Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 22, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i i
la
7lttlrn IKTI—lWii XXXII
POK
ROK ZÁPADU
OMAHA M HU YK STÍtKUl! IIXK 22 ClíUVKXiT IttOil
ČÍSLO &l
jZ RMERIKY
- f
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
Přehled ro vMa poUtlrkMn n kronika uiluU
I WtifcfcfíOM
rul ~ ťr IJfW IiJ ntpH)mt
— Otetřtnf iitii fra Shjt
V přítomném fiskálním roce
polrvá li nyníM přittéhovalecký
proud rozmnoží te obyvatelstvo
této icmc o více net milion při
stěhovalců Průběhem roku který právě
tkončil dosáhnul příliv přistěho
valecký toho titjvylSiho hodu ně
hot v celku k nám ptijrlo z cizích
lemť 857046 osob proti 648743
osobám které přijely rok před
tím a jediný rok rozmnožil ic
tedv proud přistěhovalectví o
308303 duší což znamená o 3a
procent
Jediný rok který (o mohl poně
kud rovoati roku přivě minulému
byl rok 1882 kdy k nám zavítalo
788992 přistěhovalců Jiný rok
vyznačující te velkým přílivem
přístěhovalectvabyl rok 1881 kdy
přijelo k ním 669431 otob v
roce 1883 vystoupilo na hfehy
nafie 60332a osob v roce 1888 —
546889 a v r 1891—560319
010b
Pakli kongres neomezí přistěho
valectvf zákony o čemž v poaled
nich několika letech te jedni tu
nade vsi pochybnost v tomto fi
skálním roce přistěhovalecký pří
liv překoná viechny ostatní
Přistěhovalecký komisař Sar-
cent ve své správě varuje naSi
vládu před tím proudem nevědo
mích přistěhovalců teze vSeho
vzdělání a v příštím zasedání kon
gresu zajisté bude otázka omezení
přistěhovalectví vzata na přetřes
Kozbodoutl presidenta Roose
velta Že poile caru peticí týkající
e kíšiněvských bouří bylo hy
mělo skoro za následek zmařeni
dvouletá práce sekretáře llaye
který te o io zasazoval aby pro
americký obchod zastaly dvéře do
Mandžurska otevřeny Na ítěstí
vsak situace le vyjasnila a pro
Strýce Sama budou dvéře vždycky
otevřeny třeba pro jiné národy
zůstaly na zámek
Nás zástupce vyslance v Petro
hradu Kiddie odvětil na dotaz
zahraničního sekretáře Haye že
vláda ruská nehodlá přijmout! ani
uvážili Žádost Židu z Ameriky a
proto bylo rozhodnuto že žádoit
n'Huďí poslána President Kuoe-
vclt vykonal svou povinnosť v
zájmu líďikottli a dále jiti nemůže
Poštovní odbor uveřenil dne
17 července následující prohlá
šení Zdá te býlí rozsáhlé neporou
lnění nyně(IMmu stanovisku odboru
stran svobodné venkovské pnStov
ní dodávky Uveřejněno již vse
obecnězvlástfi na západě že ven
kovské poliovnl eestypa nichž ne
dnpnvf se za měsíc vlce nežli 3000
zátyltk a neobsahuji více než
100 rodin budou zrušeny Odbor
prozatím nechá na pokoji zaved
né jíž cestylcč by byly zřejmě ne
potřebné V odboru jsou žádosti
ca nové ctný jež mohou býlí za
vedeny z peněz povolených ale
odbor nepokládá to za spravedlivé
lni za moudré zřizovací eeitu pro
méitl nežli sto rodin a zkrátit tím
jiné kde je rodin více než sto a
proto na přlStě cesty které po
skytnou dobrodiní venkovské do
dávky polty nejvěl&finu počtu ro
din dostanou přednost
Tajemnící Hool a Moody do
hodli se dne 17 července na cl
nch apojt-né rady vojska loď
atva která by se starala o ochranu
země v době války 1 opevnila pro
plav panamský členové rady
jsou 'i
'Pro voisko! Maj gen Yonng
maj -n Corbio brigldník Dli
1 brigádník Randoll
Pro lojítvoi Admirál Dewey
podadmiral Taylor kapitán Pilla
biiry a velitel Uaroett
Rada mi ca účel zařídili spolu
působeni vojska loďstva během
války a připravili plény ku obraně
země Svá sezení bude odbývali
pravidelně a radili se bude o vlech
věcech týkajících Si spolupůsobě
ní obou odborů
Jta odbývaného v Hsmilton O
uznán byl vinným t vraldy své
manželky llauny (iodard Knappo
vé Vlah Nepochyby ishyne v
elektrické Židli Knapp při tou
sudku nejevil ani ncjmenM pohnu
tí Minulého února se přiznal po
svém zaiccnl k následujícím pěli
vraždám:
Kmmy Litllemanové kterouž
zavraždil v dřevařské ohradě due
ai června 1804
I m ktrtéhit dohonila a Mnou ď)
hlsvy tumitila I li
pnfiilUné bylo ssrhfinn sle
msua hroinrim Irknutl 1 a rot
íiienl se vpamstnal teprve is
nřkolik hodin
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Vrak Kaapp uzná! vinným
Své doby me přinesli zprávu o
hrozných vraždách kli re spáchal
jistý A Knapp ze Cíncinuaii a
nyní k tomu dodáváme že 11 m-
May Iickeriové zavražděné v
jednom pokoji v Cincinnati I
srpna 1894
jennic Knappové již shodil do
proplavu 7 srpna 1894 v Cincin
nati
Idy Gebhardové 4leté již za
škrtil v Iadianapolis v červenci r
1894
Ilanna Gogard Knappovi byla
jím sprovozena se světa v Hamil-
ton dne 22 prosince 1902 a hoze-
zena do řeky u Lindeowaldu
O této poslední vraždě avé man
želky pravil Knapp že když se
ráno probudil tu prý se ho zmoc
nila neodolatelná touna po za
vražděni jeho manželky Zaškrtil
ji vložil tělo její do veliké bedny
zatloukl hřebíky zavezl dvě míle
daleko a tam shodil do řeky
Miami- Mrtvola byla nalezena
dne 2 března v řece blíže New
Albsny Ind Knapp strávil skoro
tři čtvrtiny svého života v žaláři
a ačkoli spáchal pět vražd tu ho
neměl nikdo v podezřeníaž teprve
když se sám několika slovy pro
zradil Vychloubal te totiž jakou
má tilu v rukou a že dovede kaž
dého zaškrtit a Že také několik
ouob poslal již na věčnost To
vedlo k jeho zatčení Jeho matka
sestry a právníci hájili ho tvrze
nlmže za tvou vražednou choutku
nemftže protože jest občas napa
den iíltmstvfm a sice od té doby
co ve tvém mládí kopnut byl ko
něm do hlavy a na to stlžen byl
užeht-m slunce Poslední žena
Knappova Žije v Indianspolis kde
byl zatčen a měla ho tak ráda Že
nechtěla věřili že by manžel její
byl vrahem
Zázrak v Kentucky
Dne 15 července bylo vězení]
ve Flemíngsbnrgu davem rozbou
řeného lidu dobyto a z něho vy
vlečen byl Wil Thackcr jnž byl
pro zavraždění Johna Gordona
odsouzen k doživotoluiu poiiyii v
káznici a dav dal mu provaz na
krk a obřil ho Až doposud v
KentJcky lynčovali ' pouze čer
nochy a lynčování bělocha je jistě
polovičním zázrakem Když před
dvěma roky Thacker zastřelil Gor
dona tu si tedl t pu&kou v ruce
na mrtvolu a posmíval se těm
kteří ho přiKli zatknout Pak po
dařilo se mu uprchnouti později
byl viik chyteu a zavřen Po
svém odsouzení na doživotí se
Thacker odvolal a čekal na nový
soud Poněvadž líiěi dosti p
uLi a vynikající přátele mající
vliv tu se li 1 obával že vyjde bez
liestu za tvůj zločin a tomu chtěl
zabránili Dav shromáždil te v
Mi Carmelkde Gordoa před tvou
smrtí bydid a aby to nebylo po
dezlelé rozdělil se na menší od
dělení 1 táhnul do Plemingsbur
gu Riditei vězení nechtěl davu
klíče vydali byl vlak v brzku
přemožen 1 lid vniknuv do cely
Thackerovy a vyvléknuv vězně
ven pod strom vyzval ho aby se
naposledy pomodlil Thacker to
nechtěl učinit! a žehral o tvůj ži
vol Tu jeden muž ho uhodil
obuškem do hlavy rána ta ho
omráčila a v tomto stavu Thacker
byl pověšen a lid te rozeíel
Stateční iena
Asi 5 mil od Prescolt Mích
bydlí farmer Frank Gray man
želkou a 3 dítkamiz nichž nejmlad
tí je dosud nemluvně Grayovi
ti v pooděií vyšla do lesíka neda
leko obydli te nalézajícího aby 1
něm abírala jahody a vzala též tvé
dítky t tebou jež ti nedaleko pod
stromem řrálv Když íarmářka
byla zabrána do tblráoí tu po
jednou te houští vynořil velký
černý medvěd který tpstřiv hrají
cl ti dítky rovnou cestou k nim
zsmělil Starší dvě spatřivše
medvěda rychle uprchly nechá
jfce malé robě ležetipod stromem
medvěd dliě uchopil a unalel je
do lesa Grayovi hrůzou to
spatřila ale bez odkladu letěla
k obydlí tam strhla mužovu dvoj
ku te ttěuy a pustila te za medvě
Státní rítublikás jiJ v
KtfttNky
V státním sjesdu rep sirsny
klrfý odbýván bvl v Uouisville
poklaven byl do pole následující
llsiek: M II íielknsp t Louisville
t guvernéra J U Wilholt t
Ashlandu a náměstk J T lilack
Harbotirsvillo ta pokladníka (i
Welsh a Danville ta rtčrtníks V
tleckner t Winchester ta návlad
nlho a J C Speight t Mayíieldu
za tajemníka státu V prohlášení
zássď chválí se nynější blahobyt
vycházející a provádění reptil) ná
rotní politiky a slituje so věrné
přidržení se republikánské finanční
a celní politiky zároveM vzdává
se chvála správě presidenta
Roosevelta a tento se od poručil jt-
za kandidáta pro příští president
skou lhůtu Odsuzují te též
vraždění a nezákonitosti v Srbsku
v Kentucky a Žádá te stát aby
tomu učinil konec zavedením po
řádku a potrestáním zločinců při
čemž te odsuzuje guvernér Htck
ham že vyKOnáváním omilostno
ván! pro politiku rozmnožuje řady
zločinců ve státu a sprosťuje de
mokratické zločince zaslouženého
tresti
Uznána z nevinnou
V posledním čísle P Z jsme
přinesli zprávu o hrozné vraždě
dvouletého dítěte v Bloomington
lil a dnes ji doplňujeme událost
mi které se mezi tím sběhly
Minulé úterý byla nejstarší sestra
zavražděného děvčátka Mand Jor
dinova zatčena detektivem Iiutle
re ni na obvinění že ona sama
spáchala hroznou tu vraždu De
tektiv odvedl ji do vězeni a rodiče
dívčiny byli nanejvýš rozhořčeni
tímto obviněním které nemělo
žádných podkladů Detektiv tvr
díl že Mand zabila sestřičku svou
proto že ji musela opatrovali i
nemohla se proto věnovali zába
vám se svými družkami Když
děvče která jest 17 roků staré
bylo zatčeno tu projevilo chlad
nokrevnost až nápadnou Rodiče
její naříkali ona však je ujišťova
la že je nevinna a t tímto ujiště
ním odešla do vězení Ve čtvrtek
byla předvedena před anudcellen-
nemana a po výslechu svédko
trvajícím dvě hodiny soudce pro
pustil Maude jako nevinnou ze
zločinu za vínu jí kladeného Když
tento rozsudek prohlásil přátelé
dívčiny počali syčeli na detektiva
Butlera a provolávat! slávu Maud
všichni te shromáždili kolem ni
aby jí gratulovali Oiitler předve
dl a svědků proti mladé dívce
ale sotva polovice jich byla vy
slechniita neboť svědectví jich
bylo vesměs neávažné a nebylo
jím nic proti děvčeti dokázáno
Detektiv liutler prohlásil vzdor
lomu za dle sveho náhledu (eunai
správně a že kdyby bylí svědkové
vypovídali to samé co jemu sou
kromě sdělili že by byl výsledek
předběžného vyšetřování dopadl
jinak Senf a policie snazl se
přijití na stopu záhadnému vrahu
malého děvčete (ordinových ale
doposud nenalezla ani nejmenši
stopy a hrozný zločin ten zftuane
zabalen asi v roušku tajemství
2E STÁTU NFRRáA
#
— Zámožný íarmrr T H Ho
man bydlld jihovýchodně od
Albion avrlen byl ve středu a
tsclho ttroje a byl tělce zraněn
llyl přeji t ttrojin a tnačuě po
hmolděii lékaři vlak doufají v
eho uzdravení
— V pilek ráno sjel blesk do
stáje llert Drds bydlícího asi
půl druhé míle severozápadně od
Tecamah Dva koně byli zabili
a llrred sražen k zemi a omráčen
Illťnk zapálil též stáj ale plameny
byly v krátké době uhašeny prud
kým lijákem a několika sousedy
— Ve Valentine postřelen byl
neděli odpoledne smrtelně Wil-
í 1 a tu ťetit seržant scininy L z
Fort Niobrara majitelem neřest-
ného domu S- li Fricem Dostali
do hádky pro nezaplacení ná
pojů a v bojovném zápalu stříleli
na sebe z revolvsrů Když Petit
vystřílel všech Šest ran dal te 'na
útěk Na to Frice uchopiv pušku
střelil prchajícího do zad a smrtel
ně jej zranil
— V Lincoln pokusil se o sebe-
vraždj stařec R P Meek V ne
děli v 7- hodin ráno nalezen byl
policistou Codym v podzemní
místnosti státního kapitolu v m
nalézají se parní kotle Zoufalý
stařec vrhl se do místnosti té
otvorem jímž sypáno tam uhlí
avšak pádem vyrazil si pouze nohu
kyčli Proto vyflal perořízek
podřezal ti krk Ježto ztratil
mnoho krve jest uzdravení jeho
velmi pochybné
- Okru Poik nittilviu t!
ttltdu mlpolediie npělně ťiutknií
bouti kurii naunpila tnačnýt h {
Ikod V Shrlhy přruatil hroiný
vltr nřknbk budov a železniční
voiv stojící na vedlejší trtii od
vály byly do vzdálenosti asi jedné
mile na hlavní tisť Uouře pro-
vážena byla blýskáním a do obydlí
esse Ryana uhodilo komín a
kamna uvnitř domu byly roztříště
ny a Ryan těžce zraněn — Ve
čtvrtek odpoledne postiženo bylo
městečko Albion a okolí prudkým
lijákem provázeným větrem a
krupobitím Drobné obilí bylo
prý velice poškozeno — Za prud
kého hromobití ve čtvrtek večer
zasažena byla bleskem manželka
íarmera Johna Pi terse bydlícího
asi 6 mil jihovýchodně od Curtis
okamžitě usmrcena lilesk vjel
do domu drnovou stěnou blíže
okapu a zasáhl pí Pctersovnu
mezi ramena Malé dítko jež
žena v náručí držela bylo jen
lehce pohmožděno — V Kearney
okolí tpůsobila bouře ve čtvrtek
noci značné Škody na stromoví
na vedlejších budovách a na obilí
korně — Ve F'remont sjel v pá
tek kolem 2 hod ranní blesk do
západní strany školní budovy a
značně poškodil střechu Stromy
ve všech částích města značně
byly poškozeny — Z různých
částí tlátu docházejí zprivy o hoj
ných deštích jež naději na boha
tou úrodu valně zvýšily
m-- -4- v -' w ia -w isr
II V II A WAit!JtJapk!
Nový obrat léčeni
Lékaři uznávají že v mnohých
případech prodlužuje se nemoc
tím že žaludek te některými léky
zkazí Nechtějí aby se užívalo
silných léků jež nemoc teba za
razí ale žaludek na dlouhou dobu
ochromí že nemůže práci tvou
konali Při letních nemocech to
plstí obzvláště průjem te tice
zarazí ale žaludek bývá zničen
Léků obsahujících opium mělo by
te obecenstvo varovali aneb jen
1 dovolením lékařovým jich uží
vali nastane-li průjem nechuť k
jídlu slabost žaludku nevolno a
kyselo Trinerova Angelika Hoř
ká rychle zjedná úplnou úlevu
pobídne žaludek k práci zahřeje
jej a ostrsní průjem Žaludek
nabude oové tily k práci a to nás
udrží v zdraví a tile Tato hořká
jest na rozdíl od jiných připrave
na z vína a hořkých bylin jest
nejjemoější a úejpůsobivější V
lékiroich a dobrých hostincích
Přímo ji zašle vyrabitel Jot Tri
ner 799 S Ashland Ave Chica
go Iils
Dílků it obltilo Šestiletý Fr
Havlin synek služky v Popovicích
u Karlina ve středu 1 července v
zahradě te houpal Osudnou ná
hodou otočil te hošíkovi provaz
kolem krku který dítko uškrtil
Než te tousedé sběhli byl hošík
mrtev
V sobotu v noci dopraven
bvl do vězení v Columbus Mike
Mostek jenž prý pokusil se c
znásilnění vdané Nětnkyně Hen
ryové v Ilumphrey Stalo te tak
ve čtvrtek večer a Mostek jedině
několika rozumným mužům má co
děkovat) ze nebyl strestán na
místě Kyl odkázán k distriktní
mu 901H11 pod zárukou {800 a jež
to tuto nechce zař! nikdo složiti
musí dřepěti v vězení až do pří
štího listopadu
— Městečko Tecumseh navští
veno bylo v pondělí večer zhoub
ným požárem kterýž vznikl nej
spíše následkem výbuchu plynu
úřadovně Dra C B Barnese na
lézající se v hořejším poschodí
čtverce ílopkinsova Zdálo se již
žo celá severní strana čtverce lehne
popelem však usilovné práci po
žárnlho odboru podařilo se požár
cbmeziti na hořejší poschodí
němž výbuch plynu se udál Nic
méně zásoby zboží nalézající te
přlzemí7ničeny byly takřka úplně
vodou a kouřem tak že škoda po
žárem spňsobená jest velmi znač
ná
— V neděli odpoledne přišel
vážnému úrazu 5lelý synáček R
Poole a bydlícího severovýchodně
od Gibbon Hy l kopnut koněm
do úst t takou prudkosti že mu
uražen spodní ret a vyraženy spod
ní zuby i 1 kusy čelisti Nebohý
chlapec nalezen byl matkou svou
v bezvědomí Telefonicky přivo
laný lékař malého trpitele ošetřit
— V Plattsmouth pokusila se
pondělí večer o sebevraždu hezká
1 3letá dcerka Franka Kunzmana
Obávajíc se trestu že bez svolení
rodičů navštívila Omanu uchopí
la revolver a vypálila ti kuli do
levé strany prsou Kule pronikla
zoufalé děvušce tělem a zaryla te
do zdi- Lékař nemá naději na
její uzdravení
-— V Plsttsmouth zemřel v úle
rý minulého týdne po kratičké ne
moci v dome p joseia sveniy
krajan Antonín Sebesta Porota
koronerova vyšetřila Že Sebesta
omrzelosti života spáchal tebe
vraždu poživ silnou divku fosforu
teškrtbaného ze airek Zesnulý
byl as 28 roků stár tvobodoý
do Ameriky přijel at před 5 lety
U oebohého krajana nalezeny byly
zlaté hodinky a {42 3a na hotovo
ti Příbuzných zde neměl Po
hřben byl ve středu odpoledne
— Osobní vlak li & M dráhy
vrazil předminulé úterý odpoledne
do lehkého povozu v němž vracel
se John Wíolera t manželkou tvou
ze South Omahy do domova tvého
v Papillion Vůz byl roztříštěn
koně vyvázli bez úrazu Manželé
Winteraovi však zachyceni byli
pilotem parostroje a vlečeni do
vzdálenosti asi 200 yardů Paní
Winteraovi odnesena byla do
blízkého farmerského obydlí a ač
zranění její prohlášeno bylo za
sn rtelné přece prý etávi naděje
na její uzdravení Nalézá te nyní
v jedné omažšké nemocnici- Zra
nění její muže nenf prý vážné
Vliv jevišti
Proslulý americký herec Jeííer
son pravil: "Zůstaví-li divadelní
představení obecenstvo lepším
šrastneišim vykonalo vše co
mohlo" Totéž platí o léku Je-li
nemocný po využití léku zdravým
následkem toho v mysli šťast
nějším což více lze od něho po
žadovati? A lidé kteří užíval
Severova Životního Balsamu 1
případě nervosní slabosti všeo
becDé únavy tělesné a zmalátnělo
sti mysli cítili se z pravidla šťast
nými protože jejich soustava na
byla opět svojí předešlé síly Se
verův Zívotof Bal ám se rychle
vstřebe a ihned zužitkuje pod po
ruje trávení upravuje vyměšování
činí krev bohatší napomáhá já
trům při odlučování žluče pře
máhá zemdlenost a sílí přepraco
vané a stísněné orgány zkrátka
jest to prostředek který činí zase
hodným Žití Na prodej ve všech
lékárnách nebo přímo rozesílá
W F Severa Co Cedar Rapidi
Iowa Cena 75 centů
b Schneider & Klein čepují (Ivo z tohoto pivovaru
SOUCHOTINY
záduchu (astbmu) kašel katarb
plic průdušek prfldušnice a nrtá-
nu rozedma plic prsní Bolesti nastuzeniny a vuoec pucnt
prsní a krční nemoce vyléčí v krátkém čase Jediné —
"Simanovského Brezohorské Thé"
z Čech importované
Tento dfíe ne 13 roků osvědčený vřhliwnými evopskÝml lékaři
vyzkonAený a Jimi oijporuřovaiiý prostředek předči veíkeré dosa
vadní Mky používané proti výíe Jmenovaným cbnrobiím Tisíce podfi
koviínl za vyliířenl a uznáni e všech zemi Jest důkazem toho
liHlďek s návodem St 00 poštou $180 Na prodej v lékárnách a u
ohcljoil 11 (u Ď s léky 1'řlmo zhhIIií:
Krajané kteří z venkova za obchodem do South Omahy zaví
tají měli by se ubytovali v
metropolitan Kotel roh 27 a L ni
kUirfl vlmtnl crmilnfi inimf bmiSmVf
"Ugr"VJLSt ZFapOŽ- Hotel tento jest řízen
podle evropského způnobu Pokoje jsou velmi čisté a vůbec
celá obsluha jest ta nejlepŠÍ Nikde nebudete lépe a levněji
pohoštěni neb Papež maje loletou zkušenost vyhoví každému
a pak jest též výborný společník Za vzornou obsluhu ručí
AUGUST PAPEŽ
iioTPr tvu tm
HA 101 N TM 1170
Farmynaprodcj!
Farma o 240 akrech 1 j4 míle
od města 120 akrů vzděláno 120
pastem a na seno dobrá žívá
voda pěkná výstavnost Parma
tato přinese do roka {40 za akr
Nyní pouze $:{()kr
Farma o 170 akrech 7 mil od
m£sta 60 akrů vzděláno ostatní
pastr a na seno Dalších 60 akrů
se může vzdělat Hospodářská
stavení dobrá žívá voda
P0110 %Vi akr
Farma o 160 akrech 5 mil od
města 70 akrů vzděláno dalších
30 se může vzdělat ostatní dobré
pastviny a luka Pěkní hospo
dářská výstavnoit
ťonzo til kr
A více jiných pěkných farem v
Boyd okresu za mírných podmf
nek a báječně lacino Pozemky
tyto vstouply v ceně poslední dva
roky 10 až 15 doll a do roka
vstoupnou jistě o 10 doll více
Přijďte neb pište dokud je Čas
O bližší podrobnosti pište na
K SINKULE
48k4) Spencer Neb
4 m
Vzhůru
do Orcgonu!
70000 akrů
úrodných pozemků v údolí splavné řeky Willamette dáno do
prodeje na splátky od 5 do 10 roků v esoě od ťio do Í2$
akr Pozemky tyto se nalézají v okresích Lane Benton a
Lincoln podíl dráhy Southern Pacific a v okolí měHta
iíugcue a mě-tteček Goshen Creswell Saginaw Walker
Station CottaKfKrove
Krajina tato je velire úrodnou obílí zde vypěstované
jest té nel pSÍ jakosti a ovoce všeho druhu výborně se zde
daří
Krajané! Proč živoříte na farmách najatých a proč ne
sháníte se po pozemcích vlaitoích a to v krajině úrodné
kde není nikdy sucho ani mokro a žádná zima
Kdo by sobě přál podrobné zprávy o této krajině
nechť obrátí se na pozemkové a vysiěhovalecké jednatele
drah Union Pacific Qr-un Short Line Oregon R R &
Nav Co a Southern Pacific R R- Co
WH WESTfcRLUNI) & CO
9í) Dcarhttrii St Chicago III
Ředitelem českého oddělení jest
Krásný a velký
sklad pian
Weber Ludwig Story & Clark
Schiller Hampton Schoff Bros
Farrand varhany
LÁCE -
Sterling 165 Erbe 100
Chickoring 165 Lyan & Healy 100
Emerson 125 Steinway 225
Cecilian přístroj k pianu
Výhodné splátky
Hřejte zatím co platíte
Ladění piana f 1 30
Výborná práce
Požádejte neb dopiSte si o cennfky
Perfield Piano Co
Pokoj 7 Bee Itullillnií
přízemf v leo od elevateru
Tel 701 (46) Omaba
I
PICTO
MWoUstein&Co
prodá vám gallon
dosrérn claretu JĚr za 65c
Přineste vlastní tvůj plucar a bude vát ttáti pouze 6oc
WOLLSTEIN & CO INK
522-524 jižni 13 ul Omaha Neb
Utiioý a vkusná zařízený hostinec
vlastní
John Slánek na rohu 21 a S ul [
Neb
SOUTH OMAHA
Vytfřnf Krblltzftv ležák stíle u íepu Výborná vlna s nejlepŠÍ liké
ry v iAkiM Jemné uniové doutníky O chutné zákuaky žádná nouze
Jelito žovl!o( John pi celý din perliví Je doplňuje Přijďte se podfviit n-'
starébo zníracJiO O pfzeB krijanb lAiti JOHN AlMANEfT
l 'i