Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 15, 1903, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
Koourt t Httny Milířové
V?nvMIllf
li kjel lillHt ii ftViliiai-
w lnti U(il pvky íki
pl ikt1f Mafunnt ditlithrt bt'
iluii ti nnlt lt imřtlí lUIpníth
!) kfl iIMU J 1 nu)' Jhwoi "k IMff
ptáno ttim 111 líllřil#U' ''♦ ' v
tlsiti ntlt SUit polř kU'i'H Khh Mt I IJ
tkM'l ftnlq4H tftIJMIi M: !!! Halil
Ičtt :! J V lioltuiil n# „)fn Ul4in„„ i
Itánk1 ui-ín A IMi MllhmPB j „ díkv Hltil ♦ t
4 Ua nim mim l !thol thltra % Kvítat? £tto
doatan ntm imi" nMiio tm
m - " i
}ma a 1'ti-ttKUili I pólíisk l
daiko vřtlí nniiho ni jaký
jsme Iv tí lili
Prostora! Jiotane SoLrt ovny
byl iřnloWlte ttaplnfna skuto a)
do pol dňilw miie )lcnio
tylo f daleké vřilmy Čka n I i
mačný počet Amr tiíinft a NěmcA
přilei poalft h nmil tntkoti nii
Máturovou Program koncrrM
zahájil p I Ívuiťký kt tyI ítfrl
II řeči 'nuklfl na to 1 Dvořák
zejména ale Kuhdlk a Kocin hn
denním umíním svým vrlic při
pěli k roiHiI nl slávy Čechie adc
v Americe teď íe přijeli pí Ma
turovi primadonna Národního
divadla f Praze aby nás oblařila
zpěvem avm Bouřlivým dlou
hotrvajícím potleskem uvítána byla
p§vkynéjei milým a sympatickým
zjevem avým okouzlila celé shro
máždění Jakmile te obecenstvo
ztiSilo zapěla p( Maturová arii
Mařenky ze Smetanovy "Prodané
nevěsty'' A zapila ji tak že
obecenstvo oduScvnělým předně
lem avfm uchvátila Nedlíme ae
povolanými kritiaovati zpěv této
proslulé umělkyně české a proto
te spokojíme a podotknutím že
pí Maturová umí rozehřát! ardce
posluchačů Každým dalším Číslem
vým zamlouvala ae více a více
vděčnému obecenstvu jel nemohlo
ae oasytiti božského zpěvu české
pěvkyně Rozkolné byly zejména
její slovácké a národní písně Paní
Maturová nechť přijme za ně
ardečny- dík
Česká umělkyně obdarována
byla akvostnýmí kyticemi od sborn
Vlastislava a Dobromila JČD Ky
tici od sboru Vlastislava se stu
nou od pí M Rosické podala pf
Maturové malá Bož Soukupova a
pěkným proslovem kytici pak od
aboru Dobromila ae atuhou od
pí M- Burelové podala umělkyni
malá M Soukupova i případnými
alovy Lumír Burel podal uměl
kyní nádhernou kytici od manžela
Iloíímanových z Havelock Paní
J Hudečkovi jménem sboru Bo
leslava JČD fádu Eliíka Pře
myslovna ZČBJ a Táboru Myrta
KNA odevzdala umělkyni krásné
pouzdro na noty
Též i ostatní čísla programu
zdárně byla provedena Růžena
Svobodova a MDudova přednesly
naoejvýi zdařile žertovnou báseS
"Tři doby země české' a za sos
hu avoii odměněny byly nejen
hlučným potleskem uznalého obe
cenatva ale i krásnými kyticemi
Vřelého přijetí doslalo la St B
Letovskému ml kterýž předuesl
na pianě dvě krásné skladby Cho
pínovi a takovým úspěchem že
nadleoé obecenstvo neutuchajícím
potleskem přimělo mladého uměl'
ce aby přidal dvě čísla dali)
Odměněn byl třemi kyticemi od
alč Tr Křížový rodiny ííoíí
manový a Lumíra Burele Stejně
vřelého přijetí dostalo a též panu
St B Letovskému st jenf do
jemnou umelou hrou tvou na
cello uchvátil obecenatvo Umělec
tento byl nucen přidati dvě číxia
'Traumerei' se líbila aie "Kde
domov můj?" líbil ae více Pana
Letovského doprovázel na pianě
yo Stanislav Malá Emilka Hon
Ikova zapěla dvi písni anglické
velmi pěkně a dostalo ae jí v od
měna jak hojného potlesku tak i
pěkná kytice "Jak rádi bychom
byli alyleli zpívati Emilku česky!"
lyleli jsme od mnohých
Nale dámy jichž zásluho j ne
dělní koncert byl pořádán mohou
býtí a výsledkem úplně spokojeny
Víme že v mnohém ohledu byly
v očekáváni tvém velice zklamá
ny( avlsb na to nechfzapomaoou
Pravdou jeat že zdar každého
podniku stojí-li v Čele jeho nale
dámy jest předem již zabezpečen
Naše dámy prominou nám zajisté
le pra neďoetstek místa odkládá
ma pokračováni referátu o pobyta
vzácného hoati jejich v Omare do
čísla přífitíbo
Omažak! časopisy anglické
"Bee" "World Herald" při
nesly o koncertu nedělním po
udky naoejvýi lichotivé- Bídácky
zachoval ae vlak litt "Omaha
Daily Newt" jeal přioeal lživou
urážlivou % zprávo že prý paní
Maturová zapěla tél v nedělí ně
kolík písni černolskýcH (coon
nelodies) Pokusíme ae zjistili
byla-lí tato urážka proslulé uměl
kyni české zúmyslnou aneb byla
lí zaviněna pouze blbostí zpravodaje
11)1 lí ) wl
V n out j Hi In dt Hmiliy
vliv plisKhovsIcQ I Mol sty tt
M't i o a n i 'ti i rlibuihVim a
sicr 1 r n at Vnřčlt i f"jiami
l unk Waila l rodmitu Ji M
luiiia Jaa Vaca Vtú I crrl l'r
!l'"oil a Vincent Ferl mi i
J halte u HmiKí I'fna PiHist s to
JllHMI X l ilOt It lřl'tllfi JtUtli
(i Vcíkrna a tlukuvíď KsrH
: lišrk lan laltk a roltuami t
ítfbtfe
— VeMrltk ve 4: jo hod oJ
poledne lenilel v CIikon nemoc
niti tatý llamiltoa Meiklc syn
V H Mt iklw a Nibchý chlapce
slal se utrill otropatrného rscháte
nt se kitrlnou zbrani Ve středu
dne 34- června bavil se 1 nekolka
soudruhy střelbou z rifle poblIJe
obydli Geo C Sinilha č 1348
Park Wild ave PH tom používali
slepých patron- Neznámým do
sud spfisobem se vlak přihodilo
že malý Meikle nabil rif li patro-
nou ostrou a neiťastoou náhodou
střelil ae do břicha a prostřelil si
žaludek Lékaři doufali Že ae
jim podaří neopatrného střelce za
chovat! na živu než po nékolik
dni atav jeho horlil ae neustále si
konečně malý nebožák dotrpřl
— Pan Fraok čuda od Weston
al£ Aida Kučerova od Touhy
-ddáoi byli včera v Omaza v úřa
' ni okresoího soudce- Po od--h
odjeli novomanželé opit
-5rtolujemel
— V pátek ve 12:45 bod ráno
přilel nešťastnou náhodou o život
i7letý Beod Goodwin zaměstnaný
jako poslíček v Barker hotelu
Jako obyčejně za horkého počasí
vystoupili i v onu osudnou noc za
městnanci hotelu toho na střechu
aby se ochladili Mladý Goodwin
usedl na okraj okna ve střele
Jedno z děvčat upozornilo mladí
ka na nebezpečí jaké mu hrozí
aotva ale dořeklo poslední alovo
sklo ae pod nebožákem prolomilo
a týž ařítil ae do hloubky 60 stop
a na podlaze v druhém poschodí
zůstal v bezvědomí ležet Nebohý
mladík odnesen byl do úřadovny
hotelu a položen na nosítka na
nichž asi za 30 minut skonal aniž
nabyl vědomí Přivolaný lékař
Welker a vyjádřil že jinoch nej
splie zemřel vnitřním zakrváce
ním Dále zjistil že ai nebožák
zlomil vaz a jednu ruku Goodwin
byl v hotelu asi dva měsíce a ro
díče jeho prý bydlí ve Scribntr
Neb
— Ve čtvrtek dopoledne do
končila ennalizační komise své
práce Letošní odhadnutá cena
vrikerého majetku v Douglat o
křesu za účelem odanéní obnáší
celkem S25534467 35 tedy skoro
o 1 200 000 více než v roku minu
lém - Ve čtvrtek odpoledne odká
zání bylí smírčím aoudcem Alt
etadtem George Thomaa a Chat
Barker obvinění Annou Podrouž
kovou a Elmou Theuerovou z
nemravního útoku k distriktnfmu
soudu pod zárukou li 000 Mimo
to udělal tudí oběma vězfiom ostré
kázáoíčko V aoudnf aíni nalézala
se manželka Thomasova se dvěma
malými dítky a mnoho příbuzných
a přátel žalující i žalované strany
Policista Morrisoo evědčilže když
v pondělí ráno o 3 bod nalezl
děvčata na aev 24 ul slečna Po
droužkova pohmožděna byla oa
oku retu a krku že iivotek její
byl roztrhaný a lpinavý Z poda
ného evědectví vyllo oa jevo že
slč Podroužkova v neblahou onu
noe zápolila o čest avou a Thoma
sem i61etá Theuerova pak 1 mla
dým Bakerem
— Ve čtvrtek aai v 6:30 bod
večer přemožena byla vedrem na
robu 6 ul a Center ave slč
Elizabeth Woodaova t t 2503
Corpy ul Vystoupila t pouliční
káry na Shermaa ave aotva vlak
učinila několik kroků klesla na
zem Kyrhie povolán of Mishop
a uvědomění o případu tom policie-
Woodaova dopravena v po
licejním voz do Wíse Mtmorisl
bospitalu kdei ae jídoatalo lékař
ského ošetření Lékař projeví)
naději že se Woodaova uzdraví
— V pátek kolem 6 hodiny ve
černí přílet k vážnému úrazu I
P Jaoson t Č 824 jíž 27 ul
zaměstoaný u Marsball Paper Co
na ti a uougiai ul Jeoaoo neu
měje zacházet! lelevatoremsatáhl
chybně za lano následkem čehož
elevator počal se pohybovati naho
ru místo dolů jcaeoo chtěl ako
čiti na plc-linu aby elevator zasta
atavil byl vlak zachen mezi
hražeoím a elevatorem Konečně
hražeoí povolilo Jeosoo spadl do
hloubky dvou poschodí Byl po
hmožděn na řádech rameni a
epaaobil ai hlubokou rána oa
nose Byl dopraven na policejní
stanici kdež byl lékařem oletřen
načež byl odvezen do Presbyterián
hospitalu
YaUlfUui k Uuu Ijla m1
a Mr nali na lktrfcH t
sisili )kli4ána tsk jako t iřt
k vflli m hiiiailnl pniřrosl !
pořinfcu a al')vh fatovil ulpmí
ďl nt četné dulaiy ve Stt(tn
Um dt)otni i tvé eluhmtnl i
(Hobnl Hiiy ii judit # se dotud
itMn doi#u tltav a ? nttBt
IUnl otiilut lii ns (til (Atlant
v íe)' il tukoii X doullm le
huJti v Črte utuhiidtt činným jli
tlnnřtn S vtlkarnit úrlnu
W V SK VE HA
- ťhcele ti Í porhuinaii na
vbntném itioll onálkém ()ako
nrtnky taliniy um oé mao a
nt raiUď inou k iUattim
Kunciovým ktiřl vlastni tonálilý
řtni ký oluliol na jiínl 13 ulit i
Tam vidy oWiíu st olí čerstvé a
chutné C5Ž nrjlépi dosvědčuje
velké mmuřtlvi oikupnlků ktelf
neustále po něm se ptají
— Nic není tak k zlostí jako
kiyl ) ltik řece na ryby a na
ceMé zmocní se vás doá 118
která rtuti vás abvite v hledali
nijaký sálou a tam ji zahnali l'i
takové příležitosti ncíaponiríltc
le v čísle 1434 na rohu 4 a Wool
worth ave vlastní pěkný hostinec
TOMÁŠ DOPlTAkterý vám vždy
ochotně poslouží čerstvým piv
kem a jinými výbornými nápoji
Zároveň vám Torná! poctivé poví
místech kde byste mohli
nejvíce ryb nachytali 50x1 m
Na Národním hřbitově od
halen byl v ředili odpoledne Tá
borem Nebrasská Lípa č 183 W
O VV pomník na rovu zesnulého
člena Fraotilka Hlídka Přlilulné
obřady spolkové vykonány byly
úředníky Táboru za účastenství
cvičící čety Táboru Alpha a pózo
stalých členů rodiny Hlídkový
— V Umaže dli návštěvou p
Louia Jablcčník správce "Post
Exchange'' ve vojeoské akademii
ve West Point N- V Přijel ae
pochlubit četným avým přátelům
a známým se avým ayokem a zá
roveB dohlédnout na tvůj majetek
Dávný a milý přítel nái zdrží ae v
Omaze asi do příští soboty
— Minulou sobotu odpoledne
odbývána byla ve Washington
hallu republikánská aoudnf kon
věnce jejíž průběh byl nanejvýí
klidný Konvence zahájena byla
L C Gibsonem ze South Omahy
Předsedou její zvolen byl E J
Coroish tajemníkem Bryce Craw
ford a výpomocným tajemníkem
II M Warioar Po zamítnutí tak
zvaného nestranného lístku při
kročeno k hlasování O čekaocfch
pro úřady aoudců ve čtvrtém
distriktj a tito byli jmenování:
Irving F Baxter George A Day
Lee S Estelle Wíllíam A Ke
dick Wíllíam G Sears A L
Suitoo a A C Troup Sears jest
z Burt okresu buttoo ze aoutn
Omahy a ostatní t Omahy
KAT PODP SOKOL oslaví
důstojným apůsobem toleté avé
trvání v noděli dne 19 července
v síni p J W Hrocha Odpolc
dne uspořádán bude skvělý kon
cert při němí účinkovali budnu
mladí Kubellkové-Havlíčkové
slč Stiza Janečkova Program je
bohatý a vybraný Večer skončena
bude elavnott taneční zábavou
Vitupné do koncertu í taneční zá
bavy obnáií pouze 25c pro osobu
Výlet Česko Svob Školy
pořádán bude v Reaerové parku v
nedělí to červenáš Zvláštní vlak
vyjede z nádraží Webster v 11
hod dopoledne- jízdné tam a
zpět i vstupem do parku a na
tanečnf platformj 35c děti do 13
let 20c Vlak dopraví účastníky
přímo před park takže velkeré
nepohodlí dopravou odpadá V
stinném parku jenž nedávno byl
zoovuupraven nalézá ae hojnost
stolů í lavic veliká taneční kryti
sífl lest krytých kůželnlků a j —
TéŽ proveden bude výletní pro
gram Žáky Ikoly Nepochybujeme
že výletu tohoto aúčastnf ae velká
síla krajanů již tak příjemní ztrá
ví jednu neděli ve chladivém itínu
stromoví v kruhu svých dítek a
známých Líttťy v přdprode)í 11
vlecb Žáků Ikoly na nádraží
a výborů před odjezdem vlaku
Neopomefite přítomností svou pro
spěli ku zdaru výletu tohoto)
UuHUJiSIjvJS -oblckťt
tll-lky r ptoHtime thotoveny $m I nlrplliH tál tt (tou
hatitiMey a ulity tnaUi Vrtli i siepniie na jaké fnta o Uvnl eh '
tliol lm Mwttíue nim sl)thnm (n ulitfiii a ti plotiii ta !
vtlrlnelo tydáel u ltc jnstio obi hodnlka eUvm Mimo to my j
ptntátne pnuté atltki iřintovené njli ftlnii vrkV)tttirU V '
Antrnc a ditkUl (tlvky jr vám dnkneal padnnu nnof Mfh !
tíha a itVA í I vjtovnijl neflrpllm vtot kům laklakoýtli j
ktl?l a sice ss řitttirtu jih ceny
Zvltlml iáoťy v této vrlké vf ptodrji tnidnu opatřeny ctnou
I jo I io 00 f 1 1 30 J15 00 a iH 00
N eik Miťitt vrprod! cbiapetkytit tthieaa aaroven j
f!f-í!% fckvestni lada lid prn roiumné spoři-j
IMPva Vorlky dfliki kočátky
V::'- I nejúplněji! rormsnítosti jaké kdykoliv
vjloírny byly v Omate
Ncjvylll jakost ta nynČjU ceny nahoru
ud 1 5 00
Želnné pontle 330 atohft t nichž si Ire
vybrali nahoru od 1175
Pohovky 50 stohů za a nahoru od I3 75
Kombinované skříně na knihy za 1 nahoru
Dra RICHTERA
Ttoznámí
"KOTVOVÍ"
PAII1 EXPELLER
jeat no1er?m o mflřiti proti
IlfioumíitlMinii
tKleatem nervů
a v tooídi txUl
Ukol 1 EHEUSATICKÍ M
OBTÍŽI TsEIlO DRCHT
Ona: 25 c 60 c n vlech lokir-
i lák a neb proetřednictTÍm firmy
Richter & to
flS Prl sdU
NCW YORK
I
od
Nahjtck do pokoje postel letník
a prádelník nahoru od í 11 jo
Pracovní stolek 45 slohů nahoru
°'i 3 95
Police na nádobí 25 slohů na
horu od f 385
Šatníky 75 slohů r nichž si lze
vybrati
lioztahovací stůl nahoru od J3J0
Stolky do návštěvny nahoru od 39
Stoly pro snídani za a nahoru
od fz 95
-ť) 93
Stoly do kuchyně za a nahoru
od I150
Skříň se luplíky do kuchyně za a
nahoru od Jlijo
Židle za a nahoru od 39
Houpáky po a nahoru od 99
Nálevní atolky po a nahoru
od $9 50
Buffety za a nahoru od $1195
Dámské psací atolky nahoru od
4-95
Dcwcy & Slone Fnrnitiirc Co
1115-1117 Farnnm ilico
Nábytek za nízké ceny
A
i"ii7 iraafí]
" - 1
Dubový latoík 1
krásné luplíky
Kotnbinova16 skříní
l atiný eál)trk není vidy
lpalií anr li I jtrl rpta ru srý
mťnť tny tnánu ňplný (lr
la irtřlio nábytkn V je
Itlsna (pucovaný a dol ( se
stavený a vydíJí lak dluuho
jako nal-yirii nejnahiadneisí
Dubové garnitury do lolnúe
(3 kusy) it zrcadly as a a
I Itsne aklapo JljjUU
yfl Dubové kredence 1 velkým tr-
cadlc m a Irancoua aaa na
skéboikla aa Iní hli
T — -
francouzským zrcadlem 1430 Ain nv
itnnova16 sfcnnr na knihy dubovi výprava aia aa
okrasným zrcadlem za U)luUU
TM&Ui dohrá hodnota ve vtMih dmtfrh náhytku— ! h nejtrpilmu—
hiitovenřlio ta nejiiiiM ttiuíné ceny
DEWEY & STONE FTJRNITURE CO
elJedna cena 1 1 15-1 1 1 7 Kanutu ul Jasny počet-
HAYDEN BROS 16 a Dodge ul Omaha
Zásobovací obchod ve velkém
Naproti nové poště
— Po skončených stávkách v
Omaze nastane pilno ve vlech
oborech práce Bude ae bílit bar
vit příbytky čistit a ve vlech těch
to případech obraťte ae oa prospí
vajícího našeho lékárníka pana
Beránka jenž vás opatří lacinými
a výtečnými prálky na bílení
trvalými barvmi oleji oloveni
ítětkami sklem hmyzobijcem
vším možným A boho rozbolí
hlava jmenováním všeho toho co
má ku prodeji neb z jakékoli jiné
příčiny vyléčí jej okamžitě a jistě
Davidovými prášky jako též kašel
oastuzeniny a aouchotiny Bfezo-
horským tbém 43
— Krajané pozorl Známý a
oblíbený hostinec na 15té ulici
vedle "Creightonova Orpheum
vlastněný dříve známým Kudy
Havelkou vlastní krajan neméně
oblíbený Louia Máchal dlouhr e
tý aklepník v místě samém H eté
zajisté že přeavědčí ae že obslu
ha u něho jest ta oejleplí neboť
každý a usměvavou tváří odchází
odtud spokojen Řízné pivko itá-
le na čepu a což ty doutníky a
likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeflské a chutný zákusek
stále na ruce Přátelé a známí
zajisté že zastaví se u něho "aa
jednu" kdykoliv na ceatě do mě
sta Volem místnosti jeho se ubíra
li budou tí
— Krajany naie upozorňujeme
na elegantně zařízený Boy'a Home
Saloon na rohu 1% a Howard ul
v némž opět hospodaří oavědčený
český hostinský p Anton Křeček
Jdete It do města aneb t města a
jste-li aoužení hladem neb žízní
zajděte ai do hostince Křečkova
kdež řízným ležákem Storzovým
zaplašíte žízeB a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Též l o nějaký ten
říznější doušek a výborné doutníky
jest pečlivě postaráno Zi nálev
nou naleznete buď samého Tonika
aneb věrného jeho aklepníka p
Václava" Najberga kteříž vzorně
vit obslouží Tel: A2526
- Nejatariím a proto také nej-
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
Kruinlem na rohu 14 a Wiiíiam
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vid najdete tam
Četnou společnost za nálevnou
usmívavé tváře atarých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil ae jednou ten
přijoe podruhé zaae neboť nikde
ae mu nedostane lepťííio 'Ctuíu'ani
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býtí jinak než že
na čepu jest stále čeutvý'řízný
Metzův ležák 1 co as týče likérů a
doutníků tu doatanete to oejleplí
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
žádny "Imejd ' nekoupí 23x4
- Od té doby co elegantní
zařízený hostinec na robu 13
Wílliam ul převzali do ivé iprávy
hoitioltí Franci a Vávra vzrůstal
atála počet návštěvníků útulné
místnosti té a dne možno tvrdili
le "Hospoda u Sflupce" těší se
oejvětlf patronáži Cechů omaŽ
ských Ano i krajané kteříž do
Omany Častěji návitlvou zavítají
zaatavují se rádi v hostinci tomto
neboť nejen Že ae to aejdou vždy
některými svými známými ale i
pochutnají ai též na řízném moko
Scblitzově a chutném teplém lun
Či jejž mohou doatatí v kterou
koliv dobu denní Hosté jeou
kromě toho oprávněni k vždy
čerstvému tOupci 14 —
— Zubnf lékař Bailey zaměst
návající českého assistenta ručí
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku —8
— Máte-li cestu do mčsta a
jste li znaveni zastavte ae v ele
gantně zařízeném hostinci krajana
Johna M Fixy Čís 1520 Dodge
ul kdež ae budete mocí posilniti
výborným Lempovým ležákem
aneb nejlepšími likéry víny a vů
bec vším čím vám v hostinci prvé
třídy může býtí poslouženo Též
pravé imp plzeflské je stále na čepu
Navštívíte ti jednou Johna M Fixu
buďte ujištěni že podruhé jinam
nepůjdete Zvláště krajané z ven
kova do Omahy zavítavší budou
vždy u Johna vzorně a avědomitě
obblouženi 3 1 xtí
— Kouříte rádi dobrý doutník?
jestli ano tož zastavte ae u Vác
Dušátka 1248 již 13 ul a požá
dejte o "My besť' Při tom mů
žete li vybrati pěknou dýmku
aneb lpičku jichž má Dušátko
hojnou zásobu jakož i tabák kuř-
lavý Ifiupavý a ívýkavý Doutní
níkový tabák prodává nyní libru
za 25c 37—
JANDA A SťOL
čeští pobrobníci a balzamovači
v čís 1235 již 13 ul
Krajané již by potřebovali slu
žeb jejich nechť jen a plnou dů
věrou oa ně ae obrátí neboť do
savadní činnost jejich přesvědčila
každého že nikde lépe a tak vzor
ně za zvláště mírné ceny obslou
žen býti nemůže Jsou připraveni
na zavolání ve dne i v noci
Tel 29S5 3txtí
— Máe-li zapotřebí alužeb
spolehlivého expreisáka obraťte
se 1 plnou důvěrou na svého kra
jana Franka Břena jenž vám
rychle a zárovefi levně poslouží
Zejména ti kteříž ae hodlají até
bovat měli by ee na pana Břena
obrátili neboť ae nemusí obávati
že nábytek jich bude poškozen
Pan Břen za aprávné a uspokojivé
vykonávání avéřené mu práce ručí
Ptejte ae po něm buď v čfa 1215
již 14 ulice aneb v hostinci
pp Franda a Vávry 2— tf
— Krajané již jaou milovníci
výtečného moku Schlitzova a kte
říž íe cbtějf výborně pobavit! mě
li by navštívití moderně zařízený
hostinec 'u Habru' a z roh 15 a
William ul v němž vévodí zná
mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě tobo poslou
ží vám laramantní Čárlí nejleplí
mi doutníky likéry jakot i chut
ným zákuskem 30— tf
ORCHARD
& WILHELM
CARPETCO
ITálDjrtck— Koterco a Drapcrie
"Od ncj!aclnťšfcli Jež Jsou dobré"
"do nejlcp&íeh Jež hyy My zhotoveny"
MY máme nejúplnější zásoby a lze nám nabídnout! v
každý čaa hodnotu jež pro váa znamená velkou úsporu pokud
e týče ceny dále pak máte jistotu že jakost jest ta ncjlepší
PŘEJEME SI abyste náa navštívili a rozhlédli íe kolem
Jste vítání v každé době ať již máte v úmyslu něco koupiti
aneb ne Bude nám potěšením ukázali vám hodnotu jež
itojí vysoko nad onou obyčejní oznamovanou
rK0K000000WH0OHwvW
2 NOVINKAI NHVINkAl I
2 ri m ar TT-Jfi' "-- ř wr~r tx m-wr
o
o
%
tt
o
V
0
o
K
o
SCHNEIDER & KLEIN
vImuiI ftliut ttif obcbnd
ví 12J2 J13HI
OMAHA NEB
jQami ?Id7 a Jemnými ilonl
7Axtt na gullony prodíví se ra zvláMÍ iniínná ceny
Sladká vína
vyoornycn nrutin prodávají ae guon od wc nsuoru
Objednávky na venek vyřizují se rycblí 1 správně
Ct krajany otmlouJI ochotné Václav Holineldnr joní ll dřív olchod
ní oliduMl avou zinkal ai v Hu Ooinze velmi mm ho pláte] Nívítivle jej!
85
o
o
o
n
M
o
X
o
H
O
M
Kdykoliv potřebiijotci ItnfAr k po
hřliu aneb k vyjížďce ol)JlneJte sl
Jej v nejfítíl pfijíivně koní a povozů
Falaco Stablos
C líl ltUKillION maj„
roli 17 11 Diivcnport ul
KoHry Jnnj vylifluíny a tirolo
(iiof no v nlcb (lodnlknoutl I ilelií yý-lot-
Povozy molno il olijediiatl tž
teleřonlřky TKL 207 28
Nakupcjto
8?é likéry
Máme hlavní sklad viech BeJlepOícb a
sej vybrané liíeb uUob Ukérft Žádný
jloý obebod llbovloaml nemá sol pólo
vlci eailcb siaob
TI kdof to vM( mohou vám Kel le
aa lIMry vlna puofe aillvky atd vAbee
na vte vymbene buď doma neb v cizině
Jeat místo a na
Keřalky
Jame Jednatel pro Wllaon Ilye Bun
ter Ky a meoíatvl Jiných stejná pro
slulých Týberiávína
Jame dodavaUtly proalulýcb RepaoM
Del Prado a Eaťaperoonjf vln a J r„
avrrkovaně iiejlepflrb lalkýcb a stol
Bfcb via v trbu Potfebojnta li aíco c
tohoto odbore dottanete n mít
CACKLEY BROS
říborná Tl íí1i) Ukrf
Naproti poště - TeL 1148
JedoateU pro proslulou Bonterovoa
aamoiitnou
1ONII LlfJOEH velkoobcriodnik lih jvinamí
má na skladě
ŮM M9Ěmi í Mú flia kořalkř a Mi
zvtáštS ale proslulou z r 1881 0 FC A JS Taylor
Za jakost všeho zboží se ručí 5
Te'efon 1815 120? Douqlas ul OMAHA NEB
IIAMEU JWQUOtt JI0U8E
vlMtrd
CMII UIMCCN naJov('lirohu2laNul
LillIL IIHI1UL!li
Tt ZWi SO 0HA1IA
VrWné píro Mála oa tepu Nejloplí vína likéry a Jemné doutní!
Chutný zikuaek vtdy po ruce Jen JednnUiltin pro proslulé kuním
kořalky a východní iaru£ltné Za výbornou jakost vtha tbni se rn'i
Koutský Paint Co
411 1 tl al fteetb Omaba Heb
m( na akladé nejríul ziUoba a belepií
vyoÉr papíru na ix-nu nejnovcjiiGO vzr
kh avitk od He nahoru
MJ( tt vellkf výbr itarev laku Ivar
nlih) tW-u ft a skla vaeho druhu aojlepií
Jakosti za mou velice nitkou
Vvlepulome pcaule ttaijlrm barvíme
enl lakiilnme arit a vsaod dřeva
staven
uvnitř
Za f etkeri práci nfimt
a materiál spadajíc! do
Dejte al nAInlt a náa rozpo£t na prie
naaol
ho oboru
fyJ1e -i faiWnW nahnil t i 7 ""V í
zásobený IdudLIlIbM DUilluu Bohumíra Kryla
Tlutnl
132 sev 30 ul South Omaha
Krajané JIŽ Jsou milovnici dobrého
pokouřenl a cbtijlll ai kuteíněporhut
nat na výtečném doutníku oecnt Jen ae
pu)( po Lsitnerovfcb kteréž Jaon k do
awiol tímět v kaida obcnodi Prodá
vi ií výborný doulo)koý tabák do
dýmky Ivýkavý tabák a vobec mé ob
ebod avej aaaooeny vaiai tnozim )a t
obor ten spadá O hojnou přfxA iiái
Vma rSASK LAITSEB
České Rccordy
mnarltiUA výrobit
Hodící aa vswhny druhy fo
otrÍB a frafofono Zvliatá
upozorňuji ae aejnovtjlí a Jedl
ni toho drobu ěeske reeerdr
nelmammllř Jlíbo kornellaly na
areie jícní jenva rnznýca Clael
výhradně feskýcb národních
písní i duet z ffských oper
Dála npoxornuJI l la doatatí velkerá
a!nrvjtt ěenká pln duelts kuplrty
popěvky a svleaf ěeaká beeVbní vilafky
Seznamy ae aailoa na poUdáaí
LabaraUř a fflea
Ed Jedlička
1359 AtA líeirYorktltj