Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 15, 1903, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
ikony krvlny Altánky
Cl# M iissiednit h ne k-tik
ntěsMilt iifír é h Mii
ekl-mí Vťi !i lt Me l řl ) i
ml runl M'ftiinm Ihhii
fřr(nVá vilky
Jedním a nrrai'iiaf s li kme
tin ř lnuto 'th'-1 lM VMn
ci ne ichl svjky a )( tluivSni
tivilissra měla dosud msirtni
tfV i r lt tl tento pnlolivokf k-neti
f ftohil v minulosti Aolf tivl
v plliommsti tureckému sultánu
mnoho stirosii
AHiri ntletf sice pod iur
tknu vliiln lutři vmi prvriieii
vykoniví ve věiMdt rrtěsieěkirh
nt piMelí ale ubyvaml Alb
uie íl (sou uslilť-ni v hrtrinh
nenechali dol v skiťer nnť
podrobili Tnrkňm ttrha dle tm
na by byli poddáními turerkétm
tiliirii Atbtnci tilu nepřispí
vail tni jediným centem dnf n
íultannvy atile vysrhlě pnklsdnv
tskií jsou vyjmuti l voienské
aluíbv Mnorf tito horalé! klonil
vlak ilro dobrovolníci v sultáno
vi errnid i tato řinrki ren!řka
dul TnrpcVtt jii mnohého rname
nitélio Rnrált
Kaídý i Alhincn nosf rbrsň
křesťsná i Mnhamedáné jí uXívaií
f atejnnu obratností v Sastých
krvavých tvých sporech
Kitita Albinco jest rnudělen na
mnohé od sebe nezávislé obce
nich i ktídí mí ivflj vlastní ÍKOn
své vlastni zvyky ivíik vSíchni
Albánci spolřní uznávají nepsa
ný tíkon tak zvaný zikon Du
kadžinQv který jest zákonem po
svitným pro viechny horaly
Různé kmeny jsou represento
viny ve vílajetu k nemnž nílefcí
avým vlastním zástupcem narva
ným uluk baši který musí býti
Mohamed nem I křesťanské
kmeny Albánců mají Mohamedi
oy za avé zástupce Tito ristup
cí tvoří jediný ílínek mezi úmřed
ní iprivon zorničky a mezi albín
akýni horaly
Aai tři pětiny obyvatelstva jsou
Mohamcdáné na severu bydlí
něco katjlíkft a ostatní se hlisí k
rbaké církvi Mohamediné ze
Sktitsri a z ostatních několik
míst jsou fanatičtí vyznávači avé
víry a rozkoftí pronásledují kře
sťany i ubiji je pro jich víru
Mnohořenstvl není u Albinco
zvykem tedioě ti Albánci kteří
dlouho v Csřihradě ai tento zvyk
pfiavojili mají po tiřkolíka lt
nich
Krvavé ipory mezi různými
kmeny jsou na denním pořádku a
nejen to i jednotlivé rodiny v ní
kterém kmeni itojí mnohdy v ne
přítelství následkem toho patlu
je tam pravi anarchie
Nikdy vlak ae několik kmeni)
apojl proti společnému nepříteli
hlavně proti tureckým úředníkům
neb í proti SrhAm neboť Albán
ci toho nesnesou aby ae jím ně
kdo míchal do vnitřních jícn zále
žitosti a takový úředník který ae
toho odváží ten jeat bz protahu
poalio oa vécnoat Albánci ne
znají atrachu a zavraždí ho třeba
ita t]u ti ulicí Skulufi
Zikladním zákonem Albánců
jest diak nebolí krvma jejíž pra
vidla zni každé malé dítě Piklí
některý Albánec jt uražeo dru
bým tu tuto urážku maže smýtí
pouze krev toho kdo ho urazil
Zavraždění urážet nesmí vlak
býti provedeno z úkrytu ale ura
žený mutil předstoupili před ni
tviřf v tvář oemiiaí viak fekati
až ae urážeč k boji připraví
fakli tyl vík zabit běkterý z pří
buzných toho kterého Albánce tu
emrť jeho může býti pomstěna
jakýmkoli zpoeobem i třeba po
mocí lati
Smrť jeJeoho příbuzného matí
ae arnrtí druhého tak zikon kr
víoy vyžidi ni mnohdy dosti obětí
ve dvou znepřátelených rodioich
Někdy když oa obou atranich
padn atejný poíet niužň tn ae
aiaril kmene aejdou prohliaí že
krvína mezi znepřátelenými rodí
nami muaí uatati
Jeatli některý Albánec neupo
slechne tohoto rozhodnutí atar
lích jeho domek jest apileo na
rozkaz bajraktara Čaato viak
krvina přechizí otce na syna
konCÍ teprve když jedna neb dru
hé rodina Jeat úplné vyhubena
Pakli jeat některý Albánec ura
zen krev nebyla při tom prolita
obapolný apor može býii také
vyrovnin zaplacením jiaté oihra
dy uraženému Z krvíny jaou
vyjmuty ženy dětí koěži Za
bití ieny považuje ae ( nejhroz
nějlí provinění može hýli odfi
néno pouze dvěma životy Pakli
viak žen byla zabita oeifaitnou
náhodou muaí vrah diti její
příbuzným náhradu tří míScŮ což
obniií ai 300 franka
Aikolí Život ženy jeat pro kaž
dého Albánce poaritným vzdor
tomu muaí ženy vykonávali všech
ny těžké price muži jaou oeob
mezenými pány v domácnostech
Jedoou jich prací jeat boj ostatní
price náleží ženám
- Pakli nekleti žena ae ataoe ne
hnou svému manželi tento
'Vdoklzsti její vinu nade vii
piuhbnosi ftbitttf m Vll
na l'i Mtaltié)tM Hanlttt daltH'
nshiliiii stnn In nul dá
tiit i ivA)o sasthliit umímvhi
it řťn'4 'tt -y t? n"tet ft-
vtl nsl U1 kttiny
rtiu-titi 1 )ti (Mm tti) ní
(ákititvit v All-átukii a riitnc
Mtlf ttlidll! "bisstť1 tv tlřslir
triu) n4'iniks slI Jnlehii kuv
nu jei (pně bnjufm jř(J slin
iil-i'lif lni tiknvj má
1i4io na l t hutitii Vsuli ihovi
dů't hoslil I Av
říditémii lt Albáuvft nenspsrjne
tV U luleck'ih lUediiísň hlfdtl
tubrsnu pru učiněné mu přikulí
in bť Atbtuťi se řidl svým národ
rum (řlslovim:
"Půlka Alťáncova jt nejspta
udlivějsíl"'
Bojt conty ncbrnkí 5- diulaje
Tak pane tedachtore )i vis na-
luhrlt poidravtijti a máma laki a
ilJvime vám véduniOKt že sni
ihvaU pánu Holin vSickl cdtávi a
fiuvmt vate doptáváme na poctu
až lak oa pořádku Víte paup r
dschtore já rad si přečtu oákí li
správi zvlášť dii je to vod nás s
bujt conty Von už davuo žádnej
npsal ta li vacujď až tudle ten
átoural ale pne tei to poStoural
Ale neví i) co je to za chlapisko
iiu itoural sli! vipáleni kopa to
rmiil bet a á dii to tak přuřiká
varn povýdim mamo do pa je
teudle ttoural a mama povýdá co
pa já znám Aákího itourala bezto
ho to bude Báke) při vandro vanei
ze avéta a tady rejpi do naSih
4pořádaa!jh vobiaoú a také do
naSih horáků ai zarejdoval že prej
jako Jsou lakomí von to tam psal
jiuíč ale takhle tomu lidy rozu
měly á tiékerí se tomu amály jak
10 bylo sesta vení ty co je to po
trtíylo mu nadávaly jiko a tudle
st m slyftel že e na toho itourala
jako richtujou Já atakra pový jám
mamo dyby mě ae to jako lejěilo
jí bich ho ponh toval ale stará po
vidi ti poslouchej ti starej vokur
ko díl ti do toho ntc uej ni tak
toho už nch bejt a utimárej výc
ať polom tobě taki flákou vostjdu
(en ítoural neudělá takí vám
pane teda chlore povym jakej ime
tu rněly ten diulaj cíle) ale den
před tm priclo a každej myslil že
lko atoho nebude nic ale ráno
díl přital diulaj bílo pěkně to
vam panečku bila slíva ráno jsk
bybetíiě ae roze dnilo tak to rafalo
bouchat až u nit ame to aliicli to
jako díl prajzi v cechách u krilo
vihohradce v 66 tím a to prej stří
lel kovář Svoboda zea kovadlyo
potom dii ame přijely do Speocr
tam jezdyl (laktj na kobile cely
vobviz anej Červenou rnallý fikaly
mu mařil poíá l něco křidel ale
enklicki a potom spustila turecká
banda a to vím zrovna řeknu že
mi měla atarí co držet a vokoa
řinčeli jako ame maiírovaly do ne
lálie Potom lly do Mký boudi
posiavera-j na ulycy f'ka li tomu
kauri tam spi valí mluvili ale takí
enklyeki bilo prej to pěkní pový
dali Po vobědě hrály bejz bol a
poněvaž ji mislým že lakoví věcí
patří pro malý děti lak sem iel do
hospody ai vodpocinout Bíklm
tím truSkcm se jako posylnít A
pane braly ani aem ai nepomíslil a
než bia bil nspořítsl sto fučel jích
larri bylo na to bich ae vsadyl
Takt prej tam byl itoural povídali
že jako je to von nu ale pro mý
gusto i jako takovejma lidma
moc řečí nenadělám Ti předháfiki
t koníma lidí jak běhaly to aem
any nevyděl potom přilla atarí a
povídi nu tak vokúrko tak už po
jeťdomú takí neleť racbomejtlice
už lýtsjí 1 už se děli tma ale to
vím povým to vam byla podývani
pfedstavenej bil taki jednou o
svatojanski pouty v praže potom
oarn vipravél jak tam ti rachomej
tice z fláklho mostu pouttily ale
to nebylo nic Mi se Jako dělaly
mžitki před oěima ale to vím
povým tady pouitely hned po
dvou najednou a Cim veji It-tily
tím jich byiv víc jí bii clej jako
tumpachovej nad takovejma věc
ma taki bich bil zapomél na toho
komedianta co chodyl po tom
drátu panečku ten po něm iel
lepfií jako ji po dvou couloví
tulně to aou kunlty oa tom avěii
to mi ala mrzý že £lí ze severu tu
víc nebili voni jako tam měli pivo
což ji lakoví věci taki podporuji)
ale pivo mohly mít leckerou jinou
neděli ale takovrjdle ipái rscho
mejtlice to je než jednou do roka
to ji lepil podporuju atarí beztoho
povýdala ie tnislý že aem toho
piva vipyl asi celej soudek t
speorici to mají taki řídí dii
Člověk něco podoboího podporuje
tak pana redachtora Že vaa jako
elti jednou pozdravujem abí ate
oarn toho do tich novyn bodně
hezkfho napsal-
Vokúrka
z bojt conty
ABSTRAKTY
-VTHOTOVrjJZ -
Q "M Sodlor
I7th Bíd Faraaw rattenwa Blk
I M Mm] tmi
Zeptejte a nR a toiioto liito Tel 1336
( llnín iytkim ( S
itil' lulJ itJUiltl dl lltlU
'tUlnt ipiltil tik 1 t
tttét dmiU ve sťlidsle IíIíoI
na ste aio sláirt růstem ak na
cnii-lvl tak na nitlkit vidui
Miwu l jsme mili flslo t
iiofliiiu) pto npkkiinávtul pn
i innoitl k Jrlut a i icli
nbtiil iHMotnost vylouřil
ri'to ílttlrt( úřadovna tilolila
i 1000 pod tlrakv
vmteia mantelka Ur lllaika
ílets ítsla H dál I r Alma Mi Ml
i i 11 tni 5 ba 4kivltut io
pojiltěn byl na 1500 oo dále br
Jan Zilcnks takladatil Cfsla 1
nt šťastnou náhodou byl in i jeho
manželka na dríte vlakem přejeli
koni aabitia povos roidrcen byl
loiltěn na 1 1000 co 1'mrlnl
nadace budou v krátké době dědí
tftm vyplaceny
žádá nit veftkeré spolky které
jritě lak neučinily aby v Červenci
posialy resi-rvní lund pouze za
diuhé 'íletí 1903 a nikoliv la
ceU rok
Mrstříl Jest velmi lldoucno
aby někdo a každého mima kde
se spolek nachází si řas vzal a do
orijíoQ bud "Slavie'' anebo "Po
kroku Západu' dopisoval Jsme
listí že řeCené Časopisy takové
dopisy ridy otisknou
1'řadovna žádá aby Členové
sami ae přihlásili jako organisáto
rové anebo odporuCovali ony
kdož by mohli aneb chtěli pro
rozšíření na$í milé Jednoty půso
bit Míníme ie by ae dalo najít
několik sousedských obcí kde
jeden a druhým seznámen jest a
lak by možno tylo noví Čísla
založit
Židíme aby všechny spolky
poslaly třetí Jí letní zprávy nejdé
Ie do 1 října aby majetek a stav
spolku a přlřtí zprivou oznámen
býti mohl
V Bratrství Svornosti a Lásce
Frank Skok předa
Franta A Krch taj
PftíJEMt
V hotovosti 1 dubna $ íoak 01
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10 II
13
3
4
5
16
Svatopluk
Mladoíech
Slovan
Karel Havlíček
39' 05
57 53
I96 31
321 95
Bratří v Kruh 1 jo 45
Jan A Komenský 73 20
Karel Veliký 3683
Rovnost 13393
Ceski Koruna
čechoslovan
31 5
9 73
79 78
49 4
24 00
74-38
1 tio
}) (')
t 00
Čechie 48 90
Chrudim
Čeaký Lev
Ladimír Klice!
Jan Hus
Nebraska
Bratři Severu
Úroky 1 {11300 do 15
Června 144 99
Dva diplomy a odznak
Úhrnný příjem
VYDANÍ
8 dub Joa Plevka na
úmrtí br Jos Funíar Jit 00000
ta dub J Tyra služ
né za 3 'jetí 1902
13 dub F Mixa služ
né a jízda
13 dub M F Ualtýf
služné jízda
13 dub F A Krch
služné za 1 letl '03
33 dub P J Metzdorf
k uložení pod úroky 100000
33 dub P J Metzdorf
za 1 měsíc úroky
5 bv ťeters a Urandtjea
1000 psacího papíru
5 květ Tomél Havel
dftv na úmrtí manžel
ky br Jan &vjda
19 květ Pioneer Press
tisk roCní zprívy od
státního komisaře pro
pojištění
9 Června Otto F fire-
mer k uložení pod úr 100000
30 Cna Chaa F Dohm
Hlavní Lékař
30 Cna F A Krcb po
Itovní express a jiná
Í3913 4
33 00
j 00
460
37-5"
3 33
3 33
10000
1000
730
3 68
V celku vydánu 131 986(1
PRtiHLED:
Úhrnný příjem 1393324
Úhrnné vydínf 3 198 86
Zbýtí v pokladn % 734 38
STAV JMENÍi
Uloženou RamseyCo"
Mmn oa 3 roky 1000 00
Uloženo u města St
Paul oa 1 rox 1330000
V hotovostí 734 38
V kníhích a diplomech 530 00
Velkerý majetek % 14774 38
My zde nížepsaný účetní výbor
potvrzujem tímto že koihy aúCly
tajemníka a pokladníka shledali
jame v úplném pořádku
5 P M Svačinu i
VlMtO
VZORNfi A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ
grocerní obchod
Tě 1213 Jííní 3ul
t-lwKl( fis )#ril li ul 71' (Wrtliília
to )ltil ř-rstv it Ihj#i mnt nf!
ollnstt lS tiwfonMv ijCf ¥ iH
ftlwlnárSf
rv his tevo
: ::2CESKYCH VUSTÍ:: !
(hsLipnik K Sttanteitr lil
skubip u itta aikal ln 13 nt
m l l li Cenil eh} }lrlý svnrk
niileko v irái st hiál Kiyi
Hl I i posfkin vybil si bolífc
án tri tul pomocí na vos al pu
vnh joielrni nabílený a Ie byl
U ! ji lii fetstv) propadl se
hotik v něm lak Ie ho nebylo vi
den Sknněiv prfei vial olee
kmu a jak bývi v obyčeji aarasil
i du naloleiil kupy jetele n
i vue V Imiii tusUlil ♦litiHiný
výklik Chslupnlk l kmitlm tlrnul
v trhl vlak opit kosu ktrri byla
dole celí ikrvícrná a nahlédl du
hromady jetele Tam ležel jeho
synáček probodeným bříškem l
něhui vnitřnosti vylétaly Ucho
pil synáčka běžel domů jel pro
lékaře ale přijel 1 ním pozdí
děcko tatím zemřelo
l'tUry na ptnttvf Z Milevska
dne ao Června Veliký požár
as ti lt t přede dvěma dny obec Volit
nedaleko silnice k Tiboru pod
sumci JiMehnid O půl 3 hod
odpoledne chytlo z neznámé pří
Cíny va dvoře Fr Zvonsře a roz
zuřený Živel zničil všechen jeho
majetek Ohcfl přenesl ae větrem
na sousední slavení J Hájka a
ťozlíil ae na domy J Ctnunta J
Hantí a Vcr Machové a zniCtl
vlichny až 0 základů Skoda
Cinl na 30000 K a pojištění jest
pramalé Na Štěstí život lidský
nebyl zniCen jen domácích zvířat
několik shořelo
Nálety ttarolilni V JeŠíně u
Velvar kopí se písek v poli J Zi
branského na stavbu veliké re
staurace v Jeifoě kterou provídí
p Leopold Fischer alidek z Kra
lup Při kopioí v hloubce asi
I i metru přišel dělník J- Potecký
na lidské kosti a později našel ko
vový náhrdelník dva náramky a
jehlici vše pěkné a zachovalé
Předměty pochízejí jisti ze sta
rých dob pohanských hrobů Dne
19 Června při kopíní základů sta
ré budovy hostinské v Jelíoi (kde
se staví zmínění restaurace) zvané
dvůr "Bélfovský" (bývalý man
ský nyní zvaný "Keduta'') na
lezli dělníci zachovalou níJobku
hliněnou pokrytou přlklopem a v
ní asi 500 kusů stříbrných velkých
(asi jako zlatník tenkých mincí z
doby Vladislava II r 1140 —
1173 Nídoba byla při rvaCca o
mince dělníky rozbita a obsah jejl
rozebrio Mince uloženy v sloup
cích na koso Dle vlcho byla tato
budova jednou z prvních kteří
dala zíklad obci Jelíou Bylo by
záhoduo aby tyto nálezy byly
prozkoumíny a pro archeologické
sbírky zachovány
Lamtidř taiil té řádem 1 okna V
domi Čp 1 68 ve Skroupovi ulici
Uubenii v prvém patře bydlíc!
iMetý lampář při obcí pražské
Josif Wolí otec Ctyf nezaopatře
ných dítek v neděli 31 Června
po 3 hod odpol chtěl vyfintili
klec hrdliCkim kterou měl povi
leou na zdi v průěelí domu vedle
okna Lampář nahnul ae přitom
okna tak znaiaí že pozbyl
rovnováhy a spsdl výle 6 marů
na dlážděné nádvoří utrpěl tak
těžké porioioí že pozbyl vědo
mi Lékaři oebožíkovi poskytli
první pomoci naCei byl Wolf
ambulanCoím voze zíchraa-
ui stanice převezeb do všeobecné
nemocnice pražské Tam v flocí
noci na pondělí Wolf zemřel
mrtvola jeho odvezena do palho
logického ústavu
Vraida a ubcvralda milmeů
Stari historie t novými jmény
Když milencům rodifové nedovo
lovali milostný poměr uCinili roz
bodnutí revolverem Tento mi
lostný rominek uzríl v Mnichovi
ech a tragicky zakooCil dna 32
Června dopoledne ve Straloicfch
za Král Vinohrady- Na polní
cesii ubíral se pírek milenců
kieří na odlehlém mísil usedli a
za chvílí potom nedaleko kráčející
stari žena slyiula několik výstřelů
Žena byla tak ulekina že za
pomněla na vlastní cíl avé cesty
vřítila se doStralníc vyprivěla
že "v polích ae dva vraždí "
Obecní policista Josef Jahoda
odebral ta oa ozoattné místo v
polích nalezl tam opravdu dvě
mrtvoly Jména jejich za nedlouho
zjištěna z dopisů které měli tou
íslei u Sebe: 35letý zednický po
mocník Josef SlunfCko 2aletí
Barbora Nenadílova dcera rolní
ka oba z Mnichovic Dívka byla
o iivot připravena třemi alfelami
z revolveru její milenec vypálil
ai dvi kulky do levé atraoy praott
Pfi prohlídce iatů nalezeny a Ne
nadilovy zlaté dámské bodínky a
řetízkem zlaté níuloice stříbrný
náhrdelník ae srdícktm pak po
tvrzeni o tom ta avé matce liar
boře Nenadílové do Mnichovic
poslala jo K dopis v němž
vzpomínala avého zesnutého otec
a těiia ae že ae ním shlédl oa
onom avěiě Milenec SluníCko
měl v kapae dopía v němž apo
lei ně milou liaruškou protít avé
přítele a zoímé za odpultioí ie
ae připravil o život uvedl v do
pise ie tak uCínil proto poněvadž
Hltil Htrofo
III
zcela nové kteréž ae pro
dívají po I53 k dostíof
jsou za $ 30 Hlaste ae a
MHUM!!
mslka liti iuh fcr-jtri ál
Uřil osud ský byli uba pteni
slrdnvánl st díl pntleilnl ( h lt
Piate imind e v tipi sV 0
lunt ía vtsldii tiilwiiiMn ihin
ptovét til ple l ilt iM ďibitt !
rtwiyil svnjihieii ptne-1 neděl
na fiUsmkíiii littutoti hauiifnl
také o lršil na htbtinv ate vsdm
dlOiiMlitt tilidint niti In fn nltih
vly Iníhu mtsia k umiieii( tile
dané minia natít kont (0 aa Stul
iiutini Slítá trna kttll a
puvsdáií poi0sl vypiívlla
la miléni i posiavilt s k sob tví
II v tvál nafei mul vypálil na
dívku lánu a k!)l ipidls tf
k
lauy ui vyptiii i tamti
sím fsstlelil Mttvoly milent ft
byly odvěšeny na hřbitov v Zi
břlilitlch
SthrnUii mtátht Ze Seno
hrab se pilet ftetnitký pt
mocník Jasif Hanrel 19 toků
starý dn 14 Ceivus odjil o itud
do Piahy prý ta ůitltni vyble
díoí práce Zatím ti mladík kou
pil v Praze revolver a ostrými ná
boi a vrátil ae da Senohrtb kde
se v polích zastřelil Mrtvolu
jeho nalezl kofl Ant Sousiružnlk
naCei byla dopravena do umrlCI
komory Domácí různice dolina
ty prý mladíka k sebevraždě
Z pafsliti kliniky tref Hra Jak I
ííht ntmflcný vytkeftl vhntm a %abil
tt k všeobecná nemocnice
na Karlově niměstl v Praze mí
novou sensaCní aííéru Ještě ne
oschla Cerfl na zprávách o neslý
chaném Cinu z kliniky proí dra
Jaksche majícím v zápětí předCas
uou amrt těžce nemocného a už
opěr nový případ stalaeoa doklad
toho Že klinika prof Jaksche mí
se nazvali splle ústavem na dubl
jení nemocných Nejnovějšl pří
pad T pověstné kliniky prof dra
Jakache mi opět v zípětí předCas
ut zniCeot života pacienta Dne
18 Června byl na tuto věhlasnou
kliniku přivezen k líčení 3311-tý
zlatnický pomocník Vavřinec Zi
ka do Nezabudic příoluiný a v
Josifovské (řídě v Praze bydlící
Byl atižen tuterkulosolm zipslem
plic Siav nemocného byl velmi
vížný neboť pomocník trpěl ail
nou horeCkou ale proto přece při
ptCIivém ošetřování lékařském
mohl býti ješti delšf dobu na
živu Neslýchaný nepořídek na
klinice panující nebožákovi zkrá
lil lhůtu jeho života Vavřinec
Zika byl uložen na postel v dru
hém patře kliniky prof Jaksche
kda nalézalo ae jeáti 13 jiných
nemocných V sobotu dne 20
m m vtCt-r oletřovala ho opa
trovnice Anežka Bartošova naro
zeni v roct 1876 do Nechaoic u
Blovic přlsluiní kteří službu
opatrovnice v nemocnicí zastávala
již tří roky Bartoíova měla v
sobolu aluŽDu a sice plných 24
hodin trvající po celou tu dobu
dle instrukcí neměla ani oka
zamhouřit Poněvadž v sobotu
měla příjem klinika prof Jaksche
byl větší Díval price a proto neol
divu že opatrovnice byla velmi
zemdlení Ale za správnost oie
třováoí nemocných není zodpověd
ná jen ošetřovatelka ale l ti kdož
ošetřovatelce přikazujfaby plných
34 hodin bez přetrženi nad nt
mocnými bděla Tc-ť píeč nad
fysickou tilu Clovékal Ošetřova
telka Bartošova jtiii o 10 hod- v
sobotu vtCer nemocného Ziku
převlékla lék n u podala oaCež
Zika usnul Poněvadž i vlichoi
ostatní nemocní na síle byli po
hříženi ve spinek Bartošova za
vřela veškeři okna pak rozpro
střela houni do koupacf vany
'Stoupila do oí namíhíflím jsouc
zemdlena tvrdft usnula O půl
noci U-kaf assístent dr Lolir sly
šel pád tělesa na dlažbu pod
okny Spěchal do druhého patra
do sílu spatřil okno otevřené 1
ošetřovatelku tvrdi spící ve váni
— už tulil ie ae stalo neštěstí
Na dlíždiném chodníku pod okny
kliniky prof Jaksche ležel Vavři
nec Zika roztříštěnou lebkou
Neiťssmík probudil va velké
roreCe vstal z lože přistoupil k
oknu sálu ve druhém patře
toho spadl do oídvofí kde se
usmrtil Mrtvola jeho byla pře
nesena oa kliniku po konstato
vání amrti odvezena do patholo
Kického ústavučasol ráno odtbral
se do všeobecné nemocníce k vy
šetření tohoto případu vrchní ko
missf Fahouo který na klíníce se
setkal ae zvláiiním zjevem! vlíchni
nemocní i ostatní oieiřovatelky a
plíiem ujímaly ae ošetřovatelky
Bartolové Proti nf bylo zave
deno trestní vyšetřování pro pře
Cín proti bezpeCoosti života dle
333 tr zík- poněvadž vzdor
přísnému zákazu uioula v době
kdy měla bdíti nad nemocnými
Ale nemocní i ošetřovatelky ují
maly ae smrtelně polekané Barto
lové kteri se stala obitf neslý
chaných poměrů na klinice panujících
a a l ' - " m
™ kati t
Storz brewing Co
OMAHA NE
vyfittil viUfní -fÁSt a irvilio ta
skalím hrnete n-jli iiliii jei'iiieiiiivit
tm sliidii sVIimmu- vmly s vImiiií
SflíískiS sliiibiii-e -
Hvřlov 11 fmněsl Sískslo
I Islisnvd pivo
"Bluo HIbbon"
njlivi stolní pivo
vyřrisiiieiisni1 slinou medslií na
Ksmlslssi)ski- vvslsví
Julius Treiíschke
oluhrnlník fmiMirturanml
I iliiniárliiil
víny a lihovinami
řízným pírem a
Jemnými doutníky
501 503 a 523 jižní 13 ul
Omaha rsrí-siiit
NnJlejiM lo titulek v místí Vkusně
ZftffzeriA pokoje k jironHmutí na len I
tftiisa— zii OOe až 1100 denní Chutné
tilileně zskiiaky tiiílu phpraveny Zs
lift 000 vylNirnCdm lioíí sliili) v zásobě
jež lze koupit) za runy lo-n-M ni )ski
pisii jimii) z řii?i simtneisi jsuostl
M JULIŮM THKITHCHKE
Jediný českýSv
0 závod olovnlcký strojnicky
a záraeinlcký v Oraaze
vlastni
LEO BAROCH
no:l o tlllh Mtroar
Tnlsťlll IIW
Zaváděni vodv tilvnu a kanallic nm-
vádl ss levně a dohře Unit
HUtal ledaatelxlrl prs jedlai esrěděe
i i iuÍJLi uhI - -
SE7ER0-N6HECSÍ LLOYD
ťravl-ielni wiunl
S ropls!lin1 doursva
z Baitimora do třemen
pHmOf) (ifnli iviiuimnlmvrti
Kisiuviilch nrnll'-h "t 1 tw dy
!iiu tun SHosimsili
Vnmi Ilre-law Itlicln Km-ln llan-
neter t-raiikriirt lirsmliliiirK
f beasnítz Neekar
II kajuta i Baltimore do Brtica
od SJítO OO nahoru
TfU priky píiuen Jiulnn tllrtu kJut
uiirt iisohsii Jmi Isku II tsiuts
Vr jmenovsn psrnikir Js-iB vhrítii
řlmj ssliiliil ns pslulit Klktríi:k4 osv
ImiM utiif pyltrjl gonerilnl Jdntli
A W-IMÍMAr ilKU éc
S inin st ttsltlmors Má
il vi a ii :isirH a
lis liflMrri „ Clili S0 III
nh)iJI'ib 4iucl Mini
io května
DŮLEŽITÁ ZMĚNA
NOKTH-WESTERN DRÁHA
Kanní Norfolk-Honesteel
osobní vlak zrulen
oa NÁDRAŽÍ NA WEBSTER ul
a přijíždí a odifMÍ z
UNION NÁDRAŽÍ
VyjíJJí denně v 7:13 ráno a
plijíidí v 10:34 dop Cini
ózké spojení v Norfolku
NOVÝM DENNÍM VLAKEM
do Long pjne
míet e-Fed ním letících
kromi neděle
Městské úřadovny (401-140)
Parnam ulice
NOBTH--WESTEBN DRÁHA
zkrácení čumí
zlfpíí-m obsl ulia
í listopadu
pennícblcajtsk zvláátní vlak vyjíždí
v 780 rno místo v 7iO0 ráno f teni
éba pHJÍŽdi 4e ( kleara
Deanl rit faul Mnula eipressnf vlak
vrJííUlí v 710 rén o místo rlM T teei
éeka aHJÍMÍ 4eNL I'aal-Mla
Cía % Ovarland limited do Cblrsjre v
7 voěar mí spuel vezy poste Daleko
ryeblsjt jede na sipad a Chicaga do
Omak
Kurtfc Wasturatomftžanalti
ICststi (fáta 1401-3 Farnai ti
Hojně zásobený
UfaDzeDWoliÉi
lstnl
Bratři Nepodalové
1733 jižní 13 ul
Mf farai # a Jen tn notlopll msso w trhu
a rn sirw-'TS4 s d'ik'Kis pMprv
M frotkf uttAhs4 sisítslf cfavsloou po-
'! l h'd loois N silrk
kaapndjíBkViH i7 pro rlutnl tré ótt
ttttt m nt—rMiUw lríl„ -i
VMy s trpsiolMluhf rnjm nlkda m4tí
S V detá HKATftl £I'tDALOVÉ
] AOR ESA ft SPOUO
falaMWv Ntsltká 4r Je1
j rm Mme4i sisiri
'ii~tii' Ws taj J!riřl8
! UDk'í a M:ffcií
! Illatai ieeamla t ht fU liaa
S t tdwi %iiw r t MkM
- %" - ! lw t7#
Sl Iim4- l"1tl ! atrs
-I I s-l n I i ~W 1 A
St II si i-í-i
SI l'Sl MIIM VSSI
ft M lH ttall IStteKL
- is-r i s rs~ n-fisi
!w m f- tis
um a
rifei ía
!' J- lhs J
SI st I L Vls
S rkti ie4 iu:uii sSksi svmlsla
4ul s řtrn i ljns Mi)
f I v MilKMr( Mlaa
ndlftl st -kM hsMo ririi kedsil
ii r-ivdMK VtU k Nikm- miftin
pMJ TslMiie 1 Sf Mis
i ios Ví kds i-nsmdst liwsl
is:
t II llsďweerk e Kaear IVatet
MlaniMNila
kIIiI s4 ! SsMns sll niHia
smiliMiř fiVdswl Jstsb Knnik K)irsíS
ri Hsfis lsii t-eniur Miss tt i au
rKNtld-t Ve Mtss
t lil v Kt 1'aal Mina
ftdi rs4 1 seh ksWli I slfli t mlr
r''-l"-'ls Vfci Kmiiour si tiníms f i
ťslrfssMi I sitlnn Si '! řisnl Ho
réíes # l'iini án tsl tt Ilsstsl
Karel llarlíěek IUrskl t I
XlnnearHills Mlnn
wllfí s-liít iilu I bmCII mMti v
ml f Ml Mirnsr "I Wsshlniioa (Vlr s
So 1'lvtlftnU IVtr lilrslis mlitutls M
ltkM IttlaMItaib íim U 1 l u_
mmis iinlt J ssři m - t tttr Souih
pokladník Jsn sHtk jj Thopnko Ats
C ? v o?é Prase Mina
ndlifsé m-hnss ksMoa 4 nedíll v oislel
ťitMls Ani T Iludln IJ Ani ř Vrtil
nf il'i-iníu V4-l Kisl uohUdnlk Jstuh
Ihh1 Ns ťissus Mina
Komenský ě TI v llafward
Inaesola
tthfSsH schís I nodnil mMel 1'ředs
{ Kiinřsr mlsuinrpd Vojt Fsoosskr Ul
Kr Crmntniif pukll Vfcl? ářdl''oklnl
Karel Tellký ě Tli v Korá tříbeni'
Minnesota
tíh!'V' ""í6'" ksMoo 4 Bdl mlstcl
priilsd Jsn K ln Moniirnm jrjr slnn ml
stipls Jsn Klllpeb Iluls Min tajrm
r1"4'' K"! Mlnn setník Jsn eodo
I lioyle Mlnn uklsd Jsn Nosks tHirle
Wlnn díirrilk Jan Klein prtrodřt Jos
Hsims nlirol strM Ant Velllpk vnk„nl
Yt Stuku Jmi Hlliek
í Tlil Rwvnost Owstonna Mlnn
odhvt sá sRbtm kktdna S nedctl mMot v
ledna hodinu dpol ilnl 0 P H I'ledsda
f Imk mlstnpři-ds Kr Ilure Mleninlk
Uopold Mrk SIS N Klem Hi„ dWlk Vt
Heeksk piklsdnlk Véc Herdllf k st "pří
kIÍI tkwt Morsvw rnltrnl tril Kslpr
SloiÉk snkovnlitráiJossf H VkTftn
plek í IX v Plna Cltv Minnesot
odbřirá ss sctiíse kl„q druhoq nsdilt v
mAslPl Kředsed Jsn Auvhl rafsumrcdssds
TuniM n(ll tsjnm Jos llsrb( V o Hn M
liurHiii Mina ůfmlk Jsn Hajda Plns Oltj
Minu pnklsíJsn ismbr Plneťity Mlnn
t X ČeehosloraB v Ollrla Mlnn
Pledseds Ant MmV Dlsti('iids'ja (Ind
M ťjiHíks poklsrlnik Vcl tt Ho v hurd
(id brri(v4 suti 6s druhou owlíll vnísicl
ťeehie t XI v Ho Omaha Deb
Odbreh6i kMí druh ítrrtok oiM-
Al _ u [ i-
nNn„qrn-i mi „ r T ftl 1-lt fl
sj-dsJsn Kuhit tsjsmnlk Adolf ZirtuItkrM
lium Ul urainiH Ant IHsrS l Jtf SU
lpklJ Vw4sk II AS St
íísle XII Cbrndlm v Kaclne Wls
odlifratrS Kliln ksMou tlsti toliotn v nS
t 1 hodin eír 1'řiutscds Kut íáslkí
N u ciss st i mlsuiptnds Jus I'eirllka
l?i5 ES-i"""- st-MuJ úrt Ji llsUins
sti pokludulk Víu Jnot
lili AllisitSt
ílslo XIII Česk Ler r Heafiirth Red
sríiiid Co Mina
6dtrá siihíso kstdnn druhou nsdíll V niis
PrudMUfs Ksrol ouek mlstopleds Asmc
Serbus tsjirilk Jsrmlsr Kossndis SCslel
Vt Imtut poklsdolk )ua Irae
lísle XI T Ladimír Klicel
v llauee i Wls
1tifí sehÍMi kkfdou druhoii nedíll mSstnt
l'lUls Allwrt Kti' Jos Houkup míslre
pfwts isJsmnlk Vín llsmin k Jim Usrul
úřulnik Jih KrshulM lukladnlk
Jsn lln V V IILI Ml
odlfé s snlfis ksM druli íiti-k
mkl i Andrnii llsll 1'feds Ji Hro
(nisliipfeds Jsn Aimks Hwlfirb Hniinso
mn noiw nopmns Mlnn orntnik Jsn Cer
n poklsdrnk K Kfíl
Mebraska ě XTL v Omaha Meh
0dbás4s-h6Ml(d4 prsnt Sterf mSsto
kv rjii -ri„ft 4 II r íl
Hi poklkdnlk Ksrsl Mr SE cor Hb
čisle XtHI Bratři Jíctctb
r Drrwood Wls
TOllll s( Báslednltnl íf sdnlkf : prdsd Tom
KiislkinlsU-orBd(idJn Hlilsr tsjsionlk
mrm w Hi I nVftllp IM1BI
JIH
Sllpski prt rodil řř M srl ?ltfnl stráí jsa
Nlrt nenkoTnl strá í-etr Pstrlik Kehtsa
nvu„r-i mmwu iirunon dsosu v mssici
Josof Kavan
II pozemkový - -
CHI t pojliťnjící Jednatel
5J70yjiž 19 tillcc®
f rodárá lotr Itawl ( fMSrJi ttr%m
semkv rn4 s fsrnr t pobilfl Oinsbr í
sumi s jiojisMtnl „imlM an n i h nfilnulírt)
Srsm pil mni h nJrilll-h TU skLS m
eshoUjrirvinlu alwtrsktt
Obraťte ae důvěrou o něho a
bude vám sprsvodlivě poal úženo
0OKMKMserOMKs0
Edward Donat
slmtnt
Hostinec
zafizcDt
T 1'LiTTKMOLTII WEB
yftataá pivo sUls oa ěepu
NsJlepX vlna Jlkery a jmo4
doutníky sttia v tfoibé
Vtorni obiluha Chutné id
huikj p ttlf den 1 4
Dr C Itosowator
ČESKÝ LÉKAft
Ořidovo: "Bee BoUdlnr"
Ofsdoí kodlnjl OdSdoS I
OdlldoSf
T nsdlll IS do ISdopol
TeL t ířaderně Ítíí-Tei f kyte IS17
BrIK-Aslo S4IT Jones alte
K MASNÍ Í8ÍH '
Hustni
Josef Nojopinský
1401 jižní 16 ulice
Vaíkn- I mslnohrhrwl £ert„4m
m4mn i h-L! _ _ _ _
ttKiífm uMBifskfm avfibec vsím co do
onoro lono prinaii-zi
utjjednkjr motno uíltiltl I telafuDem
a tyto MíJn a rvi-hle se vylisují
TKLtťUN 13Í9 $
V
V
J
i