Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 24, 1903, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
l tll 11 '! - t tlt
uWtiť'- ttwrivi
"~~ Vyláli laílat Mftst
ffaii: IfiiTilclsU Spal Pitřrtí
UM # - lH
t ( - li
Potil pKI ifiilWMt tl Skk4l I!
"Vil
t -- % - h -w f %♦ m
h 11 1 l ' ! o lilkl4l
Aif I lín1 tí'-tl-t4ll 4(tl k Jt4 f'l
fti' k )' 'tluft nh)tMm ik
p ' fl 'k-i n "i i h i
o k- tf t ht ' n óvti4h-l tv kotit na
'Mol
4 ' M t ít-l " t1 fin m
-! ll V r 1r''tf-tn ft 1I4- klivl I'
4 kt- titflfeh Ml nwllka Ktí
mul i li "" I lk ktn-ar t4i
9 rtiM l-- t tolik nxtmi (4111
k-lil 4n ki-'i nli ki" kmlil nit4u
lt W íť ii%hy t ti wh N V'WH Sk
it l'lr k ' "" " ill)' " tri t i
I- k)Wv V 4 htir r4llkf hwhf Jwik
w xmí juiikiu kiu aruia luk
lokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Web 24 června 1903
Ani íAnia susiujf o rARiiSíjt to
by ti mél mordéř Osvěty zapama
tovtti Jen mraikC polorcmí puSk
používají IJř k poškození ivého
protiv nika
VfKU NiWíKOJNt ODPOČIvA HLAVA
která nof korunu a třeba by tato
byla oová a mála ř 10000
Kl)kNA NA Cllt At SKÉ BUR3Í Jl)(
nahoru ponévídž koma na polích
farmerO nechce vzrůstat do výše
KuHO DÉMOKKATIČTt POLITIKÁŘI
budou chtft zniciti toho budou
nomíoovat kandíditero president
tví Co je ddložkno
in ni ieSté v) konáno
r ' 0 nikdy práci
ueudioz 04 druhé rioo!
SiateCnV ML2 KONA SVOU řOVIN
nost taii by z to požadoval od
néou a zároveA nedbá pfekižek
které mu p fi konáni této povin
nosti t!ikytij
VlAhy ma"mk NVJíí oosti—
frnierfi toi touíaf hlas—
teď j'-D aviiý Peiře honem
aluoecnl oin eili jat!
KrAL f tTK NÍSOUHLAsf Hí RUKO
vým krvavým způsoben: jakým
byl zUvt-n irůrdi Alexander ale 1 1
ovocem vražedného toho íinu jest
spokojen
TíN ViLIKV KLACÍK O KtMl PRÍ-
tideot Knoscvt-lt ta zmínil v jedné
ze tvých řďl ke mu dobře hodí
pří vyšetřováni zlořádu v poštov
ním odboru
MZI KÍKTfcRfvfl IjKAHAMI VVPUKL
boj a dopravní ceny oítledkem
toho jsou knííovány Jsme iice
oepřátelé vj-h bojo ale tenhle
by mohl potrvaií třeoa neustále
Kdo ziívtcXní mA oollAru'
ať si ho jen pf kne schová
by mél vitupné do koncertu
tl k nám phj le Maturová
Grover CttvRiANft um nvíno
prohlátcoí otiO(J( prý po oorni
oaci demokratické strany Jemu
prý je milelf crytání ryb nežli
chytání hUC
PkoKRsOR ŠlMrK uznAní hodnou
obětavotiil koná přednášky v
prospěch "Maiící vyššího vzdílá
ní" ale setkává t otilmskou
thladcotitl
j-arízfjt od Jllikttiiky do památníku:
Tvé zuření viek!é vytí
dílá nám (♦n noino 1 švandu
pucuj pffcd kvýui vloktíiírii práhem
má tam špíou z Clevelandu!
Dll Wt(:tW) vHWl AN'Lf-
ckého míointrktva stála búrski
válka v celku j'-den tisíc a šest a
padesát milígo Vzhledem k
jemu není žáJaý div ie tak mno
ho válečných mrako přejde aniž
by z nich vypukla bouře
V Ji2n1 Dakté bvla cema kára
zínu zvýíeoa o cent na gallonu
poněvadž se Rnckeíelleroví nelíbí
ieden z nedávno přijatých zákonů
Tak tfiit přišel v zápétí za to ie
e legislatura "prohřeiila" proti
jebo majestátu olejovému králi
Ruský í ar nařídil za krAlovnu
Draau a krále Alexandra třiceti
denní dvorní smutek Poněvadž
mři oba za iich života tak rád
jako valach hříbě tu teoto naří
zený smutek jest novým důkazem
že u dvorů a v diplomacií jest ta
rizejsttí domovem
Sultán Abdul Hamid maje tkto
oíima oud ktále Alexandra chce
nrv vzdáti trůnu Mahomedova
Strach ten je oprávněný neboť
již několik jeho předchůdců bylo
posláno k Mohamedovi tím samým
KAinhfm lakO DVÍ posiao na
av y f— ---f -
věčnost Alexandr
NaS uAmv svou povinnost
£esta£ dosud vykonaly
nyní na nás jesti řada
abychom jrn pomáhali
Každý přilož ruku k Cínu
ve nadšení českém jarém
pak koncert Maturová
t velikým se aetkí tdarem
tUUk-t !' h'
Jl tkiti ftiilnta mul HJil
)ltttovtl Sl pplin!t hikirt Uiů
ri f tivivi kt tn Mť
vsi 1'tnto také niotJjl 0shf
it( jVo viuklf 'ts JMI li
iti pio nř le rtnaltlly JomtJ
hotké tfroioldny nsli l y st
Jno mohl dottsl ďd 1'ailrit
lota Jklavu
Sttt'kím n'i t t' '"
tívtí sttvka omatkkl a stávka i
mesmaneft v hnlrldh a tsantan'
trth Clíitaau podšvajf dflkaa
It dřlniito do tothoJného bo
st ml pouštět n tehdy kJl
oresnisaca jrho j t naprosto do
konaíá pevná aby mohla vzdo
rovali iiloku kapitálit Koj se
ntvyhtlvejí hubou a planým vy
chloubánlm poněvadž každou
prohranou stávkou jest isiatena
citelná tána dělnické věci tu oni
vůdcové kleti dllnictvo lenou do
stávek nepřipravené měli by být
vždy pohnáni k (odpovědnosti a
zbaveni tvých úřadů
Vlasy rrAlk 1'kíra í raV
hrůzou od té dobyco Hutko a Ks
kousko ho požádalo aby potře
stal vrahy krále Alexandra takže
mu tnad bade muset být vzata
nová míra na tu desetitialcldolla
rovou korunu kterou ti objednal
ve Vídni Petr dobře ví že ar
máda která ho posadila na trůn
může ho poslati tou samou cestou
na věcnost jako učinila jeho před
chůdci a proto ti myslí že nejlé
pe je přenechati pomstu hoepodi
nu a sotva asi vyhoví přání tvých
korunovsných bratří ruského Mi
kuláše a rakouského Franty
PRKSIDZNT ROOKKVKLT V 1'KCHTO
dnech opětně dokázal ie jest pra
vým mužem na pravém místě
neboť sám osobni převzal vyše
třování skandální korrupce která
byla v poštovním odboru odhale
na Roosevelt jest odhodlán
šlápoouti hydře na hlavu i kdyby
při tom ztratili tvé hlavy různí
vysocí úředníci již byli dosud
chráněni mocným vlivem různých
politikářů a nebude to dlouho tr
vat! poštovní odbor bude zbaven
všech bůdlerů a zlodějů Roose
velt nenáleží k tomu starému dru
hu politikářů liž každý skandál
hleděli utlumit! a zakřidovati aby
ho druhá politická strana nemohla
vykořiatiti ve volebním bojiKdyž
shledal ie v poštovním odboru
usadil te vřed korrupce tu ho
hledí odstranit! bez ohledu na ná
slsdky Tímto přímým konáním
své povinnosti stal se Roosevelt
opět dražším v srdcích americké
ho lidu
PONÉVADŽ OSVPIA POSKYTUJÍC IV
božený obraz mrzácké duše svého
tvůrce pokulhává daleko za P Z
tu mordýř jejl padoušskou lží chce
připravit P Z o vzrůstající pří
zeřl Českého lidu atátu Nebrssky
posledním Cltle obvifiuje pisa
tele této noticky že prý "Cechy
omažské a touth omaŽtké tituluje
holotou a sebrankou" a farmáře
"hloupými tedllky"— Na tuto
poťouchlost mordýře onoho plát
ku odpovídám že jest bídným
bezectným padoušským lhářem a
vyzývám ho veřejně aby uvrit lat
místo a otohy fftd nimli jttm enin
vy" rok ulínll a ttlrovf pfinttl vlait
nlmljith pvdpiiy itvrtené prohlóUnl
le jiem it tkuttlnt tak vyjddři—
Každý kdo pisatele této noticky
osobně zná ví ie každé tprosťá
ctví a každá ťurovoat jest mu da
leká a že nedovede urazit! nikoho
lei tenkrát když mu bylo dříve
ublíženo K českému obyvatel
stvu ttátu Nebrasky chová pisatel
této n Jtícky jen nejhlubši úctu a
Nebrasce se pojí nejpfljemnějsl
vzpomínky t jebo života v Ameri
ce coi mnohokráte písemně í
ústně projevil Ovšem kdo v této
peci bývá jiného tam hledá
Bezectné individuum které dove
dlo nadívat! bz příčiny soukromě
veřejně v New Yorských Listech
tvému bývalému zaměstnavateli
i patrni myslí že každý jiný Člo
věk jest tak bezcharakterním jako
0tt' _________
Paní Maturová v New Yorku
(Naže idělení)— New York ai
června 1003
Opět jedna hvězda mezi námi
Věru nevycházíme již ani t údive
vení neboť přichází dnet mezi
nát jeden dokonalejší umělec dru
bébo a Člověk zůstává v sladkém
opojení po báječných výkonech
jejich Po velkých našich umel
cích Kubelíkovi Kociánovi 1
Umírovi zavítala mezi nát první
dáma umělkyně paní Maturová
Ano umělkyně řádu nejvyášlho
primadonna Nlrodního divadla
chlouba celého národa
fak těšila te celá osada new
yorská na vzácnou umělkyni oaši
lze dokázati lim že vítací slav
nost apojená koncertem navští
vena byla tak že ve velké dvora
ně Národní budovy nebylo k hnu
tí Na prvém místě nežli te
památném večeru tom který Čítám
1 m - "
mezi nejkrannejsi josoa zae zizi
té rozepíší dlužno projeviti
největšl obdiv uznání našim dá
mám iei krásné večer tento po
řádaly Viru Jednota českých
Dam může biu hrdou na new
jHikl ilitltr ktrii tuVmfm
poatpprnim 4siliu uimaii s#
ipfttfNni lak tJAiltí)'m
tttiiuMi a naur{l pimltrjtti
Vstml ly trny isMlmly nás mu
1ti ka { tnu!
(!' polil tlttntnti 1)1 dílka
nalj' 'důstolby laiUlný lim
dokátaly nl 'ny ak dflUlf
1%'m ískiotřm rtaltm livoll
Ottodoln a spoIrsBiklm
ikltivstio přímo titsnvsítřl
n'hi! puřasl pcřsly t po tnlmé
hodml vtdfnl htnouti " sáuiipy
d Nátodnl budovy kds srdeť
ným mlfřf ným rpftioťfiu Českým
tíitUřřW ferhA Jllť bfM R!
a kde te iltCho htJlka milované
nalí umělkyni vinášrtil st pUnl
čttkou měla srdca nat rothll
vati Koliká Maturová! sk má
me Tobě děkovat! ta Malenou
chvíli jil Jí nám tvým tpivem
připravila!
Po osmé hodiol ta slavnostní
nálady itpočato t proi(ramem
Kdyl po overtuřa "Klubu Lýra"
t po bezvadném tboru "Hodni
chata' jejž tapěl piv odbor
Národní Jednoty objevila te na
jevišti pí Maturová tu bouře já
sotu takřka byla nekonečnou a tr
valo to heikou chvíli nežli mohla
naše umělkyně se skvostným tvým
zpěvem započít! Jak tazoěly
první akordy piasa u kteréhož
seděl náš výtečný umělec Průša
tu atišilo se vše a každý l utaje
ným dechem očekával zpěv paní
Maturové
Abych popisoval to co jsem
slyšel k tomu péro mé naprosto
nestačí Jedeokaidý z přítomných
byl okouzlen unešeo báječným
zpěvem jejím
Po skončeném zápětí "Měsíčku
na nebi z opery Kutaika o a a
Dvořáka bouře potlesku ne
brala konce Paní Maturové
byla podána skvostná kytice před
sedkyní JCD paní Melzerovou
načež paoí Maturová zapěla další
dvě plnně "Ty ptáš se Jeníčku"
"Maliny" od J Skacha Při
těchto dvou písních vedle skvost
ného zpěvu pí Maturové jevila te
nejnápadněji! 11 způšotem doko
nalost a virtuosita mistra oaš ho
PruŠi neboť Škach který byl
rovoěž virtuosem na piano psal
průvody ku svým písním pro sebe
způsobem takovým který jest
pouze virtuosu nejvylšIiiO řádu
přístupným
Po těchto písních pí Melzrovi
pronesla vítael vřelostí prodchnu
tou řeč ku vzácné naší umělkyni
která krátkými ale vřelými slovy
poděkovala načež pokračováno v
programu
V druhém oddělení zapěla opčt
psoí Maturová "Slovanské písně"
ve třetím oddělení ani z "Pro
dané nevěsty "Rada rada Je
ničku" "Už mou milou do koste-
vedou" a konečně po dlouhém
potlesku "Kde domov můj" což
bylo vrcholem vší krásy Nebylo
místnosti jediného suchého Oka
při zapění naší věčně kráné ná
rodní hymny
Při druhém oddělení podána
byla paní Maturové druhá skvost
ai kytice možno řfci takřka celý
velký růžový keř dar to tělocvič'
ného aboru paní a dívek Po tře
tím oddělení vyvolána opět obe
censtvem naše umělkyně a při té
přílešitosti jí podán úřednicemi
Vclkovýboru JCD tkvostoý stří
brný pohárec (Loving Cup jako
upomínka na new yorskou větev
thora uvedené jednoty Paní Ma
turová pak sama byla nadřena
velkolepým přijetím českou veřej
ností a srdečností a Ukkou po
hostinných našich českých žen
Dlužno se ieště zmínili že
rovněž i slečna Železných nadaná
houslistka aklízela vavříny za
tvou skutečně akvostnou hru na
housle jakož i pao Kraupner
který zpíval krišně Oba tito
účinkující řadili t velmi čestně
po bok naší tlovutné umělkyni
Měli jsme již Csstěji to potěšení p
Kranpnera poslechnout) však ni
kdy neslyšeli jsme jej lak akvostoi
1 takovým procítěním zplvrti
ako včerejšího večera Nadaná to
1 poctiví duše ten nil milý
Kraupner ze srdce mu přeji jskož
i všichni kdo jej znají úspěchů
velikých Paní Průšovi i ostatní
účinkující přispěli nemálo ku pe
atrosti tkvělého toho večera
PO vyčerpiní programu milý
host našich dam zaveden do meo
lího sálu jskoi i tpoluúčinkující
a společnost au 130 osob ku spo
léčné večeři
Zde v tomto užším kruhu pak
nastala nenuceni přiielski ziba
va Paní Havránková Veseli
Pokorni dála paní Zárubovi 1
Chicaga promluvily několik vře
lých tlov ku tlavoé naší umělkyni
dále pak vzletnými a nelíčenými
tlovy na požádání dam promluvili
pánové Frank Tůma Woytlšek
Veselý Burian a pan Vorlíček
bratr paoí Maturové Zvlišti po
aiední 1 řečníků pan Vorlíček
ardečnýmí tlovy projevil tvůj ob
div naď znamenitou orgaoísscína
iicb dam a nad zralým uvédomi
ním národním Paní Maturová
pod mocným dojmem poděkovala
kriťkými vlak upřímnými alovy
za veškeré projevy upřímné lásky
krajanské které jí tohoto památ
ného večera učiněny byly
Kd)l polšdlni o let plni ho
talia a Pluli tu na mml tlov
lahiáll (psit Kovařík na housla 11
ptavttJti Plti love ("Kde dimsv
mor a "Ach nl tu usní"
fukli ote tm tUiskwu l
nt lil I y tyli mohli sloty pioitl
Kalm 1I111M hodiny I pAlnod
tvrdla s spolofnost vilcnjih ho
sil k edíhoJti
Uoilotičittí i sa l n i přitom
nými odíhltvla vitcnš natt
umllkjnl plulířjtť I sebou rtej
ktliněM upomínky na lny nrw
yorské I na ralou (suknu společ
nost osli Nám pak tlrm tvým
V":i"ím řj-ííca: fcu titan
nosil a něhou vtjla st na věčnou
paměť v Sfdc nal
Ntthť ptovásí jl Štěstí a áípěth
po crljř ( vtácnjí tivol toť ai
sté plání tleth a mým pak přá
ním ji provlir-jíclm budil by šíři
la slívu českého jména I umění po
crlém vtdilaném tvětl a došla
takového utnlol a pochopení
jako st l ho dostslo mtti námi a
jehož si právem tssluhuje
Jostl Hurisn
řovlnky iWakoo Ptt
— Lvdwirds & liradlord Lumber
Co vyprodala dřevařský obchod
firmě Updike Grain Co kteráž
vlastní elevaior na dráze North
western Ohrady přestěhovány na
polední uranu od její elevatoru
kde postaveno bude velké skla
diště pro dřiví
— - Josef Hausner se přestěho
val minulý týden do Weston kde
otevřel hostinec Jeho doutnfkářský
obchod ve VVahoo povede na dále
jeho bratr John Hausner a Joací
joura Přejeme mnoho zdaru!
— John Frahm farmer od
Yutan přestěhoval se do Wahoo
na odpočinek a ataví velkou resi
denci na místě kde dříve stát
Commercial Hotel
— Pro nedostatek Školního
místa wahooská školní rada jest
nucena pronajmout zvláštní míst
nost pro příští období nejspíše
najme dolejší místnost v líni
Havlíkově pokud nová Ikola ne
bude dohotovena
— Linhart Luke a Ei Pecha
1 manželkou dleli v okretním sídle
za obchodem minulý týden
— Jako 1 oblak kdyby tpadnul
objevil te u nát starodávný známý
pan Václav tvarůžek bydlící v
Scotta Iiluíís okretu Neb- kam
ie odstěhoval před 17 lety Nyní
vypadl jaksi o dvacet let mladší
nežli když jel na západ coi do
svědčuje že se mu tam zle ne
vedlo Sdělil nám že farmu tam
prodal za slušný obnot a nyní
hledá místo kde by se usadil mezi
avými známými
— Okrei Seundert byl ve čtvr
tek navštíven Krupobitím zejména
však neštěstí to potkalo farmery
usazené tři mile východně a šest
mil severovýchodně od Wahoo
pak okolo Colon kde rozbilo pše
nici takže íarmeři beze všeho roz
myšlení jali se tuto zaorávat a sá
zejí komu ' '
— Paní lírnma Šafránkovi t
z Colorado Springs Colo dlí ve
Wahoo nivštévou u tvých rodičů
r V C Kirchmaoa a paní Marie
Šafránkové
— Dr P Formlnek z Chicaga
dlel ve Wahoo minulý týJen za
obchodem a ustanovil pana Jana
Dokulila jednatelem tvých zname
nitých líkft Dr Formánek te ho
nosí velkým počtem dosvědčení od
spolehlivých osob které j"ho léky
zkusily a uznaly za výtečné Ne
opomeňte te zastavit u p Dokuli
la prohlédnout ti zásoby těchto
léků kdykoliv budete nějaké po
třebovat Jsou ta léky kteréž by
neměly tcházet v židné domácností
— Anton Ohoůutka 1 Weston
odejel do Omahy v tobotu t man
želkou kteri to chce podrobil
operaci Její nemoc te poslední
dobou znační zhoršila a proto
hledi poslední cestu k docílení
úlevy Přejeme jf zdařilou operaci
brzké navricanf Paoí Anna Do
ležalovi doprovázela panf Ohnout
kovou
— Jan Vejrych ztratil peněžen
ku nbeabujíel JIHooo John Wil
son městský nivladoí Jí našel 1
majiteli navrátil Potom ia práv
níci nejsou tpravedlivi I?
— V nedělí ráno byl nil okrei
obdařen vydatným deštěm kterýž
velmi mnoho prospěl úrodě
Zpravodaj
t Předmio středu nastoupilo na
holandikém parníku "Noordam
více než 100 krajanů cestu do
staré vlasti Z těchto bylo přes
o z New Yorku asi to t Filadel
fia a vlce než jo z Chicaga čle
nům výpravy dostalo ae na lodi
"Noordam" skvělého uvítáni
Lodní budbs zahrála "Kde domov
můj" kdežto t paluby vlily české
prapory Byl to tklivý okamžik
jeni na všechny účastníky výpravy
púaobil příjemným dojmem Loď
"Noordam'' přistane v Rotterda
mu odkudi výprava po drizt
nattoupí cestu do Čech
Hovlnky i Unwoo4
V pondlíl minuléha Ifiln
pltkvapil nit oit itlMou p
I &itks "mstlil ptllii '' Pan
£vtnkt ohiíM piitnl na vytál i
nl niřluiny pta slppit t a trplovy
dob)lrk I laik a lUt ktljsi a
ptoto jínit ho tldi viděli a pláli
by 1 lioni mu aby přrra jlnoti a
tou Htsilii lnou padělal holnlpa
nli Mflitiiu jest oJptWsna
o vlrih řiotpiHlynkirié o ni pia
f ! ) jelulm a nnlškh
prost(dkn pluli slepičí iluiMa
tf itr'-t pwkMvjj "jfcflc
tvého hoMinct vysoký plol a hint
ptý Ism tsvlisl limy Chlapci
nemají kdy pint neboť mini cho
Jit na fyhy
Ksldý tl nařlkl jil tana nt
tucho a přece ve sklepích mime
jr-ltl vody doil
Milou návliivoti překvapil
r it pan Jos ť ll a Prsgue pro
visený p Suchým Pan Surhý
vyrábí šumící nipoje a ptn l bl
jel t nim by mu dělal reklamu
Hýli jíme potěšeni jtjich návště
vy jenom to naa mrzelo te tt
nemohli tdržtt déia
Trlal rprivy 1 LinooJ:
Korná v klasech a droleni 33c
pleníce ozímka 37c jarní 33c
ovet jHc lilo tac prttata I340
13-30
Ve středu minulého týdne na
vštívili nis páoavé Štípek a Crele
K Bartoš z Milligan Zmíně
ní pánové prodávají ruční mašin
ky na vyllváoí všelijakých vzorků
Byli jsme skutečně potěšeni z je
jich návštěvy
O čtvrtém Červenci bude v
Linwocd veselo neb u Bartoše
po poledni započne taneční zába
va při které bude účinkovat chval
ně známá kapela pod řízením p
E Veselého
Manželka dr Draského dieta
několik dní minulého týdoe ná
vštěvou v Prague u tvých rodičů a
přátel
Dne i) čeryna na tv Petra
Pavla bude ae odbývat velká
pouť v Abie Srdéčka z marci
pánu objednali k tomu účelu pá
nové Uřídil a Dooit
Bratří Tichičkové obdrželi v
posledním čase velkou zlsobu
zboží všeho druhu a jelikož je
mají zase na prodej prodávají j
za tržní cenu a ještě prý aleví
Poslední čas vyskytl te zde
nějaký Kopřiva který dopisuje do
Amerikánu ftfki se že kopřivu
mráz nespálí ala ať ai dá pozor
by se nespálil potom sám
Paní M J Krejčová rozne
mohla ae náhle v sobotu tak že
mimo dr Draského musel být
ještě povolán dr Karr z North
Bend Paní Krejčová už po delší
dobu trpí na nemoc žaludku
Tentokrát ale jí to chytlo zle lak
že telefonovali pro ayna který
jest zsměsfoán jako starek va
mlýně v liwing Neb Nyní te
ale dozvídáme že te nemocné paní
vede již dobře
# V nedělí vyprivěl nim pao
Jot Bárta jak hlídal zloděje
Bárta pozoroval už po delší čas
že mu někdo chodí do týpky nt
obilí a tak ai usmyslil že ti na
něho počfhi Vzal brokovnici a
pořádnou lískovíci a lei na číha
nou Manželka jeho čekala brzo-lí
bude ttarý střílet když te ala ne
mohla dočkat napadlo jí zdali I10
tnad zloděj neukradl Ala ae ledy
za nim podíval a našla ho v llbez
aid) spinku chrupal prý a spal
tak tvrdě ž by byl nevěděl niče
ho kdyby ho byl zloděj odnsl i
t týpkou Jak a podobá
Josef dobrým hlídačem a byl by z
něho dobrý "policajt"
V pilek minulého týdoe vy
konal dr Draský dvi opraee
Paní K líamrdlovi necítila ae už
po dnlsl Cat dosti zdravou a pro
tož odhodlala a dál se operovat
Druhá byla její Ivakrovi slečna
Helena Hamrdlove kteri trpěla
mnoho následkem velkých mandlí
Nemoc ala pokročila 11 i tak dale
ko že by byla Helena milém po
zbyla sluch Jak aa nyní dovídá
me dtří te oběma pacienlkim
uspokojiví
fcid Bruno l 43 ZČBJ
hodlá letot oslavil památku 131a
tého založení dat 6 července
Doufáme ža zábava jejích bude
hojni navštívena též od tousad
nich řádů
ÍAe poslednf zprlvy výkazu
naší banky jak podiu po zikonu
ttitnímu bankovnímu výboru dna
9 t mmi banka ona rozpůjčeno
139041 77má hotovost na ruce a
uloženo v jiných bankách jako ti
lohu $ii)liM a mi vkladů to
liž lidé tam majf uloženo (73
89467 V týž den před rokem
měla bsnksrorpfljčenoj78joli
a vklady obnášely 160461 sj
Čehož vysvitl ia naši lidé jdou ku
předu 1 a nimi zároveň též banka
kteráž řízena jest kaslrem Emilem
Foldou — Tak tedy nemusí už
šotrab chodit vypůjčovat ai peníze
do Bruna kdyl v našem banku
jeat peněz dost a dott Sotrab
-~ iTcdcIAccJte se na
Pkrok Západu 5ouze tl
rocné
1 ♦
♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦
Jlti4U ilii-mtm té řMr
Nrulitim uinnti v lilttont
lidstva l) JťlU Uiíotkf a na
mnla I ýi %f(Mio ttotyna n lil i
len kdo rudl dnvtiu plna a
ntltlta itého jsko učinil Jidáš ol
oitialtkl liiikatk) Pakli oJpu
vídám na vidklé inlnl tnhnlo
Jídáte ehnl risk bloudi lak 1
t iivmol lidnému člověku podí
val il o oti in tinlm to l ohledu
na válené řtenlřulvo P inak
t jtli si tuřeul Ji Ulv nsvtimnul
Itk ako si natllmlme štěkotu
vruklé leny
Ty bloudld oči Jidile od Mi
kavky suu nejlepllm důkaiem
jaki nltki bldácki podii duše
tldll v něm a tuto podlost svou
častokrila jil dal na evo Mám
mnoho chyb ale jeUI nikdy rm
aa nestal lakovým btieclným pa
douchem abych soukromí i ve
řejní napadal ly kleří mna ta
mlstnávali aneb prokázali mi něco
dobrého jako učinil Jídáš od Bli
kavky a ani ml oejvěill chyba již
Jsem dopustil není tak zavržení
hodna jako ona již aplchal jidái
od Blikavky který ti chce aahrl
valí na mého soudce
Ačkoli jesl lo důkaz nízké po
vahy a surovosti vylýkl-li někdo
druhému spichané chyby neboť
každý jest ti sám ta avé činy
zodpovědným tu snesl bych klid
ně výčitky mi činěné kdyby lo
bylo od Člověka mravné nade
mnou stojícího ale odváži li te
taková podlá jidáštki kreatura k
útoku na mne jsem nucen snížili
se na její úroveň a vzít na hrubý
pytel hrubou záplatu
JídáŠská podii povaha této
krcatury te nejlépe okazuje v jeho
útocích na Rotewatera Teoto
muž etojícl v předních řadách vy
nikajících amerických novinářův
jest tak vytoko povzneŠen ie
slintání nějakého vzteklého psa
nemůže doletoouti ao! na jeho
boly ale přece útoky tyto na Ko
sewatera jsou charakteristickou
známkou podlé jeho povahy
Ublížil mu někdy Roaawater
zkalil anad před ním vodu tkřížil
mu atéblo přet cesiu aby měl
aspofl příčinu nafl as vrhali?
Kosewaler anad ani neví o asi
stenci nějakého Jidáše u Blikavky
ale vzdor lomu Jidái z černé tvé
dulo chrlí Dsft nadávky ačkoli mu
není hoden ani tetříti prach a jeho
obuví Rosewateroví v historií
amerického západu zachována bu
de vysoce čestná vzpomínka a Ště
kot Jidáše od Blikavky na tom nic
nezmění ale jest 10 důkazem zlo
myslné podlé jeho povahy A
nejen Uosewtter ale i jiní lidé
daleko charakterem tvým nad Ji
dáše vynikající byli jím napadeni
úplné bez příčiny jen aby ti mohl
vztek tvé černé duše vyliti kierý
v něm zuří proto le soudné íntel-
ligeoloí čtenářstvo oceňuje kut té
duševní práce P Z která aa tam
od jeho spolupracovníka nalézá a
útrpností hledí na nrzácké no
vinářské výplody Blikavky jejíž
cell duševní price pozůslivi t
několika blbých redakčních pozná
mek a nějakého loho neslaného a
nemastného Člinku
A takový ubohý duševní mrzik
jthož nejsilnějlí oporou pří nor
doviní Blikavky jsou nůžky dovo
luje aí psáti o mne posměchem
jako o "redaktoru"
Kdyl anad ještě Jidii od Bli
kavky se učil slabikovat byl jem
jíž v roce 18HÓ redaktorem n-j-
přednějšího literárního časopisu
českého "Literárních Rozhledů"
nichl nejlepší literatuře věno
vaný Časopis německý Ma
gazín jutr dii Literatur dn In und
Auttanda" napsal že jeat tO list
vzbuzující naděje Podobný na
nejvýš lichotivý úsudek o nich
přinesl polský "ťrttwdnih Ubil
Wictnf řízený tehdy Dr Wla
dytlawern Wislockirn a jiné cizoia
zyčoé Časopisy Do "Literárních
Rozhledů přispívali všichni ne
přednější spisovatelé čeští jako
Jaroslav Vrchlický Svatopluk
Čech Adolf Heyduk Karolina
Světli František Heritet Jskub
Arbea Jos Holeček Jan Červen
ka Aug Mužik Fr Kvapil Ant
Kliiterský B- Kaminský R I
Kronbauer M A Šímiček V Á
Mrltík atd atd a časopis ten dal
podnět jak ai může Jidái od Bii
kavky přečisti va vzpomínkách
Klášterského uveřejňovaných 1
"Máji" k založení vytoct důleži
tého epolk j Českých literátů
Vím le jsem ai skvělou ktriéru
tvou zkazil vrozenou mí lehkomy
alnoatí byl jsem za lo již dosti
osudem potrestán ale za největšl
trest považuji to le takové mrzl
ckét iidišské nedochůdče novinář
ské které by v čechich nemohlo
řídit list ani na poslední vesnici
může ae mne otřít
Ostatně to mne aspoň poněkud
upokojuje stejný osud toišeli
se mnou mužové vytoko nade mne
vynikající jako lord Byroo který
měl na avtdomí větší břichy nežli
mim ji přec jméno Byronovo
září siřití bude v biatoru tvěto
vé literatury letkem nepomíjejí
tím VJfllo pu 'l htnobíivllth
Milí ha kotisínl tvými Sinovými
Aloky v tmall 1 1 vlaMi ntisltlkl
ani pes
jtdál el Kukátky jsko ksl lj
dutáni mtršk Jt ttesthťptn )ti
noml s# vlsilnl silou udtlal sa
-a nad vodou pnntntl itíholihl
na a tl mu lato pomor dup( uvl
dimt fcsm lo JiUI ptíwU Jl
vidy spoléhal ( sšm na b a
pakli jsem obchodit tklsíhoval
msfnou íll siny n řlí
ml dovíhvoM v lidi Jli tln
mim v knihlrh "dlahou" upo
mínku na ttito mou důt!livl
která obnaii vita nslli 13300 —
la lam v niih Iská jedna lnká
kleti při nvitšvné slavnosti chi
ragiké "Jednoty ítskýih Dam"
byla tajnou 1 pslioncsek jl lů
tltla mi 'poitívl" dlulna vkt
ntllí laoo ~ Š korným přep tám
mtjetku na svou atsiru a pak
opětným proJeem na aeba o
kradla mna a jiné věřitele tkoto o
fa 000 — ale vrdor tomu je to
"počestná dáma"
Já ovšem mám jiné ponětí o cli
S vydáním pár dollarů prostřed
nictvím bankrolnlho soudu mohl
jsem ae zbavili všech tvých d-luhú
ale lomu aa pličílo mé tvědomí
Oželev tlrátu vlce nežli půl čtvrtá
tisíce dollarů o něž jsem byl
okraden rozhodnul jsem ae že
zaplatím každý cent který dlužím
v pěti letech jsem zaplatil do
Western Gold Storsgo Co v Chi
cagu $i6jj — na obnot fa 000
— který lam byl mými přátely zaru
čen dále jsem zaplatil $)T5-00 na
půjčku f 400 jel nu byla hotovi
poakylnuta a mimo to jsem vy
rovnal ati na f 300 menších dluhů
To jaou fakta o nichž te každý
může pfetvědčiti a doufám pakli
otud mi dopřeje že podaří ae mi
vyrovnali každý cent který dlu
Žlm neboť jest to nejtoužehnějSím
přáním mého Života Dovedl by
přinésti lakovou oběť Jidáš od
Blikavky? Plátek tento nalézal
se jíl na pokraji úpadkové propa
stí a nebude to dlouho trvat a
octne ae tam zase neboť Čtenář
ttvo zipadu jest sylo podporovali
schitrslý výplod novinářského
kreténa a pak uvidíme jak te za
chová Jidáš od Blikavky a nahra
dí lí ty ztráty vlem těm dobrákům
1 Bliktvce poskytovali avými
dollary olejfček k dalšímu blikáni v
Omazt
Jsem konečně ještě nucen zmí
nili ae o tom co zavdalo putinu
ku přijetí jména Krodelko při
mém příjezdu do Ameriky Jest
to jméno na které mim do jisté
míry privo neboť po přeslici po-
chizfm z rytířské rodiny Krodešků
a chtěj te po tvém úpadku v Če
chich vyhnouti všem zlomyslným
útokům a všemu posměchu zvolil
sem j t falešného aludu Ale
len falešný tturf te mi Ipatně vy
platil neboť ještě dnes lecjaký
novinářský bandita ae o mne otře
jako kdybych byl apiclul Bůh ví
jaký zločin proto že jem přijal
jméno mé prababičky Co ie
týče pouiívání jména Kote jest lo
anglický překlad mého jména
kterého používám jen proto ža
jméno mé jest pro Američany ab
solutně nevyslovitelné
Končím prosbou os vážené
čtenáře P Z aby mi prolinuli
Ž jsem zaujal tolik mísu k léio
tvé obraně prolí zákeřnému útoku
Jidáše od Blikavky Vím ž Čte
nářstvo P Z jest hm-lligentní a
rozvážné a proto jsem přesvědčen
ža mna budn loudili dle prošlých
Iskt a ne dle surových útoků bí-
dického novinářského mníU
jenž mi znamení Jidáše Iškariot
ského vypáleno os čela Chybám
jsm každý podroben a ji věru za
tvé chyby jsem již dosti potrestán
tím ia lecjaký novinářský zákeř-
nlk duševní nedochůdče mne
může napadnout! ač tám mi
mávlo na hlavě
Nebude to mi vina pakli Jidáši
od Blikavky věnují jiště více mí
tta neboť nehodlám strpěti aby
cblapilko mající nejméně práva
ka krititoviní mého jednání mna
napadalo bez odvety
Ránu mu aplatím ranou až te
bude avíjet a kRučet jako karati
čem ipritkaný pat R
t 1 ni 1 1 1
Z Hlavni Úřadovny ZČBJ
Ctěným fidům Z č B J nim
možno opětně oznámili potěšitel
nou zprávu o ztloženf nového li
du který jii o přijmutí do Jedno
ty polidal Uoaavadní klub za
ložen br Vlc Kučerou tajemní
kem cl- lidu Tibor C 74 Cíti ro
členkyn a 5 členů jichž průměrné
stáří Jeat 3a roky Klub ten mi
býlí uveden dna 38 června t r
pod jménem "Kolumbus'' co čí
slo 133 Sídlo řádu bude v Tur
key Creek precinkt Salina Co
Nebraska
Veškeři blahopřání lidu tomu
bucftel zasílána na tuto adreaus
Vic Kučera Dorchester R R
No j Neb
Aoion Novotný AI Bliba
před III Úl taj Hi- Úl
Krev ativi ta nečistou zane
dbáním jater a Žaludku Dr Au
gust Koenig'a Hamburger TrOpfea
pravidlujf jitra a jako oezbjtný
následek krev ttsoa te čittou