Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 21, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Uhúm IH7Af (k XXXIII
r~
z hM jkyí
oiaiia m:iih vk srímw dm u film iikki
ťíísl0 12
zprAvy telegrafické
í lřclilrcl yo MtMu politického u kronika iidutí 1
I Washlrtftonp
ťitfl r áVmfkn ťu4ut(h mrfttlth
~ A'étf ftofxtkitfň — Olk
Unt pomník Shftmiínova — ÍUi
V něktrrých kruzích naftich po
litihAtft pantie nifnínf že nalc
republika se dflve m b nt li ok Iřji
Střetne ( Německem la jet
proto nutno na lo dokonale
připravili V těchto dnech vy
jádhl se kongrcsulk Dayton ze
Zip Virginie náíledovněi "V
Německu přijali ca svou zAsadn
že loiMvo řlSe musí být tak silné
Jako kterékoliv jiná mocnosti a že
kolonie Jfloti pro ně nutnosti aby
se lam přebytečné obyvatelstvo
bet odnárodněnl mohla odstěho
viti Dle mého náhledu Německo
pohllži k jižní Americe jako k no)
lepsl zen i v niž by osady mohly
býti založeny a proto nt připnuti
aby mu Monroi ova nauka stála v
cestě Ně nci maji vypočtěno Ir
do roka 1920 budou mít i 38 mo
derních bitevních lodi ale dle
mého náhli du tyto budou dohoto
veny již v roce 1910 neboť v Ně
mučku v přítomné dobé jeví ie
vlce tájmu o zbudováni loďstvu
než o jinou alužbtt ani vojska ne
vyjímaje Německo Činí v námoř
nictví rychlý pokrok kdežto Ati
glie oynl atojl Francie při Ipatné
právě námořní neprospaných
pokuiech torpédovými (luny
cůatává nyní pozadu
Dle náhledu odborníka 1 těchto
zemí natě nové 16000 tunové
lodi vzoru Louitiaoy Connectí
eut jiou vrcholem vtavby lodí vá
lecoých Na přlátf role mélo by
býti učiněno povoleni na atavbti
nejméně 4 neb 5 válečných lodi
e inoanoatf 16000 tun zárovaň
bychom neměli letřiti 1 penězi na
zkulebné stříleni do terce"
Kongreinlk Dayton jeat tleném
námořního výboru toto pro
hláAťol jeat výaledkem jeho pozo
rovánf které konal léto v létě v
Evropě
Z poxledof iiiěnfcnl zprávy ze
mědělfikého odboru vyjímáme tv
aklizcR járky olináfiola 384500
000 buUň kdežto lo(lnká byla
pouze 318000000 Celá om-vo'
rozloha čítala 17357000 akrů
prnměrně akhzeoo na akru 14 4
bullň
Sklizen ozirnky obnákla 410
000000 bullo u porovnáni i 4 1 1
000000 bully loni takže v celku
aklidílo te letoi 658000000 buMA
u porovnáni 670000000 bulily
loni
SklUftfl korný dle vládni zprávy
jt odhadnuta na 3 ti(c milionu
bnfilQ a to lepftf jakoiiti nežli byla
lofUká Ovoa tklizeno 787000
000 bu6lft
V Wahiri((tonu odhalen byl
dne 15 října pomník fnmitiilt
Williama Tecumah Sh-rmana
který 1 Grantem a Shcridancm
tvořil pioiavenou trojici voje
vůdců z občanské války Slavnoat
tato byla velkoiepá a prenident
Hoosevelt byl hlavním řečníkem
Oceniv kráané obíamtké vlaalnoati
Shermanovy poukázal také na
jeho CÍHté a hrdinné vlastenectví
ktnréi by te mělo (táli vzorem
pro každého občana amerického
'rtiderit kráanou řeč (vou akon
£il výrokem 2 kJo krade v ářade
obíanatvem rnu (věřeném že jest
tejně zrádcem vlami jako zba
bělý uprchlík ve válce
Senátor t Alabamy Morgai
který jak známo náleíel k oněm
nejzuřívřjfilin odpňrcflni panam
kého proplavu měl v (obolu a
aiálnlm (ekrrtářem Hayem rox
mluvu v niž naléhal na ackrttáře
by započato bylo vyjfidoávánl (
Nicaraguou a Coata Kicoti o cenná
právo k prokopáni mezimořakého
proplavu
Morgan poukazoval na výhody
léto ceny ale aekrelář May ae
rozhodnul že vláda ncuěinl pro
zatím ničeho v té záležitosti 1're
(ident Kooievelt jed totiž toho
náhledu fe proplav paoamaký
jeit mnohem lepil! (tlmž (ouhlasl
vlitími odbornici a že Colombia
přivedena bude k rozumu Celou
tuto Otázku předloží president
koogreiu
KRONIKA LDÁLOSTi
Zfeoufcay poiár
V Aberdeeo VVaah vypuknul
dna 16 fljna ohcB který zuřil od
9 hodiny ráno ai do a hodiny
odpoledne a zničil majetku v ceně
přes milion dollarů a rov n za
hubeny byly nim Ctyry lidské li
voty Peset člvircft domů bylo
plameny úplně upAleno a to na
hlavni obchodní ulici místa Itu
dovy ty byly skoro vt stněa dřnvě
né a co nej-mutněAlho pro jích
majitelů in aotva polovice íkoily
jn kryla pojiítlěiilin a lo proto že
pojišťující společnosti nt-clitčl)
vzít risk na dřevěné ty budovy
Každý obchodník ve nič byl po
Akozen buď ohněm neb vodou
aneb při stěhováni zboží a také i
krádeži Při tomto požáru pano
val zmatek k nepopHánf Oheft
vypuknul v staré budově Mackově
na lleume ulici která byla velmi
chatrně stavčoa a počal ve fiífiti s
dětrnou rychlostí Několik budov
munelo být dynamiť-m do povětří
vyhozeno aby se Siřeni plamenů
učinila přítrž K uh3mf ohně
přispěchala pomoc z lioquiam a z
Muuitcana V aalooně 1'ulmano
vě svalila se zeď při čemž jcdrn
muž byl zabít a několik jiných
bylo poraněno mezi těmi nalézá
te také náčelník hasičů Kochlcr
Abcrdeen má 7000 obyvatelstva a
hlavni obchod je lam dřevařstvl
Několik velkých pil je blíže města
le oheň na iěstl tak daleko se
nedostal
Kam veda ''nepřátelství"
Mezi Poláky vzájemné spory
jsou lak Častý zrovna jako mezi
Čechy čehož důkazem je tento
tragický případ Dva Poláci Jan
Petáíek a Jan Hcdmond kteří
pracovali na zvýíovánl koleji u
Archor ave v Chicagu nevraŽilí
na sebe již delfií čas a když vc
Čtvrtek lij t práce domů tu se do
stalí do hádky Když doíli ke
Throop ulici tu PetáSek prohodil
k'tedmOndoviže před nim nejsou
jísty ani lucerny na dráze načež
Hedmond odvětil že před nim
může obstáli vse ale před re
táskem nikoliv To PetáSka roz
Cílilo i udeřil Kedmonda renčem
do prsou Ten rozvzteklen ucho
pil motyku a zasadil nl Pclilkovi
ránu do hlavy tak že te tento
svalil k zemi Po nějaké chvíli
in zraněný zvednul a íel jeStě asi
100 kroků' načež zasažen byl vla
kem dráhy Atkinson Santa l'e a
pří tom byly nu ujety obě nohy a
pravá ruka I ři pytvánf PetíSko
vy mrtvoly bylo vtak zjiKtěuo že
rána již mu Kedmond zasadil mo
tykou do hlavy byla smrtelná a
proto Hedmond odkázán byl k
trentn(tnu soudu
Vyznáni vraha Mirle řrokeiové
O vraždí tdto třináctileté dívky
ktnrá se udála u Pay v Oklahomě
jsme ae již zmínili a nyní k nl po
dáváme vyznáni vraha jež nalézá
me ve Stillwater Advance Vra
hem lim jest lvey Koger sedm
náctilelý syn viJcn-iirt rolnfka a
vyznáni jeho zni následovně "Za
bil jsem Marií Prokešovou sám
Vyjet jsem Malým i ve Iři ho
diny z nalil farmy a jeli jame na
naěi starou íarmu která ( nalézá
naproti farmě Katzově pro něja
ká rajčata Koně jsme přivázali
u vrat vzali jsme puSku a 'astře
lili jsrne na nalem starém domku
holuba Potom jííme přelili cestu
na farmu Katzovu kde jsme chtěli
střílet pláky a kdyi jsme byli na
břehu potoka houtllm tekoucího
slyšel jsem volali Freda který se
ode mne vzdálil abych lei k němu
že bu leino mfti ''lun" Zároveň
zaslechl jaem pláč dívky 1 po
splěil jsem tam a viděl jsem jak
dívka ležela'na zemi a Před Malý
aeděl na nl držel v ruce nůž a řekl
mi abych ji podržel ruce Udě
lal jsem to načež 1'red (páchal na
ni násilí a vyzval mne abych ho
následoval Neudělal jwem to
vlak a poněvadž dívka plakala
řekl jsem mu aby ji pustil
Upoilcchl a dívka pláčem obrá
tila ae k domovu a hrozila Že
všechno lekne otci Když ulila
tak asi 35 yardů tu Fred mi řekl
že musíme něco udělat jinak že to
dopadoe námi spatně a když
jsem se ho zeptal co bychom měli
udělat odvětil Ze by bylo nejlépe
dívku zabit Pustil jsem se tedy
za nf přes pole a chytil jí Byla
tak omdlena že nemohla ani pro
mluvit Obejmul jsem ji levou
rukou kolem krku a ptal jsem se
jf jedli to na nás řekne Kývla
hlavou já ji bodl do levé strany
krku Krev vystřiklá mi na ruce a
div le jsem neomdlel V tom pří
tel Fred já ji bodnul ještě jed
nou rna tili U ilu Hávy u Iti
tu K-Ii jme td nl t tt ltá! li
llě srbmi liíil a Miala Ne
vlm Mrt)'m smlrnn l'n 1 odel
já Iři k plni pl poťik k nililu
kde jem nechal putku a vralíl
jiem e polnm k buchám v nic lil
už I rr-I Kdčl U Klů
me ke korytu u siu1ně kdf
em nůž umyl a polnm pimn 1 1
k poli kde vi e natrhali rajčata
Vrátil jsem re ta inunuaku zul
iřevlce svléknul kojili a vli-chno
pod stará péra v koulí ukryl "
Jk jsme v posledním řMe oná
niilimuK( Hogera tento svůj zločin
odpykati doživotním vězením
Stiv slavné české tragédky se lepši
Illustrovaný pražský časopis
"Zlatá Praha" pochovala již v
jednom 1 pukludul svých ílst-l tuSi
ilavno:i tragédku Janouškovou
kdežto stařičká ta dáma jiflí žije
v Saratoga N V a dle posled
nich zpráv ge jejl stav poněkud
zlep&il Celá jnjl levá strana jest
sice ochromena mrtvici a tlm i řeč
eif utrpěla ale jinak jest fiilnět&f
nežli byla před rokem Pani la
nouSková bydli v residenci lékaře
Dr E Kelleyho kam se pře
stěhovala z Ashton hotelu po o i
vadž nemohla majiteli vyrovnalí
dluh £500 Tento týden budou
v New Yorku prodávány jpjf
skvoity laty a jiná divadelní reli
kvic aby mohla výtěžkem krýtí
své dluhy a svá vydáni
Pro zdrzenou lásku
V Driston la zamřeli! v pátek
Josef Smith jistou pani Canadayo
vou ( niž měl milostný poměr
ale která později z nějakých ne
známých příčin jeho lásku za ml
tla Dvě kule neSťaotnou pani
zasáhly a ona zemřela okamžitě
Vraždu tuto (páchal odmítnutý
milovník u přítomnosti dvou
svědků a když lito ho chtěli zadr
žeti Smith jim hrozil zastřelením
a proto ho nechali uprchnouti
Pani Cinadayovi odmítla Smitha
před několika měsíci a on ze vzte
ku ji ztloukl ztěež byl poslán do
vězenf ni Čtyry měsíce když byl
propuštěn umínil si že se l po
mstí a také (lib avůj splnil Smith
uprchnul do avého domova v
Hocking kde se (kryl později
vlak (e odebral do Albis aby se
tam odevzdal do rukou tarifových
Na cestě ho potkal konstcbl Willi
ama který ho zatknul a lerífovi
odevzdal
Zpronevéítnl bankovního pokladníka
J K Liemer pokladník státní
banky v Princeton Wia byl za
tčen v neděli šerifem Ogielviem a
odvežen do vězení v Dartfordu
jsa obviněn ze zpronevěření
řGo00O Pokladník so vyznal ze
svého zločinu státnímu prohlížeči
bank M 1) ISerghovi a ten naří
dil aby okamžitě banka v Prince
tonu byla zavřena a zárovefl také
banka v Montello jejíž byl Liemer
míritoprcgidúíilem musela hýli za
vřeni Tento úpadek a zprone
věření Líemerovo bylo zaviněno
bursovní spekulaci v obili Liemer
zastával místo pokladníka banky
v Princetonu jíž osm roků a před
pokládá se že již po ít h t fal
šoval knihy a zpronevěřoval pení
tm Vlichni vkladatelé měli až do
jeho zatčení neobmezenou důvěrni
v jeho poctivost a on byl důvěrní
kem mnohých osob i v soukro
mých jich záležitostech Státní
senátor K P Morse jest presi
dentem princetonské banky ale
vtechna správa spočívá v rukou
kaoírových
Záchrana v nejvriil Čas
Hladem již zcela vysíleno stra
chem polollleoo lak hnáno by o
třináct lidských bytosti na vraku
kůneru Huby a Dessie vlnami 1
vichrem po atlantickém oceánu
Postavení jich bylo již tak zoufa
lé že prosili jedině o smrt Dylo
v sobotu ráno asi po deváté hodi
ně když z parníku IlaverforJ za
hlédnut byl vrak ikůneru z ně
hož válo znamení volající o po
moc Kapitán nařídil okamžitě
aby spuštěna byla lodice leč nežli
se to jeilě stalo vrahu (kůneru
apultěo člun který sn pomalu
blížil k parníku Když dva ve
slaři na tomto člunu přijeli k par
níku jeho posádka hrůzou zpo
zorovala že lidé ti podobajfae
plěe mrtvolám nežli živoucím
osobám Oči jich byly vpadlé a
horečně svítily obličeje byly su
ché a žluté Kly jednoho z těchto
námořníků se pohybovaly ale z
úst nevyjel Žádný zvuk tak vy
schlé bylo hrdlo neSťastnlkovo
Pojednou vysoký Černoch který
seděl vedle něbo pustil veslo a
padnul obličejem na dno loďky
Když velikým namáháním byl
vytažen na palubu parníku Byl
to kapitán William Marshall
který teprve kdyl mu dány posil-
nii(t l tnlři 1kv iiioHI pHČdčli
hiotioii not IimIiHii Kuby a
li nu npintla (iorgi -t-iwn S C
ilne 17 táli a 11'ikU lnu IKvI do
rii lnt)' i I I 1'uiiěvadi re
ma ta obyfi juě ptt v konána ra
10 dni vzaty potraviny n 15 dni
Na tkůnrru mimo ponádky nalo
míš f kapitánova Žena jeho
dítky jeden CtMUjlcI V
celku tlinád osob Sotva Že
kůner vyrazil na moře nastala
boule a zahnala loj daleko do
mole Skůner byl znafně poško
zen a co horSího ráohy potravy
byly skoro vyčerpány Kapitán
nařídil aby zbývafc( potrava byla
rozdělena na nemenU části by
co nejdéle vydržela Děti tlm
trpěly nejvíce a posádka obětavě
ze svých malých podílů dávala čá
stí ubohým ditklni aby zachová
ny byly na živu Konečně vSech
na zásoba potravin došla a nastal
krutý hlad a vítch třináct osob
bylo by zahynulo kdyby v nej
vyŠ&f Čas parník fiaverford nebyl
nešťastníky zachránil
Co způsobili ohnivá voda
V Browning Mont způsobila
ohnivá voda jak Indiané kořalku
nazývají krvavou řež při Čemž
sedm lidí bylo uimrceno a dva
zraněni Stulo se to na reserva
ci Blackfnot Několik Indiánů do
stalo se nevysvětlitelným dosud
způsobem ke kořalce a v neděli
večer počali společně pfti Při
tom vypukla mezi nimi hádka a
jeden z rudochů byl lehce zraněn
od Indiána Wakes up last Po
rvačce se odebrali na odpočinek
leč později v noci lest přátel zra
něného Indiána ai umínilo Že se
na jeho útočníkovi pomsti a že ho
zabijou Wakes up last byl stře
len od nich do hlavy když spal
jeho žena se při tom probudila a
chtěla se svým děckem uprchnputi
zuřiví rudoíi ae vlak na ni vrhli a
zaaťřelili ji i dítě Na to zab li
jtltě druhé jeho dvě děti Na tom
vlak neměli jeltě dosti a zastřelili
Indiánku Susan Big Road a jejl
soudružce Little Plume podříz
nuli chřtán od ucha k uchu
Teprve tlm byla jich krveŽíznivost
ukojena a oni uprchli Čtyry z
těchto bestii byly vlak jižzatčeny
Hic Phodus hic salta
Aesop řecký spisovatel vypra
vuje o chlubívém panáku který se
vynáltl že na ostrově Rhodu sko
čil do ohromné dálky 1 že má na
to mnoho svědků jichž jména
ovlem neuvedl Tu mu bllfký
posluchač pravil: "Ale k čemu
jmén? Myslf si Že Hliodug je tady
a ukaž oárn jak umfl skákat ''
Takovým způsobem se nejlépe
chlubila zbavíte ať dokážou cc
tvrdl Znáte mnohé kteří e
chlubí Že přípravky jejich jsou
léčivými a žc jiou na to svědci
jichž jména se ovšem pro veřej
nost nehodí Léíivost nikdy aa
dokázali a dokázati nemohou
Trinerovo léčivé hořké vlno jest
jediným které může se honosili
léčivými výsledky jest odporuče
no poctivými lidmi kteří ho uží
vali Vlastnoruční dopisy jejich
každý může v úřadovně vyrábíte
lově viděti mftž na adresy udané
dopsali může se osob oněch ze
ptati Uslyll vždy že Trinerovo
léčivé vfnp jest nepřekonatelným
lékem v chorobách zažívací sou
stavy V tělesné slabosti v chudo
krevnosti a jiervoinoitti UslylSÍ
to co vyrabitel o něm tvrdl Ji
stým jest i te posud nikumu ne
podařilo připravili lepfilho a pokud
příroda nevyivnlf Jepíího vlúa a
lepÉlch bylin nikdy se to také ne
podaří V lékárnách a u vyrábí
tele Jos Trinera 799 S Ashland
Av Chicago lila
: ZE STÁTU NEBRASKA :
m
— - John Carey jeden z před
ních farmerů v Saunders okresu
kopnut byl v sobotu v 8 hod ve
čer koněm a snad smrtelné zraněn
Jeat 65 roků stár Dylo mu pře
raženo pět Žeber a mimo to zra
nčo byl na hlavě a na těle
— V neděli odpoledoe zmrzá
čen byl Aksn liailey 1 3 let ý synek
J II Emleyho kaslra Citizeos
National banky ve Wisner Chla
pec seskočil ( jedoucího vlaku tak
nešťastně Že se mu dostali noha
pod kola osobního vlaku kteráž
mu rozdrtila chodidlo
— V nádraží Burlington dráhy
v Lincoln usmrcen byl v pondělí
ráno přesunovacírn parostrojem
dělník Henry Soehr Vykročil
a domku v němž (loženy jsou ná
stroje na trať kdyi pojednou za
saieo byl parostrojem aražen k
zemí a přejet Byl Senát a otcem
rodiny
— V fivrtt k plitrl k inirče
ní Hibiý Frank Vagtř syn Jos
Vagrra a 1'rntwnt Spall pod
nákladní vlak Nnrth rt rn drá
hy na němí chtěl avétti adar
ma Dyla mu roídrceua ruka v
lokti a zlomena jedna noha
— (iu NcUon zaniěmnaný jako
sektnl dělník na li St M dráze
zatažen byl ve čtvrtek v noci
o-oluiíin vlakem mezi Nebraoks
City a lioldrrge Hyl dopraven
do nemocnice v Nehmka City a
lékaři ae obávají Že zraněni jeho
ent smrtelné
— V Auburn dostal se minulý
čtvrtek neSťastnou náhodou U
McCarty syn konduktéra McCar
tyho na dráze Missouri Pacific
mezi dvě nákladní káry utrpěl
tak těžkých zraněni Že panuji
obavy o jeho Život Hyl dopraven
do omažnké nemocnice
— Do Wood River vnikl ve
středu v noci neznámý dosud lu
jiič do hostince Richarda Mankina
a uloupil tam více než $500 a
čtverý zlaté hodinky Peníze na
lezalý se v obyčejném psacím
stolku Po lupiči se pilně pátrá
— V zasedání státních bankéřů
v Lincoln na němž se podílelo
více než 300 osob zvolen byl mi
nulou ítředu Jacob Trenéry z
Pawnee City za předsedu a E F
Folda ze Schuyler za místopředse
du Outatnl úředníci ustanoveni
budou i5Členoým výkonným vý
borem — V cukrovaru v Leavitt
vlastněném Standard Beet Sugar
Co) započalo se pracovat dne 5
října a nynf pracuje se v něm
plnou parou Velkeré (troje byly
opraveny a rozmnoženy lak že se
pracuje denně 335 až 350 ton
cukrovky Jakost cukrovky jest
daleko nadprůměrná a vzdor tomu
že letos úroda cukrovky nebyla
valaá očekává se sluSoý výtěžek
— V Lincoln byl zatčen ve
čtyrtek odpoledoe poštovní klerk
J L Dicfendorf jenž bezmála 13
roků zaměstnán byl na polti Po
nějaký čas ztrácely se z dopisů pe
níze a Diefendorf byl přistižen
když peníze z dopisů vybíral
Byl propuštěn na svobodu pod
zárukou f 1000
— Na farmě Adama Longa asi
6 mil severozápadně od Albion
událo se politováníhodné neštěstí
Na farmu Loogovu stěhován byl
mlátící stroj a izletý synek Lon-
gúv jel za tímto na koni Pojed
nou rozlehla se rána a nebohý ho
šík s prostřelenou hlavou klesl
mrtev k zemí Osudnou ránu vy
pálil z pušky jeden ze dvou chlap
cfl Wahlových
— - Ve Fremont navltívil minu
iý čtvrtek časně z rána neznámý
dosud poberta obchod Eddy Brn 4
a odcizil z něho asi za jhoozbožf
Lupič probudil krátce po půlnoci
Ruasela Eddyho jenž spi v zadní
části obchodu a zhurta jej požádal
aby mu otevřel pokladnu Eddy
se vymluvil že nezná kombinaci
pokladny a když lupič ani revol
verem nemohl ho přiměli k vy
plněni svá Žádosti dal se dovésti
k míaid kde složeno bylo hedbí
ví Vybrav si asi tři noh čtyři
štůčky uejlrpšího zboží a tři páry
kalhot poručil Eddymu aby mu
otevřel rohové dvéře načež zmi
zel Jest to již třetí loupež jež
spáchána byla v posledních desíti
dnech v Dodge okresu a má se za
to Žo lupiči jsou sorganisováni
— V sobotu v 9:40 ráno spá
chala v katedrále sv Terezy v
Lincoln sebevraždu i Slétá Pansy
Ballardovajež navltčvovala první
rok státní universitu Po missij
nich službách božích požila znač
nou dávku kyseliny karbolové a
vstoupivši do zpovědnice vyznala
ae knězi Bormanovi ze svého činu
Tento přivolal rychle Dra Flaoni
gana avlak veškerá lékařská po
moc osvědčila se býti marnou ne
boť zoufalá dívka v krátké době
zemřela Pravá příčina proč se
nadějná dívka ta násilně se světa
sprovodila není známa Ballar
dova byla poslední dobou velmi
mrzuta a zádumčivá avlak nikdo
ani t daleka netušil že by po
mýšlela na sebevraždu Byla dce
rou Eliase Ballarda jenž byl dří
ve bankéřem ve Wilber nyní vlak
mělká za obchodem v Dodge City
Kans
Loty na prodej
Mim vfce lotě za velmi výhodných
podmínek n prodej Loty ty MÁ Jedno
bloek výcnodně od bUvnl obcbndef uli
ce Mftato 1'rague Jest teprve nfoo pfes
rok ataré a sdo oukyU te krajanům vý
borná pf flr Jitont itiM Jakýkoliv obchod
Dnes JÍZ Prahl cftá piet 1200 obyvateln
Viecbny pozemky vstoupají v cent á
taní rycble náboru Pro blifll podrob
nosti pifite ai ca: F K Wondreia Prague
Lincoln Co Okla Terr SxS
rtUXK HAŠTĚ5A majitel
WAITPH Mol(K Ii-1mmU II V II A V WAltU laj ap„kl 3
Zkuste je a doznitle pak sami u jmu luliodnéjMho piva nepili 47m8 A
Obleky
pro podzim
Podzimní obleky jsou
hotovy k prohlídce
Hotovy k oblečení a
k nošení též
Musí býti velmi nesnadným lat
vám přizpůsobit! nemůžeme-li vám
jej přizpůsobili ihned avlak my
učiníme každou rozumnou změnu
Nale zásoby jsou nynf úplné a
jsou nejleplf jaké jsme kdy na odiv
vystavili
Ceny nejsou vylil než jaké jakost
ospravedlňuje
Mužské obleky z módních smíšených
ševiotů kašmírů a worstedů
$10 až $30
Nové mody klobouky a výpravné zboží pro muže a chlapce
1
1
íŠ M r A ''''í
(
lUtOWNINO KIIÍG & CO
R S WILCOX Mgr
'mmmm'imm ammmnmw iiiim m j m i
NOVÉ MĚSTO PRAGUE OKLAHOMA
Nové město ve staré zemi
dvacet pět mil od každého konkurenčního města Nové dráhy
Velká česká osada Skvělá příležitost k výhodnému uložení peněz
O dalíí podrobnosti dopi&te si pod adresou :
H JOSEY Vice-President First State Bank
9x4
riUM E OKIAIIOUA
MODEME ZAŘÍZENY HOSTINEC
vlastní
JOS- J KLABZUBA
v 1'ruKiir Okl Torr
KrHjanfím poslouží vidy řlznym pivem výlořnťml kolnlkniiil jnkož I vínem
a dnbrvnil ďiiitnlky Kdo so cliio polmvltl nerhř zastaví u Joscra a nikdy
toho nelnulo llloviitř tíxi
Si!
Prodám svůj majetek který se
mléíi v Prague Okl Terr v
jednom z nejlépe zkvétajících měst
na východ od Oklahoma City
Majetf-k ten pozůstává ze třech
lotů na rohu obchodních ulic Na
lotech těch nachází se hotel a pak
velká obchodní budova Hotel
jest 34x50 stopách o dvou po
schodích Na hlavní podlaze umí
stěna jest úřadovna postranná
jídelna a v zadu kuchyně Na
druhé podlaze jest 9 krásných
čistých pokojů vesměs moderním
nábytkem opatřených Štor jest
18x30 stop s přístavkem hodícím
se dobře za skladiště velkosti
10x38 st V zadu za hotelem po
staven jest malý domek 14x20 st
a pak prádelna taktéž 14x20 st
jest zde dobrá studně 1 výtečnou
vodou Majetek ten leží block
západně od banku na Main ulici
Jest to ta nejleplf příležitost pro
krajana neboť jest to jedioý hotel
český Jedině chatrné zdraví jest
příčinou prodeje tak výnosné Živ
nosti Cena 13500 liližlí po
drobností sděl! adm t I aneb
majitel FRANK BÁRTA
9x4 Prague Okl- Terr
Slinaiiovskcho
čfljoyá bylinná smés
fp"7Miv£ ni1rftPlfrh iVunHi
bylin B (Vrh tniptirUivmirh) Tato
Mififtt hy nemfilft i háwt( ? řádné do
niáitíioHtt sjvmi chuti pNdCí klrknllv
íftj JfiNi ttimvým h oMvuJicfrn n po
jí in ťfisohí tilHhiKlřarnťt )H utrálfi
nhiitl k Jldhi priruiiíf irAviril d
trHftujH v Rkurtt Kriludnnl oliilln nvm
voiriout nttm hlavy fl)u)#t #nht
dk ti culri til o TroNvoii iHlirMlnon
rNiiť a fant sjnířs t Í!Mh4j'h vftu
btíatii onlíímné a vtilral rotMnni
Hřillfok poRtou H5 cttuth
H fJ f ouefcotlny kaltl
mm inmn aa uo n u )
kfttarh pilo prů
dnlk prúdulnl
C9 a hrtann rose
dma plic prini
bolmli nsLafinstai
Ochr námk ninj Vbo JinC
praní a kríni rjlécí r krátkém
éasa Jtdint
osa
— Zubnf lékař Bailey zaměst
návající českého assistenta ručí
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku —3
Tanto 141 1S roků oavidéaa
tUduiml avropikýml Ukfl
vraaotiaaaiy a Juni odpornflor
nf prostf dkt prd£i rétcij áo
Mvá4ni Ukj poniiTtBé proti
Týt Tidaýá ohoroblm o
tamt réd£l tlaie podékoráai a
aznanl ia TylMaal a vSaca aaaU
BatKtk aávodia f I soitoa IIO
Ka prodej T Kkárrári obchodech
ri rnao aacua : f
R F ŠIMANOVSKY
654ScottSt MilwaokeeWis