Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 16, 1903, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
CÍSAŘOVNA ALŽBĚTA
Nt 1 VIUi lfU
li
T
K A rit OLA fi
rti i liui
V kiin ittii hcuiti "tt sUtého
la"' t Nit lidUl juli SslkS
dyavt — pod it#nui hrsťinky
Ttlekyové — l (iilon svou po
Istnicl
l
Žily ditttní (tmy sor# vy
hfhsi t ipotrtaotu sh lllnl
listiny ptokssnl nipoobil
ttrptijt-mitottí
I'tr lo vltkit iJtlovaly ifl vil
spoIvtooMi vtbutovsla Jnlit vlu
ti na prochtklcli pototooil
jJnoho jítr oblevit s v bytí Jq
tiiai bavorský datonik i sval jí
jménem vévodkyot LuJoviky k
návtiiví
Dfltojn(ka přijala Gim
Vyhnula se pot viol slovy tdvo
řilýini vlídnými! hrsběnka jo prý
Útce oemoco divy si poiviol
vévodkyoé jest pro ni neobyčejně
viácné přec l díkem musí j od
mltooiiti Vívodkyní spokojit i f vzka
zem tle Gitty zmocnil ic od té
chvil ttrach hrůze
Necítil jii doiti v jistotě
vSděla dobfe le vévodkyně Ludo
ví k zni Julii šarkadyovou ode
dvora v Pelu Že by její podvod
vylel ihod o jevo kdyby ae i
ní setkala
Rozhodla ae tedy rychle ie
Nizzu opustí
"V hotelu řekou ie odjedeme
do Benátek'' myslila si "vystou
píme víak v blízkém Monaku po
díváme se na pověstnou bernu v
Monte Karlu a odplujeme pak s
lodí do Anglie Zde se stopa
ztratí a julii Šarkadyovou pak ne
najdou byť by ji i sebe více hle
dali"
A učinila také co si myslila
Nešťastnou oběť svou vlekla
dál
Utíkala oí prchala aby se nic
zlého nepřihodilo ani jí ani Cíttě
která jí přísně nařídila aby nikdo
nikdy o julii se nedověděli
Večer sedily jíl ve vlaku a ti
kdo se v Nizze ptali kde ie zo
stala hraběnka Telekyová kdyi ji
na obvyklé procházce oeviděli
obdrielí za odpověď ie hraběnka
odjela do Benátek
Před hernou v Monte Karlu oa
rozsáhlé mramorové terass seděli
důstojníci raných zemí i národav
u kulatého mramorového stolku
Byli zde vylil důstojníci frsn
eouzštl italští ipaoílStl rakouští
i mexičtí a v nejkrásněji! shodě
vypravovali si francouzským jazy
kem vojenské anekdoty hluíoě se
smáli jelté piloěji srkali draho
cenné lampadské z vysokých
iíhlých kalíiko
ftayz uitta spatřila tuto vese
lou spoicnot zacnvna
zbledla
jun veoia se i ni poa pszi i
ucítila tedy jak s Gitta zachvěla
"Co J varn uittof ptala se
julie pozorlívě
''Spatřila jsem někoho jeho!
spatřeni probouzí v duti mé slaď
kohořkf upomínky odvětila
Gitta zadívala se upřeně přes
ramena Juliina ku stolu dflstojnt
ckému
"Starý zapomenutý ideál?''
mála se Julie
"Uhodla jst Nemyslet si i
Jsem byla vidy jea služebnou
milovsořhu l lililasho nír
('nu slttli sir) da liry
vUkll
Sto hsnko?
I'rehrél
!# stl Itsnko'
1'iohtll
I ri it trsnksl
rrohtál
Tisíc Itsnkftl
Fřtihiilt
Hyla po vlerot
lít lnic frsoka!
Usnka vyhrála!
s uitiMi tocua ts sin v niž i
biálo tváře lidí kolem stojících
plynuly v jedou massu hlavu její
jlmtla závrať nohy s Jí třásly
Julie sdílení s dívala na hru
(nttioii
Ala throzila se teprve kdy! po
lilédls oa spoleřoici jejíi tvář
byla smrtilo bledá
"Pojďme" leptala Julie
"Pojďme" odvětila Gitta "po-
spělme si sice ta omdlím
Kolem hracího stolu tísnit se
houí lidí
Obě dámy musily si cestu vy
tlačili aby se mohly odtud dostali
V této tlačenici Se Eskobedo
obrátil a spozoroval Gíttu
"Ach slečoo dobrý večeři Vy
jste tu také!" tázal se vesele ja
koby nikdy nebylo mezi nimi Žád
né mrzutosti
"Ano jsem tady také
ano " koktala Gitta stísněným
hlasem j
"Hněváte seř"
"Proč bych se hněvala? Musilo
se tak státi bylo to v knize
osudu psáno "
"Odpustíte mel?"
"Byl to sen jeni pominul '
Šeptala Gitta a přijavši rámě Juli
ino hleděla se dostati ze síoě
Eskobedo doprovodil dámy si
ku dveřím
Zd po vojnsku j pozdravil a
rychle se vracel k hracímu stolku
kde Štěstí bylo mu neobyčejní
příznivo
Vyhrával celý večer
Jiných!1
"fo jsem již poznala uitto a
sotva dovedu si pomyslili ie vy
žena tak hluboce vzdělaná vážná
hrdá jst příbuznou Sáry Smr
ťové"
'Ani Sára Smrťová nebyla vždy
Sárou Smrťovou! AI nechrne
tobol Pojďme do herny hra hned
počne budm se bavíti abych
zahnala myslí tvář vojína kterou
jsem prv spatřila"
"Milovala jst ho velice Git
to?"
Gitta sevřela rety vzdychla si x
hluboká a přisvědčila pouze němé
hlavou
"Bylo to jií dávno Zapo
mněla jsem na něho Ale byl
ke mni ukrutným Jmenuje se
Eskobedo před léty kdyi jsem
ho poznala byl ipanělským kapi
tánem Teď je generálem v Me
xiku jest osobním přítelem pro
slulého Juareza presidenta re
publiky'' "Byt vám nevěrný?" tázala sc
Julia soucitně
"Psal mní íc rodina jeho ho
donutila aby styky se mnou pře
ruíil Ji mu vířila AI
pojďme již srdce mni tu krvácí!"
Vstoupily do berný
Osud chtěl tomu ie generál
Eskobedo o němž Gitta prve
mluvila octl se před Gittou a
Julií
Generál vlak Gitta nepozoro
val byl zamySleo a silni hrát
Gíttu Dové spatřeni generála
neobyčejně pobouřilo
V duli jejf pocity vířily vzpo
mínky oa doby uplynulé znovu se
t ní křísily
Nu ovieml
I ona byl ženou slabou ienou
jel vidy najde omluva pro hříchy 1
Jasná hvčzdoatá obloha prostá
úplni mráčků usmívala se do ne
konečného zrcadla — na hladinu
mořskou
Gitta sundala si z hlavy klo
bouk rozpustila si vlasy a plnými
plícemi snila do sebe čistý svěží
vzduch
Usadily se na mramorovou lavi
čku nad břehem mořským
"JJovolte abych si svou zrní
meoou hlavu opřela o vale rame
no" pravila Gitta položivši hlavu
oa rameno Juinno
"Hleďte má drahá Skoda byl
sem ehoditi" odtulila Julie
"rrohrála jste viecky peníze
viďte?'
Tak jest "
Co si počneme? Já — jak víte
— nemám ničeho kromí několika
kousků spt-rko"
"Šperky a zavazadla nelze zde
zpeněžili Budu psátí Sáře Smr
ťové"
"A pokud nedojde odpověď
budeme tady čekali?"
Ne ne! Musíme pryč odtud!"
zvolala Gitta prudce
Bez peněz?'
ez peněz a se srdcem zbičo
váným Julie!"
Vy pláčete"
Eb ráda bych umřela skočila
do moře anebo vrazila si nůž do
srdce! "
ro měničem pazisti nikdo se
blížil
Obi dámy umlkly
Blížící se postava byl úředník
herny toho doupěte hříchu i
zkázy
Stanut před Gittou a neoby
čejnou zdvořilostí ji oslovil:
"PromiSte mé dámy VSe
straoné pozornosti banky neušly
vale dneioí ztráty Jsem zmocněn
hlavou banky dáti vám k disposicí
takovou sumu peníz abyste mohly
dále odjeti
Což pozorujete tedy hráče?"
ptala se Gitta s jakýmsi zájmem
"Arcíže t velmi podrobně
Tem kdo ztratí peníze dáme ce
stovné aby mohli odtud odjeti
ty kdo djstí nerozvážně stávají se
sebevrahy pochováme oa své ó
traty"
A i rH m i
"10 je ukrutná milosti pro
hodila Gitu
"Naopak (est to oejkrisnijSí
znamení lásky k lidstvu"
Pak krátce dodal:
"Kam byste si přály odjeti mé
dámy?"
Do Benátek" odpověděla
Gitta
"A kdy?"
"S nejbliiSím vlakem"
"Ten odjíidí ráno o deváté ho
dině"
Cestovné budete mítí ráno o
osmé fcodioi v hotelu mé dámy
Smím prošiti vás o vaSe jména?"
"NaSe jména?" zachvěla se Ju
lie "Ne oet Gitto nesmíme př£
jati od banky cestovné o aašíj
prohře a o odjezdu za peníz t mí-1
loiti tidtitttf I ) ptslo v HOVÍ
h a ne jntťne it# to
jn#8l st Jme 'hi loti
pokuoiii "
Tud ilt Jalit U tem t y
ie luí !ř! n'i Wkuf vlm'
- cibittila t V Ntikmolntu é
iídofkii — "si naMirnéhe t
[tlovrtiliit nrfi!fif řijii Itulrm
pláli aťo teti (tstdvsli dnml a
biltl Ai pomntvMO '
přkiji" oiřtil t-snkovnl ú
NJnlk a klidni odrUl
"Co tď tiittot" táisls st J ulic
stíininym hlsem
"liihlu tU gsIli MU Smr-
lutl
"A iftiisacm tady?
"Ano pokud ptoíi nrpřijdou
tivime do svttti svrinic a
vyhnrms se aviJávťm irsk&m
"A osvítiv) li vás generál?
"I'k bych zapomněla na vlnky
své starosti oa vlečko své nrili
stí Ale pi nrríl oeptijdel Gcccrát
proitiluvii k nnělk upřímni jo
t pouhé f Jvofiloili anebo chtěl
ulthčiti trochu svému svědomí
kdyi mne spatřil Oh já znám
můře dobře!"
V prOjezdě podal portýr Gitlě
drpcti
sotva pteJ peli minutami ji
přinesli" pravil s poklonou
Drpeie bvls z Paříže
Gitta zbledla jelté více než
posud
Kdo vi jiZ o tom ze jsme vy
stoupili v Monaku? ' pomyslila si
"A zejména v Paříži?"
Gitts rozbalila telegram
Posílala jí ho Citta-
Telegram ten zněl takto:
"Telegrafovala jsem do Nizzy
do Mexika a do Benátek Mám za
to že v některém z těch měst bu
deS Jsem pronásledována musím
prchali Julii dali hlcdati z nejvyl
šícb míst Kam se obrátím nevím
posud sama NejbližSÍ zprávu po
slu ti opět na lato Iři místa Do
staoeS li mou depeši upozorfiuji
tě abys dračíma očima bděla nad
obětí odveď ji oa neznámá místa
můj Život pro ni jest v nebezpečí
Citta
"10 je dlouhý telegram! pra
vila Julie "Zajisté se něco stalo
"mihoiii juty moj znímý v
Pařfží prosí mne o malou laski
vost''
"A jak ví Že jsme tady?''
"Náhodou moe Da5el Telegra
foval za mnou na tři místa'
"Musí to býtí laskavost netmfr
ně veliká když o ni prosí v takové
depeši
Jedná se o lásku o lásku!''
usmála se Gitta ledově a uschová
la depeíi v kapse
Nahoře v pokoji klesla Gitta oa
divan a ztrnule pohlížela před
sebe
"Nuže nebudeme telegrafovali
Sáře Smrťové? Bez peněz se zde v
cizině zbHzoíme' pravila Julie
"Ne nebudu telegrafovali'' od
poveaeia uitta septem nrube a
divoce " Ale proto buďte po
kojná Julie Zítra odjedeme"
Julie si ulehla Gitta pak zavře
la se ve svém pokojíku a otevře
nym oxnem aivaia se na more na
pohled nekonečné v němž hvizdy
se právě koupaly
"Nezbývá jiného než vrhnouti
se do moře" leptala si tile "Bez
peněz nemohu s Julií odjeti Citta
sama rozběhla se do světa a ani
nevím kde bych ji hledala
Mám říci generálovi? Ab Že
'tiuts dobil ktal s t (inu
po4 rte# irtilui edpmiils
mM?' neslil si neril
Gitta plna bolu t Uř-npiii při
titkia kiini tsmeitove na ptt
Mttc ttťsllo ra sem mal
pMHlfkO
Gul s kleila c pianltko
ivtdia
iMouho dlouho dívsla ni
leltltt liiUk
"Mim ho cttWiii? Smáiiř'' u
vslovsla v duihu "t)lWu lí ho
n6lsmnt(eatiil plenititi varny
tld já lnutím umřití není nikde
pro ntm cesty k ttchtáařol
iclwliit Vitu tiurm t v I ulli 10
líetku slojí (ienetil liJá ss
odpultěoí Mé tidc tnu od
pustilo il vtčer p'i pivním ilovf
Jtho Ne nerozdělám teuto
lit!''
Gitta ptiitoupita ke stolu a
chtěla lUt na svlřce spálili
Již svedla ruku pssnlčkem
"Jsk silné měkké jest to pís
ničko!" myslila si při tom ohms
lávajíc opět obálku "Ach sno!
Dsls jsem mu jednou ns pimátku
kousek hedvábné látky z oněch
lato v nichl poprvé moe k sobi
přivinul Vrací mni to Ano
tak jest Chce mni ukázstijak
věrni ošetřoval onu upomínku"
uiua poznovu pohladila list a
náhle se rozhodíš ie ho otevře
Z malé obálky vypadl růžový
čtyřikráte složený tiskopis a lístek
generálův
Růžový tiskopis byla poukázka
banky Monte-Karlovské na sto
tisíc franků
Dopis psk zněl takto:
"Drahá Gitto! Vím o valíztrá
tě cítím bolestný tlukot vašeho
ztrnulého srdce Připojeoý obnos
vyhrál jsem dnes večer banka vám
ho kdykoli vyplatí — přijměte ho
prosím na důkaz mého pravého
přátelství Má loď odjíždí zítra
do Mexika Poskytněte mně
příležitosť abych zítra mohl pro
vinění minulé napravili Očeká
vám vás zítra večer na své lodi s
úctou s láskou a s věroottí!
Generál Eskobedo"
Gitta sklonila hlavu nad stolem
nad lístkem a plakala hořce pla
kala
veoxu pocj osném ozvala se
opět ona stará ooa sladká do
jemná vlalská pí se Ti
KAPITOLA 62
Tajný policista
june sarkadyova dřímala v po
lospánkti
Zdálo se jí o domoví
Viděla jasný obraz kvetoucí do
movioy hortobáďská na pohled
nekonečná stáda koní a krav pak
viděla se v malé šedivému hle
mýždímu domku podobné cbýži
jez stoji aaieiío v pusté upjoě o
samotí z níž císařovna sama si
odvedla
Co se vleud té chvíle stalo!
vodí cnnrovna jez entela li
učinili šťastnou ani oetufií co se
Julie naplakala od té doby kdy
od-! ze své vlasti!
Julie zůstala i při dvoře Julií
Vždy nazývali jí jea Julií
A teď jest jen — hraběnkou Ju
lií Tetekyovoul
Kdykoli ji někdo osloví jako
hraběnku vždy hrne se jí krev do
tváří proto neodkládá nikdy hustý
svoj závoj který vse ukrývá jeni
viak také vzbuzuje podczřeníkdyž
po ulicích nebo veřejných místech
se ubírá
brati jsem níkdy neuměla! y uších zszvučela jí hudba
nríDcnsa leiexyova ze by si ne
dovedla opatřiti ve čtyřiadvaceti
hodinách peníze? Ab to by nezně
lo věrohodní a generál by pfiíel
na to že jsem klesl až oa pod
vodnici Ale až vlečko atícboe
Až v herni avětla uhasnou vyjdu
budu se životem hotova Co
bude Julií Šarkadyovou? Nechť
se stane co se státi mi Citty bez
toho se nikdo nezmocní aby j
potrestal''
Před hotelem právě pod Gitti
ným oknem ozvala se dojemná
vlaMká píseB a hudba
Gitta zpívala druhdy tuto písefl
před mnohými léty když kučeravá
černá hlava Eskobedova oa jejích
Hadrech spočívala
Gitti stydla v žilách krev do
očí se jí draly sizy srdce se jí
chvělo
"Ob té písně! jest to ona slad
ká drahá píseB!"" Šeptala si v
tichém vzlykotu- "Druhdy uko
lébala moe v rozkolné opojení
teď mne doprovází oa poslední
cestě'
Pod oknem hrála proslulá vlai
ská kapela a zpíval zde pěvecký
sbor
Někdo zaťukal oa dvéře
"Kdo to?'' ozvala se Gitta bo-
ácni
"Komorná" odvětil zvenčí blas
Gitta otevřela
Služka podala jí kytici z bílých
kamelil
"Pan generál Eskobedo přeje
vám dobrou noc" pravila dívka
A hudba?'' tázal se Gitta sa
hajíc třesouc! se rukou po kytici
"Znívám slečoo "
uitv přitiskla kytici ke rtům a
políbila ji
Služebná po špičkách odešla
Dole za růžovým keřem v parku
dfval se generál Eskobedo roztou
ženým pohledem do okna Gittina
viděl toto políbení i
zpěv
Chvíli jeoom poslouchala
Zdálo se jí že jest to hudba ze
soa zdálo se jakoby to v nebi
zpívali jakoby budba ona přichá
zela z nadpozemského kůru
Otevřela oči
Ve svícnech svíčky posud svítily
Okna byla otevřena a jimi za-
vznívala sem jemná hudba
Seskočila s lůžka zabalila se do
pláSti a přistoupila k oknu
Spatřila vlalfké hudebníky z
kasin pod oknem Gittiným
"Generál ebee serenádou usmí
řit! srdce druhdy oklamané a od
strčené" myslila si v duchu a
uchopivši svíčku odebrala ae ke
Gitti do vedlejlí komnaty
Otevřela tile dvéře aby nevyru
lila Gittu v požitku
Gitta měla hlavu opřenou c
Stál plakala
U hlavy její ležela skvostná ka-
meliová kytice pod hlavou lístek
a poukázka!
Julie blížila se po špičkách ke
Gitti a od zadu jí objala
"Drahá Gitto neplačte když se
vám dostalo překvapeni tak pří
jemného' pravila tiše konejii
ví "Myslím že v Monaku jsou
Gitta se zachvěla
Rychle zmačkala list generálův
i bankovní poukázku
''Trochu jsem se roztoužila
srdce mni zabolelo Julie Tato
píseS vzbuzuje ve mni mnoho
krásných vzpomínek ale jeírfi více
žalu lile co se přihodilo Ge
nerál poslal mni tuto kytici a v oí
poukázku o stotisíc franků Po
ukázku nesmím přijati: viďte že í
vy byste ji vrátila? '
"Pan generál patrni vf o našem
neStístf je mu známo že jsme
vlečky peníze prohrály"
"Přijmu li ji budu generálovi
hmotně víční zavázána''
"To limi Jm lom jik p
% s v jt pni til
jtkfm im liil fú U)l
it pi-piv spatřil v hřmi u
si r
' Mi t ř pm tUeu tlciu tibu
nm( plM Jitu n pHirtj!
A plut t)te penti mo
"PoliHe mu jt tedy lpít eie
Ulo klliut "
"A o o uiitiím to Vlitím mu
je sno
Gitts tis Unilku ie itftijilila
Psk d tlslt mlrnějí:
"Ntmlm nikoho po koni I y
thqtn mu ) poimy spět Moiiic
Ifsrtka nemalém císím rukám
ivfliti Budíte lak lssksvá milá
Julie odi-vtdite je ráno (jetu t Le
ví sama?
"S radostď'
Obi dívky se objaly postou
cnaiy spoiu jeste dlouho nudou a
zpěv t věnčí zavsnívajlcl
Hub a ipěv posléze umlkly
rasino i ccie okolí úplně se
setmělo
Lampy pomalu uhasínslysvíčky
oa stole jit také úplni dohořely
"Jak dobře by bylo umřlti tu
nei vzdychla si Uitta
"Jak často jsem vám to jii
feklal A vy jste se vidy smála
Hleďte já vás ani jediným slovem
oezrazuji Moře houpá se tak
krásni Ie vrhnouti se do něho
bylo by rozkoší Pojďte já vás
ráda doprovodím na onen svit-'
unu I4IV f9CIAU vpil
pojume Julie"
"Pojďme Nemáme důvodu proč
bychom litovaly svět jejž opustí
me Množství utrpení sevřelo nám
srdce nemáme naděje jsme žebra
čky octly jsme ae před nejvčtší
materielnl hanbou '
i i J t : _ i tkt i i
i4uejei auejei vzdychla si
Gitta hořce a poirvslila si na do
pis generálův
Mohla by míti nové naděje
kdyby nebyla žebračkou kdyby
nemusí! piijali peněz od generála
Gitta zápasila sama sebou
Julie očekávala Gittu trpělivě
připravena k odchodu
Julie již dávno uzavřela účty
tohoto světa!
Uiita vytáhla t kapsy malou
lahvičku
Pomalu a opatrní nakapala z oí
několik kapek na kapesník
Vafii bolest Julie vaše rozči
lení duševnf utišovala jsem vždy
tímto prostředkem Teď užiji bo
ja sama! Zůstaňte u mne opatruj
le mne nedovolte nikomu aby se
ke mne přiblížil"
Gitta klrsla Julii v objetí za
kryla si líce šátkem
V nejbližií chvílí již spala'
au pomyslila si Julie "ona
mne tedy po celé dny uspávala?
len zápach tuto omamující vůni
znám ještě ze světničky Sáry Smr
ťové Gitto Gitto tys oejed
nala dobře "
Chtěla pak sejmout! látek i
tváře Gittiny
Kuka však jí sklesla: prostředek
uspávači byl tak silný že i ona u-
soul Uspal ii též
Byl již večer druhého dne když
se proDudiiy
Služebná byla zde u nich ovlem
častěji ale líbilo se jí veliceže obě
dámy usnuly tak hezky při noční
hudbě i oevyrulovala jejich spá
oek
"Což zdá-h se jim právi
krásoijší sen I" myslila si
Generál hledal dámy po celý
deo oa promenádě ovlem ie
marní
Posléze objevily se večer v jí'
deloě
Julie zastřená závojem Gitta
bledá jako stěna
Generál již z daleka zdravil a
spěchal dámám vstříc
Není vám dobře slečno Git
to?" tázal se dívky
Dlouho jsem spala generále
Považte sispaly jsme hraběnkou
celý den!" odvětila Gitta
A smím věděti o čem se vám
zdálo?" ptil se tiše Eskobedo
fj j _
uuueme di ioai septaia mu
Gitta v odpověď
"Hraběnka též?"
"Ano ona také
Generál poděkoval slabým sti
sknutím ruky Gitti za tato slova
i ak hovořili o věcech lhostej
oých a posléze se rozešli
julie pamatujete se oa o ale
rozhodoutí v ooci?"
"Pamatuji"
"Setrváme při oim?"
"S radostí '
Dnes večer odjíždí jachta do
Mexik Geoerál požádal
moe o ruku
' Přijměte ji a odjeďte Dobro-
uvy oun neopouští toho kdo v
něho důvěřuje"
"Pojeďte také sebou"
"Ji?" tázala se Julie udiveni
"Co bych v Mexiku hledala?"
"Pomyslete si že iste zemřela
Že jste se znova narodila že ži
jete v jiném dílu svita I já (i tak
myslím vidyť i u protějšího břehu
jest moře i tam můžeme se do
oíbo vrhnouti"
Toužím po domoví milováni
Gitto"
Byla bych ráda abyste byla
svidkynf mého štěstí Ji a ge
oerálovoul Hshaba jak divní to
zní jak podivní acize!"
Pokimtoráol
Zasf lániB pedIzb lívfíN
i iedsvlru přeplav lístky de %Utb iuop
skfiřt pílilivů i iiejnif II reiui
? f I 00 doptstím Vál 0 vtprettnli h psiolodkh d
llambuivi Břemen Kodrittamu (tjřhnlinovou kld
deool ptáii 0 podtobaostl dopili si
EMILKISS&CO
AMVl ! rAltoAIlt
168 Suffolk Si New Yorlř
everovs léky i
4PPPVfPPPPfPPVPPfftPppf0
O
o
o
o
o
Severu v
KrvecIslUcl
(MlntraAuto o£ité a nrwile
tmvn laUy r krve hn) H
ly vráky r itvni ilary
tiVMH my a nlll tilu
Cena J1110
Scvcrúv
Ncrvototi
lel moediicfiym lekem pmll
CIvnlwtM vvollenl Hihltil
ptlnhtiotl hecfnnHl nvrvonnl
tinlentl hlavy livlerll
Cen $100
Severů v RtK"líítor ženských nemocí
tíži ne právem dAvira dam PMnit! trvale vytcCcitt v vlwvh
neprav Idol n on t ech a thonihot li ronnkílni pohlaví
kana piimi
♦
c
4
♦
♦
o
♦
o
Cena lUInSiaa
í0
Balsáitt PrQ
as soíiH
♦
O
o
♦
o
♦
'c
o
♦
o
o
Se
vyniká nade všechny Idky při kn
611 déti a odrostlých L4£i zánct a vteeuny
choroby plic I hrtanu Vy hoj i za duu na-
muzciii a chřipku uzivň-ll ttcntoc - ▼
7 mktía crotua-' o
cv váni
fcen TahUtck
o
o
Scvcrova Masť na rány a bolesti
eilčl zárodky nemoci odntraňujo rrtiiet a zahraní otrava krve
IHomá nohé rovBů při teesni otevřcaých ran otlnoenln řezů
oporft a apálcnla Cena 25 titfi poitou 2H nt&
Severů v
Životní Balsíím
Jont virea v6inu Jm6u o
hoť vlóvá nový život d celého
tóln v Zkunto ho při ziJcpé
tJez4zlvnontl nadýmáni zá
vrati a nlahlotl tena 7c
Severo vy
Pilulky pro játra
pfiaohf přirozené na Játra u
pravnjl Htolici zctlaaji chuť
k Jidlu hojí žlučnatoHt
žloutenku a žlučové kamén
ky Cena 25ťtpotMi Z7ct
Na prodej ve všech lékárnách a obchodech s léky
o
♦
o
♦
o
♦
o
®
♦
o
SI
i
i
f
p
I
JOSDUFFY
velko-1 malíMibcliodník
wLIUOVLXAMÍ
má na skladě
výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor
tované a kentucké kořalky a likéry
Ruíí lezbolíJestUké Jk o nřm tvrdí Jinak is peníze vrátí
TELEFON 38
2S08 řt Strtit SOUTH OMAHA
á I Ffi l Son Co
OVelicobcbodoícI a IrnporféřKl
LÍHOVIN el XjIKZÉFLXJ
nej-
Tel 5441
Hástojiclřirwjri Ím Klrseht Nr Fric erbete
lOOlFarna lt Omiilia
Fred Krug Browing Co
OMAHA NBBRASKA
Nttitní vzorný pivovar"
"Ve±í aaojlopěi drala lo±áVtXL
— — != A
NiftE 'lÍHltifl miepU sasUrlál uelhM tM-klr
-Veliká fwílfrost a oIhIiimIiiÍ anatramil
NAÍK HtaHAi
l'HikIU eWi-nutre
Máh ss srUoJli:l M!k4
Dopisy h& ochotné vyřizují dle přání
lets Bsos -Brew
Jg Co
Stáři el spolelilivi sléicioi
♦Vaří a lahvují výborné pivo#-í-
Teleíon 119
-OMAHA NEBR
ťro StŮlxa
Ti kdol dovedou ocenili výborný1 stolní ninol
oblíbí ai zajisté naie "GOLD TOP' lahvová dívo
Jest lehké perlici se" řízné a jako jest zdravé jest 1
chutné Vyrobeno jest z nejlepSího chmele vybrné
ho ječmene a Čisté vody— neníť v ním ani jediná dK
dy jeí by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno c nejlepgícb
a ti kteříž je jednou okusili stati se řádní mi oalimi
zákazníky
Dodává se v bednách sice v Uhvích kvart n-
vých neb paintových Objednejte si u vého obchod
nika aneb teleíonem — Tel Omaha 1542 So Omaha 8
JETTEE mmm co m a la&rují mmt síta
' SOUTH OMAHA NEB