Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 24, 1903, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    5
i
Vv-
-- --
IIOHSKE KORUNY
Kátili Kml V Dill
TA SPDCt
VI
"Vy nyl(ie toho — toho
1'ivl'iu jako UU fcíUÍ Kru
Jclíl vl jak Uk ťloví k inAní
pot id (liboval i jk 1)1 t
ty bude kontě vojny Alt la
mál u nich domt! Ji jsem jen i
chalupy co pk je těch oalich plr
(rola a tadyhle male plijlti nt
tislý pnllin lnulo sedlákem ala
v Lupomciki je ture k tvém — "
"To jo vlik jsem ji viděla"
skočila Ca fři Zlevorka je to
k'jka jako neděláni vlečko na
nl hraje trol ae jako královna
Cátia oti mi jako ly nejvěUI
třesně uherky" Zlevorka byla
rida fa konucně hodilo i jl pro
mlaviti ptellapovila dost dlouho
"Ale pro Boha vždyť to přece
vidi jak byl i vámi l chtěl vit
co pak ta osoba nepoví i'co děli ?'
horlil Lt&favk
"Prosím vis pantito libíie jl
kdybyste vědci jak o něho ito
j( — " měkce připomněl Tonka
"Ze se Boha nebojí tohle
vlečko vidět a vědět vždyť
přece ženská!" připomněl Joza
"Kde pak taková na to hledí''
spustila zase Zlevorka "ta mi
teď jenom pomyšleni aby toho
no toho Favla juž měla Je rida
j( táta umřel byl jut hodně stárli
no teJ chce mladého Kde pak
vy pantito zníte ženské to jsou
teprve dračice jen kdybyste
viděl ty oči mi zrovna na vrchu
en jen člověka uhranout jako ta
lesní pannal"
"No no fiy abychom Zlevor
ko Bií připomněl výminkif
"vlak jsme dneskazaatali ji vlm
Že se u nis divili kam jsem se za
toulat Vy ae Toničko pěkně
vyspěte trochu na to zapomeňte
Tady budete m(t svatý pokoj'
"Ba taky juž vzpomínám do
ma od včerejlka jsem titu nevi
děla A dej vám pánbůh dobrou
noc loučila se Zlevorka
"Zlevorko přijďte si rioo dám
vám nějakou bandoru a nějaký
hadr tu vybereme co ji lim"
"Zaplať Fánbůh přijdu pan
tato přiidj a luz mějte tou ne
bohou itrpenf toť víte že je
horším švitořila Zlevorka na
síni
"K nim li taky přijďte mám
tam hromádku bandor a sám to
nepojím'' pobízel ji LaSťflvka
"Tak dobrou noc hochu dneska
1J i J J - ™ A _ X _
tak sám Kdyi se Józa vřítil
stíla Tonka u postele
"Prosím vis strejčku kam
pak si mim ehnout snad máte v
komoře místo pefinu tu mim'
pravila vlídně ale nesměle
"lnu inu ale kde pak do ko
mory po takové cestě tuhle n
pěkně lehneí na postel ji se juž v
komoře vyspím '
"A to by bylo pěkné abyste se
k vůli mně mrazil v komůreupofl
vím ustelu tuhle na zemí nebo na
peci kdybyste chtřl''
"No tak na peci vlak a te
holka vyspím jen te nesmrej
spím teď beztoho jfcko dřevo A
prosím tě nic ae naostýthej dě
lej tu jako doma ca mne nedej
jí jsem teď jako bez sebe Ta
Dětulka mi tohle neměla dělat
takhle mne nechala jako plafiku
tamhle na vrlku"
"A teď k tomu ke všemu přijdu
ji vím na krk '
"Jenom už takových lečí ncchl"
Potom zaíel a Toničkou do ko
mory
"VidfS tuhle ležela jefitě tu ta
lavice tak stojí — a teď je tam v
zemi zapadáni Kdyby tu teď
byla holka jak by tě říďa viděla
t by ti jináč přivítala než ji
Tuhle svrchnici vezmu jeden
polštář — dost mim dost apím
jako dřevo'
Kdyi byli zase ve ivětníci od-
strojil se honem a vlezl oa pec
jako mladík Ale Tonka dobře si
všimla 2a je opravdu jaki pípír
ka Nepovím ulehnuv pokřižoval le
''"leptal modlitby Siylel že
Tonka ahasnuvli klekla u postele
a modlila ae ilylel také jak
' ulehla Modlil te ale myšlénky
pletly le mu do modliteb
Tonka již spokojeně odoyino
vala kdyi Nepovím říkal li ještě
Otčeníi aby to Pánbůh tou
holkou nějak ipraviti ráčil Neří
kal slov ústy jenom v myšlén
kách mu plynula kočka vrčela mu
u nohou hodiny ťukaly a přes tu
ve starých hodinách
VII
Kdyi Veruna rino jako obyčej-
ně přiila teděl Nepovím za sta
vem a dělal jen to zvučelo Šlo
mu to jak to chodívalo neř ae
Bětulka rozstonala Zapomněl
nějak ie za druhým stavem bylo
ticho ilyielť ie i u kamen něco
děje ie nikdo tu přellapuje dvé
ře otevírá zavírí Vítal duel
čainiji t byl vleček ivěiejlí
Vrrunka dala lottvtrn ale
hnJ laraulat slila ve dvrtlch
lítala na nemírnou u kaním I na
Nepovíme hlrrf škubal Márami
vpiavkia levici tloukl billv d
tkaiiva Ani i nevšímal le
přilla
Vtrunke neviděla co a jak by
honem lekla Ipulila nu ta a attle
utírala leva'kou Tonka také
nemalá kdo o a co tu chce
Kdyi Nepovím neplestlval po
pošla ai k válu u stavu tadívala
te na tkalce Ten potvedl hlavu
a pohleděl nejprve oa Tonku
potom po )ej(m pohledu
"Vítám vis Verunko'' povídal
a usmál se "pane dneska tu mim
pomocnici jinou to je Tonička a
kraje od Ktaníila přišla včera
zrovna se Zievorkou''
"Přišla přikývla Veruna
zamlčela ae a hubeni líce ie jí
protihla "no pozdrav uis Pán
bůh třeba že se nezdáme a jsme z
přátelstva ji jsem sestra chalup
ské teď jsem už na druhý rok
vdova — anad vím povídali"
Tooka podala jí ruku a dýchala
jakoby lapala slova
"A co pak jste nechala muže dO'
ma a vydala se lama do hor? 'ptala
se Veruna ale ptala se podivně
"Ještě jsem se nevdala" skoro
tiše odpověděla Tonka
"Ne - ji myslela —''
Tooka dobře pozorovala Veru
niny oči viděla jak ji ty oči
celou přehlédly a jak divni za
mrkaly! "Přišla jste se podívat na
strejčka viďte je chudik jako
sirotek zůstal tu lim kdybych
byla nepřilla nevím co by si byl
počal" Veruna rozprávěla úlisně
a měkce
"Přišla jsem — strejček mne
tu nechal zase tak řekla Tonka
Líce jí jen jen hořelo čelo měla
staženo a učesané vlasy shrnuly se
jí níže
"Nechal n vil — itrejček — ?"
vyjekla Veruna
"Bodejť bych ai jí nenechal
když ke mni přiila co pak jsem
lidojed? Křančilka byla Bětušči
na neiiepsi Kamarádka pond ie
měiy spolu rády inad bych ji ne
rad viděl? Vždyť někoho potře
buju jsem ríd že přišla"
V líci Vcrunčině pjgkubávalo
vztekem několikrát otvírala ústa
jakoby chtěla něco říci i rukou
pohnula jakoby chtěla vykládat!
ale mlčela
ji nic' ko
"Ji nic — viďte
nočně vyhrklo
"Kdo pak vám to říká jste
hodni ie jste taky na mne pa
matovala ze mi to tu obstaráte
"Ale teď přišla jiní viďte teď
už nemusím?"
"Kdo pak to fiká co pak nevi
díte ie je Tooka ubohi že ae do
price hnát nesmí klidni povídal
Nepovím a pořád hleděl jedné
na druhou
Veruna ie sípavě zasmála
"Tak bych jako mohla chodit
díl? Ale povídala ie tu zůsta
ne — " dodala jizlivě
"No zůstane kam pak by Šla
domů nepůjde aby viděla jak ie
ten její žení jak výská i tancuje!'
i důrazem odpověděl Józa
"A já abych tady sloužila i
ona se na mne dívala jako hra
bínka"
"Co jaki hraběnka Tonička
není žádní hraběnka podívejte ie
oa ni — ale tak si Toničko
sedni — tolilr není iidní hra
benka!"
Veruna stála rozedivěua bidlo
vité tělo její ae chvfiloprsa prudce
dýchal jakoby ie chtěla rozkřik
nouti líce ie itahovalo hořelo
oči div nevyletěly
"A to bych taky neviděla!" za
jekla a letěla domů LaSťůvku
byla by mílem porazila a shodila
kopečka
"I podívejme vždyť jíte rozdi-
věli jako nějaká mladice Prosím
vil co ie vím veselého přiho
dilo?"
"Veselého?" zaimíla ae "ba
oa mou pravdu veselého! To je
vím novina! K baríckému přišla
kraje Tonka Křančilovic ale
jak přišla to je to Jen ie jděte
podívat uvidíte Iou pořád se
mni Józa zdil trochu pomalený
ale teď vidím ie není trochu ale
hodni — hodně" A jii letěla
díle
Lalťůvka patřil za ní
"I podívejme podívejme vy
ste se rozpovídala!" volal zasmiv
ie hlaaiti cupal do baríku
"Lidičky akíkaví to je vím no
vina — křičela Veruna v chalupi
ai jí v hrdle hvízdalo
Lojza Nepovím u okna ipravo-
val cepovku ataré brejle mil oa
nose iídlo v pravici Poobritil
hlavu přei brejle zadíval ae na
Verunu
"Prosím ti holka bližní!
nebo co ie to do tebe dalo inad
se nebudel vdávat anad to Józu
jui neposedlo?" chechtala se Ne-
povímka
rcknlorial
1 ' l PftATCLSKfCH KRUHO :
WTSTON Nl„ 14 trnna
Rd 'Tok Zip "! Muifm M vlm
pochlubit I nit i U dne tt t
m oslavovali íjlHé jubileum la
loltní našeho koMole Slavnotl
ie v) Jařil tnaiiitaiil tekla I
omattil illdaové budou míli a nl
llutný výtHrk Účastenství lidu
h'" 'fiji-í l rsv!Ji te 2 1 li
spolků e na alavnoiti té podllrlo
Pti přilrřuouii té lalétlm mytll
do dávných dob a vipomínám ne
milí jakých mv itařl osadníci
jim tu laiili ívlcl mladíku I
jsme musili veiti 4 bulle pšeoict
do mlýna is nul vzdáleného býtÍ5
dní na cestě neuvěřil by nim lo
Nemcloo těm mladším osadníkům
aui pochopit co se di dobrou vůlí
vše dokizat Vipomloim iak
jsem chodíval plti hory a daly
pro dopny kteréž jsem tak tou
iebni očekíval a jež byly nejvétll
mou útěchou jak k neibližšlmu
příteli jiem měl 17 mil jak jsem
chodil do Linwood kupovat gro
ccrii ka drahé peníze a jak div si
ji na hůl bral jsem ae domů jako
iv Joset do bRypta o hladu a ž(
zni Dnea bych tam netrefil
snad ani tak lehce neboť každí
píď zemi jeit ohrižena Jak
možným jeit jen takový převrat?
Dnea jest v okolí více kostelů než
bylo tenkríte (arem A kdyby ti
mladí lidé viděli nistroje 1 který
mi jsme museli pracovat zajisté
by řekli: "Tito ty si blíženi
Musím vlak přestat neboť nebylo
by tomu konce
Musím ie vím také zmínit Že
jsem si po té povodni vyjel do
města 1 mými vraníky Byli vy
stílí a proto ač jeden chromý 1
slepý a druhý kulhavý a nevidí
vzdor Ipatné cestě začali hopso
vat aby snad nebylo zoít že
kulhají Než v tom ie ivalil je
□en ao vymoiu orutiy hned za
ním a také mne přinutili k poklo
ni Vylétl jsem z buggů daleko
a utržil jsem li na Čele hlubokou
rinu takže jiem li muiel přivolat
lékaře Neřídům kofhkým ne
itilo ie nic
Dešti ui ustaly Farmefi chopí
se zase price Něco přece bude
a bude to aspofl cennější
S pozdravem J01 Kuti
IRVING Kaní 14 Června -
Rd "Pok Zíp"l S dychtivostí
toužebnou očekívím vždy ct vil
časopu a nejdříve ie divím zdali
nenijdu nějaký dopis ze zdejší
oiady Než mílokdy nějaký uhlí
dám a zdí ie jako by viem zdej
ším krajanům vyschl inkoust Až
do oyuějška měli jsme zde pra
špatné počasí Strýček můj
FrantiSek Soudek jeit tu již usa
zen 35 roků a podobného počasí
nepamatuje Každý den po 14
dní měli jsme tu velkou bouřku
r r
KuKa uiue Dyia mni tiroka mo
sty přei ni vedoucí byly itrhány
obyvatelé u vody bydlící ic museli
vystihovati Největší voda byla
dne 31 května Hezky ie ním
udělalo teprve 3 Črrvna a od té
doby je krimi Však také byl
již nejvyŠŠÍ Čai Jindy ie zde
touto dobou korná oboráví již
podruhé a letoi začíní se oboří
vat teprv ponejprv My máme
oboráno asi 2 j akrů ponejprv
Ji jsem ve alužbě u p Vojtěcha
teleného S pozdravem na vše
chny Čteníře "Pokroku Zípadu"
zůstávám Vil Aut Soudek
NEW YORK CITY ta června
Kcd "Pok Zip"! Pátrám již
dlouho po tvém krajanu p Janu
Strouhalovi kterýž býval kdysi v
Horním Uujezdě u Bystřice na
Moravi a nyní jest inaď usazen v
Oklahomi Budu mu vděčným
di li mi o tobě vědět neboť ie ho
chci zeptat na tamější poměry
rolnické Též bych Žídal kraja
ny v jiných štítech zviasté ale v
Nebrnce uiazené aby idělili mi
buď přímo aneb prostřednictvím
"Pok Zip" podrobnosti o po
měrech rolnictva o rentování fa
rem a zdali může člověk milém
začít farmařit Chci ie totiž vi
oovat rolnictví jelikož jiem mu
zvyklý a nejvíce mne těíí a pak
též proto ie vidím ie z velko
městského iivota nic nekouki
Někdy Člověk pír dollarů uletfí
pak jest ale nějaký Čai bez za
městoiní a nemi zase nic Mim
toho Jii zkušenost Přijel jsem
přímo do státu Texai Několik
měsíců jsem byl dělníkem v ole-
jámě pak jsem rok rolničil ale
poněvadž tam jeit tuze horko
znelíbilo ie mi tím ač te mni
inak dobře vedlo Na to jsem
odjel do Pittiburgu Pa kde jiem
byl opět rok dělníkem a před tře
mi týdny přijel jsem do New
Yorku kde nejsem ničím poně
vadž dotud nejsem zaměstnán
Tak a nimi strki osud po tom
boiím ivitě Potkivi níi nezdar
za nezdarem jíme zklamáni a
zase doufime v lepií budoucnost
která nám inad nikdy nenastane
Co jeit iivot? Stáli pouť nářek
bída linkot pouti S pozdravem
Ant Mikulík
care of Mn M Franci
21} E 69 St
New York City
llAl lMUUUt Nb-ltd
Tok Up NatltlWI Ittrn itát
Orrgon a musím doinati le it ml
lam Vřlíct Ubilo Ptoe jsem ho
kiilem ktáierit i dittohocO im
vidli e čvm jsem i tlt avldčil
laudfm le itálu tomu kyneskvilá
budnucnnst Navštívil jm ne
Irnuu lina třiM nitu a ml
lUČkt Irlltl podél dláhy Sjnlh
rra Piciíic ale I prohlédl jm i
důkladně ktajinuv úrodném o loll
řkv Vilimeni vjmťal ckfct}
Line Hrnton a Lincoln V
Portland mrttopoll státu panuj
čilý ruch obchodní oísledkem
toho jeit tam hojnost práce DII
nlci dostávají nudu dobrou od ll
do I4 denní Salem sídelní mě
110 aiaiu irti jko J ortisnJ oa
řece Villameite a čitá asi 40000
obyvatelů jest 10 město čisté
výstavné a nalézají se tu Ikoly
Indiánské státní loiveisita při
delny na vlny papírny a jiné ti
vody průmyslové Ruch obchod
ní est tde čilejší než kdekoliv
jinde V Albíny jel čití aii
8000 obyvatelů kvete zdařile
průmysl i obchod Jest zde při
delna na vlněné zboží velký pi
vovar a jiné závody průmyslové
Až do Eugene města o 6000
obyvatelích jeit řeka Willamette
plivnou V městě tomto jest
rozsáhlý velkoobchod grocerní
velký mlýn a banky četné jiné
obchody a závody průmyslové
honoií ae zejména krásnými avými
zahradami Podnebí ve itátu
Uregonu jeit velmi příznivé
půda výborní Ovoce jako hru
šky jablka Švestky broskve ja
hody a j daří te tam znamenití 1
jest výtečué jakosti Plenice'1
žito ječmen čočka ovei jetel
brambory dívají výbornou sklizen
Pozemky prodívají ie od 1 10 do
I20 akr a rolník může být jist Že
oa nich sklidí tolik nei na dra
hých pozemcích v Illinoíiu Iowi
Nebraice a i jiných Hitech Pod
nebí jest krásné zima skoro iidní
brambory mohou ie vybírat o no
vém roce a dobytek mí pastvu po
celý rok tak ie ie člověk nemuií
itarat o krmivo pro zimu Lesů
jeit zde vŠMde doit 1 dříví které
ie hodík účelům stavebním můie
ie velmi dobře zpeněžit Dříví
topení možno též velmi dobře
prodat drahám za velmi dobrou
cenu Jet tam ještě dost pozem
ků kteréi můie člověk ještě ob
držet jako homestead Člověk
který chce zde pracovat doitane
slušnou mzdu od ti do I5 denní
irh na výrobky farmiřiké est
velmi dobrý zvláště nyní kdy
otevřen jeit obchod 1 Orientem
1 Čínou Japanem a Filipínami
Vie co te ve itátu Oregonu urodí
ať to jest pšenice či ovoce aneb
cokoliv jiného možno prodat za
cenu dobrou Pro člověka který
chce pracovat jeit zde vůbec pole
výborné neboť může dobře žít
ježto nemusí utratit polovicí vý
dělku za palivo a druhou polovici
za led S pozdravem na čtenáře
"Pnlí 'in „ as m átn i m aiA u Ar ti
m i aty smiuiiniii no v HVIb
Jindřich Donat
Bellowi Filli Vt- 18 únon
1903
Zdrár a ŠIWhi— Dr P Fahr-
ney Lhicigo lil Milý pane:
Víš lék je nejlepší a nanejvýš di
vuplný pomíhi každému jakou
koli chorobou itíženému Jí to
iik itonai ze ickah nemohli mi
pomoci jrpei jsem vnitrné 1
nemohl pracovat Využíval jsem
tři líhve vašeho Holnka a uyní
jsem úplně vyléčen Chodím nyní
do práce a jsem zdráv a iťaoten
Rád bych veřtjnosti oznámil o
tomto obdivuhodném léku tak
aby užíváním ho mnozí mohli býti
zacnraneoi uoint věci umy i
chválí Doufám žn budete dlou
ho živ 1 v dobrém zdraví byste
mohl lidem v jich chorobách po
míhali W Lobecký Howard
Block I Dra Petra lloboko ne
lze dostali v lékárnách ale pouze
ikrze mímní jednatele nebo přímo
od vyribitele Dra Petra Fahr-
neye na 114 So Uoyoe Ave
Chicago lil
Farma na prodej!
Prodím dobře zařízenou farmu
oboášející laoakrů za výhodných
podmínek Farma tato ie nalézá
3 mil západni a půl míle leverně
od Weiton Vzděláno jest 90
akrů ostatní jsou luka a paitviny
Velká zahrada hojnoit vody a
výtečné atavby hospodářské Ce
na pod I jo Koupěchtivý nechť
se obrátí na majitele
FRANK MORAVCE
45 kj Weiton Neb
Prodám vaši farmu
a prodám Vám jinou buď
v Minneiotč Daaotách
Wisconsinu Canadi a
jinde vzdílané a ne
vzdělané pozemky od
Ij do lio a výše mírné
aplátky
Pište co chcete na
J W Clmlupaký
Z — 137 Endicott Arcadc
ST PAUL MINN
Taní L 8 ADAMS
a lvta Tim
VtM Cw4l k ftavl nM
vytttMifVk é— Trn "wll
rtl kkl I aokioM 4lSa tm n
a ékoiih UktH a „ili t— r
HiM fcfkt ťteka Vt
tm Cr4„l krt Ml tur f
l 1rt trfcMt Ilf
Mltlk lM tr McnivM m
a sr4i raM"
"Vystlrof? Injr" jnienujt rB
AiUmt tiervmiil lltv kterrt nisjl
pjil(lnyf ro((null nutii' ky
cluifotiy Jfíniku aneb Jin fpnki
tirinoc M6rte m ilouia vylíčili
a tímto lkrm této trny vlno Car
dul VyliVilo tl(c lidu klrrii
li kař Hřmotil uulravitl Proč ty
jata nrnall se unlruvovutt Jii
tnrř Vekif( Irkárnld míjí na
urwlrj lm Uhrv I'ro Jnkouko
Iiv nemoe falhitku jater a stft-v
TheiH(rdoo "Black Drauglit"
máui(vti
Stran rady listů adresy na
insfcnl tilink(l obratle ae na
Tho Iaiu Advinory Dep't Tba
Clmtlati(XK Medicín Co
Chtttauuoga Tenn
VINEo-CAnDUI
NA PRODEJI NA PRODEJ!
Dobré vlkodavy (Woif-dogs) z
čistého plemene mladé i ittré lze
obdržeti za ceny levné v Nebraaka
City Neb Dotazy české neb an
glické fodpoví ochotni obratem
pošty Tom Kaatner Ncbraika
City Neb 4axam
PRODÁ SE
velmi lacino úplné řeznické zaří
zení a tice buď v celku aneb i
jednotlivé čisti Všechno níčiní
jest nedávno nové a potud úplni
zachovalé Další vysvětlení podi
ochotně Jan Rybin ai a W til
South Omaha Neb 4513
Padoucnics křeče -Epilepsy-
Mim nejspolehlivěji! lék na
ivěti proti padoucnici a zailu
jednu láhev na zkoulku zdarma
Dokonale vyléčím každého trpící'
ho Popište nemoc udejte věk a
pošlete znimku na odpověď a
pište česky at
Dr F E GRANT
Z Ridge Bldg Kaniai City Mo
Malý&Cousin
nitiíriiť! 11
V#vIMVIIM
pokojů
ZWáSiní pozornost vínní vyboto-
votiiiii níipin a mo
„iimiitc in iiK-Mrrrf UI Aí
f VT?f f TTTTTTTTTTTVT a
Jos Yopálka
ŘEZNÍK A UZENÁft
na B a "Wllllam ul
mi 1 í4ll ttitf nptlnuli fýtiťr fhruttéhii
him h druhu Jukni I 1ulnfuh vfrn
uJIlCuiniii u Im pixJruh vtlJltM tmi %t
tíhou w duvilží a mftžnte al j olijiid
null loliifmmm Tfl A IWli
11
B
OHATSTVI
nic ttctéM nenl-ll in
liidek v nnležltťm pořádku
Scvcrova
m~ Žaludeční
dodévé chuti k jídlu hojí
řillcnl íňtiy ftezážlvnofft
řec tánét I váechay
chorohy žaludeční vAheo
porúřl nejvétilho nepři
telo lldutve tilesHoii
laboHt Ceno BOcre $1
Na prodaj v viUck Ukáraáub
w%fwrirvw#w#vs
Klevantni zařízeaý a
Uniový IIoHtiiiíM?
Tlwtnl
Frank Somerád
na rohu 16 a Wílliam ul
ftdný Metzbv ležik lUla na řepu
Pravé plreBské a pravovaretaho pl-
Tovaru t PIZDě výteni Korbelová vlna
kofalkyaty op J lepil doutníky Ttplf
zilkuaek po cel den Vsorni obsluha
TtL K2S21 FRANK SEMERAD
President
Roosevelt
praví
w 1
O Yellovstone parku:
'Taoto park jri něco rothodni
ojiíJintlílio na tomto tvciA uk v'ale
jak ji vlm Nikde a 1 v lidn
cial aemi otol k naleunl taký lín
Opravdové icmř divft pllsliipn vrm
nivMěvnlkpm kdti larovtň nrjea
scenerie pustiny alt i divokých tvorů
puku Aikoitliv! jsou udloviny jak
"Doulim le více a více natich
lidí přijde aby ocenili skutečně po
divuhodný jeho rit'
Velmi nízké ceny okružních Klika
do parku po celé léto Dovolte
atiych vím tasltl brožurku v niž
vle o tom uvedeno aneb jeíii lépe
pfijďie a promluvte ie mnou o tvé
ceiti
J B REYNOLDS City Pass Afent
150a Farnam ul Omaha
MO MORE BLUE-MONDAYS
SWlrT PRIDE
SOAP
Good in hard
water and good
in soft water
Madcby SWIFT & COMPANY
Swlřtovo Prlde mýdlo jcat nojlcpiím mýdlem Jakého lze ku praní prídla doitati
Sctřto svého prádla— nikoliv obalúy
FAUST rs PIVO V TRHU
nejlepší
čepuje žoviální nii hostinský
Tolui OtHirfióeU v NArodtií :
O clmtnf ziíkiiaok ncní u Johna nikdy nouze Krmní výteřným at- loulským tnad
mmn ohalouží vita m výli(irii5ml vluy a llkdry a Jemnml doutníky
Navřtlvlejitj a podruhé Jinam nepfildete 1
rt— x~-iPÉiii oum započalo 1 zifl
IHWnH Bros [g!Vr-
majitelé 17 a Douglas ulice
"-vinniny nimhortnl prřiiirariif pravidelný loiiřnf Ulateplaackf atrojepl
wtky InlLirnířiil krMoplMKliy MnworHílnlek nvuli:li Kiliicvlíny
Vl"1"'r~K""" P"I kolejní orkwar HUirArnt spflek aprchovl Máni tělocvik
riiiM-si illiDDIII-Ziipofnii J tm Norítflfl vHoí h nrilmrech
CHAOK %K ITUA V(J-ntrar ponkytnula tHhn(llnoiu ksMiolwnal práci
KA'l'ALO(l-KIifiintiil novy llluitrovitiir kutulog ksMiíiuu írtarma
Adrens ItOIIKHOLOH 1IU0S OMAHA SEII
ČESKÝ HOSTINEC
u místa Prahy
HOTEL PRAGUE
na rohu 13 a William ul Omaha
Člaté a pohodlní zaFíxenn' pokoje pro cestující Jakož I výUnud lokli
atrava a vzorní obsluha V hostinci obdržíte vjítuřný STO HZ Ú V LKŽÁK
niiJlopSI druhy vln a UMrli a nojjiimiiřjlií doutníky
Krajané zavítíta li do Omhy nitvítřroii ubytujte so v hotelu Tiftbu a
uřiilílte nejenom ponřz ale ísliavlto se I vscllkjfch n sníží 8
Tel M H'H O pHiwiB krHnn UiU VINCKNC J DOItKOVSkÝ
LeB-Glass-Andreescn Hardware Gomo
— -prodív ra vlkia- —
TMbtil vyríícné a mkované plechové nnčlní — Círe7an plrh
žU!rny plwh M lávové llioíí - OstnMv drát hfoblky noííiaké
íboíl oicykly rtu'hí tirsní náboje a sportovně sooz
th t llarney uKe Onwtia Sebr
HAMBURSKO-AMERICKA LINIE
MpoleěiHMtt tuto uilržiilfl rlf rok prnvlilcliifl spojení a Evropou drou
araubnrml liKltml Siijrrchlcjií Jízda i New Vorkn do llMitburkn
IxMlé odjlidjí re čtvrtek v solmtu
Hambursko-merlcká Linie lot nolsiarií N6meck Trans-Atlantlrk Par '
vebnl Hpoleřnost a vlaatnf lodi majících úhrnnou anotnnst o41JWt tun íft
těchto Jsou veliké" námořnt parníky mbrnujfcl 84 dvouíroubovýcb parolodí
kmré Lu nobodlí ccatujldcb avlásť cařlceny Jsou Takový poíet parolodi n
vlastní žádná Jiná společnost Obludně přeplavu a cen obrafte ae na
HAMBURG-AMERICAN LINF
Paroplav Spol Sev-nemeckrjho Lloydl
Po parolodích expresních nejrychlcjší jízda pfei
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
"ťríSfřapIttvnl ceny lg3fc~~~
Po Darolodfeh einresinlea a New Torku do Bremnn auj iui
- - - - — ' — Sf'U vw
Po parolodích prav dělných 1 New Yorku do Břemen „ +1000
ro parolodích ezpresiDlcn I liremeri do New Yorku 13860
Po parolodích pravidelných a Břemen do New Yorku ISflBC
JELRICHS & CO 5BroadwayNew York
_ClIlawnl 1dnat pro MpavdtW-
H CLAUSENIUS & CO tSZSZčr