Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 14, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Žalo™ M7lntnlk XXXIII
OMAHA JSEIltt VI! KTÍtKM! lSK II HUNA IW03
CISLO II
r í
v
r!CKÉ
'A
f
I PMilfil ra v'tii po
Z WaahlnftORtt
$ittf( t lUlfm dmt — Smísit
4 tjriJnt Hlleri — AWt se
kretiř fdlky mittuft 0 lednu
Minulé pondílf byl tulen strái
ci patrně šllt-ný cizinec jenl chtěl
být pfedpusiěn před presidenta
poněvadž prý jest k němu pozván
t ptej si h spatřili "pro legra
ci" jak pravil Strážci ho posý
lali f pít ala on zdráhal ae upo
elechnouti konečně byl zatčen a
do policejního vozu vnešen plí
černi ne zuřivě bránil policistům
ano i revolver vytáhnul t kapsy a
chtěl stříleli po nich a ti jen
největíím namáháním ho přemohli
Pti tomto tipne rozbil hlavou
vojt okno ve voze a poranil ae na
hlavě jeden i policista poraněn
byl atřepinami akla na páži Ší
lenec byl dopraven do nemocnice
Tajemník presidentův Loch ob
držel pfcd několika dny list po
depsaný Peter £11 v němž pisatel
oznamuje že ai přeje mluvili
presidentem K listu pfíložena
byla podobizna pisatele a dle nl
seznáno že to byl týž Klenec
který později pokusil se násilím
dostati se k presidentu Muž ten
nazývá aeprý Fetr Elliot a pochá
zí z Minneapolis
Nežli byly mezi Spoj Státy a
Kanadou a Mexikem uzavřeny
smlouvy na vydáni zločinců obí
tyto zemí byly pravým Eldora
dem pro uprchle kaslry a darebáky-
Nyní se jedná o to smlouvy
ty opatřili dodatkem by tské
bůdleři a podplácet! kteří stále
prchají za hranice mohli býti do
dostiženi rukou americké spra
vedlnosti v těchto zemích K
lomu kroku vládu přimel hlavní
případ bůdlcrů z Mía80uriz nichž
několik jich uprchlo do Mexika a
nyní jsou tarn v bezpečí -
Nál vyslanec v Turecku Leisch
man telegrafoval zahraničnému
odboru že se přičifluje co nejvíce
aby americko požadavky vymohl
na turecké vládě avlak Že se mu
' dosud nepodařilo docílit! uspoko
jivého dohodnutí
Turecko si přeje aby americké
lodě válečné byly z Beirutu odvo
lány avfiak nál odbor pro zahra
niční" záležitosti není ještě připra
ven k tomu aby to učinil a aby
požádal odbor námořnický by
lodi tam zakotvené poslal jinam
Jak věci nyní stojí bezpochyby
bude jedna loď poslána a vrchním
konsulem Skinnerem do Habeše
Tajemník liay navrátil se zpět
do Washingtonu ze svých prázd
nin které musel zkrátit) neboť se
v jeho nepřítomnosti nahrnula
velká síla neodkladných prací
Filipínský guvernér Taft který
po odstoupení sekretáře války
Koota zaujme jeho m(stooznámíl
do Washingtonu ži nastoupl svůj
úřad v lednu Výzva od presi
denta k mimořádnému zasedáni
kongresu kterýž bude svolán za
pfítinou upravení reciprocitu!
smlouvy a Kubou bude rozeslána
i na tleny kongresu bezpochyby dne
ao října
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Letošní úroda pítnlct
Obchod bavlnou byl minulého
léta velmi slabý následkem utvo
leného kroužku spekulantakého i
New Orlesosu který cenu bavluy
velice vyhnal do výle tak že ji
nemohli továrníci kupovali neboť
fpotřebovatele nechtěli plstit! tak
vysoké rry ti bavlněné výrobky
Vývoz se také následkem té vyso
ké ceny zmenšil ale vzdor tomu
koncem obdob! bavloovéhokteréž
kontí vždy 31 srpnem když už
nová bavlna počíná dozrávat! a se
sbírsti obnášel vývoz bavlny
něco více oeŽli ptedcbárejlcl rok
Vládni výkazy statistické udtvajl
vývoz bavlny za loňské období na
6730313 zoko letošní oa 6
766378 toků Cena vyvežeaé
bavlny se zvýlila ze f 285 008076
loni na l3to63J730 letos Až
do minulého března dokud byla
bavlna Jeltě laciná byt vývoz její
(tále jeitl větiím nežli předčítá
zejíc! rok ale od března poíala
býti cena jej! uměle spekulanty
zvyšována a vývozu ubývalo lak
ie bo bylo za Červen Červenec a
srpen jen polovitku loňského v
letních měsících byla větlina lan
cashireských továren zastavena a
tento růžek podal pobudku Angli
tanům ostatním Evropanům
aby se ohlíželi zdali by nemohli
a krotil V a udutí I
olwlrři-ti bavluu jinde a jich po
íornouť byla obrácena na Alríku
RftJek onen můíe mít i tedy ještě
nemilé následky pro americké pě-
stitely bavlny
Ha úlíku 1 vlítni
V státní káznici v Utah utinili
trestanci dobře promyšlený a čá
stečně též zdařilý pokus o útěk v
áterý veder Při tom jeden tre-
stsnec od stráže zastřelen tři jiní
byli raněni jiný muž ztluíen byl
tak až pozbyl vědomí a dva tre
stanci k smrti odsouzeni uprchli
Zastřelen byl trestsnec Frank
Dayton který byl odsouzen na 12
roka do vězen! NHsworthovi a J
Lynchovi vrahům odsouzeným
smrti podařilo se uprchnouti
Když vězňové bylí na noc strážní
ky Wilkiosem a Jacobscm zavírá
ráni vrhli se na ně dvs z trestan
ců a přemohli je Wilkins byl
střelen a Jicobs ransmi pěstí
omráčen Trestanci pak odejmuli
jim klíče a pustili pět jiných tre
stanců Těchto sedm přinutilo
pak raněného Wilkinse Že musel
před nimi jiti a pomoc! žebříků
dostali se přes zeď Když první
trentanec se dostal nahoru počal
na něj strážník Nsylor stříleli
čímž způsoben byl všeobecný po
plach a stráže přiběhly a nastala
palba z obou stran neboť dva z
vězflů byli ozbrojeni pistolemi ale
neví se kde se k nim dostali
Jak již uvedeno pouze dvěma
trestancům podařilo se uprchnouti
Pro svoboda stal sc dvojnásobným
vraném
7 Burns Ore to sděluje: Při
pokusu zatknouti uprchlého tre
stance jménem Johna Fronta
který je hledán v okresu Douglas
pro spáchanou loupež J C Sax-
ton právník z Burns který sloužil
jako výpomocoý lerif a J West
majitel renčebyli zabiti od I' routa
dne 4 října Oba dopadli ho na
eho renči v údolí Wild Horše
115 mil jižně od Burns Froit
nalézal ae svou ženou doma a jak
mile zahlédnul Saxtona a Westa
počal na ně pálili Posledního
zasáhnul do zad 1 ten následkem
této rány záhy dokonal Saxton
voiknul za Prostém do staveni a
oba na sebe stříleli skrz tenkou
dlevěoou příčku Ssxton byl jed
nou z kul! zasažen do ramena ale
vzdor tomu střílel dále levou ru
kou a Prost nemaje více náboje
uprchnul do hořejších místností
kde se znovu zásobil Poraněný
West volal na Saxtona aby mu
přinesl vody a ten dvakráte mu
pro ni dosel ke studni aby pora
něnému poněkud odlehčil Prost
začal na něj pálili z okna a také
zastřelil druhého svého pronásle
dovatele Pak prchnu na sou
sední renC pět mil vzd-llenou kde
a napřaženým revolverem žádal o
koně Vsednuv na něj vrah zmi
zel a od té doby nebyl ještě
{patřen Údolí WilJ Horše jev
odlehlé částí Oregonu a Front
snadno může prchnout! Na do
pídění jeho vypsána jest odměna
I500
Ženská vojna
Pak ie se Amazonky více nero
dil mb velkém jevišti wasning
ton koleje před 500 posluchači
aervaly ae dne 8 října dívky dvou
tříd a to tak důkladně že stoly a
a židle byly zpřevráceny židle
Dředsedky byla na kusy rozmláce
na laty mnohých byly na hadry
roztrhány klobouky rozházeny a
pošlapány a některá ta moderní
Amszonka ai odnesla modré brejle
na památku tohoto dívčího boe
Kvačka trvala 10 minut nežli ae
podařilo profesorům rozčertěoé
dívky roztrhnouti a utiiiti
Pro zavraídlnl itské dívky
Ve Stillwater Okla odbýván
byl v těchto dnech aoud a Ivorym
Koeersem teprve pstnáctiletým
hochem ktertf před nedávnem
zsvrsždil třináctileté české děvče
Marii Prokešovou Kogers spáchal
na neiťastnéro děvčeti násilí a aby
tento avůj akutek zakryl Prokešo
vou zavraždil Okolnosti svěd
čily proti němu kluk byl zatčen a
také se bez dlouhých průtahů k
zločinu svému přiznal Soudem
přiřknuta mu doživotní káznice
Šílená báká matka vražedkyni
Manželka A J Smetany noční
ho hlídače ve vězen! v Cedar Ks
pidsfcb byla po nějakou dobu
nemocnou a tato nemoc ae ko
neční proměnila v HlrnMvI V
lakovém táitivílii nbfiila svnu
(Hlt Ion dirritíku a paksrbe IU0
ťí nuú!iS í -I tiěi tiutii i
své manlelky celý (drcen ksldý
cítí a ním soustrast
Povelně na vychodí
Obrovský liják spojený a pru I
kou vichřicí který se rorpoutal na
východě v pátek a potrvá! přes
sobotu roříifil tkánu a zhoubu po
celém kraji od Portlsnd Mimo a
Oswego N Y 7 každého města
a osady na léto roslose dochází
(právy o zhoubě Města byla ta
plavena mosty a domy byly od
plaveny a mnoho lidských Životů
bylo ztraceno Určitý počet ne
mohl však dosud býti zjištěn
V Psttersonu N J- způsobeny
byly touto záplavou ohromné ftko
dy Celé dví wardy v nichž na
lézají se továrny byly od pátku
zaplaveny vodou a několik set
lidí nalézá se tam bez přístřeší a
zároveň jsou ohrožováni hladem
NcjvětSÍ škody utrpěli továrníci a
ačkoli nebylo možno tyto ikody
přesně zjistili tu se počítá že ob
náší při nejmeněím (2000000
Policie 1 hasičstvo již od soboty
jest zaměstnáno zachraňováním
lidí ze zatopených distriktů
pondělí počínala voda tam opa
dávali avfiak zdravotní úřady ne
dovolí lidem aby ae vrátili do
svých zatopených příbytků pokud
nebudou učiněna zdravotní opa
třen!
Pobřeží Virginie poseto jest
troskami a panuj! obavy že tam
zahynulo značné množství lidí V
některých osadách nemají vodu
následkem provalen! se hrázi a na
mnoha místech jest také nedosta
tek potravin Na tisíce lidi jest
zbaveno přístřefií a nešťastníci ti
táboří ve veřejných budovách
Ve Wooda llill byli tři muži ve
Člunu zaneieni na siré moře Celní
loď Greshsm ae vydala za nimi
aby je zachránila ale musela se
vrátiti neboť obrovské vlny ji
značně pofikodily a bylo nebezpe
čí že bude zničena V Townscnds
Inlet veliký hotel jest podemlet a
hrozí sesutím Reky Delawsre a
Sehuykill jsou přea břehy rozlity
a Pairmont park ve Philadelphii je
značně poškozen
Tři muži zahynuli v Port Jarvis
kde most byl odplaven Jedním z
nich byl františkánský mnich
který se nalézal na cestě k nádraží
ÍJráhy Frie i Lackawanna byly
lak poSkozcny že musely na mno
hých místech zastavili službu Z
Washingtonu poutáno do poklad
ny Spojených Států ve Philadel
phii za f 3000000 nových banko
vek ale ty byly tak vodou promo
čeny že musely být poslány zpět
Na bankovkách byla barva úplně
smyta
Také jiná města utrpěla značné
Ikody jako Passaič Wellington
Outtonville a Oarficld V okolí
Passaic oboáll tkoda přes milion
('ollarů Podél údol! Passaic a
Kamapo zatopeny jsou osady
Kutheríord Athenia Kiggeford a
Lyndhurst
Ve Wcllinglonu muselo e přes
pět set osob uchýlili ze avých při
bytků zaplavených do veřejných
budov V Duttonvillc bylo přes
padesát domů zbořeno povodní
U 'Irentnnu N J- obnáSílko
dy zátopou způsobené nejméně
milion dollarů Devět mostů
kteié spojovaly oba břehy řeky a
jež postaveny byly nákladem pa
desát až sto tisíc dollarů byly oč
oelcny vlnami Jeden ť-legrafints
se utopil když ae chtěl dostati
přea řeku u Ksven Kock
Na hřbitově brooklynském
"Greenwood ae na několika mí
slech sesula půda krypty se otevře
ly a náhrobky byly vodou vyrvány
V Hloomíicld provalil ae na Morris
průplavu velký vodovod a stveraf
část místa zatopil Dvě dítky
lam utonuly
Rrdlný zacnárnce
Jest málo tak obětavých mužů
jakým jest Wílliam Capps Clen
záchranné stanice Sea Tack
Norfolku Va- který ae v neděli
vrhnul do rozbouřeného moře a
zachránil Iři černé plavce ze atro
skotané bárky Georgia která byla
zahnána větrem 72 mile na Virgin
ský břeh Kapitán bárky a jeden
plavec utonuli Capps patroloval
na břehu a spozoroval jednoho
plavce jak namáhavě zápas! o avůj
život vrhnul ae do rozpěněoých
via a po půlhodinovém zápase
bezvědomého muže vynesl na
břeh Sotva Že dechu nabyt vi
děl tonout! jiného a zase ae vrhnul
do moře a i tentokrát vyrval mu
oběť Sel oa stsnici dát poplach
v tom vlak zahlédnul jeltě třetího
muže ve vlnách a vzdor tomu že
již skoro byl vysílen bez rozmý
Hen! znovu ae vrhnul do via a
tohoto plavce zachránil
I
Omrtl krajana
Psa llsrding Smitli t Msdison
Ark sdělu s nimi l lam t#
mM ktsjsn nhn Sihnltt Ze
snulý krajan přiMfhtml se do
Ameriky asi v letech snlmdesá-
lýrli 7 Kansssu plr(dlil se do
AtltanNit v roku 1MN5 a konečně
usadil se v Madiiou Krjtn John
Schulu byl dlouholetým čtenářem
Tok Zip" — CrH budil jeho
památce I
Jak mluví lid
"Jeltě nikdy neměl jsem ve
svém domě tsk výborného léku
jako jest Trinerova Angelika Hoř
ká Má manželka trpěla deltí
dobu obtížemi v zažívacím ústrojí
a v skutku užívala všeho co jí kdo
jen poradil I lékaře měla ale
vle bylo nadarmo ba stav jej! ae
stále horšil Konečně rkusila
Trinerovy Angelika Hořké a ta ji
úplně uzdravila Od té doby jeb't
docela zdráva a jest jí zcela dobře
Výborný lék tento zůstane vždy
naším domácím lékem srdečně
každému jej odporučujeme Joa
F Janák Vest Texas Mezi
žaludečními hořkými jest veliký
rozdíl: některé jsou připraveny
na laciný nápoj pro lidi kteří roz
dílu neznají jiné na cenný lék pro
lidi zkušené Trinerova Angelika
Hořká liší se tím ode všech oby
čejných hořkých že jest vyrobena
z čistého vína a léčivých kořínků
jiné jsou vyrobeny z líhu Že
čisté víno jest tělu prospěšnější
než rozředěný líh to každý ví
proto i Trinerova Angelika jest
nejzdravějšl hořkou pro žaludek
Ona přiměje jej k čilé práci za
hřeje vnitřnosti osvěží mysl V
lékárnách a dobrých hostincích
Cena fioo Jos Triner 799
So Ashland Ave Chicago III
Pište o cenník vína
i '
: : ZE STÁTU NEBRASKA ::
:-!::::!:::::í::::!:L
— Minutý Čtvrtek ráno zaháje
na byla kampař) v cukrovaru v
Norfolk Jakost cukrovky je lepší
než se očekávalo a i výtěžek bude
lepší než kdykoliv dříve V cukro
varu jest zaměstnáno na 300 osob
— Ve Fremont vnikli před mí o
úterý v noci neznám! dosud lupiči
do grocernlho obchodu George
Klyho Nějakou tekutou třaskovi
nou roztrhli pokladnu a z této
ukořistili asi I60 Zboží i nábytek
poškozeny byly rnsční
— Mladý ísrmer John Gutz-
mer bydlící několik mil severaě
od Humboldt zassžen byl ble
skem a zraněni jeho jest tak ne
bezpečné že panují obavy o jeho
život Otvíral vrata a má se za to
že blesk sjel do drát i jejž Gutz
rner držel v ruce Mladý muž byl
omráčen a těžce popálen
— Ve čtvrtek o 2 hod ranní
vnikli lupiči do smíšeného obcho
du a pošty Evgena Smitha v liasin
deset mil západně od Hutie roz
trhli pokladnu a vzavše z ní za
JI30 poštovních známek zapálili
budovu jež lehla popelem Skoda
spůsobeuá odhaduje ae na 4ooo
pojištěni žádné bmith vzdálen
byl z domu Má se za to že lou
pež spáchána byla organisovauou
lundou lupičů
— Ve středu odpoledne zraněn
byl nebezpečně vozka MartKeck
zaměstnaný u firmy Nye Schnei
der FowUr Co Splašili ae mu
koni na křižovatce Union Pacific
dráhy na Main ul a Keck byv
vyhozen z vozu narazil hlavou na
Železniční kolej Mimo těžké zra
něn! na hlavě zraněn byl i vnitřně
a lékaři obávají ae o jeho život
— V pátek odpoledne zapálen
byl stoh slámy na farmě čtyři míle
jihozápadně od Haitmgs jiskrou z
paroatroje parní mlátičky a dříve
než požár byl spozorován ocitly
se v plamenech čtyři atohy pšeni
ce Stohy i mlátící stroj staly se
kořist! plamenů
— V JJoydově hotelu v Lincoln
spáchal v pátek ráno sebevraždu
F F Cox jenž dle listin u něho
nalezených pocházel nejspíše z
Greenleaf Kana Sebevrah otrávil
ae plynem a když zřízencem hote
lu byl nalezen byl již v bezvědo
mí liy! dopraven do nemoenice a
zde za dvě hodiny akonal
-- V Lincoln přišel v aobotu
večer nešťastnou náhodou o život
liletý Charles Wiltorf zaměstna
ný jako poslíček v Lincoln hote
lu Mrtvola jeho nalezena byla v
10 hodin večer na apodu lachly
nákladního elevatoru ae zlomeným
vazem a kliční kost! a a hlavou
rozmačkanou a hrozně odřenou
Neví ae jakým způsobem přilel
chlapec o Život avlak má ae za
to Že zachycen byl elevatorem v
pátém neb třetím poschodí
— V Alma snifena bylt v so
botu o ) hod ranní polárem
dlevěná budova vlastněná
bankou v nli C II Friilry mel
restaurint a pekárnu Příčina po
láni není máma Hndova i ob
sah jrl byly čáiti čně kryty poji
Itěním
— V pátek odpoledne vyhoseo
byl a kočárku starý íartner N- M
Whitsker bydlíc! pěl mil východ
ně od Holdrege a zranil se tak
těžre Ie v neděli odpoledne sko
nal Splašili se mu koně když
přejížděl železniční trsť a při di
vokém úprku koni a vysoké na
vážky vymrštěn tyl z vozu
— V neděli v 7:30 hodin ráno
nalezena byla Charlea Marihem
v Salt potoku blíže Ashland
mrtvola starého výstředního Švéda
Andy Johnsona Johnson vydal se
v aobotu krátce po 8 hod večer
na cestu k domovu jsa na mol
spitý a spadl po hlavě do potoku
s břehu as 10 stop vysokého
— Jesse Trumble bydlící bl'Že
Gretna poranil se minulý týden
při sekání sena na nose rukovětí
Žacího stroje- Zranění tvému ne
věnoval žádné pozornosti až te
prve tento týden kdy se dostavila
otrava krve Stav jeho jest velmi
povážlivý
— FuBionisté Butlcr okresu od
bývali v aobotu v David City
okresní svou konvenci za účelem
navržení Čekanců pro okresní úřa
dy Z krajanů jmenován byl
chvalně známý krajan pan M J
Bouše z David City za okresního
klerka — V pondělí odbývána v
témž městě konvence republikán
ská Českým delegátům do kon
vence té vyslaným podařilo se
prosadili pouze nominaci p- J C
Hrušky za okresního Skoldozorce
— Že poctivým evědomitým a
"čestným'' plněním povinnosti ú
fádních lze ai také učinili nepřá
tele o tom trpkou zkušenost má
p C H Sláma okresnf aoudce v
Saundera okresu Poněvadž ae
nechtěl mnohým poťouchlým li
dičkám propůjčíti za volný nástroj
k různým nekalým praktikám
jakéž anad dály se kdysi v důle
žitém tom úřadě jsou na něho
rozhorleni a ježto nemohou
veřejní vystoupili ani $ jedinou obža
lobou na nlho čin! tak potají v na
ději že tímto podlým způsobem
podaří se jim odvrátili od něho
podporu českých voličů Však
mýlí se Čeští voličové bez ohle
du politického vyznání jsou pře
svědčeni že p C H Sláma jest
pravým mužem na pravém místě
a proto budou pro něj hlasovati
Zákeřné útoky ničemných nepřá
tel rozmnožují pouze řady přátel
a příznivců p C II Slámy
t " j ji
— Minulou středu zavítali do
Omahy na kratičkou návštěvu milý
nál přítel p Vác Blatný hostin
ský z Bruno a p Fr Hamsa ho
stinský z Dwight Neb Pan
Hamsa a námi adělilže ve Dwight
staví novou banku kterouž měste
čko velice zinká a že co nejdříve
přikročeno budu ku stavbě nového
tlevatoru na místě shořelého
— V pátek navštívili nás p
Fr Pešek st p Fr Pešek ml a
pi j stepankova acera p resaa
tt a chUpcčkern z Du Bois Neb
Zdrželi ie v Omaze přes slavnosti
rytířů Ak Sar-Bcnových jež se
jim letot velice zamlouvaly Pan
Peír-k ml jenž jest fcpolumajitelcm
pohrohnického závodu navštěvo
val za pobytu svého v Omaze
kura pořádaný pro balsamovače
mrtvol
— Minulou středu navštívil
nás p Frank Marci pozemkový
jednatel z Dwight Neb Přijel
se svým ayoem Albertem podívat
na slavnost! rytířů Ak-Sar-Beno-vých
a byl a návštěvou avou v
Omaze úplně spokojen Sdělil s
námi že jest v Nebrasce ještě
dobrá příležitost k založen! ai
vlastního domova
k WAITKU MOIhK
II V HATWAltO h ♦
ř]
Zkuste Je a dmnále pak sami te Jste lulioilnfjíího piva nepili 47m8 A
1
to
M
Obleky
pro podzim
Podzimní obleky jsou
hotovy k prohlídce
Hotovy k oblečeni a
k nošení též
Musí býti velmi nesnadným lat
vám přizpůsobiti nemů£eme-lí vám
jej přizpůsobiti itned avšak my
učiníme každou rozumnou změnu
Naše zásoby jsounyn! úplné a
jsou nejlepší jaké jsme kdy na odiv
vystavili
Ceny nejsou vyššf než jaké jakost
ospravedlňuje
Mužské obleky z módních smíšených
ševiotů kašmírů a worstedů
$10 až $30
Nové mody klobouky a výpravné zboží pro muže a chlapce
Pi
i II
BltOWMNG KINO & CO
R S WILC0X Mgr
NOVÉ MĚSTO PRAGUE QKLAHOMA
Nové město ve staré zemi
dvacet pět mil od každého konkurenčního města Nové dráhy
Velká česká osada Skvělá příležitost k výhodnému uložen! peněz
O další podrobnosti dopište si pod adresou:
H JOSEY Vice-President First State Bank
0x4 PKAUIE OK LAKOMÍ
MODERNĚ ZAŘÍZENÝ HOSTINEC
vlastní
— Kouříte rádi dobrý doutník?
Jestli ano tož zastavte ae u Vác
Dušátka 1248 již 13 ul a požá
dejte o "My besť Při tom mů
žete aí vybrati pěknou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko
hojnou zásobu jakož i tabák kuř
lavý šfiupavý a Žvýkavý Doutní
níkový tabák prodává nyní libru
za z 5C- '7 —
Loty na prodej
Mám vlee lotů i velmi výhodných
podmínek n nrodej koty ty Ml Jedea
block výcnmín od hlsvnfolicliodiil ull
ca Místo l'ri(ue Jt teprve ořeo přes
rok staré a rdo naskýtá krln(lm vý
IxiniáprlIeiltoitiiiífH Jakýkoli v obchod
Dnes Jli 1'mbařltápfes liWO obyvatelů
VAecbDy pozemky vstnupajf v eeně ú
iMné rychle nahoru Pro blliíí podrob
notl mstě si na: V ft Woodreis IVsinie
Lincoln Co Ukla Terr 11x6
FKANK MAŠTĚNA majitel
JOS J KLABZUBA
V PPillllJ flll 'I
KrHliiiifím poslouží vdy Mtiým plv-m vťtoA-nýml kořalkami lukož 1 vínem
dobrými doutníky Kdo e eíiue pobavltl nechť zantuví no u Josofa a nikdy
mi
toho nebude lllovutl
t!
Prodám svůj majetek který se
nalézá v Frsgue Okl Terr v
jednom z nejlépe zkvétajících měst
na východ od Oklahoma City
Majetek ten pozůstává ze třech
lotů na rohu obchodních ulic Na
lotech těch nachází se hotel a pak
velká obchodní budova Hotel
jest 24x50 stopách o dvou po
schodích Na hlavní podlaze umí
stěna jest úřadovna postranná
jídelna a v zadu kuchyně Na
druhé podlaze jest 9 krásných
Čistých pokojů vesměs moderním
nábytkem opatřených Štor jest
18x30 stop a přístavkem hodícím
se dobře za skladiště velkosti
10x38 at V zadu za hotelem po
staven jest malý domek 14x20 st
a pak prádelna taktéž 14x10 st
Jest zde dobrá studně a výtečnou
vodou Majetek ten leží block
západně od banku na Main ulici
Jest to ta nejlepš! příležitost pro
krajana neboť jest to jediný hotel
čeaký Jedině chatrné zdrav! jest
příčinou prodeje tak výnosné Živ
nosti Ceoa 13500 Bližší po
drobnosti sdělí adro t 1 aneb
majitel FRANK BÁRTA
9x4 Prague Okl Terr
— Zubní lékař Bailey zaměst
návajíc! českého assistenta ručí
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Psxton bločku —8
ŠimanovKkého
fiijová bylinná Miifa
(IKiřiotÍTÍ 1 m-ji-ilmvíJKch Inanfrh
bylin b forh liipnrtovHfiýf:h) 'r„i4j
umí lir n-nla rháziitl vMdndtlo
niionosti uvolí chuti ph-l£t kterýkoliv
itj Jt Kdravlin a onvAftuJit-lm nAo
Jim l-fiiolil blahodárně pFI rtrét
)liul k Jídlu poriimiin trivnnttKt
nrriiHuJ vi knr ftaludur'! obtISn n
vnliKMi holtm IiIkv piMlIuJ íulu
d"k a celé tln fri"''a Inhodnu
onur a lárl Jt mř ííwhiU-b vfcio
buent ohlihena a fHlml roclirnná
HailFuk ima rmta
onohotlny kálal
athmn(á4nobo)
katarh pilo prů
dolak průdnSni
e a hrtan o roia
dmu pilo praní
bolaeti naatnia-
Ochrnámk ly Vb? Jié
namooe piiont
praní a krínt tt11 v krátkém
m jadial
Tanto dala 1S roků oividCanjf
Vthlwn?mi evropskými Mkari
VTakonéaaý a Jimi odporu Aot
nf proatradtk pradíi vSaokjr do
avádai Ukj poaSivana proti
rýt avadaaf m ohorobim o
ttmt eradfti tialoa podskovial a
aanial aa TjUicaí a vSach mi
Baliítk a aávodea f I soitog $110
Na vrvátj T UkárnSch a nbchodck
Ukj ťrlmo (I4 I
R F ŠIMANOVSKY
6S4ScottSt MllwaukeeWis
9
i-
f 1