niku
telil1' uriila tnjiiiikána na
sťn Na lo sehni e
bril viice fíubité a toíinar! in
luliiSce po otiličs ji Hýla 10 vern js
ktViitá podíváni ti „ )i'í tliliře V
to 11 jako I !) vjraailci v pfc l j
několik o-Hiti a rd"ii pmiíkii
tcli 1'ď-ko'ii a 111 lvi iii(f ns-ii
ronuthem po p liUtiié ii Ty i
však ruíe sc uhaui tak že jea ne-1 '
patroě byl zsinícn Nvnl l i
Blatný nemeškal a vracet vše zpít
1 1 úroky poku t mohl V brKu'S
však byl obklopen kol do kola
tak že tmi nebylo nioJno se vy
prostit Inu' krátce řečeno celá
ta věc podobala se hezkému di
vadlu K lyž se vlak počal pohy
bovati již z místa vystoupily na
jeviště ještě jiné tři dámy jež až
dosud stály někde za rohem aby
se ve lite podílely Ju ubohá
babička velice rozčertěná v bo
jácném zápalu zvolala: "Vy jte
tadyl Necháte mne zde samotnou!
Kdybych měla oějaké vejce tak
bych je poslala do vás!" lJři po
hledu na rozzuřenou babičku mu
seli se smát všichni třebas že ně
kterým nebylo do smíchu ježto se
nemohli pomstít na p Iškovi
protože jim zamezena byla k tomu
cesta' Jest to věru hanba na ony
dámy! Takové věci se provozují
mezi Černochy na jihu ale ne zde
mezi lidmi civilizovanými ba i tak
pobožnými Co tomu asi říkají
jinonárodovci když vidí na nádra
ží takovou neurvalost může si
každý soudný člověk snadno do
myslili vždyť í rozumní katolíci
íednání to rozhodně odsuzuji Než
Dra Išku to nezastrašilo a přijede
zase brzy do Bruna Na shle
danou tedy!
Zpravodaj
fMlť utni § i ii 1
to'aíí a'
Kašel a
íiasiuzonhiy
Tuk jii
Jk'l ii iliis!nl
Dr A ijmsI Kocnljí'
Hamburger
lir 11 st theo
)e vyli'i'1
'ú
I é
í
M
i i
M
ít
M
i
a
' i
j
I a
' a -- !-a -a-M-
a' w a-
V
Školdozorce v okresu Colfax
a jak výše podotknuto více jak
čtrnáct let studiím a výchově mlá
deže obětoval dnem i noci dušev
ně pracoval nedbaje únavy a pře
kážek Toť zajisté postačitelným
důkazem !r "'yvatelé okresu by
v něm nalezu úředníka spolehli
vého přičinlivého 1 schopnéhj
kterýž by zajisté své nejlepšl síly
věnoval svědomitému a přeřtsému
vykonávání svých povinností
Nedejte se proto máti výlevy a
útoky časopisů oposiíních Útoky
jejich jsou pouze výmysly a pře
krucování pravdy
Základní příčinou nciudcí je
často zácpa Užívejte Sevtrových
pilulek pro játra nejlepšího ta
prostředku proti zácpo Žlučnato
stí nadýmání a dyspepsii Cena
25c W F Severa Cedar Rapids
Iowa
V okrasu Colíax obdržel letos
nominaci za okresního školdozor
ce (Superintendent oí Public In
structíon neb County Superinten
dent) na republikánském lístku
F 11 Svoboda zkušený a dobře
známý učitel který byl před dvě
ma roky navržen pro tentýž úřad
proti demokratickému čekane!
jenž běžel pra druhou lhůtu a po
važován byl za pejsilnejíllio kan
didáta spojených stran Vzdor
tomu byl Svoboda poražen pouze
53 hlasy Výsledek oné volbypod-
pórován jsa schopnostmi a zkuše
nostmi p Svobody zajistil tomu
to letošní nominací a zároveň tím
dokázáno že republikánská strana
okresu poskytuje našim krajanům
příležitost jako Američanům
Demokraté nemajíce pro tento
úřad Američana navrhli proti
Svobodovi rovněž Čecha Za tý
den po republikánské konvencí
kletá navrhla p Svobodu přijal
proti němu nominaci český mla
dík kterýž má sotva tři roky zku
šeností učitelských
Co tomu řeknou myslící čeští
rodičové?
Pan Svoboda víca jak 14 roků
věnoval studiím a výchově mláde
že devět roků z toho času učil ve
veřejných šsolácb s nemalým ú
spěchem jsa řídicím učitelem 1
Prague po čtyři roky což jediné
jest více nežli jeho odpůrce vůbec
v učitelství se nalézal máť onen
pouze tří roky učitelství za sebou
Svoboda zná všechny svízele 1
překážky venkovských školních
dítek Byl vychován na venkově
vyrostl v lopotné prácí s obrov
skýin namáháním proklestil si ce
stu ku vzdělánf to jen prnto že
jediným cílem jeho života bylo
aby prospěl mládeži 1 dopomohl
jí ku dokonalejšímu vzdělání a u
snadnil její učení- Různé články
jimiž do mnohých časopisů přispf
val jsou zajisté nejlepíím důka
zem jeho snažení-
Komu raději svěříte dozor nad
školní výchovou svých milých
dítek: člověku jehož ideálem jest
duševní mravní a tělesné vzdělá
nf mládeže který má jíž své vlsst
ní dítko ve škole obecné anebo
mladíku který takřka teprve na
prábu své učitelské kariéry se
nalézá?
Pouze hudebník dovede správně
posuzovali hudbu básuík básně
sochař sochy proto též jenom
Otec dovede porozuměli zodpověd
nosti učitelské Kdyby jiných před
ností zde scházelo takta jediná by
měla přesvědčili každého milující
ho otce aby volil pro íjvobodu
Kdo vrhne svůj hlas při letošní
volbě pro pana Svobodu může
býti ujištěn že tímposlouží Škol
ní mládeží v okresu Pan Svobodí I
právě překročil 32 rok svého věku
Pozemek na prodej
160 akrů dobrého pozctuku bez
budov čá-tečoě vzdělanelm kte
rýž asi před půl rokem kou ica byl
za 13500 prodá se nyní za hoto
vých 12500 aneb vymění se za
obchodní budovu v stejné cení
Pozemek ten vzdálen jest od West
Point ssi 100 mil v Holt okresu
5 míl od městečka Kwing a od
jiného městečka pouze lýt míle
Bližší podrobnosti sdělí ochotně
Charles Krepela
11— West Point Neb
iMiTniir
l arrna (a jest o 1G0 akrech 80
akrů vzděláno 10 akrů dobré lou
ky ostatní jest pastř Paitr jest
v dobrém pořádku oplotěný a
všude dost vody Stavení o 5
světnicích j#:bt skoro nové dobrý
klenutý skli p soi!ola mašul pro
6 koni chlévy kurník a menší vý
stavností 4 míle od Ulue Rapids
Kas na jih a 41 míle od Irving
na západ Jen 1 % míle do školy
Cena íjj za akr Bližší podrob
nosti sdělí Vít Smerclick
11x5 Irving MarshalICo Kas
u 11 mnu
Pro nedostatek známosti hle
dám touto cestou družku svého
Života dn ?3 roků starou scn
3 roky stár vysoký 6 stop a til
mám trochu majetku Děva která
by si mě chtěla vzít za muže ať
z-išIa nabídku svou na "Pokrok
Západu" Omaha Neb a sice se
svou podobiznou Žádoucno jest
aby měla aspoň tolik peněz aby
se dostala na místo k tomu kdo sí
ji přeje Bližší sdělí ochotné
adm "Pokroku Západu" Omaha
Neb ijx3
Julius Treifschke
ebehftdník luiportotanýml
I domácími
víny a lihovinami
řízným pivem
Jemnými deštníky
501 503 a 523 jižní 13 ul
OMAIIA IVE II IV
Nllri) to titulek v mntí fliia
Studené zákusky stAla nHpravanvI
49 JULIUS TitJlITSCIíVlí
flMIUMMIIIIIIIIIIIIII
— NEJVĚTŠÍ—
í masný krámí
na kralaa gal fc
FR KUN CL i
Věíale 1207 JIŽaí 8 a 1'leree l
Velké zíaotiy mana víebo druhu
uzenek a!'mí luiiek a ví co do
oboru vurtcajkosílií — Kimpfte
Zde levné) a maso lerM )ak tt ně
koho Jiného :iieel ll si pnehut
nati na dutrfch Jloruiekh za
JdMe Jen k Frankovi
Zboží mof na olJdntt I telefo
nem t Wri 13
IIH I i M M I I I I 1 I H I I I I I I II-