Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 21, 1903, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pckrok Západu
umínit mv
Nt'llr J l t N'M (I 4 ť
n mi m m - t!
T n" " 'UMhřtt a HahphN e Výiífku
t ffle Ht jnl tlke f piti tvých i(H! ťlititf h )
f iriiilil ltíi ra )iHlm tt pta
Mni ' oni
I
niiIit! ť i list
íltika
vTíMlt UHoi Slítla
řftatt: wmmui m mm
tl ! Ot - trttfas Í1j
? ! a— aa f J'-n
Jn
lkAit
!# l f ff v a
1 ' ' Itr
IM ji f i hustit I
N" 'i a f ni i ' i i i
k J n i- i -1 ih r a
mí ft fM # ► íd felv fcfupl fia -
ti míj Mr r a
4' lrí 1 f—nr'ii- („
4 akm ! 1f tt mI!m } K !t
?" ! ' h k na 'ni li
X Atvnia ov iniin Pr iiHik a-a ni nl
Saliu M a'k- a-N hf atiiinnil
iifruři" nu "ffinltt ( Wagn % Vra N
1rl( k ymru ljn rmw l i I a
M-n#m# lanik V kHr 4~uk nt hť tt
lni tif
i limu ('Il IKVMIlM trUt
ji jírAÍhií"i( AI bil řfk
: ri ( i d i ti upitím icifjtfii
t Htl0Í5Í itiia r 11% ni
tiN4 U ií 4 Xta f 1( t))
'" (" I Wti 1 nnhlv WltaiK 1 !!av
jniřtli! v ltt Cíly r vtlrai
j' ' foimluv iirohlístl le "it rr-i
den! Koottlt nitttvm ventil né
povthy i I# ora v rrpubliklnitié
(rani mkoho kdo by lakovou
mírou iki] on vtbaioval úctu
crleho národa"
Pokrok Zárxtilu
Omaha Neb
Otnalta Neb 21 října 1903
Republikánští navržencl
SUIní líMí k
Za BejTjrMiho
JOHN tt BAKNES
I Mi(lloa ok mou
Za rnrenty nnlvmttr-
C 8 ALLEN "°Uff'" o""
i Lancattor okresu
Soudní lititťk
Za diatrlktni totidc:
IKVINO F BAXTrR Omaha
OEOBOE A HAT Omaha
LBE I ESTKLLE Omaha
WILLIAM A KSDICK Omaha
WÍLLIAM (i BBAKS Bart (Jounty
A t ICTTOM South Omaha
AC TROCP Omaha
Okrexní línlťk
7 k!rk dlítrtktntho Bdn
W W BINOHAM
Zakrlfa
JAMBH ALLAN
Za okreauíko aoadec
D M VIHtONHALER
Za okrmího pakladKika
HOBBRT O FINK
Za eknanSki) klcrka
CHAtLKS L-MITT
Za okreiního odhxUlho
I1AUHY I) BKBI)
7a oran(ho knmlanfa
MJ KEVNARD
Za konmrra
EDWAKD F IlliAIIKT
Za okranliio mCHce
i A EDCIST
Za okrauntbo Ikolduaorc
E í BODWELL
Kaatitolho poalanca
HRNKY O MPKCHř
Za polieen!ho aonitca Omaba
v tOOli BKUKA
Za policejního toule South Omaha
CHAKLE8ALTBTADT
Za mfW!1 aoudco l mana
WILLIAM ALSlADr
o m HAiiiwis
A E BALUWIN
w W KASTMAIU
WILLIAM A KOfiTEB
B K wm
HLUPÁKA ASI ZKUŠftNOST NIČEMU
neoaučí
i Jestu přec ta vojna bude
co pak z Žapanska as zbude?
BURSOVNÍCI JSOU NANEJVfŠ ROZE-
zteni oa Schwaba Morgaoa že
ae dali chytit
Akcie ocelářského trustu ne-
musí již příliš mnoho klesati
Octnou se na dně
VOfcU V TRUSTECH ROZMNOŽUJÍ
nyof aize těch kteří trustovní
akcie za vysokou cenu koupili
JAKA Jí UÍFINICE DEMOKRAXICKÉ
trnyř Je to achopnost spojená
í velikým křikem a rámusena
Kovz nastAvaj! deštivé HNy stáří
mnohý člověk ae protloukává
pomod vydlužeoých deStníkfl
Souixje Groscup praví že PfXTI
vé trusty jsou "allrígbt" lim
poctivost a trust to ae divní rý
mu jo spolu
VELiKÍ ARMÁ&V A SILNÁ KÁMOKKÍ
loďstva jsou oporou abnílébo
míra a ještě shnilejších evrop
tkýcb trůoQ
T0 JE DIV ít JEST Nf KTERÉMU
dobráku nenapadlo že by byl
záhodno zabájiti sbírku pro oběti
pnvníln v Wall lilu
"VVSOKÉ riNANČNICTVí" VE Wall
ulici jest pstraě založena na tá
zásadě že ae hlupáci rodí každou
minutu a že nikdy nevymírají
Proti soudci Slámovi wstupvjí
někteří lidé že konal poctiví avou
povinnost Tikové nepřátelství
slouží nou jeo ku cti
Vsaď vyhraješ snab platí v lo
terii ! v politice VaadíS-li ale do
Ta iiMiikrií ká riRANa %t ttvťtit
iliby nim připadá jako ti podvod
ní-i oa cVtkých jarmarkách ktt-tf
lil napalovali hrou ae třemi kar
tami i nichž sázejíc! měl nalétli
eso ale jakmile jsi vnadil jsi se
napálil Tak zrovna je to a de
mokrattckou šíranou vsaď na
její sliby a jistě le napálíš
SOUDCE OVLLIVAN NEHNUL PROTI
korporacím ani prstem ba na
opak kde mohl tam jim stranil
ale vzdor tomu se vydává za "zá
stupce lidu Ne dle slov ale
dle skutku by měli voličové kaž
dého kandidáta souditi a učiní li
to nebrsštf voličové u soudce
Sullivana pošlou ho na zaslouže
oý odpočinek
ŽAPANsTÍ STÁTNÍCI SE PODOBAJÍ ČE-
ským poslancům Ti doma vl
defiskou vládu trhají na mancáry
ale když přijdou do Vidně jsou
zticha jako putičky Tak zrovna
je to a žapanskými státníky
V Yokohamě jsou lvi kteří přísa
hají zkázu ruskému medvědu ale
když se přiblíží k mandžurským
hranicím a pohlédnou na ocelové
jeho zuby stávají se z nich jeh-
Bata jež všechny spory chtějí
urovnati dohodnutím
NAS OLEJOVÍ KRÁL RoCKEfELLER
aby ukázal že není Šťastnější
nežli tisíce a tisíce dělníku v zá
vodech jeho pracujících pravil
onehdy k jednomu novináři: "Byl
byste ochoten spravovat! mé
jmění za stravu Saty a byt?"—
"Rozhodně ne!" odvětil tázaný
"Vidíte a to je v5e co já dostá
vám!" řekl na to Bockeíeller
chtěje tím jaksi obhajovat! nynější
nespravedlivý společenský systém
Ale je to ubohá obhajoba ba
t lJil ťíiicUnv Jan H
Tilimattrt ! paUtm
i a't hini v a Mt im-
tiiií o# i ha fia n íl II lili
titatun tsn tt)ta an rni
"' ťlnii t1 l lkal ta a I
Jaklotfiil liiHiíalim na Itlio
ntbuJoii a iat k nnoi e ná
tílí tkaltrltl hn rhUIlltí
na ulici živui TtUmauův nrbjl
tionilii-ui dhiotuváii tiiboť
IrnlO nettřl iálnýh tbiant
( e a i- i n to u-iiy to á ppruU
surová vraáda k níí ak svíJky
bylo dúkáráno se Tillrran při
praovat a k rovtdrní jjímu po
ulil pré vhodné plíieíitoati
vador tomu porota utnala Till
maoa nevinným Tento rozsudtk
musí přivéti nati spravedlnost a
nsle zákony v opovržení neboř
každému človžku třeimo le
se u nás dělá rozdíl mezi bohatým
a chudým Kdyby o byl podob
né vriiJy dopustil chudý člověk
byl by ji odpykal betpochyby
svým živoiem ale že se jí dopu
stil bohatý a vlivu požívající poli
tikář porota ho svým výrokem
prohlásila za hrdinu! Hanba tři
krát hanba takové spravedlnosti
4V
1 I A
" w í
f lL 't i I-
V s J
Somlro 1
Olrcsnt siéq im mi
lí Mil
II fmlhatll akifMtl kMwllntU
JtialtUt nr(MikkaJf
alnni niklaa
roHlKlI fftNtflé Jťha vmKtnl
Ima t kal l# I pát#Josjf
aan'uii i K hni fJna!t
'nii ít -I dnknnlU a if i'tntl
j 'i lln !i ktl%t I i i i h n
JiíiMsťHi Bitu ' 1 1 1 1 ř íi ífřn
i m i ! ! t Iťlkii v
ť i ií mj " titm 'iiimi
V t!iaiH l (t '!! l " St w f I
♦ li" l tn- tisl t in líjita
ťJ t lil ! tf vili is
Ml I) k'rla r lnllio (hsiaklrlH
4 Mini initilic Si t) tnl it
ii)ktefiá pMiilumáu nřMrfý-m
tri avytli poiilM k)tll nljicfl vt i
II líarms
Když Nétnec vládne Slovanům
Je to neštěstím slovanských ná
rodů když v čelo jich postaveni
Jsou mužové z cizí krve Mv
Čechové plnou měrou pocítili jsme
tíhu takového neštěstí a nyní ho
pociťuje HulharBko jemuž v čele
stojí Němec Ferdinand Koburk
Bulharský národ přirozeně lne
k Kusku nfboť jest to jeho osvo
boditel a ochránce avšak Koburk
jako každý Němec jest odpůrcem
Slovanů a on chce přinutili bul
harský národ aby své sympathie
Kusku odložil a vrhnul ae na
cestu jakou kráčí sám Jeho po
litika jako kdysi politika krále
Milana neblahé paměti je proti
slovanská Proto také v deseti
letech nechal Koburk sedmkráte
rozpustili bulharský tněmahoal]
národ k volebnímu osudí v naděj
Že snad přece podaří se mu získati
ve sněmu většinu pro protislovao
skou svou politiku
Neomluvitelným ba přímo ne
pochopitelným jest jeho poaledoí
úkaz kterým sněm rozpouští
neboť právě v nynéjSÍ době oalérá
Vt Cha ti Mni jrui i
minulí dv lody atMiial pntlnf
f tonutí a l M'('ní dňlfíuí ftal
iktiřlho snulov allldrfkle ( jAl jí ftti h rnal
mi H v inMlhklrtka ontfti:„m„tb j H('řs
ipooi tMfM i lira i in toam
imnmtárt vrlnr třimi oilí pni
Mtkýtli ptniunlkA Aby jtlé ivo
Irnl Ji lni pltkarili lbopili f od
I nrt i )t ho rtuti ní mu ii raní rnt j
bídní itli — lt a podrflvánl
l'nf Inali si vftíí ttěmu jako úkladol
vřatmvé Kolriiíinali o nfm
pověsti tirhaolivíjžl nenrehali na
něm vlasu poctivého ale při tom
varovali ne aby je nemohl k aod
pn%éilnnMi pohnati Aby komíně
bohopuslému řádění jich méně
položil dopsal soudce Sláma Wm
J Lchrovj přtdedavi rep okres
nlho výboru v Mrad bivb a po
žádal jej aby dal lživá obvinění
polají bídnými utrhači na něho
metaná avédomitě 'vyšetřili muíí
čestnými a hodnověrnými a tak se
také stalo Níže podáváme vý
sledek vySdřování a vůbec postup
celé té záležitosti
Wahoo Neb ta října iont
Wm I Lehr
přrriamta reiiilikiiikkifho okn-aního
natfeilnllii) vřlKiru v Meud Nt b
Ctěný pane: —
jest mym ptáním upozorniti
vás na skutečnost že někteří
politických mých nepřátel po
nějaký čaa roztrušovali utrhačoé
demokratické "lotinky" vyhraješ
nanejvýš fůru zklamání
TíCH D EV ADI SÁT LODÍ W KoREl
je devadesát příčin pro Žapansko
aby ruskébo medvěda v Mandžur
sku neznepokojovalo
DTRfC SAM SE KONEČNÉ DOMOHL
otevřených dveří do Mandžurska
ale baťuíka jest v držení všeho
co jest za těmito otevřenými
dveřmi
Strtc Sam kteří na sebe chce
obléknouti roucho Diogenovo
bude mít kapitálo! "trubl" aby se
avou lucernou nalezl nějaký po
čtivý trust
Žapansko chci vzbudovati Mow
roeovu doktrínu pro Asii jako má
atrýc Sam pro Ameriku ale ža
panský mikádo oeoí tak silný jako
atrýc Sam aby ai vynutil úctu k
té tvé doktríně
se knížectví bulharské v nasej výi
krtlirbi nlA n„- „14 11
spíše možno říci že je to obžalo- nřjak4 umÉle vyv0]aná řími0k
v c m-o prou sooe pronesl mHt SBdno vyvolali bulharsko
ucuui yíuui luinu ze u ave bai- tureckou vílku
sienci poxreDuje K maio přece Dni-ííní hlharl4 BHia
st _ txi j i _ _ i v I
uuHJCu yKe cn prače oei- Dem4 z ebou vésillu oaroda
nictvo a zároveň odírá i spotřebo- kráí( v 5épřj[ch pověstného Slam
vati a ta tfín t vAIi řnmn ahu - ar
- - v - ' v i nujnva i#n 7 nriai Hiiiiiareun nm
i ř Cň0UtlU1 Přoro2mn°- stanovisko Rusku nepřátelské
íuvaui mamonu nrnln Ull V a A
vavaw niiFitu VIU linuu IkUUUI BS
V ruské Sihíri vvr&stá ameri- tuto vládu podporuje a bledl oro
CKemu tarmeru nebezpečný kon- lni docílili většinu Nejedná pa
trně jen ze své vůle ale dle vůle
Maďarů Koburk před nedávnem
učinil výlet do Maďarie a ten
patrné nebyl jeo k vůli jeho zdra
ví ale měl za sebou politické po
zadf
Volby v Bulharsku budou odbý
kureot Sibjř zaujímá 6 milionů
čtverečních mil a jest tudíž dva
krátě tak velká jako Spoj Státy
Toto obrovské území jest rozdéle
no na th pásma z nichž severní
zaujímající o něco více nežli polo
vici celé rozlohy jest k osazování
neprinodoí ponévadž tam panuje vány dne 18 října Číslo toto jíž
temer po ceiy rok krutí zima V bude v rukou čienářů kdvž výsle
středním pásmu kteréž jest asi dek těcřto voleb bude znám není
třetinou celku se rozkládají však žádné pochybnosti že bul-
ODrovské nekonečné lesy jež se harský národ zmaří svým hlasová
jednou stanou střediskem světo ním pikle Koburkovy a povolných
veno dřevního obchodu a průmy- jeho nástrojů a že znovu prohlásí
siu jizni pásmo zaujímající se pro politiku slovanskou
pouze dvě patnáctiny celku jest Bulharský národ přílíí těžce
tak veliké asi jako třetina naší re- nesl hrůzovládu Slambulovu nežli
publiky bodf se znamenité pro aby na ni mohl zapomenoiiti A
rolnictví Náí hospodářský od nezapomene zajisté na ni ani při
horník r Besídce poukázal jíž na nových volbách iež na věčnou
to jaké rolnictví tam Činí známe- hanbu Koburgovo budou konány
nitě pokroky a Dude-n jednou tato pod bodáky staoného orává
rozloha obsazena pilnými rolníky Ferdinard Koburk dobře ví že
jest nepřítelem národa jemuž
vládne a proto obává ae o avoji
osobní bezpečnost1 a ukrývá se na
svém opevněném paláci letním
Euxioogradu kolem něhož jsou
stane ae Sibiř tou nejnebezpeč
flřjší konkurentkou Americe
Nékterí ti mudrci obhajují vv
kcřisťsvání práce kspitíleT fa
móíním výrokem že prý kapitali
sté co jednou rukou béřou to rnř"atvny dvs pluky kfeří bo
druhou rukou rozdávají 1 kdyby mají chrániti Látku národa bul
to skutečně bylo pravda ačkoli barského ztratil a proto se apolébá
není tu přece' jeo dělnictvo při oa oporu bajonetů
takové transakci ztrácí což neilé-i Krvavá noc n června která
pe znázorněno jest na tomto pří-1 zůstane Srbsku po věky pamřt
kládě: Dejme tomu že některý z nou brůzy oné noci jež odehrály
těch kapitaliata vlastní 500000 v Bělehradě i její dozvuky bo
akrů pozemků na nichž zamést nepřesvědčily že ona opora bajo
oává 500 dělníků Kapitalista Uetů není vždy oporou oejlepll a
sklidí vše co rukou této malé děl- nejjistěji! Historie tohoto oadu
nické armády bylo vypěstováno a Mého Němce nepoučila Že láska
pramalou část této sklizně rydá národa je nej pevnější tvrzí k obbá
dělcictvu V náhradu za jebo prá- jeoí koruny Tragický případ Ale
ci Tato odměna tak asi postačí zandra srbského mu nebyl vý
k ubražení těch oejnutnějfiícb ži strahout
volních potřeb pro dělnictvo Láska bulharského národa 'l
inou část zpeněžené sklizně ve- Kusku je mu trnem v oku a 00
nuje kapitaiista na vydržovaní ence tuto lasvu ze aroce národa
svých alubú kočárů koní vůbec vyrvali zatím však hubí tu Ipetku
na svou nádhernou domácnost důvěry již k němu bulharský lid
něco věnuje na cesty pro zábavu chová
něco na zakoupení uměleckých V Macedonii zcuíalosl vtiskla
děl obrazů a dejme tomu že zbraB do rukou tisíců v jooákův
skutečně vydá všechen výtěžek ze kteří raději umírají nežli by žili
avébo majetku přece tím dělni pod nesnesitelným jhem tureckého
ctvo jím zaměstnané ničeho nezí-j sultána v Makedonu rdouaí Slo-
skalo za to že bylo kapitaiistou Ivany odvěký jeho nepřítel Turek
připraveno o větší Část výtěžku I v Bulharsku rdousí slovanskou
své práce Tento příklad nejlépe {myšlénka odvěký nepřítel Sloven-
miintKnif í 11 nía jre XX tn fstv Němec: víra neořátelé alo
'letí je třída lidí která žije v nádJveoitva mohou jásati!
Soudce J li lUtnrs ji-nl no
minován lni v tlilnl itpublikán
ski konvenri is m j%řiho soude'
Iřií se pověMi Jakožlo achopn)'
(kuieoý a svědomitý právník Nt l
nejtn jako právník ale i jako
obřaa požívá vlroli-cné ikty
váinosti a davy přátel jt bo rottou
den ode dne A ku cti jeho slouží
zajisté ie právě ti jit nejlépe hn
mají jsou nrjhorlivějšfmi jeho
stoupenci a svoleni jeho aa nej
vyššího soudce zdá se býti saji-
liěno
V okresu Madisnn jest schop
nost jeho pro vysoký a veledůle
žitý úřad oejvyššího soudce vše
obecně uznávána a voliči v okresu
tom bez ohledu politického vy
znání dají mu své hlasy ježto
předobře vědí Že jich plně zasluhuje
V povolání svém právnickém
dodělal ae znamenitých úspěchů a
svěřovány mu z pravidla nejzávaž
něji případy jež vyžadovaly
zvláštního ostrovtipu a schopnosti
a kteréž došly konečného vyřízení
v nejvyšším soudu Po dva roky pověsti v různých částech okresu
zastával čestoě a úspěšně úřad v tom smyslu že jsem mužem ne
komisaře nejvyššího soudu a není mravným a korruptním
tedy té nejmenSI pochyby že il Nedávno dílo toto doplněno
úfad nejvyššlho soudce svědomité kampanním výborem fnsionistů
nestranně a neohroženě bude za- uveřejněním lístku ve Wahooskýcb
atávati íusion-časODisech v němž činí
Rodinný Život soudce Bamese udání narážejíc! ba to Že úřadní
jest obzvláště šťastný Tři synové chován! mé jest Špatné
kteříž pod vedením jeho vyspěli v Známo vám dobře že po něko
muže poznali co jest to mílí tik minulých měsíců pronásledo
otce u míře daleko větší než tisíce ván jsem by I několika zchytralými
jiných chlapců Byl jím zároveň a nesvědom lýmí politikáři kteříž
otcem 1 bratrem a všeobecně jest podlými a iitrluínýftii řečmi úto
známo ze bratrkoť v rodině čili na mé ufadní cuuvání jakož
soudcově jest jednou z nejpevněj- můj osobní (larkur Udání
lích a nejlepších vlastnosti Stejně učiněná ve Waiioo-kých fusíoni
vyznamenává se jako manžel— a ckých čaaopmtclibyla lak achytra
jako občan a ať ae objeví oa ulici le atylisována že nebylo je lze
neoo ve scnozi veřejné všude ani vysvětlili ani vyvrátili poně
zavládne bodrosť a veselosť Do vadž nic podstatného nebylo pro
Sáhl nejvyMitio stupni u bvobod ti mne uvedeno ve veřejném tisku
oých zednářů a dostalo ae mu ocj Neo! žádné jiné Odpovědi na
vyššího úřadu v loži důkaz to pomluvu než pouze říci že to
jaké oblibě těší ae ve spolkových jest pomluva a jediná odpověď
kruzích Miluje dobrou společ Jiz mohu dáti na lístek narážek
nost a jest velikým příznivcem kampanoího výboru íuaiooiilůjeat
zábav ušlechtilých že obvinění jež proti mně čínl
Soudce Barnes narodil ae v r o"uci:mi jsou úplně klamná
1846 v Ashiabula okresu Ohio Maje na mysli skutečnost že
oa farmě Svá prvá dětská léta taková bezpodstatná obvinění
ztrávil jako většina farmerských "osmuace mohou svésti veřejnost
synků Když byl starší vyučoval oklamali ty již neznají pravý
v zimě ve škole a v letě pracoval '" věci a jsa si vědom že zájem
na farmě Kdvž mu bylo 17 roků ""y republikánského lístku ja
vstoupil do prvého pluku ohio- ko " kandidatura mohou být
poškozeny rozšiřováním těchto
pomluv dovoluji si vás na ně upo
zornili a poJádati vás jako před
sedu řep okresního ústředního
výboru abyste učinil takové kro
ky jaké uznáte za potřebné
úplnému vyšetření fakta předložití
veřejnosti fakta jež vyjdou na jevo
keho lenkeno ueiostreiectva a
sice 1 ledna 1864 Z vojny byl
propuštěn 10 července 1865
Soudce Barnes nabyl vzdělán!
svého na obecných Školách ve
státu Ohio a na útavěGrand River
v Austiobiirgu O Studoval práva
v právnické úřadovně v Jtííerson
O a do Nebraaty přišel na jaře a°'™nyrn a opinym vyšetřením
1871 Byl pfipuítěn k provo- uuct" '""'""
tnvint nrakre nrávnif vá m ahiii memam ničeno co pych skrýval
činnost svou nejprve y Ponca kde PreU veřejností ani v životě aou
bvdlel bo více než 17 roků Odiurf "romém ani v úředním svém cho
- 7 — - - r - - - - _ 1 t - - t _
se nřestěhovsl do Noríolku udí v1' v ucle
bydlel po více než m roků Oženil (0pí Chas II Sláma
se v listopadu 1874 a má tři syny Této žádostí soudce Slámy bylo
z nichž kaídý graduoval na státní yboyěno jak vysvitá z dopisu
universitě John B Baroet ml uasleuujfciliot
Wahoo 14 října 1903
Pánové II M Siratton
E E- Lyle
Chas Perky
] J Johnson
Y ] Kírchman
Wahoo Neb
rdnjvii — Obdržel jsem od p
Chas II Slámy republikánského
kandidáta za okresního soudce
dopít jehož opis jest přiložen
jest Ikoldozorcem městských Škol
v Tekamah a byl připuštěn k pro
vozovtoi právnické prakca v
Nebrasce Guy W Barnes druhý
syn Jest zaměstnán u American
Beet Sugar Co v Norfolku
Alfred Kimball Barnea třetí ayo
jest učitelem oa státní universitě
Soudce Barnes měl dloubou a
čestnou kariéru jakožto právník a
veřejný úřadník Byl zvolen
distriktnim oávladním pro šestý Po úřadě a ostatními členy výboru
soudní dUtríkt když byla ústava uznal jsem za prospěšné jmenovali
státní přijata v roku 1875 Po výbor oa vyšetřen! pravdivosti
vypršen! úřado! lhůty byl zvolen Pbo liivosti proti Chaa II Slá
opětně a zastával úřad ten a! do movi okresnímu soudci Byli jste
ledna 1879 Na to byl ustanoven vo)ni jakožto výbor kterýž má
distriktnim soudcem na místo E vyšetřili pravdivost nebo lžívost
K Valentinea kitrýž byl zvoleo c "taných obvinění Pro
do kongresu Byl nominován a m oyte ae záležitosti té pod
zvolen za distriktnlho soudce oa ÍU ik nejdříve vám bude možno
podzim 1879 a setrval f úřadě byste dokoh vyšetřili každi
tom celou lhůtu jež ryprlela 1 ěké obviněn! a abyate mi pfsemoě
ledna 1884 Odepřel aby byl oznámili výsledek vašeho vyíetřo
znovu měnová obrátil pozor J váni při nejbiitil příležitosti
nost svou k provozován! právni " ucte Víš
cké prakce a sice ve všech obo I Wm J Lehr
rech Byl jmenován do komise Výsledek vyšetřován! obsažen
nejvyššfbo soudu 1 ledna 1903 a jest následujícím dopisu:
jest přítomni jej! Členem Wahoo Neb ao října 1903
Soudce Barnea byl vzdy činným Hon W J Lebr
horlivým republikánem účastnil předseda rep okr ústř výboru
ae každé republikánské konvence 4 Wahoo Neb
od roku 1873 Ctěný pane: —
Obdrželi jsme dopis vál ze dne
Zanedbán! Žaludku klestí cesta 1 14- října 1903 v němž nás žádá
znečištěn! krve Dr August Koe- te abychom jakožto výbor vyíe
mg a Hamburger Tropleo ulehčí litovali pověsti a insiouace vzta-
žaludku a přivedou krev do do-1 bujíc! ae na osobo! charakter a
brébo stavu I úřado! chován! aoudce Slámy
Hsyui 1
iyvli ptoiř Jň
Jmie stichni nro lolaiilně nu
rrni k fávětkil 110 ttch ilnkarri h
otinlni vyiclfovánt le vlnhua
tilniriřu! jaou hrtpaditlstná a ne
OihUodiířní a (dá se It byla tifi
tiína pniue pra ksnipann! účele a
11a polkniml soudce Slámy
Osobně (iiar koumali jsme sá
známy a lutiny jeho úřadovny a
ihledávímr le obvinění lo pfa
líčen! byla odbývaná a on le opo
mněl je vyřídili nebo tenénti ros
sudky jím učiněné le tkomolil
veřejné záznamy ve své úřadovně
le učinil falešné záznamy ve své
úřadovně a le vydal falešné listi
ny aby pomohl jedno muze svých
ručitelů v případu před ním odbý
váném a le zastával místo obhájce
1 sudího v případu před ním odbý
váném jsou rozhodně lživé
Vyšetřili jsme lakta ohledně
obviněn! že se spikl a dlužníkem
aby ošálil pravého věřitele a že
vystavil povolen! k sňatku
prázdným místem pro jméno
stáří atd nevěsty aby pomohl
klientovi ošidili své věřitele"
Sbledávtme že se toto vztahuje
na jistého James Andrewse jemuž
soudce Sláma vystavil povolení k
sfiatku Že mu soudce Sláma
radil aneb odporučoval sňatek
jest čirá nepravda a on nevydal
povolení k sRatku s prázdnými
místy pro "jméno stáři ' atd ne
věsty Povolen! k sfiatku bylo
vydáno v úřadovně okresního
soudce ve Wahoo v přítomnosti
dvou vážených občanů z Wahoo
a v přítomnosti nevěsty a ženicha
Toto jest ryzá pravda ohledně
těchto obviněn!
Co se týká "obvinění" že soud
ce Sláma nepodával zprávy okres
ním komisařům a že nesprvoě
účtoval poplatky za svatební obřa
dy odpovldlme Že jsou bezpod
statné ježto podával okresním
komisařům zprávy týmž snůso
bem v iakérn íe ondávit každé Neb
- ' r J
jiný úřadník na němž jest poža
dováno aby komisařům zprávy
podával totiž předložením avé
poplatkové knihy komisařům aby
jí prozkoumali a achválili a on
obdržel jejich schválen! písemně
ve své knize poplatkové
Poplatky za svatební obřady
jsou zaneseoy a aoudce Sláma je
drží dokud nebude soudem roz
bodnuto kdo je k poplatkům
těmto oprávněn Povstala otázka
v jiných okresích zdali poplatek
ten jest zákonnitý Bude-h ahle
dáno že poplatek ten jest zákon
01tý poplatky budou náleželi
budou odevzdány okresu a pakl
bude rozhodnuto že jsou nezá
konoé poplatky vyplaceny budou
térn kdož Jsou k nim oprávněni
Ohledně všech ostatních obvi
něn! a insinuaci shledáváme že
jsou úplně nespravedlivé a bez
poditatné Záznamy a listiny
úřadovně soudce Slámy jsou
lcpSím pořádku než kdykoliv dři
ve v dějinách úřadovny S velkou
námahou a péči opravit spůsob
veden! a zanášen! listin a případů
úřadovně od počátku jej! až do
přítomné doby čímž umožněno
jest každému aby v okamžiku na
lezl jakýkoliv záznam aneb listinu
úřadovně uloženou To vykonal
on aárn vedle svých) úřadních po
vinaostí beze vši náhrady a jest to
cenná oprava o kterouž se nepo
kusil nikdy žádný z jeho před
cbůdcO
Znali jsme všichni aoudce Slá
mu osobně va společenských a ob
chodních záležitostech a též zná
me jej že jest mužem nanejvýš
poctivým čestným a nanejyýš
mravným a bez zdráhán! odporu-
čujeme jeho osobo! i úřadní cho-
váo!ježto jest bezúhonným v kaž
dém ohledu V úctě podávají
F M Stratton E E Lyle
F J Kirchman Chaa Perky
J J Johnson
Takový byl výsledek důkladné
ho vyšetřován!! Soudce Sláma vý
rokem pěti vážených a rozšafných
mužů nejen byl úplně očištěn ale
pro akutečné zásluhy avé ještě
vřele doporučován pro lbůtu dru
hou boudce Sláma jest též členem
školo! rady ve Wahoo Předseda
školo! rady jest sice naišený po
piiliata ale muž čestný Vizme jak
aoud! on a ostatní členové školní
rady o aoudci Slámovi
řrojrv dfivfry!
Poněvadž jisté pověsti a iosi-
nuace roztrušovány byly v tomto
městě smiřujíc! k poškozen! mrav
ni pověsti soudes Slámy 1 poně
vadž on jeat členem školní rady
tohoto města máme jen za spra
vedlivé veřejně prohlásit! že my
jakožto Členové Školo! rady jme
novaného města bli isme nfm
důvěrně seznámeni osobně a jako
II
Ootřř ia4Tií Omítáni Jííii! to
K M U !' ! i' 1 M
m 'aM On h N 1' kai Jf t
lln I 1 i iii ('(
fcaMf ltl-! tllt kai! li t
lu h l n a " 1 )iji t
1'anl jiilma Hnlli íu j%á ii
jiíní jj ni prW' ' l'it n-ijm
riiti a inřla s iii Lul ni ii ri
kM ji 1 slátaly r tirnrait Iný
nii Wtvltifiii tíídm rvrdtiotilí
irni ihlřU l'tinVy liihoiti cí
lila ) 111 pn léta a tak ! ne
dávnu ne tu íhurliki kuila
jrtn niiioliii léků ly však (maky
lly mně ptamáli ňlnvy Kom řně
uviděla jirm uliláíku Doan's Ki l
nry 'ills a manM knujnl mi jirh
v lékárně Kuliti A Co krabičku
Ukázaly se být š lékem jejž jm
poiř bovala Též i manži-li mému
značně pomohly Můžeme od po
ručili l)osn's Kídney Pills každé
nu co lék dokazující co se o
něm tvrdí
Na pročtu) u vlc:h ntirbodníků Cena
80 fontů Kmter-Mlllmra Co Buffala
N Y výkralnljiilnatlé pro 8p Htiíty
Pamatujte jméno Doaiťs a neheřte
JlnTch
se členem zmíněné rady a osobně
víme o něm že jest to muž vyni
kajícího společenského postiveoí
přísné bezúhonnosti a dobrého
mravního charakteru
Wahoo Neb 30 října igoj
C A Wenstrand F E Wav
tajemník předseda
J M Ohslund B E Hendricks
Fred K Nichols členové
Zákeřné jednání politických ne
přátel získala soudci Slámovi pod
poru všech lid! poctivých a zvolen!
jeho tím zajištěno
Pro nedostatek známosti hle
dám touto cestou družku svého
života do 33 roků starou jsem
33 roky stár vysoký 6 stop a též
mám trochu majetku Diva která
by si mě chtěla vzít za muže ať
zašle nabídku svou na "Pokrok
Západu" Omaha Neb a sice se
svou podobiznou Žádoucno jest
aby měla aspoň tolik peněz aby
se dostala na místo k tomu k-Jo si
přeje Bližší aděl! ochotně
adm "Pokroku Západu "Omaha
12x3
1 FAEMA SA PRODEJ
Farma ta jest o 160 akrech So
akrů vzděláno 10 akrů dobré lou
ky ostatní jest pastr Pastr jest
v dobrém pořádku oplotěný a
všude dost vody Staven! o 5
světnicích jest skoro nové dobrý
klenutý sklep aiodola maštal pro
6 koní chlévy kurník a menší vý
stavností 4 míle od Blue Hapids
Kas na jib a ixA míle od Jrvina
na západ Jeo % míle do šknly
Cena J35 za akr Bližší podrob
nosti adělí Vit Smerchek
11x5 Irving Marshall Co Kas
Pozemek na prodej
160 akrů dobrého pozemku bez
budov čá tečně vydělaného kte
rýž asi před půl rokem koupen bvl
za 113500 prodá se nyní za boto
vých 13500 aneb vymění n za
obchodní budovu v stejné ceně
Pozemek ten vzd llen jest od West
Point asi 100 mil v Holt okresu
5 mil od městečka Ewing a od
jiného městečka pouze a'A míle
Blíží! podrobnosti sdělí ochotně
Cbarlsj Krepcla
II-— West Point Neh
"Pit W
os Mleynek Irwíng Kana
Adolf Doleček Holyrood Kaní
Vojtěch Cipra Palacký Kana
osef Cipra Black Wolf Kana
F K Wondreis Prague Okl T
Max Hruška Lambdín O T
F Tříška Renfrow O T
ao Hrabě Okiahoma City O T
an Vašíček Neal O T
Frank Walenta Bolivar Mo
ao Skákal El DoradoSpringsMo
TRŽNÍ ZPRÁVY
OMABA da SO Fi
waa 1 1 při kála aorá k
S bl!# „ „ ay
Brambory ai4„„ „ TS8)eM
V)m aarSratv - iSa
Máale s l!ar „„ Ile lis
MAíto hn tajlaptl isaise "
Máalararaa i(o4 al iokri -
i-ftM tt"
" - ' ae"
Kaeka „„ jt
Kohoatl „ 4ikss "
isaisa "
SOUTH OMAHA SuSJ fljaa
Vll pikal aaaoJtapM 4 or3s 0
itse
Itlorlem Sa
Voli ka knaaai MjrLS
řmaUaÍI-pt „ lsIOOaat
PraaaU pnaKMai tJgQtU
Pnaal hrabá Utki Suaf
Orm nJtapN S-SaOMS
Jbtt waa na