Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 29, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'i i --v i
Zalotcn 187l-ltoriw
Pokrok Západu
OMAHA SKIUl VK NTÍtKOU 1NK 2tí ČKHVKNťK lt0
ClSLO 52
Z RMERIKY
ZřRÁfT TEUGRAFICKÉ
- 1 1 t V
Přehled ze &vMft politického a kronlkiiii(lul(
Dva boil obiíml
Earl Whilney t Nashvilla a
Claude 0'Hriun Memphiathltp
ci teprve 17 rokft stati byli obé
len! v Lekington Ky dne 14
Července v 8 hodin ráno v nádvoří
vězeni Payctte okresu Před po
právo oba holiae pořádně najedli
ti okolnost' že tihy budou
viseti nezdála te m(ti nu ně tni
toho nejmcnlího vlivu O lesté
hodioi ráno dva kněži navltívili
k smrti odsouzené chlapce a ti te
vyslovili že jnou připraveni k
smrti Whitney le usmíval 1
lelenl libeniee na shromáždění
dav lidi 0'Hríen ta tile modlil
Žádný t nich nechtěl promluvili
před popravou Oba chlapci se
vloupali dne 12 října r 100a do
domu A D Chiona zámožného
obchodníka a a revolvery v ruce
íáUli ho aby jim vydal vlecbnv
ivé hotové peníze Hlinitá roz
mluva mladistvých ltipiíů a Chin
nem probudila manželku tohoto a
ta poíala volali o pomoc Syn
manželů Axa navrátiv se právě z
tančeni zábavy a uslyfev voláni o
pomoc rychle vrazil do nokoie a
chlapci aotva Že ho apatřili poíali
na nftj stříleli Axa Cliinn od po
vídal jím střelbou ze tvého revol
veru a v tomto zápae starý Chinn
byl smrtelně raněn jeho syn utržil
lhkou ránu a Whitnev bvl nora-
něn do kolena vzdor tornu se
vlak podařilo mladým lupífftm
tirchnouti avíiik v několika
dnech bylí lapení policií blíže Lz
iniíton a při soudu S nirní odbý
vaném odsouzní byli k smrtí
Z Washlaitoaa
ěiretti angluké — Katmvtltli ii
ta — Sněhy na tUátnnt Okh
hony Jak známo zabrala natě vláda
skupinu ostrůvků Ctgayan bllia
pobřeží Iiornea proti íemu! An
glie hodlá protestovat! Avlak
dosud žádný protest nebyl naSI
vládl podán UC vzdor tomu za
hraniční odbor uznal za dobré na
vle se důkladně připraviti Úřed
níci prozkoumali pozorní mapy
ostrůvků a vod v aousedství Uor
nea při temž jim bylo pomáháno
od důstojníků loďstva a tu shledá
no ie dotyčné ostrůvky jsou přes
3 mořské ligy od břehů Iiornea
vzdáleny i bylo rozhodnuto Že
ostrůvky leží v právomoci ame
rické jak je naznaěcno na smlou
vě se Španělskem dle níž skupina
Cagayan byla koupena -—
Ve vládní tiskární hrozila stáv
ka knihvazaců ale domluvám roz
vážnějších vůdců dělnických po
dařilo se tuto stávku zažehnati
Stávka měla být vyvolána za pří
činou znovudosazeaí přfruEího dl
lovedoucílio Millera Ten byl
před nedávnem vyloufen z jednoty
knihvazaiů a pro tu příčinu byl
propuStěn z vládní tluiby v níž
jest pod zákonem opravy v úřa
dech Poněvadž to bylo proti
tímto zákonům Miller se domáhal
svého práva u presidenta a ten
nařídil po vylctřenl celé událostí
aby byl na své místo dosazen
jelikož zákony Spojených Států
jsou prý platnějSI nežli zákony
unie Miller byl vyloupen z jed
noty proto Že naléhal na to aby
někteří členové zanedbávající své
poviooosti byli dbalejll v práci
Do Washingtonu dolily zprávy
l Oklahorny že tam nabývá vrchu
snaha aby z Oklahorny Indián
ského území učiněn byl jeden
stát Za tím účelem odbývány
byly v poslední dube konvence v
MusMogeeJklahoma Cíly a Spaw
nee V čele hnutí toho stoji pře
dáci obou politických stran Nový
atát by měl dohromady 1000000
obyvatelů a byl by oprávněn ku
čtyřem a možná i pěti zástupcům
v dolní sněmovno' kongresu Okla
lioma se kloní větlinou k straní
republikánské kdežto Ind území
jeit větlinou demokratické neboť
jest osazeuo množstvím příštího
válců z Texasu Tento nově utvo
řený stát by byl bezpochyby de
mokratický a možiá že t ohledů
politických budou oslátnéní Okla
horny a Indiánského území íiněny
překážky
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Jaké jsou niáéja na úrodu v Evropé
Zíasodelský odbor obdržel od
tvého statistického sgenta v Lon
dýně následující zprávu o očeká
vané úrodě v Evropě: V Rusku
byly povětrnostní poměry nanej
výi příznivý pro vývin a vzrůst
obílin a i tarn kde poměry na
začátku jara byly velíce nepřízni
vý se vyhlídky na dobrou žeft
zlepšily — Z Německa se ozna
muje veliké zteplení na vleth
podzimních obilínách hlavně na
žitu a všechno obilí v prostřed
června bylo dle zprávy ncmeiké
vlády nad průměr Hlavně ozimka
jest pěkná a také bud asi hojnost'
bramborů — V Rakousku lze
počítat! pouze na dobrou prostřed
dí úrodu všech jarních obilin neb
poměry tam nebyly pro vzrůst ty
nejpříznivěji! — V Uhersku pak
li nenastane nějaké neobyčejné
zteplení přede žněmi což se sotva
dá očekávali bude žel) letoHul
mnohem horlí loě z roku iHji
zbortění na pšeniční sklizni te
odhaduje o ti'A procent — V
Uulharsku bude mít rolnictvo úro
du dobrou Douře a povodoí
spúsobily veliké fkody na úrodě
Oblil V liaill a taniea 1 na vinicích
V Francií byla letos osiinka pě
stována méně nežli loni a dle od
hadu toto zmenšení zásevu obnálf
681714 akrů V měsíci červnu
se tam úroda značně zleplíla
vyhlídky jsou nyní dobré Velice
příznivé Zprávy o budoucí úrodě
dochází s Dánska V Anglii jest
úroda ptenice poněkud zpožděna
a výnos bude rozhodně pod pro
měr Z Indie ae oznamuje Že
letošní jarní sklizen plenice tam
obnáiela 390361104 bullů proti
126370890 buMúm v minulém
roce
Vzbouřeni Ilju v Diavlfle lil
Ve velké naií republice jsou
ronné výtržností na denním po
řádku ala málo kdy nabude ně
která výtržnost takových hrozi
vých rozmarů jako v sobotu v
Danville lib kdy událo se tam
pravé vzbouření lidu který touží
po vykonání pomsty na několika
ze zločinů obviněných černofiích
V tomto vzbouření dva lidské ži
voty padnuly za oběť a asi 34 lidí
bylo poraněno z níchí někteří dosti
nebezpečně tak že z těchto ran
následovali může smít
V sabatu k večeru počal se shro
mažďovatí dav lidu na hranicích
města chystaje se lynčovali Jamese
Wilsona černocha kterýž jest
uvězněn v okresním vězení na ob
vinění že spáchal útok na paní
íhomas Hurgetsovou manželku
íarmera blíže Alvan bydlícího
Když se to rozhlásilo po městě
umínil si dav černochů že te
tomu postaví na odpor a jeden z
nich jakýsi Metcalf se dostal do
rvačky t několika bělochy a vy
trhnuv revolver zastřelil jistého
Oailermana mladého řezníka kte
rý do Danvilla přijel z ťortress
Monroe
Dsv se na to ihned vrhnul na
černocha a tři jiní černotí kť-řl
ho chtěli chránití bylí hrozně
zmláceni Mezitím vsak tit žlí se
podařilo davu vraha donutí do
rukou přikvapila policie a ucho
pivAi h j rychle Jfj odvlékla na
polirjní stanici Dav následoval
policii a žldal za vydaní vraha a
když mu nebylo učiněno po vůlí
počal útočili na policejní sítnici a
asi v půl hodině dav vnikl do vnitř
a nalezl černocha skrytého ve ve
liké pokls Jně líyl odtud vymřen
a několika údery kladiv sražen k
zemi načež dav na něj skočil a
pravém smyslu slova ho udupal k
amrli
Na to mrtvola byla vyvlečena
na náměfttí před hostinec kde
Črrnoch zabil Galtermana po
věíena na telegrafní tloup a pro
střílena množtvlm kulí
Dav Jiíltě vlak nbyí spoliop-n
a volali "Upalte ho! Upalte hol"
a vůdcové mrtvolu odřízli a táhnuli
ji k trati Wahash dráhy kde jí
chtěli upálili na hranící V tom
vlak kdosi zvolal "Vezmime ho
k vězeni a u palma ho lam i a lim
druhým černochem'" Tento ná
vrh přijat byl a lísoturn a dav ae
hnal k vězení které již obklopoval
jiný dav rozvztekleného lidu jenž
žádal za vydání útočníka na paní
Uorgessovou Nyní oba davy se
spojily a mnozí chovali se' jako
bestie skákajíce a kopajíce do
mrtvoly černocha V tom několik
lidí přineslo plné náruče ena 1
hodili je na mrtvolu kdosi hro
madu tu zapálil a když vzplanula
nová salva výotřelá z revolverů
a půlek vystřelena byla do tirtvo
1 Irllcl v ohni Mimu to kameni
a cihly metána po ni a kdy! oheA
dohasnul afktiřl jl noli tniltrall
na knnky
ro tomto hromem Čínu nav
ťbtánl sa tnnva k věšeni a MJil
tenfa Whítlnckaaby vydat černo
cha Wilsnna S-ril maje kolem
tebe asi tucet silně oibrojených
pllručlch vystoupil na vrrsndu
svého bytu který se nalésá 11 vě ¬
ren! a láda e ta ticho pravil k
davm
' Vy chybujete a budete litovali
toho aítra co jíle učinili dnes
1'roto jděte v pokoji domů a po-
nechte zákonu průchod Ten čer
noch jehož žádáte nebyl úplné
zjiltěn jsko útočník na paní liur-
gessovou a vy přece nehuovte
rhtlt zabit nevinného člověka?!"
Aviak dsv na to odpovídal jen
posmělaými výkřiky a hrozbami
znovu žádal aby mu černoch
byl vydán Na to několik mužů
se přihnslo te železniční kolejnicí
počali útočili a ní na železné
dvéře vězení
Šeřil na to jefilě jednou napo
menul lid aby te rozeSd a neúto
čil na vězení jinak že se svým!
počna palbu dav mu ale roz
vzteklen odpovídat:
"Střílejte a buďte prokladl ' a
hned t dvojeným úsilím snažil ae
dvéře vylomili šerif vypálil jed
nu rái)'i do vzduchu to vlak dav
tím více rozzuřilo a kladivy a ko
lejnicí buleno do dveří a Seríí obá
vaje te ze tyto nárazy 'konečné
dvéře vyrazí dal rozkaz aby vy
střeleno bylo do davu 1'říručf
mířili na vůdce davu kteří chtěli
vylomili dvéře kolejnicí a pří
prvém výstřelu vlichni z nich
klesli poraněni k zemi
Dav po tomto výstřelu rychle
počal ustupovati zanechiv asi j
poraněných na schodech Hned
přivolány byly ambulance z ne
mocníce které je odvezly Dsv
mezitím te počal radili co počít
Jedna žena vystoupila na velikou
bednu uprostřed náměstí a křiče
la) "Zlte terífa on postřelil ně
kolik bělochů k vůli jednomu čer
nochu I''
Někteří t vůdců davu poslali do
havířského tábora ve Wcstfieldu
pro dynamit a mezitím dav kame
noval vězení a stříkl do jeho
oken Judea havíř jakýsi Slovák
když te vrac-l se zásobou dyna
mitu z Westfield byl zastaven ně
kolika občany u Himrod a dyna
mít mu byl odebrán Dav se
vzdor tornu vlak nerozelel ala k
útoku se již neodvážil
Šerif Whitlock telegrafoval gu
vernérovi o pomoc a z tábora Lin
coln poslány okamžitě 4 aetniny
pluku do Danville Milice ae
utábořila naproti vězení a ihned
vyklízeny byly viechoy okoluí
ulice
Dav lidu za strážemi miličními
pronášet sice hrozby ale nebezpe
čí pslrně již minulo
Černooká oby valcUtvo usazené
Danville se obává že běloli
podniknou na ně útok a proto
jedna setnína milice byla vyslána
ochraně černošské čtvrti
Miliony pro vidu
Na zkoumání souchotin a vyna
lezení léku proti ním známý bo
háč J D Rockefeller obětoval ně
kolík míl dollarů Italský lékař
Dr Ei Maragliano již předložil
zdravotní radě zcela nový prostře
dek níčíd zárodky souchotin i v
pokročilém stavu choroby Osvěd
čí li se lék tento jak se o něm 1
jítitotoii tvrdí bude největlím vy
nálezem nové doby Vítáme vy
nález ten ale zároveB tvé čtenáře
na to upozorňujeme jest lépe
souchotinám se vyhnouti než jo
léčili le lí tělo dosti silné tak
Že vlechuo ústrojí správně pracu
j% není třeba obávali sa soucho
lín len slabý organismus jím po
dléhá Kdokoli pravidelné užívá
Trinerova léčivého hořkého vína
len sesllf tvé tělo tak Je snadno
útoky nemocí odrazí Účinkuj
přfdně na žaludek a dodává mu
síly by potravu přijal a spraco
val ' Látky v těle nepotřebné
přirozeným způsobem odvádí
potřebné obrací V zdravou krev
která proníkne celé tělo Tak
obnovf as vlechna krev Člověk ta
uzdraví a sesllf V lékárnách
Přímo zaSle Joa Trioer 7y? S
Ashland Ave Chicago III
1 M M Zika předseda zná
mého závodu na výrobu kufrů v
Kscíne VVis ohlásil že vlichni
dělníci kteří jsou u firmy zaměst
náni déle než rok budou te dělili
a majiteli o vlecken výtěžek pře
tahujíc! 3 procent
Předplácejte na Pokrok Západu
ponze ft 00 roční
ZE STÁTU NEBRASKA !
t - ii:
— Stav lělcw traněné dívky
Ciertrtide Kuntmanuvy alepkil te
tou měrou le lékaři kojí ae nadějí
na její uzdravení Kunamanova
jak jtma minule tdělili vehnala
si předminulé pondělí kuli do
prsou která pronikla celým tělem
dívčiným a uvízla v ttěnl
— Státní equalifačnf komise je
te tvou prací téměř již hotova a
zbývá jí pouze vyřídit! protesty
budeu-li jaké proti odhadu podá
ny Výkazy okresních assessorů
jsou letos zosčnl Vylil oproti roku
minulému ač v některých okre
sích odhad majetku byl snížen
Celkový odhad majetku ve vlech
okresích oknálel loni 1179976
56781 kdežto- letoa obnáll
řiH845379 44-
— Minulý čtvrtek ráno utopilo
te v konvici mléka jeden rok staré
dítko msnželů Grant Afíerbaugh
ových bydlících pět mil severně od
Wood Rivcr Zř ncpřltomoosti
rodičů hrálo ti dítko poblíž kon
vice a nelťastnou páhodou do této
spadlo
— - V Palmyra přepaden byl v
neděli večer Rev Wílliam Van
liuren pastor rnethodistíckého
kostela několika neznámými mu
ži sražen k zemi a nemilosrdné
sbit Pastor jsa členem městské
rady pracoval o to aby byly
vlechny obchody v neděli zavřeny
tím poštvat na tebe některé
občany
— V Hftings zemřela náhle
ve čtvrtek dopoledne v firadovne
zubního lékaře dra Schaufelbel
gera pí Norah lil ne z Juniata
Lékal ženu chloroformovala když
jí byl deset nebo patnáct zubů vy
táhl vzpamatovala se dostatečně
aby povstala a vyplivla se Hned
na to vlak klesla zpět na eeili a
skonala Zesnulá byla vdovou a
matkou fletého chlapce 4 nímž
bydlela na tvé farmě blíže Juniata
— Ve West Point zničeny byly
sobotu ráno požárem založe
ným nepochybně neznámým dosud
ničemou dvé velké stáje z nichž
jedna náležela krajanu Ant Psoto
ví a druhá bývalému státnímu
pokladníku Stueferovi Obě stáje i
obsahem lehly popelem Pan
Psota odhaduje ti škodu na
ítjoo
— Na farmě Johna Lennerse
blíže Pílley zničeny byly ve ttředu
požárem velký "erib'' v němž na
lézalo sa 3300 bulil ft korný t
velká stáj ae vlltn obsahem Tří
koni zahynuli v plarnenechškodt
působená odhaduje te na 17000
a jett kryta částečně pojiltěnírn
— - V Oibbon priktisíl te v pálek
ráno o tebevražku joletý tlarý
mládenec Harry Práme bydlící u
tvého bratra Louise V nočním
obleku odebral se k řece Wood
kdež aí spůsobíl břitvou hluboké
rány v zadu na klku a v obou zá
pěstích načež te chtěl utopili
liyl vlak nalezen v bezvědomí na
břehu řeky a dopraven do obydlí
tvého bratra kdež va 4 hodiny
odpoledne nabyl vědomí Jest
naděje že te uzdraví
— V Humboldf přílet k vážné
mu zranění řezník John V Fellers
Hnal krávu již měl uvázanou ni
provaze na jatky když pojednou
poplašená kráva Hrdla jej 1 koni
a vlekla jej kousek cesty načež
odhodila jej na žlab tak prudce
že te Pellert omráčil Ryl zraněn
na holrisfm retu a oj provazu na
obou rukou
-— Zámožný armer A J C
Robb bydlící dvě mile západně
od Stella vrazil ti nelťastnou ná
hodou vidle do nohy blíže čííky a
ježto t počátku necítil velké bole
sti pokračoval v práci jelli po tří
hodiny Když vlak přisel domů
roznemohl te tak těžce že byl
nucen telefonovali ti pro lékaře
Pfí obvazováni rány Robb omdlel
Nyní te mu daří lépe
— V sobotu v 1 hod odpoledne
přibyl do Schuyler Caletý Rupert
Rarloe nalézaje se - na cestě 1
F-lkhom do Kearney 1 čátil mlá
licího stroje Stařec přemožen byl
vedrem a vzdor lékařské pomoci o
druhé hodině skonal Zůstavil po
sobi vdovu a 9 dltean
— ' K vážnému (ranění přílet
oletý Lewis Wagner synek Chas
Wagnera bydlíclbo severozápadně
od městečka Tecumseh Mslý
vletečka vylezl na strom aby se
podíval do ptačího hnízda ne
šťastnou náhodou ale tptdl a zlo
mil si pravou nohu mezí kyčli a
kolenem Zlomené kosti pronikly
mu masem a mimo to větve stro
mu rozdrásaly mu obličej Ryl
ihned oletřen lékařem a daří se
mu uspokojivě
— - V Níubrsra aastřelnn byl v
neděli asi v o:jo hod večer n-
suámým padouch- m Willisni Mer
rill Ti'iitiá vražda la spůsubila
v mistl a okolí velký rc-atuch
— MěMrčko Lebannn v RJ
willnw okresu navltívrito bylo
velkým požárem jenl tníčil něko
lik obchodních budov prve nel
byl uhašen Celková Ikoda na
budovách a choti odhaduje sa na
lij oon kdežto pohořelí pojilléni
byli pouze na 110173
— V South Realrice zničen byl
ve středu kolem 11:30 hod v nocí
požárem dům Franka Tichnora i
se vlím obsahem Požár zaviněn
byl psíkem jenž převrhl lampu
Škoda tpůsobená zničením budovy
odhaduje se na i3ooabyla kryta
pojiltěnírn I700
— V neděli odpůldne utonul v
řece lilue asi 4 mile severozápad
ně od Realrice lyletý William
Aylworth zaměstnaný v tiskař
ském a kněhvazačském závodu
Milburn & Scott Mladík neuměl
plovat a proio tnu dva soudruzi
pomáhali přes řeku pod pontono
vým moslem Pojednou vlak chy
tily jej kleče a utonul
— Farmer George Spear by
dlící dvě míle jihozápadně od
Reatrice přilel minulou ttředu
odpoledne k vážnému zranění
Odvážel obilí od mlátícího ttroje
když pojednou kopnut byl koněm
do prsou tak prudce že tražen
byl k zemi Pří páJu narazil Gole
tý muž hlavou na mlátí:! ttroj a
působil 11 Šerednou ránu Jest
naděje ie se Spear uzdrav!
— V Ord pokusila te v nedělí
v poledne o sebevraždu pí W T
Roydstonová manželka poštovní
ho klerka W T Roydstona Po
žíla silnou dávku ttrychninuavlak
rychle přivolaným lékařům poda
řilo se zoufalou ženu po několika
hodinách na živu zachránit) Má
se za to že chatrné zdraví dohna
lo pí Roydstonovou k zoufalému
Čínu tomu
— V pondělí asi v 3:30 hod
odpoledne přilel nelťastnou ná
hodou o život zámožný famf-r
acob Miller bydlící 6 míl severo
východně od Scríbner Miller a
syn jeho přivezli do elevatoru dv£
íúry kukuřice a Miller chtěje ne
pokojné koně zadržeti nahnul re
vozu pro otěže při tom vlk
ztratil rovnováhu a spadl pod kola
vozu Kola přejela mu přel levou
stranu prsou a Miller zraněn ryl
tak těžce že po půl druhé hodině
skonal Zanechal po tobě vdovu t
tedrn malých dílek
— V Plattsmouth spáchal v
sobotu večer sebevraždu ailetý
doiitníkář Otto Uhlick Ryl po
dva týdny v Omaze a vrátiv te v
sobotu odpoledne do Plattsmouth
koupil ti ve ttavu podnapilém
i3centovou krabičku jedu na myli
Přiled domů odebral te ke studní
vysypav jed do sběračky vody
obsah vypil Na to velel do domu
sdělil matce tvé co učinil a
nedlouho stížeo byl prudkými bo
lesími a trápil te až do druhého
rám Má te za to že nelťastná
láska dohnala mladíka k sebe
vraždě
— Z Monowi zaslána nám byla
dne 33 července lato zpráva:
Včera postiženo bylo nale malé
městečko požárem Závod pana
Kincla lehl úplně popelem bank
byl značně polkozen a nál hostí
nec počal také jíž hořet ale poda
řilo te nám plameny uhasili Pří
čina požáru není známa ale má
te za to že zaviněn byl výbuchem
gasolínovýrh kamen v obchodě
Vál Josef Klha
r '--' w -m-h-
čoyJi J
II V HATWAnntsJtpekl 3
i
i
i
Schneider & Klein čepují pivo z tohoto pivovaru
i rit Ai A A 4 jO
SOUCHOTINY
záduchu fastbmu) kašel katarh
tile erfidušekerííduinlee a hrtá-
nu rozedmu plic prsní tolestl nastuzenlny a vůbec pllcní
prsní a krční nemoce vyléčí v krátkém čase Jediné -
"Sinianovskéíio Erezoh3rské Ttif
z Cech importované
Tento déle než 18 roků osvídřaný věhlasnými evropskými MhH
VVkftlt&finS llml mlrwirtlZittfu? ttr„t£1lr hlll vnAL) lMM-
ri viuliit ICiky rioiizlvdne proti výíe liminoviiiiym chorobám Tlsíoa poilo
kovilril ?n lyVéunl wuAut víecli zemi just iJukuzum toho
milíři s niivoilnm iioo postou 180 Na proiluj v lékarnáen a u
ol)r:koliiln6 léky 1'řlmo znudit
'JlIAMSIÍ í5í""wi
M ♦
Krajané kteří t venkova za obchodem do South Omahy zaví
tají měli by se utiytovati v
Metropolitan Hotel roh 27 a i ul
ktmrfi llnf chmlní íiiíiii hontlnuli
ULErUlOt IaTOOŽ Ilottl tento jest řízen
J podle evropského způsobu Pokoje jsou velmi čisté a vůbec
celá obsluha jest ta nejleplí Nikde nebudete lépe a levněji
pohoštěni neh Papež maje roletou zkušenost vyhov! každému
a pak jest též výborný tpolečnlk Za vzornou obsluhu ruč!
" AUGUST P A pHŽ
lIOTKf TKI„ 4IVI
AUH)H 'I KI
Souatrssť zjednává úlevu srdci
a prálky Severovy proti bolestem
hlavy a neuralgii zjednávají úlevu
hlavě test to prostředek účinný
spolehlivý Cena 33c poltou
Krásný a velký
sklad pian
Weber I-udwig Story & Clark
Schiller llampton Schoff Pros
Parrand varhany
lAck
Sterilně 163 ' Erbe 100
Chickoring 163 Lyán A Healy 100
Emerson lij Steinwsy 323
Cecílían přUtroj k pianu
Výhodné splátky
Hřejte zatím co platíte
Ladění piana I130
Výborná práce
Požádejte neb doplite sl o cennfky
Perřield Piano Co
Těkej 7 Ree llulldlnir
přízemí levo od elevatoru
Tel 701 (46) Otoabt Neb
Vzlrůrii
do Oregonu!
70000 ukrft
úrodných pozemků v údolí tplavné řeky Willamette dáno do
prodeje na splátky od 3 do 10 roků v ceně od tio do $ij
akr Pozemky tyto te nalézají v okresích Lane Renton a
Lincoln podél dráhy Southern Pacific a v okolí města
Kugene a městeček (íoshen Creswell Ssgíosw Walker
Station a Cotlagi-grove
Krajina talo je velice úrodnou obilí zde vypěstované
jest té nejlepáí jakosti a ovoce v leh o druhu výborně se zde
daří
Krajanél Proč živoříte na farmách najatých a proč ne
báníte te po pozemcích vlastních a to v krajině úrodné
kde není nikdy tucho ani mokro a žádná zima
Kdo by sobě přál podrobné zprávy o této krajině
nechť obrátí se na pozemkové a vystěhovalecké jednatele
drah Union Pacific Orrgon Shnrt Line Oregon R R &
Nav Co a Southern Pacíííc R R Co
WM WKSTLRMJNIi & CO
M Dcnrtioru Sí„ VMmw III
Ředítclom českého oddělen! jet
11 Pit
M Wollstein & Co
dobrého clareto
prodá vám gallcn
Icbkébo červeného
vína
za 65C
Přineste vlastní tvůj plucar a bude vás atáti pouze 60c
WOLLSTEIN & CO INK
622-524 jižni 13 ul Omaha Nob
-řAtttaataaa
Uniový a vkiisno zařicný Iiostincc
vlastní
! John Simánek na rohu 21 a S ul t
T CirtTll Mimu ▼
jkjw i ii urannn
Vftelnl Bohllwův M&k sUle na řepu Vborná vlna s eejlp(f liké
ry v zátol Jumut eelevé ijoulnlky O chutné ríkinkf žálná nouze
yilo Zillnl JuUn p cel dt a pVlít J doplftujo IHJrt m n
slsréhoreíinho O pfzeB krajanů iAilá H)HH AlMÁNKK 10