Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 16, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l t
POKROK ZÁPADU
Ziloíon t H? I -
'fy
V XXXIII
OMAHA XKIUl VK HTftKlIU 1NK tft ZAftl IVO)
fi i v
Cslo
Ptat — MimtPUňtUnJAnl
— Hniloba tak p ihoru
vnitra
V pátek byla uveřejněna jména
vlech velkou porotou obžslova™
ných vySIch íHadnlků poštovních
a iárovefl udáno bylo t akých
přečinů jsou obviněni Dle oblá
loby vychází na jcvo Že všechny
objednávky pro poštovní službu
za řízeni Machena a lieavene
jejich úladovnáeh vynášely úřední
kom tím 40 procent zisku neboť
o tolik byly všechny dodávky po-
Itovnlm odborem přeplaceny Tito
bůdleh rabovali kapsy strýce Sama
bez milosti a a drzosti skuteční
úžasnou neboť museli vědět Že
to přece jednou praskne a že ae
jim to zlodějstvl nevyplatí Ni
sledující úředníci byli prozatím
velkou porotou postaveni v obža
lobu:
C W liesvets bývalý řidíttl
oddělení na služné a povolení
poštovním odboru
A W Machen dřívžjSÍ vrchní
dozorce na svobodnou poštovní
dodávku
J W Erwin dřívější poStovní
dozorce v San Frsnciskti
G II Huntiogton a T S Gie
han v New Yorku majelníci záso
bující společnosti
E L Scbeble z Toledo Ohio
zuni icicar lenz mei podii na
společností Maybury & Ellia
Detroitu která vyráběla pro vládu
poštovní skřínky
Tito úředníci jsou obvinění ze
spiknutí za účelem oloupení vlády
dále t podplácení a pro přijfmáoí
Oplatko Až tyto žaloby budou
projednávány tu bude asi odhs
leno celé 10 bahno korrupce? které
se za létl vpoílovnfm odboru na
strádalo
Dosavadní' koniul v Praze
Etielttrt Watts z Peonsylvanie
byl povýšen za generálního bon
sula v Petrohradu a na jeho místo
ustanoven byl za pražského kon
sula Urbain j Ledout jnž za
stavu az aosud místo xonsuia v
Three Kívtrs Quebec Kanada —
Mimořádné zasedání kongresu
bude svoláno na pondělí dne 9
listopadu a bude v něm hlavně
uvažováno o Kubánské recipro
citní smlouvě jakým spůsobem
by měla přivedena býlí k plat
nosti Sekretář zahraničních záležito
stí obdržel od vyslance IJeauprebo
z Bogoty zprávu v níž jsou uve
deny podmínky za jakých by
Coiombie byla ochotna povolíti
čestná právo pro panamský prů
plav Jak jsme jíž uvedli v po
sledním čísle I' 7 nejedná se
Columbii o nic jiného nežli aby
ze Spojených Států vymačkala
více peněz
článku 6 žádá totiž místo
pt 0000000 které jí byly nabíe
Jtv tiooaoaaa hotově' tiří vímh
ř - - - T I
nč uzavřené smlouvy Sp Státy
svolí
Také v našem odboru vnitra
bylo odhaleno mnoho shnilého a v
sobotu byl propuStíti jeden úfad
ník zapletený v podvody Jest to
pozemkový komisař Sternu který
až dosud vedl správu Čírokýzo
Na jeho místo dosazen byl D
Tuttle z Cofinectieut Na Sterritta
podáno bylo mnoho stížností a
když jeho vysvětleni různých ne
pořádků nebylo postačítelné tu
president se s tajemníkem Ililch
cockem rozhodnul oa jeho pro
puštění ze služby Tajemník nej
dříve dal Sterrittovi pokynutí aby
se sám ze služby poděkoval a když
to odmítnul tu byl beze viech
okolků sesazen
ZPRÁVY TELEu aÍ
Přehled zo HVt'la politického n kronika mlutí
X WisMnitosu (leden s nich rosUkrtnul sirku
okamžitě na to naMal výbuch líhu
a oba námořníci tahsleni bylí v
písmeny a zahynuli dříve nežli
im mohla být poskytnuta pomoc
Leď se vzňala a dalo to posádce
mnoho práce nežli oliefl uhasila
Plameny ae rozšířily po palubě až
k velitelskému můstlo Výbuch
byl tak mocný že zatřásl celou
lodí naštěstí vSak podpory nepo
volily jinak by se byla v loděnici
překotila
Otec ctiteli pomstít pohanu své dcery
Náčelník policie v Niaara
Falls Maloney pokusil se dva
krát v sobotu o zavraždění VV II
Daveyho dobře známého obchod
níka který nalézá se ve vězení
obviněn jsa z násilí jehož se do
pustil na 14 nedospělých dívkách
z nichž jednou byla také dcera ná
čelníka policie Maloney si dal při
véití vězni do úřadovny a když ho
jeho dceruška ztotožnila vytáhnul
revolver a chtěl Daveyho zastřeli
ti seržant Lyons vSak vyrazil ná
čelníku revolver z ruky nežli
jc&tě mohl střelíti Náčelník po
licie vyběhnul ven a navrátil se s
jiným revolvrrcm seržant vlUk se
mu postavil v cestu 1 revolver mu
z ruky vyrval s pomocí jcAtS jiné
ho políciity Davey na to odve
den do cely Soudce Ilowe dal
ho pod záruku £5000 a poradil
mu aby raději hned se odebral do
vězení a tam vyčkal skončení sou
du poněvadž policie prý ho nelni
(la tnoci chránit před rozhořčením
oteň jichž dti zhanobil "Ne
překvapilo by mne to ani v nej
menSím kdybyste byl některým z
otců zastřelen na ulici pravil k
němu soudce Mayor nařídil aby
Davey dopraven byt do vězení v
Lockport poněvadž rozhořčení
proti němu jest tak veliké že ho
lid chce lynčovai Davey vlastní
majetku za f 75000 a až dos id
byl jedním z předních obchodníků
Niaffara Falls
Sníh na teverozápalf
Přichází letos brzo ten bílý host
mnohem dříve nežli si ho Urmefi
na severozápadě přnjí a proto jest
hostem nevítaným Dle zpráv
přicházejících ze Sev Dakoty
Montany Mamtoby rozpoutala
se tam v soliotu sothová bouře a
sice v těchto doiiach neobyčej
nou prudkostí Earmeři byli na
to úplně nepřipravení násled
kem toho utrpěli ohromné íkody
na zrní a na hospodářském zví
řectvu Na některých místech
napadnul sníh do výie 8 palců
ZvU&tě v Montaně byla sněhová
bouře prudká V Severní Dakotě
pokrývá sníh půdu na jeden až
čtyry palce Obilí dotud nepole
kané 1 nevyrnlácené ztratí na své
prodejní ceně
0 založeni farmerského trustu
Minulého týdne byla konána v
Chicagu porida rolnických zástup
ců t devíti iiátů o založení ná
rodní íarmerské jednoty Úřady
této súčalnili se také záotupcí
Producers' and Consumers' Union
se 40003 členy American Society
oI E()iiity se 60000 člen a Iřr-
mcri Co operative Exchange se
30000 členy
Svolavatelé vypracovali obrov
ský plán dle něhož (armeriký
trust má míti 100 milionů dolarů
základního kanítábi s nímž by
měly být podniknuty stavby ele-
vatorfl cest dráh chladíren atd
V celku této porady súčastoilo se
ssi 40 osob a proneseno bylo
mnoho řečí v nichž bylo sle pra
málo praktických návrhů a sjezd
měl hrozní malý praktický výsle
dek neboť jednota národní nebyla
založena ale bylo pouze usneseno
aby ony Iři larrnerské jednoty
které zde měly své zástupce setr
valy v přátelském spojeni mezi
sebou a pracovaly na tom zdali
by se někdy později nějaké takové
veliké združenl dalo docílili a ja
kým způsobem Všeobecně bylo
uznáváno Že rolnický atav zaslu
huje zlepSenl a že ty ae něco mělo
učinit! proti tomu aby rolníci ne
byli odíráni od překupníků a pro
středníků obchodních o svůj spra
vedlivý zisk ale zároveň převlá
dal rozumný náhled Že hnutí k
tomu cíli musí vyjiti ze středu
rolnictva samého— (Na to jsme
poukazovali jíž dříve v nalich
redakčních poznámkách Pozn
rcd)— Farmeři američtí jsou po
měrné vzdělanější nežli evropští j
mají mezi sebou bodni probudí
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Výbuch aa Olymplt
KřiJák Spoj Států Olympia
na němž Dewey velel v bitvě u
Maoilly byl následkem porouchá
ní ve správl v loděnicí v Noríol
ku Vs n v sobotu udál se na
něm výbuch při čemž zahynuli
dva námořníci a Čtyři tyli poraně
oi Několik námořníků uzmulo
sud S lihem obsahující 56 gallo
dů kterýž byl správcem lodi
Dalym dáa na přední palubu
Dva námořnici se v noci k tomu
to sudu přiblížili za tím účelem
bezpochyby aby si líbu natočili
lýih a bi-iff-h n! A U linve
ČI mdři in hnp dárná práce
totetnítittvtti amerii kého larmer
stva aby tato otftstmste mohla
thrinili vvi líny iAmy rolnictva
proti illilá ii ktné ho dun vyko
řuťujl
Jak 11 umí olejový1 trust ibivovatl
souiťii
Z nli-jnvých polí v U"sumnniu
přichází zpráva o zločinu hol sn
{o(krlllei Av olejový trtiM do
pustil na neodvislých vyrabiťlích
oli-jc nichž někteří při&li na
mizinu Společnosti neodvislé
sebraly mezi sebou f 17000 aby je
věnovaly na vyšetřeni sločiuu toho
a potrestání zločinců Trust skou
pil totiž několik pramenů olejo
výth v Ueaumontu a položil odtud
roury až k moři v mexickém zál
vu jimiž posýlal olej odtud přímo
do přístavu a odtud jej rozvážel
do trhu Za nějaký čas zpozoro
valy neodvislé společnosti že
mají ve svých studních mořskou
vodu Když se jednou Čripadla
trustová porouchala přestala moř
ska voda vytékati a prýštil zase
čistý petrolej Zkoumalo se
hledalo bedlivě a přifilo se na dů
kaz Že trust čerpal z moře vodu
a posvlal ji rourami do lieau
montu kde ji vpustil do studní
těch podnikatelů kteří mu ne
chtěli prameny své vyprodali Tak
ničil jednu společnost za druho
a když učinila úpadek tu ji trust
vykoupil za laciný peníz Neod
vihIÍ podnikatelé se spolčili aby
zločinu tomu a zlodějutvi přilili
lůkladně na stopu i sebrali vfte
chny důkazy by mohli soudné
proti zlodějukétnii trustu zakročit!
Nyní váechno přijde před soudy
tu bude odhaleno jakých bídných
prostředků trust používá aby své
konkurenty zničil
Smělá loupež v fcanct
Ve Valley Springs Jíž Eak
udála se v pátek v noci jedna
nejsmělejtích bankovních loupeží
historii tohoto státu Lupič
museli použiti devíti nábojů nežli
se jim podařilo pokladnu otevřití
a výbuchy ty vzbudily oviem oby
vaHstyo leč lupiči postavili viu
de kolem budovy hlídky a ty při
nutily se zbraní v ruce každého
kdo se blížil k rychlému návratu
Obyvatelstvo nemělo tolik kuráže
aby bylo svedlo boj s lupiči a
po vyloupeni pokladny unikli na
ruční železniční káře jež pozděj
nalezena oa trati mezi Síoux
Falls a Valley Springs
Hrozí mu lynčem
W- II Hoffman bydlící blíže
Maystownu III zavolal v pondělí
svého trhána Dra lirandt ki-
d věřím jeho drnii a tam ho chlad
oourevne zastřeli) m to se
obrátil a odjel na svou farmu řekl
Žení co spáchal dal jí $3 shy za
platila od křtu nejmladM jeho
dcrufiky políbil jí čtyry ostatní
své dětí nsčež uprchnul do bií
kcno lesa- jakmile vrsftda se
rozhlásila vypsána byla odměna
I500 na polapení vraha a leríf s
četou svých příručfch se vydali po
eho stopa Trvalo to několik
dnů nežli ho dopadli ale konečně
ho nalezli poblíže Mulleville
Hoíman spal tam v křoví a četa
se na něj vrhla nežli mohl jettě
použiti svých zbraní Vzdor tomu
se vlak zuřivě bránil a musel býti
ranou do hlavy omráčen a teprve
mohl být svázán Odveden byl
do vězení ve Waterloo Celé okol
ní občanstvo je proti vrahovi (k
rozhořčeno že se Keríf obává Že
budu lynčován a proto učinil
zvláštní opatření k ochraně věze
ní Hoffmanovi rodiče ooemoc
učli následkem hrozného činu jich
syna a otec jho bezpochyby
zemře
ZE STÁTU NEBRASKA
Zdroj Životni síly
Dokud jest tělo zdrávo mysl
jisná a Srdce svěží jest člověk
mlád a počet let jež přes hlavu
jeho přelet$lanomá valného vlivu
oa jeho radosti a jeho práci Pan-
li jej vlak následkem onoho zná
mého pocitu únavy a všeobecné
pokleslostí sil svět přestává tfíiti
měl by bezodkladně započít! a
užíváním Severova Životního
íialsámti o němž pí Karolina
Sovovi ze Stanlord Conn praví
"Jest to lék vskutku pozoruhodný
Pomohl mí úplni a mohu jej od
poručit! vlem kteří trpí celkovou
sesláblostl" Severův Životní
lialsám podporuje vyměřováni
žluče upravuje stolici tvoři nová
tělíska krevní sílí nervy že se
zdravý spánek snese opět oa víčka
trpitelů hojí Žlučnatost zácpu a
obtížné trávení dodává celému
tělu nové pružnosti a síly ba jest
dobrým pomocníkem při léčení
téměf vleeh nemocí Cena 75c
K dostáni v lékárnách nebo přímo
u hrmy w t bevera Co v Ce-
dar Kapids Iowa
Farmt-r se po
1
- V MtCook j'l min středu
kolem 1 hod tsnnl blesk do gro
ďtiilho nlmho lu Jsmi-a (t Stoka
se a budova i s obsahem byla
ténř úplně uničena Celková
láknda odhaduje se na $1000 pT
ohnaM (11300
- Fsrm-r Charles Shrnnings
by lllcí blíže Litdificld jotr Ion byl
neHťitnnii náhodou jistým mladí
kem z Eonp City kterýž dlel 11
něho oávStřvou Kule vnikla
Shcnninusovi do levého oka a
uvízla v lebce
zdraví
— V HsstinfM obísil se minu
lou středu krejčí Simon K Simon
snn bydlící v čís 1237 východní
Militsry ave Má sn za to že
chatrné zdraví dohnalo Simonsona
k sebevraždě Simonson byl Dán
a přístěhovsl se do Saundcrs okre
su ssi před 35 roky
— Předminulé ťiterý oddání byli
vlp Vlčkem v katolickém kostele
v Cedar Milí slč Anna Musílek z
Prsgue s p Josefem Janovcem z
Morse Iiluífs Slečna Musílkova
jest bývalou učitelkou a p Jano
vec jest synem zámožného farmě
ra Novomanželé stráví líbánky
v Coloradu lilalmpřejemel
— V sobotu odpoledne oddáni
bylí v Omeze Yoong Snodgrass
Emma Glcssmanová z Papíllion
Glessmanová obvinila Snodgrasne
z násilí a tento byl uvězněn Po
kopulaci byl Snodgress propuštěn
z vězení a odebral se s chotí svou
do Papíllion
— Městečko Tecumsth navStí
véno bylo ve čtvrtek časně z rána
zhoubným požárem jemuž padly
za oběť tli obchodní budovy Oheň
vznikl v železářském obchodě J
A Dogf(se t neznámé dosud příčí
ny — Téhož dne mezí i a 3
hod ranní zničen byl požárem
dům U Olivera v Crete Oliver s
rodinou byl v Lincoln na návBtěvě
Státní výstav)' Dům í 1 obsahem
lehl popelem
V pátek odpoledne skončena
byla státní výstava v Lincoln
Výstava těšila se letos hojné
návštěvě obecenstva ač počasí
nabylo právě příliš valné Zvláfitní
pozornosti návštěvníků tč-fiila se
výstava dobytka Výstavek letos
bylo více a Icp&kh než léta pře
defilá Počítá se že výstavu letos
navštívilo 75530 osob proti 59'
241 v roku 1903 a 46976 v roku
lyoi Cístý výnos z výstavy od
haduje se na 1 7000
V pátek večer udála se na
Chicago ave v PJattnmouth sráž
ka povozů okresního klerka L A
Tysona a zámožného farmera C
(tangens bydlícího bifle Mynard
Tyson a tři synové jeho vraceli se
za tmy t projížďky a ježto cesta
byla měkká neslyšeli Ze proti
nim přijíždí Uengen Iieogen byl
vyhozen t kočárku omráčen a po
vážlivě zraněn kdelto jeden kftíl
Tysonův byl usmrcen
— V Central City odbýván byl
minulý týden před distriktnfm
soudcem llollnnheckern soud s
Hev Richardem A- Gouldcm ob
viněným t ukradeni a odvedení
Evy Flintový necelých 16 roků
staré Hev Goiild kazatel nic
thodístský uznán byl porotou vin
ným Trest 11 a zločin ten jest
vězeni od t do ao roků
— John Salisbiiry zaměstnaný
při mlácení obilí na iarmě pět mil
jihozápadní od Atlanta přišel ne
šťastnou náhodou k zmrzačeni
Levá ruka jeho zachycena byla
strojem a všechny prsty až na ma
lík mu rozmačkány ltyl dopraven
do lloldrege místečka 16 mil
vzdáleného kdež se mu dostalo
lékařské pomoci
- Minulou středu kolem Čtvrté
hodiny ranní vznikl požár ve íar-
merakém ob) dli Morris Morrise
tři mile severozápadní od Stella
Hodina byvši probuzena kouřem
měla sotva tolik Času aby se
oblekla a prchla z hoMcI budovy
Příčina požáru není známa —
Téhož dne v 1:30 hod ráno vyho
ř- řeznický obchod Reynoldse &
Ericksona u Hastinge škoda oa
budovi a zásobách způsobená od
naduje se oa 11700 pojištěni
obnáielo fiioo
— V sobotu Časni z rána roz
bito bylo šest nákladních vozů
Burlington dráhv blíže Platts
mouth Nákladní vlak jedoucí na
ápad uvízl poblíže vodárenské
čerpací stanice a byl mu vyslán oa
pomoc parostroj Zvláštní náho
dou vlak se roztrhl a zadní část
vrazila do přední tak prudce že 6
vozů z niebi tři naloženy byly
tftiným íbtiŽIm a jeden vyloupe
ouu kukuřicí byly rozbity žádný
se ilízcticů tirpliíi k nraxu
— V časopise llay Spríng Les
der doírtli jsme se rprávy otrtgi
cké smrti fsleté krajanky Anny
Krumlové jell mrtvola nalezena
byla ve Čtvrtek dne 3 září na pre
ni asi půl mile od její obydlí Vy
šeifovánfm zjištěno t synová jcjl
IMwsr J a Dolphis odjeli ve středu
dne aú srpna v 8 hodin ráno do
města zanechavše matku dortu
Když se kolem i hodiny odpoled
ní vrátili domů shledali že se
matka Jojich t domu vzdálila
Domnívajíce se že se odebrala na
návštěvu k některému sousedu
nezahájili po ní pátrání a pokra
čovali klidní ae sklizní obi!i Te
prve následující neděli počali se po
matce sháněli avšak až ve čtvrtek
ráno nalezl Edward mrtvolu jejl
dřaně od zvířat ohlodanou na
prérii asi půl míle od svého domo
va Krajanka Krumhvá trpěla
reumatiímicm Porota koronerova
vynesla rozsudek že Anna Krurn
lová přišla o Život z příčin porotě
neznámých-
Špatni adressa
Stařičká matička přijela t via
stí by strávila poslední dny -u
milované dcery v nové zemi Keč
jsouc neznalá jen psanou adressu
ukazovala ale nadarmo ta byla
tak nedbale psaná že nikdo ne
mohl ji rozluštit! a ubohá stařen
ka rozplývala su pláčem neboť
dcery své nikde neviděla Teprve
když odpolední noviny na ni upo
zornily přiběhla dcera a radostně
vedla malinku domů Pozor na
adressu vždycky a ve všem chcete
li se uvarovat! nesnází zlosti 1
ztráty peněz Potřebujete li ně
čeho vyhledejte si správnou
sdressu kde to dostati potřebu
jete li hořkého vína mějte na pa
míti že jen Trinerovo jest léči
vým hořkým vínem a že správná
adressa jest 799 So Ashland Ave
v Chicagu Tí-n pojistíte si pravé
původní léčivé hořké víno a jediní
spolehlivý lék na upraveni žalud
ku jater a ledvin jakož i na do
konalé obnoveni krve a sesllení
ntrvú Obdržíte výbornou chuť k
jidlu zdravý spánek veselou
mysl lásku k životu a práci
Trinerovo léčivé hořké víno jest
na skladě v lékárnách Přímo
iiašle je vyrabitel Jq Tríner 790
So Ashland Ave Chicuo Ills
Pilsen Station
Novinky z Boyá okresu
Spenccr 13 záři 1903
-- Minulý týden odjížděl odtud
domovu po dvoutýdenním zde
pobytu 11 svých přátel pan Adam
Sloup s rodinou a pí Vlčkovou z
Omahy Plných čtrnáct dnů jim
to vzalo navštívit! četné příbuzné
v Putte Fairfax u Kinkaid a
Sponcer Pí Vlčková jest sestrou
Václava a Antona Hambeka rol
níků u Spencer Nám bylo potí
šenlm s milým přítelem z Omahy
se tu sejiti a trochu si pokřáp-
nouti
— Minulou sobotu k nám rak
zavítali z výletního vlaku který z
Omahy do Honesteel v pátek vy
praven byl pp J M Mundil K
Folda Fr Hozmarín a Josef Cí
bulka Jeli si prohlédnout též Ko
sebud reservací v So Dakotě pro
nepříznivé však počasí jaké po
celý ten den panovalo ani ven
nevyjeli nýbrž hned v sobotu v
poledne nákladním vlakem do
Spencer přijeli Ani zde pak si
ven nevyjeli pozemkv prohled
nout nýbrž hned v neděli v noci
opět k domovu odjeli Krajina
zdejší se jim však přece líbízvlášť
úroda se jim velice zamlouvala
Těšili jsme se z jejich návštěvy
litovali jsme jen že déle mei
námi nepobyli by krajinu zdejší
si lépe prohlédnouti mohli
— Počasí máme nyní mizerné
Deští a chladna samá dnes pak
nám fučí scverák tak studený že
sni konec listopadu by se zafl sty
děti nemusel
— - Dne 30 t m máme zde ve
Spencer opět velikou slavnost
chrámovou V ten den bude zdejší
nový velký a krásný katolický
kostel vysvěcen a vlp Kroupa
koná již pilné přípravy by slav
nost byla jak velkolepou tak i do
konale zdařilou
— A nyní ještě na ukončenou s
p Aiatoushkem z Uutte několik
laskavých slov Pan Matoushek
neměl dost na chvalozpěvech v
Pokroku Západu nýbrž ještě v
předminulém čísle Osvěty Amer
psal Že prý "hanopisy" dopisova
tele Pokroku Západu byly lživé
ak datece ony "hanopisy" v Po
kroku byly lživé o tom se a p
Matoushkem neboli Reverendem
WAlTKlt MiUfK Mim„ II V IIATWAUI) Uj spokl
Zkuste ]o a doznílo pak smiil ze Jste lahodnějšího piva nepili 47n8
S4SC
niinUnTlíMV íWnchnCastliinnUašel katarh
UUUUnU I lil I plic prtíduáek prildušnice a hrtá
nu rozedma plic prsní bolesti nastuzeniny a vňbec plicní
prsní a krční nemoce vyléíí v krátkém íase Jediné—
"Simanovskéfto MúmU Thó"
z Cech importované
I ctilo (K:le tifíf 13 roků ogvírtíoný ví-hlasnýrnl evopdkvml MUH
vyzkoiiíi-ný a Jimi oiliwriiřovHHý prostředek p f e d ř i veSUurd dosa
vadní my používaní! proll ýke Jmenovaným chorobám Tisíce podfi
koviíní řH vylMoní a uznaní 0 viocli zemi Jest důkazem toho
1 H"'i' a' :'v"Im 10" P"S'oh lt20 Na prodej v liSkrtrniidi a u
olichoiinlRŮ s liíky i'ílmo zasílá:
051 Kcott St
3Ii!w)iukcc VVIs
mchii f Mmmí
Krajané kteří z venkova za obchodem do South Omahy zavi-
taji meu by se uliytovati v
Metíopitaii Hotel
11
1
roli 27 a i ul
ktfí vlastni ch valní tnimf bantlnuk
Hotel tento jest řízen
podle evropského způnobu Pokoje jsou velmi čisté a vůbec
celá obsluha jest ta nejlepší Nikde nebudete lépo a levněji
pohoštěni neb Papež maje loletou zkušenost vyhoví každému
výboruy společník Zf vzornou obsluhu ručí
" AUGUST-PAPEŽ
a pak tetu též
IIOTRr TKI„ 4170
UAMíON TM IWI
XJlilll JJtill I Ulili l
Tvrdí I mřkkd ulili vioho druh n dostniiuto
u starého vaSt-lio zniimillio
I LEVIIIO v č 715 jižní 13 ulice
u llmf 'e ''"I'lHtl I telefon leky ě tel 1018 Kdo bude po
třehovatl W ll tvrdé ijílnf dobře kdy? il Jn olij-idnii lniid nuž cn
Jeho vstoupnu la výbornou Jakost a spravedlivou váhu so ru!:l
ííj Čeiký rotvaiř? Antonín Zajíc ochotni! vám pothult
sil aCsVU heU ft „eJICpŠÍ
PIVO V TRHU
čepuje žoviálnl náš hostinský
foli n Oiilri1r'lí v TVrlrodiiI Ní ní
O ebiitnf zákusek není u Job na nikdy nouze Kromě výtcěným st- loulským msl
vazem obslouží vds té výbornými v(nv a llkíírv a 4mnml l„i(u '
NavUívto JoJ a podruhé Jinam nepůjdete
ď Velkolepá cesta
tfy —————— m po západu im-aw
I raii liP krásnó
I Col tím bia řeky
za tíne
1 Cf koopl dvojili Ifiko l]
ll iPuu lo Portland íl
TourlHtkké vozy každý den ti
Mťstská úřadovna 1324 Farnam ul JJ
N TELEKON 81U
Matoushkem (Rev F Matoushek
t Hulte vyavčcoval to srpna aa
pomoci Rev Westona v Bone
steel So Dakota mladíka jménem
Hatíield od církve congregační na
kněze tak psal Donestecl Pilot)
hádat se nebudu čtenáři z boyd
okresu jak Pokroku tak Osvity
budou do té doby vřdít kdo psal
pravdu zda já neb Rev Matou
shek Co se pak týče onich pod
vodníků kteH oznamovali loňské
ho roka v Pokroku pozemky na
prodej tu by nebylo lebkou prací
Reverendovi jaký podvod dokázat
neboť hrma ta Dobson & Mad
den po posledních pátnácte roků
vede obchod v Ncwman Grove
Neb- a neslySeli jsme že by kdy
jakého podvodu se byla dopustila
Lei nikdy žádného člověka neuči
nila velikým a jest to to polední
zda i Reverend neb biskup třebí
církve congrefraČní se k ni utíká
Předplácejte na Pokrok Západu
pouze Sioo ročně
i
ll
4
ssaja