Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 28, 1903, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Q
loVtni laihtítvnt Ipli lhoult
nsti thortNm k Vrlklrou holt
Apitti rnnnmt to-lntf o
kiru4 Hy tak pi?oa!t Nb)la
datt ot IÍIO lélké lit Bttioť nt
dlouho na ta sněni erMttÍiho
vjkxv nalitého lndibnlkt
Mi potu I th )) vesměs nli
1é ni e taktfl nttttoé hudrb
niky Willtam tulím je itmtt
din ve v#lkén i'clot Antonín
buje nnl (lt1uorl ta tuhnllia
Ukafi i ntjnila lil jin et ktpi I
aikm thttlné pnrti polUtjkl
)r jM li (iy Také dcvty jau
dívky vzdělané Slečna Emm
sliční dívenka DrFO t tutá te
pilní t svědomití o hospodářství
t! unt tťš hti výteční ot piano
(cit ntmenitou pěvkyní rn
Hul 4 niktly nelituje ie Uk vel
kého nákltdu vřtiovtl (14 vzdčláof
tvých dítek Cítí le V kruhu
jich ňploě šťastným Ptn Hrabě
ochoty přijal jednatelství tiaSrho
listu )csl oprávoěo v každém
ohleJu list nti zaitávtti jvho
přičiněním seznámil jsem 10 1 ně
kterými krajany zde bydlícími Za
mého zde pobytu neustále téměř
pršelo chladné počasí dtželo
každého doma Mezi mnoha ji
nými jsou to: pp los Housek
áf hmotných pomruth ttl i
1 U 'tcí pMteUkl pltl
ataitntké pahnatánl volím rá
nám rttltnOtm l 1té jednou "Na
tdi'' Koilouřtv 1 mil)')!
ptáteli Umolwi vaeJnnl m v
v tVirf odpoledne bt vlak aby h
n#l vrátím ita Orothy ní
ho domova pádíval i do lo
lvtfPotk Co Mtv( kam ivli
Ití potlvlnl dobou mnoha ku
taná doifřJI aby nový riomuv
tul I vybltdtli
rrf-i I
p! Aana IMaanva I1ukn Kph
I cesty p Oklibomí
fti f j ') p fijO
Vrotatv tvé Hirfilotti v Va
tou nastoupil jm v po n I Ml od
prtltdnt dallt ttatu do Oklahorot
City otiho to mlt v Okle
hr-mí Oklahoma City Čítá ai
lr( tvl Bnisiále tft
Obrhodot ťáť mina jeti vtliif
lna a 11 virth tftaili proudí
davy obecenstva jet ta tňii)'i
tál'ilotnl te td protháíí TI
tlili neuvřhulno takého toakvftu
mino to i] htteh dotihlo Da
kkJ liroko lihnou tovne ulic
po jichi atrtnlch utlftt ty nc(
IcpM roihlé buď kamrooi an b
cihelné budovy Elektrické káry
kiUujt niíoto na vlrchoy itraoy a
ivtné ohretontvo hojni pnullvi
jich k rychlé dopraví Haldy'
tíntr odbor eit idx itutoupen
V UkUhoma City bydli asi 35 ro
din c:akych a ucktrtl t kraiano
viaxtnl téi pikni ztMiené obcho
dy
Fao M Paítk vlastol obchod
hospodiřikými stroji a vedle toho
zabývi se téí obchodem pozem
kovým V jeho obchodi tezoimil
jsem se téi s p F E Witouikem Jot Kril Ant Hubička I'r
nadaným mužem z lowy který se [ Krátký a j Svoboda Pan Hrabě
zda též nozrmkovOm a Donšťtiií I provezl mne též do mžstě a se
cím obchodem zabývá Krajané Unlmil mne s mnohými zajímá- vesnice to ve které matka moje
učiní dobře kdvž v každé zileži- vostmi města V Oklahoma Cilv Dyi zrozena
_ ' _ X
tosti na niho se obrítl neboť p jest 75 velkoobchodů 40 továren ťfeili jsme řeku bvarcavu a
WitouSek iest mužem DOctivm a U drihy ranní i večerní deonl no byli jsme na Moravě Matinka
bude mu velkým potěSenfm když viny 7 baňká skvostná veřejná usedla u vody na kámen a vypři
vám bude moci dobrou radou knihovna nádherné kostely n i I víla nám jak tam před 30 roky
prospiti Také veřejné ikoly jsou na vyso- chodila na raky Nepokusím se
Pan Jan Hubatka vlastní zde kém stupni ani vylíčiti matčiny dojmy kteréž
elegantně zařízený hostinec Vý- Ve středu 16 září kolem třetí pocítila v rodoé své vsi Myslím
ttokiintonl
V iicilf li jme lit do koulela v
Telícím helii jsnt se tam t
mtnieli Filippovými n9imi zni
mýtin t Clark&on Cit il 1 jm se
vica jako doma kdyi jme jejich
obličeje spatřili V poledne jm
ili na společný oběd do hostince
pana Nekvindy Zde nis pani
Filippovi seznámila ie syny de
rou a se slečnou sestrou psna Ne
kvindy Plíjcmoe juna se tam
pobavili a na výtečném ubedě ai
pochutnali Potom jsme se za
stavili na kratičkou pavstevu u
rodičů pana Filippiho načež jsme
se vydali na cestu do Spélkova popsali
jeho niiwetkt Jedaa pani Vedla
m podotkla l " velkém lila
není y velké tUrb" t! t#
lťy ma hU kspiiinrm
plitrlé K 1)1 m i#itli lodi
Mil kapitán 11 dUfek a podíval
ktřdéiiiii tukti na tmlouře nou Ji
m mu ruky nepodala Ohiitilt
m ie k nni lidy
'olednl vvČer pokoi hali tm
se polilrdpm plrkritný tipad
tlutue U)U to ktia iHlivacujkt
01 klrtll jsme ie nenudili ani od
Uhnout! st do my Míli nt es
palot- Prtihý d-n čni rino
vrtdula lo f do tilivn Kvl klit
oy uen ro ouou šíráních se
vypínaly selené vrchy a po lev#
maně před nimi socha Svobody
vlítla nit domu á) svobodni
An''t riky
hhle dali jime le americké ála
dy umí o mnoho pliné)if neib
rvropaké To bylo vyptáváni
prolili? m tipisovánl netli jsmt
se dostali z lodi Konečně jsme
se zase octli na pevné půdě a dne
st července )me byli Iťastně
doma
Sdělila jsem a Vámi milí čteni
řové některé ty dojmy t cesty
mé Douíám( le jsem Vás dlou
hým vypravováním neunavila AI
podruhé pojedu do Čech budu
zkulenějšl a budu moci via lépe
Vzpomínky z mého výletu
Pile Jm H6tllk
iťoKmfoTáuO
Krásně zařízené hostinské míst
Inosti mají zde pp Blažek He
tečné pivo jest neustále na čepu hodiny odpolední vydal jsem ae ie jí bylo jakoby o 30 roků byla tinger Sisler Pechoul a Libcrti
Na skladě má ty nejleplí likéry opětně po Choctow dráze na další omládla VSude setkávala se se Maji stále dobré a Čerstvé pivo
vína výtečné doutníky Bude cestu a sice cílem mé cesty byla svými soudruhy ze Ikoly a drahý- na čepu a hosté mají výbornou
mu velkým potěšením když bude Prague U T o kteréžto zdárně mi známými Milí čtenáři při- obsluhu zajištěnu
moci krajany k němu zavítavší prospívající české osadě již dříve jďte k nám a matinka vám bude o Pan J ostí Krejčí zde má vkus
obsloužiti zprivu podrobnou jsem podal K I tom sama vypravovali 0£ zařízený hotel a klempířskou
Pan Václav Veverka mi zde večeru téhož dne přijel j sem do I Já strávila jsem příjemný večer dílnu Pon Bouza má krásné
pěkně zařízenou obuvnickou dílna Shawnee kde jsem byl nucen se- a přenocovala jsem v domě man- zařízený a bohatě zásobený ob
Svému řemeslu výborně rozumí trvati až do 4:30 hod ráno načež želů Drgolovýcb Děkuji jim za chod se střížním zbolím parn
neboť vyučen byl v Čechách a po dráze Fort Smíth přes Sparks všechnu jejich laskavost! Též mlýn elektrickou ivětlárnu a ob
procestoval velká města v Evropě dostal jsem se konečně do Prahy děkujeme rodině p Josefa Kadlece chody jeítí v jiných městečkách
kde v řemesle svém se úplně zdo- Shawoee jest město dosti roz- za upřímné pohoštění Tam na Pan A- Pešek má dobře zařízenou
konalil Mimo obuv novou vyko- sáhlé a obchodně i průmyslově nás čekal již "Pokrok" a já s dy- dílnu kovářskou a rovněž i pp
nává vzhledné trvanlivě všechny doure prospívá vzalo mi to chtivostí jsem si přečetla clarksoo- Hrochovec Novák & Teutcb
správky obuvi Jelikož jest mu- dosti času než podařilo se mi na- ké zprávy Srstka Bratří mají velmi dobř
_- _ -V4- DM 1 4 I : K_J i I mě srn m mé
zem uveaomeiym vzuy te ku Kra- iczu zue urajaaí sz lemer na-i ct hpfeikova jsme tu do JUaRko- zařízené kovářské dnny a jsou
Janům blásil t také zde cbvalné bodou sešel jsem se 1 p Janem vic kde nás pohostili druhý bra- vždy ochotni krajanům svědomitě
pověsti požívá VaSltkem íarmerem od Neal O tranec matčin pan Kadlec a babí- posloužit!
Pan Frank Krátký vlastní hojní T Meškal zde se avojí ct man- čka Suchýho O ty upřímné dulel Krajané již by potřebovali do
zásobený obchod grocerní Těší "ikou za obchodními záležitost- Všichni se vynasnažili co nejlépe moci lékařské nechť ae obrátí
e jak u krajanů tak i u jmonáro- mi Pan Vašíček jest mužem na- nás uctíti Kéž by zase zavítali důvěrou na výborné české lékaře
dovcfl velké oblibě a téměř ani a nejvýš uvědomělým povahy při- oni k nám abychom jim to mohli dry Waldaua a Sedláčka
pomocníkem ivým nemůže posta- me ua neno aoveaei jsem ie alespoň pončkud oplatit! Také jsem se tu seznámil a o
m
MM hwa 4int Vt
Mil Mfck tniM tS mt PwMrf
nattM a mm ihmil i fum
toáf miht SrHlM MMla
trt f ť— Ml (4H thr fkt
fmtm kk OJfmimiun ka kMta
kt M k't r#HMw tlH
t totrtfct
I b nn vtrH m um
Wfm f dK4rk nH ilrlwr M Uk
mln 'rll larind hiii krkri
ll-ia mhM oííliaoiU k„nl Ukniml
l4r kilvl Vtl iMvlk dl íibl
lln avia n kr Ni ll hrt li I-
Mh-W olvVfal! k'B'lll H rtl
uffltavi all uťlfawni metna
Nit ' Jmm-ivanf l I)(i4dil
KW olVtrl (akllil )!ra Vhol
krwimnciljiirilia -ilijll ho
V ' Ol-altMt at knnrv u6 mlímw
"Black lirauht tmi r-uullry MnUrtR-'
a a-vV'1"" a Vam Ir ď-aairmnaanlHit
Koni hwloii lepat iiraMaraii KrtvyiiaJÍ
Tir BiKaa Vraaiia nahrrtna mata
Mpptca liu-loii aixita 1ra } lék
tanlonamnotl km maan a aiohulnrxl
lak 'n mel nu doaahiioutl arlmtull
dakou Olfhoí potravy Kupia al
kontv 00 vaatřio kupe
čiti aby obsloužil četné tvé že v Shawoee bydlí jen asi tři ro
příznivce Pan Krátký Jest dlou- diny české Sám vlak nevěděl
boletým už pffznicem listu našeho kde ooydíi jejich sc nalézalo
a nemálo se přičinil o jeho rozší- proto nebylo mí možno nim
lení v zdejším okolí- osobni se seznámili Pan Valí-
Pan Jan Mach vlastni zde mo- ček z ochoty převzal jednatelství
derni zařízenou dílnu krejčovskou v zájmu našeho listu v okolí
Kemesiu avému vyučil ie v Praze weai Kae více roain ceskycn ur bvis nensimzi 1 rfaitim C(Bov4 Potom iaem mil in ft „nl
pozdftji pracoval v tecn nejlep- my sve vzoeiava 0I Musela jsem se tudíž vzdáti mili se s p lanem F Kreyčíkem
lích dílnách ve Vídni Paříži Ber- Jelikož se připozdívalo rozlou- naděje že uvidím Švýcarsko Itálii mladým to ještě mužem plným
noe ivoooyne a iaaeza nieuei se cu se se mnou p Vašíček a na- a Francii síly životní a vlasteneckého na
Navštívili jsme též vesnice Bo- Olmerem kterýž je zaměstoioím
rovnici Lačnov Borovou Buko- tesař a bodli se zde trvale ussdíti
vinu a Rybné Všude jsme zažili Nedivím ae tornu jestiť výborným
příjemných chvil na než budeme stavitelem a proto má plné ruce
vždy mile vzpomínali Svakrovi práce jest vždy ochoten kraja
se však již stýskalo po manželce nftrn k úplné spokojeností pošlou
a dítkách Žádná moc by ho žiti
Na zpáteční :esti zastavili jsme dlení Vystudovav ve fremontské
sejf:iti v Praze kdež jsme ai koleji v Nebrasce kurs řečnický
prohlédli mnoho zajímavých věcí učitelský vyučoval ve škole
Nejlépe se nám líbilo museum na když bratr jeho Vác V Kreyčík
Václavském náměstí a pak ony zvolen byl za okresního auditora
zdokonalili v tich největšícb mí- stoupil zpáteční cestu do ivébo
"ech neboť zdejší krejčovina v domova Já pak jal jsem ae hie
mnohém různí te od evropské dati nijakou příhodnou místnost
Pan Mach jest posud mládencem kde bych se ubytoval když pojed
jelikož ale obchod jeho zkvétá a nou setkal jsem se se dvěma kra
uie se rozsirujenodia se v brzku jany kteří taktéž byli na cestě do zajímavé hodiny na staroměstské přibral ti schopného a vzdělaného
Ohlédnouti po družce která by Prahy v jíž blízkosti farmaří radnici leden večer isme ztrávili lana na vuomoc Okolní krti
1 _ _ - 1 - --- — -ir- - ~ r —
domácnost jeho vedla- leito Jest Když jsme společní povečeřeli r Národním divadle a jedno od- né nedgvedou ani ocenili velkou
mužem úplně zachovalým oe- šlí jsme na procházku městem a poledne v česko americké Besedé tu vchodu že maif Čeehv v Couri
vezme to dlouho že ocitne te v při té příležitostí seznámil jsem te By0 tam mnoho amerických house a že ta nemusí handrkovat
ráji maozeitkem srastni bude 1 p Jot Pmknerem mladým do- Cechů Sešli jsme te tam p t nějakým tím Ajrylem o nějaké
ierou on 0e za manželu sua krajanem který zaměstnán Novákem z Ilowells a jedním to vysvětlení Pan Kreyčík má
vyvolí — ran Ant iiroza vlastni est v dílnách zdejší dráhy Pan páoem ze Schuvler výborné řečnické nadání a krainé
hojní zásobený obchod řeznický pinkner jest veselý společník a čtvrtý červenec v Praze byl naši mohou býti hrdí že mají ve
Aue ODorzue vzoy cersive maso není tudíž divu že tas nám velmi tichý Neubránili trne se tvém středu tak horlivého zastaň
Jiné uzenářské výrobky ťan rychle míjel načež jsme te ode vznomínkám na domoví "lak ti ce České národnosti kteříž oerem
f fLÍII _ £ J _ _ la t 1 wr I " _ I '
v riuoicaa ma zařízenou oouroi- orán na kraiky oopocioek naši asi bo oslavujou?" i tlovem při každé příležitosti po
kářskou dílnu 1 jelikož dobře ví BnQ D0 tlod ve čtvrtek ráno Dne července isme odjížděli vzbuzuje ie k lovalitě Posledo
že jen dobrá ZbOŽÍ jde na Odbyt vsedli isme na tmíšení vlak Fort Z křátoíth Čech Děkuií Bohu ieho íeí uveFeiuína bvla ve aloun
tííí te výrobky jeho velké oblibě Smith dráhy t ješti za ranního že mi bylo dopřáno je spatřili cích tohoto listu a všichni kteříž
Pan Karel Hubička tyn p Vác šera přijeli jsme do Sparkt kdež Nikdy mí nevymizí z paměti ji tlyšeli pravili mí Že lo byls
jiuoicky viatiui pennou onou 1 opět museli jsme Čekan na jiný upřímnost laskavost českého jedoa z nejlepiícb řečí zde pronc
kaiukuicnou i tmut má veiky vltk tl do odpoledne Noc 1'du a všech těch t kterými jsem tených Doufám že ptn Kreyčík
vyuer krásných pomnikQi rozoích hýla chladni a iízda dosti novážii te za tvého krátkého tam pobvlu setrvá na této četli a bude na ní
desk památních Pn Jot Novák Lá neboť tratí jsou nedávno po- seznámila pokračovali k-i cti a chvále naší
jest noiarem zaoyva te z ložené za panujícího deštivého V krásném Berllní zdrželi jsme národností Brttr jeho Vác Y
pozemkovým a poiiíťujícírn ob-
chodem — Pan Ant Žaloudek Lilkem čeho vlak hroziví te Ba císařský palác museum jeden kolik čtvrtí mimo krátoý dům a
vlastni rozsáhlou dílnu ttrojni- vsechay strany kolísal Mnohdy večer jsme ztrávili v císařském dva loty a jiné výstavnosti Bratři
tnou r o m avaien jesi cnvai- „ L„ it irz n Mívarl Vkm nim l l„i Ki1 b id H kátil
na znamym ttaviteiem ran r jedoa ltranu nachýlen rychle líbilo nottí pro tvou bodrou 1 upřímnou
Hrtbí vlastnil zde pěkný hotel — njfídii u Doletíme 1 násou do Dne o července bvli isme už v oovahu a zaslouží ti znovuzvolenl
lr 'i _ _ ------r I -
wosikb syn viatrni zae eiegtnt- některé hluboké propasti Kraíina přístavu Cux-iiaveou kdež ittie pro příští rok
va vůkolí Sparkt jest dosti hrbo vsedli na loď "Bluecher" a o půl Druhého dne jsem odjel do
lati a lesnatá Ze Sparkt vyjeli druhé hodini odpoledne vypluli Tábora Zde bylo mní milo te-
jm koUm 11-30 hod odpoldof J jín)8 zase na to lírošíré rnoř 1 unámiri M 9 p- NikUm který zde
a za nedlouho koneční dorazili Druhý den jsme se teznámili sel má krásné zařízený hodinářský
jsme do Prague dvěma Pražany pány Pfeifrern a zivod a má na tklsdí módní ho-
V Praze pobyl jsem až do úterý Smolíkem jimž máme co dřkovati dinky a různé klenoty Pan Hru-
menfm te t p í A Ambrožem la mimo dříve tiž uvedené kraiany to že jsme měli příjemnou ška vlastní vkusní zařízeny hosti
mistrem zednickým který dříve bylo mi velkým potěšením tezni- cestu Bavili nás po celou cestu nec a má výborný leZák stále ni
bydlívtl v Omaze Pokrok Zi- mití se ještě dalšími krajany Dva párky te na lodi teznámily čepu Také pan Kothscbadel má
padu odbíri již dlouhá léta a kteří jak jsem ae osobní přesvíd- a zasnoubily Svým milováním krásní zařízený hostinec a kdo do
cviásté za nynějšího řízeni jest a čil vlastoí vesmít krásni zařízené btvily nás po několik dní Jak něho zavítá tomu te nechce an
oim oanejvyi tpokojen £de vede farmy v okoli a uce Pp lot vyslovil bylo to "icent domů Byla rai dlouhá chvíle a
ae mu znamenitě a doufá ie na Plíva Frank Maštěoa který u show" Jak dlouho ta láska po- proto jtem ti zašel k p Matuškovi
vzdílánf tvých dítek vždy bude tamébo místa vlastoí krásnou far trvala nevím Po dva večery Zde jsem se seznámil a pp Rezí
mít dost aniž by sám na něčem mu a mi mnoho pěkných lotů na jtme měli taneční zábavu Tančili čem Smolíkem Blažkem Kudr
Utrpěl I prodej jak čtenáři z jeho ozoimky jsme tntžíce te zapomenout! na nou Svatošem a Novákem Byli
Ptn Jan Hrábí vlastní krásně Ir tomto listí teznalí Lukáš tu mořskou nemoc cele zaujali hrou v kuželky neboť
a pohodlně zařízený hostinec na Studler Vác Uldrycn Vratislav Tlustý kapitán Kreck každičké jsou všichni znamenití kuželkáři a
Keno ní Čerstvé řízné pivko jest Beneš lot Kopecký paní Marie ráno konal prohlídku lodi Vždy sporti a kdy jedno ráno začnou
atále na cepu fotloužl tvým Leder zámožná vdova která na mne mluvil německy a ji mu tedy jisti teprve druhé ráno pře
krajanňm term nejlepšími ko- hodlá rozsáhlou farmu tvou pro- odpovídala anglicky Jednou tel stanou Pp Svatoš a Řezáč
najmouti a postavili ti píknou re mne tázal zdali umím jen jednu Blažek a Nikel udělali "record"
tidenci ve místí kde by spokoje- "Nikoliv! Umím dví řeči: Též tleč Petříkova vyzná te vý
ní Život tvůj trávila a p Jan I mluvím česky a anglicky' odpo-Jborni ve hře v kuželky neboť se
Paotík I věděla jsem mu ' Lesky? Tomu svou partnerkou srazily vždy to
Musím doznali £e jsem byl a fíkái také řeč?' otázal te mne Též jtem te teznámil t p Frank
výtledkem v Praze a okolí jak ná-1 Nemohu vylíčit! pocit jaký te mne Welflero kterýž mi velkou nesnáz
lží spokojen a mytlím že hlavní Umocnil v té chvíli Slzy mi vy-1 se tlavbou Obrátil a dřevoíku
příčinou toho byla na prvém místi tryskly x očí a fekla jsem mu fen I okap dovnitř a teď mu teče na
ní zařzený obchod krejčovský
Jeho závod tišf ae velké obliby
což nejlépe dokazuje četné objed
návky na obleky jel dle nejnovíj-
ií mody jtou zhotoveny
Mile potíšen jtem byl tezná-
řalkami vínem a výbornými dout
níky Jtte-li žfznívi neopo
meňte Johna navštívit nikde ne
budete lépe obslouženi Pan
Ifrabí jak jtem pozoroval tiší ae
velice s úspícbu svých tynů a
dcerušek Zel že nemůže i jich
tnileoi máti bráti podílu v rado
stech tvého manželaneboť již před bohatott krajiny neboť jedeokai-lže česki řeč jest daleko lepší než 'dříví Ion smůla je smůla
x zs v u'e
s "to
TRANS-MISSI&IPPI IXPOSITION
Storz Brewing Co
OMAHA NEB
vyrilM vfWnf leíák z prs4Uo
kiíliorhíiiuiu nfjliSI)io jutmendvi
bn Mu tborne vody t vlsatní
ancziKs aiuniiK
Světovou p"ft zíakalo
tt lahvové pivo
"Bluo Jtmbon"
BJIpll itllfl( PIVO
vynamnniié zlkťm ranilalll nt
Zsiilala!tkó vtnv6
NQRTH— WESTERN DRiDi
fknlrfití řaiu
flftf!tiiltlilulift
s IMcpmlti
Ikl rkkký avlttikt VUI vrpMl
v Ttn rKi Mn tiifM f tal
hi fřlJlHl é I klrtta
PftinlMI Paul Mml ri raMKt vltk
rllMt V T in rftn RalalA llU T tHll
trtjiaati éM ťtH ti
t la 1 Ot rrlaml llmllwt rt„ I hlraoa t
T W veVf ml wri ! fwns iklrk
rrrtilejl Bt i4 S ťltliu (I
Omaky
NnrtB Wwlrt to nu'ínHi
Můt M:m: 1401-3 hmn ul
mukk sřCiiiu
fvaifkkiv ltkk IVetwr JHttt
pm mr+é+ii axttt i
MBBt a W lacwwatit Nakrwkt
nbé lUkiilv t MU hiti
niaiBt IMta v ht rtt tis
i'4Mii a aviaíM fa a
- al fw twaf nt m
i Vnk ihim I !! aatt
lail klina t~ttta J Avbfet
nlM ahn ii i „f
llMtika itaina Mik vi
I ' k ( K l 1'aMl Utlx
Ira Jiwfii ra 1infMtt M
fA ( k iili„p a a (
í
St
Piul
Minnetpolis
Duluth
Minnctotská a
Wisconsinski jezera
Milwaukee
VVaukesha
Dakola Hol Spring
Deadwood
Providence R I
Portland Maine
NORTH-VVESTERN DRÁHA
14011403 Farnam St
Omaha
Uložení peněz
v ližních pozemcích
Tukoví uloln( tienfz není anokulft-
tlvnl Jih není novou xi-mí Oljrhodnl
a dopravní proatfudky jaou pHmfcní a
nJlfp( ťodneht leat mírné a příznivé
Vzdor tímto a Jlnym pfednoatom JlJínl
poitmky e prodávají za reny daleko
pou jinn cenu tKutenou a pn Dynf:Jilcli
cenách pflnilSeJI velký zlak r ulomených
penřx O řadu oMíníkft fi 1 tt 10 vřet
n Je obdržíte zdarma týkajících te
výhod pozemko v Kenlucky Západním
lenni-anm niaaiMippi t loiilalano
cích na annh lillie lllinoiaCentral drfihv
pro hludsKul domovy t pro tv Jlí cliiřjl
THiMinii uioziii peiiizit oopiHia ai nizo
pasnému
W H BRILL
l+ Carnurn J)lt Paaa At
Omaká Neb llllnola Central R H
ÍInsiĚ i noBodlne nflztit
posice ii Mmiiú
vlaatnl T
J W HROCH
izr jimi 19 Bl Umaha
ftízný Mnitftv IcJtk atále nt čenn
Mejlepil vlna likéry Jemná
doutníky
Hladká vína g!on od ?5o nahoru
Kořalky galon od alM nahoru
E
fravMalut poltovni
LLOYD
a faroiiaujlynl dourava
Baltimore do eremen
prtmo po norfflh dvoulrouhnvrnb
Kiviili:b purnMrU od 7 Ou
lun aHuariMalli
('aaiiel Hrelmi Itlidn Kwln Ilan-
norer rrtnkrun iirandi-uliiirk
(liemnllí! fícekar
II kalota 2 Baltimore io Branci
! 4Sil nahoru
Tyto prn(kr nijl tfliln kajut-
ui%tim vrnm' vili jMafi JJ aaiiii&
VÍM JiiK-novn pHfoikr Jwm vřlifadn
Wá IiamÍ t„lil - mni' i L u
pfiku) ka
nová Ju'n ibudoiotii a nafiínii minut a
KiJnliilnl na palul Klnktrteká mvt
inm r proaufraa
anfávr plávají (ariaralnt jedaaMéi
A weiirjM A-'in:ii t-
Mitn i litii„ra M4
Vá lAarljin UL :}! lil
nttiti JaJInk t upiíl v aanil
!& MASNÍ KRAM
nt JI ttran míata vlastni krtjtnl
íiriiti-í IXiiiiolovtlr
fdla II44JÍM tj ul
Nujvíttí zíaoby raaaa vtxho druha
iwinak aaUmi iunek t vfiUevleho co
t obor tento apadi
Ceny levoíjší než kdekoliv Jinde
aáAliiAlÁliiAlálllya
ť M Svačina 3
vlMtal
VZORNÉ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ
grocerní obchod
V I21K JKnliiJul
OVb1 ttmto J-t JmIbIm i aajataritr-b
tttvbodt na Jfinl )i ul Mm obilli
ti llpal 'rl atM4f li mno
linúuirkt
rvbla laviti
Vřliiují aprira
4lf
Poloviční cony
PO #
iAnnou nná-rr
li HDHOll WmVL
ST LOUIS a zpiti ti o list-
ky na prodej od 4 do 9 října
Vyjíždí z Omahy v 5:55 večer
přijíždí do St Louisů v 7:00 ráno
denní Jediná dráha projíždějící
světovou výstavou
Bli?šf podrobnosti adilf vám v
ístské úřadomé i6ot Farnam
St- aneb písemné dotazy zodpoví
HARRY E MOORES
eol Agt Pass Dept Omaha
Čeiké Importované kořalky jako
roztopřjnka mandlovka roaolka
bílý puni 1250 zal Tah MU
Jakub Svai5ina
TlMtUÍ
ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ
ffrocernf obchod
T í 1S09JIÍ 6 tíh
V obí-hiKt tíiroto naliuriBta tynf
v#Wr vlnbo lil r(icfiiio 'Aimtl
Je lUo-atva a prea Jukoall Míra lra
ni-ti 11 ttmftnf J™t v avykn BKkoukaU
na nfjaaf loo privatnk WtlvUI Jej
JwlriKU a vnlrtibi pfljil aitaa
fTTrTTTyTTfTTTTfTTTT?TT
Mw-aia niMa wi Vt4f
1 ' alpa%
ma
!'! ! i- lila J IkAa laak lu
1 H I Ml Mihii
ta bn íf-t - ljna a -lnn
I v llaNtwr ta t
ii ít tt aktíM iai„a ottn rrfn
! Il-rtaal Vijlfi-b ui-il~-
jif Tatmi- ir Mut
tvima Vtiíl kaaaaila l-na-ln tukit
la
t II MUditeerli v lt Ntrtr I rtlef
Mlnnminta
wlftl ava iM -lu f trm v )
'HiliMiK ťhHtanla Ktma i nb
fl Hana lwiiriirl #nif Mlnn tlmi ) Hl
trm K-kial k Vai Kra
t III v ht aul Mina
ortlifvítvt a'bi k ) 1 aili-M nnřin
l tel~la V-iar Kolimur al lininik K i
l""WW rama ai ara-nlk franl Ho
a tot ťlvaaant pial tr llaliial
Karel IttvIÍM Hamtaky i IV
Jllniipapiilla Mina
ollf í a ai-hOM kaldmi I nwlll v naaie
lul ř tJ wrnar nř Waahinalun : 'laf a
m 1'Nnlamta Hru l"raka mfalp'aila at
Pciarwa lajoinnlk Auf Munill Hli-J kip
HíMlIh rt''llilK Ji Hefl iii'"V — V (lir Koutb
puklailnlk Jan Cllak avi 1'borntun Ae
Č T v Své l'rae Mina
mthfviava arkllac katiloa t Budili v malpt
1'lnlu-d Ant T Hudiu tJ Ani V Vrtil
nf ařtnlk Va'lav l-ool piikladnlk Jatub
Svoboda NawPratuc Mlnn
Kumenaký í Yl v Ilarward
Mlíineaota
odbývá lva atib&iw I nmlMl mMel Vtndt
1 K 11 11 f nr mlauinlrda Voji Paoorakf uj
Jn Hirk Olnnvllla Minn á'tn!k
Vt ITamnor poklad Václav AKkII Oaklaud
Mtnn
Karel Tellký i Til v Korá Třeboní
Minnesota
wlhfv it4 arhllta kadon i nadat t mřIr
1'řřilaeda Jan Kmín Momiromírv lnn al
"flvl'ímAn 'mprk lxřl Minn lajena
"A" V4c fcd' ""r1"- ""in írtnik Jan l'odo
III línal Minn poklad Jan Naka Ilnyl
Mlnn ddvArnlk Jan Klaln príriMl'1 Joa
Halata vnlttn atrit Ani Vl(íu vl„„l
tr Jita ř Flhimlc tit vfbor Jm Kdl
Vt Staaka Jan Klllpk
Č THI Rovnost Owatonna Minn
odliáiraachÍMi kaMun S nadal) v míald v
ldno bodmo ndpol v alnl 6 1 1 fl PMaada
Vt Iiuk m anpfda Yr Ilund (n)oinnlk
'iuijf wiri'-n ví n niarn rir oc tnik Yt
fwwlj pokladník Véo llerdllíka at„ pri
Títi mim MumviMT vnitrní ui
BTAtiilm JKiiíIai
I k fl
mimin
CeStí řezníci
V í IM Jit IR ti MIM fnr
OMAHA NEB
Mají v zátoti vždy nejlepší
výběr čerstvého masa všeho druhu
jakož 1 domácích výborných uze
nářakých výrobků- Zkuste je 1
stanete te jistí jejich zákazníky
Hpolek I IX v Plue (Jltv Minnesot
odliívá arS achnt ka'dnu drubO' oedll
maalnl Pradaeda Jas Sfcx-bl nilainillMla
Tiimál Batll UJnin Jna ttru P 1 lim
noruuo iiinn í'tnlk Jan ilnjila fina Hlty
Kina poklad Jan Šanibavr HlneCltr Minn
té X íerhoaloran v Ollrla Minn
PfadaadaAnt liocik mlatoi-ladacda Rud
0„aI nl L I íí
m rmnraa pnairuinia vaciar u finyhard
Odbrvtavaaubtiae druhou ondali v nieald
Oekle í XI v No Omaha Reb
Odbfvt fchňu ktttlf druh etvrtk v mat
olooam hodin v4r v ainl Yr Ialim ra Med
iwdaJan Kubát tajxmnlk a áinlk Adolř
Kniulak M Nurlh 1ti ul uukl i Vivlt
SI St
Čísle XII Chrudim v Raeln H is
odtifvaivá aebta katdou (rettto -lavnla
alnl v T hodin veAr PFitdanda Kr táalavakt
W H tinneva ati U 6ri Jiw HnvIHia
UZ """" M pukladiilk Va! Janota
IBIS Almirt Ht
Čísle XIII íeaký Lev v Seařorth Reé
woiid fl Min
ndtfvá 'hftin kaádon druhuu nadíll v ntl
1'lmlwd Karl Bouaak nilatoiFda Arja
Siirliua tajiiujiilk Jaroalav Kovanda CUlul
rrjtrot pokladník Jan Svač
fialo XI r Ladlmír Kláeel
V HalIKfVI vVla
odtiřá arhtMi kuMim druhoo nedíll v maatpl
niu-ri nor jih hoiUiiu mmllh
pjrila talamnlk Ví! Ilama-k Ji Havel
ifninik oa Kmtiuliw pokladník
Jn Mna í XV Ilotiklna Minn
odlívt tré tfhtiw kaM drnhř flviu-a
miiei v Aniiiirann Halí Hřnda Jii Hrot
mlafiptíida Jun onka tJ Ilwlllrli Hromad
ko nia lopklna Mino áíetnlk Jan ífer-
Heliraakai XVI v Omaha Sen
odbf váaváai-hftMknídá první áirf v mlate
valní pJ Wllriwfaa T-řcda J W HriH-h
tjarnlk a áratnlk Jakub Mami lIO rki l
HtU P2kldMlk Kitrel Mámil UK eor ÍVb
and Wliliaira Ht„
Čísle XVIII Ilratřl ficrero
v Drrwood Wls
svolili al BÍIduHiitřdiilkr!padadaTiio)
j-„uimimiíaři rinr Jajwninl
JiHKlf Klu ll dÍBl Jan Kanll ual 11
llpfiipr6n-1íl Kr MarM vnltřrrf atri Jan
Nvlirt vankovnl trá ťntr 1'atrlik Hrlibt
odl#vJl katdou druhou nwlíll v maaloi
Klevtntni zařlzeaý a
vlinl
Frank Semerád
na rohu 16 a William ul
Říznf Motzšv lefák stála nt čepu
Pravé pl7riaké a pravovareniSho r
vovaru t ťlsné výučná Korbelová vína
kořalky ty oejlepíl doutníky Teplf
zákusek po cel den Vzorná obaluLa
tel rmt
fHANIÍ 8KMKIIAD
10 kvítoa
DŮLEŽITÁ ZMĚNA
NORTH-VVESTERN DRÁHA
Ranní Norfolk-Bonetteel
otobnf vltk zrušen
oa NADKAZI NA WEBSTER ul
a přijíždí a odjíždí x
UNION NÁDRAŽÍ
VyjížJf denní v 7:15 ráno a
přijíždí v 10:34 dop činí
úzké tpojení v Noríolku a
NOVÝM DENNÍM VLAKEM
do Long Pine
a míst před nim ležících
kromě neděle
Městské úřadovny 1401-1403
Farnam ulice
Josef Kavan
II pozemkový - -
OH a pojišťující Jednatel
á70í)JIž 19 ullcc
Prodává lotr V (imaaa I Vi Oman m
mkr aarov a řaroiv v pohltil oi i
4iu t pJt( opatří v a H naJÍHilcb
Srffl pil unná- b HHiiIMm h Tát ij4i u
vvboUjvovánlui abatraktá
Obraťte ae a d a vírou n nčlio a
bude vám spravedliví posl úženo
Jediný Českým
0 lávod olovnlcký strojnlckj
a zámečnický v Omaze
Vlaatnl
LEO BAROCH
oa mo mru ttrt
Talalim 1M7
Zaváděni vody plynu tktnallaace pro
vádí te levně a dobft váátř
HUlal leéaaUlatrf Dre ledlní aaváiU
aé tlevelandakA plval pompy
Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna:
322
'Bee BDildlni"
Úfadnlkodlnri ítdSdnt I ?
Od:Sudotf
V aedíll od It do is dopvl
TeU v ifaaJtvai (Q4-Tel v kýta ltl}
Brdtt-ííalo S4II Joaaa nlli
ZvKitnt patrirnoat vtnnl a taaan
morám a rpbi)l'alTl
S MASSÍ KRÁM
TlMtnl
Josef Nojepinský
1401 jižnf 16 ulice
Vtlko- I maloobrbod řřratvím nu
nim I naklárlanám sam jl(HJ
zbožím ounálakm a vůbec vifm co do
oborn iobn pfioáíeX
Obiednávky moloo oslnili I telefonem
a tyto rádo a rvrbla a vylisují