Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 23, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
ti
POKROK ZÁPADU
Zuloicn 1871--1 i
v
AAIIl
n
OMAHA !mm VK ST ft KDU DNE 23 Zlíll 11)03
ClSLO M
ZPRÁVY TĚLU CKÉ
Přehled ko hvMa politického a kronika lidnatí
Z Washlnrtono
Oltrřtnl n'ť rrtrrpaif— Mnoho
dtttrlrrů —ai tg dopadne i fri
plavní tfoltťnosUt— Prttidtní é
unie
Hitchcock tajemník vnitra do
končil jit všechno vyjednáváni i
kmenem Chippewů ohledně pfe
vze(( části jich reservace která
liujltná 768000 akrů v Minnesotě
a O této smlouvě učiněno bude co
nejdříve veřejné oznámení Po
re niky ty byly prozkoumány let
ními znalci a jsou již také vymě
řeny a budou ohlášeny po 30 dní
nežli budou otevřeny k osazováni
pro osadníky Veškeré bližší
zprávy o otevření této reservace
jakož i podmínky lze obdržeti 1
pozemkové úřadovny ve Washing
tonu—
Vzdor tomu že strýc Sam platí
poměrně skvělé služné svým ob
bájcům tu tito v poslední době
1 značnou mírou opouštějí jeho pra
pory Tak velící generál kali
íornského oddělení McArthur
praví ve své výroční zprávě že v
minulém správním roce uteklo z
jeho departmentu neméně než
1344 vojínů Z těch náleželo
914 stálým posádkám což tedy
obnáší 19 4a procent veškerých
posádek Ostatních 430 byli re
krutí aneb patřili k plukům kto
ré táhnuly na Filipíny
Americký voják jnst ve hmot
ném poměru tak výborně situován
a jeho osobní práva v příčině dis
cipliny jsou tak výhodné zabez
pečena že toto desertování jest
více následkem lidských slabostí
nežli následkem amerického vo
jenského systému který se s
evropským vojenským otroctvím
nedá ani porovnali—-
Vzdor tomu že colombický
kongres v IJogotě nechce svolili k
dokončení proplavu panamského
pakli strýc Sam nevyrukuje více
'kéši'' obyvatelstvo Panamy
jest rozhodně pro uzavření smlou
vy se Spoj Státy a veřejně to pro
hlašuje Když guvernér Ohaldia navrátil
se z Úogoty do Panamy pravil:
"Uznávám že toho žádá zájem
světa aby dokončen byl průplav
a svět má právo iádati oaše spolu
působení Koocesse kteréž se od
nás žádají třeba porušovaly svr
chované oaše právo tu vzdor
tomu nestojí proti naší národní
sebeáctě My nemůžeme odpírati
civilisaci co od nás žádá a tato
půjde vítězným svým pochodem v
před"
Colombický vyslanec Dr Her
ran podal zahraniCnému sekretáři
notu od vlády v Bogoti jejíž
obsah dosud jest tajností v zasvě
cených kruzích se však praví že
má touto notou být udrženo mezi
Colombif a Sp Státy další vyjed
návání neboť dnem aa září vy
prší lhůta v níž míla Colombie
vyslovit! svůj souhlas uzavřenou
smlouvou —
Záležitost dílovedoucíbo Mil
lera který byl z unie vyloučen a
následkem toho byl propuštěn z
vládních služeb a jeuž později oa
zakročení presidenta Roosevelta
opět obdržel své postavení ktt-ré
zaujímal stane se snad jedním z
bodů j nějž se příští presideotská
kampařl bude otáčeti-
President dosadil Millera na
jeho místo proto že zákony Sp
Států jsou platnější zákonů unií a
nyní ústřední dělnická jednota
washingtonská se schválením fe
derace práce dopsala kj všem
uniím v zemi aby odsoudily jed
nání presidentovo a podepsaly
žádost ku presidentu by změnil
vůj rozkaz a odvolal své rozhod
nutí a propustil Millera ze služby
Provoláni toto bylo jii rozeslá
no všem ústředním dělnickým
jednotám v zemi a v mnohých
místech jit o tejm bylo jednáno a
taková Žádost k presidentu Roose
veltovi byla zaslána
' Presidentu bylo jii dodáno ně
kolik těcbto žádosti a on soukro
mě se prý vyslovil že vzdor
tomu žu jest přítelem uniového
bnutl jak mnohokráte prohlásil
a že jest členem jedné unie a sou
hlas! se všemi zákonitými snahami
dělníků tu vzdor tomu že nemůže
dovoliti aby jednoty dělnické pře
kroČovaly zákony Sp Států jen
proto Že mají moc při hlasováni
Kaději prý by se nechal o volbách
poraziti nežli aby jednat proti
právu a přesvědčení
President Roosevelt o této věci
podá vi lejnosti později tvé pro
hlášení
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Krmi dohra k politickému boji
V úterý minulého týon byly v
New Yorku předvolby a na mno
hých místech strhnuly se rvačky
avšak na nároží 5- ave a 118 til
došlo skoro k pravidelnému boji
mezi přívrženci dvou předáků tam
manistických kteří se domáhali
vůdcovství v onom okrsku Jeden
člověk byl v této srážce sirrteloé
zraoča a několik osob bylo více
méně potlučeao V průběhu bylo
vypáleno mnoho střelných ran a
jedině zakročení silného oddílu
policie lze děkovali že byl pořá
dek opět zaveden — Izák C
Ilopper a Daniel J 0'Connell
domáhali se v 31 okrsku vůdcov
ství a jejich průvod tvořila děsně
hulákající a lomozící chátra ejíž
křik bylo slyšeli na několik bloků
daleko Výsledek volby závisel
od hlasování v jmenovaném O
krsku Mnoho Hopperovýcb pří
vrženců vydalo se na podomní
honhu za voliči Před jedním
hostincem na rohu 5 ave a 11b
11I spozorovali vyvěšený znak
OConnellův Za řevu a rámusu
ho strhli a táhnouce ho po ulici
dále setkali se s vyzdoteoým vo
zem 0'Cnnnellana kterýž se ihned
vrhlihodlajíce ho zničili- Policista
Leooard snažil se počínání lůzy
zabránili a uchopil dva ncjvětŠI
křiklouny v tom byl ale z nena
dáni jich spoludruhy obklopen že
v útěku hledal spásu Mezitím
mu přišli na pomoc Crombie
Wm Rath Ojevením se jich byl
vztek lůzy tak podrážděn že
někteří se vrhli na Crombieho
vyvléknuvše ho do prostřed ulice
tam ho srazili a skopali že zůstal
bez vědomi leželi a když byl dove
zen do nemocnice stav jeho pro
hlášen byl za beznadějný Polici
sta Leonrd byl též pěstmi tak
stlučen Že klesl také v bezvědomí
oa zem a jeden člověk byl kuli
zraněn do nohy Konečné se
strhla rvačka mezi přívrženci Hop
peřovými a O Connellovými v níž
mnoho osob bylo více méně zra
něno a tomuto chaosu učinili
teprve policie konec
Republikánský státní sjezd v
Marylandu
Dne 18 záři odbýván byl 1
Baltimore republikánský státní
sjezd v němž postaven byl do
pele následující lístek: Za gu
vernéra S A Williams za vrch
ního návladního U Whitelock
za státního účetoíka L- E P
Dennise V prohlášeni zásad
schvaluje se vláda presidenta
Roosevelta a odporučuje se ke
zvoleni v r 1904 NynČ8í správa
státu Marylaodu jest odsuzována
dále se v prohlášeni žádá za opra
vu volebního zákona a odporučuje
e zákonodárství ohledně sto
kováni IJaltimoru a průmyslu
úfetřicového v zálivu Chesapeake
Zavodflovacl sjezd v Ogden
Do Ogdeo v Utah dostavili
se ? jedenácti stata zapadne oa
Mississippi ležících zástupci všech
obchodoícb spolků vlád a obcí
aby túčastuili se práce 11 zavoď
fiovaelho sjezdu který tam byl za
hájen Ještě nikdy nejevilo se
tolik zájmu o zavodňování veli
kých zápjdoích aouší jako nyní
když vláda už počala povolovali
na to peníze a pracuje na obrov
ském úkolu zavodněni těchto tou
ši Zástupci do tjezdu se dosta
vivší byli velice potěšení přípisem
od presidenta Roosevelta který
jest pro tavodBováoí nadšen a
předpovídá ie bude práce sjezdu
toho nehynoucí a dobrodřjoou pa
mátkou budoucnosti neboť na za
vodňováni li musí Amerika pro
budoucí pokolení velice zakládat!
Také tajemník vnitra Hitchcock
poslal delší přípisv něm! vykládá
o důležitosti zavodňováni Ta
jemník zemědělství Wilson do
stavil se do sjezdu a ve tvé řeči
vykládal Že má nemalou důvěru
v tyto západní státy že se stanou
zavodněním daleko bobatějšl a
užitečnější nežli ae vším zlatem a
stříbrem kteréž se z útrob země
jejich dobývá Dále pravil Že
má vláda dva tisíce přírodoích
znalců kteří jsou všichni k služ
bám svými zkušenostmi a svým
věděoím americkému farmerstvu
Dál poukázal Wilson na to le v
rt pro avo Inovaul naJlen a
tho pomocí le obrovský úkol
trn bude V)koiiáo lan rychle jak
to pomery dovolí Tlo řiť sikrm
lála zemědělství vyvolala veliké
nadšeni v celém lordu V pátek
odpoledne skončil a ustano
vil le budoucí sjezd má být
odbýván příští rok v Kl Psso
Tex Po dslším rokování přijato
bylo usneseni jdi ž se Žádá od
kongresu aby opravil stávající
pozemkové tákony tuk sny se
zabránilo spekulantům a monopo
listům zmocňovali se vládních po
zemků ve větších rozměrech a aby
se dostalo co nejvíc pozemků sku
tečným osadníkům a domoviná
lům Senátor Clark z Montany
byl Opětně zvolen za předsedu za
vodfiovací jednoty Někteří dele
gáti zajeli si k prohlédnutí závod
novacích prací v údolí řeky Baer
O sjezdu a jeho důležitosti přioá
šíme zvláštní článek na redakční
straně
Stávkovacl komedie
Na telefonní budově v brookly
ně pomáhali až do nedávná zedal
kům irští podávači ale jednoho
dne když nemohli stačili kon
duktor najat ještě tři Taliány kteří
náleželi také k umí podávačů ale
k jinému číslu nežli irští Majko-
vé Jakmile Majkové Taliány
shlédli praštili "inštrumenty
shromáždivše se před budovou
počali odbývati schůzi v níž jed
nohlasoě se usnesli že s Taliány
pracovali nebudou a mluvčí Májků
se odebral na to ke kontraktoru a
pravil mu: "Jestli ty "Dejgové''
nepošlete ihned domů my přesta
neme pracovat oeboť naše stanovy
nedovolují pracovali a "Dejgy"
"All right" řekl kontraktor "tak
přestaňte" a Majkové vyšli tedy
na slávku Kontraktor se sháněl
po jiných taliánskýcb podávačích
ale nemohl žádné sehnali a proto
jal černochy Sotva že tito se
objevili na lešení' sestoupili se
zase Taliáni do porady a přijali
resoluci že "oelajkujou kůny" a
také to "bossovi' oznámili a vyšli
na stávku Kontraktor pracoval
až dosud 1 černochy ale ti počí
nají být také nespokojeni a vy
jdou-li ti na stávku bude snad
muset najmout — Čífiany A
tahle ta komedie se odehrála v
devatenáctém století v němž prý
panuje bratrství mezi všemi náro
dy Hepšít
Ncitéstl zpSsobené náměsíčníkem
Pani Mary J Johnová vdova v
St Louisů zahynula i se svou
dceruškou následkem popálenin
které utrpěly při výbuchu gasoli
nu jejž způsobil desítiletý její
syn Hoch byl náměsíčník a po
máhal často matce při rozžehováql
ohně a v pátek v noci vstal a po
hřížen v náměsíčný spánek pod
paloval jako obvykle gasolíoová
kamíoka Při tom nešťastnou ná
hodou nastal výbuch který pro
budil matkua její dceru zo spánku
a když viděly hocha v ohni rychle
mu pospíchaly ku pomoci při
čemž utrpěly tak děsné popáleni
ny že v sobotu jim podlehly Také
smrt hocha se očekává každým
okamžikem
Neítéstl na moří
Pii posledních bouřích které se
rozpoutaly na pobřeží atlantického
oceánu ztroskotala se loď Mexi -cano
poblíže přístavu u Atlanta
Ga Z mužstva utonulo aa lidí a
jeden plavec zachránil se tím ie
se uchytil plovoucího trámu Za
chráněný plavec Spanři líčí onu
katastrofu takto: Parník Mexi
cano plul z Filadelfie do Veracruz
a nákladem petroleje Pojednou
zvednul ie prudký vichr a vypukla
bouře a obrovské vlny převalovaly
se' stále přel loď a konečně jedna
z nich rozLila palubu Strojovna
byla ihned zalita a parník stal se
hříčkou vln Několik vteřin byl
vlnami zmítán tem a tam a koneč
ně ae počal potápěli Tisíce gal
lonú petroleje bylo ustrašenými
plavci vyléváno oa rozpoutané
vlny aby se utišily ale všechno
bylo marné S parníkem potopilo
se zároveň jeho mužstvo neboť
všechny čluny byly bouří rozbity
a mužstvu vzaty tím všechny pro
středky k záchraně Spaněl který
podal tolo vylíčení kataslroíystih
nuvŠI parník Mexicano byl stržen
také lodí do hloubky leč na
Štěstí tělo jeho zapletlo se do la
noví a ulomeným ráhnem a to
zase vyneslo jej na povrch Plavec
přivázal se pevně k ráhnu a byl
pak po celých sedm hodin zmítán
na hladině moře až konečně když
opouštěly ho již síly byl zachrá
něn lak později se ukázalo mimo
Španěla zachráněno bylo ještě Šest
jiných plavců jež parník Vidar
přivezl do New Yorku
Krvavý ilocla
Tajný policista Itutchens po
střelil v jednom hostinci v Ians
villit Ind policejního kapitána
Hrennocka náMalkt Freda Hen
ks a radního Prtaka Iutte 1
Uoonvillp načež uprchnul a po
zdrji ranou t revolveru učinil ko
tne svému áivotu Ilutchens již
před několika lety střelil po Uren
nockou ale tenkráte ho chybil
Proč Ilutchens choval zášť proti
kapitánu není známo Toho dne
když spáchal onen vražedný úlok
oa jmenované ojoby popíjel v sa
lone a nešťastnou náhodou tam
všichni výše jmenovaní mužové
vešli Hutcheos vytáhnuv revol
ver počal po nich stříleli a všech
ny smrtelně zranil
Bezcenné čeky
Obchodníci ukládajíc! peníze do
banky obyčejně platí své účty po
ukázkou Čili čekem na tuto banku
Ale přijímajíce čeky musíte býti
opatrnými protože jsou prohnaní
nepoctivci kteří vydávají sice
čeky na potkání ačkoli v bance
nemají ani centu- Jest to zkrítka
řečeno podvod právě tak jako
když vám někdo vnucuje bezcen
nou smíšeninu nějakou místo pra
vého Trinerova léčivého hořkého
vína Toto víno bylo uznáno
všemi třídami lidu za skutečný lék
cenný ve všech chorobách žalud
ku jater a ledvin dopisy jimiž
účinnost jeho jest dokázán kaž
dému ochotně předložíme Jsou
opatřeny podpisy a adressou
Žádná napodobená přípravka ne
může se vykázali odporučením to
lika poctivých lidí Nechť tvrdí
kdo chce co chce to jest jistým
že se dosud nikomu nepodařilo
připraviti lék tak jemný a tak pů
sobivý jako jest Trinerovo léčivé
hořké víno To vl každý V cho
robách žaludku a v chorobách vy
volaných nečistou nebo chudou
krví není vůbec léku lepšího
V lékárnách Přímo zašle vyrá
bíte! Jos Triner 799 So Ashland
Ave Chicago Ills
ZE STÁTU NEBRASKA
— V okolí Wymore řádí mezi
hovězím dobytkem zhoubná nemoc
sněť slezmná íblackleg) a více
kusů jí již podlehlo
V sobotu odpoledne utrpěl
nebezpečné zranění 74letý farm
William Orr usazený v okolí
Rockíord Splašili se mu koně
stařec byl zraněn tak těžce že se
o uzdravení jeho pochybuje
— Rev H R Gould methodi
stický kazatel odsouzen byl v so
botu v Central City soudcem
Hollenbeckem na pět let do káz
nice při těžké práci Gould opu
slil manželku svou a dítky a prchl
a mladou dívkou do Sev Dakoty
— Ve Fremont pokusil se ve
středu večer 0 sebevraždu A A
Langston bydlící v č 276 jižní D
ul Mezitím co mu manželka
etio piedCJtaia vytáhl kus skla a
podřezal si jím krk Ihned přivo
lán byl lékař kterýž těžce zraně
ného muže ošetřil Jest naděje
že se pozdraví
— v ueatnce kopnut nyl v
pátek zvěrolékař dr Doran ko
něm kterýž mu přerazil pravou
ruku blíže lokte a mimo to i jinak
jej pohmoždil — - V sobotu po
stihlo podobné neštěstí dra Pal
mera v Litchíield Také on byl
kopnut kouém jenž mu přerazil
nohu
— Minulou středu v 9 hodin
večer zničeny byly v Gothenburg
požárem půjčovna koní a povozů
"Urick Fronť' a residence pí C
A Pelersenové Jedině úsilovné
námaze občanů lze děkovali že
celá jižní část městečka nelehla
popelem Škoda spůtobená od
haduje ie na 14000 pojištěni
cbnáší pouze Jaoo
— Zámožný farmer Charlei G
Doescher bydlíc! západně od
Wett Pointoďsouzen byl minulou
středu smírčím soudcem k pokutě
f 35 a k zapraveaf soudních útrat
pro prodáváni nemocných prasat
místnímu obchodníku k zásylce
Z rozsudku prý ae odvolá k toudu
distriklnímu
— V Lincoln spáchal ve středu
aamovraždu W Hugh Edmiston
člen vážené rodiny liocolnské ve
své úřadovně v Richarda hotelu
Ve čtvrtek ráno v 7:30 hod nale
zena byla mrtvola jeho ležíc! na
podlaze a kohoutky plynové byly
otevřeny Sebevrah byl 25 roků
stár a členem pojišťujíc! firmy J
M Edmiston & Son Bratr jeho
Artbur R Edmiston řídí poboční
úřadovnu v Omaze Nev! se proč
Edmiston zmařil tvůj život
— V sohntn vef pia[
SiiholJová bydlící tsi pět mil od
Papillion dobrodružství na nU
tak brzo oetapomeue Za nepří
tomnosti jej! mule dělník Andrew
Lolieck náhle selflcl a chtěl po
střikli celou rodinu S revolve
rem v jedné ruce a t puškou v
druhé pustil se za zděšenou pani
beiholdovou a vydávaje te tebe
zuřivý řev střílel na prchající
Pronásledované Ženě podařilo se
konečně vhéhnouli do domu a
odtud telcíonovala do Papilion o
pomoc Městský maršál Gatewood
se dvěma přír-ičími ruče přikvapil
a Šílence odvezl do vězeni v Pa
pillion — V neděli ráno temřel v Da
kota City v hrozných bolestech
mtjor Rix následkem popálenin
jež utrpěl v sobotu večer Rix
po dvě minulá léta trpěl nádorem
na mozku asi před dvěma měsíci
úplně oslepl a mysl jeho stále ae
zatemňovala Po několik minu
lých týdnů upoutát byl na lůžko
a poněvadž byl náruživý kuřák
kouřil i v posteli V sobotu večer
dala mu manželka jeho doutník
když však chtěla oďejfti na chvíli
z domu odebrala mu ho Máte
za to že při tom zapadl žhavý po
pel do pokrývek a za nedlouho
ocitl se nebohý slepec v plame
nech Plameny byly sice za ne
dlouho udušeny avšak tělo Rixo-
vn od boků až ku krku spáleno
bylo na škvarek Nebožák po
čtrnáctihodinném trápení skonal
— Ve čtvrtek časně z rána za
vražděny byly v obydlí pí Hersbal
Payneové la mil jihovýchodně od
Red Cloud 57letá vdova pí Eliza
Payoeová 3 1 letá dcera její Eda
Williamsonová a uletá dcera této
Mattie Williamsonová Hrozný
zločin ten spáchán byl krátce po
půlnoci Surový vrah vnikl do
ložnice a zde nešťaBtné oběti své
usmrtil rozbiv hlavy jejich tyčí
od kultivátoru k nepoznání Aby
zločin svůj dovršil dovlekl paní
Williarruonovou asi 100 yardů od
domů a tam ji znásilnil Z trojná
sobné vraždy té jest podezřelým
Tom Madison jenž prý se ucházel
marně o ruku pí Williamaonové
jež nežila se svým mužem Po
spáchané vraždě odebral se Madi
son do domu svého prácidajce
Elmera Spurtiera převlekl se do
jiných šatů a šaty zakrvácené za
nechav v obydlí odešel Druhý
den viděn byl v Inadale a tlupy
ozbrojených občanů vydali se oa
jeho stíhání Madison prchl do
kornoviště a vzdor četným proná
sledovatelům nepodařilo se jej do
sud polapili Padne-li však rozhoř
čeným občanům do rukou stěží
ujde soudci Lynchi
WALTKIl MOIKR rMsnta
H V HAVWAltl) tajtpokl
47m
Zkuste Je a doznáte pak sami le Jste Uhodncjífho piva nepili
Z Oreironu obdrželi jsme dobré
zprávy— Tam jako všude jinde
osvědčuje se onen skvostný starý
švýcarský bylinný lék Dra Petra
Hoboko Paní M M Walta v
Goshen Orcgon jest jiným z lihl
ců žijících svědků jeho zásluh
Pani Walta píše: "Dra Petra
Hoboko bylo pro nás velikým do
brodiním Byla jsem nemocna
po několik roků neduhem lůna a
všemi jeho komplikacemi Ke
všemu tomu ještě zachvácena jsem
byla chřipkou Tak jsem seslá
bla že jsem nebyla a to opusr t
lůžko jakmile jsem počala uží
vali Dra Petra Hoboko začalo
mi být lépe a brzy jsem byla t to
své povinnosti zastávali Naše
nejstarší dítě 9 roků stará dívka
též více nebo méně trpěla reuma
liaiiieni od třech roků svého věku
Zdá se že si bo uhnalo silným
nastuzením — Také užívala Hobo
ko a je jí mnohem lépe
Však Dra Petta Hoboko n:n(
žádným lékem lékárnickým pa
matujte ti to Lze ho koupit
pouze skrze pravidelné mlsloí jed
oatele neb přímo od majitele Dra
Fahrneye na 114 So Hoyne
Ave Chicago Hlt
CnilPUnTINY záduchu (astbmu) kašel kataru
OUUUllU I lil I plic průdušek prSdušnfce a fartá
nu rozedmo plic prsní bolesti nastnzenlny a vfibec plicní
prsní a krční nemoce vyléčí v krátkém čase jediné—
"Simanovského Erezohorské Thé"
z Cech importované
Tento déle než 18 roků osvčdřený věhlasnými evopsktfml lékaři
vyzkoušený a jimi odporučovauý prostředek předěl veikeré dosa
vadní léky používané proti výíe jmenovaným chorobám Tisíce podě
kováni za vyléčení a uznání e rtech zemi Jest důkazem toho
Balíček s návodem ttOO poStou $120 Na prodej v lékárnách a u
obchodnfKŮ 1 léky Přímo zasílá:
F
G54 Scott St
j iJllMIIURVV) T I KcJ t
JOŇiT LTÉEN vělko ob c hodnfkTiFiovinami
má na skladě
nniucirtijowa 1
1 m
zvláště ale proslulou zr 1881 OFCéJSTaylor
Za jakost všeho zboží se ruíí
Telefon 1815
53
Í209 Douglas ul OMAHA NEB
VÍNA A LIKÉRY
Zvlfištní výhodná nabídka
vín a lihovin
1100
$750
$550
za
$100
Činíme následovní kombinovanou výhodnou nsbfdku za kupní cenu abychom
uvodil ve známost nafto výborné zásoby a proto učinili jurne kombinaci 0 lahví na
6ich nejlcpSích druhfi Odporučujume tyto úplní Čisté výborné druhy zvláítí
prc lékařské účele Jest to zboží vzorné Jeí by mčlo býtl chováno t každém domě
pro případ nahodilé potřeby a nemoci
Lahve pakovány Jsou bezpeční v pčkné Jdnoducbé dřevíné bedni za na5í
dohlídky a nebude li vám možno seznali le obdrželi Jste lepíí hodnotu než Jako
mftžete dostat víude Jinde mftžete nám zboží vrátili a mys radostí vrátíme rám
neprodlené vaíe peníze Pamatulte že nosvláme tínln
ta kupní cenu ($400) (ceny f!J 50) nebo dvanáct kvartu ta kupní eenu 7 60) (ceny
% 1100] Jak následujei
a kvarty Hillers Old Priváte Stock Ryc pravidelná cena aoo
i kvart výborného kalifornského Port Wine pravidelná cena 75
1 kvart Hilleťs Pure Rock and Rye pravidelná cena roo
a kvarty Hilleťs Home Made Blackterry Brandy prav cena 175
Celkem - H550
Celá bedna o Šesti kvartech ta $h00 tunlnctnA neb dvolnánlmí iMhn
zboží— dvanáct kvartu celkem— ta t7S0t!ptneeno Tato zvláštní nabídka neno-
trvádlouho-ObJedneJto si toď-I'o&lte si pro cenník
MILLER LMJU0R CO
8
1309 Farnam St
Omahá Neb
Zprávy spolkové
ťodp Botiolky Tjri í I
Sokolkyl V neděli dne 37 září
dostavte se všechny do schůze
jelikož velmi důležité jednání
předléhá Anna Bílek taj
Velkovýbor sttto Sebraska i L D
pořádá pravidelnou schůzi svou
pfístí neděli 37 září vé 3 hodiny
odpúldne v síni spolkové Všech
ny zástupkyni jsou žádány by se
do schůze této dostavily
E Bandhauer taj
10 i e Jan Has í S Eef F
odbývá achůzi zítra ve čtvrtek dne
34 záři v 8 hod večer v Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednání a placení
příspěvků předléhá Z rozkazu
Velícího Kancléře
Bed Sláma S A a P
liiM
i $11
jak
H3Sg5BEHB3B3BB2lb-
ií
Obleky
OMskfjsGU ofjíeKy
tof se rozumí
Ale jest obrovský rozdíl v nich—
Cena sama o sobi nedělá kabát nebo
oblek nižádným způsobem— Kupu
jete li oděv hledíte na střih cenu a
trvanlivost -a to jest co vám my
můžeme nabídnouti
Když koupíte "Browning King
Co" avrchník nebo oblek jste úplně
jisti že není Žádného lepšího Že
vybrali jste si ten nejlepŠÍ Zhoto
vujeme každý oděv jejž prodáváme
jej složití dohromady a iak ae nnnp it
dlouho vytrvá-a my dáme vám toto zboží za méně než za
platíte v kteémkoliv jiném místě kde nedovedou ani roze
znati jeden druh látky od jiného
Naše obleky a svrchníky počínají od
$1000 avšak máme Jich hojné po
$1250 $15 $18 $20 a $25-KoIIk
chcete platit!
Žádný oděv nepadne jako náš
BROWNING KING & CO
a víme