Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 14, 1903, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i- l PŘÁTELSKÝCH KRUHU s
UUMNAHH Nrh j lijne —
Cl I J1 dávno n(n jsem
v tl im %lm ládnéth noMi-li
lt l!vt(tio okolí proto umínil
jkcm ai le m cl tul nijaké
správy seiu alty ťienáh velí v
(1611 I mto líreinarl doposud
a stála sJárne pokuřuj —
nloft Hfuiur atavl tdt velkou ti
helnoti budovu pro neeky" velko
obchod ala dosud r hádankou
jaký obchod lalne 1 J Senilními
lUvl vs spojeni svým stavením
oynt t Urttnerovjím a Uké
liilou cihelnou Jakimln noví
tlavonl p Stmlna lnula hotovo
butU k pronajmntl Htidova l
natéiá s no míst vr líni příhod
ném pro lékárníka Dodávat lem
stavebního materiálu pro stavbu
p lirunera jst p Jos Matoušek
Dnes odeli do Omsby pp Jo
Matoušek L J Kavalec a
molná co tyto řáJUy pIRi io si
nimi jii pravici potf A4tu Mimi
lého týdne tyl ná hostinský p
Anton Sobota na výleté v Hot
Sprins ala zdržet ae tam pouze
nékolik dní a opťt rdráv a veid
doma ae navrátil VScobecné
zoímý a roiSsíný a starý "bar
keejier" v hostinci p Ant Soboty
p Simon Procházka stále je&té
místo své za nálevnou ku vSeobec
né spokojenosti zastává
Politováníhodné nc-Stéstl potka
lo doei známého krajana p Mart
Kováře bydlícího blíže místečka
Dwight Týž přijel do Brainard
pro dříví Dříví naložil ale aotva
že vyjel z města a přejížděl přes
tratě seiouplo se jedno prkno i
vozu počalo jednoho koně do
zadku poíťuchovati To koně
potřeltilo tak Že nebyli k udržení
Kovář teznav to skočil vozu
na manu na neštěstí ale opratémi
byl vtažen pod náklad vozu kterýž
mu přejel pravou nohu a tato mu
na dvou mlatech zlomena Mnoho
lidí bylo avědky neítéatí jež pana
Kováře potkalo i proto také hned
doatalo ae mu ochotné pomoci
Byt zaneaeo do úřadovny Nye &
Schneider Co- kamž k němu při
volán dr Marrow kterýž poraně
ného krajana ošetřil a vyalovil na
ději že se mu noha opět zahojí
Minulý týden byl zničen požá
rem obilní elevator lily & Soo v
v aouaedoím městečku Dwight
Je to již třetí požár v jednom roce
Také vám musím idělít p re
daktore jaké ae mně atalo neStěttí
(ale není to tak střílné) když jsem
byl naposledy u vál v Omaze
Neadélil jsem vám tehdy že mám
sebou drahou tvojí polovicí
Sdělil jsem vím pouze le druhý
den pojedu domů Ale člověk
míní a žena mění Zavedl jsem
choť ivou do Boston Storu to
víte jaké už ty ženské jsou a jak
e umějí t takového místa vypra
vovat Stále jsem ženulka napo
mínals "Chvátej ujede nám vlak!"
Nei stála bylo Času dost (ala v
obchodě) když vlak jsme přijeli
kooeíoě na nádraží ukázal nám
vlak paty A potom ještě jsem
byl tím vinen jál Inu jak pravím
tak to máta již těmi ienskýmí
Prozatím dost o tom Pozdra
vuji jeltě Dra Draskýho p Dar
folie v Lin wood a jest mým přáním
by ná opět brzy společně na
vštívili S pozdravem
Zpravodaj
OSU KOSU Wís 6 líjna —
Ct red I Moje předplatné jest u
konce zasýlám vám tedy nanovo
přiložený dollar Doufám ža aa
eám "Pokrok Západu" jeHt ne
promění v nějaké jiné vyznáni po
litické nýbrl ža zastaná zásadním
fípaťlíkínem OstnA — v
jest už nyní možnét Kdo by ai
ku př byl pomyslil že tak pěkný
list jako byly "Květy Americké"
tak najednou a nám promění v
praobyčejné vydání planého a ne
užitečaébo čteni dílničko demo
kratického? Takovým světlem
jakým asi bude svítit "Osvěta
Americká" — íž kolik desítiletí
(až na "lř Z ") svítí vlechen
čeekoamerický tiak a přec jsme
tála ve tmi jestli nejsme docela
už slepl Takové u£eol ml jedi
ný účinek na Čtenáře — ztrpíovA
ní livota plozeni nespokojenosti
až k smrti Acb já bycb mnohem
raději platil a dollary ta "Květy
Americké nežli Jediný dollar za
nyněití "Oavítu Americkou")
Dvakráte už tedy musely ustoupit
"Kvity Americké"' praobyíejné
praktické zelenině Doufejme -
do tfetica viebo dobrého — že
nám jeltě vykvetou by ja už
iádný mráz nespálil S přáním
viebo dobra Vál V B
CLARK50N Neb 3 října —
Ct- red I Dovolte bycb též pro
mluvil několik slov o těcb spol
cích lest velké množství rozoých
spolko v tomto iiroiirém svítě a
též velké množství lidí majících
rázné oovabvzvyky a náružívoati
Joa spolky svobodomyslné proti
kterými se brola o niccz ac rma
!e ten kdo aa stsna jicb Cleném
lest nabádán aby ae zbavil své
víry Než já jsem přesvědčen o
opaku tobo a vím že každému Jest
dána úplná svoboda ve věcech ná
boíeoskýcb ia va víecb schůzích
k 1 i- Mi
a UlrtííHih ssmovstane F"
Aplns lnM Mul ktofíl
optUtm a při schiuun nost ptnu
d MlonO a pak přle
duma Ina ilflnl rnul ©Irjli
n I l bv o ni Ivpll pl horli
lihby ob)l spolku a lskgí
niňie b)'l t táJ la ho tlrnn
ipulliu va sém stlslu trpí a vy
ilňttpením jrbn by spolek ailálné
pohromy neutrpěl BMř wa
nrm sité lit ládnt tnuli Nrlte
nti ťřiputtiti l ty cpilstvlin
mula toho ien bl spolek e
lol spolky pnuta olrotkáto mflíe
ottotkt loti KílJy má svobod
nou vMi stíli se ílnem spolkni
snfb nikoliv a kdl by neťyl se
upolkitn spokojin mole a ního
dubtovuln vystoupit N prnl
slavné si v myslí malý obráfk
V nlžké podkrovní svřlnifce liji
chudobní lidů mni se ženou a ně
kolika malými dílkami nemajíce
nifiho mi jen svých upracova
nich a nioíolovitých rukou Um
v Dolu tviří svích dobývsjí si své
ho chleba a při tom IÉSI se že Jim
tbývl aspofl tolik ahy mohli lad
ni do soolků platit a V duchu ií
počítají kolik asi každému jich
dítku po smrti jejich připadne A
kdvž mu ten přijde do schflze
jest zde vřelu uvítán avými bratry
mile se tu pobaví a srdečně ai po
hovoří takže osvěžen na Ičle 1 na
duchu vrací e mezi avé milé a a
tím vít&í pílí opít dále pracuje A
když zlá nemoc upoutá ho na
Iftiko tu bratří u něho bdí obilu-
huj) jej a laskavými slovy jej ti&l
střídajíce se druh za druhem
Kdvž Dik neúprosná amrt vyrve
jej z kruhu jeho rodiny tu opět
kdyby nikdo jiný tsk zajisté jeno
milení hriiřl od snolku doprovodí
ho na místo posledního jeho od
počinku Mnohý arci renne ze
dříve nati oředkové ve spolcích
nebyli a přeca též byli iiví Než
dříve nebyly též jíl jiné věci )tl
sou nyní a kterých se nyol všude
používá Proto nejsem a oemohu
bvt nrot takové věci která ml ne
škodí a která bvla založena muži
vlasteneckými jichž to stálo velké
namáhání než prvý zákua k
ní položili To jest asi vle co
hodlám o tom promluvit a jelikož
jsem jeltě mlád žádám milé ěta
oíře by mi laskavě prominuli
zdali Se v něíem mýlím Pozdra
vují vlechny čtenáře a znamenám
„ Jan Jova
L1NW00D Neb října —
Ct red I právě před volbou a
proto už politický flašinet kolo
vrátkem vrzají kampannf písně
Chci vám zszpívat písničku již
zdejáf kolovrátek zalkemral v
"čekkém Obzoru" Zní asi ná
následovně:
Nase město pěkoě kvete
nejvíc kvetou slunečnice
takža nenf domy vidět
pouza jejích holé itítce
Na jaře psal "Český Obzor"
že prý bude v Líowood volba
poběbne tam I lusenetter
to prý bude velká honba
Pochybujem že tam tolik
hlupáko se vynalezne
pakli ano tak ať raracb
v peklo si mi raděj' vezme
Nailo sa jicb víc než dosti
Ilusenettra vyvolili
a ku větil oslí zlosti
za msyora jej zvolííi
Takovéto lkemráoí psal kdosi
do "Českého Obzoru'' Jest to
velíce amětné jak sa ten ubožák
nad tím trápí a roní slza jako Jere
miáš1 nad zříceninami Jerusalema
Také David City Peoplea banner
natočil k svému ílatinetu kliku
On měl totiž popokratícký flalí
net ala myslel když ty republi
káoiké pfiťaly tsk pěkně nudou
la aí ho dá předělat a bude pak
tíjřít reoublikánskou klikou Nic
méně zůstalo mu lam jeítě přilil
mnoho popokratickýrn pisrai a
když teď chce zahrát republiká
nům tak sa mu též ozývají popo
kratičké hlasy Minulého týdne
nám chtěl zahrát % brusti novou
ala nello mu to neboť to bylo
celé rozladěno nettemovsio 10 a
podobalo sa to víc oslímu hýkání
než pěkné republikánské hudbě
jak by aa slušelo pstřilo Inu
ano oa j přeca jen zavázán díky
těm popům a nás má toliko - k
tluíení másla
Přlítl pondělí totiž li října
máme okresní konvenci a rádi
bychom si navrhli p Jos Matou
Ika t ttraínard za okresního po
kladníka a p Jos Hruíku c Da
vid City opětní za ikoldozorce
Nelza jelll říci jak dalece sa nám
to pudtfřf provést! ale doufám lo
lkemráoí kolovrátku a píiténí fla
šinetu Bannerova nám v tom na
bude pranic vadit Na zdar!
II
CERESCO Neb- a října -
Ct red-J Když jsem přijel dne
10 dubna do Wahoo navltívit
svého syna podivil jsem se velice
že isou v městě tom tak íetně za
stoupeny České obchody vleho
druhu Ačkoliv každý jedootii
vec ať již v jakémkoliv oboru ob
ebodu jest zaměatoán atojf si vel
mi dobře přec nejlépe z nich
DrotDÍvi pan Tomál Kilián ve
svém rozsáhlém obchodě v jebol
zásobách nalezne každý vle ceno
i n 1'1'ie ak latstva Hotoví
tik i látvk tleno druhu V libuvot
ném vybitu (skol 1 gim-n a
ňl-re tMio sbuti iis m p Ki
lian osobni a svUlil od té doby
kdy isfsl ob hodovat s ikrom
oj íní piotiďdky AI ku kal lemu
s choval pUtelskydával kaldému
dobrou mtru a váhu ať byl k
kutv uaiuJiiusti a pioia Un
nspéch a ktnelinl se dnes lěM
jakol i re avé mnáhlé budovy
Va Wahoo jsou dva pánové
krajané klfřll se ueháií o ňlad
okresního soudce Jedn l nith
}l'I p KtlS!ia:a kltt! u:Hsl
se o druhou llifilu a svým nrsiran
ný n a mílím jednáním vn(i kal
dému ať nálell k jskíkoliv ná
rodoo-li iKkal l výbornou po
vM' a protul rodáci ohrscí se n
vás abyste ho svými hlasy opři
podporovali Proti němu Mojí p
1'liíek (irháírjicl se O týl ňřal
Afkolív jen! to mlallk ve svém
oboru plate jest muž praktický a
má sa aehou chvalnou povéiť
Uba jsou advokáti a tu máte ro
dáci příležitost projevili přírefl
svou té neb oné straně až přijde
ten rozhodný den volby Vždyť
jsou oba nssí krajané Mimo to
jest tu v okresní radnici zaměst
nán p Karel Vincenc a sice v od
dělení v němž jest ho nutně po
třeba neboť se dovede dorou
měli í s jinonárodovci Byl jiem
právě přítomen kdž byl povolán
do knihovního oddělení kterýžto
úřad jest rovněž ku všeobecné spo
kojenosti veden a myslímaŽ přide
den volby že by nynějSÍ úřadoík v
oboru tom měl dostatí podporu
voličstva Byl jsem zvědav proft
asi pan Vincenc tam byl volán a
proto jsem vkročil za nim do oné
místnosti A tu velice překvapen
jsem byl tlm co jsem tam apatřil
Ačkoliv to bylo dne 3 Června v 10
hodin dopoledne bylo v místnosti
té temno a hořela zde lampa
plným žárem I obrátím ae a hle
hořely z Je jeltě dvě malé lampy
Tu jsem si v duchu myslil jak se
tu mrhá obecným jměním Brzy
ale jsem byl pouíen o jiném Je
den s oněch pánů přinesl knihu
položil ji na pult a věru kdyby
nebylo oné lampy nebyl by viděl
na to co t ní měl vypsat Též i
ostatních dvou lamp bylo zapotře
bí neboť jeat místnost v níž ae
knihy naézají skutečně velmi
temná tak Že by bez světla těžko
bylo úřadníku vybrali knibu jíl
mu právě třeba A tak jsem
osobně seznal to o řemž jsem ae
pM řasem v "Pokroku Západu''
dočetl že jest naléhavá potřeba
rozsáhlejší a pohodlněji! budovy
která by nebyla duchomornou a
Ikodlivou zdraví úfadniclva kte
réž v úíkýih a tísných těch míst
nostecb musí ztrávití svůj čas
Ostatně vždyť stará tato budova
nemá ani dost potřebného místa
pro vlechny potřebné úřadovny
A věru až nale nová okresní rad
nice bude postavena bude zajisté
chloubou veškerého poplatnictvs
Saunders okresu Krásné stromo
vf kolem budovy té bude se pak
čarovně vyjímat na tom vrlku a
podobnou oziobou nebude ae ho
noaití anad žádný jiný okres Dále
bycb vám radil voliči až přijde
den volby abyate hlasy svými
podporovali p Karh Vincence pro
úřad okresního koaaisaře neb
tento pán bude bájili spravedlivě
zájmy každého a práva tito úřad
níci nemají být atranníci Tento
pan jest nalinec a ryzí čacb kte
réhož jsem poznal v železářském
obchodě va Weston Objednal
mí bránu ka vchodu na hřbitov oa
pozemku Vafioučkovém jíž jsem
tam věnoval na památku ave za
snulé choti jejíž drahé pozůatalky
tam odpočívají A na bránu tu
onen pán napsal tato památná
slova "Co jata vy bylí jama i my
a co jsme my budete snad zítra i
vy a pak zavládne zda mezi námi
věčný trvající mír Amen"
Va Wahoo jeat několik dobrých
hotelů ala radím oalincúm kteříž
do Wahoo zavítají aby lli do ho
telu pana Rajnera neboť tam
budou výborně obaloužeoi od dvou
jeho dcerulek V botelu tom jeat
via čisté a návštěvník cftf sa
opravdu jako doma Trvám v
úctě vál přítel
Martin Jaosa starý
KRÁLOVÉ MfcSTEC Čechy
20 záři 1913 — Cí redl Již
ia tomu dellí čas co jsem vám
slíbil fa podám o sobě nějakou
zprávu svým zoámým a krajanům
omažským Laskavě mí jil pro
miBte ža tak pozdě odepisuji
Jem zsměstnáa ve velkozávoda
barvířském a železářském u firmy
"Bratři Novozámakých" v Král
Městci a dokud ja krásné počaaí
tak jezdím na kole za obchodem
Z té příčiny hlavně neměl jsem ani
tolik času abych Vám napsal pár
řádků a proto činím tak teprve
nyní
O zpáteční cestě do milé vlasti
staré se mnoho rozepisovat nebu
du to by vás mnoho nezajímalo
neboť nic zvláitoího se na cestě
nepřihodilo Počaaf bylo celkem
přízoivé ai na jednu noc a den
kdy jsme měli boulí Ta mnohý
z oás a já též dostali jsme moř
skou lázeS dla chuti Jak příjemné
to jeat zajiaté jíl mnohý z vás
ikustl kdjl lak a nrnaiánl aloil
poj kulena va vodl a celý moktý
řeká al ba miasivý vítr ftaiM
Ctsta po máli u I n II ala 9 dui
Ctnt lll ks I N liuiii sm plili
ťm třtll byla má tedoU a touha
po lé 11 a II milé vlett al mnoho
lt tál til bloudily moje myllénky
po Ottiaia a nové vlaiti vůbec al
koiifní aa mi ukvilu kdl
pliji l do natí malíčky 1'ialiy O
jak volno mně bylo a jak ťain
m se tltil le v kruhu avých
inámýcli se mohu bavit pit )ltteni
poh) tu v limu v růtných zemdli
Na oslavu svého rlli lu uspolá
dal jem koncert ve střelu svých
inámydt V nm! vilkou Aloím
hrál "lonoitial bil stm l
koupil Jako památku t Ameriky
od p Jedličky v Novém Yorku
Ziitnpy lidí kupily se pod okny
a ksMf byl tft lostiv vníři 10110
amerického ajiěváka jen! tak
kráuě a hlasití í píval a hrál
české a anglické pUně l'o něko
lika b iiním poby tu v Praie ode
el jsem do svého rodiště do Klál
MÍKlce kdež jsem způsobil lét
mnoho radostí příjezdem avým
zvlá&tě mojí matce a bratrovi a
mnoha jiným
Po krátkém zotavení ae po té
dlouhé cestě byl sem ihned přijat
u vífe imenovaného závodu Nei
dříve jsem ai prohlédl tento závod
neboť se velice rozfiihl 1 asi za
11 drí isem ae tak vpravil do
— r
prácejako bych zde byl zaměstnán
i2 dlouhý Cas línej jsem ai
koti oil krásné kolo v ceně 120 zl
(240 korun) a jel jsem oa cesty
Již jtrm projel skoro celé střední
Čechy velikou část Moravy až na
Uherské hranice a to vle na kole
přes hory a lesy v deíti a blátě 1
v noci mnohokrát O jak rajoat
né to ctstovánl co? Obchodu
jsem udělsl dost a za to mám též
dosti sluloý plat Nyní se mi
zde dosti libí jak to bude ale dál
jeltě nevím Když si vzpomenu
na ty dobré časy jež jsem zsžil v
Omaze tak ai myallm v duchu
kdybych tam mohl být zasel
Musím iil dokončit dopis a
podruhé Vám nspílu něco o té
nali slsvné vojně
Přeji jeltě jednou v Sem ze
srdce mnoho zdaru a Itěstí!
Vál krajan Josef Štěpán
BQL1VAR Mo„ 9 října -Ct
redl Slíbila jsem panu Při
bylovi Že ae na vás podivám a
tímto plním slib daný Abych se
rozepisovala o něčem zvláštním
to nemohu neb zde nic nového
ntJ kromě le sem stále jezdí
Čechové prohlédnout si pozemky
a že tyto jdou výborně na odbyt
Jest zde zdrávo a to jest pro či o
věka blavnf věc Ovoce pěatuje
ae zde ae zdarem aspoň jak uka
zuje letolní rok Jsme tu první
rok jenž byl velmi plačtivý a
vzdor tomu měli jsme broskve tak
kráaoé že sí ja naiincí brali do
lowy a Nebrasky na ukázku Jbl
blka jsou tu téí velmi pěkná Co
se úrody týče nenf to letos chvali
tebné ale ujde to a budou li zdejlí
Čechové dobře hnojil (neboť jsou
zdejJÍ pozemky vyžilé) bude ae
jim rodit Je co staré ale pravé
přísloví neb to je celá chyba cj
zda je totiž vyžilé pozemky Ka
mení je zda též dosti ala oa
vlude V nalem aouaedství ja ku
pí leckde nějaký ale ten se
zvedne a máta za rok pole čisté
My tu máme pěkné dvě osmdesát
ky Plstili jsme sica za ně čtou
vyíií ale jsme 1 nimi spokojeni
Člověk nesmí pří koupí domova
bledét na pár dollarů Jak se
říká láca zalící peníze darmo A
pak v té Americe již také není 10
nebe zadarmo k najití Vzdor
lomu ž to zda nčkuří krajané
banf jeat lu přec velká jíž oaada
nevím kolík přes ato rodio Po
časí jeat teď pěkné Plenice již
budou zasety a dá sa velmi dobře
orat Někteří již trhají kukuřici
Za jsme tu měli český den jest
mnohým zajisté známo a musím
říci že sa nad očekávání vydařil
Průvod byl velmi vkusný což
vám poví lépe pan Přibyl Od
Čeakébo dno jsou tu čelil vlastenci
vslícs povzneseni v očích obyvs
tetstvs státu Míssourí ViJyť
zdejlí zálesáci si mysleli kdo ví co
Čechové jsou za zvláltof národ a
ža snsd mají čtyři nohy ala usly
ševše o českém dnu sjeli sa do
Bolivar snad i ti nejatartí aby
nás viděli a skutečně průvodem
Čechů byli lak pftkvapeni a také
to dali vlude na sobě znát la si
náa teď velice váži A což za
zvuků hudby kapely jel hrála
aměs ( národních písní jak sp
plaudovali a ai pochvalovali Soad
nikdy neslyšeli něco krásnějlího
A my Čechové? Ža mnohému z
oáa při písnii "Hej Slované!"
alzy v očích se zaleskly nemusím
anad ani připomínat! neb málo
náa jeat kdo by při zvucích pianě
té nebyl hned myslí svou doma
tam v té milé kráaoé České koléb
ce Cítím že to drahé slovo
"čeaké" mna jaksi uvádí v blou
znění a proto končím dopis svůj v
naději že častějlími dopisy z
okolí naleho zavděčím ae ct čte
nářstvu 'P Z" Zdrsvíc velkeré
Čtenářstvo I redakcí zůstávám
Vala M Sojková
mimMMimmimm iiiiiiHiiiiiimiiiimiimjHiij
25 rok A
IWmmii
perlili li e V) hojnili
Miliony lahl
plodino
1 niHltliví MU l'tf n tMifixIcn-
3 i rin 111 J--Ol £
3 e
Kevmatismu §
I Neuralgie
Bolesti v kyčlích
Bolesti v zádech =
I Vymknutiti a
Bolení hlavy
I Ztuhlosti I
5 Bolestech
S llu(l vlily £
velkým Íčkem
J proti bolestěni
ŠllllMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII'MIillMIIMIIIIIIIIIHIIIIlÍ7
lPÁ r0 Mít
trans-missiÍsVpi exposmoN
Storz breving Co
OMAHA NEB
vyriíM ffuiťaf InfAk z jiravílio le
eklboebmele nJI4lh jHíinenoví
bo slmlu a výborné vody z vlasilií
artcznKř niuumce
l lahvové [lvo
"Blao Ilibbon
(IKjlAptl plfO
vyniimniisné zlatou mílllí oa
Hilllllwillik výstsfA
Wfl-SÉHECí! IMD
FřiH-ilné ulirnl
a pnilI-l Oopritfa
z Baltimore do třemen
pHmj pn noifnh 4vmjlmutvrfc
KiéuiiuU-H rnl!ti:b lni 1SM to
ťmuia naimuifUi
Cassel Hrelau Kheln Kaeln Ilan
nerer Frankřiirt Hranoenburg
Cbeasnltz Neekar
II kajnta z Baltimore io eb
ol Bl nhrn
ni Jl irtnn J' )Uo II Jui
VfU itut-niiiunt prnikf lwin vhrvln
mtivé vfiWfji ftltu!ovfia sftl)Mna %nnf
pKi) tainini tím biu'4 Kluk inck Mf)
tllil vtmk proatorťtH
IMIII tiftiii tKMlárajl tnttrkuú JiniUt:
A HCIItrM A I II II A
ii ciatwKinJN st att„
- Itowrborn 'V i(kKU Jit
KttM Jnjlob SntiHl v miuI
sat UASHT' KRAS
' lt stran' niAata vlutnl kraj sní
limtří Iiutmlovai
' Ktlt 1144 Jit 13 ť
Majvétsí záaoby aut vtebo drubo
tiMnek saUfflŮ luoek a vftUe viebo CO
# iHxtr ImbU) pňi
Ceny levnéjší nei kdekoliv Jinde
3 M Svačina
!tfl
VZORNfc A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ
grocerní obchod :
vč majiíniaui
ttrhiA fnUi tMlaln S BJilrll h "
Z irhia Jltul U ul Mm uMrlIi
4 KkllJIIliti( laill MJn
oiilMinibf mm vrlisun urtmt J
Poloviční ceny
0 ě 0 PO
VABASH DRÁZE
ST LOUIS a zpití 1 150 líst
ky na prodej od 4- do 9 října
Vyjíždí z Omany v 5:55 večer
přijíždí do St Louiaa v 7:00 ráno
denně Jediná dráha projíZdčjící
avětovou výstavou
BliJlí podrobnosti sdčlí vám V
méstské úřadevoé i£oi Farnam
St aneb písemné dotazy zodpoví
HARRY E MOORES
Geol ift Fass Dept Omaha
řkriifMií íiimi
ulepViul oIisIiiIia
Ustopuuii
Itrnnt rhl rVf Uil vlak vy)lll
t 1 30 fim inlli v Morami I tut
éoba rgiMI 4m ( klraga
Irhnl Cl 1'sul Slupli riprrMhl vlak
v) JIMI v 1 tutínr rnUHi U SU V Ul
Ahm Jigil11 éM Paul
f l I OverUnil llinllrl ilxťhlrafa v
rjrhlt jl ]'-lt na isl a ( lilc do
Oinatiy
Nnrib WtiU-rn tn niftřa u'inlti
Mčststa uradoTna: 14013 rarnnm ul
St 1'aul
Minncapotia
Duluth
MinPťiotská a
Wisconsinská jezera
Milwaukee
Watikesha
Dakota Hot Sprint
Ďeadwood
Providcnce K I
Portland Maine
NORTH-WESTERN DRAHA
1401-1403 Farnam St
Omaha
Uložení peněz
v iižních pozemcích
Takoví ulo£nl peníz není sm-kulii-
tlvnl Jih lii-nl novou ři-ni( illicliodnl
a dopravo! proitfcilky Jsou prlmrhuie a
ni-)lf[( Picliichl Jol ni 1 rni1 a pHznlvť
Vzdor tímto a Jiným píednontcm Jiínl
pori-Diky re proiliivajl za ceny dnlnko
piwl Jich cenu skutečnou a při uynf Jilcb
cenArli pflnitlíejl tpIIiý 7lk t uloícnVcb
penes O rmiii obHaM t i ti 10 včet
d£ ef olilrílli) zdsruia fkn)kivh se
výhod pozemko v Kantůrky Západním
Tennemiee Mississippi aLouiiianfi leží
cleb na anb Mile IllInuiaCentral drAby
pro bli!(laJli-( domovv a pro ty Jiz ebK JI
vbodnA uluiíli [lenlxe doplSle ! níže
pusninu W II BRILL
lií Cnrtinm
Ouiii Nb
Mat Pw Art
lihnou OiHrl H K
Hni i jítilloí nteit
!í 3
vlnjinl
J W HROCH
tU:$ Jižní 18 ul„ Omaha +
T ftlnf Mlfiv lníiik stálo na letm i
♦ JNellenAl vlna likéry a Jemné
doutníky
Hladká vlna irulon nd 75fi nahoru 4
t Kořalky tfalon od SlQO nahoru
♦ České Importované kořalky Jako I
i ro7toif inka mandlovks rosolka T
T ll! 1 M l 1'l uuÁ X
Jakub Svačinu
VlHlot
ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ
krocerni obchod
rě 1209JII 0 nllre
T otwhxU tomto BlnnU dolní
lilr 9hthtt ttniti MHtctitmittt Zliolí
4 Jrta vrwi Jtkuatf MIi)lirS
i ol u r'lnf )™t tm tifku nvaliitl
ml níl" iHvk NvitlvMJJ
4 JwIimiu a IfKlralié ytljdffto mm
Ik II ! 1
IFAIlillál IFltlill
itťimiii
tt
čefití řezníci
v 1 1733 JIŽ 18 nl Lilie Center
OMAHA NEB
Mají v zásoté vidy nejleplí
výlřr čerstvého masa vleho druhu
jakož i domácích výborných uze
nářských výrobků Zkuste je a
stanete se jistě jejich zákazníky
V
EleR-anlo zařízený a
Uniový IIoHtimjíí
„„vlaaial
Frank Semerád
na rohu 16 a Willlam ul
{Uraf tteiznv Mik alála na éeptt
Pravé plxKské z pravovaranébo pi
vovaru a 1'lzné vjtVni Korbelová vlna
koiaikraty neJlKpil doutolkr Taplf
ttkUMl poiiy dtto Vzorná obsluha
TLUrwtt KHAJíKHEMEIUD
io kvitoa
DŮLEŽITÁ ZMĚNA
NORTH-WESTERN DRÁHA
Ranní Noríolk-bionesteel
osobni vlak zruien
na NÁDRAŽÍ NA WEBSTER ul
a přijíždí a odjíždí i
UNION NÁDRAŽÍ
VyjIŽJÍ denní v 7:13 ráno a
přijíždí v 10:34 dop čině
úzké apojení v Noríolku a
NOVÝM DENNÍM VLAKEM
do Long Pine
a míst před ním ležících
kroirě nedíle
Mistské úřadovny 1401-1403
Farnam ulice
ABRESAft SPOlRU
frskasil1 ftrtMra TMasir ée4aat
rr siri(!
Miaaeaiia lna WtwnKtia KrbrMka
iM lUkoly a Mu t%
Hlásal jHlaata 11 Pásl lia
I'li4i t afrlin tftmirr-w m N
!(► mVI ~l ' —- 4™ l-ll
'tni k tm V k t
ct I Minu I iihiil J Aolmi
( iUMUiK 11 u lHi'i ll
Hi-nitUii II Slin V'S-4wiK'
lnm K 1 1 - l ol Mina Vllp
ř- Jwi I tlinwMi Vlnu
i Miihiř 1 r l'u Mma
UtlH' J4 nuJ lMn lk tik
SI M l-aul Mlnn
f-i riM) H-xi-w t tUH lkl
(' 1 v Jtmitaumrry Mlaa
é kM- CH SMI!
B'1 rl ViJlí n m' Bii Io
tftlMHin jun inibf T-n'ř rř Ml
I 'mi Vull kuaixlft rkilii 144
(~ II Jllailurerh t le Kaenr (Vntrt
Xlnnenata
mít fl ít4 Iim kn t iiiMíH ♦ min'
niloilP !'IImU Jukul Krnl U)rnin S
ť llr I Kii-iir ( iiit Mino tfil J Hl-
nk iikUiluik V áo Hru v
III V NI 1'auí Mina
odlifvénré m h'iř klou'S mtlu v mřHi
Il il Vt l Kotnour ml Ulrnnik F J
I'Ih' ? 1 unln Hi aí'n!S trMt lli
rťVk ripiiiil Ae pmt Kr llmiml
Karel JlavliiVk lioravský e IV
Xlnaeapolla Mina
fKlIif vl tié mt htw k iMm nxt11 v m'lc v
klnl ' Cil mtfDr nf Wnahlnftlnti a (JrdurkV
m rffiíMiiit rrtr Himkn mutiipivila M
yiirkk litJninnlk A nir Mi-mli Hll— n aif
Moiiih ďiiilk Jim si ':'- Ur Soutb
(Hiklailiilk Jun CrlIikWU ThnrriťH) Are
(' V v 5nvé Praxe Stínu
mlhfváavS afhAfa IrnSdoo S nritll v nialrl
iwlwiia Aul I iiuuin mj A ul f vrlll
nř ar'tnlk Vfc-la 1'narl niklivlnlk Jakob
8i)bxl Jiw Piau Mino
Komenský í VI v llaywanl
Minnesota
odbyváaré anilín I nnlSII v RiMel Pfmůt
1 Kiinfar mlatiiilrda Vojt 1'unnkl Ul
Joaf Hiraks Olnnrlll Mlnn a'iník
Kr 1'ranlnur poklad Václiiv irwll Oiiklanil
Mlnn
Karel Veliký VII v Korá lMxnl
Minnesot
oritifT( tré ii-hll kafilon 4 nnltl v mtalrl
rrniaraa Jnn Klam Miinivom iry kilnn m-topN-da
Jan Klllpik Ihjl" Min- tajem
ník Van Kili Ihirlf Mlnn Hutník Jan ťodo
Íll lluyle Mlnn ynkind Jan Mouka Horln
llnn iJ4írnlk Jan Klein urfinulíl Jia
Balata vnlllni atrát Ant Valltrk vnknnl
tri Jih K Klliiwk ttet vřbor Ju tdl
Kr Hlaaka Jan Klllpak
Č VIII Rornost Owatonna Mina
odbyvi tré achtui kutdon S nedíll v mSatei v
Indna hodinu -dpnlv alnl 0 P B FFndMda
'r Ilul-k nilatiiploda Kr Burel UJmnlk
ltnpoq xarak iv n Klem ni orainlk Kr
l-rrlii-k pokladník Vtc llnrillltka at prt
orlř Ihjrn Moravw? vnitrní atrii Kalpar
Hleiák venkovní itrál Joef II VarHn
Hpolck t IX v Plné Cltr Minnesota
edhfré tré arhfiie katdoa druhou nedSII v
rnHirl prdMjan buk-m mitoMade
lomil llnlll tajeni Jo Hartni V ( Hni US
neroun ninn auitnin jan nejaa rine uitj
Mlnn pokladJan íambarr PlneOltr Mlnn
té X ďcrhonloTan v OMrla Mlua
PladaedaAnt IiAik miatortedae-Ja Bud
Rrk tajemník Karel rWlnorei 1'etnlk
Ml'etllfka pikladnik Viclar O Plohařd
Odbývi tri x-linae drutiou nedill v ufalrl
Čechle l XI v Ho Omaha neb
OdliřTiwrhOie kM) druh řtrnek v m'tl
Ol o oarn hodin veCer v aml Kr IhIiik ra ftiá
ditJan Kulit tajnmnlk a 4ntnlk Adoir
Z-(ulik m Norlh m ul pokl i VoráMik
si a a si
ííl XII Chrudim v Kaclne Wls
oddmrl aebita každou tfeti tohota v nt
Irl 7 hodin veír Plded Kar f'lvky
VM SUnmrm at nilauplla Ja l'irllía
i' V Ornnra taj n ii'' l J Karlina
17: H (Inneva at I pikUdnlk Vl Jun lita
IdIS AloertHt
tínle XIII Český Lev v Heařorth Ked
wvod Co Mlnn
odbyvi wMut kuMcMi drahou nudili t ntais
Hdd Karel lloutek míVpfid Aeu
H-r')tia tajemník Jaroalar Kovamla 4ll
Kr Jarní pokladník Jan Arec
Čísle XIV Ladimír Kláeel
v llauire i (Vis
odbfríařhSiekaídon druhon nedali v mlalel
'ldada Albert Ku'a Jot HViiikup mláto
pleda Ulemnik VÍ- llainai k Jim Havel
fntnik na Krahulec pokladník
Jan Jim l XV Ilbklns Mina
odliřri rt atilitM kfaf druh rtrrlek
ni'aí(!l v Anderaon Mail Předa Jua Hnit
mltuipleda Jan Minka taj Hedfluh Hromaď
ko HotVS Hopklnt Mlnn oíotnlk Jan Čer
ven pokladnfs f Km
Sebranka i XVI v Omaha fteb
0db?tler4trht kaidi první Sterf v meala
valní pJ W HriKha Vtnái 1 W Hn:h
tajemník a tUioM Jakob Marel ISIO So IS
Ht (Kikladnik Karel Marel S K eor 4tb
and Williaun Mt
Čísle XVIII Bratři Herera
v Orywaed Wls
svolili al niledullrlSfadnlkr: nfedaedaTom
Kvaelko miatonlMleeda Jan 1'lller talemntk
JOMf Vncha art Jan Kyaelke pokl Jiti
llluekí nrtrodlH Kr Marel Valllnl atrii lan
Nrlrt venkovní atrii Petr Petrlik rV:hSM
M0divajl katdou druhoa sedili v autilcl
Josef Kavan
Jj pozemkový - -
01 a pojlšrojící Jednatel
5í70í)JIž 10 ullcc
Prodivi loty v Oinaie I v So Oiikh po
aemky anií a farrer v pob!!! Omaky 1 re
nltu i tiojilttnl opatn tím a i£b Knii-iíi l
Srem pil eena-b neJnlMicb Ti lebfvá a
vvbowvovinlui alutrakt
Obraťte se a důvěrou n ního a
bude váni spravedlivě posl uieno
Jediný éeský3w
0 závod olovnický strojnicky
a zámečnický v Omaze
vltnt
LEO BAEOCH
oa Ho atH mtr—t
ÍTeMoa mi
vody plyna a kaoalliaoa pro
vádí ae levni a dobře Uátf
řtUtaí lAéaatebttvI pra Jeélaá aarMéa
aé CleVbiaaéHké plval paaapy
Dr C Bosewater
ČESKÝ LÉKAŘ
dřadovaa: m "tu wmw%"
Od II do IS aopoL
fjTadal kodlayi Od S do a i
Od:ndl( °°9
V sedili od ISSoISdopol
TeL V ářUera (04-TeL v bjta 1117
Byill-ClÉl S4IT Jonaa allce
Zvllltal mmtmmnmx vinnjo ae Snakai ae
Bočan a raakojlretvl
zásobený MASNÍ IRiH
vlaetnl
Josef Nejcpinský
1401 jižní 16 ulice
Velko- I inalootH-bod feratvm nse
nf m I nakládaným maaeni vteným
xboifm nzeoafakm a vbbee vllm co do
obora toho phDáleíl
Obledoávkjr moíno uřialti I lelefonea
tyto řádn rveble ae vrtiault
TBLKF05