Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 08, 1903, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MJrnni mifnlt íoyllinkfc
dráh Htw Vorki
yWireW) Í4't '# AWH
2 ailnntkt ttltiimiii i nt (
(irillnltio pisnita iilh
Itaiemu fnutifal )Mtv at tí
t tdátit I) se itenilH
he lo k ui ř ni v N Ymfctt
podařilo Kot lin I litrt ý el
UoStid ItlUljtlI Niulaitl dlul''l
ktitíil Irpftf JO lok avftlu) Víku
Knot ntl sice diplom li
lipalnl kolf t řiiM ulil v N
Yotku mocného atfťce I lit i
Roola oyBějIílio tcktrtáře %itW v
alt la mu mnoho nepomohlo en
tám vlssloí silou ti nul k ev
aljslmunému vysokému postava
Dl menigera poulit nich drált v
New Yorku
Irhy !)io nttl ib nul trati
jeidl na meh uuo kr a řftřeeu
cenu dvou set nilíonn dolil
rfli (Uvi)fc teměsioánl 14 ono
tnulAm Koot stal ae oáatujicem
Wreelandovém který" te taktéi
vylinul s nejnirllho postavení k
oejvySllmu Vfreeland lo hyl
který ho odporučil 11 tvého ní-ttupce
Oreu Root llií tvou podivuhod
dou kariéru následovně
"Kdyi jsem graduoval z Ha
milion koleje roce 1804 tu
jsem skutečně nevěděl co potit
Můj otec byl profesorem oa téže
koleji na oli jsem dokooiil tvá
atudia a tea mi navrhoval abych
dal oa učitelskou dráhu avšak
neměl jsem k tonu aoi nejmeněí
chuti a proto jrem ae postavil
proti vrtli otce který se k vůli
lomit na mne rozhněval a ji byl
Dyof odkáíín eám na nebe
Odebral jsem ae ku svému hra
tru v St Louia který tam byl za
městnán u jednoho Časopisu jako
reportér a doufal jsem ze 1 po
moci jeho podaří ae mi doatat ně
jaký postaveni lei bylo lo marné
namáháni Bylo to zrovna v do
bě všeobecné krise a zaměetoáoí
bylo velmi těžko k nalezeni
Tak uplynul měsíc který ae mi
jeJtě doea zdi celou věčoouf oe
boť musel jsem ho vítSinuu pro
žiti v postelí abych uJetril eoída
ni a oběd Tak to ilo čím díl
tím hoře až konečně bratr mi za
opatřil u jiného čiopiu místo
reportéra 1 denním platem jedno
ho dollaru Byl jsem áťaeten že
jsem mohl vydělali aopofl lo ale
mé itěstf netrvalo dlouho neboť
vrchol redaktor záhy zpozoroval
2a k notíoářství nemám aoi uej
meniflio talentu a tak v krátkém
týdnu jsem byl 10 stou reportér
skon kariérou hotov
To mna přivedlo zarovifl k
přesvědčení íe Jiorace Greeley
rozhodně chyboval když radil
mladým mužům aby llí na západ
lak jsem ae zoufale poausij st
hnali peudt oa železniční lístek a
odebral jsem ae na východ
Do New Yorku jsem ae doslal
zrovca před osmi roky v néilci
máji Nadějí měJ jsem plnou duli
le kapsa byla prázdná neboť v
nf nebylo ani jediného centu
Náhoda ttedla mne a jedním při
tělem z rodoého mého místa
Columbie na neltěstl vlak i tomu
nedařilo se lépe přece byl vlak
bohatil nežli já neboť mři aspof)
deták který ae mnou bratříky
rozdělil To byl můj celý kapí
tál který jsem vynaložil na zapla
ceni jízdného na poulíčol káře
abych mohl navitím svého strý
ce který tehdy byl advokátem a
zárovtB byl právním rádcem pro
tyitem pouličních drah Ten mi
dal odporučujlcf list oa tuperin
tendfcnta druhého dna jesle t
osmnáctí jinými ucházeči jem
klál v úřadovně žádaje o nějaké
místo
Dostal jsem je Nabylo sice
takové jako bych si byl přál a ne
souhlasilo nikterak t mým vzdě
láním kolejním ale co jsem měl
dělat nemaje eeolu v kapse?
Byl jsem přidělen jako nádeo
ník k opravovacf tlupě platem
13 00 týdně Za nějakou dobu
jsem byt přidělen do staré kůlny
ví 113 Front ulice abych
tam zaznamenával čas konduktéra
vozků os kořlské pouliční linii
Fuftoo V té dotě na léto linií
byly činěny prvé pokusy elektři
nou a poněvadž jsem aotva měl
tolik abych mohl krýti tvé nej
nutněji! potřeby nemohl jsem ai
dopřáli Žádné zábavy tu jsem z
dlouhé chvíle chodil na Lenox
avenue a studoval jsem taní novou
pobooovou altu a jakým způsobem
elektrické káry byly řízeny- Jeden
t eylSIch úředníka ipolečnosti
mne tam jedaoho večera zahlédnul
a oznámil to managerovi Za
krátko na to byl jsem povýlen na
motorika a mé alužné bylo poně
kud avýieoo
Za lest měeíco byl jaem přeea
tea na výplatčl vůz a tluioé mé
bylo zdvojnásobeno Avšak po
měsíci jsem aezoal le by Člověk
mohl býti u ýplatíího celý avoj
fivot a že by nejezoal jakým zpo
sobem ae celý ayatena pouličních
drb lidí proto jaem byl neapo
kojen M ýn postavením coi ae
dooeslo k ucbu diviaíjoího aupe
riotendeota který tni acela krátce
fakt buď abych zoitel oa avém
míltí 'ib t bodá opit dosazen
sa maturita
tlrt SH
Hilovifnlm slul
luil Iffkf ti
ttik tJ Á p pluku Jestli' I
ásviki i p pltikt a )nl
Sirl nsrl ! )l -MliO pluku
nnr alt lomu isl(i lito tuhni (wi KiUAntvnt na
st stttat rta it f (tet# ítt sul nlkolik innft ill"f rali i Itfst
st t imMutiktrn al )ih ml ji
prsktMkfih rnainstl li l-ul
)titiMi ifaiřitftky na d"
til wnn Kitto Muka j du
("ittíjr 11 ťiUilionl hs 0 rm
bl mnolr) asisltft skit
lála a k oiif ul aniiblm anť
tilniho tiisnal
Uimto postaveni m ttial
sl do nottivna k l tilnoho dne
a v I ffnoii ptrsipQl Vr
lani putílal tun do tt kanclá
ř a ustanovil nnt la svého ná'
tupí
tsk stal m ae cismi lirth
a nidrnnlka Rrnetáiním mana-
gnf-n
Za nsmili týth mých aluleb při
tto lilie (iřiti mnohdy pracoval
Ih hodiu denně a lo la plat 10
centů ta hodinu Lč lo mne ne
ta iiraliivalo Snažit jsem se svou
prací dokátati ř mám vělll celtu
a le slultiy mé laluhujl povýšeni
a tato má ctiiá lo-t byla orpkví
I rj 1 npluéna
Orn Koot svou vytrvalosti
nnUr sloužitt za příklad mladým
tiiiiiňrn ale pochybujeme Že )' il
oomu t několika set tisíc ae po
daří učioítí tak rychlou a úipói
nou kariéru jako jemu
Odvážný útěk šesti vojenských
vézflů ze žalářů oa ŠpUterjju
V jio 1 "Nir ttnU" u ln SO (arvn
Brno má od několika dnů avojí
aenaaci: Z vojenských žalářů na
pověstném smutni proslulém Špíl
bergu uprchlo jak již předevčírem
jsme čtenářům sdělili test vojen
ských tresUoca způsobem lak
raftinovaoým že kronika vojeo
skébo trestnictvl Oťzaznaneaává
hned tak případ odvážného hro
madného útěku Obyčejně ae stá
vá že ve dvou třech daecb objeví
se stopa po uprchlících ale tento
krátě zmizela na Čisto jakoby se
propadli do pekel Kozruieuf v
Brně a okolí jest zuačné zejména
kruzích vojenských kde až do
sud pokládal ae útěk z pevnosti
tpilberské nemožným Všeobecní
se tvrdí že útěk zosnoval a pro
myslil vézuěoý pěl k Ailacusltr
sloužící u 81 pělího pluku kierý
leží posádkou v Uherském Hradi
lu Haeusler který poíhizí z
Králova Pole jel dle Učeni pro
fouifl člověk neobyčejně amělý
ocbezpečaý odhodlaný na Život a
or smrt Vojeuská kítth byla
mu odpornou proto liž třikráte
od avého pluku seběhl a pro dru
hou desirci postaven byv před
vojenský aoud již jedenkráte byl
odsouzen k několikaměsíčnímu
vízruí na špilbergu Odtud po
dařilo se mu již před několika
roky uprchnoutilakořka před oči
ma vojenské hlídky Vojín a na
sazeným bodákem odvedl jej totiž
na jeho žádost na místo potřeby
Kťyž jej zde uzavřel vyrazil
Haeusler na opáiné straně okno a
otvorem lim uprchl Vyslané za
ním stráže teprve po několika
Joech vypátraly že potlouká se u
Broa převlečen za myslivce Jho
atopa vedla do bysic kj po
dlouhém číhání a hledáolčetoíctva
byl za noci dopaden v náručí avé
milenky Byl dopraven na to
na pevnost v Josefově odkudž
rovoěž po několika měsících při
půlhodifiné procházce mezi hrad
harní podařilo tru opět na oěja
ký čas utéci Neužíval dlouho
vytoužené fvobody a dopaden byv
u Náchode v převlečeni dráteníka
odevzdán byl opětná vojeokým
úřadům Po tříletém nuceném
pobytu na pevnostech přeruleoém
dvěma útěky zdálo seže poněkud
zmoudřel r Začal ai hrán oa kají
clho hří&oíke takže po přestálém
trestu dán nazpět ku pluku kde
nějaký čaa dlal dobrotu Měl
dosluhovali jelté dvě léta- Ale jak
luuí povylezlo slunko vjela do
Haeuslera opětné touha potvobo
di a jednoho krásného dne hlásala
atráž ode dne při ranním rapper
tu že opět zmizel t kasáren Ten
tokráte při třetím jeho útěku
dlouho nebyl k nalezení až na
stoupu jeho přivedly četnictvo čet
né krádeže okolf Brna loni na
podzim apáchané Haeusler O
Unličkách dopaden a dán do vy
šetřováci vazby do žaláře oa Spíl
berku kde až do noci oa 17
června ae oalézal Z počátku po
avém přivedeni jako nebezpečný
zločinec byl ve vězení ukováa a
spoután řetězy oa rukou 1 oa 00
nou Tak byl chován několik
měsfcoa! raífinóvaoým způsobem
a eimuiovintm nemoci ookazai
toho fe mu pouta sBata a dávány
mu pouze řetízky vědělo se fe te
z nich hned po nasazení na ruce
vyvleče Jk ni se to oa vojně
obyčejně praktikuje Cela ailoě
zamřížovaná ve které vězněn na
létala se v prvním poschodí ipil
beraké pevnosti v křídle obráce
ném enérem ke atarému Brnu v
prostorné ataré této místnosti
nalézalo ae kroml Haeuslera jelti
pět vojenských vězBůvětímou pro
krádeže v kaaárnácb apáchané
zatčeoých a to pělíci František
Haeel od 36 pělího pluku Joeef
Jarmerod 93 p pluku Jotef Ha-
stint to Httitsltf 1 14 nrkentřnua
U l t dftikla slila na hflmilnM
H i'!ih l-l v vtlvlřovavl al I
a '(fkať av- lrl lt sk sá
ollislovsl VěiAtvé lilo I vil
třavanc bylí sěilthnř1ýh
Hlaui kýth Islvth a byli thHe
ni Jak il pititntkniilo tlvih l#l
fninl antl pol Vtdeolm "ikul
oíIki ' kriminálníka llaeuslrta u
ptt liin
I CIlOlilí Sil 61 t4
notf f lajlniavýmli řsilu pto
jiného člotlka ntplokonaulnýth
pUkáli k I yio lim prod' lati nrl
p ilottsli na kílrnon svobodu
ťválíli ae íe ntmřli avřtel a
útěk byl piovilrn ra Aplnl Imavé
niui po ťloiilénl mlstnoulech
poourých opuštěných podetnnlch
kssi-mst pod Sjnlbrtkein — Jest
patrno a jakou odvahmt vle pro
vedeno 10 několik1 neděl v v fct
taioosti prscovali větRové ve své
celu ta noci na vydlabáni otvoru
pod podlahou V koutě cíly
volnili několik cihel v podlare
polévali zde vytrvale idivo aby
madněi mohutná klenba s da
vydrnbíti Práce odstraňováním
zdiva musela býti úmorná tou
lilou ailou prováděná Právě
v tomto místě v rohu nachází ae
silná klenba hjfejlí části pověst
oých zbytků ipílbmkých kana
mat Spilberk amutuě proslulý
sloužit od roku 1740 — 1834 za ra
kouské atátní vězení zejména za
mUta kde přivádění nepohodlní
politikové a žurnilisté k nucené
mu mlčeni Havlíček ve tvých
dojemných tyrolských eWgifch
na jiuém jelté místě vzpomíná jak
vezen Dedcrou přes Jihlavu z Ně
meckéuo Brodu hádal že ho vezou
oa Spilberk Na jiném místě aa
tirickým verlcm vzpomíná rovněž
tohoto neblahého vCzt-nf slovy
"Na Spílberku na Kufstejně
mnoho pokojíků bože zachovej
nám krále to zpěv slavíků'
Teprve v r t&jH byli političtí věz
nové převezeni vétšim dílem na
moravský Mfrov a ze Špilberka
po čase udolána vojenská vězníce
Pro jihopodzemoí Jíry učiněné
hroby do nichž uvrhováni bývali
vězBové do r 1791 kdy kasematy
až na jednu rozsáhlou uzavřeny a
později zasypány Byly to po
slední zbytky bývalých lidomoreo
Tato jedna kasemata pro smutnou
památku až dotud ae zachovala
a právě leati vojenským vězňům
uprchlým v noří na 17 června
posloužila k útěku Aby ae mohli
dostat! do Strašných bývalých
těchto podzemních Žalářů kam po
celé desetiletí iidká noha nevkro
Čila a kde jen ropuchy a krysy ho
tpodařf — probořili uprchlíci tno
hutoé klenutí Byla lo práce
jisté několika neděl un-ž dospělí v
ooci kdy uprchli lak daleko že
roievřela ae před nimi povolením
posledofho zdiva černá díra ve
doucl do kasemat se sttichlým
zkaženým vzduchem Vstup do
těchto děr vězňům neznámo jak
hlubokým zjednali ai odvážní
uprchlici lim že svázjli vichny
deky a ložní plachty dohromady
opevnili jeueo konec lich na
mohutné mříže tvého žaláře a je
den po druhém spustili ae dolů
Vniknutím do kasemat tmavých i
za dne jako hroby neměli ovlem
vyhráno Cekala je nebezpečná
nová chvíle bloudění a lapáni po
tmě po spletitých te ttropů a
klenutí vysokých jizfb kamením
zanesených chodbách Ala i lu
podařilo te jím dotati se ven
Nahmatali vrata vedoucí do dtver
ce dvoru kierý kasematy zde
tvoří vypáčilí je a tak octli te
uprostřed dvora pod řirým oebem
Nyní dělila je už jen od kýžené
svobody hradba ' deaet metrů vy
toká- S napjetím vlech til vy
drápsli te uprchlíci na ni n odtud
viděli již pod tebou dřímající
město Proti cestě dřívéjil bylo
spultění se po hradební zdí hříčkou
Tímto romantickým naoejvýl na
bezpečným řposoi"m dostali se
uprchlicí oa Želanou svobodu pro
kterou oa jedinou kartu vsadili
avé životy a pozatím vyhráli
Ovlem oa jak dlouho?
S čaaoýrn jitrem naalal va věze
ní poprask Vlechoy hlídky avj
lány na rychto vniknuto ae tvětly
a pochodněmi do kasemat kde
důkladně prohledány vlečky ko
můrky ale po zmizelých ani tto
py Kdyl zkombinovány vlehoy
možnosti nebylo více pochyby Že
na Spílberku jeat oprsvdu 0 lest
vézflů méně O hodíoni ranní
rozelly aa a rozjely tiloé vojenské
a (etnické hlídku a oaaazeoými
bodáky na vlechny možné strany
Neobvyklými opatřeními těmito
upozorněno dozvědělo ta záhy
obyvatelstvo Brna a okolí o noč
ním útěku letti vojenských
trestanců za Spílberku S ve
čerem vlak vracely aa blídlry
— bez uprchlíků — nazpět do ka
sáren Ani pavučinu tlopy ne
podařilo to vůbec vypátrali A
tak lomu bylo i druhého a třetího
dne Po Brol rozlířila te tice
zpráva i podařilo aa Haeualera
rypátratí a jeho milenky v Lytí-
cícb ala záby ta okázalo le zvěst
lato není aapteslo fravdíseu 7 JI
st le Hestanri byli t nikým va
spnttil t ln It (tm dal el fantk
lily t na l l twnlie tk hř
nai IM line riu da l'hr
Iťrtlit miiM vnjvnské nořnl
ttil na pilbvikn pndtfbena
llnn)tf ysltt)iu po kletém iln
vf-iml Mateni vvlilrl stille j1e
Mal Iři pll vojíni a jřlen
tvololnlk — lak It "llanď'
sěiřif) yl by rpl tlnplnla
Ale lo Uk rtrli ll vtijenským 'ila
Jni na ii i jako dtps Unl lěrh
piavýih dnsinl BfUÍMnúh Ns
pilbeik odebralo se celé procesí
itldaViA i' tliuitlui l mKcIiu
dnvldl ale marně Vo-nsk#
kruhy sawy niflm nového o
uptchlklth nevllt
7 vnjnakýrh věrni ktH v
noci na středu iipnhli te taUU
na pilbrrku dne 14 v noci byli
dopadeni dva v Králové Poli
Jsou 10 liseusler a Viidrmayrr
Haruslrr vůdcup rihllkůneulrkl
dslrko — ten do brněnského
předměstí kde prý má milenku
Dva líní uprchlici byli dle dsllíth
zpráv dopadeni ve Vranovících
lllií
(PKs J D Edcaho Navtáni)
řařilské proměnily
Verriéres Švýcary
Le boit de Boulognel Krátká
lo věta čtyři slova puuze Vlak
co milých vzpomínek probouzí de
v mysli nail ve výmluvném tom
lakonismu Znám cestující praví
Achard ktr-ří zvolali v zátoce
Ncapolské:"Uzři Neapol a zemři!"
Kolik žen od Linaboou až k
Moskvě řeklo již a povzdechem:
"Kéž bych viděla buloflský lesík
a mohla se tam procházeli!''
Tato Čtyři kouzelná alova před
stavují něco čarovného jako za
hrady Armidy (svůdná žena v
Tassově "Osvobozeném Jeruza
lémě") kde viechen přepych
vlechny rozkole vlechoa koketě
rie vlechna elegance vlechna
aristokratická zahálka vlechna
fantasie a vlechny vrtochy mfsf
te v bitavičný vír Londýn má
tvůj "Hyde Park" Vídeň tvůj
'Pratcr Madrid chlubí te tvým
'Prado" Florence "Cassíne'' a
nale zlatá Praha chudičkou ale
útulnou "Stromovkou" vlak žád
ná z těch promenád vyrovnali ae
nemůže bulofiskému lesíku Le]
boit de Boulogne je promenádou
Evropy
Káno od ) do li bod lesík
náleží jezdcům kráskám cykli
stům cyklistkám kteří jedou oa
nídaní do ' Chalet du Cyele'
Krásay provázeny jsou rozličně
j doy maožely druhé ' prately
aneb slihyiíž jdou patnáct kroků
za nimi Ty které přicházej!
samy velmi zřídka vracívají te
samy Najdou vždy v některé
osamělé alejí "toho kdo čeká ''
Frlné cykiiitky v rozkolném
bělavé'0 úboru býají t počátku
rozpačitý" ale konečně ae ne
cbajl provázali svižným cyklistou
lrzy zmizl z dohledu Tylo
"ořkuk:i)jť se nikdy
Nejzajímavěji pohled vlak po
tkyiuje lesík v leté od 4 do 7
bod á v zimě o le 3 do 4 hod-
Čtyři hodiny! Let Champt
£lyéea oživují Děli dělají 1
prachu a písau lěsto chůvy "baví
ae" před oávéntfiínií aloupya před
' jardm de Pa'i milenci te vy
bledávají 1 podávají ai ruce
Vlichni vdechují tvěžl vzduch
jarního odpoledne Kolotoče ve
tele te točí dřevění koně dávají
se v poklus Smích mládeže st
vá te vždy rozpustilejší páníkte
řf jdou na "rendez voiis" kráčejí
svižným pružným krokem Toť
život kterým Paříž počíná
lile lam na křižovatce thle
dali ae milenci "Prosím lí rnlčl
Nejednál dohřef Kdybych já to
udělal!' — 'To co dovoleno je
mužům proč by nebylo dovoleno
ženám?' — "Ah dobrá lo jest
ledy vale morálka čivi-račkol''
Zaslechnul jsem t jejich rozmluvy
mladík neohlížeje ae oa zástupy
kolem objal tvou mílku a políbil
Kolem ni pKd nimi I it Mmi
(tst "pleMidka fcčlV' Uath
molnýih dluhů ani anitrnk
bnffy'' SteVyfimsle ttl ntwl
nildl i'ika# ssmftnfdi
klMllth tledetáni obvtnfm
fiskitm Vluf ipSihit# meohn
hUka pn plkn tm SVpltitli
lýw loiěiirni kočárů pioplliail
tyklmí a nio i nl iv tliH s)it#
tni a mndvli It lfanlnl
Vku0 Vlak ni t yirn t tlil
ku inťrnsti 'tiřkhn li ' nl
kt od no nh p piiiokrwné
ho erhiMtlaa ilánn pořrstnnu od
totnily 10 jpni dámu 1 tu ttien
via a nnivntř i tlamy p É '
několik niilrm A
V "Jatdm řVtrliniaii -a": ' Pro
afm lé Utluku tr kdyl budu
hodný la mne dovolil téti
na slonu ř — "A aeMfičku na vel
bloudu!'' — "Uh nikoliv tallnkn
á nethri na vrll lnuda 10 bych
dostali mořskou nemoc'" — "Nul
dobiá ledy se svt arl na pony "
Tak lěU otrc své msířlifky
' 1 1 ' r 'ti
£ivoi lak mnohého dítěte byl
už tachráuěn použitím Sevrrova
Tililile děti Týl nemá aobě
rovna při letním průjmu křtčovi
tých táchvatteh 1 neklidu a poji
íl'ue kliduý a lichý spánek
Cena i$ centů
í
i
s
í
Uložení peněz
v ližních pozemcích
Taková uluřenl yrot-i není npi-kula-tlvnl
J lli nrnl novou r nil Hm bmlnl
a ilnirsvnl rirnutímlliy Janu iiřiiiiření a
nr)lri( l'iiltiitil Jeat mirne a iHnlví
Vflor třiiitn a Jiným jfr Imxti-m Jlínl
jxf-inky re nrneávajl in reny dnielin
!) Jieli cenu kiite'111111 a ti nyn í(rli
ceniirli pMu4i)l vrlky1 rUk a ulu-nveli
peníí O Ulii uličníků f I ai IU i't
0' Jeř o1 ilrXto zilnrina tvkullrd b
v li mí pozemkD v Kentueky Ziíiclnlin
Tenni-aue MlMlunIppI a IoiillaiiA lezl
cích na aaeli lillže lllInniaCentral lrly
pru lileilajlrl ilurnovy a protv Jil i-blAJI
11 odn uloíltl peníze dopíMo si lilíe
paanriuu W H BKILL
)C Karnam Ulát faa Ant
Omaha Mel Ilimula Outral U K
Pozor madame tic vá zaje
dou!'' ~ "Nemůžete dát pozor
nemotoror" — "Hecior (pán na
kozlíku lehkého kočárku rozpoznal
blat tvého přítele 01 byciklu jo
doitcího) A la caacadel — Ano!
ano!" — "Kočí á la placa du
Tronel" — "Nemožno pane jsem
ž zadán' (Po ttrtoě: co pak
myslil že budu biti mou ubohou
mrlku za pěl tout cpropitoého?)
Zahradníci zalévají trávníky a
reataurace tvůdne zvou Cel
PaříZ anad ai vylla oa procházku
atromy plně rozvila touzvučoc
lumí tlunce usmívá te a vysílá
tvé žhavé papraky oa procházející
ae a vrabci tkottčivl poskakují 1
větva oa větev Vlak jaká to
rozkol teděti v kočáře který oát
unálí do buloBského lesíka- VI
tězná bráot málo láká unaveného
mětťáka a i iiroká avenue det
Champa Elytéea vroubená záho
ny za nimiž aa bělají průčelí pa
láců soukromých hotelů nádher-
ýcb domů brzy zmizí za námi a
před oároi objeví aa tmavé zelené
jil houltiny a traviny buloBského
letíka
4®
TRANJ-MIGSI&IPPI fXPOSITION
AT 'S
mí
Storz Brewing Co
OMAHA NEB
vvríhl vteřné ležák z prarbn I
aklhoeltiiiele nrjlepillio Juřiiiniinv
k alalu a vbomé vody t vlastní
artézská studnice
Mfím"U r"'t zlákalo
sl Ishvové pivo
"Bliio RlbhQn"
nJIKl atnlnl pivo
vyznsmenané zlaiou medalK na
Zanilssiaalppska výstavě
ř V V V N V
í
r
at
A
a
i"
i
i
j
ScIiWA
krt v
porlitiK ol laliidkii do
Orpuládku uvedeného
Ur Aniast Ktrala'a
jest oejlepll letni lék aby
Žaludek přiveden byl do
dobrého slávu a aby te
jím krev vyčistila
fllxliixliiík Importovanými
I domácími
víny a lihovinami
Hzným plrrm a
Jemnými doutníky
501 503 a 523 jižní 13 ul
Omaha rvrim
Xejlenáí to útulek v inřiiř Vkusně
zařízené pokoje k nronajmutí oa den I
týden— ra noc až a) 100 denně Cbutné
atďlené ziikunky stiílo pMpraveny Za
IIÍÍKIO vjřhornébo zlioží stiíln v eésnbé
jež lze koupltl ta reny lavnelií nez Jaké
ae platí jinde za znoZI ipatnějiii jakosti
49 Jl'LlL'8 TItEITHCUKE
Jediný Českým
0 závod olovnlcký strojotek)
a zámečnický v Oraaie
Tlatnl
LEO BAEOCH
oa aso íarh eatrt
Talalos IMT
Zaváděni vody plynu a ksnsliasee nro-
hte
válf sa levni a do
4ot(
Hojné zásobený
vlaatnl
Bratři Nencdalovó
1731 jižní j ul
a ifnirii nnrntant a
VMjr (nral ré a Jet Ul natlačil maao t tflu
o iKiuai uiliiiam
„ troif tnaiiu iikair elirainoa ť
aovipiii 111 nou lomu hm al''li
il
Il4 íli
Ir t Ivuillio lUtl Irull
a lupli otMlub r nJ 101 nuda v oilí
M V éet IfK ATÍlI NEI'OI)AIOVK
ABSTRAKTY
-vrMTovo -
S M: Sadler
l?th and faream Fattersea lk
ZepteJU ae naft u tohoto listu Tel IHíM
ZíIčzdIídí pozemky na prodej
V teverolrn VViacootíou Chica
go St faul Minneapolis 4 Oma
ha dráha má oa prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkáck
platebních at 400000 akr& vybra
ných pozemkl rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrali
ti pozemky pří kráaaýcb řekách t
jezerech v oicbl jett hojnost ryb
a jel poskytuji nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodina tak i
dobytek
Pozemky po vetlini jsou zales
něny půda jest úrodnou a tntdno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolit
Dulutb Superior Athland a čet o a
jiná proapívajícf města oa dráza
C St P M 4 O a oa drábáck
jiných poakytují dobrých trbé pro
plodiny farmerské
O bliill podrobaotti píite aa
Gt W Bell
pasta af ktaalaaf rl atata Wf
4? M MtRt
iterat A w a as rast atest
HUtal lMtaatelstrl pra Jedině taridáe
ae uereiandake plvat pampy
SEHrflKÍ LLQYD
řrad-lelnt poíKnnl
a yaroilafabnl doprava
z Baltimore do cremen
pflmo po Bof!a 4rouirouhonto
Kiioviel prilcfi li t 7 MU do
cuv tun uuanoatli
Časné) Ilre-law libelu Ker-ln Han
nerer Frankfurt Hramlebura
ťbeainllz Nerkar
II tajota z Baltimore do Břemen
od tmo 00 nahoru
Tft parník r niajf pouta )rtini Uldu kajut
al Jet onaavna ai Jako II kajuta
Vfl Jmenovaná parník' Jwm vbralná
niioi rfiríiii (builovaiS Hnuené aalony a
řokoja kalulnl na aliil4 rlok trl:k mil
lani ra vtwa proatoraik
balli Syrivf poaivajl nrálnl Jednat!:
A HClItTM Aí iriill A )
1 wmii imr fi naminora ai
II C7lAtai-:reitJM a o
M liearlMírn t CliUaso III
aalm Jajlok ue:l v sami
10 května
DŮLEŽITÁ ZMkXA
NOKTH-WESTERN DUAlIA
Ranní Noríolk-lionesteel
onobní vlak zru Re n
na NAlíKAŽÍ NA WEBSTKK ul
a přijíždí a odjíždí 1
UNION NÁDRAŽÍ
VyiížJÍ denni v 7:15 ráno a
přijíždí v 10:34 dop imě
orM spojení v Nríolk!i t
NOVÝM DENNÍM VLAKEM
ď Long Pioe
a rnÍHt před nim ležících
kromě neděle
Měatské úřadovny 1401-1403
farnam ulice
NORTH-WESTEBN DRÁHA
zkrácení tau
zkpAená obsluha
Z listopadu
Ui-Dol elilcat-sk zvláltnf vlak vrjlldl
v 7 0 Hoo aifsto v 7:0(1 ráno T teai
4b aHJÍŽdí ée CkletRa
Dcaal HL Paul Mnpla azprasanl vlak
vyjíidí v 7it0réae mfsto t4 T Unt
éeka ařUítdí éařit I'aal-Bpla
Čla I Overlaad limited do Chicaga v
TVi va£cr má apaej fair awase Daleké
rychleji Jade aa lpai 1 Chicaga do
Oaiahy
Kerth Wetwra te může ťinlu
KstsM Mmr M0I-3 Farsai sl
Mici Mtrofcs
Wheeler & Wilson
zcela nové které! aa pro
dávají po 1 55 k doitáoí
jeou za I30 Hlaata aa a
MrUsAft srouO
fsfcU Nlslfl Ť4ft JMnet
SM anar aai 1 1
' kli a t lfc mi KtVitaakH
I 4 takljr a MiiIi'í aa
Mlaikl Je4ata M laal Vtat
I'j(ei s a ! iďea a
llt i' ' -iai if
aiii i4n t ' I m
11 IiIVh I i J a
e-na u a- ifriwi jwmi
lrHia klkl Iíh í#4
4 kr-v vi
li Mi-k I a Iiiii ia
ftt aai hih ai ra fta
h t-t aiii y m a tia
i M lul M
(% fii tHt trm Hpstai
aaHi #M't raa a a-aa
ť I t laleaef llaa
Mtlft M ! ltN)l
'-i itwi4a ♦ '' a m
rlv4 )m tn Teri ff Mít
lfima Saji tama4a -aaa 1ial
ia
f II ilaéaeef k la Haear lealel
Hlaaeaata
oAbf tu k-m kM aM'll a'
altiMi Jtai Kik tajena S
li Hana aii 1 M sri J Mi
tas aotialak Vir aia
č III t Kt 1'aal I lna
M ear Uto tlhvl irl niMrl
1'lnlrla Vt li Kvlenuf ! Klomnik ř i
l'lr M: 1 hl l fiant II rv
lf' ieaal Átt l tt Hnaial
karel llatllrek llerafak) ě IT
Mlnneapalls llaa
ivlhfvttti ktH-kaltoil I hl II RtH t
alr w -ornar il tt hlnm„ a tvlarara
a HItMl frtr airaka inllli M
ťrťra taieninla Au( ali MII-4 Sir
Niiiia ímia Jm £!- air a-'K
pokladník Jaa alltk ni lborntnu At
t v et# l'rae Mina
ortnfTáaea aehtia kaMna I anKII nalrl
pitHi Ant T Iluilui laj Ani ř Vrtil
ni S'alk V-l iwi poklwlnlk Jakub
atulxxla Na 1'raana Mina
Uemeaaký ř VI v llayward
Mlanesula
itl)ÍTákS aukSw I oedl nlalrl Předa
1 flinta!1 niliitonfeda Vojt Paoortkl Ul
loi aimka Olvnvllla Mlnn areinlk
Kr Pranlaer poklad Váeiav A 'alt Oaklaad
Mina
Kand Teliký l Til v Soré Ireboal
Minnesota
Mttif va al aehtia kaMou i nedli rnlilrl
ťrltri Jun K ain Montanoi ry tlnn mi-atopti-da
Jan Kllluek l)il Min tajem
ník V4- Kdl Iloylř Mlnn ů'„lnlk Jo PimIo
III linyla Minu poklad Jaa Nookm liiirl„
Mlnti ilfjrnik JHn Klnln prftToďl Joa
H'kii Tnlttnl frl Ant Vallfrk venkuvnl
irS Joa K Kllipek ííat iflt J Eai
Kr Htaaka Jaa ťlllpek
Č VIII Kornout OvraUnna Mina
odliviaréacheiakaMon I nedlít mlalct
lednn hodinu ' dpol ilnl C $ p g prt-diada
Kr Důlek mlatopreda Pr Nurel tajemník
Iopilo Marfk SIS N Kleni Sl Sftnlk Ir
Peeiiak pikladalk Ve Herdllrka t pr
rfKlíl Kim Miiraeae eniltnl atrii Kainu
Sltk vankornlatráijoier rl Vaefla
Spolek é IX r 1'iae ťltr MlnaraoU
oni tri tri aeblie kaldnn druhou aadlll v
mňalel Pndwiajan BUirhl mUtopfedaeda
Tomil Htlll tajem Joa llrtJ F V Hon :H
Herou o Mlnn flulk Jaa Hejda Plna Ollf
Mina poklaaJanáaiiibarr PlnaCItr Mina
C X fex houloran v OlWla Dian
PfadaedaAnt llafeíi aitatopladae-Ja Brd
Kofik tajemník Káral Arthovae 1'etnlk
M Peltirka pokladník Vairlae O Plovhard
Odnjrt aul auhbae druhou nedlll v mcalcl
Cecble ě XI T Ke Omaha Sel)
OdlifráM-hSaa katdjí drulif etertek v aiW
el o oam bodln eeíer líni ť r Ialtm ra Před
edaJan Kubát tajemník Adolf Xoiullkrd)
Nurlh tu ul ofalnlk Ant Marllk 10 a O
at pokiJ Vocaaak II A tkl
físle XII Cbrndim v Kaelne Wls
odlifeasrS ach 61a kaldon tfeti tohota v ra
let 7 hodin vetor Ptedawta Kar í'áaikf
liíil N(iDra at mlaUipleda Jna Prtrlilka
IVi N (lenera at-la) a ofet Joa Ilallna
171-XN (ienaea at pokladník Vac Janota
ISIS Aloert Ht
Čísle XIII Český Levr Heařortb Bří
waod Ce Mina
odlifrl sobHaa kntdou druhou nedlít v Raia
Ptedaeda Karel Huek mlatopteda Imi
Narliua tajemník Jarwlav lovanda Sfial
Vt Jarol pokladník Jan éac
Čísle XIT Udlmír Kláeel
t llauge 1 fl la
odlifritehti kaldou dru ho a nedlít v mllol
Pfmlaeda Allwrt Kola Jia Moukup miato
pfeila talamnik Vlň Hamaik Joa Ilaral
líetnik Jna Krahulw aokladnlk
Jan Hus ě XV Ilnnklna Mlaa
odlifré trt aehlia katd druhf vilek
mll Anderaon II kil Pfeda Ji Hrol
noaliipteda Jun donka laj Ilmlfl b Hronao
ko KoilW Hopklna Vlno tfetnlk Jan dar
van poklailnlk V KM
Kebrakaě XVI f Oaiaha Meh
odlifflaWarhnia kaldl prvnt dterf v nlalo
nni p# ti urocna rreaa i w Hrorh
iHjmnlk a 1'lmli Jakub Marci llilo So lil
l„ pokladník Káral Marel a E cor ith
and tvíllinox Mt„
čísle XVIII Bratři Herera
r Ilryireod vVla
itoIIII ai nialedullel ífudntkf : pfadeadaTom
Kfaelko miauipfkdaada Jan Plilar taiamnlk
Joaaf ťurba J0 Kfaelke poal Jifl
Sllpeai prkiriMlII Vt Marti T-ltfol strlt Jaa
Kjrlirt venkonnl atrii Petr Petrlik Hcknaa
aodbvajl kaídou druboii umIIII vmlalol
Josef Kavan
pozemkový - -
OH a pojišťující Jedna lei
2700 Již 19 iilkc
Prodlvl lotr v innaa 1 a (iu
emkr arorl a řn a pobílil (mai ra
atélu I uoilwnl opittfi rlin u ik aJItíob
Šram pil nt b neJnlMIi-h Tál bl as
vrtioiovoelulia aiiatraktt
Obraťte ae t důvěrou n nEho a
bude vám spravedlivě poal úženo
Kdwríl Doiiiit
eícnanínC
zanzeDf
rUtnl
Hostinec
V 1'LiTTMMOl'TIÍ Ji Eli
Vteíné pivo attla na ěepu
NnJlepM vlna likéry a Jemné
doutníky atéie v zásobě
V$ornA ibiluha Chutní id
kůtky ft ttlf den 1 4
Dr C Ilosowater
ČESKÝ LÉKAŘ
o
úřadovna: m "Bte Bofldlnf"
_ „ Odljdol(
T aadlll ni ta taUdopol
TeU r éřasWvai ft4-Tel v hyta lt!7
ardll-Otak ttIT Joaaa a Mra
223! HASNf KEÍII
Tlaatal
Josef Nojepinský
1401 jiiní 16 ulice
v- wwwKaag cersivjín UXe-
! laním maaem vyiacorns
Tuuac TBlin- 0000
oboru loko pHaAleíl
Objednávky mni no aěialU I telefoaea
a IVtO ládnl rrrhl mm !„ I
TELÍřOK 18í as
I