Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 24, 1903, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ! Zi: SOUTH OMAHY
:
— Jíte li tiýiff ni liml nu
ti n v otxhol t J J MiK
tio til i nlia 14 a U ul kietf vim
vi ty 01 hutni potloulf vfircnfmí
ihlulivýini nipuji jakol i imrili
nou Ml sklidí Vil Irxlmnl
ťetitvé iliulii pttivarotné ovoce
lukiovtnky 4Uull pot trhy trmnl
doutníky tahtk fcntlavf Ivfkivj
lit I lAupivý Milý {! vrltnfm
notitem i ohsiarivl Ml jnjiin
u nřpolrlilívlltl společností
Krajané f inl dohle lidyl v kli
dím ohledu obráti na Malého
kletý t vlJjř VgOfol OtillOllM Rt
— Kdo je milovníkem hry ml
(nit lépa nepobaví fiko kdyl
plijdi podivit i ni liry které
odbavili budou pfíltl nedtMi
18 Ccrvni ilee jedna dopoledne
na 10 Miiiomi lvi druhá vt
1:30 hod odpv Jelterovém parku
Odpolední hri bude hlavné ují
mívá tlm la Kotírův Klub
lávající témef te umých krajino
aápaaili bude o pcnílitou cenu te
louth-omilskými hráči ktelltise
jsou 11111! Němci Amerikáni —
Není pochyby le v obou přípa
dech Koterňv Klub te zápasu
vyjde vítězné
— Jeden I neilépo íafísených
grocerních obchodu vlastni
BOH HORÁČEK
v čli aoo8— aoro Q ul
Zde obdržíte iboží vidy čerstvé 1
té nejlepíl jakosti Na sklidí
velké zásoby mouky a vSeho druhu
krmiva Vzorná obsluha a svláStě
milé zacházeni 1 odkupníky získa
ly tomuto obchodu tik obrovskou
přízefl obecenstva 47— im
— Pan Aug Papež chvalně
známý majitel Metropolitan Hote
telu na 37 a Lul rozhodl se
před časem Že postaví na tvém
pozemku na 15 a L ul přkoou
zdínou dvoupatrovou budovu Za
tlm účelem nechal pozemek ten
irovnati avlak nyní když Papež
se přesvÉdíil jak ohromného ná
kladu postaveni budovy té by vy
žadovalo upustil od ayého támřru
a vyčká prý raději doby příhod
nější — - Se zdárným úspéchem vede
grocerní obchod svůj
FRANK ŠIMON
v čís not— ar a Q ul
který vždy pečlivé přihlíží k tomu
aby avé příznivce jak náleží ob
sloužil Za tím účelem drží na
sklad' zboží pouze první třídy a
po celém mřstě tak výtečné zboží
výhodněji nekoupíte Koupíte-li u
Šimona jednou přijdete po druhé
zase 47— im
— Celou příítí tobolu budou
ve výprodeji v českém obchodí J
V Vacka na 34 a N ul nejjem
něji í a nejfajnověji! slaměné klo
bouky kteréž jsou obyčejně pro
dávány za 50c 75c $100 Jti50
až Jaonj ve výprodeji tom za
35c kus
— LctoSní deštivé počasí na
tropilo zajisté mnoho ikod na
majetkách a tu mnohý z vás bude
potřebovat buď stavení tvé nad
zvednout! aneb na lepKÍ místo je
přestěhovat! V každém případě
obraťte te vlak na krajana
JOSEFA ŠRUkA
na 19 a W ul který jet zkušený
a osvědčený již stíhovač domů
Jelikož již dlouhá léta řemeslem
tímto se zaměstnává ručí v každém
ohledu za práce mu svěřené Uči
nili dobře když se na něho co
nejdříve obrátíte 45xtm
— Vt itřcdti odpoledne ulože
ny byly k věčnému odpočinku na
hřbitově v Albrtaht tělesné pori
statky nelťastného krajana Jana
Zavřela Pohřbu lůíistnilo se
hojně přátel a příbuzných za
rmoucené rodiny
— Thompson-Houston lileelric
Ligbt Co číuí přípravy k zavedení
elektrického světla do východní
části města k velké potčSc obyvi
tělo v oné části města usazených
— Nejlépe zařízený obchod
řeznický a uzenářský vlastní
JOSEF ZELENÝ
na ai a S ul v South Omaza V
obchodě jeho naleznete vždy velký
výběr vleho druhu čerstvého vyteč
Dého masa Uzenářské zboží jeho
těll se té nejlepíl pověsti Není Uké
divu neboť jako jest pan Zelený
osvědčený mistr řeznický tak i p
I vlfk který pro něho uzenářské
zboží vyrábí nemá tobě rovna
— Minulý týden ' během pěti
dna dopraveno do trhu louth
omažského celkem a 100 želexnič
nlcb kar dobytka a tice 11 ao kar
dobytka hovězího 534 káry prasat
a ostatní káry obsahovaly ovce a
koně V jatkách pracuje aa plný
čas v některých odborech i přes
čas a v neděli skoro celý den po
rážen byl hovězí dobytek v jatkách
Swiítovýcb a v jatkách Cudahyho
opět prasata Va vlech odborech
práca ve vlech jatkách jeat velký
nedostatek dřlDlkú
— Dříví vápno cement plast
' itd výhodní koupíte 11 Crosby
Kopietz-Casey Co Mají též velké
výběr viecb druha uhlí Zkustý
- innLn wlUnu i Alt
M uuusif mvvmvi vmwu w-
brotou zboží Úřadovna jest na
Ntalici mezi 34 a 35 v Johnro
nově pozemkové úřadovně 6—
llmno Kuru ll iirc (t
I oj sv 14 ul v Sotiih llwitf
ni aa skla II hojnjf vjMer nAt t
ku hohmn lumm a pod 7 bolí
prodává i 11 hotovi nebo ul
hodné splátky Výborné rholl
vietnt obsluha 14—
- Klf(tininl a pohodlně nll
ibj? hostinec vlastni i
Jati (VrvritJ
pi rokti io a Q ul v So Unitu
film Mrltn Irlák stáli ni tepu
NrjlrpM vlní likéry a Joiitnlky
Mimo to ml tu sklad hniné láao-i
hy vfttf ných koNIrk které pro-j
dává levněji nrl kde jinde Jdrta-j
li kolrmnropotiiřftie ta v hostinci
lom (istivili neboť tam najdete
vidy pčknou společnost a Ccrveoý
vát vidy ochotni obslouží
— Krajsné jit potřebují dobrou
práci aubiřikou nechť ta obrátil
důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dri Uailtyho jrhol úle-
lovná nilétá ta v j poschodí
Psutou lilocku Omaha 8 —
— Proč kupujrte latstvo v ne
zodpovědných obchodech a vydá
váte se v nebetpečí Že koupili
chatrné zboží kdyl matete jiti do
Nebraska Shoe & Clothiog House
na rohu 3 a N ul a obdrželi
zboží spolehlivé laciněji než velel
kdekoliv jinde Bedřich Dienstbier
jest v tomto obchodu a bude mu
potěšením ukázat! vám vle nač se
budete chtít podívali
Vzorně zařízený a hojně zá
sobený hostinec vlastní
Jan Ilartofl
na sev záp rohu 20 a Q ul
Vždy čerstvé pivo na čepu nej-
lepSí vína a likéry a nejjcmnčjSí
doutníky Rovněž i chutný zá
kusek jest u Bartoně k dostání
Zajděte k BartoRovi jednou a ru
číme vám za to že podruhé při
jdete k němu opět I7xtm
— V sobotu večer pfiSel pošt-
mister Etter k vážnému zranění
Čekal na rohu 16 a Iloward ul v
Omaze na pouliční káru jedoucí
do Soutb Omahy když pojednou
sražen byl k zemi koněm zapřa
ženým do kočárku v němž seděly
dvě ženy Kap Etter byl značně
pohmožděn Byl dopraven v povo
ze do obydlí svého na 35 a E ul
v South Omaze kdež ae mu do
stalo lékařského oSetření
— Velké přízni krajana těif te
J G VOSAXEK
chvalně známý hostinský na ai a
S ul Má stále na čepu čerstvé
pivo a také chutný zákusek jest
vždy po ruce Na skladě má hojné
zásoby výtečných kořalek vín a
likérů Nyní zase obdržel nové
zásoby tich nejlepiích kořalnk
které velmi levně prodává Ne)
koupíte jinde zeptejte te u něho
na ceny 45x01
— V lobotu polapil policista
Elsíelder blíže jatek Cudahyho
Thomase Groina obviněného z
postřelení Kichsrda Landona u
jezera Preii předminulou neděli
Grogan byl uvězněn a jest obžalo
ván ze střelby 1 úmyslem zabití
Stav Landonův jest posud nebez
pečný avlak ttává naděje na jeho
uzdravení
— KAT PODP SOKOL oslaví
důstojným sposobem toleté své
trvání v neděli dne tg července
v síni p J W Hrocha Odpole
dne uspořádán bude ikvélý kon
cert při němž účinkovali budou
mladí Kutdíkové Havlíčkové 1
slč Staza Janečkova Program je
bohatý a vybraný Večer skončena
bude sUvnost taneční zábavou
Vstupné do koncertu i taneční zá
bavy obnálí pouze 2 jc pro osobu
- KRAJANÉ když zavítáte do
South Omahy a budete aí přáti
prohlédnout! zdojSÍ jatky obraťte
se na starého hostinského
VÁCLAVA 1HHKLKU
v č 2701 y ul
na západ konci mostu kde ae vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co nejvzorněji
VAC D1BELKA maj zkulený
hostinský tatí
— Nemilého uvítání doatilo 10
v pátek večer elektriku Henry
Swartzovi kterýž přijel do South
Omahy ze západu Na nádraží
oslovil jej černoch Ed Smíth 1
doporučoval Swartzovi jistý hotel
Když ale Swartz sdělil Smitbovi
li má hotel Již vybraný a Že ai ne
přeje žádné pomoci dopálil se
čerooch tou měrou že po výměně
několika jeltě slov uchopil klacek
a třikráte jím Swartze udeřil Hor
kokrevný černoch byl zatčen uvěz
něn a bude přísně potrestán
— V ecnotu odpoledne vypra
ven byl ze So Omahy do Chicaga
po dráze Northwestern vlak le
stávjící z padesáti vozfl nalože
ných výrobky zdejiích nakládáren
— Dramatický a pěvecký odbor
omažského Sokola sehraje v ne
děli 5 července večer v líní Ko
těrově na 30 a Q ul ve prospěch
zdejlí Matice Školské "české
Amazooky" Žertovnou hru se
zpěvy a tanci od J K Tyla Za
čátek určitě v S hod večer Vstup
né osoba 3jc dítky 13c — Jak ae
dovídáme chce se divadelní odbor
Sokola touto hrou odvděčiti čá
stečně pí Růženě Dlsikové která
1 chvályhodnou ochotou po dlouhá
již léta divadelním odborem spo-luúčinkovala
— H(ve tul koupíte íJa 11
řl ptnllMnoHt Velké lán y
Aplnl nového iboll HlUnlhn lil
mho ♦podnlhtí ptá lis a vfihcc
virlm co v obor Mnta spadá do
obchodu rl vlátnt
jOltriTtRM
v ř 1014 — m J
Pin &tthi uLlod trn lidi d UI
il (11 a viomfm jednáním stál
hojnost novdh pllinivrft ntťyM
Má tři na sklad! telký vjběr
ktáiaýc h o! luft I velmi vkusně
Uvn lítmijB 11 kdol )r !nou
i f ít! Lo:i dvii m it
nikdi tik dubré iboll v)'hodněji
nekoupíte 47 — tni
l NAitHO MtSTA
Nál výprodej oblek Q jrit
pledmftrm roshovora v městě
Mdlete abdrteti pěkné obleky po
fSoo lepil po #7 50 a avláltě
dobré po liooo V pálek a v
sobot j jest zvláltní výprodej mul
ských svrchních kalhot lepil druh
po 50c obyčejné kalhoty avrchní
po 15c v Guirmtee Clothing
Co- 1519-1411 Douglai ul Pře
jete li ai lby vás obsloutil český
prodavač poptejte li po p Franku
čeroém
— Pan Josef Dvořák rolník od
Pender Thurston Co Neb kte
rýt ai jel prohlédnouti pozemky
kolem Bolivar Polk Co Mo-
zastavil ao u nás na zpáteční cestě
k domovu a sdělil 1 námi že si
tam zakoupil farmu Líbí ae mu
v Bolivar znamenitě Pozemky
tamní jsou prý velice zanedbané a
potřebují prý aby le jich ujala
pilná ruka českého rolníka
— Zedník Ray Scholbein za
městnaný aa vládní budově přiSel
minulou středu ráno k vážnému
úrazu Nešťastnou náhodou padl
mu na levé chodidlo balvan vážící
asi 1600 a rozdrtil mu několik
kostí Po odstranění balvanu z
chodidla dopraven byl Scholbein
policejní ambulancí do domova
ivého ve VVilnut Hill kdež le mu
dostalo lékařského oSetření
— Včera zaskočili k nám na
okamžik milý přítel a jednatel
nás p Vác Blatný hostinský z
Bruna a Ivakr jeho pan Frank
Křiž kterýž v minulých dnech vy
koupil od p Blatného obchod
oábytkový a hospodářskými stroji
Sdělili 1 námi že minulou neděli
pohřben byl na katolickém hřbi
tově v Appleton starý osadník
Anton Sonka jenž po řadu let
usazen byl západně od Bruna
Minulou středu večer se prý ne
šťastnou náhodou postřelil a to
tak nebezpečně že v pátek v 11
hoJ dopoledoe vzdor velkeré po
moci lékařské zranění tvému pod
lehl Zanechal po tobě manželku
a asi ta dítek
— Minulou sobotu zavítal do
Omahy p Anton Ohnoutka zá
možný rolník od Westun Neb t
nemocnou tvou choti Pí Ohnout
ková byla po delší či již churava
a k ridě lékařově odhodlala te pod
stoupili operici V neděli odpo
ledne doprovodil pan Ohnoutka
choť tvou do nemocnice sv Josefa
a v pondělí již o 8 hodině ranní
zahájil dr Jones na ní operaci
jež trvala plné dvě hodiny Lékař
vyňal jí Z těla 4 1 žlučový kím-n a
projevil naději že se pí Ohnout
ková během 14 dna uzdraví Pan
Ohnoutka zdrží m v Omaze asi
do pátku načež odjede domů na
několik dní Potom přijede li do
Omihy pro tvou milou choť zajisté
již úplně uzdravenou
— V pátek ve 245 hod odpo
ledne vznikl t neznámé dosud
příčiny oheň v severním konci
pátého poschodí cihelné budovy
v níž nalézají le skladiště Ricine
Wigon and drníce Co a Avery
Mauuíacturing Co Budova ta čell
na viadukt 10 ul Oltefl šířil te
úžasnou rychlostí a v brzku ocitlo
se v plamenech celé páté poscho
dí Když přivolání hasiči doita
vili se k požáru šlehaly mohutné
plameny již střechou a okny na
severu! a jižní straně Několikráte
se zdálo že celá budova i te záso
bami bude úplně zničena avlak
úspělné práci a námaze celého
požárního odboru podařilo te v
jedué hodině obmeziti požár pouze
oa 5 poschodí Skoda ipnaobená
odhaduje te celkem ai na I50-
coo
' — V pátek večer odbývána byla
v divadle Creightonově okázalá
graduační slavnost žáků a žákyň
zdejM vytlí (koly Obecenstva
dostavilo te tolik Že tíO byla pře
plněna Diplomy obdrželo celkem
159 itudento oejvySSÍ to dosud
počet abiolventú onužské vylšf
tkoly Mezi absolventy nalézají
se též čtyři krajané a líce tlečny
Milostenka Burelová a Růžena
Fialová a pánové Johu Kraui a
Sidney Singer Každý ze žáků tělil
te na blahý okamžik kdy doni
čen mu bude diplom odměna to za
Čtyřletou jeho námahu Podobně
těšila te i tlč Mil Burelová jež
l výborným úspěchem studia tvá
na vylŠÍ Ikole tkončila Než těšila
e nadarmo Ve čtvrtek te rozne
mohla a byla nucena uiehnouti
Choroba její horlila te každým
okamžikem starostliví rodiče po
volali k ní dra Rosewatera V
pnndtll odpnledo udělilo i l
l'pe avlak jit dluh d JopoUd
propukla t ul thcttla tntian
tis pdtálluou I si dr Kostwi
tri přilni k poradí dr Sommtlte
Po dáklitn! ptuhltdii nrmoinl
dívky prohlásil dr Sommrts le
sliv jel jest ninrjvýt blřprt
aý jrtlo trpí ikulnlm lánltim
střtv Poutejme lit uménl lékil
tkfnui a prtlitt ehtltue tkuUná
oltttovitelky lič Miria Burelo
vé podílí se uchovat! mlsdý
tivot nidějné dívky k rsdoili to -
Jiťfl ťetnýrh jnjl plátol
V lobotu k veti iu romesli
se fetkou Prshou neuvěřitelní
iprávi le p Louii Máchal nuji
tel hostinci vedli Creíghionovi
divadla jest mrtev Mnoho bylo
těch kuU o privdivoiti zprávy
té pochybovali ač věděli ti pan
Máchal byl poslední dobou po
vátlív! tlniriv Ntl v brzku se
přesvědčili le Michala není vlci
mezi tivými V sobotu asi vi
4:30 hod odpoledne přišel do
svého hostince kdcl za nedlouho
klesl k remi a skonal nepochybně
následkem vady srdeční Před
deiíti léty onemocněl Máchit po
nejprv rheumititmem a asi před
měsícem táž choroba poutala jej
po dva týdny na lůžko Proti zá
kazu lékaře jej ošetřujícího ode
bral le v tobolu krátce před tvou
smrti do hostince iby prý pozml
nového tvého tklepníka Mrtvola
zesnulého dopravena byla do míst
nosti koronera odkudž později
převezena do domu smutku na 11
a Maon ul Pohřeb jeho odbýváo
byl včera odpoledne za účasten
ství členů Těl Jed Sokol Členů
"Eagles" ku kterýmžto spolkem
náležel a za účastenství četných
svých přátel na Národní hřbitov
V domě smutku pronesl dojemná
slova útěchy česky i anglicky po
licrjní soudce Louii Berka na
hřbitově vykonali pohřební obřady
úředníci tpolku "Eíglei" Uni
ová hudba p St B- Letovského
účinkovala při pohřbu — Louis
Máchal narodil se v měsíci září
1873 v Rosicích na Moravě a v
roku 18S1 přijel 1 rodiči tvými do
Ameriky Jest tomu právě rok co
se oženil Předčasnou smrt jeho
oplakává mladá choť rodiče dva
bratři a dvě sestry jakož i četní
příbuzní — Zesnulý byl mužem
řádným a přímým a srdečným jed
náním získal ti přátelství všech 1
nimiž přišel do styku Budiž mu
vděčná paměť! — Zarmoucené ro
dině projevujeme upřímnou tou
strasťl
— Minulou neděli ozdobily
labory Myrta č 922 Královských
Diužek a Nebraska č 4771 M
W A rovy zesnulých tvých dru
žek 1 sousedd uložených k věčné
mu spánku na Národním hřbitově
krásnými kyticemi Soused Karel
Smrkovský vzpomenul drahých
zesnulých krátkou dojemnou řečí
Následkem deštivého počasí byla
účasť zvláště tousedů slabá neboť
mimo četu jen několik málo sou
sedů se na hřbitov dostavilo
— Pan Josef Nejepinský maji
tel rozsáhlého řeznického obchodu
na 16 a Wílliarn ul cítě te po
někud churavým odejel asi před
čtrnácti dny do Hot Springs Již
Dakota kde doufá zase bývalého
zdraví nabýti Jak z posledního
jeho dopisu vysvítá daří se mu
v lázních znamenitě a v brzku
vrátí se zpět aby osvěžen věnoval
se svini u obchodu
— Rodina pana Vác Dušátky
oblíbeoého doutnlkáře na ližní
ul obdařena byla v noci 1 pátku
na sobotu roztomilým zdravým
klučinou bťastnv tatík radostí en
zářil a těší ue že příště to bude
dceruška Gratulujeme!
— Výlet do Ruserova parku
uspořádá česká Svobodomyslná
Škola v neděli 19 července
ř)kola očekává a to vším právem
velkou návštěvu přičiňme te tedy
co nejvíce o zdar výletu návštěvou
co nejhojnější O pohodlnou do
právu postaral se výbor objedná
ním zvláštního vlaku a jeit povio
nostl Českého obecenstva vlak ten
do posledního místečka zaplnili
— V sobotu vrátil ic p Vincenc
Dobrovský majitel hotelu Pra
gue ( týdenního výletu do Ord
ValleyCo Neb a okolí Pan
Dobroviký tam má hojně přátel a
známých a jel te na ně podívat
Sdělil 1 námi že tamní rolníci těší
te letos na bohatou úrodu neboť
byli ušetřeni dosud pohromami
živelními Jest tam prý ještě dosti
dobrých pozemků na prodej a to
za ceny dosti mírné Četné přátely
p Dobrovského potěší zajisté
zpráva že od dneška za týden ve
středu I července slavit! bude
veselku te slč Joieíkou Psotovou
dcerou zámožného rolníka p Jot
Psoty od Ord Gratulujcmel
1 V Clevrlandu zraněna byla
předmin čtvrtek nebezpečně kra
ianka pí Kat Kaftanová z Č gS
Warren ul Šla po tratí když
pojednou do ní vrazila kára Pí
Kaftanová sražena byla k zemi a
Utrpěla těžké zranění na hlavě a
noze Stav její jest povážlivý
Pí Kaftanová jeit vdovou a mi
tkou leati doipělýcb dítek
Upozornóníl
Čtttl loditevé kleli ttitlUjl
dítky lé pťi)'1stt do čevkl Svobil
domtilné Uoly V Oimlr jmi
tímto tdvohle íldánl by přivedli
I k lápitu v neděli 1 tetvni
mtlt nr)posděl j Otvtttt táno
Přijmou se pout dítky stálí ntj
máni 9 let Ni potději plihlálenf
nebude I rán ládnf třetel Tlrtl
čtvrtletí Uhájeno bud j ČrvDce
47t Vfhot
tHÍ%t npolaove
Iele J II 1 1 Kef I
odbývá ichůti tlťri va čtvrtek dne
15 červniv 8 hodvečer Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutní
jelikol dúlelité jednání a placeni
příspěvků předléhá Z rozkazu
Velícího Kancléře
Bcd Sláma S A a P
Tábor Nrbraka i 477IXWA
odbývá ve uředu dna 1 Července
pravidelnou tchúzi tvou v líni p
Hrocha jest žádoucno by každý
soused do tchůze té te dostavil
bude te jedoati O velmi důležité
záležitosti Bude též uváděn nový
čekanec-
Vác Přibyl klerk
DO SOUTH OMAHYI
Vyslovení soustrasti
Projevujeme tímto ncjupTím
nřjRf nountraHt' naňl hltihocf r
rmoucené rcxlliiř a matce nad ne
nahraditelnou ztrátou milované
ho manžela pečlivého otce a
vzorného syna
John Zavřela
Uerýf v předfaiiném vřku 32 ro
ku zemřel v pondčlí dne 15 íerv
na a ve atředu dne 17 června
odpoledne pohřben byl na hřbi
tov v Albritjht
Drazí přátelé! Nezmřrná bo
IcHt ji'í tak nenadále Vá st" la
dotkla ne mocní! i nás jimi ra
hy zesnulý vidy byl milým pří
buzným Jct vroucím přáním
natím aby vSehojivý čas zacelil
tuto hroznou ránu v milujících
srdcích Vašich
Kan-1 a Harle AU-fAii
rodinou
Otnshs W řnrTntl 1W1
Nejpohodlněji českou 8Íň
vlastni
"Véto KZotóra
na 20 aQ ul Kmitli Omnlia
V pohodlné niilevnfi lt vidv víhornť
MAk na černi itMr tich nelTenlírh
doiitníkft výtečných likérů a pravých
nerniftOTaaycu vin
1'rnitraiiná titulná místnost spolkové
zamlouvá m sama a ct spolky čoské ne
naleznou v Bo Omaze lepM ňohndlnřISÍ
a IcvncjM Til i sin taneční nemá v Ho
Omaze rovné a protož ct 1 polky české
učiní dolifo když před pořádáním zábavy
jnkčkollv přeptají se u majitele na poif
minky 1'flznl krajanů poroučí se
M y(' KOTKKA
Koutsky Paint Co
415 St 11 ! Noutli Oiiinlm 'cli
mají na skladS nrjvetsí zásobu a nelepH(
výbčr papíru na sičnu nejnovijlleh vzor
ků svitek od He nahoru
Mají tíit veliká výhčr liarev laku (var
nlab) jítčtcn aikla všeho driiliu uellcníl
Jakosti za cenu velice nízkou
Vylepujeme pokoje papírem barvíme
taveni lakujeme dveře a víuod dřeva
uvnitř 'i
Za rcíkeru pnlel ručíme
Dejte il učinit 11 nás rozpočet na práce
a materiál apadajícf do naioho oboru
"Uti '
líiciiiých výletů
P0
twiis
Oznámeni úmrtí a dik&vsdaní I
Sř'b!taim trnt aSIiVnl talm ví-m ixilťm srlm
fiáni m t li!i tu i í r Ir ti( „illx t a! - a n listr
Taň lavici
' V i" '! Vrm-M rlt tmlinH'li" ktvltu ist(„ v 1M dne
Íi miis l-tit v# tiK } rln r nitmi ili I" 1 in lne
I hl H t lirll 1 trltal f t iU' a IŠHlV h MS tlMl1„v llunl
lllll II -ílio II ll"knt tllloilll lrHH'l I tii l„a IHI lirltsil'
t iiii !(( niiťt „ bii Ivif tUi% vn lii li I „ ii(
Hfi:vtť m(iv ri# Itslnui rntMinu ll'ln'
)si 1 j'-i s :! : ti
lrir)il !' tf(iH te siiktilt
I'l(ii!i i„ii mil 11 „sil !► inu l Um1íi # vr-wl ďv lít
Ilíliťlm til'l W Al'tV Jlllilfshí oamal V li I 'Irllrm M pi
ieři r u liv 11 lriiii pl ti I Ki Wivé di rsi jntiirm
IIÁie llmr iifrvn f 7 K ! iťin ln i) mn ii M lm
nnilkii a p( Kst V„ íkv# j-l }Miéiiit honlh I liiinlin liln f
! M i II AiirV jniHnein ! Ils Mim ' 141 IfA
ifiiirsla il 111 li-rt v diiné aiimmu n bHilimí Jliilp „ř ln'
plljmiiti vlelč ilikv lisí díivv# kiAsitíih kvčiin a vínrii a alrei
lie t W AM V HAJ 1'alninvé llf vo č 7 K l Ki„lh tbnah
liíe f 14 l 'f II Aol W IÍ lúsa Mim A4I I ťA Dviir
Svornost f 1-0 n' p Jaroliiva pl t ičmká d rmlina Karta
Mrtňns a diVNila a "t 'atiniiiK' jlpNrlinťnii id-'iié díky
jilalí Ul piiiti íe Praha t 12 AufW kt-f( U'atnll e
iirílvmlu inhr liiidui irnNrti jiik"( I v4em tm Jít V pixMii pře
hojném ilrnhélii Kovniilélio naielio k p isleditimii wlMtnku dnprovo
ilili ItiuHrs uitčtil přátelé draní ře pře'elné riiikaisr ifáteltvt
nám I řiniémii iirojevené ulkvl nám povldy v milé paničtí
Je&té jednotí i(ky vávm!
Anna Zavřelové truchlící manlelka
Anna Kohnová matka Karel Joseflna Jan a Jifí dítky
Frank Dvořák bratr Maric Dvořákovi sestra
HOITII llMAIU mi frns
Chicago 111 li4-75
Na pniilej Wl frfna a lbirvenes
Atlanta (ia $3210
Na prodej A A a 7 (rrmii'
Iloston Mass 3 r 7 5
Na pruduj S4 'A a 'M Června
Uoston Mast $33 75
Na prodaj VI (ervna 1 SS a 4 lutnuua
Detroit Mich J!00
Na prodaj 14 a l tarvanoe
Baltimore Md t} i5
Na prodaj IT a )s turveaee
Saratoga Springs N Y 1 3330
Na prodej i aS (rveaca
Buííalo N Y £4150
Port Huron Mích 3305
Pittsburg Pa 3850
Alpena Mich 3566
Waterloo la 1185
St Paul Minn 1250
Minneapolis Minn 1250
Duluth Minn 1650
Waterville Minn 1050
Waseca Minn to 50
Fairbault Minn' 1050
Northíield Minn 1050
Clear Lake 'la 1070
Spirit Lake la (Okoboji) 9 95
Na prodej denní v červnu
červenci srpnu a záři
Výše udané cen v Jsou za Kitkytama
zpčt Lístky na okružní cesiu pro osad
níky a hledající domovy ca cenu Jedno
fo jizdnébo na prodej do mlt v sever
nich severovýchodních severozápad
nicb JUnlch a jihovýchodních státech
nrré a třetí dterv každého měsíce
Letni vzlety přes Duluth neb Chicago
a po parníku přes velká jezera
Pisté ml o ivé zamýšlené cest a dovol
te abych vám dal brožurku v nfz udán
Jest čaa spojeni cena atd
Dopisy přijluii a blízal podrobnosti
ochotné podá
W II BRILL
Pasa Art 111 Central B K
i 1403 Farnam SL Umaba £ib
use heslo lluhrá míla iiejiilKÍ reiia
KLtINS
Kleinova Apex Rje
oiiiotri
KLFIN3
i ♦
3 gllll V SOllíku An nn 5 ffftll V SOlldkll Ain nn
neb lahvích JOOU neb lahvích JlaOU
ZASYLKA ZBOŽÍ VYPLACENA
ZDARMA!
zdarma !
Láhev výborného vína
od 4 června do 4 července
h každou koupí $250 n více
Zvláště i každým nákupem za $3 00 a více elegantní touvenir
Pivo a lih jsou vyjmuty
jKiEm "isrr s i i 26 ůt k outa
Oíiafttíeill-Mernhanťj Nallonal llank Omshsi Paekr's NaMonal flank Nou tli
Ouiulias nu Omalia Naťl Butik bo Omaliai vleoliny esyrusanl a tolesiiltal p
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ -♦-
I
i
i
#
I
Rakovina a zastaralé boláky na nohou
Jlml?trSÍ lidé velmi řasto trpí hyly nf dosud povazovány in nevytáni
telné vsnk mní le podařilo po dlouhých studlíoh a koiiíkách lestsvlti spft
sob líceni jimž mohu vyhniti knitlj tukový případ a ruíltl za vyléčení obou
nemoct pukli nejsou přlllí da:eko pokročilé Jtnkovlna povstává jako malá
inmniYso jot se sune sin a iieoa se niciin zunoiiti rakll Hiáte ne nkv takovv
bolák licodkládejle a plíte ml hned neb 7 jiořátku se dá velmi lebce zahojit
Léčeni je hezholentné bez operace rychlí a snadné Meníl případy mohu lé
61ti postou Héliem posledních rokfl Jsem vylééll mnolio takových případn a
kdo se chce jiřesvřdclt mohu mu udali adrey vyléčených lidi á mM sl Jim
dopsat aáin 1'roto ncodkládeto a popište ml vás iiřípad podrobné a Já vám
idúlím Ink i má léélt
Lééírn tff n dobrým dspřebem revmatlsm souchotě psiloucnfnl fUtí-ové
a močové knménky zlatou žílu a ženikií a kožní nemoce Mám dokonalé
zaHzenf i elektrickými a lázefinkýml stroji i X papriky a pro přespolní mám
vcxncre samem že se Jim doslané flolirélio ošetření Plíte ml hned
va pripiui podrobné Adresující
a popište
Dit KAHKL lí lillEUEIt Crete Sehr
Úřadovna naproll podtíí telefon long distance A 15
Jsem íujlaii lit tnim Hienl krajany in li umnou na mne I dfivdrnu obrátit
Gudahy's
Standard
Ktx řtirlyi3't nii t n -í 1 1 j j 1 f títliií
íunky S výjimkou niíich Diamond
"C íunek jsou ncvvrovnatnlnáho
do ževnžjSky chutí i uchovaclc
vlastností
Prosty úplné oné drsné slané
chuti tak odporná nohám jichž
žaludky nejsou tak silné jak
by hýt mohly
Jemná lahaJaé haS Já
in 1 1 1 1 ' i: ji 1 1 c
South Omaha Ne&V
'ví'
mm
TRŽNÍ ZPRÁVY
UM AU A dna 91 Crn
K irus { I při káFa nirtá 4S aa
0aj I Mlf 4w "
Brsnborf tsrl Sks"
Ve isríurstfé IVbI ihc
Máslo mtílírsn Sl&S!c lib
Málo farm BJIill 1317 "
Másla fsrn latiil st dobré HH®lte
Slplc 7H'ic
Kořsts ir
Ksrhnf ?%H
Rohontl 4&AI
Krocani naiflo
I
lOUTB OMAnA dna ítru
Volt plkal sl n]l'i"li
Krirjr
Jslorlcs
Volt ks krroaui
PrsaU nsjlxpl!
Prasata pnistMnl
Prasata hraha telké
Oto n)!4l
JthrliiU
i ( m-1
ltu&tw
J7IHH '0
tlMUA
ITIVSO
4 t&M
cniCAOO das II (arrna
Psanle Jara t% k oSsssI dodáni 137S bs
PSsDlea I S okaml dodáni 7S®7He "
Koraa C 1 Hati " K%íte% "
Kores 1 1 bili " KS&ut "
Ormt t bily " :OAM "
Otmí1 Ml " JO0V "
lito tilotk dodáni VSi "
JseaMa k piv Molla h éoaaoi Kouii "
Mni kskrmanl k dudaní
lnind smoiio ( I smDs ir
ansrio bnjlnka 'tlmoíhy)
Ssaisno talnt 4
žilý doby tik i
PAn! al ikJ!cI tll
Ilsbsnl si k proaiftdnlm
Voli ks krmnl
Krary
Jalntlr
Tlala
Taisslll krninl T„ll
Toallt voli patla
Prasals t#ká nJIill-
PraaU l-hki ftliraiiá
Prassts brubí
Or poklid ai k tbrsnfm
ilBaU „
Jhflals Kd('dn(
101(4
utn" -'
ii ďeiuTi
tíKiavfli
4áfi$4llfl
t l HtH HO
II 414
ObOQrlm
If ICiCS-IS
14 HiQfiW
14 ooa?io
S4us?ei
m
m
wmsmm
nectíte avé úapory
pracovat
Přiráží S0 každfch iestnhlcl)
vitiBMiy vi w vř" ]rijnnii
Mfiit nklsidat KMtretf petity
Spl-w-nf fcrtpHát IQO00000
Mrtltibo tllfífwaj hnxiWtiisil 1'
ni 9 krifftkii: "VHvh ni fnn wlU
átoow itti to aoiiatrt kxrow
V)