Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 05, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t I 11
OKROK ZÁPADU
Zuloátti l87lKonk XXXIII
OMAHA NOU K STftKM) DNU ft SHIWA 1U0:1
ČÍSLO 1
RMERIKY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
1'ťehletl z© MilftpolIthKMio a kronika iitluií
I Vty
Mthillt
I WasnlattOM
Stdttk — AJmitál
edtbrúl tf na ůJfořintk
Spotřeba cukru u nás vstoupá
každým rokem jak t poslední
zprávy UJnl vysvitá V právě
skončeném fiskálním roce přivrže
no bylo k nim více nežli 5000
milionů liber cukru jehož kupní
cen obnášela vlce nežli 100 mi
lionu dollarů V tomto množství
jest zahrnut takt cukr z Porto
Kika a z Havajských ostrova V
celku pfiveženo 5317077034 li
ber Pfipočtemeli k tomu naíi
domácí výrobu cukru tu roíol
spotřeba cukru na každou hlavu
obnáSÍ 72 liber Žádný národ na
ivítě nevykazuje tak ohromnou
průměrnou spotřebu
Dne 1 trpná vystoupil z činné
služby podadmirál Geo W Mel
ville Týž narodil se v New Yor
1 u ze Skotských rodičů a velice se
v znamenal v občanské válce v
n(ž sloužil od samého počátku
Súčastntl se dobyti Norfolku spá
lení Merimacu a různých potyček
pod admirálem Farragutem Také
při dobytí Fort Fieher se podílel
Hlavně je však znám jako velitel
lodi "Tigress"' která r 1873 vy
jela do severního ledového moře
hledatí loď Polaris O Šest let
později plul adm Melville na se
ver tentokráte po lodi jeanette
Tato záhy uvázla v ledu a rozdrce
na potopila se dna 12 června
1881 Mužstvo její octlo se na
ledovci uprostřed oceánu bez pří
ttřeSÍ Museli urazit v celku více
než 3300 mil vlekouce každý při
tom náklad 300 liber Tak ztrá
vili na pochodu 100 dní zakouSe
jlee hrozná muka hladem
Admirál Melville byt vrchním
inženýrem v amer loďstvu a byl
jedním z nejlepSich odborníkův
svéta
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Trestanci v boji za svobodu
Dne 27 července uprchla mzi
7 a 8 hodinou ráno z vězení ve
Folsorn Cal tlupa 20 vězňů kteří
vzali s sebou žalářníka Wilkmro
na jeho pravnuka H Wilkinsona
kapitána stráže Murphyho a dva
jiné úředníky [''i útěku byl hlí
dač Cotton smrtelné od jednoho
vězřlů bodnut Uprchlíci si vzali
několik puíek a střelivo aby se
mohli bránit na útěku proti pro
následujícím je úředníkům Viz
Bové bylí dopadeni stihající je če
tou blíže Pilot tlili a v bitce kte
rá se strhla byl prý Fred Howard
usmrcen a A Scablo zraněn Gu
veroér vyBlal za trestanci setmnu
milice z Placerville Před touto
bitkou sebrali trestanci několik
občanů a přinutili je přidali se
nim ntčei vyloupili kupecký ob
chod S Dicbla v Pilot Hill a dali
ae na dalSÍ útěk Milice a několik
Lit různých ierifů je obklopují ze
víech stran a v sobotu četa šerifa
Dosquita c okresu Eldorado na
padla pít z prchajících trestanců
v hustém houátí ve vzdálenosti
asi 7 mil cd Placerville a ihned
rozvinula se půtka v nit tří teriío
vi přlručl byli zabiti a jeden byl
raněn Z trestanců dva byli po
raněni podařilo ae jim vtak
uprchnout! a četa šerifova neodvá
žila se za nimi se vydati V půtce
této zastřelen mezi jinými syn se
riía Dosquita a miličák Dill byl
těžce raněn do břicha tak
aotva ránu tuto přežije Jakmile
zpráva o půtce roznesla
ae
okamžitě spěchaly noví čety k se
sílení St riía Jiná bitka strhla se
ooblíže Dutcb Fiat kde dv"a tra
Stancí byli obklopeni k večeru
hned rozvinula se mezi prooásle
dovately a prchajícími ostrá palba
Tvrdí se Že jeden z trestanců byl
zraněn a také jeden z pronásledo
vatelů odnesl si rinu do ruky Za
tím nastala no: a trestanci uprchl
lini bitka se čtyřmi trestanci
trhla se 11 Lotus ala i tam pod a
řilo ae trestancům uprchnout!
Tito jsou nyní rozděleni na menll
čety a bledl se dostati do pohoří
Sierry Nevady kam by bylo mar
no je atíhati
Pokusy souíca Lynit
V Albaoy N Y učiněn byl
neděli odpoledne pokus lynčovali
černocha Bárta Hazelocka Týl
pral ae a jioým černochem bě
loch Joba Scharíí je dobrém
úmyslu chtěl roztrhnout! Tím
llaxclotk rozzuřen vytáhnul břitvu
zasadil ní Scharííovi hlubokou
ránu do sad Sotva že poraněny
sklesnul k zemi tu hlouček bě
lochu se pustit ta prchajícím čer
nochem a ze vlrch stran se ozýva
ly výkřiky: "Lynčujte hol Pověste
hol ZároveB za nim házeno ka
měním a cihlami jedna z těchto
zasáhla ho do ramena a roztříSiila
mu ho a černoch se svalil k zemi
Ihned vSak opět vyskočil a vzdor
poriněnl prchal dále sledován jsa
zástupem mužů
Konečně černoch v úzkosti své
zaběhl do jednoho domu a mezi
tím se dostavil policista který ho
zatknul a s revolverem v ruce
ho bránil před davem až přiěla
posila která ho pak odvedla do
vězení
Wilíord Roseboro černochkte-
ý byl zatčen na obviněni že se
dopustil zločinného útoku na paní
D Beaversové v Iredell okresu
pak ji zabil a hodil do studně
byl přiveden v sobotu šerifem do
ězení v Charlottě N C Rose
boro byl lapen v Folk okresu a
měl býti uvězněn v Asheville
Když se to lid dozvěděl tu se po
čal shromažďovat! a hrozil čei-
nochu lynčem proto bo ierif od
vezl do Charlottě kde je bezpečen
U Roseboro nslezeny dva revol-
4 é 1
very z menz jeaen poznaň Dyi
jako majetek manžela nešťastné
zavražděné pani
Útok davu na vlak
Expresní vlak Cbejapeake Ohio
dráhy byl zastaven v patek v noci
zástupem asi 200 mužů poblíže
Cliíton ForgeWVa za tím úče
lem aby se zmocnil dvou černo
chů kteří se nalézali jako vězňové
na vlaku Při tom bylo vypáleno
více nežli sto ran a vltchoa okna ve
vlaku bylakjlemi roztřlřtěnasDav
zastavil vlak pomoci výstražných
světel a sotva že se to stalo tu
někteří mul! skočili k strojvedou
čímu Peckovi a pohrozili mu
smrtí jestli že sc pokusí hnouti 1
vlakem Na to muži chtěli vnik
nouti do vozu konduktér Ifall
vsak větřil jakési nebezpečí a pro
to rozkázal abv všechny dvéře
vozů byly uzavřeny a když dav
shledal že se nemůže dostati do
vnitř tu se počal shromažďovat)
kolem kufáckého vozu v uhni
černoši byli stíeženi Konduktér
Ilall mezitím rychle proběhnul
všechny vozy a volal k cestujícím
aby si rychle lehli na podlahu
Sotva že uposlechnuto této rady
tu již započal dav střílet! do oken
mezi střelbou mísilo se volaní
aby černoší byli vydáni Zeny ve
vlaku úzkostliví křičely a plakaly
ale na štěstí nebyl nikdo při střel
bě zraněn Když hlavní část davu
vystřílela své střelivo tu stráž
střežící strojvedoucího odešla a
ten použil té příležitosti a pustil
páru a nezastavil vlak až v
Covington kde černoši byli dáni
do vězení Jsnu obviněni ze před
několika dny postřeli i bílého
brzdaře dráhy na výletním vlaku
mezi Clifton Forge a Lynchburg
Hlas svědomí
Do ooliceiní stanice v Grand
Rapíds Mich přišla 26 m m
odpoledne jakás zena a zvolala
'Chci bvti zatčena Zastřelila
sem jednoho muže blíže Salt
Lake City dne ti července a á
vím že nebudu míti pokoje po
kud nebudu potrestána1' Tato
výpověď velice překvapila supe
rintendeota Carra a ten okamžitě
započal a mladou ženou výslech a
dozvěděl se od ol Že se nazývá
Amora Ilodgejest 19 roků stará a
pochází z Denoison la Od svého
orvébo muže se dala rozvésti a s
mužem jsjž zabila s wdala na
cesty jako jeho sekretářka Byl
to obcbodnf cestující který prová
děl obchody pomocí bumbugu
Když přijeli oa jeho voze poblíže
Salt Lake City tu dle výpovědi
Hodíeové onen muž chtěl na ni
spáchali útok a ona do zastřelila
"Zanechala jsem mrtvolu surová
va voze a vzavši íeho peníze' šla
jsem pěšky do Salt Lake City
vypravovala a pláčem mladá žena
"abych ae tam odevzdala policii
Leč odvaha mne opustila a já via
kem odjela na východ V Den
niaon jsem to sdělila svému bratro
vi a 00 mi poradil abycb svůj čia
ozoámila policii jinak ie to sám
učiní Na to jsem uprchla do
Chicaga pomoci jedni agentury
jsem obdržela místo sklepoice v
Spting ltk Irč ttloml ml
tlam pokoje a tak rm konrf n
torltoda I se o lvrdám do ru
kou spfavinllnosti'' Vtáhla k niž
St paní Ho liicovl plimalaae sku
IrČnl u lála v rokliué pobili Salt
Lake Cíly Zabitý William II
líyan obchodoval Irr-jlcttii s
inýitii maličkostmi a sklad iťotl
vozil sebou na votr Kdyl mrtvo
la jeho byla nalrzrne ruce i
nohy byly pevně svázány a hlava
její byla rozražena nějakým tupým
nástrojem Policie v Salt Lake
City podezřívala Hodgeovou že
zabila Ryana a vydala na ni zatý
kač který byl poslán do Deoni
son la nežli tam však došel
Itodgeová z Dennisoo zmizela
Tajemná vražda
Ve stoce u Mount Veroon N
Y nalezena byla dvěma mladými
děvčaty 36 m mmrivola ženyko
lem jejíž krku ovinuta byla pevně
Sněrovací tkanice Mladá žena
byla patrně obítí vraždy neboť i
na její krku nalézaly se zamodralé
stopy prstů Zavražděná byla
žena neobyčejně hezká a patrně
německého původu Vážila 147
liber a byla 5 stop 7 p vysoká
Oblečena byl v elegantní šaty
avšak u mrtvoly nenalezeno ani
toho nejmenšího co by vedlo k
její ztotožnění Také žádný z ce
lého okolí ji nikdy tam neviděl a
policie úsilovně pátrá po nějaké
stopě která by ji mohla vésti k
ztotožnění zavražděné a k vypá
tráni vraha Mrtvola byla bezpo
chyby spuštěna do stoky pomoci
provazu Dle úsudku koronera
ženština zaškrcena byla v blízkém
lese odnešeoa pak ke stoce a
sice v noci Šňůra kterou byl
stažen krk nešťastné mladé ženy
se zařízla na osminu palce do
masa tak pevně byla stažena
Krach na newyorské burse
Předmin pátek může být vším
právem nazván černým pátkem
pro celou řadu newyorských buř
1
' ZE STÁTU NEBRASKA
- (itivtrnér Mitkry prohlásil
prvé pondělí v městci i4K ta den
práce Dělnický svátek tento ili
pilinu na den 7 táli
NA PKOPFJ
1 10 akrů vzdělanou íarmu se stav
bami ta fs4°°-
160 akrů vzdělanou íarmu bez
staveb za J6 100
20 akrů senového lantu za 1135
Hlaste se 11 Emil Folda
LinwoodNeb
— - Státní komisař práce Iiush
vydal v sobotu zajímavou ststisti-
ckou zprávu dle niž ve státu na
šem nalézá se 2161772 kusy do
bytka hovězího 1482264 prasat
539 917 koni a merků a 218711
ovec
— V neděli ráno zemřel v St
Paul 2oletý Carl Sondcrup ne
mladM syn okresního komisaře S
M Sonderupa Asi před desíti
dny spadl nešťastnou náhodou s
koně a smrtelně se zranil
— Do liurwell došla ve Čtvrtek
zpráva že rodina D W Warda
majitele obchodu v Ballagh otrá
vila se naloženými sardinkami
Ward a dvě dítky zemřeli a jiné
dítko zápasí se smrti
— Z okresního vězeni v Sidney
uprchli v pátek o 1 hodině ranní
tři odvážní zloději Willum Linn
Tom Murray a El Warner Před
několika týdny uloupili v obchodu
Henry Dorana za Jtito zboží byli
však v North Platte zatčeni a od
kázáni k distriktníma soudu pod
zárukou 11500 Na polapeni jich
vypsána jest odměna Í500
— Farmer T J Šnide bydlící
tilize ťoriai ma prase o sesu 00
hách Pruse má vlastně pouze
čtyři nohy avšak na každé přední
noze nalézá se leště jedna dobře
utvořená noha Prase to jest sko
siaoů Akcie klesaly v ceně jako ro liz dorostlé a bez patrnyen ne
barometr před bouří a mezi speku- snází používá oněch dvou nadby-
lanty a peněžnlky nastal divoký tečných noh
shon a jeden hleděl rychleji pro
dávati nežli druhý aby aspoň čá
Stečně se zachránil Vypravuje
se že klika vedená J Pierpontem
Morganem ztratila v tomto klesá
ní na 400 milionů dollarů a sice
polovic ztracena na průmyslových
a polovic na železničních akciích
Akcie ocelářského trustu klesly na
polovic dřívější íich ceny Toto
náhlé klesání přivodilo několik
úpadků mezi nimiž nejdúležitějšl
jsou úpadky Talbot J Taylora &
Co a W L Stowe & Co z nicbž
prvčjší ztratil ai 9 milionů dolla
rů V Taylerově firmě byl při
skřípnut ai o 3 miliony po celé
Americe pověstný finančník Jas
R Keene Tvrdí se že to má na
svědomí Harriman a jeho klika
která se chce zmocnit! několika
železničních linii tímto zlodějským
způsobem V sobotu klesání akcii
bylo poněkud zastaveno z počátku
avšak později trh počal opět
rychle klesati a při uzavřeni byly
ceny všech akcii nižší nežli v pá
tek Největšlm věřitelem Talbo
tovy firmy jest strýček Russcll
Sage ale za půjčky své má záru
ku s kterou ie dle vlastního
svého doznáni spokojen
tu
1 Krajanka Dorota Váchová
66letá atařenka bvdlící V čísle
1336 — 1 ave v Ntvv Yorku chtě
iíc se trochu ochladili sedla si v
v neděli dne 26 července od po
ledne u otevřeného okoa svého
bytu zde ale za malou chvilku dle
všeho usnula Nikdo nemůže
říci jak seto přihodilo avšak dle
všeho klímala a převážila se neb
— Guvernér Míckey ve čtvrtek
povolil oa žádost úřadů v Knox
okresu vypssti odměnu 152 00 na
zatčení a usvědčení mužů kteříž
předminulou neděli v noci zavraž'
díli v Niobrara Wil C Merritta
Jistý McCown na nějž padá po
dezření z vraždy zatčen byl ve
středu večer
— Ve Wilber odbývali minulý
čtvrtek demokraté a populisté svou
okresní konvenci za účelem jme
novánlčekanců pro okresní úřady
Z Čechů jmenováni WWShestak
za klerka a Dr I Černý za koro
nera Oba krajané jsou z Wilber
a navrženi byli demokraty
— Farmer a dobytkář S li
Tavlor od Humboldt přisel ve
j _
čtvrtek odpoledne k vážnému zra
oěoí Zapřáhal do vozu hřebce
kterýž jej chBapl zuby za rameno
Taylor hřebci řádně napráskal za
čež se tento pánu svému zle vy
mstil Kopl jej do obličeje tak
prudce že nebožák odhozen byl
do vzdálenosti patnácti stop Nos
mu byl na jedné straně úplně od
dělen hoření čelist' přeražena
maso hrozně rozdrásáno
— V sobotu večer přišel k smr
telnému zraněni izletýGlen Crw
lord bydlící lYi rnlle východně
od Ulysses Chtěl odvésti z past
viska koně do stájckdyž pojednou
kopnut byl jedním do hlavy ta
prudce Ze mu lebka rozbita Byl
dopraven do nemocnice v David
City kdež lékaři o uzdravení jeho
pochybují Otec nešťastného ho
cha usmrcen bvl asi před třemi
týdny bleskem
— Z různých míst ve státu na
lem docházejí zprávy o hojných de
na třísky Itlfřr (irrruool tapálil
blesk pfk niii lá Jn (4 Clynirra
a budov ta i AtI'ií lihla
popelnii Ko tě na M[ ili na
isti'n V Ashland fmo
bylo I lenknu několik bmlv Nrj
větší tkcxln mrjiM WiMis Hitl r
jeli o! ob) tlil Jiotkoeno bylo polá
re 111 v obnosu I500 přesahujícím
— V pátek spůsobeny byly prud
kými dešti a Iniufl značné škody v
různých částích státu Ve Waune
ta zabit byl bleskem Thos li
Northrup a blíže Grand Island
rozmeteno bylo obydlí Oscara
Kochlera Koma byla na mno
hých místech poškozena krupobitím
— Z Bruno došla nás dne 29
července tato smutná zpráva: Na
dneSck v noci naše městečko Bru
no navštíveno bylo zhoubnou vi
chřicí pravým tornádem kterýmž
působeno za mnoho tisíc dollarů
škody na obilí i na budovách
Největší Škoda spůsobena byla na
zdejším chrámu sv Antonína
kterýž byl tém'ř úplně zničen
Zuřivý orkán odnesl budovu clirá
movou se základů do vzdálenosti
36 stop skroutil a roztrhal ji tak
že strany a spodní rámy jsou pře
vráceny nahoru plastrem ven
Chrámová budova byla rozměrů
40 při 70 stopách a vše jest úplně
zničeno Pojištění obnášelo pouze
i 4000 kdežto škoda se páčí as na
$7000 Druhou největší Škodu
trpěli na staveních pan John
Roubal a pak zdejší kovář pJohn
Všetečka jemuž vichřice rozmetla
kovárnu a rozbila vše tak že musí
stavět úplně novou Škody v okolí
Bruno spůsobené jsou veliké a
jdou do mnoha tisíců zejména na
obilí Jak se dovídám v okolí
Abie a Brainard dostali jen pořád
nou vláhu ale žádný vichr Jest
to věru smutná podívaná na škody
nás natropené Jakubovi Šťá
vovi zachytlo tornádo maštal 28
při 36 stopách a pošinulo ji 6
stop s místa Panu Šalonovi uho
dil blesk do maštale zabil mu
jednoho z nejlepších koní stáj
zapálil a úplně ji zničil Ještě
štěstí že byl velký liják kterýž
zabránil že se zhoubné plameny
nerozšířily na sousední budovy
Zpravodaj
#-' 4f V W f W F
WALTtlt MfK Mu
H V IIATWAHIi Ujafokl
pojednou kolem páté hodiny octla
se na dlažbě ve dvoře Spadla se y 6tefý mjn ýdM odpoled
čtvrtého poschodí a byla okamži- „„ „ „„„ n „ „
16 mrtva iNeoozsa nema pry aue iv(ch( jež tejména kukuřici
1 1 zaJoycn priouznycn DrogDi„ Deště provázeny
1 F r ~ ď
% Měsíční zorává taiemofka byly místy prudkým větrem a hro
Národního hlavního Rádu ČSPS mobitím V Norfolk sjel blfsk do
vykazuje r8 úmrtí členů za tiply
nulý měsíc na podporách úmrt
nich vyplaceno bude $ 17000 oa
Sekt úmrtí rranželek členů I1500
tudiž celkem It8 500 Národní
úřadovna zaplatí ze svých pře
bytků pět úmrtí a ostatní přijde
na rozpočet Z uvedených 18
úmrtí Čleoů připadá 5 úmrtí n
New York pět na Chicago po
iednom oa Belle Plaioe la Cur
tis Bay Md Detroit Owatonna
Mion Bellaire O Filadelfia
Nelsonville Tx a Milwaukee
Wis Jednota ČSPS čítá nyní
Již 13558 k příštímu sjezdu kte
rý kooati se bude r 190451
Louisů činí se již přípravy a v
zářijové schůzi jednotlivých řádů
budou ul oavrhováni čekanci vy
slanectví do sjezdu St Louiskéhc
Trocadero hostince a část zdi se
sMtila V Gibbon udeřil blesk do
stromu blízko domu W H Slay
tera urazil větev avšak nikdo
rodiny nebyl poraněn V Murdock
bvla částečně zničena lékárna Mc
Donalda Blesk zasáhl telefonní
sloup a sjel po drátu do obchodu
Telefonní skříBka ae vzBala a ohefl
rozšířil se v brzku í na strop
krovy Požár teo byl aice uhsten
avšak McDonald utrpěl Škodu as
1 1000 V Hastings sjel blesk do
domu draFay Babcocka ve středu
časně ráno pobořil komín rozbil
střechu a vnitřek domu značně
poškodil V Loup City zničen byl
vichřici mlýn kterýž se právě sta
věl Třípatrová budova odnesena
bvla se svýcb základů a byvši pře
kocena oa stranu rozbila se téměř
Schneider & Klein Čepují pivo z tohoto pivovaru
9) i& Ov i9t A 1 itojQ j9t d Jv ifrl-Jl _J -Jl~A-jél-Ol— AjSv
1
i
J
SOUCHOTINY-
ttvX
záduchu (astbmu) kašel katarh
plic průdušek průdušnice a hrtá-
nu rozedma plic prsní bolesti nastazeniny a vůbec plicní
prsní a krční nemoce vyléčí v krátkém čase jediné —
"Simanovského BrezohorsKé Ttié"
z Čech importované
Tento díle nož 13 roků osvždřený včhlasnýml evopskyml lókafl
vyzkoii&fitiý a Jimi orlporuřovauý prostředek p i e d ( veíkeré dosa
vadní léky používané proti výňe Jmenovaným chorobám Tisíce podě
kovaní za vylení a uznání t víech zemí Jest dtkkazem toho
Uallfak s návodem tlOO politou (120 Ka prodej v lékárnách a u
oImiIioiíiiIk! i léky I'Hmo zasílá:
054 Rcott St
Milwaukcc Wís
x
Krajané kteří z venkova za obchodem do South Omahy zaví
tají měli by se ubytovali v
Metropolitan Hotel roh 27 a L ul
Uíerfi ltnl chralní znám nortlnuk
AUgrUQt ZPapeŽS Hotel tento jest řízen
podle evropského způsobu Pokojo jsou velmi čisté a vůbec
celá obsluha jest ta nejlepší Nikde nebudete lépe a levněji
pohoštěni neb Papež maje toletou zkušenost vyhoví každému
a pak ifiBt tez vyoorny spoiecnik z vzornou odsiuhu ruci
AUGUST PAPEŽ
IIOTKfj TK1„ liru
SAMJON TUL im
48
Cetlar Rapidu Ia- a srpna —
sem v Cedar Kapidsích a mám s
sebou rodinu Přítel V A Pro
skovec z Bruno jest zde jako
soudce Pouze jen 30 závodníků
dostavilo se do župních závodů
Schujler zůstalo letos doma hezky
spát a Abie a Milligan jak by
smet sbory čítající n 90 Čle
nů nemohou vyslat žádné závod
níkyl Kouká to věru smutně u
některých sokolských sborů když
ani na zupni zavouy oanyvane
jednou za 5 let nepošlou ani jedi
nou četu Závody župní navštívil
též August Tesař ze St Louis a
též Sokol Hrdý z Mílligan Jako
staří náčelníci chovají stále my
šlénku soko sVou v duších svých
Provolávám všem Sokolům v Ce
dar Kapids jakož i závodníkům a
soudcům sokolské "Na zdar"!
Váš Vác Blatný
Proti náhlé nezázivnosti musí
se vám dostati rychlé úlevy není
nic lepšího k odstranění příčiny
než Dr August Koenig a Ham
burger Tropíen Posilují žaludek
Krásný a velký
sklad pian
Weber Ludwig Story & Clark
Schiller Hampton Schoíf Bros
Farrand varhany
LÁCE
Sterling 165 Erbe 100
Chickoring 165 Lyan & Healy 100
Emerson 135 Steinway 225
Cecilian přístroj k pianu
Výhodné splátky
Hřejte zatím co platíte
Ladění piana ft 50
Výborná práce
Požádejte neb doplSte al o cenníky
Yzhůru
do Oregonu!
70000 akru
Perfield Piano Co
1'vkoj 7 Itee llullillnic
přízemi v levo od rlevatoru
Tel 701 (46) Omabs Neb
Jediný Český©
n závod olovnlcký strojnick)
0 t zámečnický v Omaze
vlutni
LEO BAROCH
SOS 80 18tt &trC
Telefon IS67
Zaváděni vodv plyna a kanallaaca
vádl se levné a dobr
8 ti tni Jednatelství pra Jedině aarédce
é ťlerelMdské plrat pumpj
uálf
úrodných pozemků v údolí splavné řeky Willamette dáno do
prodeje na splátky od 5 do 10 roků v ceně od $10 do I25
akr Pozemky tyto se nalézají v okresích Lane Benton a
Lincoln podél dráhy Southern Pacific a v okolí města
Eugeoe a městeček Goshen Creswell Saginaw Walker
Station a Cottagegrove
Krajina tato je velice úrodnou obilí zde vypěstovsné
jest té nejlepší jakosti a ovoce všeho druhu výborně se zde
daří
Krajanél Proč živoříte na farmách najatých a proč ne
sháníte se po pozemcích vlastních a to v krajině úrodné
kde není nikdy sucho ani mokro a žádná zima
Kdo by sobě přál podrobné zprávy o této krajině
nechť obrátí se na pozemkové a vystěhovalncké jednatele
drah Union Pacific Oregon Short Line Oregon R R &
Nav Co a Southern Pacific R R Co
WM WKSTfcRLUM) & Vi)
í)í) Dearlíorn St Clilcio III
Ředitelem českého oddělení jest
lt
IS1
v n r v
OTEVÍíELI
¥IREIIDLA A BINDER
v Č 1732 jižní 13 ulice '
blíže Centre Omaha
Česká bospodyliky Jsou srdeřrí zvány aby ae přlMy nřoevAdMt řo v
obchodí naíem mohou dostati nrjen pf kná a řerstvá maso vpho dmhu
ale i výleíné domácí ýrohky uzsDáfuké Výbnrnt tbotl dobrou váhu
vzornou obsluhu vám zaručují a o pHzeft vl žádají
J3m RENDLA A BINDER
XJtlli!
Ulili!
UHli!
Trdá i míkká uhlí vUcho druhu dostanete
u starého vaiebo známého
í LEVIHO v č 715 jižní 13 ulice
Ubil mftíete sl obHnatl i telefonicky i tfll 1018 Kdo bude po
třebovali u"li tvrdé ucinl dobře kdyi si Je objedná hned neí cena
jeho vstoupne Za výbornou Jakost a spravedlivou váha M ruíl
Cesiý rnvalef Atenin ZaU ochotní p4m fotloult