Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 28, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    jf
i í
i
Ti
1
Pokrok- Západu
r_3
7iIopii 7I1 V XXXIII
OMAHA XKItlt VK STÍtKM) 1NK 2S ítMv l03
OlSLO lil
t
!Z KY
ZPRÁVY TELEGRAFIUÉ
Ptrhlci! zo NVíMajiolUIclilio a kroiilkninliií
Z Waihlnftono
UftJnl tprAva komi ta t fifitAira
Itht — Dúllt vfthtopént f
itavntha oSiru Vytlantt Afa
křJonrf vt Washingtonu
Z uveřejněné úřední zprávy gf
ocrálalho komisaře přistě hovalec
lvi se dozvídáme la zs minulý
rok přijelo k nám 857000 přistě
hovalců což je o 3a procent vlce
D! loni Přistěhovalců ptijelo k
nim vleo ta vdech zemf což jest
důkanem ž spiSe zdejlí vyhlídky
než domácí příčiny v lěch temlch
jsou příčinou vystěhovalců Přistě
hovalců v mezipalubl pfíhylo z
Evropy 814307 osob z Asie
39366 osob a 11373 jich přijelo
em z jiných dílů světa Připo
(tou li a k tomu cizí cestující
v kajutách jichž počet obnášel
64161 obdržíme úhrn 921313
osob cílí o 103043 osob vlci-
nežli v kterémkoli roce před t(m
Nejvíc přistěhovalců přijelo sem
z Itálie a sice 230622 osob což
znamená přírostek 51247 proti
loňsku z Rakouska příjtlo 206 -01
1 osob přírůstek 24022 z Iťu
ka 136093 onob přirů-itek 28
741 z Německa 40886 osob pří
růstek 11782 za švédska 46028
otob přlrrtnok 151344 Z Irska
35-Jio přírůstek 6173 Anglie
20219 přírůxlek 12644 Z vý
chodních zemf rjíjelo tem nejvíce
Žspancú a sice 19968 osob při
růstek 5698 z Cíny 3209 osob
pfipultěno 360 Z přistěhovalců
dopravených sem v mezipalubl
bylo 243900 žentikého pohlaví a
613120 mužského pohlaví Ze
ženských nalézalo ae jich 102431
pod 14 rokem atáff Čími aoí
piátí neumělo 185667 Ofob a
pouza čísli ne via pátí dovedlo
3341 osob
— Do této zeině přivezli sebou
v celku fiGi 17513 Naupět po-
láno 8769 010b čilí jeltě jednou
tolik jako lom Z tich 5812 ne
mílo žádných pěnit 1773 trpělo
zaitaralýmí chorotami a 1086
bylo dělníků na smlouvu
Vyčísťováoí poStovního odboru
trvá dosud Ve atředu propultěuí
bylí st vládoícb alužeb dva úřndnlci
vytoké potiVK(il riujítriíjítí Jit
lo Mích VV Louíne iiprintii
dent poštovního odboru a Louíi
Kempner chif v oddtlenl rc-({í'
atracním v nřadovnf 3 přlruclho
vřchnfho potmintra dálo propit
iten byl A li Terry kirrk ne
aíužuým 900 a nlf":no bylo
pošttriiairu v New Yorku aby
tenadil kli-rka Wciím Stalo c to
nítledkom vyítřovacl zprávy jíž
podal prciti lentu Brínlow a ktrá
jed tak obsáhlá lo zaujímá 865
atránek Louínovi klade a za ví
DUi tě kupoval za vyaokd tuy
kontrakty zadával tomu kdo i
ho unikl naklonili K mpner jt
obviněn z nfttchopnouli a z mttotf
ho podloudnictví
Konilantín D Stefanov Maka
donne který vyaludoval zd pro
Havanou unívertítu Yal nalézá
v WmhiriKlonu aby pohnul
americkou ipoleCnoať červeného
kříže by přiap6la pomoci avou
lihícňm oelťaitných obyvatelů mi
kedontaých jíž vypuzeni byli tu
reckými hordami za avých při
bytko oynl bloudí bez přlatřellv
horách Stříanov prohlaiuje řa
americká veřejnotť nemá ponítl o
hrozných útrapách a bídách jimž
jeil obyvatelstvo makcdwuakt vy
alaveno Státní aekretář jeat ochoten
podporovat) organiiovaoý pokut
aby vypravena byla pomoc do
dintrikto kdt panuje nejvltíí bí
da Od lé doby co zapjala revo
luce turecká vláda ičinila viechno
možné aby zabránila příatup ci
zincům do oních zpiiiloienýcb
krajů by ra vřt nedozvédíl o tu-rteké-n
barbartv(
bt řanov byl prooáiledováa tu
reckými úřady a uvržen byl do
vízeiiljeo proto ž provázel Johna
McDonalda zvláltnílio komiiaře
londýnských Daily Ntwi na ce
ltách po Makedonii Dopiaovitd
len chtll vylíčili lvílu filuaci jež
lam v akuteínoili jett cof vzbu
dilo vztek Hafiza paií Stefaoov
tyl věinin po celých leil rnítícú
a teprve na zakročení anglického
komula byl z vízenl propultěo
Náiledkem velikých ztrát které
trpí západní dobytkáři každý rok
lim ža mnoho dobytka hyna otra
vou po požiti jedovatých rottlin
vyilai nii aekretář zemédčlitvf
zvláltního znalce do západních
utátů aby hledal vypátrat! jakým
způsobem by si daly jedovaté ony
rostliny vyhubili Nejntbezpeč
nejdi 1 těchto jeif lak zvatiá "lo
co" která jediní v Montaně každý
rok způsobí Ikody za 1 100 000 a
dobytkAři apelovali na aekretářa
VVilsona aby hlndčl rozmnožo
váni 1 tohoto bej II Mstiviti Loco
lze poněkud vyhubili tím když ae
vykope i a kořenem ze země a i lu
10 není zcela jitité Mimo to na
velikých renčích zápalu kleré
obnálSÍ titiíce akrů nelze to prové
sti a proto má být nalezen nějaký
rychlejší a také účinníjM proatře
dek k vyhubení "loca"
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Kam vede nerozum
Dva vysloužilci z občanské vál
ky bavili ae v hostinci v Danville
lib v úterý večer 1 jedním avým
přítelem když v tom lam vrazil
tesař Ir'ik Lebmann bydlící ve
Westvíllc který le ihned do vy
sloužilců puitíl Při tom pro
hlásil že jo inarchiutou a po
čal vysloužilcům spliati že jsou
vládní chuďasové a že se mu pro
tiví dívsti se na jích uniformy
Lehrnann byl z hostince vyhozen
ale za několik minut le vrátil po
stranními dveřmi maje silnou hůl
v ruce a křičel že někoho musí
zabít Hned na 'lo jal ae tlouci
vysloužilce do hlav a jeden z nich
Huckley avalíl po první ráně
kdežto druhý Z nich Kyan ae
pustil 1 anarchistou do křížku
íioitinský přivolal policisty kteří
Lehmana zatkli Huckley dopra
ven byl do vojenikého dornu kde
v pátek ráno zraněni tvému pod
lehnul Lehrnann bezpochyby ž
bii le aouzen pro vraždu 1 ten
jeho anarchíímui se mu ipatní
vyplatí
Žena ho vyléílla z opilství
I'řed rokem zmizel zárnoioý
farmer John Wiltber z Hayton
Wis jako by byla země pod
ním propadla Váíchní okolní
sousedé ae domnívali že zahynul
nějakým neznámým způsobem
Ve atředu ae v&ak náhle Wíltherg
objevit na své řarmé živ a zdráv a
udiveným lousedňm vypravoval
že ho žena držela v domě po celý
rok jako vězné ovlm 1 jeho Ivo
lením aby ho vyléčila z opilství
kterému byl oddíu v hrozná míře
Wiltberg po celý ten čas aeděl
zavřen v komoře ani chasa 11 a
farmě neměla tulení že tu lam
naléiá Manželka jeho mu příná
Hela potravu do jeho dobrovolné
ho vězení a když WiltberK cítil
že přemohl jíž ivou vásYfl k liho
vinám dopřál si svobodu kterou
prý nebude více zneužďat
Bohatá odmína
V rimrnící v Lukáic v Nw
Yorku ležel na amrtelné posteli
Max JIerlull a když mu lékali
oznámili ža v několika hodinách
le dostaví jeho konec dal zavolati
ku avému loži Ženu která ho ve
stálí obsluhovala a dat jí kliček
od bezpečnostní ichránky Ženou
lou je panf Wrn- Georgeová by
dlíc! manželem a čtyřmi avýmí
dítkami ve Fordham lleighta
Když bezpečnostní achránka byla
otevřena nalezeno v ní za 1 1000
000 dlužních úpisů morkyčů a
jiných jistot Tak as faakavost
prokázaná starému muži známa
níiě paní Ueorgově vyplatila
Striillvá fieltéttl ařl trhání lkálr
V sobotu večer asi v 10 hodin
při irhánf akáty v tunelu na 195
ulici v New Yoiku aeaulo aa na
lialc tun kamene oa noční dělníky
Ihned přivolána pomoc n do jedné
hodiny a půlnoci vytaženy byly
tří mrtvoly a jiné tři viděli dělníci
v asulínách Superintendent Huni
te vyjádřil že počet mrtvých do
stoupí oejméní 17 Ve vykopá
vání mrtvol te pokračuj Skála
a iciypal na vzdálenost aii 30
Hop dva čtvrca níže kde tunel
vychází ven pří spojce Nagla
Speedway ulic zrovna na aever od
Fort George V tu dobu praco
valo v tunelu 30 lidí Když ae
půda sesypala dva Italové jen
lehce ranění odběhli do lékárny
aby telefonicky podali o neltěStl
zprávu Od nich ae dozvěděla po
lícíc o této katastrofě Ambu
lance za vlech okolních nemoc
nic aa dostavily leč dělníkům
za nulia vytaženým nebylo již pomocí
Andlik: anarchisti utírá
Tajemník obchodu Corlelyou
vyzvednul si před nějaknu dobou
tatýkač na anglického anarchistu
Johna Turnrra který sem přijel ta
lim účelem aby konal přednášky
o anarchismu a kdyl v páuk ve
fr v ilni Murray Mill lyceum v
New Yorku dokončil avou řeč před
hromážděním asi 500 lidi mezi
nimiž nalétal ae John Most a
Kmma (Joldmanová tu vrazili
pfístěhovalečtl úředníci do sluč 1
policif a na základě zákona jenž
zapovídá připouStěti na půdu
zemí této osoby kteréž ilřf anar
chislické učení byl Turner zatčen
Týž aa vzpíral zatčení odvolávaje
se ža jest to nespravedlivé ve
avobodné zemi ho zatýkali a ně
kteří anarchisté hrozili policistům
hubou ale kuráž neměli pustit ae
do nich a tak Turner odveden byl
ze aíně a dopraven na ostrov
Ellii do vězení Bezpochyby Že
bude poslán do Anglie zpět
Opít jelen bankovní kasír poj
vodníkem
V těchto dnech zmizel bankov
ní kasír z Maplcton Minn a za
nechal za aebou dopis v němí
pravf že jedna chicagská rodina
vylákala na něm ve dvanáctí letech
Mt000 které musel vzít! z fondů
avřřené mu pokladny Jak ve
avém listě vysvětluje sumu tu za
platil chicagské 14 rodině ze stra
chu aby prý nebyl u svých rodičů
kteří jsou churaví očerněn Když
zpronevíření jeho nedalo ae více
utajili lu se ivou manželkou ode
jel do St Paul a zde ae 1 ní roz
loučiv zmizel a neví ae kde ae
nyní nalézá Otec jeho jest vyso
ce váženým mužem byl dříve pří
sedícím nejvyťílio soudu státu
Mirnesota a jest polovičním maji
telem státní banky v Mapleton
Když ae o tomto činu svého syna
dozvěděl prohlásil že schodek
synův do jediného centu nahradí
Vzor íetrnostl
Kdo Xetří má za tři praví jed
no čenké přísloví ale kdo umí
Šetřit tsk jako Patrick Mahouey
56letý farmerský dělník který
pracoval 32 roků na farmách v
okolí Derby Conn ten má nej
méně za tucet lidí Mahoney ti
za tu dobu ušetřil ze avé mzdy
klerá obnášela průměrně i2 mě
síčně {5200 a vyzvednuv si ten
to pracně nastřádaný obnos vydal
se na cestu do Irska kde doufá
býti nyní v klidu a bez práce živ
až do ukončení avého života Ma
honey zřídka utratil cent neboť
nekouřil ani nepil Jen letoSní
léto dle svého vlastního výroku
byl marnotratným neboť dne j
dubna vl si ml avého zaměstna
vatele Hitbbella fit a na 1 října
když dělal s ním pořádek měl
z toho dollarů 23 centů Utratil
ledy za lest měsíců 77 centňi
rdml:rni 13 centů měsíčně "Ve
likou" tuto sumu utratil za cukro
vínky které měl rád Aby níetil
na bolech skoro nikam nevychá
zel a laty si nekoupil co pracoval
nýbrž nosil jen obnošené laty
které mu některý jeho hospodář
daroval
Veliká odměn
Dna 14 října zmizel z liig
Stone Gap Va- YA L Wentz
ííladelíický milionář a od lé doby
nebyl viděn Celá malá armáda
lidí pátrá po něm neboť jeho
brair ustanovil na jeho nalezení
velikou odměnu aledosud to bylo
marné Vieobecně i má za 10 Že
byl zavražděn a mrtvola jeho byla
kdesi ukryta Wenlz byl nená
viděn prolo ža pronásledoval ne
milosrdně viechny ty kdot po
Ikozovalí majetek Virginii Iron &
Coal Co kteréž společnosti byl
ztracený presidentem Nyní talo
adolečnost vypsala luto odměnu:
I Pakli osoba neb osoby jež
unesly IC L Wenlze ho vrátí ži
vého bude jim vyplaceno 125000
2 Odměna 130000 bude vy
plncena za udáni vedoucí k zatče
ní a odsouzení jeho vrahů
3 Náležitá odměna bude za
placena za udání které povede k
vypátrání jeho mrtvoly
Konec nešťastného manželství
John McCIoskey z Newarku N
J ae oženil před nedávnem leč
mladá jeho manželka ai záhy zne
chutila jeho nepořádný život a
odella od něho John McCIoskey
ji přemlouval aby ae k němu vrá
tila a když ae zdráhala va atředu
si na ní počíhal a několikráte na
ni vystřelil poraniv ji dosti nebez
pečně do hlavy Pak obrátil re
volver proii aobě a aniž by vystře
lil ránu klesnul na zem Střelba
la způsobila veliký sběh lidí a
ihned přivolána byla ambulance a
útočník který předstíral mrákoty
odvežco byl do nemocoice když
vlak byl zda prohlédnut poslán
byl do věřeni kde bude musel
vyčkali jaký průběh vezme zraněni
jeho niAtiJelky Ta dle náhledů
lékařů 1 uidravl
Ziilte útrapy troc2níkS
Ve řlvrtek připlul do San Prán
cisca z Sealtlti parník "Spnkana"
a na něm te nalézali čtyři muži
te ztroskotaného parníku "South
Portland" Tito nalezeni byli
147 mil jižně od mysu lilanks na
voru Jak zachráněni sdělili osm
jich společníků bylo vlnami splách
nulo a voru a utonuli Wm L
VVilson ml 1 IJaltimora podal tuto
zprávu o katastrofě: "Nalézal
jsem ae ve avé kajutě když jsem
zaslechnul hrozný praskot První
důstojník volal viechny cestující
na palubu a a kapitánem prohlédli
pak Ikodu a seznali že v lodi na
lézá se už oa čtyry stopy vody a
že loď ae rychle vodou naplfluje
Mezitím byl jsem v kajutě kapita
tanově a snažil jsem se lam upo
kojit! dvě dámy Vsedli jsme do
záchranného člunu v němž velel
kapitán Ale sotva že jsme te
na vodu apnstili vlny člun překo
tily a vlichni jsme se octli ve vodě
Jedna ze žen chytila se mne ko
lem krku a oba jsme se dvakráte
potopili KdyŽ jsme opět vyplu
li na povrch podařilo se mi za
chytit ae vesla a podstrčil jsem
ho ženě pod rámě Zatím byl
člun zase narovnán a zrovna když
mi bylo láno hozeno nešťastná
Žena se znovu potopila aby více
nevyplula Kapitán i první dů
stnjník po celou tu dobu chovali
se chladnokrevně a nepozbyli
duchapřítomnosti
Kubánec im rte lni zranil policistu
Policista 0'Rourke ze stanice
Stanton ave v Chicagu byl zasta
ven na 33 til Dearborn ave
ženou Kubáoce Freda Sireeho
která li mu ilěžovata že byla
před týdnem vyhnána mužem z
domu a prosila ho aby ní Kel do
jejího obydlí by si mohla odtud
odnést! aspoň ivé laty a prádlo
které byla nucena tam zanechat!
Policista přišel se Ženou do bytu
Sireeho o 9 hodině večer a ten
nalézal ae náhodou doma Siree
ová varovala policistu aby byl
opatrným že manžel její stále má
nabitý revolver doma a 0'Kourke
tedy vydal svůj revolver ze zadní
kapsy a dal ai ho do kabátu aby
ho měl při ruce Kubánec te
rozvzteklil na ivou Ženu že při
vedla sebou policistu a počal ji
nadívali načež 0'Kourke ho pro
hlásil za zatčena Kubánec vlak
skočil do ložnice zamkl za sebou
dvéře a zachránil ae (kokem 1
okna druhého poschodí 0'Rourke
vyčkal až li Sireeová viechny laty
sebrala načež a ni odelel z domu
Když se přiblížili k jedné tmavé
uličce tu Siree odtud vyskočil a
vypálil na policistu jednu ránu
která ho zaiáhla do žaludku ra
něný klesl a musel být dopraven
do nemocnice kde lékař! prohlá
silj jeho alav za beznadějný
Siree uprchnul byl ale v krátce
zatčen a po ztotožnění u lože umf
rajfcího policisty byl odveden do
vězení
Banka oloupena
V malém městečku Hurton
Kam vniklí neznámí lupiči ve
čtvrtek o jedné hodině ranní do
bankovní budovy a vypáčíli pomo
cí dynamitu pokladou 1 níž uko
řistili okolo I" Jooo v bankovkách
a sebrali několik pytlíků itří
brných peněz- Banka nebyla
hlídána a poněvadž poplaloý apa
rát byl v nepořádku lu jen oáho
dou jedním občanem loupež byla
zpozorována a poplach učiněn
Ihned telefonováno na viechny
Hrany a t Pallenoou městečka
vzdáleného pět míl od Burton
dolla odpověď i tam tři muži oa
buggácb chtěli projeti městečkem
a když jim rozkázáno aby zastavi
li vystřelijí několikrát za svých
revolverů na Itěiií vsak kule ni
koho nezasáhli Lupiči pak ae
obrátili v jinou atranu a zmizeli
noční tmě Po obdržení léto
zprávy vydala se t Burlonu čela
čtyMeti mužů po atopě lupičů
Jak aa ze zvláltního telegramu
dozvídáme byli lupiči banku v
Burloo oloupivlf po dlouhé hon
bě a krvavém boji chyceni oa
jednom ostrůvku v řece Arkansas
15 mil od Burton Udali avá
jména jako Jamea Bell 25letý
Geo Olson sSletý C II John
son 3letý Tomál VVh t 34letýa
Frank Harwood i6letý Vlichni
prohlásili že nikdy v Burton ne
byli ale obchodoík Dailey poznal
v nich muže kteří va čtvrtek ve
čer bylí v jeho obchodě U chy
cených nalezeno bylo jen fi8
ala eoudí ae ža si evflj lup někde
zakopali Již v pátek udala ae
mezi bandity a stíhajícími je ob
čany bitka v níž Harry West-
masnu jednoho l lupičů tranil
Poiději spojilo ae 130 občanu
kleli lli po krvavých stopách a
konečně lupiči spotnrovali na jed
nom malém ostrůvku Voda ne
byla přilil hluboká a 30 mužů
přebrodilo se na ostrůvek kdežto
ostatní je kryli střelbou Kdyl
utíkaní viděli lo nemohou unik
nouti mávali bílým lilkem na
znamení že ae vzdávají Prohlá
sili že by byli vyvázli nebýt! to
ho že byl jejich vůdce Johnson
postřelen
Železniční mignát pro zavodňování
V Bismarku S D utveřen
byl v úlerý nový tavodflovael
kongres pro celý severozápad
Tomuto kongresu přítomen byl
známý železniční magnát James
J Hill který pronesl delll řeč k
delegátům o zavodňování a jeho
yjttahu ku vývinu severozápadu
v průběhu avé řeči se zmínit o
tom Že před 33 roky poprvé pře
stoupil Kudou řeku od nynějšího
státu Sev Dakoty a pak připome
nul jak tento stát se v průběhu
doby hospodářsky vyvinul "V r
1882 vozili jsme tunu nákladu
průměrně přes celou linii za $250
za ito míl" pravil Hill "V roce
1892 již jsme snížili dovoz na
I121 a loni jsme počítali jen 85
centů to jest pouze jedna třetina
poplatků placených před 21 roky
To znamená že kdyby poplatky z
r 1882 byly dosud v platnosti
neměli byste ze vzdělání valí půdy
tolik užitku jako máte nyní My
dopravní sazby snížili proto že
osazováním kraje nám přibylo ob
chodu a lak obě sírany mají nyní
učit k vzájemný'' Dále prornlu
vil Hill o tom jak si zavodňování
poznenáhlu razilo cestu až ko
nečně kongres le ujal témyllénky
a podal odhad že zavodňováním
stane le úrodnými 10000000
akrů pozemku v Sev Dakotě
5000000 akrů v Jižní Dakotě
30000000 akrů v Montaně io
o?oooo akrů v Idahu 1500000
akrů ve Waihingtonu Na těchto
pozemcích může te um Jiti jeltě
milion rolníků t nichž každý
může rníti farmu 0200 akrech'
Skutky plat)
Lincolnville Kans — Zaplete
mně bednu Trinerova léčivého
hořkého vína neb jest to zname
nitý lék pro můj žaludek chorobou
nížený Už jsem dříve od Vás
objednal jednu bednu tohoto zna
menitého líkiit který moe výborně
sflil 1 proto nechci bez něho býti
Ignác Urbánek —Tak mluví kaž
dý kdo tohoto léku užíval proto
že jest to lék spravedlivý vorobe
:iý Čistého kalifornského vína a
neik-plích bylin jaké vůbec kou
pit! možno Účinkuje na sliznici
Žaludku a střev lesiluje je a činí
schopnými přijímali a zažiti vel
kém potravu Tím vytvoří novou
krev bez Ikodlívých přfaad ta
pak vyživuje celé tělo a přinálí mu
zdraví a sílu U každého listu
jejž uveřejňujeme udáváme plnou
adresní aby byl omjl vyloučen
každému Jíme ochotni originály
předložití Buďte tedy opatrný
mi abyste vlade dostali pravé
Trinerovo léčivé hořké víno#ále
ži li vám na tom abyste dostali
víno nejlepll V lékárnách a u
vyrabitele Jos Trinera 799 So
Ashland Ave Chicago lili
1'iUcu Station
Novinky z Ltnwool
Už příltí pondělí dne 2 list
sehrána bude velká národní hra
Karel Havlíček Borovský v aíoi
Fr Bsrtole Jelikož čistý výtěžek
věnován bude na stavbu nové efnl
ZCBJ nadějeme te ža návltčva
bude veliká Ochotníci ae pilně
cvičí a dozajista aa přičiní aby ct
obecenstvo bylo uspokojeno V
úloze Julie vystoupí osvědčená
ochotnice pí Emílie Bandhauero
vá z Omahy Protož oa shledanou
v pondělí
Bratři Křížové od Dodge při
jeli do Linwood ve středu minulé
ho lýdno se tvými manželkami
Mají zde v okolí mnoho přátel a
známých tak ae pfilli na ně po
dívat Nám bylo potělenfm a nimi
se seznámili a litovali jsme že ae
nemohli déle zdrželi neb apě:hali
ku avým přátelům blíže Abie
9 Rodina Dra Draského roz
množena byla o jednoho člena
Vrána jim totiž donesla dcerulku
Gratulujemt
Pan Josef Kalpar a manžel
kou t Prague přijeli ae v aobotu
podívat k dru Draskému na ma
lou vnučku
Z Brainard náa ujišťují Že se
tam mulák už neaměje Je-li tomu
tak pak ae tam co nejdříve uhlí
dám Jen když mne nebude nikdo
burcovat ze apaof na které si má
maličkost' odjakživa velice potrpí
3
k WAlTKll MolHK tMiwla
II V IIAYWAni) taj a mf 1
b Zkuste je a doznáte pale sami fe Jate lahodnějšího piva Dopili 47m8
L
' At fa & jO) fa Oi Vi_r£L rfr S ri _r0 _S 0i j&% jQ-tQ i-fri _$LJi
Frank Fa mou
ooviottoMootaouoMooooíooiMotto3aoioiso)ao)io}ioiiolaoiio]a
o
tt
o
ar
o
?
?
$
"6
o
ar
o
ar
o
ar
o
s
oicvtci sedlářský
nms závod
na 2i mezi O a N ul v Houtli Omazo
Pan Kalnion Jet dokonalý mistr serlliifaký s vkusní! a dovedně zhoto
vené vyroiKy jeim ziokiiiy mu vsune mnohé stAlýen oilkiipnlkiiv ylinto
Tuin Kíiii ku noniro o neum
aierl
liiiK!"
Ijéiní dulife
řemeni a vfilier víe ro do oboru sedWhkého
wiravkiím
koeárft alil ventile 10 zvlii&ttif pozornost Olielioilníol a furmoM
když sedMhtkézIjozI ohjudnitjí si u pana KajinoHM ID ml
momomomooKomomonoonomomomomomonomotiomonomomomomomoit
MODEMĚ ZAŘÍZENÝ HOSTINEC
vlastni
JOS- J KLABZUBA
v lriiuue Oltl 1'rr
Krajanům poslouží vidy řízným pivem výtečnými kořalkami Jakož I vínem
a dobrými doutníky Kdo se cliee pobavili neeliC zimlsví hi u Josef a nikdy
toho nebude lllovstf 0(4
Kukuřice se počíná obírat a
každý si chválí jak se to pěkně
lá-ne Koma jest letos pěkná a já
sám v duchu si myslím Že půjdu
někam na lámáníl
Minulou středu jely pf itará
a mladá Navrkalová v kočárku
když na cestě potkaly stádo ovcf
těch samých ovcf co zde vyčistily
tak ulice Koně se jim splalili a
obě paní byly z kočárku vyhozeny
a dosti povížlivě zraněny Kočá
rek byl též porouchán a koně
uttkií
Ve středu dne 4 listopadu
bude hráti v Bartolově síni světo
známá společnost "Brosie a Cle
mens'' která mimo divadlo má též
je Inoho znamenitého hudebníka a
hudebnici jichž nástroje hudetmí
jmou pojiltěny na 1 tisíce dollarů
Budou zase hríti po dva večery
protož si nenechte tuto příležitost
ujití
V pátek vrátil se nám pan
Josef Hledík z dclll návltěvy u
přátel 11 Clarkson Vlečko nalel v
pořádku až na sklo z lampy To
mu nějaký dlojhoprsťák odcizil
No jen když to nebylo horlil
J II Černý opět běží na re
Dublíkánskám lÍHtku za smírčího
soudce Pan Černý zastává tento
úřad už po více roků ku vlí spo
kojenosti zni dobře zákony a
nikdy se v těch věcech nepřenáhlí
Doufáme že nikdo z krajanfi hlas
mu neodepře a nadějeme se že
bude opět zvolen
Příltí úlerý odbývají se vol
by Nezapomeňte volit pro nale
krajany Hrulku a Boule
Pan Václav Měska zaměst
naný na sekci přilel v sobolu k
úrazu oa ruce Při zdvihání kolej
nice lato ae smekla a panu Měsko
ví padla na palec 11 pravé ruky a
hodně mu ho polramotila
V pondělí oženil se pan Fer
dinand Faytinger se sleč Marif
Ustuhalovou a v úterý následoval
jeho příkladu pan Frank Hoffman
se slečnou Frantilkou Stejskalo
vou Obojím novomanželům za
srdce grstulujeml
V pondělí navltívil nás pan
Filer oblíbený hostinský z Abie
a byli jsme mile potěleni z jeho
návltévy Sotrab-
Farma na prodej
Farma o 640 akrech ve Virginii
okres King William prodá ae z
volné ruky za výhodných podmf
nek Dobré hospodářské stavení
dobrá voda zdravé podnebí mír
ni zima žádné horko v letě vět
lina oplotěna drátem krajina osa
zeni ovoce a víno daří se známe
nitě Potok proléki farmou tato
jest ťí talie vzdáleoa od přístavu
řeky a 6 mil od nádraží Milovník
hooby mi příležitost honili divoké
kachny husy a lesní zvěř Ryb
hojnost Farma hodí ae výborně
k ebovu dobytka Bližlí adělf
10— mj JOHN JELlNEK "
11 16 Pine St Braddock Pa
Sl!
Prodám avůj majetek který se
nalézá v Prague Okl Terr v
jednom z nejlépe zkvétsjíclch měst
na východ od Oklahoma Cíly
Majetek ten pozůstává ze třech
lotů na rohu obchodních ulic Na
lotech těch nachází ae hotel a pak
velká obchodní budova Hotel
jest 24x50 stopách o dvou po
schodích Na hlavní podlaze umí
stěna jest úřadovna postranná
jídelna a v zadu kuchyně Na
druhé podlaze jest 9 krásných
čistých pokojů vestněi moderním
nábytkem opatřených Štor jest
18x30 stop a přístavkem hodícím
se dobře za skladiltě velkosti
10x38 st V zadu za hotelem po
staven jest malý domek 14x20 st
a pak prádelna taktéž 14x20 st
Jcřt zde dobrá studně s výtečnou
vodou Majetek ten leží block
západně od banku na Main ulici
Jest to ta ncjleplí příležitost pro
krajana neboť jest to jediný hotel
čtský Jedině chatrné zdraví jest
příčinou prodeje tak výnosné Živ
nosti Cena 1(3500 Blížgf po
drobnoHti sdělí adm t 1 aneb
majitel FHANK BAlíTA
9"4 Prague Okl Terr
AIíSTHAKTY
—vriioTovujii -
S Seicilor
17th and Farnam 1'atlerson Vlk
Z jjitejte it nsA u tobolo listu Tel 182fl
SliniuiovKkdlio
í-njorá bvllfiíiií huih
lpiftlií nJrtr)leh lnnlb
liylln li li liLiiorUiTunch I"1"
m t nr£U hítt ř1n4do
ni4entl "u -lwti ptflfi kterýkoli
tni Jt lrvni ivuJÍ!n nin
Jun Hwilit liluhnlUrii 11H rlriit
ehitlf k jllfa peSrr trAvam
trinJ y Aker fjilufllnl obtU dm
tiiI niMt boleni hlv piMlliiln talie
dlf a enlé pro" Ifthrxtnuu
fhuř ISel Jl f ř'i"hi
bvcot 0'lllini a lrnl tmlatmnt
Um!'" pustna esUa
Benehetlny kati
Mthmnfa&daehnt
katarh pile prú
dnSak prAdnlnl
es % hrtanu rotí
dma pile přeni
Othr mamku inrb Jiné
nvmovv piieni
prant % krtni vjriael T kritkam
M jadin
W2
9imí(i5$fí)
ImyanaruM m tlooiu
Tnto dil 1B rok ordnj
Téhlunými rropikýml WuH
rytkonlaný a Jimi odpernOor
ný proetrodak přadél viacky do
avidnl lékf ponllTané proti
TýM T(dným chorobám
ttmt mrěití tUica podékoraai a
snni ca t jéiui a Tlačil iinl
BaliítkaaávodtaiSlfette (120
Ka prodrj ▼ lk -ndrt a nhrbodwli
R F ŠIMANOVSKÝ
654 ScottSt MlIwaukeeWIs
I
J