Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 24, 1903, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
Ú CÍSAŘOVNA ALŽBĚTA
! l VIUim lori
Pnul intlo
"Má lelmá duhá lu
milá ntvistot Nemilosrdné '
trur thil lomu abych
oMtl nepřátel mé vLii AI
láJky bujel tlstl tiiJa lil rni
mrtvými Dnes vtiei
budovy" iatrelen Mé poslední
ilovo fcuJe Ie wm nevinen
posledním videchem mého livote
splyne tvé drahé jméno mych
rta Ufth buď i ubou má drahá
milovaná t moje vlečko n loitno
ivěli ]fli tivot posmrtný jakl
ptvoi veHm budu t i tam i
brobm milovali BuJ
trpělivá mále) oál osud Jtho
veličenstvu bude imrtmá istajena
já budu pochováo oa neznámém
mdlá ťlsmo mé mál Litt tento
budil ti důkazem l nemilosrdní
t ukrutní lidí aabili tvého vároého
tooubtoct Buď Bohem buď
Bohem v otbí aa opět shledáme!
Šiěpáo Hejduk'
S Julii Sarkadyovou točila m
dzká podzensol chodba točila ees
d( zemi celý ivétl
Pianí bylo plamem štípána
Hajduka Zoala jeho rukopia čí
tala často jeho plamo
'Pojďme poapíáma odtud" ko
ktala Julia aotva arozumiteloě
"Mualm ai poapláiti k císařovně
nechať je aebe pozdíji Jejl velí
čenstvo oařldí aby mrtvola jeho
mni byla vydána nedovolí aby i
mrtvého mně oloupili Pojďmt
Sáro Smrťové!"
"Jdu" odvětila Sára "Ala
otázkou jeat dovedeteli jiti vy
slečno VIdyť jaté tak bledá jako
byste z hrobu rátala Tu má ru
ka opřete ae o ni povedu váa
bojím ae ie oputtl váa síly a ie
zde zastaneme do rána''
Julie šarkadyova tebrala vlečku
tvou aílu aby co nejdříve byla
nahoře nad neecetnými ichody
Ale nadarmo ie namáhala
Sily brzy ji opustilyblava i tělo
ji vyitydlynohy počínaly ji trnou
ti al poeléze bezvládně a — bez
vědomí klesla Sáře Smrťové v
objeti
"To jiem chtěla!'' zaleptala
Sára Smrťová ikodolibě a pekel
ným úiklebkem
Pak pronikavě zahvízdala
Několik schoda nížeji zaskřípěl
opět zámek v železních dveřích a
ca malou chvíli stanul u Sáry
onen vojín který přinesl psaní
Štěpána Hajduka
"Vyneste tuto lehkověrnou po
šetilku I" pravila Sára Smrťová
rychle a polofila Julii do rukou
vojákových
Muz vzal omdlelou dívku oa
ruce a rychlými kroky hleděl se
dostatí po Ipatoých schodech z
podzemní chodby oa vzduch
Nahoře v domě ledivě obíle
ném zanesli Julií do úzké ná
dvorni světničky Sáry Smrťové
Zde položili ji na lůžko na tvář
položili j kapesník jedovatou te
kutinou postříkaný a dvéře za ni
zavřeli
"Ta si poleží aspoB dvě nedě
le!" pravila Sára Smrťová vojáko
vi "A mezitím se stanou mnohé
věcí"
KAPITOLA J9'
Sára Smrťová
Hodinu po té zářilo okno malé
ho ledivého domku na budínskýcb
hradbách vedoucí do ulice jas
ným světlem
V pokoji seděla u piana Citta
oděná v růžový hedvábný plálť a
brála jakousi starou dojemnou
ipaněltkou romanci
U píaoa stál Gabriel Doery v
černém vkusném obleku a pozorně
Moval hru Cittíou
Když dohrála dala se Citta do
smíchu
"Nu jsem tedy umělkyoí?" tá
zsla se hrdě vypjaváí hruď
"Padám vám k nohám sličná
Cítto Skutečně jste velikou uměl
kyoi oejvětlí jakou jsem poznal
protože hrajete rozčilujíc! úlohy i
na jevilti Života"
"Přes to musím uznali '' pokra
čovala Citta rozmarně "že doelnl
mé vystoupeni by se nebylo úplně
podařilo kdybych v vás nenašla
výtečného SDOlubráce Hleďte
čebo jest člověk schopen když
jest zamilováni Já brála úlohu
Sáry Smrťové pro gardového do
i "Doiátel jut dnes ikvtle I
ilinko má dovedete nápodobili kaldé písmo
jat jr jhíhwí y — -— — - i — r -
stojoíka Štěpána Hajduka vy pak kdo stávají se jejími rytíři"
pro jediné slíbené me poiiDeoi siai
Ute aa Dfoitvm voiákem Hababal
T - ' ' I
Nescházelo mnoho byla Dych se pffmně''
dala do smíchu když jsem vás za
Ilcznmi dveřmi spatřila v ko
tát!"
"Musil isem btfti skutečně směi
" odvětil Doery "A teď —
VAv dostanu slíbené políbení?
"Dostanete arciie dostanete"
"Cbci je hned"
"Strpěni jen strpení milý Doe
rv třítě isem ae nepobavila"
Př#ieta aí iciti něčeho ode
"Jeltě jedno psaní můj milý
Doery"
"Zase psaní?
lica by ie luiie arkilyove sedal
ttk lehce ©klamali! Tvfriplle
lite lul jménem Juliinfm a to
cUsfovni"
'Clsetovner" svolal Dony ta
ralmt "Ve tnfiit fnhnn
jlho veličenstva bylo by tsdno
nevtahovali do této Mlelitosti
Wiehala tsemle Siř pán Haj
duk bude mým Nechci vykonali
jeu polovici pláce Aao naplIMe
několik řádek jejímu veličenstvu'
"AU 11 noiiit nikdv rukopisu
- i - -— 1 —
julie Sstksdyové ani nespatřil"
"Budete ho moci boed uviOili
Postarala jsem se i o to"
"Jste opravdová kouielnice!''
prohodil Doery a úsměvem
"Ano ta láska — ta láska!"
smála se Citta
Po té Dřiatouoila ku psacímu
stolku a ukázala Doerymu list
"Toto jest psáni Julie Serkady-
Ové Stálo také několik zlatých
ale iiž tu iest Nu sedněte si a
piite co vám budu diktovati"
Doery upoalechl
Sedl si k psacímu stolku roz
rostřel před sebou psaní Julie
iirkadvové a nápodobě ieil pro
até primitivní písmo počal ptáti
co mu Citta do péra předříkávala
Citta diktovala mu toto:
'Vale Veličenstvol Má nejmi-
loativějli dobroditelkol Nemohu
soésti hanbu dnea v noci vrhnu
ae do Dunaje Prosím v hodině
své smrti na kolenou prosím vale
veliř#nstvoriřtež zachránit! mého
drahého dobrého Štěpána A mně
račíž vale veličenstvo odpustili
nemohu vlak v takové potupě díle
žiti Na důkaz Že tuto nejponí
ženěji! žádost ji posílím připojuji
jehlici i motýlem kterou jsem
dnes ráno valemu veličenstvu vza
la Požehnané ruce valebo veli
čenstva i pláčem líbajíc jsem nej
poníženěji! služebnice valebo ve
ličenstva
Julie šarkadyova'
"To je proaté a dojemné co?"
tázala se Citta
"Císařovna bude tímto psaoím
zarmoucena
"Ale nebude pro alužebnou při
lil truchlili"
"A počítala iste také s koncem
viech těchto vécí Citto? Co z toho
bode?" ' f
"Neboite se tolik o Cittu"
'Julie šarkadyova zítra se vzpa
matuje '
"Toho si též přeji"
"A pak?"
'Budu ji i největii něžoostf o-
letřovati"
"Budete tedy doma vždy Sárou
Smrťovou?"
"Ano v jistých hodinách '
"A pak?"
"Pak? lulie se buď uzdraví
anebo umře Umře lí zůstaneme
zde ae Štěpánem Hejdukem U-zdraví-li
se — svět jest veliký
Hajduk svou ženu neopustí"
'Ale Tulii Sarkadyovou také
ne až se dovi že žije"
'71l na mni Udlní Ol mně
aby Julie šarkadyova kdykoli ze
mřela"
"To ieat něco liného Citto vy
~ i _ „
pracujete s prozíravostí vojevůdce
Dovolte abych vím gratuloval'
"A vy? Vale ničemnosti chci
říci lativé vymyilenosti oejsou o
nic menlí Chcete očerniti An-
dráliho chcete odhaliti v Rakou
sku tajné spiknutí To jsou věci
odvážné pane můj neboť náro
dové zde touží jíž dávno po míru
pokoii a zbožfiují avého mocná
ře vy vlak přes to jste již způso
bil zde veliký zmatek — vil kníže
může bvti hrdý na vás oa svého
tajemníkal'
"Není nic snadnějšího než ně
koho kompromittovati"
"No no Ale to ve jest
mně lhostejno! Jsem vám zavá
zána na věky k díkům že iste
svatbu Štěpána Hajduka tak
kvostn překazil pokazil Teď
vlak jest třeba pracovali o to aby
Hejdukova nevinnost vytla na
jevo aby mne mohl navltíviti
Budete mně v tom nápornoceo
vM'te pane Doery?"
"Za jediné políbení Citto?"
ptal se Doery
"Kde jest jedno tsm je jich i
více Citta není akoupá k těm
"Děkuií Citto"
"Prosím mluvím vždy jen u-
"Co bude tímto psaoím?"
"Odnesete ie pane Doery do
ftOlfiDUlIHI w w — f — ' "
tnisním pěláckém latě bez pohnuti královského hradu a položíte je na
I - # _e__J aa
stůl v pokoji Julie Šarkadyové"
"To není lehki úloha"
"Vám těžkou není"
"Komnata Julie Šarkadyové jest
na blízku křídla císařovnina a tam
nemám právě pranic na práci"
"Takť' dodala Citta zamyileoě
"Učiníme to tedy psaním ji
nak" "Jak?"
"Znají váa buiínitf policisté?"
"Nikdy jsem nimi neměl
iiinébo styku"
"Háděte se tedy táe přitrhl -seti
pe l th budlaském a toto
ptaní li Ithlicl eJevidáte ptvalmu
tttllttlku jřjl pM' pekařte
nu U jttt U nikl na UU a
uUIrte ou tik! ntltto kd "
"Citio t vás se mstil stťevý
dateMk ťululuji vám"
"Děkuji tám ta liskivé pláni
lit proto nebuďte budoucn! lolik
upMmeý"
"A políbeni? "
"Tu et"
Citu ttmhouřili své nebtrpečot
krásné oči i osklooitli hlivu tro
chu ku plédu nistivili ústi k
políbeni
Doery uchopil eblmi rukimi
sličnou hlavu Citlmu a chvěje ae
roikjll políbil krvivě červené
tily k polibku uchystané
V tom oku tiku i věnči tabu
lili ni okno
"Hrom peklo kdo oái vyru
lujeřl" svolal Doery a přikročil k
oknu
Citla pli linčeni okna ie tara
sila a podílena utekla ie do méně
osvětleného kouta
"Ve jménu zákona otevřete vra
ta!" ozval se t věnči silný hlas
"Veliký Bolel" leptala Citta
zděleoě "Co hledají u mne Jmé
nem zákona? Snad viděli Julii
Sarkadyovou? Není možná
vždyť nebylo živé dula na ba
štách když jsem ji sem přivedla'
Pak leptala tile Doerymu:
"Vystupte s největii energii
pane Doery Nevpusťte sem ni
koho sice jsme ztraceni Strážník
který se sem chce dostali jest
cizinec ne maďař Nebojte ae
ho Je to Prottmannův Němčík!"
"Co zde chcete ve jménu záko
na?" tázal se Doery otevfev okno
před nímž stáli tři policisté
"Hledáme slečnu julii Šarkady
ovou komornou jejího veličenstva
stopy vedou sem"
"Kdo to praví?"
"Já muž zákona"
"Sem vlak nepřilla zde není''
pravil Doery energicky
"Viděl jsme ji viděl jsem ji
vlastníma očima když sem velis"
ozval se druhý strážník
"Není zde a dámu toho jména
ani neznáme'' pravil Doery znova
"Otevřte dvéře panel" obořil
se na Doeryho prvějií strážník
"Mějte rozum příteli Kdyby
zde ona dáma byla proč bychom
ji oedoprovodili domů Snad tu
nejsme lidožrouti? Kdo vás poslal
pro ní?"
"Jeho excellence pan vrchní
hofmintr Její veličenstvo velice
si oblíbila tuto komornou a hiedá
ji"
"Bezpochyby se někde baví"
"Jen nás račte vpustiti" 4
"Slylte policisto" zvolal Doe
ry předstíraje bněv "slyšel jste
již někdy o jeho excellenci knížeti
Metteruíchovi?"
"Jakž bych neslyielt Byl mi
nistrem ve Vídni1'
"Ano a já jsem vyslanec tohoto
excellencpána pří dvoře Pravím
vám že v tomto domě není žádné
Julie šarkadyové tomu věřte a
dobrou noc!"
Doery zavřel prudce okno
"Tomu musíme uvěřili)" pravili
policisté jednohlasně Jeden pak
dodal že se tedy snad mýlil a že
neoděl dobře že Julie Šarkady
ova do ledivého domku vstoupila
Strážníci odstoupili od okna
Doery pak sáhl po klobouku aby
odešel
Nežli vlak odeiel pravil rozmr
zele Ciltě:
"Drahá Citto mějte se na po
zoru někdo třetí mimo nás ví
též že Julie Šarkadyova sem
vstoupil! '
"Postarám se o to aby ji nena
šli jenom odevzdejte ráno Juliino
pssof i s jehlici některému strážní
kovi Pak ji nebudou víre u mne
hledali"
Doery potřásl Vřele rukou Cit
linou
"Jakému rozčilení se vydáváte
pro Štěpáoa Hajduka" pravil
Doéry i výmluvným pohledem
"A jsou na světě onačejK lidé
než Štěpán Hajduk kteří by rádi
složili svá srdce i své jrněn! u
vašich nohou spanilá Citto!''
"Věřím vám Doery" vzdychla
si Citta přivinuvši ae k němu
"ale když ardce Cittino miluje
opravdové jen Štěpána Hajduka!"
Doery použil vhodné příleži
tosti a vtiskl na rty Cittiny vřelý
polibek
"Vy faleiníkul" usmála se Cit
ta pustila druha oa ulici —
KAPITODA ao
Co M éil itilo f HiJJuktra
"Mudrc Uherska" jakž nazý
vali Frantitka Deáka aedél za
hloubán v práci u aěbo stolku
když Michael Horváth biskup t
vyhoanatví se navrátivší k němu
zavítal
Michael Horváth pozdravil pří
tele tichým stisknutím ruky
"Co se stalo Michaeli?" ptal se
starý Deák
"Dějí ae neslýchané věci" od
větil biakup vážně
"Snad nevstal Prottmann opět
f mrtvých?'
"Z ciziny a aice z Paříže kají
nám zrádu Kníže Metternícb ne
odpočívá rád by se dostal znova
k moci bolí ho že musil t Vídně
tak choulostivým způsobem utéci
"Ať j sý kitlli fén
namáhá!" Itkl Deák lhostejně
"Meitrraichovr pikle ittmuil l
ineprtkftjitvitl bkpká intlmti
Cítil jeat twiste vlnu pikle
Celila sem docbáiejltl ntttoheu
jíl nám uškodili"
"Tiké jsem si to il potud my
sUl"
"Atodá'!?"
"Kánojeem sl)lel Ie nelepl(
ho plltele nall vlci při dvoře ir
dovelio ditloialka SMěpsna
duka rit kli pléd několiki dav"
"Nnl roolná!" svolil Deák
tiraleně
"Ano tt lemu ta bebtaií ho
v Zikmundově kapli u oltále
kd)l konala ie jeho ivitbi"
'To jsou báchorkj milý pane
biskupe Nedovedu a sol %l ne
troufám tomu uvtiiti"
"A plece je to privdi 1 doelnl
časopisy ie jíl o tom rotrptily"
"A co plil?"
"Ze nevěsti Štěpána Hajduka
komorná jejího veličenstva ze
soultlitvl nad zatCením svého že
nicha pled aCatkem vrhla ie do
Dunaje"
Deák vzal do rukou časopis oa
stole Iržlcl a vyhledal li onu
zprávu
Stáhl boěvivě obočí když četl
o podezřeni jež na Hejdukovi
lpělo
"Něco musíme vykonali" pa
vil po chvíli mezi tím co biskup
přecházel po pokoji
"Aoo Jdu právě k jeho veli
čenstvu poděkovat ae za milost"
pravil biskup Horváth "Pojď se
mnou a může! při tom nejmilosti
vějlímu králi nalétnu nevinu Hej
dukovu o níž jsme oba přezvěd
čeni vylíčiti"
"Půjdel hned biskupská mi
losti?" "Ihned Slova díků nelze od
kládali" Císař přijal oba vlídně a milo
stivě Když Deák ae zmínil o tom že
pevně jest přesvědčen o naprosté
oevinnosti Hejdukově který jsa
rodem Srbdojista vždy s národem
svým byl císaři a nejvylllmu rodu
jako ostatní Slované v řlli nejvěr-
nějiím poddaným usmál se clsat
a pravil:
"V té záležitosti jsem již nařídil
vyletřováoí a domnívám se že
stal ae zde patrně osudný omyl
nebo nedorozuměni Vyšetřová
ním se zjisti je-li oevinen a pak
budou jeho žalobci náležitě po
trestáni"
Po té císař pokynul hlavou a
tile srszil ostruhy jako míval ve
zvyku vždy když audieoce byla
akončena
Deák znal již tento zvyk císařův
a a hlubokými poklonami s disku-
pem odeiel
Z královského hradu budíoské-
ho spěchal zatím pobočník císsřlv
do Nové budovy rozkizem jeho
veličenstva aby Hajduk byl ihoeé
proputtěo na svobodu a dalSI vy
letřováoí aby bylo zaitaveno
Kozkaz z nejvylilho místa vtbu-
dil v nevlídných zděch Nové bu
dovy nemalé překvapení
Štěpán Hajduk byl ihoed z vě
zeni vyveden úředník adělii a ním
rozkaz ieho veličeoitva Po té v
kočáře pobočníkově opoultěl vě-
zení
Cestou mezitím co kočár ujížděl
do hradu překvapil pobočník
mladého gardového důstojníka tě
mito slovy:
"Jeho císařské a královské veli
čenstvo ráčil před půl hodinou
podepsali vale jmenování nadporučíkem"
"Milost jeho veličenstva mne
velice dojímá a pozornost' jeho
nutí mi slzy do očí" odpověděl
Hajduk
"Trpěl jste nevinně'
"Několik dní Ale byl bych i
celá léta sneil žalářování protože
jsem byl přesvědčen že trpím no
vinně že pravda vždy vítěz!
Moje nevinnost dříve či později
byla by vyila na jevo"
"Netro'1 iste ledy pro své
zatčeni?"
"Že jsem byl zatčen nikoli
Ale tím více pálil má fiadra ř al nad
mou nevěstou Odvedli mne od
chudinky u oitáře viděl jssm jak
klesá zoufale oa smrt bledá Jen
o ni jsem měl úzkosti Ale i oos
zapomene těchto několik strasti
plných i o ? Kde est? Viděl Iste
ji excellenci?"
Pobočník byl v nemalých roz
pacích
Doslechu se i oa že Julie bar-
kadyova se vrhla do Dunaje a o
svém úmyslu vlastnoručně psala
císařovně ale po dobrých zprá
vách nechtěl mu hrozné toto ne
štěstí zvěstovali
Váhal chvíli a obratně vyhnul
ae odpovědi
Na bradě budíoskéra lei Hajduk
předevllm k alyleni jeho veličen
stva aby poděkoval za prokázané
milosti nik teprve spěchal k
příbytku Julie Šarkadyové aby
truchlíc! nevěstu na praa přivinul
Pokoj luliin byl uzamčen
Na chodbě přicházela mu vrchní
komorná vstříc
"Prosím vás neračte věděli
kde jeat julie Šarkadyova? Je-li
anad v komnatách jejího veličen
stva račte jí poleptali že jsem se
vtáld IttUtl potufil pustili sni
m ivebe la
Vrchní komotoijtl teila lot l
llluki sklopní tíi ?tpi
tich peiitiávili hrála li I ktsj
kovfm lemem tánltky
Štěpán llijJuk udiveni ie !
Jivsl
"Ale iltčao jak podivní ti
počínáte" ptivil potUteje bil
vou "Srtsd li nemyslíte Ie tm
vinen? e jtem byl usvědio i
činů lpatB}'th a nečestných?"
"Nikoli pine nidpotutlku le
tí u netřllm" puviU vrchol ko
moirá
"to! víte ií Ée jsem byl pový
len?''
"My víme e co ae v tomto
hrtdě děje
"Pak tedy také vile kde je
Julie?'
"To nevím pine niJporueiku
"že nevíte?'' divil ie Hajduk
"Vždyť iste a! posud vidy dlely
spolu ve vnitřních síních"
"Aoo dlely jsme vidy spolu
"A?"
"Teď vlik již nikoli"
"Col Julie odella?"
"Udella" odvětila váhavě vrch
ol komorná
"Slečno jak amutně mně to
pravíte hleve valem oku zaleskla
ae alzal Povězte mě prosím vás
co se tu stalo? Kam odella Julie?
Jsem hrozně znepokojen mám
zlé myilénky tuMm néco Hrozného"
"Nevím kam lla"
"Nezmínila ae o tom?"
"Aoo napsala to"
"Komu?"
'Cíaařovně"
"Císařovně?" děsil se Hajduk
vleček bez sebe
"Buďte silný pane nadporuči
ku sdělím a vámi atrainou zprávu
Nale dobrá milá Julie"
"Umřela!" zvolal důstojolk bo
lestně
"Tak iest pane nadporučíku
Julie Šarkadyova má milá přítel
kyně utopila se včera v noci v
Dunaji"
Štěpán Hajduk atanul chvíli
ztrnule jakoby ochromen
Pohlížel upřeně bez pohnuti
před sebe bylo mu tak jakoby
brdlo a prsa tisíceré ruce mu sví
raly na rtech alova mu umřela z
hrdla nevycházel mu žádný zvuk
Když se vzpamatoval řinuly
mu z oči alzy a zastřel si v hlasi
tém pláči tváře rukama
"Oh já nelťastnJk Ob mne
nebohého!" volal hořce naříkaje
"Mi drahá krásná Julie mi dra
há milovaná růžičko kde jsi?
Slečno prosím vás pro vle co je
vám svato zaveďte mne k rakvi
luliině vždyť víte vlečko jen
mne tam zaveďte tměte já budu
ilen budu velice lilen"
"Milý pane Hejduku" odpově
děla vrchní komorní "ráda bych
vái zavedla k jejl rakvi ale ubohá
Julie žádné nemá Nenalli ji po
aud ač uma císařovna poručila jí
v Dunaji hledali"
"Půjdu ji bledati též!" zvolal
Hajduk "Půjdu a musím ji na-
léztil Dunaj nemůže ai jejl tělo
podrželi Dunaj mně ji vydá!"
Hajduk chtěl spěchali k nábřeží
Na hradních schodech volal za
ním zámecký kapitán:
"Na slovíčko paoe nadporu
člkul"
"Prosím" odvětil Hajduk i
obrátil se
"Odhalil jsem olklivé věci o
nichž vlak nechci podávat! hoed
zprávu jeho veličenatvu Jest
zde v Budín! Gabriel Dotry
tajemník knížete Metternicha do
chází do nízkého domku na ba
Itách myslím že je to číslo čtyři
cet dva Bude vám snad zadosti
učiněním vyhledáte-Ii ho a mým
jménem ho upozorníte aby bez
hluku a deoápadně ihned město
toto opustil
"Gabriel Doery?" řekl Hajduk
zamyileoě "Ach toho muže znám
dobře velice dobřel"
"Ten měl ruce v tom že jste
byl zatčen Přemozte svůj žal
vojíni musí vytrpěli mnoho hořko
sti a útrap aoiž by slzeli Jděte
vyhledejte Gabriela Doeryho a
pak teprve pátrejte po mrtvole své
nevěsty"
"Nejsem mstyžádostivé povahy
ale přece mně lahodí že budu mu
moci já oznámili vaše vypovězeni
Děkuji vám za tuto pozornost
ptoe kapiláoe Rozkaz vál vyko
nám ihned"
Zámecký hejtmao potřás! přá
telaky pravici Štěpána Hajduka
"Oddejte ae do vůle boži pine
kamaráde Julie Šarkadyova ze
mřela kdož ví proč aetak rouailo
atáti? Kdož vl o vás jeltě u
dvora očekává když cíř i císa
řovna jsou vám tak milostivě na
kloněni?" "Miloval jsem Julii Sarkadyo
vou oeamírně pane kapitáne
Nedosažitelné touhy moe netrápí
nikdy jsem nepomýšlel oa sňatek
a některou urozenou dámou"
"Vždyť nic neříkám milý nad
poručíku Pochovejte jen hezky
svou zbožUovaoou čas jeat výbor
ný lékař dovede vyléčit! i nejpal
čivěji! dulevnf zármutek"
Oba vojíni ae rozelli
Hajduk ubíral ae k baltáro hle
dal dům číslo 42
Fokrm&rrtVbiid
0-0'0-0''0-
riadUárne ttplsol Ul '" Mplv
tlfih pllsISVB SI Bsjnilll cen ti
7i l 00 depnvlme vál ni upressolih pifolodlih dt
Himbutiu Ilremeo KoUtrdamu a aa ílylhodnevou kaldo
denal ptáci 0 podrobaesil dopili si
EMIL KISS fc CO
16HSuffolk St NewYorlr
léky
Scveriiv
Balsant
pro plíce
Jlaty lek proti
knilu rtAUtuzcnf chrnptivtv
ati zAnčtu priiduSťk a plic
chfiiKC lAhkrtu bolestem v
krku a všem chorobám plic
Cena 28 a 60 ceatl
Sever uv
Ole] sv
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Gotlmrdn g
vidy uleví bolesti rcvtnn- 5
tismua ncurnljfii uuy 2?
vytnknutiny dmi přemoze- J
ní a všechny záněty O
Cesia SO owetA O
O
Severův
Krvečistitel
o
o
o
o
o
o
A
$ vyléčí všechny krevní a kožní nemoce křtíce vředy
© nádory rfižl slaný tok zvětšené žlázy
§ a všechny syfilistlcké nemoce
CJSIOVA I100
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o Severův
§ životní
g Balsám
Q upravuje zažívání povzbu-
0% zujp chuť k jídlu přemáhá
}ř zácpu bolesti hln vy a všech-
V nuslnbosť Hodí se zvláítž
P pro lidi staré a slátá
O
o
Cena 78 eeatA
Severův
Silitel
o
o
o
o
ledvin a jater g
přivádí tyto orgány k pra- O
vidclné práci lící překrveni Q
krvavé moření písek řeza v-
ku zánřt ledvin žloutenku
a katarrh mechýře 2
O
Ceno 75c a f 128
1
0
%%%%%%%% % % fi t 1
TfiC TMTW V velko-1 maloobchodník
JVM sVUsCaC X UHOYINAMI-©-
má na skladě
výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor
tované a kentucké kořalky a likéry
Ruíí že zboží Jest také Jak o něm tvrdl jinak se penise vrátí
f TELEFON 38
2508 l Stnet SOUTH OMAHA
A
Fríck h um Ca
-Vel obchodníci a ImportéřlO
LíHoyiisr a lik]é3hxt
Sástnpclfirnjri L Klrscht 8rf Frleli ertz
Tel 644— 1001 Faraa ulM Omaha
Fred Krug Browing Co
OMAHA NEBRASKA
N tři tu í vzorný pivotnr"
"Vatl xxejlepěi druh lež&k"u
Ctolat ev Sactzav teledé v oudJcécia sv -r laulwlelv
"Vjrio-VTa- kaMému ev £JÍ3é Ko xipfdl4l
ZÍSADTi 3eJleiU ttiAtei-iá! a ufjipí( technická dovednost
Tellká pečlivost a etahoduí epatrae!
SiE HIAIIAi Cspokolltl ebecenstve
XAÍE 0X£!f A Htale se sváUnJíd Mu
Dopisy go ochotné vyřizují dle přání
Met
s mm
mwg Cd
Staří a spololilivl slétcioi
~-?VíH s lahvojí rýtorné plvoř
Teleíon 119 r- OMAHA NEBR
Pro stůl
Ti kdoi dovedou ocenili výborné stolní nápoj
oblíbí si tajisté nale "GOLD TOF' lahvové pivo
Jeat lehké perlici ae i f íxné Jako jeat zdravé jeat I
chutné Vyrobeno jeat ( oejleptíbo chmele vybrané
ho jeCmene Cistě vody — neníť v nim ani jediné přísa
dy jel by byla Ikodlivi neb nezdravá Nenf to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno i oejleplícb
ti ktefli je jednou okusili stali rádnými naiimi
zákazníky
Dodává ae v bednách a lice v lahvích kvarto
vých neb paintových Objednejte ai n avého obchod
níka aneb telefonem— Tel Oaaaha 134a So Omaha 8
JETTEH EEE™ CO t$ t M TÍM JiTO
SOUTH OMAHA NEB
"-