Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 27, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'i
i
7
I
Znloton 1S711U XXII
POKROK ZÁPADU
OMAHA M:UH„ VH STftKOU HNU ií KYÍXNA im
(lsi0 :t
tZ AMERIKY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
1 Yřchlťd ze HVťliipolíiIckťho a kroniku iiduK 1
Z Wishlncloňu
čik frt (hihifitt — rfulltnalitlý
re íiW — íM (
ktnikti l'u'f tka tt V'! Vif —
Smhufit i Kubfíu Weiilii
Dle slibu učiněného generálním
poštuiistrem 1'synem senátoru
Miliardoví mi lýt hlavni úfadov
na zipa lnf části volní poriovnl
dopravy přeložeua z Denver do
Omahy Tato změna nastane od
i července-
S Rakousko Uherskem roste ob
chod Spojených Stítft rok od
roku Za posledních devět mčsícfl
do konce března 1903 rozmnožil
se dovoz Rakouska značně a byl
dvojnásobné tak veliký jako v
r 1 H95 1 HyS a ifiy) a dovoz ten
jest stale větší nežli vývoz náš do
Kakousko Uherska vyjímaje tři
roky 1897 a iyoo
NejhlavnějSI předměty z našeho
dovozu z Rakouíko-Ulierska jsou
cukr lučebniny sklo a vláknívo
NejhlavnějSI předměty vývozu na
šeho do Kakousko-Uhf rska jsou
bavlna měď a petrolej
Následující tabulka naznačuje
obnosy vyměněné 1 Ifokousko
Uherskem při vývozu do Rakou
sko Lherika a při dovozu odtarn
lud sem za posledních 10 roku
Vfvuiwl níi Vroíkníra
1894 ř 4559315792406
1 895 75554 405M'j
1896 1979011 6072515
1897 2836463 5174615
189 4307118 3645874
1899 5939069 4325287
1900 5459602 6790022
1901 5169980 7868580
1902 4663905 7H78'48
9°3 5591503 °93 '63
Pakli te navál přistěhovalců ne
umenší tu letos dosáhne přístěhO
valecký proud toho nejvySSIho
poitu zi celé trváni této republiky
a bude obnášeli okolo 1000000
duší
Za deset měsíco do 30 dubna
1903 přijelo sem 620710 vysté
bovalcn proti 648743 loni za celý
rok V dubnu jích přijelo 126286
proti 95607 coi zoameni zvýšení
o 20079
Průměrný počet přistěhovalců
za mísíc byl v uplynulých desíti
měsících 62071 duší ale v po
sledních mísících byl počet ten
dvakráte tak veliký
Uchem dubna ddepíeno přistáni
1120 lidem Kromě Rakouska
Rumunska a Japanu z každé zemí
byl počet vystěhovalců větší I
Čffiané jímž dle zákona přistup
do zeirié jest zakázán rozmnožili
zde svá krajany o 21204 duši
Celkem zvýšení obnáší 30679
rlu&f z čehož připadá na Italy
14500 osob Kecko sem vy
pravilo v dubnu 6024 osob- Jest
to skuteční zvláštní že přistěho
valecký proud za mísíc duben st
z Rakouska zmenšil a obnášel
pouze 24879 duŠíčili o 350 ménS
nežli loni Němců přijelo ncm
6024 proti 4248 loni Angličana
přijelo 3633 o 2338 vlce než
loni za tu dobu z Irska přijelo
6366 nsobř Ruska 16071 osob z
Norvéžska 4777 osob ti Švédska
5988 osob
Trvalá smlouva mezi Spojenými
Státy a Kubou pojímaje v to pod
mínky Plattova dodatku byla po
depsána dne 22 kvítna oďpol v
kubánské zahraniční úřadovně od
Squise amer vyslance a tajemníka
zahraničního Zaldona Smlouva
tato stanoví ie Kuba neumí nikdy
vejiti v žádnou smlouvu a nijakou
cizl mocnosti která by její neod
vialost zkracovala Kuba svoluje
aby Spojené Státy k udrženi neod
vislosti Kuby zakročily Kuba
schvaluje vlechna zařízeni Spoj
Států na Kubě za vojenské okupa
ce učiníná
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Klo tona vťřl — ať tam til!
Z Oklabomy z malé osady
Vinin ležící na řece Salt Fork
se sdíluje že tam byl nalezen po
klad obnáíející fa 000000 ílyl
prý objeven na íarmí Charlese
Morandi který dovolil jednomu
tajemnému cizinci kopati na jeho
pozemku s tou podmínkou Že mu
ďá desátý dli objeveného pokladu
Farmář dostal 1 200000 a tajemný
cizinec prý se ihned ztratil Přisel
do okolí před nedávnem z výcho
du maje s sebou mapu na niž
místo pokladu bylo udáno Dle
pověsti o tomto pokladu přišel prý
onen cizinec na něj ve bloubce 28
stup a nali ti ho v od 1 hoví skříni
Pekla J prý rakopil til ame
rických vojákA za mexické války
Praví si' že Washington Iimhay
pěšák 13 ohioského pluku sil
svými soudruhy odloučili su od
pluku a 11 kl se s přátelskými
Indiány od nichž se dozvěděl že
mají veliké bohatství ukryto Iin l
say místo v nímž Indiáné svnj
poklad míli ukrytý vypátral a s
pomocí svých soudruha naložil tří
španělské vozy zlatem a stříbrem
a vydal se na cestu na východ
Indiáné a e zpozorovali tuto krá
dež a pustili se za Limbayem a
jidio soudruhy Ti chtfcjíce ulou
pený poklad za každou cenu za
chránili zakopali ho do zemí a
sotva Žc tak učinili tu již Indiáni
se přiblížili a strhla se bitva z níž
jediný Lindttay vyvánul ale s
mnohými ranami z nichž Žádná
vlak nebyla smrtelná Límhiy
nalezen byl vládními vozky a do
praven byl do Ohia Proč se pro
poklad pozdčji nevrátil když se
uzdravil a jak se mohlo dva mi
liony ve zlatí a ve stříbře schovati
do ořechové truhlice a jak ten ci
zinec tak veliký náklad zlata a
stříbra cloiul z Oklahomy to pi
satel tlít o píkní vymyšlené kachny
zapomnnui uditi
Trest zločinu v zápřtl
V Mulberry vs Fla lynčováni
byli běloch Ames Raudall a dva
černoSi Dan Kennedy a Henry
Goldeo a sice pro zavraždění bě
locha Darncye Drowna Randall
vedl tam pokoutní hospůdku s
lirownjsa horlivým prohibíčákern
hleděl mu obchod jeho překazit! a
z té příčiny Randall dostal na níj
zá5ť V poodčlf večer nacházel
se Hrown na cestí k domovu když
ze zákeřl byl střelen a potom krk
mu podříznut Lid v Mulberry
se nad tím rozlítil a vypátral že
Randall k zabití Browna najal
dva černochy Jeden z čem och A
se také skuteční po svém zatčeni
k tomu přiznal Trojlístek vyve
den asi ve 3 hodiny ráno mrtvo
ly jejich prostřlleny Praví se že
lynčování provedeno asi od 50
občanA bez škrabošek z nichž
mnozí jsou předními v okresu
Snéhová kouře v Montaně"
Co východ v minulém týdnu
postižen byl ohromnými vedry tu
v jedné čáiti Montany blíže ka
nadských hraníc rozzuřila se sně
hová bouře a sice tak silná žc na
některých místech nspadlo až de
set stop sněhu a teploměr tam
klesl až na 4 a 6 stupfia pod nulu
jízda na drázo Great Northern
byla velice stlžcna závějemi Sko
d touto bouři na dobytku způso
bené jsou ohromné a obnáší nej
méně fa 000000 neboť se čítá
že zahynulo asi 90000 kusfl K
této SkoJě se také připojuje zni
čení ovoce V severní Moniaufi a
také zahradní plodiny utrpěly
mrazem Reka Míssouri rychle
stoupá a majitelé renčl se stěhují
z nížin na vyšší místa z obavy
před zátopou U prAsmyku Crows
Nest v sev záp britickém ťizemí
zuřil také blizzard a napadlo tam
18 palcA sněhu a dobytek tam
zhynul po stech
Jarní kouře v různých státech
Malá osada Holmao vc Wis
postižena byla dne 19 kvítna tor
nádem které se přihnalo na mí
stečko krátce po západu slunce a
zpAsobilo mnoho škod Střecha
komín a část hlavní budovy mlýna
tamního byly strženy pAjčovna
koní a dvoupatrový zděný dům
byly zdviženy ze základA stromy
byly z kořene vytrháoy a meníí
dřevíné domky byly rozmetány
První zprávy udávaly tři mrtvé
ale dosud to není zjištěno Dům
jeden s dvěma ženštinami byl
přenešen přes plot ale zase byl
vichrem postaven a ženám se ni
čeho nestalo
Ve čtvrtek řádily cyklony a
prudké vítry a lijáky v Kansasu
Indiánském území Oklahomí
Texasu Indiáni a také Ncbraska
nezůstala jí ni ušetřena Jak da
lece bylo zjištěno padlo tímto
bouřím 6 lidských životů za oběť
Nejhoršf to bylo v Kansasu V
okresu Salině ve 24 hodinách
míly tři cyklony za sebou Dva
lidé zahynuli t asi dvanáct jich
bylo poraníno Zabiti jsou: Wm
A Olsoo Peter OIaon Dům v
nímž bydlel byl nadobro zbořen
a mrtvola jednoho ze zabitých
Vllhtl 'II Odlil tl'US ď vké vídá
leněnu
Také Otada Adiln! v Kun
navMluna t I dnu 11 května
cktniim ai o J hodinř odpo
ledni bnhiidílt níklovšak m pM I
o f i vol unii in -byl těKtt rraučit
V Alilnd nrjvku utrpěla reii
dnifiil fáttf kdo t)lo při s 50
domů víte míní poftkiucmo Ovim
ni Urma Kernnuva byU úplně
řuifena strumy vyvráceny a bu
dovy rozmeteny Také Tin isov
ronč byla zničena budovy plevrá
ceny větrné mlýuy svaleny a
mnoho dobytka bylo usnirci-no
Ples okres lIdiiMiiati přehnalo
se tornádo 15 míl severozápadní
od Kinsley vo 3 hodiny odpoledne
a rozbořilo dům Dana GleaHuaa
při čemž přišla o Život Mabrl
Tulleova V blaiue sbořen byl
tamní hotel
V tona Wolf malé to osadí v
Indiaimkém áz:ml strhla se bou
ře týž den a rozmetla čtyry Jonky
1'armářka Hafanova zanišena
proti plotu z ostnatého drátu a
zabita
Také Texas navštíven byl tím
to nevítaným hoHtem a hlavní
utrpěl kraj Panhandlc Dům M
R VVilsona blíže Il rilord rozme
ten na všechny strany a paní Wil
sonová a její dítí byly usmrceny a
Wilson smrtelní zraněn
Indiána téhož dne zakusila také
jednu 1 nejprtidSích bouři při níž
nejhůře řádil blesk V Lebanon
odnešena střecha z ťerkinnova ho
ť:lu kolny poiiličnldráhy shořeny
a okna po celém místečku pro
maíkána V Klwoodí obnáší ško
da přes 1 20000
V Lewiston zasažen john licw
rnan zřízenec dráhy Rock Island
stoje ve dveřích svého krámu byl
zanažen bleskem a zabit Obchod
ní část Plattsmouthu byla zapla
vena a v dílnách burlingtonské
dráhy stálo vody na 4 stopy
Dne 22 kvítna přehnal se
cyklon přes okres CUy v Kansasu
a způrobil značné škody nikdo
však nepřišel o Život Za to ale
v okresu iJola v malé osadí
Rilcy usmrceny dví mladé dívky
jménem Doubyové a několik lidi
bylo poraněno Pít domků od ne
šeno cyklonem na několik mil
daleko mnoho dobytka zahube
no Pomoc zavolána byla Clay
Center odkud posláni tři lékaři
V pátek a v sobotu strhly se
další bouře jimž padlo za oběť 9
lidských životů více nežli 100
osob bylo zraněno
V Sioux City la zabit byl na
pínač telegrafických drátů když
chtěl zachránit! malé dívče které
vichr zanesl do telegrafních drátů
V Clarendon la zabit byl ve
svém dorní bleskem John Coons
V Persía la stržena byla stáj v
níž v té dobí meškala íarmářka
Hrínsová a v troskách byla tato
zabita
V Carmcn Okla zabit byl V
F Urown cestující jednatel a pí
Wismillerová byla těžce poraněna
V Dodgn City Kana zabit byl
jistý dobytkář jthož jméno tele
gram neudává
V Nebrasce zastižena byla so
botní bouří osada Kandolph a
způiobena zde veliká škoda
fikody způsobeny těmito bou
řemi jsou ohromné a také vody
zaplavily mnoho pozemků a far
rneři budou muset všechnu práci
znovu vykonávali jakmile voda
opadne
V Enid Okla kde jest také
mnoho českých rodin usídleno
udála se v neděli o půlnoci průtrž
mračen která způsobila strašlivé
spousty Ohromná vlna tři sto
py vysoká 1 300 stop široká
utvořils z vod této průtrže a při
hnala se na místečko zrovna
když všechno obyvatelstvo pohří
ženo bylo ve spánek v několika
minutách více nežli 100 domů
bylo touto vlnou zaplaveno Mno
zí ztratili všechno co míli a ač
obyvatelstvo ostatní ae snaží jim
vypomoci tu prostředky jsou ne
dostatečné Tornádo zastihlo malou osadu
Foss v Okls čítající asi 200 oby
vatelů v nedíli ráno asi o 5 hodi
ně a při tom přišly u Život 3 oso
by a několik jich bylo poraníno z
nichž R P Halí je poraněn
amrtelně -Třináct obytních sta
vení bylo tornádem zničeno
V Yukonu kde jest také česká
osada strhla se průtrž mračen
která zaplavila celé Canadian údo
lí a způsobila ohromné Škody na
majetku a na hospodářském zví
řectvu Honba za netvořeni
Blíže Lawrenceburgu Ind za
vražděno bylo mladé děvče Rosa
Kaiserova v pátek na jejího otce
spáchán byl vražedný útok něja
kým černochem který uprchnul
Četa občanů vydala se po jebo
ntopA a luteíl 1 :hlap pod Irielu)
a Udilo (luMiiA M řitím co ten
to lotr b)l cbyien 11 a WVisbiir
gu doU ptáv h netnámý !
kýi Ciinoih tsni napadnul dví
nu li li i r u Ti U y Urmtra (irnrga
Siriths šrril se slídícími py ihnrd
pnfil hledali tohoto tu tvora a vy
ii třil ž" skočil na nákladní vlak v
Suinman Ihned poslány byly
telegramy aby lotr byl zadržen
lni trn musel seskočili vlaku
pled pří&tl stanice a zmizel Onen
Černoch podeařwlý t vraždy Posy
Kamerové jest hlllln ve vězení
silnou stráží neboť jest obava bt
lid podnikne na vězeni útek a čer
nocha bude lynčovali Černoch
jménem Evtrson zapírá a dosud
žádné při-HVÍJčujícI důkazy nebyly
proti němu nalezeny
Novinky z Llnwool
Pan Fr Semín z Ilrainard s
rodinou přijeli do Linwood minu
lou sol'otu a byli vzácnými lionty
rodiny dra Draského Zdrželi ae
až do pondělka
Pan Frank Votava se tento
týden blažení usmívá A víte co
je toho příčinou? J'-!(0 manželka
obdařila ho zdravým a hezkým
klučinou Gratulujcm!
Pan V F liartoš z Omahy
navštívil nás v úterý minulého
týdne Pii je! v kočárku jedním
končin taženém Ve střsdu jel
se podívat výtu bratrem Prán
kem do Prague ve středu odejel
do Abio a do Lirun a od té doby
jsme o ním neslyšeli Myslíme
žo už jo zase zpět v Omaze Ven
kov líbí se tnu znamenití
Přífitf sobotu jebt den zdobe
ní hrobů Protož neopomeňte
ověnčit hroby svých miláčků
Pan Anton Prai od North
Pend s manželkou dleli zde ná
vštěvou u svých rodičů a přátel
minulý týden
Pan Emil Klobása ze Schuy
ler překvapil nás svojí návštěvou
v úterý minulého týdne Jelikož
jsme s Emilem staří známí hned
ještě t Omahy toť se samo sebou
rozumí že jsme si měli co poví
dat
4 Pan Frank Fsytingr koupil
krásnou residenci od p Pat Kil
Urna za 1 1200
V úterý alavíl sňatek svůj p
Fr řialoun se slečnou Juráokovou
Novomanželé spojil vlp Pokorný
v Atiie a svatební hostina se od
bývala v domě rodičů nevěstiných
NcvomanželArn gratulujcm
V pátek minulého týdne bylo
ukončeno vyučování ve zdejMch
školách Dltkám nastaly tedy
vagace a maminkám drobt-t vlce
starostí a zlostí V poslední den
uspořádal profesor Jelínek a sleč
ny učitelky s dítkami výlet do
blízkého háje kde pli zmrzlině
limonádě a chutných zákuskách
bavila se naše mládež skoro až do
večera
Je tomu nedávno co jrtme
podali zprávu že pí McLounová
rozená Navrkalova byla odvezena
do líalavu pro choromyslné v Lin
coln Nyní musíme dodali že
její manžel se v úterý minulého
týdne zastřelil Nejspíše že
myšlénka že jeho manželka dlí v
ástavč dohnala ho k sebevraždě
Pan Mcloun počítán byl za jed
noho z ocjbohalšlch obyvatelů v
okolí Morse liluíls
JÍŽ příští sobolu dne 30
května večer uspořádá spolek
"český vzílílávarl ochotník Havlí
ček" "lavnost zdobení hrobů s
dAstojným programem Slav
nostním řečníkem toho večera
bude paa F J Sadllek z Wílber
Pan Sadllek totiž bude řečnili do
poledne při slavnosti na Česko
Slovanském hřbitově tak zvaném
Killianově slíbil že večer bude
řečnit zde Program sestávali
bude jak jsem se již v minulém
čísle zmínil z deklamací hudby
slavnostní řeči a zpěvu Konec
programu uzavřen bude veřejnou
dražbou papírových krabic v nichž
naše dámy a slečinky přinesou
rozmanité zákusky Onen pán
který kterékoliv dámě krabici od
koupí zasedne s oi společně k ve
čeři Vstup k této slavnosti jest
úplně volný
Příští sobotu ve dvě hodiny
odpoledne počínaje bude prodá
vána ve veřejné dražbě linwood
aká náslovna Protož jest žá
doucoo by se každý podílník do
stavil Šotrab
40 akrů senového pozemku
na prodej! Je to jedna z nejlepšícb
čtyřicítek v Butler Couoty Hlaste
se hned sice ji pronajmu 42 —
Emil Folda
( t:si V AMIMUU! ':
V Clcvtdandu pudli lil minulý
čnrtik 11 želni slunečnímu krajsn
Jn Mstek bydlivšl iltlve v č 10
lilssit r 11I Ve čtvrtek ie siMtovnl
ď mívedia obydli na Fnrest ul
blíže Ilroajway Sol kolem pří
kreho ivulni na Trututnill ul
Hena několik kounků nAbvtkii
náhle však přemožen byl vedn 111
a svalil so do rokle kdež později
ho nalezla ji ho manželka touž
ccntou se ubírající Mrtvola Mr
kova dopravena byla do Wagaero
vy márnice
V CleveUndu přišel minulý
pátek k smrtelnému snad zraněni
lyletý český mladík Wesler Vozka
z č 63 Rural ul Vozka jenž byl
zumMnán 11 Empire Rollitig Milí
Co vracel Se o fa hodině večerní
z práce a podlézal káry kteréž
zataraaovaly křižovatku na Aetna
ul V témž okamžiku v Sak když
so nalézal pod kárami tyto sebou
trhly Vozka upadl mezi dva vozy
a byl rozmačkán Levá noha byla
mu rozdrcena Uk že musila býti
v kolení odejmuta Mimo to
zraněny mu obě paže a spňsobeno
mu těžké zraněni vnitřní Stav
jeho junt nanejvýš povážlivý
í Ústřední výbor pro České za
stoupení na světové výstavě ote
vřel stálou informační kancelář v
č 21 17 So 12 st pod sjírávou pí
Pilkové pp N J Vorla F Dog
Nováka F iiurííina a F Vondry
Veškeré dotazy budou zdarma v
nejkratíf době zodpovídny Vý
bor jest v pímém spojení s vý
stavním řiditelstvern Upozorňu
jeme krajany že úřadovna tato je
zodpovědná celé české veřejností
jelikož volena byla zástupci téměř
všech zdejších sjíolků řádft a ná
rodních jednot Adresujte své do -pisyi
Informační kancelář 2117
So 12 str St Louis Mo
V Clevelandu událo se před
minulou neděli králce po 6 hod
večerní bídné neštěstí ni Proad-
way mezi Douse a Martin ulicí
Pětiletá dceruška pana Vincence
Vydry z č 14 Colorado ulice
Mařenka při pokusu přejiti s ji
nýrni dětmi ulici byla zachycena
jižním smírem jedoucí károu
broadwayskou a levá ruka byli jí
až 11 ramene ujeta Naříkajíc! div
čátko bylo odneseno do úřadovny
dra O Procházky povolána
byla ambulance Kichardsova Mezí
Um co vynášeno bylo raněné
dítko z pokoje do ambulance při
bfhl jeho otec p Vydra Pohled
na naříkající milované dítko byl
pro něho tak hrozným že padl do
mdlob lírzy se však vzpamatoval
a vsedl do ambulance která oba
odvezla do nemocnice sv Alexe
Tsm byla rozdrcená ruka děvčátku
v rameni odejmuta a jak lékaři
prohlašujíděvčátko bude pří životu
zachováno
H Hrozným apůsohem sešel se
svítá chicagský krajan Josef Ho
lc'ek jehož manželka bydli v čín
57 )!%' Halsted ul Oddílával
si v městské robotárně na 26 ul
a Calilornia av pokutu v obnosu
ti 50 jež mu byla na policejním
soudí přiřknuta poněvadž byl
nalezen opilý na ulici V Ilndewell
ihned přidělena mu byla práce při
kopáni hlíny což ještě s osmi
jinými osobami dčlal Kopal
nimi hlínu v jámě 15 stop hluboké
pod dohledem strážce Dennis
0'Neilla jak týž koronerovi vy
právíl Hlínu nakládal pak do
zvláštních kar po nichž odvážena
jst do blízkých městských cihe
len Najednou podkopaná zem
nad jámou neočekávaně se sřítila
a zasypala úplně Josefa Holečka
Ač mu ihned oslstnf tam pracující
spěchali na pomoca co nejrychleji
hleděli jej vyhrabali přece úsilí
jejich bylo marné Když ho na
lezli byl mrtev Hinmanská po
licie mrtvé lělo dopravila do
okreanl márnice kde nad ním výp
koroner Hyland odbýval v páttk
iokvest Vyšlo při ním na jcvo
Že Holeček do Prídewtll se dostal
15 května Mimo hlídače Dennis
0'Neilla svfdčilo ještě několik
osob jež se staly očitými svědky
neštěstí jež zavinilo Holečkovu
smrt Koronerova porota rozho
dla pak že skonsl zasypán byv
když vykonával přikázanou práci
v městské robotárně Josef Ho
leček byl 37 roků alár Narozen
byl ve Vajskýoě u Plzně v Če
chách V Americe bydlel 13 roků
FÍUJME SE zručný řeznický
pomocník který ae vyzná v dělání
uzenářského zboží a též i v sekání
masa musí mluvil anglicky Práce
a dobrý plat ae zaručuje Hlaste
se u Jos Nejepinskýho na rohu
16 a VVilliam ul Omaha 43 —
r
' " ' ''' ' '' "' %"V'-i#' W" w iy -r-- MU ' w "V
waiH-HMoihk MmU II V IIAYWAItlMaJafikl
WILLOW SPI11TC
BREWING 00
OMAHA NtBRASKA
)f-lll v-:ii'iiy leMk a reUěliu rlmude mlillhu Humno a t"'Vpliié
%VirTMV MlMtlNíjM VOIIV
I i _
mmi n'i n fimmnnmi
i v o1 111 11 11" nntr
LaO70T0 pivo 8TAKS & 3TRIPES" DBind sobů roFnéíio
Ncli'iS[ a nnskutenějil xnitlel ilv tvrdl žn pivu vařené WIUOW
HPHINtíH llltICWINll t'0„ Junt tieJzIravřJMiii a nejlepíím výrobkem
tuho cl ri 1 tt 11
ZkiiMo ]u a florurtta puk sami že Juto InlmdiiěJMIiu piva nnplll 47mfl
Schneider & Klein čepují pivo z tohoto pivovaru
f9 0 A 1 dt 9 A i i 4 1 fa &
J
Toť QaSí ideon: lnů
l fciHf 5lngi Bank JíV
j - -wr ff J ! 1 ' J
Aliy uunnilnlln mnl ukMiliirit mipor
('lly HiivIiiks llunk v lllnwii elvnrel Jíro
iift)i'iij vltimtii' imvfi orelové batiky
)iá ni mlHeiHvítf ilomft Kdjí iiflhlTÍ
ll oliiink vnniiiriř(liivníiiilořllijji)
'lun ilullur n obili 7lto tuin krivnf knírku v
ní ilullur pflpiln In vilm k iliitirii Jnkiiib
liiBiipi)ii(íi! v iliuiiiíeíiii li 11 11 lni iiiiliriiiimiK
jHm-wo mi tenlii f-im m f nm ilu nud 'U
'lnviiy vypiiíilnl m imiiiIii nu spoMiaJÍ
11 vii'- ( pMiiiiiiiHnil n iIa n vřiin rifi pil
nlnííiiý kreillt ve vhAI knlzea Tylo malé
iilinoiiy iiemm i1rik vyrovniuiý pfilleiníí
Znvlliil II liy Jmluri % niiíleli sáNlupeh 1I0
viiíitIid (lomu vijzuifitiiiil od nelni Jíntá
luník
1 BERG-SWANSON CO
H 1 a 1
Mtjr II IIIIIIMH
Hcvadný odír iro muže a clihipco
Viiiliieřiiy nákup zn nejiilWÍ niniliié holové penfře éovoluln
urnu nufřltl sunfiii ceny lMi nlilekli a kullint
Nákup Ulekli (Nkiiý ort rirjvetfcllio a uelepillio liolovítele po
lelillvého oilévíi an eeim tuk uíkoil uniiniijé nám iiiilidlniiill vám
vetíí lni(1tiitil m ittiii peuíe tieí jmu muliU my uel kterákoliv jiná
firma v ( uuiin iiCtiilll Ink (iřert tnulo koni(
Mimořilná iittlilrtkit iiiníkích olilň
kfisvláM fknh Imporfovwiiýeh
elicvlotíí a woiBlertii hoduoly jeř po
viiíováua In nn iti-oliyf ejiioH po t?H a
i tu— llllmofártllr po $2000
MiiUhé riďni? dcliiiiA olilcky— pmvl
iMnA eeny 30 SJ225 KuhH olUk
jrt dokoimiy v kídé jiodrólnoatí
Hufnt vyplflovrtiiá fiiiiioím ruf nfi ňfi-
lutlA lllll'M N Lfl(LZ Ail
„ n iiirnj Ptrj'
iVZiioveJM a lniirloviié KkotHM látky
Nwiyffíuí vklud krámiých iihlků
ísii cenu jeZdovoInjd n vyftmfiilft ul viiSi
proliKdky (Ihyejué (15 olleky télo
výprodeje $10(1(1
(IhyCejllé 11000 1200 olilekv liA
hrm t(o výprodeje $750
Ví prodej mu Juknuli pkn-li wor
uledovýili kniho!— Koiipmiy dout e
110 aby vám uieiMly 411 iriw tm kiií
rtť'111 viseni nákupu ťrHvidelnA ceny
♦VSI 000 7 ÍO HfiO II Vílí flll piOllnj
m (7H a $400
líitrZlijm liliivti avuti eliliidiioii toť zásmloii sdrvidnl—ii4 leli
kí tiikki tvrrM a nlinmoii klobouky Jo práví Lni vřel
Moulou riertyii Jimtoii turKiliU klobouky dva nud riiíru a
ptávetil obllbeiiií klobouky nejlelirl iiejehludliřjsl ft liejvkusiiř II
sliolovřiié klobouk V"2fo _ '
Vfcreli tvnril a Imrev veleiiámé 1 I) Hd-Uoii klobouky-!)
f M'H 1 H III M -I ST
li 'Iři-
1 v
Z Ůoch importované
Simanovského Brezohorské Thé
vjdMl llpbi
řtoiidiolliiy lídiicliii kníííl katnr a vňťcliny
jin (iiorony mm a jirNiií
(Iilioruřiot IiÍLnI yruu iii4 1
_ 1 V 1 "!' "inlll lllKB inKUI
ty 1'rawi Pfekvupuliel vyledky tn kde jiná Wky
iittpoiiíithniy PrmlKo podřkoviliif '
Cena bnlfkti tioMm ti uo u ái 11
iiiLi "ÍAL ' " " " airimeii a
i'i 111 iimuiiihii nwmj
tm
M
mim ku
RICHARD F SIMANOVSKÍ
:! Mcott st - mwAUKii wis
—— SI M
Krajané kteřf z venkova za ohehodem do South Omahy zaví
tají měli by se uhytovsli v
Metropolitan Hotel roh 27 a L ul
klecM vlantiil chfKln miin fcmtlaak
AAaerTJOt I=apOŽ IlottI tento jest řlzea
podle evropského způsobu 1'okoje jsou velmi čisté strava
výtečná a vohéc celá obsluha jeat ta nejlepSí Nikde nebudete
lépe a levněji pohoštěni neboť Papež jest muž bezúhonné
li II 11! _ I JL ! m "
poiauau ouiy a vyuoroy apoiecnia it vzornou obsluhu ručí
ri i r i
SALOON TKL 1170
AUGUST PAPEŽ
— Zubní lékat Dailey zaměst
návající Českého assistenta ručí
za veškerou prácí jim zhotovenou
Úřadovna jebo jest v t poschodí
Paxtoo bločku —8
— V pondělí překvapil náa ná
všiévou svou starý a vážený občan
P- Joseí Slezák z Iowa Cíly li
Jak jsme doslechli zakoupil zde
p Slezák majetek