Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 14, 1903, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    mém a - r™
'Ó1 LlbAHUVnA ALilbtiA
M tl Vllémi lorttt
wřititm ntm
0
liMi MMital mhoia ptl#
lo mul Alt mjích trnikh ir
np(itit ni I oť uftám lio děl)
puknu!"
"To ptavtm I 14!''
'Mnt(tn if'J vrhkími u tlloM
tni nulý fUli My dílo oaU
bylo doUé a tJr ntl ittý nuuf
m iviáttl mIiIhí "
'Coř'
"Tajnou obtttnou policii
NaW toky vU-cky kdo o clařlvl
ni plive ti v poJřflrnl v trálku
iuicinu táfcooy tevirati
Stříleli t vélrtil To jest oejútin
oějll nejjistějll lék tby v tárod
ku bylo utlumena vlečko snaženi
m) tleni )ei tměřujt ku zvráceof
oall republiky"
"Tajná policie ř titrtyslil ae
generál "Na avé ccetě v Mooa
ku tetnámil jsem ae a detektivem
velíc obratným Mohu říci te
lo byl atnělý chlapík Jmenuje
ae Depot je Francouzem"
"Francouzem? To by jeltě
acházelo abych proti Napoleonovi
Bazaioovi postavil jeho vlastní
ho Doddanéhol V čelo mexické
tajné policie potřebuji krvetUni
vého tyrana ukrutného netvora
ctižádostivého a marnivého neu
kojítelnébo v egoismu a ciiíido
ati lstivého a hladkého"
"Takového muže znám pouze
jednoho"
"Kdo je to?"
"Podívejte se do zrcadla pane
presidente a uvidíte ho'
"Tyran a ukrutník jsem pane
generále díle pravdu ale této
ukrutné tyrannosti děkuje Mexiko
bohatství avého lidu svůj blaho
bvt i pokrok Abyste úplné byl v
pravdé — budu hlavou tajné poli
cie mexicKé jásám pokud Člověka
k tomu vhodného nenajdu A teď
plachty vzhoru! Vzhoru do práce
a k bouřeni ve víech směrech na
vdech místech V novinách v
chrámech v hotelích v místech
zábavních Všude budiž rozhla
šováno aby všichni vlastenci tou
Jící po svobodě nezávislosti Me
xika postavili ae do zbraní"
Eskobedo příteli svému při
svědčil "Vše to se stane ba í snítek
můj o němž jsem měl íesť vás
pane presidente již dříve zpraviti
proto uspíiím Má vyvolená žila
v nejvylílch kruzích evropských
zná všecky plány francouzského
dvora byla tpojena knížetem
Metternichem a a předními vůdci
Napoleonovými Vle to jsou fak
ta jež nám zajišťují neobyčejnou
výhodu"
"Pravdu díte pane generále
přeji vám k aflatku hojně štěstí a
zdaru Vaše choť bude pro nali
věc pokladem neocenitelným Ale
— mohu stále a vždy apoléhati se
na valí věrnost? Neboť itěstí jest
vrtkavé Dnes stojím já v
čele moci ale zítra mále jíž po
roučeli zde diáři Kdož zná ro
zmary lidu? Jest možno důvěřovali
Vám oézaslepf váa lesk nového
císařství? Neustoupíte? Nenecháte
tvého přítele Juareza na holt
čkách?"
Tváře Eíkobedovy ae rozpálily
očí jeho plály žárem
"čeho ae o mně domýšlíte pane
Dresideptef" pravil zprudka "Co
ai myslíte o mně jenž zorganito
val jsem armádu mexickou a po
desítiletí e srdcem í adutí sloužím
národu? Já a opustili vás?
Nikdy) Hisahám JJoh že věrněj
šího a lepšího přítele nemáte a
nikdy míti nebudeteníkdyníkdyl"
"Děkuji vám pane generále za
toto vyjádření Věřím vám a do
věfuji ve vás Vojsko budiž pří
praveno budiž v hotovosti pří
chod císařův at nepřivede je do
lozptliů Ah ale nemohu ani u
v Mi tomu t! by nový císař byl
na cestě do Mexiícal''
"A jest tomu přec tak pana
presidente Jeat otázkou pouze
několika dní aby a břehů nalich
přistál Leč"
Eskobedo náble umlkl a pohlí
žel významně na Juareza
"Co jste chtěl říci?" tázal ae
president
"Leč oezaroezíte-li tám císaři
Matu"
"Jak?'
"K mexickým břehům nesmí
býti pFipultěn K čemu krvepro
lévání k čemu klást! životy vojáků
v nebezpečí? Ať zemře on Max
milián který chce převrátili naii
zemi!"
"Také umře jakmile ukáže
oa obzoru"
"Na vašem místí pane presi
dente zamezil hycb vůbec aby
na obzoru nemohl ani uká
zali" ♦'A jak?''
"Cil posvěcuje prostředky Po
slal bycb proati někoho mu vstříc
s dal bo probodnout!"
"Zavraždit! ?" zhrozil te Juarez
Ne nikdy ne! Já nejsem ládný
Trabl Jtem věrný přívrženec re
publiky věrný Mexikán ale bojuji
ae tvými oepřátely přímot AI
vystoupí oa půdu mexickou
to
i plitih hrt
lúU chlUi"
"í aa Jiuira ! mi i Uko#
plány ?" pul lkotJa udiv'
ol ' htívhttnl mi'tlii mft
n O soku llttlirtném Alt tlsel
Mtkmiháftmut rnlřoý a pořntný
mohl by věru ohoudui vát i nm
k tnuti i"
"Nevím O tom tt by nás bil k
smrti odtotidit
"A kdyby lomu bylo tak?''
"Tak bych se nehrnul poslali
mu vmtlc rákefolka aby ho tabil
jcltl na ceně "
"Věříte liMioám?"
"Mulme jim vétili"
"Nule tedy tJe jeti vál rottu
dek smrtit" pravil Eskobedo a a
téže kapny a oll prve vy fial podo
bizon Maxmiliánovu vytáhl spis
a velikou pečetí
Tento apia a velikou pečetí byl
ortel smrti nad Juarezem a Etko
bedem jejž císař Maxmilián po
depsati měl jeStě v Miramare před
svým odjezdem
Listina ta viak nebyla oviem
pravál
Juarez zbledl
"Haha!" eípěl vztekem "Naři
Tuje abych byl zatčen a na popra
Vistě veden — já já? Hal A tako
vého muže nazýváte jeítě mírným
a něžným? Zdání často klame
často i bílý holub má černou duši
panna na pohled mírná je Čerto
vou podšívkou! Dobře Že to vím!
Děkuji vám Že jíte mně ukázal
tento rozsudek! Císaře Maxmiliá
na neumlčím vítěznými zbraněmi
ale dýkou najatého vraha!
"To jest to pravé! Tak má
mluviti veliký Juarez! Smrt Max
miliánovi dříve než jeho íregatta
k Mexiku te přiblíží!"
"Dobřel Smrt jemu a také
umřel Umře dýkou úkladného
vrahal Ale — když jste mně tak
již poradil a já vaši radu přijal na
bldoěte mně k tomuto velikému
činu také velikého ničemu jfcož by
limit oái provedl
Tím vám již nemohu poslouži
ti' pokrčil generál ramenoma
Pan president jakožto hlaví
tajné policie dojiata nalezne k
tomu' činu oadš:ného vlastence
oebo odvážného dobrodruha jenž
se propůjči za nastroj našim cl
lům"
V tom okamžiku vešel Juarczfiv
pobočník do pracovny pretiden
tovy
V předsíni přihlásil se cizinec
který prosí o slyšení '
"Kdo je to?" ptal te Juarez
"Prý Vlach"
"Co chce?"
"Rád by vstoupil do tlužeb re
publiky a z toho důvodu chce t
panem presidentem promluvili
Ale netroufám ti ho vpustili ježto
jett to postava velice sešlá
Sešlá postava? svolal Juarez
náhle radostně "jakoby osud
nám ho posílal! Potřebují právě
člověka sešlého zničeného
Pusťte ho tem Pusťte ho
ihned!"
Cizinec vstoupil do pracovny
mocného presidenta
"To aenf člověk jenom tellý
aie nadobro mířený" myslil ti
Juarez když ai cizince prohlédl
"Jak te jmenujete?" tázal te
president-
"Jsem Gábor Doery byl jsem
vojínem Garibaldovým" odpově
děl cizinec
"Čeho ti přejete?''
"Službu pane presidente"
"Vaše průkazy — -V'
"Povím vám je ostne pane
presidente'
"Ustněf divil te president a
zavrtěl hlavou
Důb moe těžce potrestal pane
presidente Musil jsem Z domova
utéci pro nerozvážný dčtský koutek"
"Jikýto byl kousek?"
"V dětském věku okradl jsem
kostel"
To je bezký kousek oa mou
věru" prohodil Juarez a počal ti
příchozího jak náleží prohlíželi
Doery pokračoval:
"Pak jtem te doatal ke knížeti
Metternichovi "
Abl Vy jste te doatal ke kní
žeti Metternichovi?"
"Ano"
"Za tluliu?"
'Byl jsem jeho tajemníkem a
důvěrníkem"
Juarez a Eskobedo pohlédli na
tebe
Generál zamŽhoural očima ja
koby chtěl říci:
"To je nálčlověkť'
"Proč jste vyatoupil ze tlužeb
knížecích ?''
Jméno Garibaldi mne uvedlo
v nadšení poatavil jtem te do řad
gtribaldiatů a pak teprve moe
Bab navštívil Vzal mně kobo
jsem ještě miloval — jediné mé
dítě Od té doby nenávidím vše!
Utekl jsem i tboru garibalditto
Osud moe zahnal tem protože
jsem tlyšel ie zde jett život vzru
šený Myslil jtem ti ie Mexiko
bude dobrým místem pro mou
duli ittiWrti A PpuvJu ntlr llo to psaní Allttihia t
utm ll kamkoli lu ihiámtt a J'filh ťoiilil
riř na tUnui vnlijl pu t#
Irui dtf iHtr( 1'tnto rm
eriilil lrdltii'iu tm k panu
ltrttrnrm fdill by i fnjMl slt
lib rul l pu biu tlrba) KU
I )ih itat I 1 1 Ittdinou aa tvo
bodu"
" dnl tP linha nebude nikdy
ttidina ta tvohoda!'' pravil Jua
tra "To to t pronrl o tol
d9tIJřll# l i ''
"Pardon pane prttidmit na
okamlik ' plrrulil bo llikobejn
"Kil bych Dorho něco tt
pial"
"l'rolm"
ICikobedo vrtl Doeryho na stra
nu uh Itat mu pddobítnit cltatv
Maxmiliána a šrptem t ho ptal:
"Dovedné tabiti člověka?'
Doery upřel aJěleol oči oa podobnou
"Tohoto tohoto chcete
lavraídíti? " ptal ae temným
chvějícím se hlasem
Genrril posudkem přisvědčil
"Zoám výtečného hodného a
milovaného arciknížete Maxmili
ána" pokračoval Dorry
"Shlaďte bo ae avěu a stanete
ae náčelníkem lajné policie me
xické Juarez potřebuje právě la
kovéhoto darebáka '
Doery aklopil hlavu na prsa a
chvíli zápasil ve svém nitru
Zavraždili Maxmiliána? Za
vraždili toho dobrotivého a mírné
ho muže Žádáte na mně veliký
hřích ale dáváte zaB také velikou
odměnu! Býti ničelnlkem lajné
policie mexické — znamená moc a
jmění! Doery Gábore buď ailný!
Buď ničemou lotrem abys mohl
se atati panem mocným a Do-
hatýml''
"Nuže?" tázal ae Eskobedo zne-
pokojen otálením a rozmýšlením
tulákovým
Zabijí ho! ' zasyčel Doery a
oči temně se mu zaleskly
Eskobedo popošel k presidento
vi ufcazal na Lioeryho a pravil:
'Pane presidente mám - čest
představit! vám kandidáta namísto
náčelníka lajné policie Pan Doe
ry ním přinese jíttoit hlavu a my
mu dáme za ni tioíc dolarů a jme
oovael dekret''
"A ona hlava?" tázal aejuarez
"Bude hlava císařova pane
presidente" odvětil Eskobedo
hrdě
"Císař Maxmilián odsoudil mne
k smrti rozumíte Doery? Odsou
dil mne k smrtil'' pravil Juarez
vážné "já podepíši místo ortelu
tmrti vál jmenovací dekret přine
lete li mné jeho hlavu Zub za
zubl Chtěl jsem ho očekávati v
čele vojska ale císař tám chtěl
tomu abycb mu poslal vraha v
osiřely!"
"Přinesu jeho hlavu ' pravil
Doery všecek bledý "Loď jeho
j:t odtud vzdálena ještě několik
dní cesty Půjdu mu vstříc a
opatřím ai náčeloické místo pří
mexické lajné policií"
"Ziiohu na cestu potřebnou
vyplatí vám můj tajemník" pravil
Juareza propustil Doeryho
Před odjezdem mne navštivte
dám vám potřebné instrukce"
pravil Eskobedo a lotr odešel
KAPITOLA a
' Císařské tínání
V papruclcti ranního slunce
akVěl ae polní atan císařský
V časných hodinách ranních
kulhal před alanem vysoký auchý
muž
Stihlá postava jeho oděna byla
zářící uniformou pravou rukou
opíral ae o hůl marláltkou
Byl lo Benedek rakouský vrch
ní velitel vojska Ubíral ae k
nejvyššímu veliteli nad vším voj
akem k císaři aby mu ulinil
oznámení o postavení armády
ťo cestě kaykon dopadal na
levou nohu bolestně zasyčel
Proklatí Maďařil Jejích kule
mně dalal myslil ti hněvivě
'Košulovi povttalci u Soerezu
nns postřelili a podnět kulhám!'
Starý pán t potíží doíel k císař
tkému ttanu a t pokorou vstoupil
do něho
Cístř očekával již netrpělivě
věrného tvého vojína
Pruaké vojsko po bitvě u Sado
vé kde padlo Čtyřiadvacet tisíc
věrných vojínů rakouakých za
plavovali celou zemi Nejvyšší
velitel vojenský očekával tedy
velmi dychtivě všecky další zprá
vy Byly po většině neutěšené
atáie nové nebezpečí hrozilo
Nuže milý maršálku nesete
mně po ránu dobrou zprávu?'' lá
zal te mladý panovník šedivého
tvého vojevůdce
Beuedek tklopil hlavu vážně
tt chytla! k novým zprávám
'Dálo nesmíme nepřítele pu
ttiti veličenstvo pravil velící
generál as tmutnou tváří "Již
jen několik výstřelů z děl dělí bo
od Vídně"
V tu chvíli ozvalo te ottré za-
vřeštění polnice
Přibyl kurýr k císaři
Přinesl jeho veličenstvu důleži
tou zprávu
Císař František Josef převzal t
vážnou tvářf depeši
'Smutné zprávy te všech stran!
I tato bude jiatě neveselá!" vzdychl
ai smutně kvapně ti přečetl
list
ld# ich o lifinta ktilún
Il Uvm tittfisHal
ViotWný tttiý ivtiUI fprava
til línem tl nilmtníliti trrho
synim n)tií!n) Vťliifl tnk
sitfih !tlKtt llilií
mnt ton-pul ttblirn! o
tkrim tftěttltl u Kuioj)s 1 1
takmuki trmUa riohvlt nrj ři lí
ho vttěiMvI
"lutO bilvn (! jí vtninvtl
Veličenstvo" mělo skrovné pusnl
arciknllele Albrrthta "V ku
stotttkýth vilíth ruipr tlili jtmt
dvtkrsi ttotulc vlattkých i litn
couMkfih vojáků Viktor Ema
nurl nikdy tuto tvou armádu jíl
nesvtdt dohromady Ale většího
a vf tnamnějllho vltěttivi dol yh
jsme v Tyroltku u Monte Suelle"
Císař uttál na okamžik ve čteni
a radostně pravil veliteli méně
Iťattné české armády:
"Pojďte bilte milý Henedrku
l varn bude lahodno Císti tylo
iprávyť
"Vítězství u Monte Suella jest
výhradně mladého našeho důstoj
nika oblíbeného gardisly Vašeho
Vchčeostva Dobyl je generál
Štěpán Hajduk O této bitvě za
tlethl jttm zázračné podrobnosti
udatooat lví a vůdcovtkým talen
lem vězí v tomto našem mladém
vůdci Skvělý důkac toho pod
u Monte Suella: zničil a rozprášil
nepřekonatelného Garibaldiho
sám revoluční vůdce vlašský utržil
prý ránu tmrteloou a jeho syn
Menotti Garibaldi jest v našich
rukou jeho otci zatím operují no
hu Po tomto vítězství vytáhl
nepřítel z Tyrolska nadobro
Tyrolsku jest opět ticho "
Císařova tvář zářila blahem
nadšením
I Btarý Benedek pokyvoval ra
dostně hlavou
Záhy však zmizel t tváře mla
dtiho panovníka blažený úsměv
Psaní znělo dále takto:
'Ale jaké radostné zprávy po
dal jsem Vašemu Veličenstvu
skvělých vítězstvích rakouské ar
mády stejně tmutné a zarmucující
zprávy jiné musím oznámiti
"Z Mexika kam Jeho Výsost
nás synovec Maxmilián ae již vy
dal na ceatu t velikým průvodem
doslal jsem nebezpečné zprávy
Jtem jist tím že vzbouřená demo
kratičká atraoa a revolučním vůd
cem ukrutným luarezem v cele
očekává našeho milovaného ay
novce nového cítrře mexického
ozbrojenou mocí oa břehu Vyda
bycb ae ihned na pomoc tám
pakli Vaše Veličenstvo toho na?í
dí ač rodinné záležitostí mé nutně
vyžadují mé přítomnosti a i Vídcfi
naprosto je prázdna Vaše Velí
čenslvo má však bohudík slušný
počet udatných a nadaných vůd
ců Jednoho z oicb který musí
býti kromě nadání í mužem želez
ne myale pošlete rychle i pomoc
nými četami za" novým císařem
František Josef položil dopia
na ttůl
'Můj ubohý Maxmiliáne můj
ubohý vřele milovaný bratře
tvá duse tnivá probudí te v trp
kém tklamánf dříve než budeš
moci přistáli v novém ráji tvých
nadějí! vzdychl ai hluboce za
rmoucen
A obrátil te pak k Benedekoví
"Poslali pomocné vojsko milý
Benedekuf Ale odkud! Vždyť již
v celé rlíi nemám Žádného vojska
jebož bycb sám nepotřeboval Po
lovička je v Čechách ostatní jsou
v I talii v Tyrolsku a v Benátkách!
Oh když nebezpečí vrhá ae oa
nát i tolikerých Hran Věřte
mně můj milý generále nejamitt
nějfií chvíle života mého jett teď
kdy nemohu vyslali k ochraně
mého milovaného Maxmiliáoa ce
lou armádu!"
Benedek upokojoval jeho velí
čenatvo
"Snad by bylo zbytečno potí
lati tam pomocná vojska vždyť
jest tam celá armáda císaře Napo
leooa Francouzi uhájí jiZ nový
císařský trůn vždyť tam! ho tam
zřídili!"
"Ale aapofi bycb rád poslal
tvému bratru tpolehlivébo výteč
oého energického vojevůdce ja
koži i atrýe můj přeje" pokra
čoval císař poněkud upokojen
František Joaef krátkou cbvíli
uvažoval Koho má poslali kte
rého vůdce by poslat do Mexika?
Brávo vždyť jett zde Stěpáo
Hajduk!'' zvolal náhle radostně
"Hleďte generále právě čteme
chválu o jeho nadání a věrnotti
přece chceme přemýšlet! o vhod
oém vojevůdcil Pošlu Maxmiliá
novi Štěpána Hajduka — nužeco
tomu fikáte milý Benedeku?"
"Vaše veličeoatvo nemohlo by
lépe učinili ' přisvědčil tttrý pán
jako na vše ve zvyku
Těšf mne ž i vy tchvalujete
můj plán pošlu generálovi ibned
příslušný rozkaz" řekl císař "To
jeat ano ano oapíšu ho tám''
rozmytlil te náhle nejvyšší velitel
vojsk
a
Mrtvf jtou všichni pochováni
ranění ae herky pozdravují V
Tyroltku všecko je ticho
V romantickém letním zákoutí
břehu jezera gardského připra
vovala ae vetelá tpolečnott k pro-i
loni ií fit littonh po malfbnrnt
l
Ňfpiit llt lnkbt lira indk)"
Hifnw Karel ThrnJot kil
lovná Mtnt a knřlnt Imiiií
I'!á Ítiltl rftln li' fftiAhil Ěim
I ~ ' ' t ' - - -
tulil IU Ink t Vtkičil tlirm itu
(lunu na inil houpaiiUtitt
"A tnM Hdtii kermltlo"
Hiipoal do lodfky aiMvoda
Ktl Theodor "Dámy — rafttl
VMuuplll"
liímívmi vstoupily do malého
čluau
Člunt k letěl jako blesk po tiché
hladině ji-ieinl Kolkolem kalé
bály ke na vodě to dny bílých
labutí němýth to vil vodních
"Tam lam výtotti' ukazovala
Lukrecie pint radosti na protější
břeh "Poplunie lam jest lam
lak rozkolný lesík oh lak toužím
již po lom abych ai odpočinula na
psině"
"Nemyslím le toho břehu do
tíhneme kněžno" ohlížel ae arci
vévoda úzkostlivé "Vidíte tamto
malý mráček? Bude boufel"
"Nebude výsosti vždyť jest
celá příroda tak vyjiaoěná lak
usmívající ae Pojďme jen
lam veslujme!"
"Dnes a těží z toho co bude
kněžno Zním dobře takové líné
mráčky jen te podívejte jak ne
pozorovaně ae roztahují nad jeze
rem Již zatemňují místy hladinu
vodnř Srazí-li te vypukne hrozná
bouře boj u Monte-Suella u po
rovnání k ní byl jenom ženský
pláč a dětbká válka!"
Arcivévoda pozoroval vystupu
jíc! mračna stále úzkostlivěji
Štěpán Hajduk jal se teprve
nyní náležitě veslovali Vesla
rychlém tempu dělila pěnu malý
čiunek letěl jako šíp Byl již
uprostřed jezera
llohó milý generále dosti již
té páry!" usmál se na něho Karel
Theodor "Zpátky veslujte zpět
pokud máme čas! Jsou a námi
dámy a bouře propukne co ne
vidět!''
Nestrašte našeho hodného ve
slaře bratře ' ptavíla i královna
Marie poněkud člveračivě "Tak
dávno jsme te již chystali na
lento milý výlet a vy nás z nejza
jímavějšiho místa posíláte již
zpět!"
Také Stěpáo Hajduk mrzutě
rozhlížel ae po hrozících mracích
Ale přet to tám te jiz obratu a ae
zdvojenou silou rozrýval zoepoko
jené již vlny
Byli v polovici cetty Mračna
náhle obklopila celé jezero hladí
oa jeho zčernala jakoby te pro
měnilo v olovo
Voda počala hučeti náhle ae
vysoko vlniti za několik minut
zvedaly a honily ae již na sáh vy
soké vlny po jezeře
"Nelekl jsem to? Bouře jest
adyl A te vší živelní Bílou!" zvo
lal arcivévoda znepokojen
Štěpán Hajduk vetloval t nej-
větším napjetfin tvtlů
Dorazili šťastné ku břehu a od
tud dívali ae chvíli na vznešenou
podívanou na bouři hrozně řádící
"Kolik hněvu jest v tichém Ty
rolsku!" pravil arcivévoda t mír
ným úsměvem "Hleďie kdo by
řekl o tomto tichém jezeře že v
něm vězí tolik rozbouřenou! a
tolik potntelnosii! V jedné hodině
se tměje a rázem přejde v nejne
bezpečněji! vlnění Znám pouze
dno jezero tomuto podobné '
"Které jest to?' tázaly ae dámy
živě
"Blatenské v Uhrách"
"To podobá se mořil" pravil
Štěpán Hajduk hrdě
Oitatnf 9t usmáli
Louis Yilfik
204 206 Uiú ÍU tticn III
NtjvMM vybčr vlech hudebních
náitrojů v Americe
V t mnít a rnitt a Ilu lit Kl-
rnnťk ! It l
Nkllti titiilrhftlM l-fi kie!ir NM I nr kt Killnill t !
klrf f m vm )ll nktiftl iVtiln)i im w tťnniiiltttm itonlm v lutnto
ťlMm U tt Hfjlnn {( rt-RU niitťrkn? crnnlk I Ufm
♦♦♦e)'t)O''0'd'0''
♦ m O
O
♦
O
MtMMtSMMMMttMMMMMMMMO
Ševeirovj Oékys
o
o
♦
o
♦
o
♦
o
o
Severů v
KrveCiMiťel
dotrefin) acclKtt a prMilfe
tvtvaae- tulky f krve hnl vrr
dy vvraky a rvéte ility
by Klít tnynl a nlll tem
Cena (MOU
Severu v
Ncrvoton
Írt nědc-nyin ICkoM proti
IvnlMH vynikni Kihlaval
nlMhintt heonnll avrvuaal
IwiloMl hlavy a hyalurll
Cena !
Severů v Rcgti lútor žcnnkytli nemocí
tiil a prdvem děváěa dam PrlnriAf trvale vylóčcnl ve v loch
aepravldolnmttocb a thomtuicli ionnkého publavl
Csaa IOU
O
o
♦
o
♦
o
♦
o
♦
4altddáddá44t4444tf44444444tf4t444ddddO
o
♦
o
♦
o
❖
Ctna MlMIaa
atatOclt
"lítv Bnlsam Drr
vyniká nade vAcclitty Íčky při ka- O
vyniká nade všechny Íčky při ka-
All děti a odrostlých Ič! zunčt a vftechny
vborohy plic (hrtanu V j hojí za den na
t 1 _ v í 1
t iiuvni tikiiripiuiuivuii nemoc- tV
0CVň-- nýzárovcfi JUNP O
♦
O
♦
O
♦
o
♦
Cena Tabletek
°ly Pletky proti tvasl
2S cenit A
ttttttt#í0
4
►
o
O
Severova Mawť na rány a bolesti
ničí rrtrodky nemoci odntraňuju rAnot a Tnbráui otravo krvo
tiemá nohů rov ti ů při lúceiil olcvřcných ran otlučen In řců
opurft a Kpulealii tona 2Í tlů potitou 2H clíí
Severů v
Životní Iínlsám
Jcht věren flvémii Jménn ne
bť vlévrt nový život dutclóho
téla Zkuste ho při rrfcpé
uciíZlVHontl ííndýmrinl zii
vratl a nenliiblimtl tonu 74c
Severovy
Pilulky pro játra
pfimihl pflro7oui m íítra
pruvtijl atolicl Jednali chuť
k Jídlu a hoji řlxč(itott
žloutenku a žlučové komín
ky Cena 28 tt„ poitou 27 tt
Na prodej ve všech lékárnách a obchodech s léky
XXJ
♦
o
o
o
♦
o
♦
♦
o
JOS DUFFY
yelko-1 maloobchodník
-LIIIOVINAMI®v J
l
í
výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor- J
tované a kentucké kohlkv a llkérv i
má na skladě
Buřf It zboží Jeat také Jak o něm tvrdl Jinak te pealie vrítl
TELEFON 38
ě
0
é
2508 N Strtct SOUTH OMAHA
J
L H fmk l Son Co
OVeláMbchodnícI a Iraportéřl-l
HáDtuBelfiraifi
Im Klrscbt Kr YrU k erlx-ta
l(K)lFarna ul
OiniiJirt
Fred Krug Browing Co
OMA1IA JVEfíRASKA
"Jak jste hrd oa v Se co je i
vail domovioyl" leptala snivě Lu
krecie
V tu chvíli přiběhla z hustého
lesa dívka Tváře měla od spěchu
rozpálené Byla to komorná krá
lovný Marie
Udýcháni stanula před tpoleí
oottl a rychle hlásila velikou oo
vinu
'Panu generálu Štěpánu Haj
dukovi přinesl kurýr tento list'
Stěpáo Hajduk pohlédl oa pe
Cef dopitu a tvář jeho Zazářila
Ftaol piti sám císař znělo
takto:
"Milý barone llajduku!
Milovaný oái ttrýc jeho výtost
arcikníže Albrecht dal nám zprávu
tlavoém vftězttvf jehoi jste do
byl nad francouzako-vlatským voj
skem a Monte-Suella Vtmutných
těchto doecb vHice jsme te potě-
lili t toho íinu kterým zoova
dokázána byla tkvělá věrnott a
udatnost našeho vojáka Milovaoý
nái ttrýc nám pile ie vltězttvl
toto jett zásluhou vail udatnosti
vatich acbopnottf i tpěcbám
bycb první tvému generála Ště
pánu Htjdukovi blahopřál
Cioě to nemohu opomenouti
ani výraz tvého vděku vám proje
vit! a oa důkaz tvého nejvyislho
ozoáol a tvé milosti posilám vám
velkokříí řádu Leopoldova pro
půjčuji vám hodnost a důstojen
ství btronské
Pokra&Tvánf
Vážné nastuzení doataví te
mrazením a kaliem Dr Augutt
Koeoig'1 Hamburger Brusttbee
bojí pronikl ai k tídlu nastuzení
vyléčí je nej kratším čase
Htfttní vzorný plvovfir"
Vati neJlapSl drah leialtu
Cavloixiart av Eartrav "bleKlé -v aoudUcavcfa m -v lali vích
VyTrovn mm lca44rau taud-n4 ho aspiaídl
RáAE ZÍHADTi Njlfpií naUrlál arjleplí tbnlrká doredaant
— Tllká pWHrent tlicbíMliií tpatramit
MHZ 851 III i ťttktIU anutra
Mtále ae srítínjíd atf had
Dopisy 86 ochotné vyřizují dle přání
lets Ieqs Břswfg Cp
Staří el spololilivl aléicioi
--vYaří t labvojf výborné flvoí-ť-
OMAHA KEBU
Telefon 119
Pro stůl
stolní nápoj
lahvové pivo
Ti kdož dovedou ocenit! výborný
oblíbí ai zajisté naie "GOLD TOP'
Jeat lehké perlíc! te a řízné a jtko jest zdravé jett i
chutné Vyrobeno jett z nejleplího chmele vybrané
ho ječmene a Ciaté vody — neníť v něm ani jediné přísa
dy jei by byla Ikodlivá neb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném tmytlu ale jett to jedno s oejleplícb
a ti kteříž jo jtdnoti okutili ttalí te řádnými naiimi
zákazníky
Dodává ae v bednách a sice v lahvích kvarto
vých neb paintových Objednejte ti n tvého obchod
nika aneb telefonem — Tel Omaha 1541 So Omaha 8
JETTER EEEfUG CO rařl 1 MTEjl TtloniÉ JÍT!
SOUTH OMAHA NEB