Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 24, 1903, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
Q
ml
KS'-r %ézl'A
-i ' ( a i ' - -
i 1 1 ' ni ' 1 _ „ v 1
gf I ! a i n 'm li — - - - - -
K03STCEP2T
proslulé pěvkyno pí Hozeny Maturové
primadonny Nár Divadla v Praze pořádán bude
v neděli večer 12 července v Sokolovně
Vstupní: Vyhražeaá sedadla 75c sedadla 50c dítky 25c
Lístky na vyhražeaá sedadla k dostání jsou v Českých lékárnách p
Emila Čermáka a p St A Beránka
MAMíiWIL Výprodej
mra wisws
obleků
Obleky jež prodáváme zhotoveny jsou z nejlepších látek a jsou
nastříhány a ušity zoalci Velká stupnice na jaké tento oděvní ob
chod vedeme umožňuje nám abychom vám ušetřili asi polovici pra
videloébo vydání u obyíejoého obchodníka oděvem Mimo to mj
prodáváme pouze obleky zhotovené nejlepíímí velkovyrabiteli
Americe a dostauete obleky jež vám dokonale padnou nejnovřjších
střihá a vzorku jež se vyrovnají nejlepsím výrobkům zakázkových
krejčí a sice za čtvrtinu jch ceny
Zvláštní záioby v této velké výprodeji budou opatřeny cenou
I7 50 fto 00 $12 50 Í15 00 a Í1800
Velký zvláStoí výprodej chlapeckých obleků zárovefl
Velký výprodej nábytku
Skvostná lada lácí pra rozumné spoři
vé nakupovíe Vozíky a dítské kočárky
v nejuplníjši rozmanitosti jaké kdykoliv
vyloženy byly v Omaze
Nejvyšší jakost za nynřjší ceny nahoru
od l5oo
Železné postele 350 slohu z nichž li lze
vybrati nahoru od 1 75
Pohovky 50 stohu za nahoru od 13-75
Kombinované skříně na knihy za 1 nahoru
od ÍOQj
Stoly do kuchyni za nahoru
od ' $150
Skrífl se supliky do kuchyni za
nahoru od $250
Židle za a nahoru od 39
Houpáky po a nahoru od 99
Nálevní stolky po a nahoru
od í$9 50
Buífety za a nahoru od $1195
Dámské psací stolky nahoru od
$4'95
Nábytek do pokoje postel Šatník
a prádelník nahoru od {11 50
Pracovní stolek 45 slohů nahoru
od $3 95
Police na nádobí 25 slohů ná
boru od $385
Šatníky 73 slohů z nichž si lze
vybrati
Roztahovací itůl nahoru od $350
Stolky do návštěvny nahoru od 39
Stoly pro snídani za a nahoru
od ía 95
HAYOEN BROS 16 a Dodge ul Omaha
Zásobovací obchod ve velkém
Naproti nové polti
i
AAAAA JtA4 A AAA4
OMAHA
31 V TTTTTTTTTTTTTTT TTTTITe
Paní Maturová přijela
ío Ameriky
Předminulé úterý o t hodiné
odpolední přibyla ďo New Yorku
po parníku Kaiser Wilbelm II
pí Růžena Maturová primadoona
Národního Divadla v Praze V
přístavu byla uvítána velkovíbo
rem J Č Ď sestávajícím z paní
Melzerové Havránkové Coufalové
a Uilské Po uvítání a opatření
důležitých záležitostí odjela pí
Maturová v průvodu p Frant
Matury poštovního oficiála z Pra
by do botelu St Lomoz kdež
pro ni objednán byt pro dobu po
bytu jejího v New Yorku
Paní Maturová původní pozvá
na byla jak čtenářům našim již
známo "Českým Dělnickým Pi
veckým Sborem'' v Chicaga ke
spoluúčiokovánl ca koncertu její
pořádá v pátek ao června cbi
cagském Auditorium za sppluúčiov
kování úplného Thomasova orkest
ru Paní Maturová vyzvání to
přijala příležitosti té použili
krajané zejména České dámy i v
jinýcb osadách česko-americkýcb
Dožádali proslulou pěvkyoi o
uspořádáoí alespofi jednoho kon
čertu v každé z dotyčných osad
Paní Maturová jest zjevem velice
sympatickým a milým jednodu
chým vystupováním dobývá ti
okamžité přízni kaž Jébokdo 1 ní
přijde do styku a lze jistotou
tvrdící Že bude slaviti pravé tri
umM na umělecké tvé cest! po
Špejlených Státech a ie Čechové v
plném počtu dostaví se do koncer
tů v nichž budou rníti příležitost
poslechnout ponejprv českou pro
slutou pivkyni pí Růženu Matu
rovou
Ponejprv vystoupila pí Matu
rová v sobotu večer - v Národní
Budově v New Yorku a tica
koncertupořádaném Jednotou Če
tkých Dam O výsledku koncertu
toho sděluje se telegraficky "Svor
nosti : "New York 31 června
— Paní Maturová zpívala včera
večer v Národní Budově Návště
va byla ohromná dům úplni vy
prodán Nadšení posluebačstva
bylo veliké a hromový potlesk
znovu a znovu bouřil dvoranou
Primadoona byla nucena stále
přidávali tak 2e místo dvou písní
jež měla na programu jich zapěla
— osm Tři z nich byly sloven
aké Po koncertu pořádán velký
bankéř jenž se též vyznačoval
hojným účastenstvím a hlavni to
byly dámy jež aa slavností té
sáčaitnily Mnoho pikných řečí
bylo proaloveno a paní Maturová
byla předmětem nadšených ovací
Zůstala se společností do půl dru
bé ráno Dnes jede do Chicaga
kam přibude zítra večer v 9:30 po
Wabasb dráze"
PŘIJME SE ihned dobrá ku
chařka a pradlena v čísle 556 So
28 St Omaba Nebraska Mzda
dobrá 44 —
— V pondělí zavítal do Omany
p Karel rfibyl zámožný rolník
od Linwood Přivezl do trbu ho
vězí dobytek kterýž byl před
časem k výkrmu koupil S cenou
obdrženou byl spokojen Bylo
nám potěšením p Přibylem si
chvilku porozprávřti 1
— T steattojth stltkiih
Urai tíMint pilná 1 1 vlnit
vbortth psca Huti tt MM t ar
A j Muk čiit s v vteth lidi
19 t(dtth el firte a aa pre-tpt
vSii il slho Uklriťkt paat
tlttinat ml l epallí laíinfml
a )'trřtťmí ptitiy na Min(
iivatVmi ltvitit alfii l0ft(
tulkami aklttlt hioti)im
vlim mořft)'m hoho lořt tlí
hlava jintnovinlnt vtrho toho cd
má ku ftolcjl ocb t jakékoli inf
pliíiny Mi' ťl ekamlttě a jutl
Dtdoviia flinky jako Ut kálal
natufeinny a ooutttotiny Uleio
hork-?m tlitlm 4)
~ Krajane poiott Známý a
oblíbený hottinvc na tjté ulici
Vřdle "CreightonovkV Orphrtim"
vtaktuČný dříve tnáným Kudy
Havelkou vUstuí krajan neméně
oblíbený Louii Máchal dloube t
tý sklepník v místě saméM tlusté
zajiité le přesvědčí se lt obslu
ha u něho jest ta nrjlcpií ntboť
každý usměvavou tváří odchází
odtud spokojen Řízné pivko stá
le na Čepu a což ty doutníky a
likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeilské a chutný zákusek
stále na ruce Přátelé a známi
zajisté že zastaví se u něho "na
jednu" kdykoliv na cestě do mě
sta kolem místnosti jeho se ubírá
tt budou tí
— Máte 11 cestu do města a
jste-li znaveni zastavte se v ele
gantně zařízeném hostinci krajana
Johna M Fixy čís 1520 Dodge
ul kdež se budete moci posilnili
výborným Lempovým ležákem
aneb nejlepšími likéry víny a vů
bec vším čím vám v hostinci prvé
třídy může býti poslouženo Též
pravé imp plzefiské je stále na čepu
Navštívíte li jednou Johna M Fixu
buďte ujištěni že podruhé jinam
nepůjdete Zvláště krajané z ven
kova do Omany zavítavší budou
vždy u Johna vzorně a svědomitě
obUouženi 3 1 xtí
— Nejstarším a proto také nej-
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany ppSloupem
Krumlem aa rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou ten
přijoe podruhé zase neboť nikde
ae mu nedostane lepšího 'štoíu'ani
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
žádný ''šmejd'' nekoupí 23x4
— Od té doby co elegantně
zařízený hostinec na rohu 13 a
William ul převzali do své správy
hostinští Franci a Vávra vzrůstal
stále počet návštěvníků útulné
místnosti té a dnes možno tvrdit!
A
ze "tiospooa u hnupce' teši e
největší patronáži Čechů omaž
ských Ano 1 krajané kteříž do
Omahy častěji návštěvou zavížají
zastavují se rádi v hotinci tomto
neboť nejen že se tu sejdou vždy
a některými svými známými ale
pochutnají si též na řízném moku
Schlitzově a chutném teplém lun
či jejž mohou dostati v kterou
koliv dobu doní Hosté jsou
kromě toho oprávněni k vždy
čmtvému ifUipci '4—
JnUvni nedub
ali'M)irt nriil)iiiH Htkt tiur tílrié MVlnínt
knhfml iáliiml
Dra petra Hoboho
W atrnt noduh ijrfhto twa hrtipM !"1 ] )Ua
k iiHtmren ílntuHl a 7Ítti) })(tatHi íiuř i krv# iénint
minoraJia- tui trllir MUlnl )JiittÍl ) d U)í
Adrwujtr:
DR PETR FAHRŇEY
112114 So Iloyn Avt ' ChUago III
i Hn=rir7n n rn nrčTro
r 11 1 1 1 1 1 11111 xi 11 11 1 r 11 r~
Lácc u])rostř'C(l léta
Horké počaí Činí nutným abyste ti opatřili chladivý oiiiv
chcete-li užiti nějakého pohodl)
Miíme 'nyní v proudu velký počet zvlněních
výprodejů chladivých Icdiícli odevň
Ceny isou daleko pod jich hodnotu
NAKUPUJTE V
BOSTON STORE
CENY JSOU SNÍŽENY NA:
Živůtky prací prádlo letní spodní prádlo
zboží punčochářske' slaměné klobouky nízké
střevíce letní šnérovačky lehčí muííelíny
Mužské letní šaty za poloviční cenu
Volký výprodej
j Mužských Wckíl
i
Ceny t
Zbjlo Jt u til 100
oblek ft
$850 !
UiAW dlí Mmi svoa ni
1
Jsjii nvřilí licdartoii v tuniských jřknýrh nu iSrých
síko mýih ol leilch nabtilnutnu Inti acionu Kaíil)' obltk
na tCio hron a té ílutlovcn rit IU iipjoovřjlího střihu Jsou
důvtipně Mhífiiy a poctivě a pečlivě slolny
i 1 ymrmu' aw—v
1
J
JONH LIÍJDEH velkoobchodník lihovinami
má na skladě
výtečná stará ipM i domácí ?jia M ij a litery
zvláště ale proslulou z r 1881 0 FCAJS Taylor
Za jakost vScho zboží se ručí 5}
Teeíbn 1815 1209 Douglas ul OMAHA NEB
ilANNElt LKJUOIi JIOUSE
flutnl
na Jlho-výe h rohu 24 a X 11 1
Tel ZWi bU UJÍ AHA
Viulnt niro itíle na tiexixi NetleuM vint a líkírv a lemní doulndiv
Chutný íUiim vidy poruče Jkt jnilimtcli-rn pru jirilulé kntnrké
kofalky a vycbuduf ismoiitné Za výborouu Jnkit vioba ilxríl tt rufl
EMIL HANSEM'
— - Zubní lékař Bailey zaměst
návající českého assistenta ruSÍ
za veikerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxtoa bločku —8
— K nebezpřínému ba and
smrtelnému úrazu pfisla pí J P
Coatsová bydlící s mužem svým
ua 14 Burdette ul Sháněla
mužem avým kachny si železniční
tratě k'yi pojednou zasažena
byla pfesuiiovacím parostrojm a
ražena k zemi Nebohé ženě roz
drtila kola pravou nohu pod kole
nem i chodidlo a mimo to zlomena
jí levá ruka v lokti spůsobeoa jí
těžká rána ca rameně a Dcbtzpf i-
ně zranění vnitřní Těžce zraněná
žena dopravena nejprve do svého
obydlí později pak do nemocnice
sv Josefa kdež ji lékaři zraněnou
nohu pod kolenem oddali Stav
Coatsové jest nanejvýš nebezpeč
ný ale uzdravení její přece jest
možným
nimncuimt tíno
RIIEUMATISMU
neuralgii nastuzeninam atd
DRA RICHTERA IttUtinámf
"KOTVOVÍ"
PAIN EXPELLEÍ1
Uáoot m—fíMnfah Ikkankti ifiidttad
-l Ut(wls0'ltit
lB ICOTWVfWIN WPtOIR vrí
praksl jyifnitt mohu m
irém ffmta proirdm docílil t
40CIMI tMA
I
Iria BiHHrá(nrMri lx íiM
f 36 ZUTÍCH iS miAUEXixl {
-— Krajany naše upozorňujeme
na elegantněcařízený Boy's Home
Saloon na rohu 13 a Howard ul
v němž opět hospodaří osvědčený
český hostinský p Anton Křeček
jdete li do města aneb z města a
jste-li souženi hladem neb Žízní
zajděte si do hostince Křečkova
kdež řízným ležákem Storzovým
zaplalíte Žfzefi a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Též i o nějaký ten
říznější doušek a výborné doutníky
jest pečlivě postaráno Zi nálev
nou naleznete buď samého Toníka
aneb věrného jeho sklepníka p
Václava Najbrrga kteříž vzorné
vál obslouží Teh Ajja6
— Kouřit rádi dobrý doutník?
jestli ano tož zastavte se u Vác
DuSátka 1348 jíž 13 ul a požá
dejte o "My besť' Pří tom mů
žete si vybrati pěknou dýmku
aneb ipičku jichž má fušátko
hojnou zásobu jakož i tabák kuř
lavý lííupavý a Ivýkavý Dout ní-
níkový tabák prodává nyní libru
za 35c 27 —
JAM) A A MOL
Čeití pohrobníci a balzamovači
v čís 1335 již 13 ul
Krajané již by potřebovali slu
žeb jejich nechť jen plnou dfl
věrou na ni se obrátí oeboť do
savadní činnost jejích přesvědčila
každého že nikde lépe a tak vzor
ně za zviáiti mírné ceny obalou
žen býti nemaže Jsou připravení
na zavolání ve dne i r noci
Tel 3985 31 xtí
— Má:-li zapotřebí služeb
apolehlivého expressáka obraťte
se 1 ploou důvěrou na svého kra
jaoa Franka Břena jenž vám
rychle a zárovefl levně poslouží
Zejména ti kteříž ae hodlají stě
hovat měli by ta oa pana Dřena
obrátili nebot se nemusí obávati
Že nábytek jich bude poSkozen
Pan Břeo za správné a uspokojivé
vykonávání svěřené mu práce ručí
Ptejte se po něm buď v čía 1315
již 14 ulice aneb v hostinci
pp Francia a Vávry a — tf
— Krajaoé jíž jsou milovníci
výtečného moku Scblitzova a kte
říž se chtějí výborně pobavili mě
li by navítívíti moderně zařízený
hostinec 'u Habru' a z roh 15 a
William ul v němž vévodí zná
mý a oblíbený bostinský Karel
Chleborád Kromě toho poslou
ží vám iaramantní Čárli nejlepíí
mí doutníky likéry jakož i chut
ným zákuskem 30 — tí
Velké přízni našich krajana těiíse
zajisté dovedný náfi obuvník
JAN lArVOTV
v č 14(4 již 13 ul
kdež vykonává svědomitě a levně
vlečky cprávky obuvi Máte-li
vafii obuv rozedranou učiníte do
bře když ji zanesete p Jaootovi
kterýž oboru tvému jak náleží
rozumí V přízeň krajana se po
roučí Vás JAN JANOTA
43m'
české Rccordy
iiiřMTltílííí výrobu
11'rifef ti na í'hny nnihy fn
nniinth a gtHÍotoiih ZvliiMÍ
UHíí(ir(iu)l ba nejnoWijif a Jedl
né toho druhu &ki rnontj
Bohumíra Kryla
ni:Jzniriiir)ít'S(hn kornetltty n
:: Jlchí JettM ťitnýiM
vyhraíné českých národních
písní a duet z českých oper
IMIe ur'wirllii)l In ! rtottl veikeré
nnwyl-í f#ke punft diielta kupletf
pipérkjr a tvlftAr futt aadfhnl vaiof ky
Htintmy se zailoo na piHiUní
IlioraUiř a offire
Ed Jedlička
1359 Ar A New York City
Dcwcy & Stone Furniturc Co
1115-1117 Farnam ulice
Nábytek m nízké ceny
Laciný nábytek není vždy
Spatný aneb {patně zpracovaný
neboť my máme úplný výbčr
laciného nábytku kterýž je
krásna zpracovaný a dobře se
stavený a vydrží tak dlouho
jako nábytek nrjnákladnějsí
Dubové garnitury do ložnice
(3 kusy) se zrcadly
z franc skla po
Dubové kredence velkým zr
cadlem z francouz- ArtQ rijf
tkého tkla za JMj J)()
Dubový íatník a francouzským zrcadlem 34x30 Ain niv
krásné Supliky mlJjUU
Kombinované skříní na knihy dubová výprava Ain nn
t okrasným zrcadlem za tMulU
ZvlílUí dobrá hodnota ve v(ch árurkh niíbytkii— %l k iiejlcpSImu—
hotoveného za neJniXf ' moíné ceny
DEWEY & STONE FURN1TURE CO
Jedna cena 1115-1117 Farnnm ul Jasný počet-
8
Nakupujte
n6 likéry
M4me blavní aklad vtecb oeJIřpSU li a
Dejvytiraocliícb zib Mkíti íiAttj
Jiný obchod tibovloani) nemá ani polo
vid nallcb záaob
TI kdož to valf mohou vám Hel ža
aa likéry vina piina allivky atd vfibee
oa vit vyrobené buď doma orb V Clxlof
jeat míito O Dit
Keřalky
Jtm lednttelf rr WIJtoa Kra Hun'
Ur iiya a mnozttví Jinýcb ttoloi pro-
aiuiycb
Tytoraárína
Jtma dodtvtKlv nrotluUcb Rentold
Del Prtdo a Kiranernonr via a i v
svrchovaní neJlepMcb tlujkyck a atol
ntcbvfa v trbu 1'otfebojete li něco a
tobolo odboru dottaneta u ait
CACKLEY BROS
tfboné vina a tolol likéry
Naproti poště Tel 1148
Jedaatelépfo protlolou Buoterovou i
aamoiítooa
ORCHARI)
& WILHELM
CARPETCO
Nátytok-Kolorco a Drapoiio
t
"Od iicjlacliiřjíícli Jež Jou dohrd"
"do tipjlepsídi [ž h$y kdy zhotoveny"
MY máme nejúplněji! zásoby a lze nám nabídnout! v
každý řst hodnotu jež pro vás znamená velkou úsporu pokud
se týce ceny dála pak máte jistotu že jakou jest ta nejlrpíí
PftEJEME SI abyite ná navltívilí a vzhlédli te kolem
Jste vítáni v každé době ať jíž máte v úmyslu něco koupili
aneb ne Bude nám potěšením ukázalí vám hodnotu jež
atojf vysoko nad onou obyfejoě oznamovanou
Zdarma!
Zdarma!!
2
o
I Od 10 června 'do 10 čerienco t r
i obdrží knžd kdo koupí z $250 neb víco ko- I
g řalek vína nen likérů lulicv vybornélio vínu
min inr iwn o
tt lilitki 9
m )ni n ni
OMAHA MM J
% Ycnkovkké odkupníkjr
i SCHNEIDER & KLEIN
Kdykoliv potíbiiJta korir k j
břbu aneb k vyjtlíifca objudnojte si
jej v opJvft( iiůjřovné koni a povozo
Palaco Stablcs
ClMIteitilim aiajr
roh 1 a Davcnport ul
Kofíry Jou vybHvány a prolo
anotno v nlcb podniknouti I dtlií výlet-
Povory woíno l objednali Ul
telefonicky TFX 85T 83
BOHATÝ VÝBÉR
krásných a módních dámských klobouků
ait na tkltdl
pí Julie SieniÉkoá 1412 již 13 ul
Cbctte-ll tknulo pofldlti anb klobouk vkatnf zaldéte Jen k paní
8t#nlk8-í kM aajitté k dplné av apokoJtniMtl budu olnilouftor
V trfr klobouka Jak pro pani divky tak t pro malé dítl Jen li pln
Za viteke tbof í ae rolí Um