Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 15, 1903, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    iimictfri tíiii ii vir
Na
NruUiral V Nit
ta sxocr
VIII
"Ale loho tátu by mM ta
táhnout trest oJ Boha takový"
ťlovlk neví co f pdfotil Vil co
mv m la1v wK "Hit? ch iJ
lek co pkc loho bylo i chalupský
mí miloř A u Trrynka málo n
narotnálelar' Ani em ti nrpovl
dal lt taky mi vlaml deru
do mna dtlaa já Ji mutlm vldycky
J0 chválit vldycky )cm i
„ chválil ale tu se taká do mne
f 'lid Polád mi bylo divoo co te
Lcf jul kolik dol ae škaredili kdyi
jsem mu dal potdravenl sotva od
povidel na vejminek nikdy ani
krok kdežto Jindy jak jsem byl
doma vidycky pfilel posedat 1
povldím dceři: 'Milko tohle mi
nedělejte nejsem malé dítfi v ni
tem jsem vim neublížil pomalu
vim jak molu mám vis rád pro
děti bych vám do ohne skočil a
vy tu kolem mne chodilo ako ka
kabusovd' A tu panečku ru
vitalal (LaSťovka při té feči
chvilkami rychlá zabafal) Víft li
pak ]6io že ta chalupská li k
nám došla a Žalovala ie já ty
mrzutosti mezi nimi a tebou dě
lám? Že já ti navádím driždlm
abys tyl pořád proti nim a Že já
ti do toho Zenu abyi holku nevy
háněl? No Šlo to dál dále až
mi dcera pověděla ošklivá slova
vIS nemilá to ze sebe ta Lojzova
to nadělala: jako bych já k vůli
obS poslouchej Józo rozumřj
jako bych ji byl nějaký takový
blázen po ženské mknil Ale tu
jsem te tuze dohrál a povidel
jsem dceři Inu zkrátka vlečko
jsem jí vyložil povídám! 'To ti
Milko zrovna řeknu kdyby se
byl Nepovím ntd ol neslitoval
nebo kdyby ji teď vyhnal do uvita
aby nikde hlavu srazila ujal bych
se j( jil Takový jsem to mneznál
jsem tvůj táta odjakživa každá
nenravrmř av£labá a mi nrntíuilil
— " - „ r
Kdyby to byla nijaká bčhna ni
jaká holka divousovitá to ie ne
ptej jak by odella ale tahle
dobraíka — mlí Málko jsi mi
dcera hospodář taky není jinaíl
kdybyste ji znali tami byste jl
otevřeli dvéře dokořán!' Ale to
nebylo všecko pak teprva vyjela
i tlm že taky pan farář ae juž
zeťovi o tom zmínil Že by zeť
jako představený poíestoé obce
neměl takové věci trpět na Zubři
že to nikdy nebylo aby taková
'osoba kdo v( odkud plillí tady
naila podpory I řku: 'Copak
nemůže! tvému říci žo aoad ttarý
vejminkíř který v ničem mu ne
ubližuje itojf mu přece za slovo?'
Hleďme pořádal sousedé a sou
edkyl Kdo by to byl jiný nežli
ten biskup ta dolétivá Terynkí
a inad Lojza To znll přitřeie
ke knižfm kde může snad si
mytlf že je taky trošku knězem
Odkud pak by byl pan farář viděl
že tu bývim? I (ku dceří vlečko
jak jsem umil a to vIS že taky
promluvit dovedu vždyť jsem
itakra byl taky představeným
dvacet roků jsem to vedl a vím co
je pořádek Ale mni je člověk
jako člověk I Taková Teryna muže
přivede do hrobu a děli jako sva
tá a tuhle holka nebohi opusti
li uteče ie v zármutku k vlastní'
mu strejci pros! pro Boha aby jl
neopouštěl a to že je takovi oso
ba? Hele! A povídal jsem: 'S
panem farářem a! o vyřídíme
vždyť se známe kolik roků mil
jsem ním co dilat u nás býval
ua cvičení spolu jsme jezdili a vl
% jsem nikdy pro žádnou nepra
vost nebyl A tím Lojzou a
Terynou ie inad jeití taky sejde
me!' Ta modlářka je teď v cha
lupě přes tu chvíli a dříve ie
vidět nemohli Ale tak to mál
mýílely o tebe obi strany a stály
proto proti aobě když ie to ntpo-
vedlo slezly se a ryjou taky po-
apolu"
LaSťovka nemluvil jedním de
chem ale pomalu a při tom
bsfíil jako když pírem zatopí
Józa přebíhal pak rase stál na
Lalťůvku upřeni zíraje kolikrit
ústa otvíral ale Laiťůvka vedl
vou
"Tak tak hochu takoví jsou
lidé každý mi ardce ale katdý
jiné nikdy aby jim viichni čerti
rozuměli!" vejmiokiř po chvilce
opit spustil "Je pravda Tonka
je v chybě to jl oikdo nevezme
pořádná holka má být jako skála
ale můžeme ta Člověka r Lert za
vlásek lapne a pazourem drží)
člověk je přece jenom Člověk
křehki oldoba Co pak ie i i
písml o takových vicech oedočí
támeř Vždyť to tam stojí u ta
mého Abrahama u krile Davida
Šalamouna a to přece byli arci
otcové národa vysoleného! Ji
Tonku atoralouvám ale l::uu jl
co zkouSíl"
Mluvil již mírni a při tom za
paloval přerývavf
"Ale abycb ti to dopověděl:
Večer přisel hospodář ke mni
It1# mno lltíl Hltit h ifIII
I Ku rivrkidm al n iiilimno
M ra vit tiJtť umo -trr tniir!
ťak nt prktii domlovili a
pokoj vllť ti I Málka o
tom hnrj m pM hta a o l lé
l0lV l TMj tÍ4i"
"Plnhfth tí to taplatleťko
o vlnko m ro nás udolal" ho
'OÍil )a
"Ca pak kmotr Laiťůvka len
je k nriapltcrnl!'' otvalo a ta
nimi
"I kde pak vy Zlevor jutě byl
šate na toulkách? ptal ie vfmin
kiř
"Tro:hn po lesích to je nellp
takhle po jato
"Aha aha ale iřku Zlevore
aupofl na siarl léta byste měl toho
života nechat!"
"Taky mne to pantáto kolikrát
napadlo ale jak Jsem juž po-ldal
co se mnou jsem učiněný křeček
nic do mne A sňa l ae nevěří te
bych já byl takovi lelma tli ono
se více řečí naděli Komu pak
jsem tady ublížili Málokomu leda
kdo dříve mni a toho nezáporné
nu jsem juž takový Jako tomu
hle Lojzovi i jíl Vlak já jim to
osladím jen až te někdy pěkně
sejdeme'' Zlevor ptcftlapoval
ruce maje v kapsách burnusu po
zdvihoval a Špulil se špičatě
"Jak pak - juž tam něco je?"'
tlumeněji ptal se Lalťovky a hla
vou kývl k oknu
"Ba není ~"
"Hleďme na Józu! SlySíte ho
— pro Kriitáčkapro Kristáčka— ''
"Takhle běhá pořád křižuje se
modlí se — no je ve vidikých
úzkostech"
"Ale jd to tak řízení boží irď
na atari kolena poprvé dostane
dítě do baráku a ji vím Že se ne
může dočkat! To já říkám že je
mi největlí chyba že nemám dětí
nemám o koho se starat! No jářku
Nepovíme Józo jenom si to tak
neber vždyť to dobře dopadne —
je tam moje mima ne? No ta
ví co je opatrnort to je ženská
všemu rozumí do práce je cil
živil"
"Zase jsi juž v tom Ióío"
začal Laiťůvka "Poslouchtjtomu
dítěti budu kmotrem Já i ním
půjdu do fary vil proč!"
Nepovím přikyvoval a usmíval
te ale nenuceni bylo viditi že je
tami bázeft
"Viřte ml kmotře když vis
tak vidím a vlečko tlylím myslím
si proč někteří lidé a proč ne
viichni — rozumějte mi -— maji
rozum v pořádku" povídal Zlevor
a stranou přisedl na balvan
"Kozum což je o rozum ale
tuhle Zlevore tuhle — " a La
Sťúvka zabuchal na levou stranu
prsou
"Ba ha mohli by na lom tvěté
Žít jako tto kvělův ale tak má
jedtn druhého rid jako kočka
vrabcel"
Laiťůvka rychle bafal a přiky
voval
"Nemějte mi za zlé kmotře
ale tento ji bych viděl tuhle
t Józou konec" přitlumeni Zlevor
rozprivil "Víme — ať ti tu
holku vezme dobrák je ona
dobračka nikoho potřebuje o ni
juž totva kdo by zavadil a ten
červík no pro Pinaboha takový
drobeček vždyť ho uživí a může
t ním niíti radostí do allelujah "
Laiťůvka ttranou ostře pozoro
val ale neodpověděl Zlevor ča
kal chvilku pak povstal
"Buďte Pioembohem" řekl
hlasitě "a ab to dobře dopadlo
Nepovíme aby to byl hoch!" a
hlavu v ramenou po nivril dále
upaloval
"Stakra chlapi'1 bručel ti La
iťůvka liledfi za Zlevorem "Ty
Józo dvacet let jsem byl před
staveným ale tohohle chlapa jsem
tak neznal jako teď Oivni rod
ifvka divná nikdo by neřekli"
V tom nahoru vedle zahrádky
letila Zlevorka vlasy splývaly jl
do oči tváře jl hořely Dívala te
hbitě kolem baráku až je na vrlku
spatřila
"Pantáto — pantáto — '
Laiťůvka ji viděl hned povtlal
rázem ale nohy te mu z chvěly
že hned zate klet na kámen
"Pro Krista JeŽfle — " křikl
"Tonička mi prince alyiíte
hocha jako malinu"
"Budiž Kristus Ježil pochvilen
i Panenkou Manil" vzdychl Ne
povím a (ůttal jako bez ducha
Zlevorka ttála již u něho a dí
vala te na chuďata zmořeného
"JuŽ je dobře tak jen ti od
dycholte" hovořila "ale domů
oechoďte teď tnad to vydržítel"
"Sláva Bohu — Lalťůvko tly-
III — aláva Bohu — "
Laiťůvka také celý oživil
"Vlak jste mne polekala vyle
těla jste jako tplaleoi"
Poknthiránt
I w
tPťl J U Ktvi Navaltit)
rthhkt řfii
' Má lili vilrla i KiM-ut '
plavila ptiná amt tititfc ii
v pt hodlft rthutfm knfáni —
"Krthrt Kflrniř" "Míllaint
#hn mul Viděla i pl M
tMiiř ]ié ml nllliriné lat) I"
"Mjl hodni řřt tr!ii
mul t ' Těj art lama w
n " — - lito dlmv mail dona
vrnllku a podaiafmí tvěláky
lktt ou mích pint maulilé
ťirjtanlnl "cliihman" ptoc hitl e
ýn olithoiií marnotratný
lt hkomyidiý tomu I ci({itloii v
iHii-th unálro fiakrem k donli
hftmahy lam prokáicl měsíčné tvé
Silllllé
"A la Cacadi-r Svatby lam
'astvtil a tam u "hrčivé šumivé
vuily" milenci se lam cukruji
' Sklepníku mléko!" voli Ipatoě
trivirí clubnan jrnl nedávno
vlní te a Víchy Mladi linka
ll se maníil táže co ti poručí
lávé přednost elmnthu neboť
rl matka bývalá prodavačka c
lulle v n(iž od ritlého mládl pi
stovala náklonnost k tomuto tvůd
nemu nápoji — "Očekávejte
mne na druhé alleji na právo''
"Ano pane markýzi 'I — "Mizer
né počasí" "Siěžuj ti ji ztrá
cím třicet louitl"
U čínského pavillonu dekorova
ný pán čte "Ie Tumps" bankčř
převrací linky "la Liberté" a ciká
ni vrzají protivné melodie
Tam u "Chalet du Cycle ' na
lavičce odpočívá cocotta prozpi
vujlc mi "Poď Karličko pojď
Karličko" Tam bohatá Ži
dovka a dceruškou baví te i čisto
krevným hrabětem Tu na židlí
sedí bývalý hokynář jenž za ni
rád zaplatí Čtyři toui jen aby vi
děl vévodkyni X neb slečnu Z
první tanečnici "I Opéra" která
tudy pojede v nádherné své eky
páži "Achille viděl jsi kočár
Sáry?'' Achille neviděl nic neboť
sledoval tvým kukátkem kočár
princezny W krásné Kutky
Pohled tkutečni velmi pestrý ne
lze spatřiti to ani v Hyde Parku
ani v Prátru ani na Něvském Pro
pek tu
V bulořlHkém lesíku v pestré
směsi kočárů automobil bicyklů
jsou zastoupeny vlechny třídy
společnou! pařížské demokracie
misí te i milionáři a čisto- i polo
krevnými Šlechtici a ti jimž Iti-
ttěna nedopřála aby te mohli
projížděli v nákladné ekypáži pro
chizejíte nepovšimnuti aneb tedí
na lavicích a židlích tvoříce "klub
chudých" Nivrat z letíku bývá
prodloužen často až dlouho do
noci
Ludvík svatí zvolil ti duby lesa
du Víncennet tby tam v jejich
slinu činil zadost tpravedluosti
Dnes ve všední dny ozývá se lesík
střelbou Jeť rozsáhlou vojenskou
střelnicí V neděli navštíven je
Pařižany kteří zde pojídají t po
choutkou salámy t česntkem ko
řeněné vtipem za tím co děti hon-
pajíse na i ui provinované houpačce
V pondělí ráno lesík Vincenský je
pokryt mastnými papíry tlupka
mi skořápkami a prázdnými lah
vemí vinnými
V parku "det Buttei Chau-
rmnť' i mostu nad jezírkem vrha
jl te tvedené 4 nelťastné Ubohé
dívky předměstské Milenci vát
opustili jako ty druhé! A nyní
budou t vát potápky několik kro
ků jen od ivatyni Vesty! Zname
nitá myšlénka Zde průvodčí Pa
říže vypočítávají statisticky samo
vraždy ledovým synům Albionu
(PiikmCirinlI
7 Anhvniv t"iri"r Zfehntra
(iilllliai nmtrmniM unld po j4io
ammVin utiTtnl Itr K ln Nrr
Hmtumt iuil protn ou d tuna
ma UMrtilaUMnrni Ur H Kilo L14
m Aro XruUm4mluklé fa
Zhoubné vitrné fcouře
Mocho lidi přišlo o život nebo
o majetek při větrných bouřích
které nedávno v některých ttátech
řádily Tak zhoubnou jako bouře
nad nalimi hlavami byly by i bou
ře v těle lidském kdybychom je
nechali rozpoutali kiybychom te
jím nedovedli ubránili Na Itistí
mime dobrý prostředek proti let
ním bouřím a nepravidelnostem
tvého vnitra a trpíme li cholerou
letni nemocí střevním katarrhem
óplavicí kolikou křeč mi a průj
mem můžeme nisledky a kompli
kace předejiti používiolm Severo
vi Léku proti choleře a průjmu
Týž hojí žaludeční sliznici buď
následkem horka nebo nepatřičné
ttravy podrážděnou mírni boletti
a záchvaty upravuje ttolici a tlil
celé tělo Nemocný měl by
užíváním začíti hned po objevení
te prvních přízntkú protože zi
chvaty cholerické povahy jtou
tuze náhlé a průběh tuze krátký
aby připoultěly nějaké odklady
Cena 35c a 50c Na prodej ve
vlech lékárnách nebo jej rozeaílá
přímo firma VV F Severa Cedar
Rapide lowa
Jos Yopálka
ŘEZNÍK A UZENAft
na B a "Wllllam ul
mi v b ll aellouli vfbr eriho
a aenftrnrr:n napu a nenn ruimu
Zlo( m doviil a mbletm ti Je olijej
gaU telcrunem Tel A 191
" L rftÁTtUKfCH kruhO '!
lKI I N VAtlliV Mino j
řifi iítd po zip'i
Na I itoil do Mii)iti naMlvil
h m IKl "Pnkink la W a til
M m vim h pndlm ♦érnou
plv o lm O tn ta v1mi
é l'lm lllm tulíl n t
dakri at) v iljttui řlrnářilva
"V 7 ' lyia li lky uvrKjniU
jelikol konám n-f rtttu w
MnOiiti jíl poitrll a viděl jsem
til několik okmA umínil emn
lt pojrdu teř iO)'m tměrm a
piohlédnu ti 11 jmi mUta ktrtll
)em dosud aeviilěl domnívaje
iltovi nlt na ta první místa mim
času don tl kdy! nonajdu lep
lidi
Z Kansas Ciiy jrm ji I jilním
směrem do Nevada okru Veroon
odkud dostal jurin se po odbočce
du Ml Dora loSprinus okres Cdr
ao mil vzdáleného IH Dorado
Sprumi jest měnto moderní vysil
vrné a podle posledního tčftánl
má 1173 obyvatele Les vroubí
opodál město Dvě míle na jih
od města otvírá se pěkná krajina
do vzdálenosti 15 al ao mil Před
námi rozkládají se pěkné zahrady
a po stranách se vine krásný let
Věru rozkolný jest pohled na kra
jinu tu
Byli se mnou ještě dva sousedé
a všichni jsme koupili Pozemky
te prodávají od 23 do 30 dollarů
akr a to pozemky vzdělané dle
toho jaké jRou na nich itavby a
jak daleko jsou od místa My
kteříž jsme tam koupili mime
všichni ovocné tady Ji mim 50
ikrů zahrady Pane redaktore!
až budu iklízet první jablkovou
úrodu pošlu vám na košt eud
jablek abyste posoudil jaké te
rodí ovoce v mé zahradě (Vážený
přítel náš může býtí ujištěn že
posudek náš bude úplně tprivný
— Pozn red)
Toto jaro koupili jsme tam po
zemky! Pp John Skákal Blin
Kolda Šipka Jaroš Šafařík a i
a pak šest Američanů Bylo tam
jt-šii uěkolik jiných Čechů kteříž
jakmile prodaji tvé farmy ihned
tam přijednou Plk to bude za
jisté pěkni četki oaida
Ještě něco o městě: To má
dvě Školy jedou tedmitřídnf a
druhoj jedenáctitřídní dvě ban
ky dva saloony mnoho obchodů
a několik pěkných hotelů v nichž
ve všech jett člověk dobře obsloužen-
Dále tam jsou dvoje lázni
minerální voda 1 pěkný park v
němž jest postaveno pěknéttínidlo
Tam přijede přei léto tisíce lidí
do koupeleu a piji tu léčivou vodu
kteráž Již mnoho lidí uzdravila
Letního čitu ti večer hraje vždy v
parku hudba kteráž připravuje
výletníkům blažené chvilky Za
takových poměrů není pak divu
že ie vlechny farmerské výrobky
velmi dobře prodaji a tice za
hotové
P Schweítzer prof lučby vy-
ietřil že tloŽení vody ve veřejném
parku v El Dorado Springs vy
jádřeno v gtinech v jednom gal
lonu o 331 kubických palcích
just následovní
33897 gránu křemíku
03394 hliníku
13545 kysličníku železného
00038 " " miogmitého
o 3913 " vápníku
04439 " hořčíku
6 3102 " draslíku
06433 " todlku
01725 " lithia
01635 " chloru
18634 " kysličníku tírnttého
00017 totloričitého
97336 " kyseliny uhličité
175016 gránu
o 0386 " kyslíku vázaného oa
chlor
" nerostných litek
" kyslíku vázaného
železem a manganem
177146 gránu
9 1531 " kyseliny uhličité
volné
o 5615 " pevných hmot
Kdo by ti tnad přál zvědět
jelti nějaké podrobnosti nechť
nu doplie a ji mu je ochotni idi
lím Kdo by ala chlil jeti tam
přímo ať ie v El Dorado Springs
doptá te na p Johna Skikala o
nimž mu poví každý ocb ho tam
viichni dobře znají Ten udili
pro Čecha vše co může a při
smlouváni farmy nestydí ie za
hubu S pozdravem oa vlechny
Čtenife tohoto littu zoimenám ie
vál Jot Ilribánek
1 1
1 Z výkazu tajemníka Nár
Hlav ftádu vysvitá fe za minulý
měsíc zemřelo 33 členů jednoty
CSPS a devět manželek členů
Na umrlí Členů vyplaceno bude na
podporách 120350 oa úmrtí man
Želek 2250culkem tedy '22500
Z úmrtí členů připadá sedm úmrtí
na Chicago lest na New York
dvl na Cleveland dvi na Wood
wille Pa a po jednom úmrtí na
Eiwardsville lil So Wilmiog-
ton 111 Cedar Kapids Bayonne
N t-t a Mílwaukee Národní
úřadovna zaplatí te tvých pře
bytků pět úmrtí tak že na roz
počet přijde 17 úmrtí po liooo
jednota ČSPS čiti nyof 13519
členů
Domácí nadšeni
Joilim nV klenuli Omn
liliu Jmih tuHiSrnl
VlAlalil dadletll VthMrm k
nll UVvdenémtl et ktlďvdrmtě
patrným a vrřrjnýth piojrvů a
odporní enl čilt tnlrnio tilf an
prav! a najdete příčinu neustálé
oné rhvlly klftál prováal Doau'a
KtMHkk i llit
1'aa V V iHioliule síj6 jilnl
10 Ml tirojvviloiitl na Union
Pacific dráte ptavl: "Po dva a
půl raku trpěl jsem bolestmi v zá
dech Z pofltku jurm toho mno
ho nedbal h čvsimě i8y8 ttále
a lo horlilo a viděl jsem ! něco
proti tomu dělati musím Slézáni
a vyléán( na paroslroj působilo
mi velké obtíže Sotva jsem mohl
bolesti ory tnésti a mnohdy Jsem
myslel Ie tida te mi zlámou
Opatřil jsem ti Doan't Kidncy
Pillt v Kuhn & Co lékárně užíval
jsem jo a úplně mna vyléčily"
Na proilisj 11 vlneli ohrhoilnlků Cena
ftOrnntft Kuater-Miltuira Co Uiiífale
N V výhradní Jndnatolé pro Hp 8Uy
ťamatiijta jmano Dnan'a a ne lícíte
jlnťrh
Prodám vaši farmu
a prodám Vám jinou buď
v Minnesotě Dakolách
Wisconsinu Canadi a
jinde vzdělané a ne
vzdělané pozemky od
I5 do f to a výše mírné
splátky
Pište co chcete na
T W Cl ml uplitý
Z— 137 Endicott Arcadc
ST PAUL MINN
VI J
mauiL
eaAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAAA
Frank Langpaul
1247 Jižní 13lául
4 vykonává prín a Ixrnl vylnpovánl
pdkojl mlknrá práne niiWrsíiiká J
4 uvnitř I ivnnfl Jnknt laabllvánl l
oknu Jel nimilMin Mí htiUMfm v ►
t)r#ra nánlniiálio paptro nejH'ivfiJloh J
m njupiii'jif 11 Tiiimu nim fiujne
i EáHOly tahuliivaho nkl a prodává toto ►
lvnéJ1 (n( kdokillr Jlnj r mímíl
Za vulkarou práel mu avířnnou rutl
O hojnou přivit) krJul iálá
Fit LANGPAUL
34
rrTT?TT?T?TT??TfTtT?fT?Te
Vlínsne a pohodlnč zařízený
a EBstanrant
vlfMtnf
J W HROCH
1216 Jižní 18 úl Oninlia é
l flínf Met7fiv Inídk mrllo nu řepu i
eJloj)l vlna llkňry a Jemné
iiiit
1 niaiiKAVina k" nc nsunru y
T ' Kořalky Kulon od 1150 nahoru i
♦ České ImnortovnnA kufitlky sko I
1 roztonf Inku maiidlovka roaolkn T
T lllil nl a'lUII '1'al IIINUa 1
laciných výletů
PO
7 544
U036H
Lácc
II II J
Markinat Uland Mnít utrpí!
i
t iiarlrvou Miih a nart f i( ij
Milsikf 'tt anaipri m j
tKrinenirV4tt: V(t a fpřlf tH j
tMioii a narpM fit uo 14 a
IJ čtrvmiř
Kaliimm 1 nirpěi }t 13 tj a
H červttite
Denvrr Cnlmado Sptintts a l'u
Ido a natiíěi Ity j
Salt Lakt ( ity a tiarpěi I jo 30
Portland Ote Sratl# a Tarotua
Wah a oarpět 14300 od do
14 srpna
take (ienrva Wit a narpěl
I18 00
Los Angeles neb San Francisco a
narpěi I45 00 od 1 do 14 srpni
Ilot Springs S D a nazpět
f 1640
Vy'le uvedené jsou některé a lev
ných výletních cen Hurlinj?lon dráhy
tento rok Chcete li někam jeli
dopilte mi aneb mna navltivie jelto
vim tnad budu moci podali radu
jež vim uspoří peněz
J B REYNOLDS City Pass Agent
t$oa Furoam ul Omaha
HO MORE BLUE-MONDAYS
SWlr í'S PRIDE
SOAP
Good in hard
water and good
in soft water
Madoby 8WIFT & COMPANY
Swlftovo Prlde mllo Jost nejlepllm madlem Jskťbo)! lze ku praní pralla dostat!
Sctřto svého prádla— nikoliv obiilův
FAUST itff PIVO V TRHTJ
čepuje Žoviální nái hostinský
Tohri Oiiílríióok v rVťirodní Nitil
O chutní ziikusek není u Johna nikdy nouzo Kromě výtořným lt loulským mal
vaznrn ohaloiiží vás též výbornými vlny a llkiiry a lomnými doutníky
ft{ 1T ' 1 w™ iMi započalo 1 září
v zaaríMrt
Rohrbougn Bros
majitelé 17 a Douglas ulice
HllllHV_eiiin va„ii i o „i
„ init pril7 urUTIIIITIII „UM!!? flIIUIIKIT nirJfUi
UHikt llearrnl kruwiplMrk krnwiřnínlck právnluk a tftiocvMii
vriioiir-Koleliil kapnl kalojnl orkentr lliarárnt ipolnk siircliorá lánnl tílocvlk
burH twkárna s vlJn4 uuf
1'ODZIMNÍ OIIIK)lll-!ipirfn 1 áH NovátHOjr va vlwb odborech
1'ltAuK ZA ITItA VU— Ntrava pokkjrtnuM (a irlhodlnovou kaMxtaaol práci
KATA 100— Kltxmjtul dov lllintromn kutním kuMOrriu Hrma
Adresa IIUIIKUOIUII ItllOH OMAIIi NKII
Chicago 111 f 14 75
Na piwlnj W Června a l curtanne
Atlanta Ga H3210
Wa prtídoj 5„ t 7 btrvRMea
Boston Masi 13175
Ma prodej ti s a se června
Iloston Mast I33 75
Na prod] Ml frvn l„ s a 4 řrvni:
Itroit Mi(h Jtaioo
Na prodnj 14 a IS Crvnoa
Uallimore Md J1 aj
Na prudn) 17 a is earvanca
Saratopra Springs N Y tli lo
Na prodaj a l (nrvanoa
Duffalo N Y 114150
Port Huron Mích ai05
Pittsburg Pa 3850
Alpena Mich 25 66
Waterloo la 1 185
St Paul Minn u 50
Minneapolit Mino u 50
Duluth Minn 1650
Walerville Minn 1050
Waseca Mino 1050
Fairbault Mino 1050
Norihíield Mina 1050
Clear Lake la 1070
Spirit Lake la fOkoboji) 9 95
li prodej denně v f ervnu
řervonel srpnu a t&H
Výi udaná ceny jwiu ra Milky tam a
zpít Llsikv na okružní cesiu pro osad
niky a hleilsjlc1 domovy t% cenu Jedno
►o Jíiilného na proděl do míst v sever
nlrh everoTýeh(Mlnleh severorápaíl
nleh Jiínleh a llhovýrfaodhlrh tliítníb
prvé a tMI líier kaAiď-ho mělee
Letní v vlety iiřes Uuluth neb ChlraKO
a po parníku vint velkA Jezera
1'íílte ml o své aamýilenA eeif a dovol
te aliycn vám dni brožurku v Dli udán
leat ř anolnni renu atil
Doplny píijlmi a bliiítl podrubnnati
ochotné podá
VV H BRILL
Pana Agt III Central H lt
C HOJ Farnam Ut Omaha cb
TTfWirT "OP A fllTV íeskV hostinec
nUsLaUaU JrttiluUatll d mésta Prahy
na rohu 13 a Willíam ul Omaha
Čisté a pohodlnfi rnfízmi pokoje pro cestující jakoi I výborná ětmki
strava a vzorná obsluha V hostinci obdrZfte v ý torný HTOltZĎV LEŽÁK
nvjloptí druhy vln a llknrD a najJoinněJM doutníky
Krsjmié zavlUto II do Onmliy nlvátěvou ubytujte se v hotelu Praha a
ufintílte nejenom pnnf ala tbavlta se I vtollkýeb n snitzí 8
T(d L1H24 O pHzed krajanli UM VIKCKKC i IlOllltOVhk í
Lee-Glass-AndreesGn Hardware Gorno
— -prodával va vlkin- —
TiKÍení vyrážené lakované1 plechová náčiní — Clnevan plech
lelczný plonh a sovové aboe' - Ostn-tv drát hřebíky nožířská
zliojl nkykly střel lí zimné n4b(Je asportovsae toozi
(Mi k Hamer ulic Omaha Nebr
HAMBURSKO-AMERIGKA LINIE
Hpdienol tato u4rlnje relý rok pravidelné spojeni i Kvropon drtin
sroubortml lodí-ml Kejrvehlejil Jízda 1 Metl Věrka 4a lliwiliurku
Lodě odJIMJÍ ve étrrtek v sobotu
Hsmburko merleki' Linie lest nelttarM Memeckit Trans Atlantická Parnt1!
vebnl Mrioleěnott a vlastni 108 lodi majících rilirnnoti animnoit A4ION8 tun SO
teebto Jsou veliká námořní parníky zahrnující 84 rivoiiirouhovýcb parolodí
kiará Lu pohodlí cestujících tvlASf zařízeny Jmiu Takový počet parolodí Bf
▼laatní ládná Jiná apoloinost Ohledná přeplavu a cen obrattt se na
HAMBURG-AMERICAN LINF
Paroplav Spol Sevn6meckého Lloydu
Po parolodích expresních' nejrychleji! jízda pice
mole za 5 dni 15 hodin a 10 minut
_ — j-rrí rfgpln-yrnl onyl3N
Po parolodích eipremnlcn 1 Sew Yorku do Břemen flOOC
Po parolodích pravdelných t New Yorku do Břemen $::6 00
Po parolodích eipremnlch t Břemen do New Yorku „ f 43M
Po parolodích pravidelných t Břemen do New Yorku III 09
3-gMIIaťrni aPavdoirna(Ma4-
jEUtlCIIS & CO 5BroadvayNow Yorir
— Cltlavni ednatI pro aukpa3k_ -
H CLAUSENIUS & CO 'kYX™-
ř
1
í
4 %
K 1
(
'i"
$
í v
rr aiatin a-A--"s
!t!soaEtttja"!™vJS
1
r "