Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 30, 1903, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zprávy zámořské
(Ukoosko-lticr&ko
j
Vilhiit-t fnH Vi
M mfhtutfnlk fUni
filtaká li W ilnrl 0M iU
lict ia nMvro jak ptumtft Katr
M vysvětlil ty phla jítífhi
(lolftnlil olvo lnl lákori ta ni
Irm nahralml nedoitikft v armá
dá vtniklé Um la nrihrt tihmkl
polovin? lile odvádfli ojitý poiri
víra hrinrft li
Irch jako ludn illli v CiUt
mi Jk mámo bylo nřínin
mioiitrrMvu války aby vojínovi
dosluhující svoji presentnlalurbti
nebyli propouStřHú domo na trvá
Ion dovolenou v tátl po akonřcnf
manévru tk co obyčejní 06 ic
nýbrž aby aloulili o tli miUcc
déle poněvadž i vláda domnívala
Í se do té doby sporná i álelitoM
Uhry vyfldl 1'remier Koerber
poukázal na tuto nespravedlivost
nll te vyitupuje voči rakouské
polovic! flSo a podotkl ia jinté
požsdavky Uhrů podrývají celim
vost rakousko uherského vojStft
Nikdo prýnemliže od Předlitavsku
tádat takových obílí k voli uko
nejSení Maďarů a dodatek zákona
Diitícl vojíny k del&l službě byl by
bezprávím Císař souhlasí s tímto
náhledem a přijata předloha naři
zující Ze nemá rakouská polovice
Odváděli vetší pořtt nováčků po
kud nebude odváděli uherská tásť
fíSe zvětšený počet branefl Pre
mier naléhal aby si sněmovna po
spíšila i přijmutím této předlohy
tak aby mohli býti dosluhujíc!
vojáci pušĚni na trvalou dovolenou
ještě v záři Hlučný souhlas če
kých poslaoca provázel řeč Koer
bérovu Dolní sněmovna řllské rady
přijala návrh podaný českými po-
Unci aby byli vSichni vojínové
dosluhující tříletou sluíbu pre
entní puštěni dne 30 září na tr
valou dovolenou a přeloženy do
zálohy S Cechy hlasovali Víe
nřmci Poláci a socialista
Prosazení tohoto návrhu namí
řeného nejen proti Maďarům ale
i proti vládě je hlavně zásluhou
mladočeikých poslanců — Jak
bylo již před Časem sděleuo
opřela se uhemká anřmovna proti
požadavku většího počtu brancO
při přlítích odvodech Následkem
toho vydalo miotsterstvo vílky
rozkaz by nebyli dosluhující vojíni
pouštěni na trvalou dovoznou na
konci ríff nýbrž až ku konci
pro' letošního roku Měli tedy
o tří ničíce déle sloužit než zákon
předpisuje Za ty Iři měsíce vláda
doufala docílili dohodnutí 1 Ma
Jary ve příčině zvětSeného počtu
branců nebo víc jinak zařídili
aby bvl vojenský kontingent úpl
ný Čechové kteří s nevolí pozo
rovali že vláda není od toho
učinili jisté ústupky MatTarOrDt
pokud se týče soldatesky opřeli
e rázně proti této nespravedlivo
sti vůči zemím prcdlttavskýra a
iktf I bulhaukjMi lianlc aby
iifudla IVita pt(hl)'m ikova
u'tu m Ion n mu a Mi-titanti
by txIMtla ptmialCHm aniiiiii l
latidla aptlvnl tlitmy I ly
Mltlfovaly Mirnliini a 1'nnopnlu
pfW't a p('UIk t)lpoí-f bul
Italská kouřila lovs "Jenihte
hid 1'tltoiimý stav vřrl dl Uval
rti-litnie si moři hithrká vláls
tmnu j a nimi ( ivuhll id jiítiu
mlnínl a poiliti vojsko na hra
OitíB''
1'ocliybuje st vlak la jt to do
lovné aněil odpovědi bulharské
viady
Die zpráv dollých do hlavního
tanu povMilci kiMio sali)nnlo v
Kaiorn no bil v plartifnich a
tioo mrtvol teti a děti je tam po
sud ovpohlbrných
Novinky 1 llnwood
Minulou neděli hráli zde v
mlč hoši c l'rK1e našimi Ten
tokráte Pražáci vyhráli 14 proti 7
Letos o svatém Václavu bylo
zde ticho Žádná muzika ani
pračka
Při uravfránf novinek dozví
dáme se že je pan Frank Blatný
st povážlivě nemocen V nudčli
zaopatřen byl av svátostmi
Minulé úterý oženil se pan
Jan Šavlík se slečnou Pavlo
vou dcerou pana Matěje Pavla
V pondělí odebrali se novomanže
lé do Minnesoty kdež založí si
nový domov Přejeme jim mnoho
Štěstí v tomto novém domově
Minulou neděli hostilo naše
městečko mnoho krajann z Prague
Jak dalece nám jest známo dleli
zdet p Tomeš Šimánek a manžel
kou pánové Frank a Jan Polák s
manželkou slečna Kubíkova pan
Cyril Svoboda a pak hoši kteříž
hráli v míč
1 í
7KK01TH U 31 AU V
pomocí vicněmeckých polských 1
aocialístických poslanců docílili
ie nebudou cialaitánštf vojínové
přináieti žádných obětí maďarské
opposicí vládní která činí starého
mocnáře nervosnlm
Zmizení móbilisafioích plánů
nodobních listin ( úřadovny jízdní
divise staníslavské přináležející
ku Ivovskému sboru armádnímu
je nyní považováno za obyčejnou
zemězrádu Účetní poddůstojník
Dodnar přidělený k divísijnlmu
Štábu scházející listiny s několik
pomocníky ukradl av ujel prý
a i mi do Ameriky lako účetní
Ai 1 íiit ním Itálii věděl dobře kde
A„i„r-ni 1nUnm-ntv nalézaií
dovedl se iich beze všech obtíži
zmocnit Nastrojil věc tak jako
bv se vloupali do úřadovny zloděj
docílil tlm aspofl toho že bylo
Dodezření uvaleno na jiné a měl
Času k útěku Protože ukradené
listiny měly vysokou hodnotu
jenom pro Kusko Bodnar uka
zoval v posledním čase mnoho
peněz jest pravděpodoboo ie
koupilo listiny Rusko
Balkán
Před několika dny shořela
parní mlátička p Matouše poblíže
Abie zrovna kdy! mlátili na jeho
farmě při čemž shořelo též nfiko
kolik stohů obilí
Manželka p Jos fcarcala na
lézá se už po delší dobu v Omaze
kdež hledá lékařské pomocí Mi
nulou sobotu obdržel její manžel
zprávu ie jeho manželka musí
být operována V pondělí ode
bral se pan Darcal do Omahy
kde hodlá počkali na výsledek
operace
Okresní šknldOžóřcepaa Jos
C IlruSkaz David City navštívil
nás minulý pttuk a sdělil iám že
eho manželka a itho be tra ubírá-
rají se na návštěvu tlo Iowy a že
až do Ltnwood doprovodil b
v-čcrním vlakem odejel k domovu
naříkal si ale že se mu tam led
bude stýskat
Ondyno mohl potkat dost
velká nehoda p Matěje Chromýho
Nalézat se ve městě s potahem
Nějaký uličník přepjal mu otěže
na nepravé kroužky čehož si pan
Chromý nepovšiml Odvázal po
tah ajlkooě však nemohl udržet
títe dali se do běhu a p Lhro
m# byl ( povozu vyhozen Jemu
a Štěstí nestalo se nic ale povoz
byl hodně pošramocen Iiylo by
už věru na čase by se někdo o
takové ničemy postaral tak aby se
stali neškodoýmíneb za chvíli ne
bude se moci večer pořádný občan
odvážit na ulici aby ho některý
nezbeda něčfm neuhodil
Zdi se nám že zde máme
poslední čas několik lidí kteří ee
rádi starají o jiného jen ne sami
o sebe a rádi by poroučeli co ten
neb onen by měl dělat Na jiném
chybu vidíkdyby byla jako stéblo
na sobě 11 tle nevidí koy&y tyi
jako Ukfonoí sloup bez drátů Co
naplat tak to vždy bylo bude
zůstsne Myslíme ale že mno
hm lépe by každý udělal kdyby
si napřed zametl před svým prá
hem a potom teprve aby lei za
metat jiesm botrab
— školní lada ptijaU v mha
li odlétané minulou aifeJa ve
tu piány k tuťku jnlm I strn
uta a Ottuhy na ln lom nité
vytli Iknly na 1) l K ul Ha Ittva
It mi Máli I) ono a idrns-r
oiií( "knmitn" 4 ptotťMa la
dmu n piiti Iajiniolku I
vrrtyniu ntlrnol'y ihned oni
mil te Ukalní lada přijímali bude
„ltiw j SVíIuJ liiiu
tu Ut
— KKAJANĚ kdylzavftite do
South Umahy a budí te i přáli
(tolilédnoiiti idi jW jalky obraťte
na starého hostinského
VA( IiAVA DlIlKLKtr
v č 3701 J ul
na západ konci mostu kde se vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co nejvzornější
VÁC DIBELKA maj zkušený
hostinský tatí
— Minulou středu odpoledne
postřelen byl černoch Charlus Jo
nes Diiff McCunem Nepohodli
se při jakťsi hazardní hře v pří
sklepl Pivoňkový liniový a po
Irižděný McCuue vytrhnuv revol
ver vystřelil dvakráte na Jonosi
dna kuli: vnikU tomuto do no
hy druhá ho minula McCune
prchl a Jones dopraven do south-
omažské nemocnice
- Daně pro rok 1903 jsou
platnými 1 října a ptanou se
dlužnými 1 ledna Taxovní ko
misař Fiugerald dokončil své kni
hy a tyto nalétají se nyní v rukou
městského pokladníka Dle no
vého charteru všechny daně stanou
se dlužnými 1 ledna a musí býti
zaplaceny najednou
— Elegantně a pohodlně zaří
zený hostinec vlastní
Jan Červeny
na roku 20 a Q ul v So Omaze
ÍUzný Metzův ležák stále na čepu
NejlepŠÍ vína likéry a doutníky
Mimo to má naskUdž hojné záso
by výtečných kořalek které pro
dává levněji než kde jinde Jdete-
kolem neopomeňte se v hostinci
tom zastavili neboť tam najdete
ždy pěknou společnost a Červený
vás vždy ochotně obslouží
— Řády Omaha £144 ČSPS
Omaze a Hvězda Svobody čfslo
143 ČSPS- v South Omaze zvolily
zástupce do sjezdu mohutné
ednoty té chvatně známého kra
jana Bedřicha Dientsbiera Sjezd
pořádío bude v St Louisů v mě
síci červenci 1904
POZOR KRAJANÉ t
PotUJni přtltlitott
Dallt mobUisatt lurttki mrmiáy
Sultán nařídil mobilisaci dalších
£tyl divísí vojsaa obsahujících 4
' prapory Očekává te Ie fcude
polovička tohoto vojáka vtýdou 1
' Soluni Další čásť bude soustře
děna v Drinopoli
Nepříznivé odpovědi Rakouska
la Kuski oa poslední bulharskou
notu okolnoif te ostatní moc
nosti posud aeuzealy za dobré
na notu odpovědět dále oznáme
ní Ie Německo povzbudilo vojen
skou strana v Vildic Kiosku způ
sobily Sofii 'nemilý dojem
' Celkem vlak se stav věcí oezmě
nit Dle některých zpráv je mezi
Tureckem a Bulharskem vyjedná
váoo za příčinou rozřešení mace
donské otázky
Bulharský "íDnevnik" praví Ie
noslala Porta Bulharsku notu
li je I ádá aby spolupůsobilo při
nekustt O utišení Macedonie
Bulharsko na to odpovědělo Ze
i aapottebí aby přeatalo turecké
i ba vraždit macedooské kře
afaay aby vzalo Turecko své voj
ku
Máme již jen 30 dní času
orodání pozemku tak zvaného
'Wishard rsnen 7i3!o asra
Bylo nall snahou založit zde pěk
nou českou osadu která by se
pak rovnala jedné z největších
osad v Americe oeb o Clarkson a
okolí jeho jest jil známo Že jest
to ryze česká osada — nejen
Že jest to česká osada ale te
zároveD ivornost přebývá mezi
námi Ale jak se zdá krajané
naši přijdou již pozdě neboť po
zemky tyto budou vzaty z prodeje
aneb cena jejich bude o mnoho
vyšší Protož neoechte ai kraja
né příležitostí té ujiti
Dále máme do prodeje mnoho
tisf: akrů pozemků v růzoých
okresích ve státu Nebraska a tisíce
akrů v polední a severní Dakotě
Dále máme na prodej několik
pěkných residencí v našem měste
čku laciné i dražší Při všech
kupech zaručujeme dobré vlast
nictví neb napřed prozkoumáme
výtah S knih nežli jakákoliv část
ka vyplacena jest Prosíme o pří
ze 5 krajaoů
FOLDA & MUNDIL
a6— Clarkson Neb
Iloinc ťurniturc Co
505 sev 24 ul- v soutti umaže
má na skladě hojný výběr nábyt
ku koberců kamen a pod Zboží
prodává se za hotové nebo ua vý
hodné splátky Výborné zboží
vzorná obsluha 34 —
Krajané již potřebují dobrou
práci zubařskou nechť se obrátíš
důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra Baileyho jehož úřa
dovna nalézá se v 3 poschodí
Paxlon BlockuOmaha —
— Ve vážném nebezpečí ocitl
i ji
re v SODOtu oapoieane vazeuy
krajan pan Joseí Kadavý majitel
pekařského závodu na 26 a N ul-
Pod viaduktem y ulice zasazen
byl povoz jeho vlakem Union Pa
cific dráhy následkem čehož pan
Kadavý byl z vozu vyhozen a bo
lestoě zraněn KůS jeho vyvázl
bez pohromy K zraněnému kra
janu povolán byl dr Slabaugb
kterýž zjistil že panu Kadavému
nebyla žádná kost zlomena Letni
přátelé p Kadavého jsou potěšeni
ze žťastného jeho zachráuěuíl
— Povolení k fiatku vyzvedl
si p I JJOlezai 13 roso starý
aaletou sič Kstie kmentovou V
neděli dopoledne spojil KevChuo
delák snoubence v kostele Panny
Marie nerozlučitelnými ponty man
želskými Nechť přijmou novo
manželé srdečné blahopřáni našel
Vzorně zařízený a trojně zá
sobený hostinec vlastní
Jan Itartoft
na sev záp robu ío a Q ul
Vždy čerstvé pivo na Čepu oej-
lepší vína a iiKery a nej jemnější
doutníky' Rovněž i chutný za
kusek jest v Bartooě k dostání
Zajděte1 k Bartoňovi jednou a ru
číme vám za to' že podruhé při
jdete k němu opět ' '} Í7xim '
— V sobotu večer skončen byl
karneval pořádaný spojenými ló
žemi AOUW Pořádající výbor
jest a výsledkem karnevalu plně
spokojen a čistý výnos obnášeli
bude as $3000 Slečna Mamie
Fitzgeraldová prohlášena byla za
nejoblíbeněji! učitelku obdrževši
1124 hlasy Ve středu dnes
večer korunována bude za králov
nu karnevalu
— Velké přízni krajanů našich
těší se zajisté zkušený lékař
Dr II J Abcrly
na rohu 24- a L ulici na druhém
poschodí V každém případu mfi
žete se nad spolehnout Zvláštní
pozornost věnuje ženám při poro
ďu V úřadovně k nalezení od
8—9 hodin ráno od 1 — 1 bodin
odp a od 7—8 bod večer Číslo
tel 1365 50xm
— Ve f ptodejl pra tlmeikl I
t!na 14 'u41i' Hifi i Hi'nk
v ltnA ktrta a (bř pil prodá
i la f 1 o u J V Vaha na 14
a N ulití ia rrluu binnu jen 7jt
— t! J V Vatsa na 14 a N
ul btiiln po nHnlik tlitft f -roiti
filk)'(h allrvlin I ni(
piodávané oťyčf t la trnu al do
í I 7} a tirio a !i vrikot( od
} al do H ve výpiol i mm aa
Ji 00 plr
— Práv nbdrlrl velikou iáo
i„ „„! i-- ji" r i
jttíkv kaiiíay Riniiy hřebeny
a (mé tbři znímý řc-ký obrhod
nik pan J V Vatrk n 14 a N ul
U otUo koupíte lacino
— V pátek pozdě vcti-r roithodl
n vUI suud v Lincoln le krn
Charles Vaněk povinen jest zapla
tit alč- Marii Krátké Í500 pro ne
dodržení slibu manželského
— jste li trýzsěni Žíitní zastav
te se jen v obchodě p J J Malé
ho na rohu 24 a Q ul který vám
vždy ochotně poslouží výtečnými
chladivými nápoji jakož i zmrzli
nou Má na skladě každodenně
čerstvé chutné pečivorůzoé ovoce
cukrovinky školní potřeby jemné
doutníky tabák kutlavý žvýkavý
ba i šHupavý Malý jest veřejným
notářem a obstarává tčž pojištění
11 nejspolehlivějších společností
Krajané učiní dobře když v kaž
dém ohledu obrátí se na Malého
který je vždy vzorně obslouží gr
— Policejní náčelník Briggs za
hájil křižácké taženi proti všem
podezřelým osobám V poslední
době událo se- v městě několik
krádeží a proto se policejní náčel
ník rozhodl vyklidili město od
podobné havěti Policie zatkla v
sobotu v noci šest podezřelých
lidí a více jich má ještě na mušce
— V pondělním večerním zase
dání městské rady požádal Peter
Lenagh město o náhradu 1 195 za
zameškáni obchodu a za nemoc v
rodině následkem otravných vý
parů z louže oa 37 a L ul Po
hledávka tato odkázána byla ů
nančnímu výboru a městskému
právnímu zástupci Přijata byla
ordinance Queenanova kterouž se
nařizuje motorákům na linii Al
brightské pouliční dráhy aby vůz
zastavili když vybírají jízdné Též
přijata ordinance Broderickova
kterouž se nařizuje všem železnič
ním společnostem aby umístili
hlídače na křižovatkách v hraní
cích města- V téže schůzi byl
jmenováni registrátoři pro příští
volby a z krajanů jmenováni byli
v druhé wardě Frank Faníerllk
John Ficenec
— Dříví vápno cement plast
%td výhodně koupíte 11 Crosby
Kopietz-Casey Co Mají též velké
výběr všech druhů uhlí Zkustý
a budete spokojeni s váhou i do
brotou zboží Úřadovna jest na
N uiici mezi 24 a 25 v Johnyo
nově pozemkové úřadovně 6—
v brMTj
Jíl plitti poodřli dne 5 lljna
vtirt odlétána ttd v Hun
ihfle řissýh trpublikánů !
tfk)t ta liřrli ni puisdy u
talnii-ní Četká slálnl trpullikáit
ké liisy I ronilnml (jlnr svo
lili dalrřiioii ulit} ji tu obrfnfky
tohoto snění:
Cltul W
t a - —
tnm mni Čr-dkými reptibl5ány by
ralotcil byl klub I českých re
publikánů v naďm stáiě Ktiiý by
svým sdrul'-ním a vrřrjným vy
stoupením upozornil lirM politi
cké kruhy ia bťteme podlin v té
straně
Tím možno li prospěli bychom
celku i jednotlivcům po celém
státě tak aby se nám doslalo za
slouženého uznání a zastupování
rozličných úřadů ku kterým jsme
oprávněni an tvoříme velkou část
občanů kleli jsou mezi prvními
ve správném placení a vykonávání
občanských povinností
Jednou povinností každého ame
rického občana jest by měl své
politické přesvědčení n hlásil se k
té neb oné straně
My souhlasíme se Gtranou re
publikánskou a jejími zásadami a
máme za tu že jest stranou po
kroku a hledí by zem tato a její
občanstvo v nejvčtší míře prospí
valo
První krok ku sdružení učiněn
byl v Lincoln v poslední rep
státní konvenci kde z českých zá
stupců zvolen výbor který Vás zve
do poradní schůze pořádané v
Omaze v pondělí dne 5 října 1903
v 8 hod večer v Royal Arcaoum
Hall v Bee Building v 7 poschodí
V té době odbývány jsou v
Omaze slavnosti rytířů Ak-Sar-
Benových a všechny dráhy snížily
do Omahy značně jízdné
Nadějeme se že bude-li Vám
to jen poněkud možno budete
přítomen aoeb aleppoQ povzbudíte
některého 1 čelnějších Vašich kra
janů k súčastnění se schůze
V úctě Proi výbor
Torr Airrx tídxxtq
HBatPnWaglffiMniffa
fc 'Sa % I
óOO X V MIV lUtlí Omaha XH
f% I t Lil I _ií Nlvil BKiprfli)! l#tii ii')li
rUlIZIÍÍilll Učil li Zdili tT'
mollioly 1 'ln l J V M I' A H Tf lHivlk lhiltuiil HHvnl (-
4K'Tirim I liit'inH 'iif Ilmiliiruni ilnit iiniiii ( k mii6m
Stiiihtitum iitnptilt-tor n tirí t y i ililHi i ttrarv ptikvit ikolu naritttvit
Pumatnili bI lo)ii ni híh iitMiiá I '4K IMI ul iimSmli %
1
VÍNA A LIKFRY
Zvlrtstní výhodná nabídka
vín a lihovin
$1100
$750
$550
za
$100
Činíme niUleduvní kombinovanou výhodnou nahfdku za knpnf cenu abychom
uvedli ve zmimost naíie výborní zísoby a proto uíinili Jsme kombinaci 8 lahvi na
Sich nejlcpšlch druhft Oilporufujnme tyto liplnĎ čisté výborné druhy zvliiStě
pro lřkařskí uřeln Jest to zboží vzorní jež by mClo býti chováno v každém domě
pro případ nahodilí potřeby a nemoci
Lahve pakovány jsou bezpečné v pěkné jadnoduebí dřevÍDÍ bední za naM
dohlídky a nebude li vám možno seznati že obdrželi jste lepší hodnotu než Jakou
mažete doitat v&ude Jinde mfižete nám zboží vrátit! a my s radostí vrátíme vám
neprodlení vaíe peníze Pamatujte že posýláme úplně vyplacených Scat kvartů
ta kupní cenu ($400) (ceny 5 50) nebo dvanáct kvartů ta kupní emu (750j (ceny
f UOO] jak následuje:
2 kvarty Hillers Old Priváte Stočit Ryc pravidelná cena $200
I kvart výborného kalifornského Port Wine pravidelná cena 75
1 kvart Hilleťs Pure Rock and Rye pravidelná cena 100
a kvarty Hiller's Home Made Blackberry Brandy prav cena 175
Celkem řS 50
Celá bedna o sesli kvartech ta $400 vyplaceni neb dvojnásobně každíbo
zboží— dvanáct kvartfi celkem— ta $160 vyplaceno Tato zvláStní nabídka nepo
trvá dlouho— Objednejte si teď— PoSlete si pro cenník 8
HILLEIt LIQUOR CO
1309 Farnam St - - - Omaha Neb
— Dne 1 října zahájena bude
honební sezona a přlruči státního
hajného Carter oznámil zvláštním
přlručlm aby bedlivě přihlíželi k
tomu by všichni lovci opatřeni byli
příslušným povolením od státu k
zabíjení zvěře Ti kdož nejsou
občany nebrasskými musí zapla
liti za povoleni to fio občané
nebrasstí cbtějí-li si vyjiti na hon
do jiného okresu musí si k tomu
vyzvednout! povoleni a zaplatili
za ně $100 K honu v okresu v
němž bydlí nepotřebují Žádného
povolení
Hosti v trotelu Praha"
Bíhem poltsduícli několika dnů
ubytovali se v hotelu "Praha"
jejž vlastní chvatně známý hostin
ský p Vine Dobrovský následu
jící krajané kteří do Omahy za
různými obchodními záležitostmi
zavítali: Adolf Koubek J J Lha
loupka Plattsmouth Jerry Krejčí
New York L Snaše Miligan
Neb Viktor Laun John Holeček
Du Bois Neb Jos Filipi Clark
son Neb A S- Kovařík Jos K
Semerád J V Boí Josef Peaá
rek Howells Neb J J Špatke
Essen Neb Joho Allbrich Tobi
asheo Louia CernýUrano jci
Colorado Fred Němec Omaha
Frank Leder D& Frank Iska
Chicago III L Polenský a man
ielkou Abie Neb j F Pospíchal
F JEogler John EoglerDwigbt
Neb F I Wimer West Point
Neb Jos Jirásek Austin Mion
J Sic Schuyler Neb John ťe
těrka paní F Peterka Utica S
D John Fiala t manželkou Brat
nard Neb Frank Poivář Free
laod Wyo John Rinda Kansas
slč Anna Hruška paní ]- C
HruSka Daviď City Neb Voj
těch Vak Fr Holenda Omaha
losef Duda Clrete Neb: J F
Štěpánek Elgin Neb
Zprávy spolkové
Tábor Kolumbus číslo 69 WOW
pořádati bude svoji pravidelnou
schůzi v neděli 4 října ve dvě
hod odp ve spolkové místností
v hotelu "Praha" Členové jsou
všichni žádáni aby se sňčastnili
neb budou uváděni noví bratří a
jednáno bude o pořádání plesu ve
prospěch zvětšení záložního fondu
z jehož úroků podporováni jsou
onemocnělí a zasloužilí členové
St A Beránek klerk
Todp Sokol TyrS řís I 1
Sokolové pozorl Příští neděli !
4 tijna ve a noa oap ouDyvau
se bude výroční schůze Jelikož
předléhá volba úřadníků a jiné
důležité jednání jeBt přítomnost
všech Členů žádoucna Nepřítomní
podléhají pokutě dle stanov
A F Novák taj
Z ěeské svobodomyslné Školy
Příští sobotu nastává nové Čtvrt
letí ve škole naší protož kdo má
dítky pro školu tuto schopné
nechť je pošle aneb s nimi přijde
téhož dne v 8:30 do školní budo
vy k zápisu Výbor
— Krajané pozorl Známý a oblí
bený hostinec na 15 ulici vedle
"Creighton Orpheum jejž dříve
vlastnil Rudy Havelka a po něm
Louis Máchal řídí nyní chvaloě
známý krajan Jos Novák Bude
mu největším potěšením posloužili
vždy krajanům řízným pivkem
výbornými doutníky a nejlepšlmi
likéry Pravé plzeňské a chutný
zákusek stále na ruce Přátelé a
známí zastaví se zajiBté u Nováka
kdykoliv budou míti cestu do
města z
10NH LlfiGEN velkoobchodník lihovinami
má na skladě
výtečná stará iwrtorai i domácí ia iofir a likéry
zvláště ale proslulou z r 1881 0 F C & J S Taylor
Za jakost všeho zboží se ručí 5a
Te'efon 1815 1209 Douglas ul OMAHA NEB
Krajané kteří z venkova za obchodem do South Omahy zaví
tají měli by se ubytovati v
Metropolitan Hotel roh 27 a L ul
kteří vlastni chvivlně mímf bontlaslc
TJLgTULSt IapCŽi- Hotel tento jest řízen
podle evropského způsobu Pokoje jsou velmi čisté a vůbeé
celá obsluha jest ta nejlepší Nikde nebudete lépe a levněji
pohostčui neb Papež maje loletou zkušenost vyhoví každému
a nak jest též víbornv° společník Za vzornou obsluhu ručí
AUGUST ťAťhZ
HOTRI TFIy 4170
SAUlON TKL 1371)
►XX-
— Kouříte rádi dobrý doutník?
lestli ano tož zastavte ae o Vác
DuSátka 1348 jíž 13 ul a požá
dejte o "My besť Při tom mft
žete si vybrati pěknou dýmko
aneb špičku jichž mi Dušátko
Hojnou zásobu jakož i tabák kuř
lavý ESupavý a žvýkavý Doutnf-
níkový tabák prodává nyní libru
za 35c 47""
Sosláblý muž
Opis znamenitého reeepta zaHjléit J
zdarma všem těm kteří pomněl potře
bull 1'feělěta al tlta oznámení ad
začátku ai do konce Žádná zásjlka
na dobírku nebo léčení hambakiřský'
ml průbami
Jlil DhtJI oilíitl mule ktH trpí vymě
ním oánludkttm pokliMkt mládl Blylu mna
rJu uurte pukuar líinlm o průbu
eloktrladřml puy "pacMiinr ' eo Jinjm
lttvm léCKOlia tknj via nemohou vybnjlt
„i a nrn MM mi snici run BAZivmci
úi rojí ntrárl til ml ijtusm a přivodí ll
oemoc 1 Devyicceni
Já laam rol mnoha lt nán)edkm ti
tfennoiti v mládl a Ji truM u varlocel
nervoanmt itrátu MirMtaia alrou pamtr
trátu mutatfl atrátu SIviAaf allr na akla
alnat myall na boJáCDOat atd a Já bl duatl
bláhovm utírat a oo aal bylo raděno a co
inttm kde íetl ala brfo mt atále htr net lepe
Na konec Jaem odlet do Mará Tlaatl kde
laem navaiivil jeapoao nejpreanejvia mmw
W ltji4 mne ánlná uadravíl Tento VVblá'
vyleCllmám etaie v aera viaauietTi jciiiip
lm žlutni ikutenoatl lak tttko Jeat v te
to tem! naieati ryieoeni nuauai jaem ae pi-
moei tloym a kaauama uo irpí )o j irpci
ktrr ml dople jaeat oernnen laaiaii t uia
dnnlan ntl tnhnla anamenttébo re-
ceptuaároveB potřebnou Informaci nplne
1 niuMlnli Uká a leat tak aenaán u al
tel mttete šecha edilaU v kaidí dobra
tákárná a nepatrný poplatek Ji rim op
tento asamenltr lk vykoná ua vaa lynoji
Náaledujtc moji radu aprubujte aoanalea
nete v tom to nejlepll co Jale doaud ollvall
a caJI U via to ípln vyhoji
MmtlA mn 1 Imlfwiko a mnohfcn SUDO
vata ktH ineueiivajl Wkarakou vedu nabí
lením "pfedplau atlarma" "leenl idarma"
páay tdarma atd Jako vnadldlo na vale pě
níte a beacenne laato nebeapeiné lky aa-
ailánim Je na dobírku Ji nic oeaaeílám na
rinhfritn nemám nic na Drodel a aachovám
vaáe Imáno r taJnoaU v loch no co iádám ta
má afutby JeáUcU- fiakll ae vybojíte ia
tidnrcb okolnoati aeiádám vlc nei tenlp
malj obnna a J Jej nemueite drive aaallatl
na kft trrfwft mt ánle vvholeni a ooredete
lápeoeenltl máaluiby vám prokázáni Ne
aapomelt ie vy doatanete predule a viecb
ny Informace tdaraa a nemáte nic k placeni
nei al lete vykojenl a to Jeitě Jen au cta
C BEJiTSOS L i Boz 22 Chlcalll
Kdykoliv potřebujete bořAr k po
liHm anub k vyjížďce objednejte sl
jej v ncJvřtSI pfijenvně koní a povozů
Palaco Stablcš
C II UtElíJHÍON nuij
roh 17 11 Dtivciiport ul
KoHry Jboii vyhřívány proto
MioJno v nich poilniknoutl 1 delSÍ vý—
Int Povoy m'ino M objcduatl téř-
telefonicky TEL 257
TRŽNÍ ZPRAVÍ
1 dm 'V tlil
48 hg
SHo "
8tMc"
1UC
tle Ill
IDOIIHC "
S4o "
c "
Sc "
rwo '
IlOlSR "
"MAMA
Snuli % fh kátfi txiTá
iWMf t WIJ
Brambory n'ivi
Ve)ce irírtT
Maelo t náiiliren
Máalo furni nejlíp'!
Mialo farin Ipntni ái dobrá
Slepice
Korat
Kachny
Estsst!
Krocani
SODTB OMAHA iixtv tiK
Voli píknt aigajlepli 14-I($5I0
Krivy 1 ►©)
Jalovice '
Voli ke krmeni ti srxaST
PraaUnJlp $BSIa 0
frwaU proatMnl ST07
PraaaU krabi téiki 70
Ovce aejlapíl S S1130
JefaBaU 76(ařUC
CHICAGO dne aáH
Plenice 0r tt k okami dedáut ItiíCTH
Plenice 1 1 okami iodinl SO "
Koma 8 1 linii " aJSíOW'- "
Korná í S bili o
Oveať Sblly " SHe"
OreeC t bily " n®Vc "
ŽttoCtalolkdodini ' 0 "
Ječmen k piv áíeUm k dodáni 1®1T "
Jecmea ka krmeni k dodáni 4S "
Lněná avmeno L 1 temene aevt 1101 "
Semeno bojinkt (tlmothy)
Semeno tetelovi 10 7
živý dobytek:
Pikal al nejlaplí vol BtbQS u
Hubeni ai k proatrednim i 7bOSSU
ToU ke kment it S64 SO
Krivr I140
Jalovice 100@40
Telata SSb3"S
Texartd krmeni voli It TS T
TeXHtt Vull paatvln
Pruiia Mikl najleuli S ÍW 0 '
PraxaU lhki vybráni lrMoe8í)'
Pranta hrubi anjeTo-
itm píkná ti k T)HriJa 11 tifíLaď
Jhau M3S7
Jihtlata tipadnt Í440&H S
KANSAS tlTY dne IV září
Denice ( tvrdá k nk lncUi! 7í%íl72c bgll
1'lenlceel tvrdá k okdod dračic'
Kornt e t bili k ok dodáni 4!c "
Komat t mleh k ok dodáni 1 4l-ailV4- "
OveaE I bUf k nk dn lám 40241c
Sitoe S kvk do-jini tfc"
Heno tlmoth) vybr trn&ioio
Sne prérijní tHftSS
Eoutsky Paint Co
415 Ji 24 ul South Omaba Na o
mají na sklade nejvítíl líiobti a Iílep6t
vyuer papíru na s'enu nejnovcjAicb vzni
ku svitek od Bu náboru
Maji tet vellkv vybfr barev kku (var
nitb) itetefi a tkla viehodrub nelleoM
jakosti za cenu velice nlikou
vylepujeme pokoje papírem barvíme
ávenl lakujeme dvéře a
taven
uvnitř
vAa od dřeva
Za reí karu práci nilm
DejtrJ si učinit u nit rorpoffet na príc
a materiál tpadajlcl naieho oboru
¥ ř I
nojne tn
zásobený IrJ
vlaetni
trn ij±irrxizn
182 set 30 ul South Omaha
KrtJ&né Jií laou milovnici rlnhrébo
pokouřenf a ehtejlJi ai akuteínč pocuut
nat na vVtefném doutníku nechť jen te
ptajf po LeitDeřovveb které Jau k do
stáni téměř v každém obchodě Prodá
v Kti výborný doutulkov tabák do
dfmky iktvý tabák a vhbec má ob
chod tvfij zátDbaajř vífm rboífm jet v
obor ten spadá O hojnou vtirefí íádi
45m3 1KASK LÍITEE