Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 15, 1903, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ilospodařská Besídka
ltetielielilMliooliolioliotiltoliolilioliolioiioiiolioloiioliolieiiria
kltl pokviue cennou mrvu
dodává pftilt ntodaoatí l nu
mutu Nekuř druh lulténínv
1 Halila elll Utttsl sila
časlo tlfcháváire le temeni
naletěná v pouilraih nkhlj
(oj mwnia ulolen) tatb Ittob
Vích oti kltttvl jeli o tisících
leltch Idyl byla nalusna
Asi před ivcfti rohy dř-lile
anglická in apoltaol pokro
ku a vidy tkooiky 1" druhy
temen udrtule je v tnchém Inu
véin t chladné-n ntUlfi právě ta
tikových okolnosti (skjích
niftie se udrtovat semeno v hrob
kách aviak shledala Je viina
jich oekllfila íl po čtvrtém roku
kdrito tni jediné oevtkllřilo po
uplynuli patnácti kra ni vojtcásy
polohných temen kterál son
otužilá ivlik i třelno vtklicilo
poui několik a slehé
Jeden iuloký lučebník míl le
mena piináct roka nslolená v
lihu avlsk po uplynuli doťy lé
klíčilo jich poutě níkolik kdežto
po dvacíti letech nekllčilo )ii oi
jediné
Dr Coville jeden a rostlinářů
vládního odboru zemřdelského
opatřil li několik boba a jiných
zra z jednoho starého skalního
obydli v Arizoně o nimi ne sou
dilo le je ani kolem čtyř set
roka staré Zrna ta zdila se hýli
vesměs zdravá ale pan doktor ne
mohl je nikterak přinutit aby
rostla
Pro farmáře v našich státech
bylo by to výhodou kdyby byli
jÍHti že plevel známý zde jako
velvet veed (česky podsluntxnik)
neporoste když zůstane jeho se
meno po patnáct roků v zemi
Ačkoliv nepochybujeme o správ
oosti vedatorA v datech podaných
pochybujeme o tom že semena
níkterých plevelů ztratí klíčivost
byť nalézala se v zemi oejeo
patnáct ale i padesát roka Zná
mo je ku prUladi 2a semeno
ohnice vydrll v zemi po mnohá
léta maile silný obal To svedlo
též mnohé k tomu že se domníva
li jakoby se obili mohlo zvrhnouti
V tento pluvel poněvadž jej v poli
neměli po mnoho roků a semeno
bylo úplně čisté Zatím vSak byl
jedenkráte plevel tento hluboko
zaorán takže nemohl vzklíčili a
když pik náhodou hltibllf orbou
phíel oa povrch byl příčinou po
divu V jednom případu jetelové se
menoležlcl v hnoji po deset roků
vzklíčilo jakmile bylo vysazeno
slunci vzduchu Ačkoliv může
býti pravdou že semena užiteč
oých rostlin pěstovaných ztrácejí
tvoji klíčivost v patnácti letech
když chována jsou v chladu i
tuchu neplatí to o plevelech
Tyto vydrží hluboKO v zemí velmi
dlouhj t působí nesnáz i po dlou
hé fadě let
Hodnota bumiiKtii
Látka ktertž dodává půdě tma
vé barvy nazývá se humus čili
troudí Tento je v dobrých pů
dách vždy přítomen a je-t důleži
tou jích součástkou Humus se
ttává ze zabnívajícírh rozpadá
vnicích se látek rostlinných ži
vočilných
Humus dodává půd života
činí ji vzdSlavatelnou porovitou a
způsobilou přijímali propouštěli
vzduch tvětlo i vláhu On hraje
v zemi úiohu houby tsací kteráž
přijímá vláhu i pak ji opět vy
pouští když jl rostliny potřebují
Humus není rozpustným i vodou
te nevyplsvuje aváak stává se po
travou dusík vyvozujících zárod
ků které jej rozkládají a uvolňuji
z něho kvselinu dusičnou tvar to
dusíku v jakém jej rostliny při
jímají
Jakmile humusu v půdě ubývá
pozbývá tato oa úrodnosti Zbaví
li e humusu úploč nevyplácí se
ji vzdělávali a musí se tiloě hno
jiti aby se jim opět obohatili
Nejbohatálmi oa humus sou
oové pozemky lesní V lesích
nsshromažďoval te humus po celá
ookolení Půda jest jím tilné
prostoupena následkem čehož je
velmi úrodná a snadno zadržuje
vláhu kterouž stávají te přirozené
živiny v půdě rozpustnými
rostlinami přijatelnými To je
příčina proč na dobrých lesních
Dozemcícb te vše tak dobře daří
Půda má dostatek Živio kteréž se
atávaií oroatředoictvlin humuMi
snadno přijatelnými
Majitelé takových pozemků
měli by vlak pamětlivi býti toho
le přirozená úrodnost a zvláitě
bohatství burnusu je vyčerptelué
a fe musl te čas od času dosazo
viti pakli oemá úrodnost po
klesnouti aneb býlí úplně vyeer
pána Vždy je lépe úrodný po
eemek Dři úrodnosti zachovali
nežli ochuzený obohacovali '
Hned jak je let vyčištěn a po
zemek vzdělán zásoby listí mrt
ho podrostu a padlého dřiví které
ooskvtovaly materiál na numus
lanu orvč a musl ae nahražovati
zoůtobem jiným
Pěstováoím jeteleluitěoin stři
dáním plodin a chovem dobytka
inrh jeli dali s skorém v kal ií
krapo proto neměl by nikdo p
tlovánl těchto renných plodin ta
nedhávili
JteodtUlř farmař
Stall rolnici kleli hopodih již
uékých Iřicri ntbčtyřicit roků
byli taiisté Mky mnohých a
velkých změn ku-rých trmédtlslvl
lotnalo Ilosjíodárstvl e sice povo
láním neHiarsln neboť bylo sdro-
em výřivy po mnuli tiafciiul
ale plec ta celou tu dobu uplynu
lou nedoznalo lakového pokroku
ako práv! v vlobé iiyiié6l v dohě
nasl generace Teprve jioslnlnlimi
století děkujeme ta vftithiiy sko
rem hosoodářaké strue kromě
pluhu kosy rýče tak jako za
ušlechtilá plemena rvířeelva ho
spodářského a moderní prostředky
dopravil kterýmiž jsou dut Sni
duhy jednotlivé státy v celek více
sblíženy nežli bývaly kdys okresy
Avšak v ničem mni ta mooho
násobná změia tak patrnou jako
nyiiě]sim poměrem farmáře k ob
chodu a průmyslu Ai před pa
desátí roky byl skorém každý
farmář v Americe odkázán takřka
sám oa tebe Chléb kterýž rodí
oa farmáře požívala byl z pšeni
ce vypěstované na vlastním poli a
semlelé v sousedním mlýně Maso
bylo ze zvířat doma odchovaných
doma zabitých V každé ku
chyni nacházel se kolovrátek a
stav pomocí kterých strojů si na
farmě sami tkali látky k ošacení
rodiny Obuv byla z kůže doma
vydělávané šitá domácím obuvní
kem kterého rastával oejřastÓji
otec rodiny Slyšeli isme výpravo
vati jednoho farmáře ze západu a
chlubili se ié rodina jeho otce
před válkou občanskou nikdy ne
vydala za potřeby svojií hotově
přes to dollarů ročně a že jedi
nou věci kterou kupovali byla
kromě nějakých drobností sůl
Za takových pomérů byl farmář
ovsem ncjneodvÍMlejsím člověkem
na světě Bez ohledu jaké bouře
aneb panika nastala ve světě ob
chodolm na farmaře nemělo to ni
fieurienUílio vlivu on nikdy nebyl
v nebezpečí Ži sám pro sebe
měl se jedině ot4vati jen přírody
která mohla připravili jej o úrodu
Dnes vfiak st poměry velice
zmínily Dnes můžeme směle
řícf o mnohých farmářích Ž pro
dávali takřka ve ci vypetuí a
naproti tomu ojiět veškeré svoe
potřeby kupiil V nyiiěí době
musí farmáři počítali nejen s do
mácí ale i s cioetn-kou pnptáv
kou a jejich íi lančnf stav je velmi
úzce su Meti ti ia líním stavem
jiných tříd OcImImik li obchod
světový a pakli se koia továrny
zattaví puciťuie in firmař oka
mžít neboť cen v- jeho plodin
poklesnou Zrněni li s poměry
některé zenu byt tu bylo I na
zastrčených nétrých ostrovech
farmář americký to pocnl poně
vadž dobrovolně ustoupil ze -vého
nodvislého stanoviště a stal se
odvislým
Neoípochybuosii že z ruídi-lení
práce při niž dělá jeden tu a dru
hý opět onu práci plyn značný
hospoilářnký propérh neboť las
tt jediný svůj výru m-k doslané
všechny ostatní kl-ré i přeje
Dejme tomu Že mánie vedle stbe
dvě farmy Jedna je způ-tolulou
pěstováni pšenice drubá opět
ii i k i _
pro kusurici renuie n jeuen
samotnou psenni Mny samou
kukuřici vypěstuji více b i lil nežli
kdyby pétoval každý na avé
vlastni farmě p jloici kukuřice a
polovici pšenice
Pravdivost těchto ákonn nedá
se popírali ale jireu na urune
šírané je dosti trýci rozumných
hlav na farmách kteří se domníva
jí že takovéto roléi nl do pifhl
daleko Tito přisn náledkem
dlouholeieOi) pozorováni k náhle
du že farmář který snaž! se za
chovali i svou neO(t"llost co
možno do o:jvěili mlrv bude na
toul konec ke konci přece enorn
nejlépe
Přílišné roztříděni tm hospoda
řeol jednostranné na drniě zna
meoá zahálku i' značnou část
roku kd-'i' vé ini- t lfnř
různým oborům ma výnosné ta
městoánf po celý rok Při e loo
siraoném hosondafenl dáváme
vlechna vejce do eduiho kuiíku
v němž mohou býti lediuou oeho
dou vlechna nafďiou zničena
Vlestraoné hospodařeni znamená
býti poiiátěn protože nehoda oa
jedné straně kryla je výnodou oa
straně druhé Vlestraoné hespo
diřství znamená tedy neoivislost
jednosirsnná 'ávisiost
Neiieplí ftiosof vé učí oát že v
ničem neměli bychom jiti do krs)
oostl Ačkoliv si dnešního dne
nebude tnad nikdo přáli aby ti
opět musel svo oděv sám liti
a lilky na něj tkált aby nale leoy
musely te opět ch tpiti kolovrátku
emlli bychom přec as druhé
itraat tiávatl te lsirinnl od
♦islými péslovlnlm pouta diné
pioliny nrboli ednoiitanným ho
spotlsřrnlm Vtdor lomnle larms
t továrnou lile vytáhl t obili a
dobytek ona t tél domovem col
e dmtatitným důvodtrn aby via
stranní byt tásohován abychom
nim vyrobili co moloá nevlt-e
Inho trho je v domácnosti ta po
llcbl Vldyť je plec mámo le
to "domácí" i vidy nellrpll
Týlni přtblcl o stivo úrody
roissl Mleeléko týást 10 Bfjpriinl
véjil i trlé lalsoay
KůHiit i pitní imdimiW tt thpt!y
tfmtf tt tfth i c á
Týilcn končící 6 červencem byl
tím nejpliznivějsiin a celé taisony
ochuť se dostavilo nsnejvýš po
třebné slunečné teplo ve všech di
striktech východně n Kočky
Mountains Zárovt fl sucho kte
ré ohrožovalo pšenci v severní
části pšeničného pásma bylo bla
hodárnými dešti přerušeno za to
ae však počíná pociťovali potřeba
deště v ohioských údolích a v čá
stích středních zálivnlch států a v
západním Texasu
V středních severních Rocky
Mountains distriktech a na sever
ním pacifickém pobřeží bylo příliš
chladno a více méně škodlivé mra
zíky uhodily na a 14 července v
idaho VVyomiiigu a Utah
Následkem příznivých povětr
oostních poměrů korná učinila
znamenitý pokrok vc středních
údolích a jest všeobecně zlepšena
a také dobře již oborána V se
věrní části středoatlaotických
států a v hořeních ohioských údo
lích v krajinách pojazernlch a v
Dakotich jest dosud úroda zpo
žděna ale v celku se zlepšuje
potřebuje vlak kultivace v mno
hých distriktech V jižních stá
tech koma jest pěkná a neobyČej
ně bohatá úroda jest zajištěna v
západních zálivních distriktech
SklizeH ozimky za příznivého
počasí velice pokročila a blíží se
k svému skončeni v částích střed
nich distriktů Zároveň se sklizni
pokračuje se s mlácením pšenice
sype všaK méně nežli se tšuober
ně očekávalo Oirnka dozrává
oynl na severním pacifickém po
bř ží a ve Vvaslnrigionii jest skoro
již dozrálá
Ranná jarka utrpěla trvalé ško
dy v některých distriktech sever
ní Dakoty a severní Minnesoty
následkem sucha které teprve
nyní bylo přerušeno vydatnými
dešti jež znamenitě prospěly
pozdnímu osení V jižní Minne
sotě a v částích jižní Dakoty ie
objevila rez a pšenice se tlehává
Ve Wisconsinu Iowé Nehrasce a
Kansasu a o severním pacifickém
pobřeží jarka pokračuje uspokojí
vě a v obou Dakotách již nalévá
Vyhlídky na tklizeO ovsa v
Minnesotě a v jižní Dakotě te
zlepšily a toto osení slibně pokra
čuje vc všech missourských a ho
řeních rnnsissippských údolích
Lehkou sklizen lze vlak očekávali
v ohioských údolích a v Částích
Iliiuuisu a jižního Missouri-
Bavlna rychle vzrůstala po ce
lém bavlnovém pásmu a zlepšení
v jeiím stavu se oznamuje ze všech
distriktů zvláště však z Carolín a
Georgie Deštivé počasí bylo
vlak pro bavlnu nepříznivé v Čá
stích Louisiany a Texasu kde v
bavlně nalézá te mnoho trávy
V nejdůležitějších tabákových
státech tahák zdárně roste a ttav
stzenic jet velmi slibný
Vyhlídky na úrodu jablek zdají
se bytí mnohem surinejsi v onio
ských údolích a v částích středo
atlantických států a prostředni až
dobrá úroda se očekává V Michi
ganu Tennesste a Ijw-
Zle následují podrobné tele
grafické zprávy z jednotlivých
států:
NEBRASKA— Týden byl pří-
znivý pro vzrůst osení žito te již
seče a tklizeO jett ilabá Uzimka
dozrává te sklizol bylo právě za
počalo v jižních okresích Úroda
jest veliká ale klasy v některých
východních okres( b jsou lehké
Jarka a ovet te (teplily pěkně
roitou Korná vzrostla velice
rychle
MINNESOTA— Sucho které
způsobilo značnou ikodu na ranné
plenici ovse a ječmeně v teverni
části ttáiu bylo přeruleno vydat
nýrri dešti ale potJoí záiev to
hoto osení te oynl zlepšuje velice
rychle V jižní čáttí přílišné de
ště byly oa překážku oboráváoí a
tenoseči a zároveň způsobily tle
háol pšenice ovta ječmene a lita
na výšinách Iižnf nižiny jtou
velice mokry Žita a ozimky do
zrávali
IOWA— Následkem příznivé
povětrnosti a dostatečné vláhy
korná rychle vzrůstá a a oborává
nim učiněn pěkný pokrok Jarka
a ovet dobře nalévají ala tu
tam objevuje te rez Senoseč
jest všeobecná a aklizefi jett zna
menitá- Ranné brambory jtou
velmi pěkoé a úroda bojoá úroda
jablek celkem bude dobrá
KANSAS-Se tklizol ozimky
bylo zipočito oa teveru a mil
eealm oa jihuj iral jsst plkné
plenice doali dobře typ Juks
se slrplili ndtlrjkrm dotlavivlkn
se dtlťo Korná tti tir ty
chle a poflnl r-ýt velmi slibná
ovet jeti pěkný na jihu ta počíná
trkat a také ve stlednlih okrlrh
jest ji! dotrllý a hotový k tvtenl
fen poněkud je polkottn rtl Tra
viny jsou velmi pěkné te tklitnl
lus e pokračuje ječmen oalévl
WISCONSIN-VyeU teplo-
ta 1 častými vydatnými deftti
Koma vtrftitá velmi rychle 1 f
jest dosud dva týdny ta obvyklým
průměrem télo doby Otimka
žita jtou Imtuvy ke sklizni eč
měny jsou králké a mají Usé
krátké klasy Jarka jest uspoko
ult( brambory lepy brachy a
zahrady jsou pěkné vyhlídky ns
ňro lu Jablk a drobné ovore pr-
stlodnl
SKV DAKOTA — Dostavivši
se ilešté vzkřísily oienljež nebylo
úplně zničeno trvs(clm suchem
ale vzdor lomu jest značná čási
trvale poškozena Ranná pšeni
ce nalévá jest však krátká a také
klasy jsou krátké Oves Žito s
ječmen jiou prostřední Korná
Jest zpozděoa
JIŽNÍ DAKOTA-Všeobecně
byl týden příznivý s dobrými de
šti Jarky ječmeny a ovsy jsou
u 4pokojtii(cí vyjímaje v severní
části kde te ale laké následkem
posledních dešťů zlepšily Ně
které stížnosti došly na slíbáni a
rez Pšeoice a ovsy nalévaj'
Korný pokračuji dobře ale deště
zdržuji oboráváoí na jiho
východě ILLINOIS-Nanejvýš příznivé
počasí z celé saisony ale deště
jest zapotřebí v střednf části a na
jihu Korná učinila rychlý po
krok oves jest krátký a nestejný
na jihu rychle dozrává někde byl
již posečen a sype pod průměr
S mlácením pšenice se pokračuje
1 neuspokojujícími výsledky zvlá
ště co se týče jakosti
MISSOURI- PoSasí bylo te
plejší s lehkými až vydatnými de
šti Koroa jest čistá a rychle
vzrůstá a v celku jest velice slib-
Dm FENNERA
MCeflI l2C!Í9 8
fiotstlutecti
VIřSl
tkit
IW t !! I
MMl kM tekfll
toitli HSI
Ht iiimhi Jnt lasa fr aa
iw ll salKA 4ilwlrit SYntiotnvt
Zlritll rl( llH ♦! tslm Httvfrs
?tp4S Jak bN Vwtiy suHMlf
kUnin
"l'n Mis ňM juni Uutoail v t4ilch
pniilká tmlvtti V Itil vln Ai h a trMU
Nvmnhl Jwm Jnivlall 1 IMks liri rimo
tl IVuřlit Ur ťvnners Rblney snil
Hsrssrtieťuro mna ylVlli
(i WAHONKIl Knlll l'i
K tiemlxjl V laktrnl rrss Q ol K Omshs
tA Mrtk It a Wllllum ul Dmsha
in Tm'S Mlljltnl II ul Omaha
Ki„lla (Vrmáks I asi Jllnf l ul Omaha
H llntlnKins ř kli Jllnl IS ulltsii
I! IthtMilkl tSi ll ťit(lK)uialiurhallil-
) Klarms
Tance s?r ?ítcí iirvríí:
4 fl řiflai Dakil JIIM ra
j AlílciíMii Apex
ná Bavlna se zlepšuje sklízen
pšenice se blíží k tvému ukončení
1 mlácením se pokračuje na jihu
ale pšenice málo type Oves na
severu jest velmi slibný na jihu
jest pod průměr se sklizní te po
kračuje timota se seče sklizen
jest dobrá úroda jablek bude
slabá
MICHIGAN -Hojné a dobře
rozdělené deště te dostavily s te
plejším počasím což znamenitě
účinkovalo na vzrůst všeho osení
Korná se znamenité zlepšila v
barvě l ve vzrůstu razoie po
hanka a pozdof brambory dobře
vzklíčily ovet jest slibný Se
sklizní pšeoice a žita se započalo
a výtěžek jest prostřední Ranné
brambory řepy ječmeny a hra
chy si stojí dobře Kultivace jest
zpožděna jablka pokračují dosti
tlibně
INDIÁNA— Bylo velrd teplo
Sklízeřl pšenice pokračuje rychle
1 mlácením te započalo výsledek
jest pod průměr Korná jest
krátká a nestejná ovet tlibuje
slabou až prostředni úrodu
Brambory jsou pěkné jablka pře
stala opadávtti a slibuji prostřed
ní úrodu
Malý & Cousin [
lili t íťfltM la E
vyloviiM
pokojil
ZvMSlnf pnrnrnont věnují vyhoto
vováni nripish a Hltů
lil I Ml t C (W llli-knry ul
Hlíno) v í IUII Wllllum ul
Omaha
rTTTTTTTT VTTV
r 1 X j
eatVi-
U4
25J
4
f)tllotr
1
mm
1 i
II Cttll V Mlllllskll
iieti lahvích
as a st
00 OH iiťblitlivfoii $lijDu
ZASYLKA ZboAt VYPLACENA
KLKINOVA AI KX RYK jest nutnosti na valí polici
aneb v komnatě pro nemocné ježto jest vřele odporučována
vlemi lékaři ta léčivý prostředek
Trnto druh whiskey nemůžete koupili nikde jinde ta méně
ncl $$ 00 Killon
Objednávky pro Dakoty Wyoming Montanu Colorado
Washington Arizonu Ksnsai a Missouri musí býti 5 gallonft
má li býti zásilka vypliceni
JKLEIN
velkoobchodník
lihovinami
s? roh 26 aNnLSQ Omelia
'1
Odpnrtiífnll-M-r lnul'" NsilmiHl Miink Umulni 1'iu-Ni-r'ii Nailnnal lUnk Sniilh
oiimimi B) uiimiia tsm I HniiK mi (itrmni vm- nnjf oiproxnl a (lnicui ap
e
t
I
Velmi snížené ceny
po
Wabisk drázo
N(J! Jest řiiateřný seznnm mnohých
jiiilipvliíufeli cen po Wiilmsli (JrAzo
Atlanta Ga a nazpět £3210
Na prodej r„ S a 7 ídryinf i
Iodianapolis Ind n zpět 1 19 40
Na prodaj T„ S s S termu
St Louis Mo a nazpět $13 50
Na prodej 11 H„ IS 10 a 17 (iirvna
Boston Mass a oazpet )t 3 1 75
Na prodej l„iM a ! íervn
Boston Mass a nazpět Í33 75
Na prodiij ml :u Cnrvna do {iirvunixi
Saratoja NY a nazpět IS32 20
Na prodoj 4 a S torviuico
Detroit Mích a nazpět $21 00
Na prodej II a in (orvuniie
Baltimore Mda nazpět II32 25
Na prodij 17 a IM ítirvenne
Baltimore Md a nazpět $32 25
Na proděl 17 IS a IV %ÍH
Víwchnv llstkv tvalsvené tm Wshh
(Iríliu Jsou pístní pro kterýkoliv smfir
no nsrrilku mezi Dctrolt a JbiíTsIo liez
7vliHinllio doplatku vylinu Jídel a Ifjfuk
Platná ns 1II011I1011 dolin a znstávky
dovoleny 1's'iiiitulls ie to Jest "drAlis
vřtov4 výatavy" Jeďtw jio této driíe a
prchlcilněttt al víslsrístě
Pro brožurky všechny podrobnosti
uoplAts si pod adresou
HARRY E M00RES
Genl Afjt Past Dept Omaha
Rakovina a zastaralé boláky na nohou
Jinilř atnrSÍ lldť velmi řaMo trpí hyly sř ilmuil považovány ss novylířl
telné vAnk nuiř te jiodaMlo po dlouli yrli stndileli s zkoiíŇkitrh aedtnvlti s)ů
Kil) léřenl Jimž mohu vylieltl kaldjí tukový pllnad s ruřltl za vylrífenl oliou
nemoej pukli nelnou pUliA dnleko mkro(lllé Itnknvins povstává Jako malá
nrMnvka jez málo (SIM s nedá ae nlélui znliolitl 1'akli inátn neliiký takový
Polák iieodkládejlo a plAte ml hned neb Z jxieátku ae dá vislml lelice zahojit
lfetif je bezholestné her operace rychlé a snadné Moníl liříjindy mohu l(í
řlll poAtriu Itfhem jolednlch rokft Jem vyliífll mnoho takových iKpsdft a
kdo se chce pf osvědčit mohu mu udali sdrey vyleřenýrb lid s tnfiÍH al Jim
dopnul mim Proto neodkládetu s jioplSto ml vAs pMpnd podrobní! a Já vám
adélfm Ink ie má léčit
léfin též 1 dobrým dHpííchem revmatlam soiiehoié pnilouenlcl žlučové
a močové kaménky žlutou žílu a Jen k- kožnj nemore Mátn dokonslé
Millenl a elektrickými a láunnkýinl sirol s X pirky s pro nhunolnl mám
vcAkcré zaMzcnt že se Jim doatana dobrého oSetfenl J i Al ml liiicd s popiAte
vaS pflpsd podrohsé Adreaiijtsi
I)K KAIIEL lí intEUKIt Crctc Xcbr
úhulovns improll poStř telefon long dlstsnce A 115
Jem tupni dott mim Minci knOunr to mohou na mn a dlvtrnu obrátil
Gudahy's
Standard
Ktx lunky jsou nile za ncjlejiSÍ uznávané
řunky S výjimkou naíicb Diamond
"C íunek jeou ncvyrovnatelného
do 7ťre)řku diuti i uchovacic
vlastnosti CZZ~
Prosty úplni oné drsné sliné
chuti tak odporné osobám jichž
žaludky nejsou tak tilné jak
by být mohly ' CD
Jemné lahodné hnědé
Iřr (udatiy PicklnjrCl
South Omaha Neb
Dokonalé zli-ai )ost nemožné
když krev je ochuzena zásoba
její tkromná a vodnatá oebo
když nečiitotamí ttaoe te hnijící
1 lenivou Ani na okamžik tako
vého léku nezanedbávejte Po
tpčSte ti napravit zlo Ipatoé krve
a znovu nabýti zdraví a Itestf uži
vánim Dra Petra Hoboka časem
zkuícného bylinného léku Neni
to lék lékárnický ale prodává te
lidem přímo tkrze mistni jednate
le a vyrabilele Dra Petra Fahr-
oeye 11 3-114 So Iloyoe Ave
Chicago III
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Nervy
jaon vlákna velmi eltlivá a
podivuhodní! rozvfttvená
která ovládnjl clnnoatváesh
orifárift Jb-II !iiatsv ner
vová v nepořádku chFodue
eslé tfilo
SEVERÍV
NERV0T0N
Ixírpeénfi pomáhá jsou-li
nervy rornáeny' íiahod
nélio toho léku inřll by uM
vatl vtlohnl kPM trní lif
sennostl iiervéanl bolestí
hlavy zAl"tilvstl s po
hlavní alsboNtl s odjioriiíu-
tm ohzvjfcstfl swinyrn
ltolníci!
Nczapomerite
že můžete uchrá
nit! tvůj vepřový dobytek od cho
lery pakli budete Jim dávati
otviJčený a každým kdo jej upo
iřebil odporučovaoý lék: "lar
mtr't Common Stme Hoe Chattta
Curt" Mnoho odporučeni doka
zuje že tento lék t osvědčil být
prospěšným Na prodej je v lé
károě J B Mathautera
18 v Dodgo Neb
Elegantní sařixeaý a
Uniový IIoHtinecí
TlMtnl
Frank Semerád
na rohu 16 a William ul
ftlzný MetzCiv leták stále na čepu
Pravé nlsenské a nravoTaroéného pi
vovaru a Plzni vvWná Korbelová vina
kořalky ty nejlepl) doutnlkv Teplf
sákuaek po cely den Vzorní obalubs
TUL F2321 FRANK BEMEKAD
MASNY KRAM
aa Jll itranl méata vlastni krajan!
Oratří Kunolovó
ttil Ii44jilnl 13 ul
Najvttll táaoby masa vleho druha
atenek salámu lunek a vftbefl vleho co
v obor tento spadá
Ceny levnžjší nti kdekoliv Jinde
hvaterldkíin zunám Mírni
útrHy jřl tsiinl sv Vita
Cena tlOQ
Na prodej v váček MkSrnScIt
TEXAS
e
ČESKÝCH SPOLKU
OMAHA
Hi 1'alAeký č 1 ZCIIJ
vaaiaiilitlnt iMtxkuU
r nificl o t b mlp r ní lil
táifvtavaaiaiilitlnt aehbce kwfOou (!tvrb
aminu r nitaiel o s h onu v aini a nonror-
akulio aa IS a Wllllum ul VH(I Kur Kli-V r
Ul Jod KiAlHitr MIIV So 4 St
aa InW' WiMinrim Ul
ilVUnn Srobo
I Á 1 Lt I
n nilllrn Ul M"l' nnv r r-
lot Jsn Hus t 6 ItyliřA 1'ythla
ortbívt a tcbhrm nnihl a Htríi čtvrtek
Riftulcl i hodin rrnr v aimiKova niiatnom
v Niiknlovnt Vallet Kanclár Hod Havelka
'I 1111 So 10 Klr K it S Krert rin
im So m sir vicix rriijyi m or v
SlUUIckorr Ht
Tel Jed Nokol v Omaha
Olhf vt ivépravldnlné anbHs katilou druhm
alřniln mtaíoi 'nr ra avl rnlatnoatl ťlM
So YMh St l'fr'1irln Jimnf Mik talninnll
I Kl i naer IUIN Wllllum St OCiliila Ant
Sunhý iHldiKlnlk Jan KoUri
l'odp Nokol Tyrl ť 1
odljfrá art aebSra drakrtt ioifn katnoi
I nmt} a a doiiumi v fnnairn t aini mfirovf
ytlIetnlaehhM) I n'lH dubna a ftTrtltij
V iwmu 1 Hrunu rrp"wimionn uniiri
l'li Nekul ky Tyrá f I
odb vt art u:hin Jmlnou míifní a mna
katilou ntvrtou nndfll v uliti Miiitovt F'f0
Mtiihynt Julia VoUva IS a Kradarlnk st
ml io1)ImIio nř Hon Kunitl tun i Jit IS ul
tnimiib A i n n lilick fM)i)n ul fot
nli:a Anna Hvb'Ih liMilJIt lil ul poklailnloa
Marie Kutimr S a nliarlna Mi Omalia tli
mrky ni Mitrle Vanfk yiior ňiajatku Kran
lltka Idiiiři Mnry K il Jii řitninkal
armni ynor i ony i rtriK a mana vicaa-
Ilá 1'almnré DřeTč7 Kruh Dřerařek
(idliá ava achára katdt druht iiondíll v
mlabijiMuMl Vt SvoJtnk taj Anton Novtk
IMiKiSii inth Mt SHnlnlk Jomif Kutnar l74Ho
ltáuluoklí1iilk VJ Kun1 lnr do lt Sir
ínrv7
L'i V
LMJ
tmi
PnllmaiioTj BeIísIcts spací tqzj a Talse
řotoiíore tozj na im muú
Kejlepll dráha do vktch luftt
Kaasas Indiánském ézemi Texaaa
exlka a aa 1'aelflckém pobřeál
Jde přímo do
Shannu vrtánu
It WortÍHUisbore
7ax4tachlo'v7aoo Templa
Jaltcn Taylor OalnestUlc
flckharti E-mrletta Saa Marce
A&ranga Eentcr Jdnnio
OUSTOíf GžlVinQR km
I
Zilha
v#tuir ttuLlmkii na S rokr atnon Kokuai-k
nniniliiu rok Ant llllnk uraure'nlk Aloi
Katuar tfv lir 3 Iloudar náfdlrnk Sinou
lluk iink fp n' Ant Vaftk l'dnnll lan
Polívka rnvHornl lior Joa NtiJplok a
Jlfl 1'li'ha
Tábor Kofiimlina č (II) WOW
pnfiot avnja piavldnint riAt katdé I ns
díla f Sli!l i aínl liotnlu 1'rnlm na !t a
r li mm UIMO Tm nou tfnn nrnum n
Uikohlul fr Smolu l klnrk S A lloránxk
IS awllllam ul„ liankar Kr J Memln ml
nloirt J ) Solit vnitrní alrtfna Jan Knltf
mnknrnl atrMe Joa (iri vt lior maiKtkn Kr
StrulHKla Jan Ntwfriuik S Karel Kuniil
Tábor Hebraskať 4771 M WA
odtiíá tri prarldnlnt aehtna katdna prvuu
Llattl LtMln v mAlRl „am liodlu
valnlu Jana Hrocha Valím konnl Crunt
Ilollí nltilíl Petr 1 naakai A Hrtda
kl-rk Vt Vt iirl BIO llli korř St tirůrodí
Vtn llol!l rnltfní atrtf Ant Notlfka vij'
korní atrii Joa l'ariaa
Hbor Vlastislava č Í9 l( tt
odhýrt aobáta katdon I nadtll v mtairl v So-
kolorna o tví nott onp viiuaoa urmiam
hjmlcHr urnniMiarni A
ulekf ntndiMlkrni Aon H
Kllniivánmtk Karolina llnranektajnr
kfn Marie
Din Maria Michal' vat
aorknt Marl Voiov tflxit nattka
rtN-hovt
Hřinnli f Maria Ha
ok ladu eaJ'HH'Sna Marhot ň
Viktoria Noíťkova M Uvolákorá Mllolln
Buriinivt
Hbor Hvězda Nvé boby é h Jíl
odhfTáirhft katdon t nodtll v maioi -
t budodp v Ntrodnl ainl PtrdMdkyn Kat
k I M Mm tk U _ _ I V ~ 1 1 1 f-lla
hnrtd IMit WllíliiniaDniiladnlcis Maria Vtnral
14 Id Wllllaina laluiulr V lita Hartol 1HU
ťuplauia Ava
Nhor Ilolealara ř 00 H U
odbfvl whti katdou druhou nrdtll v mtb-l
v Mrudni alnl o sbl nul odp Vjíaluutlil
prrdandka Anna K r)'l pfdwlka Vinet ř:r
mtk 1444 So IS rltntintatka Aatnala Kment
tajemnloa Prantltka ťaueklSH ManhaKt
Stolním Ant Mx-h Il Ho IS St Doklftd
I L 1 -1 m - UIIIIh I Mn-L mná
JoaWa Jolrn rttxlr majfiku Kktallna Hanlk
Maria Hudeček naro r nnimaa
Tiber MyrU čís ii R H A
edbfTlacbtil první atdll T aoMel vanaol
akt alnl tedaedka Marr Holit mlatu
pNMHwdka Jnwta Sltmava tajem Kaffina
VMeohnuaaa laia wunani ni
pnk
ttMid vá kanrllřka !rnla Tleni marlál
ka Marie PtlhrloTá n t al atrií Harham
Hrubf raakoval atrár Marie ťť kotAvi -boraa)eiks
Anaa Hriua Trtl ilalntko
Tt a Kaanr fouknu aual líkař boula nil
d Mary Houkal Trlaakrn dnatadaMart
Holly mllo'r'ank yai
vyaioaaiia proroky oa
HuM ikiakaluTt
mlalei v mlatnoatl p K"ilry na snil a U ul
Ilarliora Kacnk dnati Jnt poronli-ei Anna
Vlin-h mlat 'ipfndarulkai Kalia Vontaak tnj
Wo ( al t Maria VoniÉíka pnklndnlnni
Klenora Kherl lllfivodAíi kra 110 a Koohaka
dnilii nrAvMld Kalia vomska vlknl
Anna Ilittka vntlnl atríři lol Sri-nk
voikoTiil airtti lloals Mm-lia liranorotlnlnai
Antik Solialairak Macdnluua l'lo(lka
Krancla IíuLkJ rytmr majetku
AAAaaAAAAAAAaVAaUAAAAAavaVá
i i jih 11 11 rviiciii]i
tínal nl
ELEGANTNÍ A HOJNĚ P
ZÁSOBENÝ
tirocernf obchod
Té 120(1 Jl 41 ulfts
V (iti)ioiJS tomto nainrnata ttiln
íWr (trhii alaitl irroi iirn'110 Zimíl
Ji- fnratv a prvt lakoall Mlradohrt
I11I1 u nxff Jimi ( avykit heknul atl
nanrijaaý len pllvitti-k Natlilvta Jnj
Jud nou a podrult pUJdetj aaae
PadoicniceT kfece -EpWpsy-
vylloana
Mám nejspolehlivěji! lék na
svftě proti padoucoici a taElu
lednu láhev na řkouáku tdsrma
Dokonale vyléílm kaldého trpící
ho Fopiíte nemoc udejte vřk a
pošlete známku na odpovtď
píste česky ji
Dr F E GRANT
Z Kídge Uldjt Kanssa City Mo
St Paul
Minneapolit
Duluth
Minnesottki a
Witconainiká jezera
Milwaukee
Wauketba
Dakota Hot Spriog
Deadwood
Providence R I
Portland Maine
NORTH-WESTERN DRAHA
1401 1403 Faroam St
Oasaba