Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 15, 1903, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
Pokrok Západu
n n "ťirťir ' " --~~-—-
VycMtl Milot uMi
fíttií: ijftafahljM SpLPitntt
110 I $11 it - tiM
¥ iUUi4T4lfcíl UK)
V WtfM tNt't ! ti m
fvfwn H ti PUtj K atMWitt li
WlL 9g
Mens) hŘ-l Í tlh-fUfl ani a řitji
Kw lil' kt 'f fwvt jtiilí oť)w1néPifi it)iši
rinirirniifftn tlMliÍM Kiib 11-
ttmi hfitiťtni IťM Hsm Jfwfit K'Mt
nv íiilt !hH'bi ' n hnuli m M1
yhMm tu stiitii(( titwít Mť fcnnjtl m'riKii
(rtrrii nu Omnhu íhí-inřn n-t Nw Vot-K Nu
O I
Pokrok Západu
Omaká P(cb
Omaba Neb IS července 1903
PAPKŽ LlV ZÍPASÍ SE SMRTÍ SE lVt
ilou
Někteří ui)t ztrácí dollar y
aby ušetřili centy
NXhROIWÍ KAMEttV NKJSOU POJI-
štřním k pohrobaf slávé
PrACÍ ZABÍJÍ MNOŽSTVÍ LIDf ALE
lenost lihoviny ubiji jich více
Lehkomyslnost est nXledí na
kterém mnoho lidi již padnulo
Silní povahy provAdí svouvďli
slabí povahy povzoíSl pouze svá
přáni
Z kterých mraků propukne DRÍVC
bouře? Z téch na Balkáně aneb
z těch v Asii?
NejSťastnější Clovkk jest ten
který nehledí do budoucnosti
nevzpomíná na minulost
UM VICE PŘÁTEL TfM LÉPE PRO
tebe- Ale buď opatrným při vy
bíráníivých důvěrníkův
Naděje bez prAce jest jako vďz
bez koni Bez nich se ku předu
nedostaneš
v
ČLOVĚK KTEŘÍ NENÍ PŘÍSTUPEN
rozumovým důvodům neni přišlu
pen žádnému pokroku
UKtACOVATT St ŽIVOT STAROSTMI JE
zbytečná věc Myšlénkami si ne
pomůžeme ale prací
ŽAHONSKO mA NÁRAMNOU KURÁŽ
jako malý kluk nežli dostane
první výprask
Tuhle jeden soudce rozhodnul
ie žena trá právo prohlížet! muži
kapsy To je neplané právo kte
ré ženy provádí už od nepaměti
Na cestě života oostaneS se ne
kdy na špinavou stezku ale jsi li
opatrný vždycky najdeš nějakou
čistou křižovatku
Strýc Sam woelA nejlépe nebu-de-li
do toho anglicko-rusko-Ža-poookého
vosího hnízda strkat
své prsty
kkál Pznt JEST frí
lištou Možná le byl ale již
není Královský hermelín lid
ským ideálům nesvědčí
Na panamske smlouvě Columbii
tak mnoho nezáleží jako na tom
by mohla strýci Samu brábnouti
hezky hluboko do kapsy
Každý pokus není korunovAn
zdarem jen zlomyslní surovci si
Ciní z nezdařených pokusů svých
polubližoicb posměch
O vzrustAní naSÍ prosperity není
ani nejmeníi pochybnosti neboť
i dovoz démantů k nám vzrostl za
poslední rok o 50 procent
MožkA že ruský medvío schvAl
n6 škádlí Japonsko aby si na
něm mohl smlsnout! KíS Mi
káda by byla pěkným soustem pro
něbo
M Galt tak zvaný bavlnový
král zemřel v těchto dnech v Ka
nadě Snad mu zkrátil život ten
divoký bavlnový trh který zkrátil
měšec tolika jiným lidem
Zrnko livetni moudresli
člověk trpělivý
' dojde k cíli
dřív však dospěje tam
Člověk pílí
Jako opatrný "byznisman" ne
měl by strýc Sam vyplácet! těch
10 mil dollarů Columbii dříve
pokud její revolucionáři nebudou
dáni pod záruku míru
Ttltgram farmerů k tv Petru
Svatý Petře o to horko
to nám dobře děli
nesmíš však též zapomenout
na vlažičku zcela
GenerAlní nAvladní Knox zame
lkal příležitost svého života tím
Je nerozbil na oslavu 4 "žulaje"
několik trustů Taková oslava
byla by se v celé zemi setkala s
větší pochvalou nežli všechno to
střílení ty "racbomejtle"
V Lincolnu chtěli dva šikovní
advokáté zachtániti hlavu vraho
' pomocí soudního zákazu ale
-edlo se jim to Soudcové
t íe všeho moc škodí
I)vui Mul I Nsw Yimuu m)
títkujt v i %itíitttí ilmi
kraiitkt Krtny ftikávi tt kJ)l
pimt( doptiHi t motyka un a
tttrř ri tt?
há ptotali laMek
octi li ")iii'j" jk tikťtl řa-
upty o nn ply Urmokti
tAm n lom tik nriilrli jtko im
HUtf n tom aby Man k vtUl
politiky
V NtW VcKKl' Jť jttit MhtrI
demokiit kteří si mytli ia ptý
by trohl (irover Clcvtltad jko
kandidát pfiiJenUtví svítíiil
Meísi li iim v ír"n "?
to knUtko přeskočilo
FnAMt lK ZmKÝ ORIL A ANfLk KÝ
lev se miliskuji při návštěvě pře
sideota Louhetaa krále Sedmičky
Ale to je jen taková falešná láska
která dlouho netrvá a přátelství
upc-Čeoé brzo se tas roztrhá
ČÍNA NAI tA SK NYNÍ MEZI DVtMA
ohni Huda li chtit vyhovit An
glii a Jipaoiku phsktípne ji Ku
lko a v hovi li tomuto bude při
skřípnut od Anglie a Japonska:
O jaká ridot Číňanem být
a kol tak "pěkné sousedství mít!
Farmkr na pSenicné sklizni
pracuje teď dnem i noci
neboť chudák nemůže dost
sehnat lidi ku pomoci
Kdo mu může razlívati
když tak prchaj' rychle dnové
že nedrží jako dělník
hodiny teď uniové?!
Kdekoli se objev! americké loď
stvo tu na jeho počest pořádají
se bankety atd Není žádný div
Že se president Roosevelt domáhá I
rozmoženi našeho námořnictva
neboť tímto způsobem si naši hr
dinové pokazí žaludky a neměli
bychom pak za ně žádné náhrady
Přísloví praví že člověk sklízí
co zaseje Lo pak asi sklidí naši
trustovoí baroni kteří svým vy
ssáváofm zasévají nespokojenost
v srdcích svého dělnictva 1 v my
slich odkupníkův? Půjde li spra
vedlnost u nás tím chodem jak jde
dosud budou ze svého zásevu
stále klidit milionové žně dollarů
iroa l% t povMra Vfillism loyJ
t t iniyklA umřu v
tkh Ht)tonu tiI lidi lmM
na Implnitli l illmtií ((
tivm nM fpuhlikv ťvlrt vhl-
irnc (K t 'l Pl lrilll C lrtn
nalrilmt jli itopy tohoto Nr
btriivl v tInUh itlttfih Jk
p0bot(iki 1 1 pti oát lAktl
Dojde to k válce?
Poloviční blahobyt teď
fcklizí zase iarmeři
s pěknou kornou nám ho zase
plnou míru naměří
Neboť to je stará vesta
o niž se víc nelze přít
je-li rol tií k na tom "ali right"
celá zem má blahobyt!
Anulie a Japonsko daly ruské
mu medvědu posleďní lhůtu aby
se "mflfoval" z Mandžurska
Lhůta jíž vypršela a poněvadž se
medvěd dosud nehnul měli by
spojenci na nej poslat několik
chicagských konstéblů aby ho
vyházeli
Bulharsko pomýšlí na vAlku s
Tureckem Turek se nazývá si:e
nemocným mužem Evropy ale
'fajtovat se dovede o Čemž svě
dectví může podali ftecko Proto
by bylo lépe aby se bulharský
Davidek nesápal na tureckého
Goliáše třeba tento byl na jednu
nohu chromý
MORBOVAČ PLÁTKU KTERÝ ČINÍ
jméouiOsvěta nesmrtelnou ostudu
jest pravou jedovatou lidskou
zmijí V Chicagu chtěl uštkoouti
poškodili Geringera z konku
renční zášti o clevelandském jeho
hadím činu netřeba šfřtti slov v
Omaze jed nízké své duše chrlil
na osoby které mu v životě ničím
neublížily Osud však sám jedo
vaté té lidská zmiji šlápne na hla
vu v českém novinářstvl zbude
% UÍ jéO I1QU8
TU TtXASSKOU "SPRAVEDLNOST' '
měli bychom ukázat
aneb aspoli na památku
měli bychom si ji schovat
Proti truitu olejoému
rady sobě nevěděla
ač ve státním zákonníku
paragrafů fůru měla
Za to však by dokázala -
jaká velká její síla
proti uniím— jeř prý jsou
trusty rázuě zakročila
Kdo pak ještě f spravedlnost
v Texasu dnes zbožně věří
když chudému— bohatému
každému z nich jinak měří?
Nesmrtelný Abraham Lincoln
vydal v roce 1863 prohlášení jimi
zrušeno bylo otroctví ve Spoje
ných Státech a třináctý dodatek k
ústavě Spojených Států doplfluje
toto Lincolnovo humánní prohlá
šení ustanovením žt otroctví mi
býtí považováno za kriminální
zločin Avšak jako mnohé jiné
zákony tak tento zákon lidskosti
jest obcházen ovšem ie na Jihu
V Tallapoose Ga odsouzen byl
r těchto dnecb zámožný plantáž
nik Q W Pace na 5 roků do
vězení proto ie držel černochy v
nedobrovolné služebnosti a nebyl
to jediný jen přestupek jeho ne
boť sám přiznal se k vině v jede
náctí případech V Montgomery
Ala osmnáctiletý černošský hoch
byl prodán za I40 a otec jeho
musel mu svobodu jeho vykoupili
Chlapec byl majitelem držán v
služebnosti bez jakéhokoli pode
psaného závazku Podobné pří
pady obchodu s lidskými životy
jsou vyšetřovány v Georgii John
Zlmořtkl dfpfle nám sděluji
I Kuiko souttUďuii své loďstvo
aisiúkfch vodách a ivé vojko
v Msndřuriku a ruští generálové
jimi svtUno jest veleni v ubrané
drtavé fconaio jit nékoltk tajných
drad Dit toho ie patrně Huško
připravuje na všechny niolné při
pády které by mohly následovali
po jeho odmítnuti tby vyklidilo
Maodlurtko
Anglie vidi v Kůtku přirozeného
svého nepřítele neboť zájmy kri
tického Iva a ruského medvěda se
křižuji na dalekém Východě An
glie jest MriŠlivě Žárlivá na vý
bojnou politiku Ruska v Asii a
Rusko s nekrytým hněvem hledí
na překážky které aoglická diplo
macie jeho záměrům klade v cestu
japansko nenávidí Rusko ještě
více nelli Aoglie již pro tu příči
nu Že bylo Ruskem připraveno o
Port Arthur na nějž si dělalo
zálusk po svém vítězství nad Čí
nou Tato nenávist byla by má
lem propukla ve válku po skonče
ném boji s Činou a jedině usilov
nému namáháoí markýze Ita se
podařilo jeho rozbouřené krajany
odvrátili od Šíleného úmyslu pu
stili se do války s Ruskem
Když v roce 1900 na pochodu
spojenců do Ptkiogu japanStí vo
jáci se tak skvěle vyzoamenali 1
předčili statečností svou ruské
tu k nenávisti k Kusku připojilo
se zároveQ vědomí žc japanské
voisko iest leošf ruského a toto
vědomí dodává malému Japaosku
veliké kuráie
V roce 1901 Kusko slíbilo Ja
Dánsku Anglii a vůbec celému
světu že odvolá své pluky 1
Mandžurska jakmile v této pro
vincii zavládne klid leč nyni jest
Datrno že Rusko nehodlá tento
svůj slib splniti a že setrvá na za
brané půdě i kdyby to mělo jaké
kolt následky
Toto rozhodnutí Ruska naplAu
je Anglii i lapansko tlm větši
nenávistí k ruskému medvědu
tenž Domalu ale listí se dere v
před a Japansko se hlavně obává
že Rusko zabere Koreu která jest
jebo zásobnicí neboť většina rý
ie kterou Japansko potřebuje se
importuje z Korei
Vztek a nenávist Anglie 1 Ja-
panska vzplanul tím vice když
ruské pluky v minulém týdnu pře
kročily řeku Yatu a utábořili se na
koreanském území
Budou tento vztek a tato oená
vist proti Rusku dosti mocnými
aby vedly ke krvavé válce s Ruskem?
Mohlo by se to snadně státi
neboť Anglie i Japansko se domní
vají že Rusko není dplně k tako
vé válce připraveno a proto tento
okamžik považují za vhodnější
nežli dobu pozdější
Vypukne li tto válka mezi Ru
skem Anglií a Japanskem bude
bezpochyby tou nejhrozoější a
nejkrvavější jakou lidstvo dosud
poznalo neboť bude se jednati v
této válce nejen o zájmy na Vý
chodě ale o existenci Anglie a
japanska
Toto pro přiklad porážky by se
stalo rozhodně kořistí Ruska a
Anglie by své velmocenské posta
vení ztratila navždy a možná Ze
ztratila by Indii která jest její
nevyčerpatelnou pokladnicí
Rusko 1 kdyby bylo poraženo
což Jest pravdě nepodobno ne
ztratilo by nic nežli ie by se
muselo na pochodu svém na Vý
chodě zastavit! na dlouhá léta
by přestalo hrátí tu důležitou úlo
hu kterou hraje nyní v koncertu
svčtovýcb moci
tiUfctt iiátM h léta wipy řiJo
r-ftolny vlvchy hlavni ploliay
I W ' n f Ufl Vtrtf stát st Imnaii
Jltik)' tíMotf I tkitai£ r
Miř mul htaniť mtii rlnntli?
mi Máty budou dini lnnU to
pr0íh4í-jirt t po t#l míjí di4
It y ktltý ns!trvuvtl protrhá-ť-jlťt
e po tito :ti MMi h bude
míli ptilffitost aby vlt i(m
otinta pninat jakl hlavni plodiny
l a kli iý stát přituje ik tyto
pěslllí
Hlavním! plodinami ir-vttotá
padu 1'uJoa utiu oti!Íny kdoho
dnit ve Floridě budou pěuováoy
ananaiy a pomraača a jiné tro-
Tahák bude tvořili jednu
hlavních plodin Státu Kentucky
cukrová třtina a bavlna budou
pěstovány na těch částích půdy
ir! bude representovali nttatn
jiinl státy
Nejen ie hlavní plodiny každé
ho státu budou na této mapě pí
stovány ale plodiny ty budou ta
přesně rozdělenyie každý navště
vovatel při prvém pohledu sezná
jaká plodina se nejvíce piifjo n
iihu na severu na západu a n
východu tohj kterého státu
Tak ku př mapa v St Louisů
nazničuje z velikého sevzápadol
ho státu Washingtonu že pšenice
korná brambory seno se pěstuji
ponejvíce ve východničástikdežto
v západní chmel jahody maliny
vůbec různé ovoce a sena sou
hlavními plodinami
Tak na mnohém kousku půdy
který na této mapě representovali
bude každý jednotlivý stát budou
pěstovány všecky hlavni plodiny
ďotvčného státu čimž mapa se
stane zvláštním bodem přítažiivo
sti pro všechny kdož v rolniclv
vidi základ a moc mši republiky
ZE STÁTU NEBRASM
tltill
Náš obchodní vzrůst
Zajímavá mapa
Jednou z nejzajlmavějších atrak
cí St Louisské výstavy která
bude bez odporu tou oejvelikole
péjšf jaká kdy byla v kterékoli
zemi pořádána bude rozhodně
rostlímiámapa která jest vyměře
na na mírném jížuíni svahu Tessoo
Hillu
Mapa ta jest nejen tou nej
obrovštěji! ale i zeměpisně doko
nalou ' mapou rozkládá se na
4S0 stopách od východu k západu
a na 240 stopách od severu k jihu
Tato mapa jest blavoí a nejza
jímavěji! atrakci našeho vládního
zemědělského odboru ona bude
nejen přitažlivým bodem pro rol
nictvo americké ale bude zároveS
vzácným zdrojem poučení pro
každého kdo výstavu navštíví
Pás z trávníku ao stop široké
ho naznačovat! bude hranice a
zároveS pobřežní linie na této
obrovské mapě Hraniční čáry
mezi jednotlivými státy budou vy
značeny stezkami ze Škvárů upra
venými jež budou 3 stopy široké
Území zaujímajícf 14 států a teri
torií jež tvořily tak zvanou Loui
siaou bude odděleno cestou z1
bílého jemného Stěrku V jedno-'
Evropa ví ie nemusí se obávat
válečné výbojností naší republiky
neboť ta se nesrovnává s našem
zásadami ale za to se chvěje před
naši obchodní yýbojnostl a to
vším piávetn
My vzrůstáme měrou podivu
hodnou tak ie to celý svět napl
Duje úžasem
Náš vývoz do Kaoady v minu
lém roce vstoupnul na fizjooo-
000 což znamená vzrůst o 13
milionů za jediný rok a takovýto
vzrůst ve vývozu vykazují téměř
všechny země Evropy a všechny
státy jižní Ameriky
O P Austio chci statistické
vládní kanceláře dokazuje ne
zvratnými číslicemi ie my prodá
váme nejvíce výrobků ze všech
národů světa
Celková hodnota vyveženýcb
výrobků obnášela za poslední fi
námi rok 400 mu dollarů a z
těchto více nežli polovina prodá
vána byla Evropě V posledním
desetiletí jsme vyvezli různých vý
robků za 3 mil dollarů a vice
nežli polovinu jich koupila Ev
ropa
Jedině Anglie se s námi může
poněkud měřili ale v posledních
letech zůstal John Bull hodně po
zadu za strýcem Samem Anglie
chtěla podprodáváoím udrželi trhy
evropské pro sebe a suaŽila se
také svůj domácí trh udržeti pro
vlastní výrobu ale namáhání její
bylo marné jak dokazují číslice
posledních let neboť my prodává
me do Anglie každého roku prů
měrně za too mil dollarů výrob
ků a za dalších too mil dollarů
vyvážíme zboží do britických ko
lonii
Nál vývoz výrobků do Evropy
vzrostl ze 76 mil v roce 1893 na
zoo mil dollarů v roce 1903 Tou
samou dobou vývoz našich výrob
ků do ostatních zemí se v Ameriky
vzrostl z 15 mil na 4} mil dollarů
do jižní Ameriky ze 17 mil oa 33
mil dollarů a do Afriky ze 4 na
ti mil dollarů
Náš úhrnný vývoz se vice nežli
zdvojnásobnit od roku 1879 a náš
vývoz výrobků se dokonce zčtver
násobnil v této době V roce 1880
tvořily rolnické plodiny a výrobky
85 procent celého našeho vývozu
vývoz našich průmyslových vý
robků tvořil pouze 13 procent V
r 1900 vývoz rolnických plodin a
výrobků tvořil 61 procent celého
vývozu průmyslové výrobky $1
procent i
Porovnáme-li vývoz roku 1880
s vývozem roku minulého shledá
váme ie jsme získali na vývozu
rolnických výrobků 165 milionů
dollarů a na vývozu průmyslových
výrobků f 301000000
Nejpřednějšl světový statistik
Mulhall oťhadoval v roce 1860
ie naše průmyslová výroba měla
cenu Si 907000000 výroba Něme
cka f 1 995 000000 Francie tt
093000000 výroba Aogtie fa
808000000 Tenkráte Spojené
Státy se nalézaly na konci prů
myslových zemí avšak v r 1894
Mulhall postavil Spojené Státy
daleko v čelo těchto zemí s od
hadnutou průmyslovou výrobou
£9 498)faooooo Anglie kluše za
námi ani ne s polovičkou a sice s
14263000000
Průmyslová výroba Spojených
Států dosahuje takové výše jako
průmyslová výroba Anglie Ně
mecka Francie dohromady
V Nstlslk ipil! ¥
táno olvottm se rnnlku kdrl
v)plval epici yslelý lvvi Eddy
tik nrlrVině It i ilnmil Val
Kddy ťíval druhdy vthee lámal
1 ni stíní nátlrdknn nvmítaélio
pili přítel o vt
— V jrrrři Kcarncy utopil it
předminulé úterý večer lrsli
lluston tfletý n l 1'tink
IIuMonovy Kujpit tc tlivým
soudruhem kdyl pojednou vmou
ril do límv sdm stop řtliihoktf
jřllo ládný ( chlapců neuměl pln
vit utonul Huiton dlíve otl n
pomoc dostavila
— V Heitnce triml ie imrte
ně minulou středu Rolety Arm
itroog Hakl Stařec chtěje le
vylinout! posunovacímu pirostroj
ipadl s moitu Burlington dráhy
pnoucího se přes řeku Hlue v jižni
části města a zranil se tak těžce
ie téhož dne večer skonal
— V Lincoln byl minulý čtvrtek
opařen filipínský mladík Stephe
Abun kterýž přijel do Spojených
Států 1 prvním plukem nebrasským
a usadil se v Lincoln V Lindell
hotelu kdež jest zaměstnán ve
strojovně spadl do horkého sádl
a dříve než byl vytažen opařil 1
nohy až po kolena lak velice ie
mu z nich maso opadávalo Byl
dopraven do městské nemocnice
kdež si několik týdnů poleží
— Blíže Woodline farmy asi 3
míli od Fullerton utopil se v ryb
niku John Fenwick kterýž ještě
se dvěma soudruhy lovil tam
ryby Vstoupil do bluboké jámy
v krátkosti zmizel pod hladiuou
vodní Mrtvola jeho vylovena byla
za nedlouho nedaleko místa kde
se neštěstí událo Pohřeb ne
Šťastného muže odbýván byl v pá
tek odpoledne Smrť jeho Opia
kává manželka a dvě malé dítky
— Superintendent Santee jed-
nateiny Meagley prodávati bude
10 srpna celé město Verdel Je
likoi po prodloužení dráhy Elk-
horn nebylo lze nalézti příhodného
místa pro založení města kromě oa
pozemcích náležejících Glick In
diánům počali osadníci beze všech
okolků na pozemcích těch stavěti
během devíti měsíců vzrostlo
městečko asi na 300 obyvatelů
Sekretář vnitra oprávnil nyni
Meagleyho k prodání celého lánu
pozemků jako zděděné půdy in
diánské
— Ve Čtvrtek odpoledne pod
ehl úžehu slunečnímu iSletý kra-
aa Adolf Kaplao zaměstnaný oa
farmě p Prokopa Částka blíže
Séhuyler Oborával korou a ko
lem 5 bod odpolední přinesla mu
malá dceruška částková na pole
vačinu K velkému uleknutí své
mu nalezla mrtvolu Kaplanovu za
oborávačem a pospíšivši domů
idělila to svým rodičům Oimrti
Kaplanovi uvédoměn byl koroner
Loog kterýžprohlédnuv mrtvolu
rozhodl že není třeba žádného
inkvestu Pohřeb zesnulého kra
ana odbýván byl v pátek odpo
ledne na hřbitov schuylerský
Kaplan pracoval po očkolik let v
řeznickém obchodu v Ctarkson 1
etos na iaře přijal službu u o
Částka Příbuzných zde pokud
zoámo nemá
— Minulou středu odpoledne
zemřel za podezřelých okolností
Frank W Rsdit bydlícf aii pět
mil jihozápadně od Western Té
hož dne pomáhal přibližnému své
mu spravovat vazač načež se vrá
til domů Po páté hodině odpo
ledni nalezen byl mrtev pod stro
my blíže domu a vedle něho láhve
lihem V jedné láhvi rozpuštěn
byt kafr v jioé nalézal se výtažek
máty peprné Přivolán byl ihned
oroner Dr W S- Love kterýž
se po ohledání mrtvoly rozhodl ie
nebude odbývsti inkvest ježto
nemůže býtí pochybnosti o tom
ie Radil požil 8 uncí kafru a 3
unce máty peprné v úmyslu sebe'
vražedném Zesnulý krajan jednal
v poslední době velmi podivně a
asto prý vyhrožoval sebevraždou
Byl ssi 36 roků stár a zanechává
zde vdovu a několik malých dítek
Náleiel k fádu Vlastenec č 130
ZČHJ ve Swanton :
— V pondělí kolem 4 hodiny
d poledni zasaženo bylo městečko
Newport torntdem značně po
škozeno Tři velké stodoly pro
seno několik menších stájf bylo
rozmeteno a nedostavený dům vy
vednut byl do vzduchu otočen do
kola a znovu postaven na základy
V iádné části okresu nezpůsobeny
však tornádem značné škody a
ikdo nepřišel k úrazů — V ne
děli dopoledne postiženy byly
prudkým krupobitím jihovýchod
f část Aotelope a severozápad
f část Madison okresu Drob
né obilí bylo úplně zničeno na
pruhu t3 si 15 mil dlouhém as
ai 3 míle širokém Rolnici kojí
se nadějí ie se koma ještě zotaví
— V pátek v t:30 hod odpo
ledne odpykal v Lincoln William
Klem alias Rhea zločin svůj na
šibenici Mladík nečítající ani
30 roků zastřelil ve SnyderDodge
okresu dne 1 ledna 1901 ně-
et líha řtostintkého ilermaas
hna Křte a týl do vvčrt při
M do hoitima Xinnova (lil
noulmťy CsrJiurcru l kátili ha
itiatVému a asi tuctu ptftomnfi h
honil aby svedli ture (hc a a
tiardner Oiťtojenl li revolvery
Hostinský 7ha povita) ml Málu
kdrl hrálo ! V ktlv I Sftlint
M Ut rťnjnlky by nriitlltlt V
téml ok m li ku nimltil Rhea ra
v ol v r svftj na řiotinWhoiinl
kohoutek a Zahn klul rrilev na
lem Statím eo (isrlner drhl
idílené přítomné revolverem tvým
v lachu (mocnil ie fthcl peníz
nalťujíclch 10 n?RÍtr Nejsa
patraS i lupem tvím tpckajcD
ptiitoupil k mrtvole Zthnovipro
hledal kapiy jeho a surově kopii
do nclťistoé oběti ivé Na to
lupiči prchli byli vlak ptonáile
dováni a druhého dne ráno byli
vypátráni ve itohu tem aii 10
mil od míita vrildy Rozpfedl
se tuhý boj mezi pronásledovately
a uprchlíky a Rhea a Gardocr ač
byli v lipasu raněni vídali le
teprve tehdy kdyl došlo jim stře
livo Podráždění firmefi chtěli
lotry na místě lynčovali avlak
příručimu lerifa podařilo ie obča
ny pfimčti k lomu aby vězoě do
pravili do městečka Hooper KdyŽ
pak brzy na to jel solen nákladní
vlak vpišoval úředník oa něj
vězně a lim je zachránil před sou
dem lidu Rhea a Gardner usvěd
čeni byli z vraždy Rhea odsou
zen byl k smrti provazem a Gard
ner k doživotnímu žaláří Rhea
měl býti popraven v dubnu 1903
avšak oejvyšsl soud dovolil mu
odvolali ie a poprava odložena až
do Července minjlého roku Na
týdan před popravou dal se gu
vernér Ezra P Savage pohnout!
k tomu že vykonáni rozsudku od
ložil na celý rok totiž do 10 čer
vence 1903 Již po delŠi dobu
Činěn byl na nynějšího guvernéra
Mickeyho silný nátlak jak od vli
vuplných osobnosti církevních tak
1 politických aby zmírnil trest mla
dého vraha avšak veškeré úsilí
jejich bylo marným Odsouzenec
vystoupil na popravní lešení kro
kem pevným Zeptav se průvod
cú svých kde jest místo kam se
má postavit! vystoupil rychle na
padák a klidně dal se pfipraviti
na poslední cestu Hned na to
když mu stažena přes obličej 1
hlavu kapuce osudná klička ko
lem krku zadrhnuta spuštěn padák
a houpající se tělo Rheovo několi
krátě se křečovitě zachvělo Zt
13 minut po pádu prohlášen byl
přítomnými lékaři za mrtvého
Mrtvola jeho pohřbena byla v so
botu na místním hřbitově na útra
ty zámožného jeho strýce který
bydlí v Mouot Vernon Ind
i j
Z Bruno Net
Letos docílili jsme ve školní
volbě toho ie bude v naši škole
zaveden též "High School course
Téi zvolen nový školnf výbor
kterýž sestává ze lešti členů Zvo
leoi byli pp F Zeman a A Ptá
ček na jeden rok pp A V Pro
škavec a Leopold Coufal na dva
roky a pp Václav Blatný a Karel
Coufal na tři roky Za princip!-
a čili ředitele zvolen byl profesor
Mech z Miiligan a za učitelky lč
Šimkova a slč Krsova tedy obě
Češky Budeme mlt tedy v Bruno
velmi dobré učitele Mr Šlech
bude v sobotu vyučovali téi čes
kou školu coi české občany zdej
If velice těší
— Slavnost pořádaná řádem
Brno č 43 ZČBJ- dne 6 Čer
věnce vydařila se znamenitě a
návštěva byla velice hojná
— Soused p John Roubal jest
celý blažený častuje o sto lest
Cáp mu přinesl baculatou dce
rušku Nejvíce ná a přátele jebo
těší ie jak on tak i děvuška jsou
zdrávi Gratulujeme!
— Nái čilý ' obchodník Fr
Kříi má na své ruci velkou zásobu
provázku a předává jej za ceny
mírné Pijďte prohlídněte ti
zboží a psk přesvědčíte se ie tak
dobrý provází k nekoupíte nikde
levněji Na zdar Zpravodaj
V létě jsme vice méně nedbalý
mi a zácpa bývá často následek
této nedbalosti Uiívejte Dr
August Koejig's Hsmburger
Tropfen a rychlé a jisté ozdravení
bude následovali
Krásný a velký
sklad pian
Weber Ludwig Story & Clark
Schiller Hamptoo Schoff Bros
Farrand varhany
LACE
Sterling 165 Erbe 100
Cbickoring 165 Lyan & Healy 100
Emerson 135 Stein way 335
Ceciliao přístroj k pianu
Výhodné splátky
Hřejte zatím co platíte
Ladění piana It jo
Výborná práce
Potí dejte af dopMu! o eeoníky
Perříeld Piano Co
Pkj7 Ik itulIdlHK
přízemi v levo -d elevatoru
Tel 701 (46) Omha Neb
e VÚ l Vil '
Vo
příliš
stavu
uhřatóm
od mnoha práre a puřitků ve
volné přírod ochlaďme
velmi rychle a v následek
trpěl! budeme
fieoiiebnosti údů
Poulili
st
Jacols
Ool
přivodí rychlé a jisté
vyhojenf
Cena 35c a 50c
Farmynaprodcj!
"llittiii" - — -- -
Farma o 340 akrech 1 xt míle
od města 120 akrů vzděláno lao
v paBteru a na seno dobrá živi
voda pěkná výstavnost Farma
lato přinese do roka J40 za akr
Nyní pouze $:JOakr
Farma o 170 akrech 7 mil od
města 60 akrů vzděláno ostatní
pastr a na seno Dalších 60 akrů
se může vzdělat Hospodářská
stavení dobrá živá voda
Pouze $25 akr
Farma o 160 akrech 5 mil od
města 70 akrů vzděláno dalších
30 ie může vzdělat ostatní dobré
pastviny a luka Pěkoá hospo
dářská výstavnost
Pouze $21 akr
A více jiných pěkných farem v
Boyd okresu za mírných podmí
nek a báječní lacino Pozemky
tyto vstouply v ceně poslednf dva
roky to ai 15 doll a do roka
vstoupnou jistě o !o doll více"
Přijďte neb pište dokud je Čas
O bližší podrobnosti pište na
J K S1NKULE
48k4) Spencer Neb
TRŽNÍ ZPRÁVY
OMAHA Im 14 Untir
IiimI I pfl kát tůni
Ofní 1 MI7
Brtmlwrr ! „
V)t Hftftf
MWIo S JÍ!rB
HWo farn J)plI
KU ium Ipttr4 tt lobrl-
SlopIlM
EoU „
ItvVrf j
Kalosti
Kraetal
í ha
Ko lib
IH "
aioe "
!! "
1
WiVTH OMAHA Im 14 Untf
Voli plkal f Mjlopt'
rty
Jlorlí
Voli k krmní
PrtHttaoJlxpff
PrtoU proilMni
Prutu irsbt tHk
0M)ltpH
l?í„00
I'M0
llMit4(
I404 II
ISAaM
!! SO
1
CHICAGO In 14 Urtmm
Pttnle Jtm M k oktmlJodtril imwih
PfeBlM I I ok tmi 4wUnl
Kam 1 1 lim = ' "
Korat t 1 W!é
Orl I Wf '
Or { MU "
žltaeitlk(lllnf„ f
Mm I rte t!6 I MM
Mmn k krami k 4odán
Lfllnl tm 1 1 (osm
SUMHO lajlkki 'tlnstkr)
émne]tUí llďaiITf
Živý Jotyleki
Wknl a MJUpM
Hobmt ti k pmtftdnfm
Voli k krawl
KrlfT
TltU
Ttiultf IriMnl voli
TtiMlti roli t Mt!a
Pruwu Utká Mjttpsi
PnatU Itbkť ijhnmi
Prutu trtbt
On ptkui ti k ff brtta
ifcíU i
4tBBtU HpMDI
KARSAS CITT lat 14 kmm
PWnlet I % Serli k okioůM TlOriHc kulí
PSlet I I tftúí k ok 4o4 „
Korat 1 1 blil k ok (Máol
Korat t t alek k k lodlal
Ontl1 Mil b ok Indlai
m "
4 "
mu "
stesM "
4ti "
tn0 "
t%ut9bm
tt 34 H
II
lti(ie
1110410
soat
tftISI
f 4
HHlfJ
SlUítM-M
lít 1
dechte své úspory
pracovat
Pflrlžf si klidící iistnh!
Vklady II ( w ptljlmtll
MCÍtt tklaltt proti rel poíty
Kutw iriurn'kf 4rmt
spwr4 kpiui aiooooooo
MtrMTujr tloo rt-AiMU 1'-'
l kniko: atW jrot míii
1VIM0S3 BANK
m
tm
Icíl I
[ ClTV DAVIM09 BANK
I H i StaiUi K OMMtk
' i 4J