Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 20, 1903, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1jr uMmNiU o Klel wiinír
TtM Jeti Kokol ři mln
Uf InVovAnl SikoiYk a tuVA
v netltll ilno 7 tertim f
Kokolonit Olfcnl MiitU
(cim IumIíM(% lí ImmI oIhIo
dne tttr tnneřitl rábata
— V cvttklm odboru Til
a Síkol savládl ©pěl ť t í tuch
lltijatl Sokolld Viptulili k
Gspttné činnosti a navltěvtit pilo'
tviínl Jeil pleJ lávodv lupy
ttpadnl a tu pomněni oa bývalou
slávu nutných ťortft omaltkých
roíjmyclialo ochablou poněkud
Činnost ntlich Sokolíkň Četní
přátelé jejich Jsou tlm poiíleni a
neoponitoou zajisté dostavit! su
pluém počtu ?o veřejného cvičení
by pobavili se adfilými výkony
bujarých borcft Jak nim sděleno
chystají Sokolíci účastníkom cvi
čení milá překvapení Veřejné cvi
čení zahájeno bude ve a hod odp-
večer uspořádána bude taneční
zábava Vstupné do veřejného
cvičeni i do večerní tábavy obnáti
pouze 25c
— Jako každé jaro tak i letoa
liojui zásobila M Svačinová ob
chod avfij v č 1234 již 13 ulM
těmi nejraodoějSImi dámskými
klobouky Chcete-li skutečně levně
pořídili sobi vkusný klobouk
přijďte prohlédněte si velké její
zásoby Po celém městě lepší a
módnější ženské klobouky nena
leznete — Školní rada usnesla se v
pondělní večerní schůzi že po
staví znovu Beal Školu jež minu
lou zimu byla zle poškozena po
žárem Na místě budovy dřevěné
bude však postavena budova ci
helná o osmi světnicích V téže
schůzi jmenováni byli sběratelé
Školního censusu a krajan Karel
ŠtěniČka jmenován sběratelem v
prvé wardě Schodek v pokladně
ikolní rady dne 1 května 1903
obnášel 110649129
— Povolení k sňatku vyzvedl
í Josef Tritz 22 roku starý ae
slS Marii Krejčí 21 rok starou
— John N Westberg městský
komptroller podal v pondělí pro
střednictvím právních svých zá
stupců George W Schildse a W
F Gurleyho v distriktním soudu
Žalobu na náhradu }25ooo proti
Bee Publishing Co E Rose
waterovi Victoru Koswaterovi
Náhrady té domáhá se Westberg
pro kriminální urážku na ctí
— V pondělí po dlouhé a ostré
debatě dohodli se zástupci měst
ské a okresní správy že výlohy
spojené s vydržováním zvláštních
přlručlch šerifa ponese město a
okres stejným dílem Okres nesl
výlohy ty v obnosu as 13000 do
18 května a od té doby hraditi je
bude měato až vydání jeho do
stoupí stejné výše Nebude-lí pak
stávka ještě urovnána převezmou
rnSsto a okres společně zodpověd
nost za vyplacení příručích Pří
ručích š-rií(l těch jest nyní 130 a
každý z nich dostává denně fa 50
— V sobotu asi 've 4:30 bod
odpoledne otrávila se karbolovou
kyselinou pí Nellie Parsonsová
bydlící s matkou svou pí- Merrit
tovou v č 1807 Lake ul K zou
falé ženě povolán byl policejní
lékař Trostier a dr ilobbs avšak
veškerá pomoc jejích byla marná
neboť Parsonsová skonala v 3:13
hod Zesnulá podléhala záchvatům
padoucnice a líleaství a již něko
likráte před tím pokoušela si o
sebevraždu jedem i nožem Jednou
též chtěla zavraždili svou matku
sekerkou V sobotu odpoledne
zmocnila se uocové lahvičky s
kyselinou karbolovou vypila polo
vici tekutiny před zraky matčiný
mi načež si chtěla podříznout!
krk kuchyfiským nožem Mrštivši
kOučcuS taliviíkuu po uialce
vběhla do klosetu a tam se uza
mkla Parsonsová byla od svého
muže rozvedena čítala 28 roků a
zanechala zdi laletčho synka
— Tábor Nebraaská Lípa č
183 WOW oslaví čtyřleté své
trváni skvělou zábavou v síni p
J W Hrocha v sobotu dne 6
června večer Obecenstvu cby
stá zábavnf výbor milé překvapení
příjemný večírek Připravte se
na něl
Dálo
— _av — - — — -
30 roků osvědčen!
Dra RICHTERA
SYétoznámý
"KOTVOVÝ"
PAIF1 EXPELLER
ieeirmjlppfiím ča mftfA hft proti
XlbetuantlMmii
txleitem nervů
n -v lor?ír?li ntd
ikof 1 Ttrm:mcKťí
OBTÍŽÍ tšejjo DErnr
Ona: 25 c a 50 O a všech Iekar
ulk 4 neb twoaiředflictvira firmy
_ ~ _ mm a _
I Richter a to
tlS Pmu-1 JU
NEW TOMU
— NiittprtBf apatjUř a pott
wUti tt IMáv tipmM
#ti4 1'liiflitottí al-y ttk#m
titvtotitna fttttUJÍl olitlul ) a
tisuJUu ltnte takt atal dtvttt I
nu pt tlo4 Ulit iíji tsklt
kivl mi pila vtdlt ňlho a jhi
manltiky íul dva kítkov mail
♦ to chínít aby Um tikaroí
kítm po!jiiMI Nftieli pM tal
da pioJf i imaaovsktho liřsio
hotlkl Xht 41
— } obor svítím ak t4ll(
loiumí ddaátalí npftal M i J a
Cotititti dovvdal malíři a Irpiči
pokO0 KsIJý kJo poxlmna si
hoititiské místnosti (itlv panem
reidirttrm vltnfn' pochvalní
vyil ltl s a tdatilé prtci ik mi
IlUké Isk í co e 'řt vytrpění
oné mUlnoMi Pan Malý mftlt
b)'ti hrd Bíd tikovým ůpřchem
Chctte al pochutnali na výbor
ocm doutníku ř Zajděte si k chval
nt inimému Českému doulnlkáli
Clu Donatovi v Č MioWilliam
ul a poiáJejta jej o výtečný výro
bek jeho "Kubelík" Málokdy
kouřili jutě doutník lepší 14
— Krajany naše upotorftujeme
na elegantně zařízený Boy's Home
Saloon na rohu 13 a Howard ul
v němi opět hospodaří osvědčený
český hostinský p Anton Křeček
Jdote li do města aneb z města a
jstc-li souženi hladem neb lízni
zajděte si do hostince Křečkova
kdež řízným ležákem Storzovým
zaplašíte ŽIzeS a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Též i o nějaký ten
říznější doušek a výborné doutníky
jest pečlivě postaráno Zi nálev
nou naleznete bu J samého Toníka
aneb věrného jeho sklepníka p
Václava Najberga kteříž vzorně
vás obslouží Tel: Aisa6
— Kouříte rádi dobrý doutník?
jestli ano tož zastavte se u Vác
Dušátka 124S již 13 ul a požá
dejte o "My besť' Při tom mů
žete si vybrati pěknou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko
hojnou zásobu jakož i tabák kuř
lavý Šfiupavý a žvýkavý Doutní
níkový tabák prodává nyní libru
za 25c 27—
— Od té doby co elegantní
zařízený hostinec na rohu 13 a
William ul převzali do své správy
hostiaští Franci a Vávra vzrůstal
stále počet návštěvníků útulné
místnosti té a dnes možno tvrditi
že "Hospoda u Šflupce" těší se
největší patronáži Cechů omaž
ských Ano í krajané kteříž do
Omaby častěji návštěvou zavííají
zastavují se rádi v hostinci tomto
neboť nejen že se tu sejdou vždy
s některými svými známými ale i
pochutnají si též na řízném moku
Schlitzově a chutném teplém lun
či jejž mohou dostat! v kterou
koliv dobu denní Hosté jsou
kromě toho oprávněni k vždy
čerstvému Sfiupci 14 —
— Máe-li zapotřebí služeb
spolehlivého expressáka obraťte
se s plnou důvěrou oa svého kra
jana Franka Dřena jenž vám
rychle a zárovefl levně poslouží
Zejména ti kteříž se hodlají stě
hovat měli by se na pana Břeoa
obrátili neboť se nemusí obávati
že nábytek jich bude poškozen
Pan Dřen za správné a uspokojivé
vykonávání svěřené mu práce ručí
Ptejte se po něm buď v Čís 121 5
již 14 ulice aneb v hostinci
pp Francia a Vávry 2— tf
— Zubnf lékař Bailey zaměst
aávajícf českého assistenta ručf
za veškerou prácí jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku —8
— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlítzova a kte
říž se chtějí výborně potaviti mě
li by navštívili moderně zařízený
hostinec 'u Habru' s z roh 15 a
WiUiam ul v němž vévodí zcá- j
mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho poslou
ží vám iaramantnf Čárli nejlepší
mí doutníky likéry jakož i chut
ným zákuskem 30 — tf
— Ve čtvrtek v 10:30 hod do
poledne přibyli do Omaby 44 zá
stupci národního hospodářského
spolku německého kteříž cestují
po Spojeoých Státech za účelem
aeznánf zdejšího spůsobu farma
řeni a pěstování dobytka Na ná
draží Union uvítáni byli výborem
a četnými občany načež po delší
zastávce odjeli v průvodu někte
rých občanů do South Omahy
kdež si prohlédli jatky a dobytčí
obřady a pak pohoštěni byli členy
dobytkářské bursy Ze So Omahy
přijeli do Omahy pouliční drahou
prohledli ai nejprve rozsáhlý závod
Bennetův pak odebrali se do bu
dovy Bee kterouž je p E Rose
water osobni provedl a odtud ai
zašli do městské radnice kdež
uvítáni byli mayorera Frank E
Mooresem Na to ve zvláštních
vozech pouliční dráhy zajeli se
podívat do Storrova pivovaru!
kdež na počest jich připravena
byla malá hostina večer navštívili
Boydovo divadlo a o půlnoci od
jeli do mes Neb Mezi návštěv
níky byt též hrab! Knský z Cech
— Ktajsal poseti Zalmf
cHiWaf honinre M tltt uliti
vJI "Citstats OiphmM
tUtUlaf dtut lelmftt Kutv
Itawlkeii ttsital kiajaa m#ni
ebtiltný louis Máchal dlouht
tf iVUpmk v ntittl sami m II
1 !)( la ptrsvtilíl I oMa
ha a nfhe jrtt ta nrjlr pit nloř
! odtud spokejrn ftítnt pivko stá
Ue na Itpu a cul ty doutník v a
! likry ty nrjto k plrUtiřf ni
j Ttavl plirfttkl chutný tákutfk
!til na rut Přáteli a mimi
tajÍKlI l taiiavl i u nrho "oa
jrdnu" kdkoliv na crsil do ml
sta kolmí mUtoosli jrho sa ubita
ti ImiJou Il
— Máta li cesiu do mhta a
jst li tnaveni tsitsvte se V tl
Kanlnl isllrenťni hostinci krajana
Johna M Fixy ČIs isso Dode
ul kd l se buJrte moci potiluili
výborným Lampovým leřákem
aneb ne)lrpS(mi likéry víny a vft'
bee vlim Čím vám v hostinci prvé
tlíJy může býti poslouženo Tél
pravé imp plreftskl je stále na čepu
Navštívíte li jednou Johna M Fixu
buďte ujištěni le podruhé jioam
nepůjdete Zvláště krajané z ven
kova do Omahy zavítavší budou
vždy u Johna vzorní a svědomitě
obslouženi Jixtl
— NejstarŠím a proto také nej
oblibenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem aa rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevoou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou ten
přijde podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího štofu'aoi
Ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
žádný "Šmejd' nekoupí 23x4
— Po dlouhém a urputném Loji
zvítězili konečně stávkující dělníci
kteříž od 18 června 1902 vzdoro
vali statečně správě Union Pacific
dráhy Předseda kotlářů Kenne
dy kterýž nalézá se v New Yorku
a podílí se na vyjednávání o urov
nání stávky v dílnách Union Paci
fic dráhy telegrafoval včera míst
ními výboru že dráha v každém
hlavním bodu ustoupila stávká
řům Všichni staří dělníci budou
vzati zpět do práce zvýšení mzdy
jest povoleno a práce od kusu
bude zanecháno Netřeba podo
týkali že zpráva ta uvítána byla v
zdejších kruzích dělnických s veli
kou radostí
PŘIJME SE řádná česká dívka
do VVicire hotelu v Hooper
Neb Stálá práce a dobrý plat
Přihlášky v Josepb A Vlasák
maj hotelu Hooper Neb tik3
ííeril divu )t (ttflínl a módní obchod
ALOISIE zelení:
v l 1314 William ul Omaba
niibýrí fím dála tlm vétU obliby nbof
JiAitm kdykoliv nslfcřuele vidy bo
nt nUch bmpodyn kteří Jou pře
iWidlriy fa nikdo tak dobré a mixlnf
řloíí luvnřjl nekoupí Lilky n Juty
jako "lwny'' anebo Iwtnf apodnl prádlo
nekotipfte nikdo ta výhodná Jako
práv u nf Války vy Wr tícb neJIdpMcb
aluneřnlků neb di-itnlkft má lét na pro
dej psot áWmiKZKIKVÍ
Nakupujte
své likéry
Máme hlavní iklad vdecU njIpSfcb a
ncJvybranřlSIrh zásob llkrfi Žádný
jiný obchod lihovinami nemá ani polo
rli:l nádch záiob
TI kdo to vřdí mohou vám Hol že
tik liiíiy víi fiuats siilvky ald otimc
na vao vvrotiené bud doma neb v cizino
Jeat mluto u ná
Kořalky
Jrn ]dnatly pro Wllaon Hye Hun
Utt iivó tub-itf! iiii'i:lj ateíiii nro
slulýcb
VýlKirná vína
Jame dodavaWly proslulých Kftptold
Del 1'rado a KacancrnoriK vln a J v
rrrbovan nejlepifib aladkýrh a ulol
nich vln v trhu i'otfabuJata-11 níco 7
tohoto odboru dostanete u nás
CACKLEY BROS
Vfborná rlua t ablol llkáry
Naproti poště Tel 1148
Jednatelé pro proslulou Uiinterovou
samotí tnou
Rbcuinatiom
li vyWÍUI tfhl# a rwtM — trffffl Hlifh kluh a
sval laflalt a rárWinrk phtnla 4i alt H UU jtch 8ll
silitati
Dm pctríi Roboho
Tatita í#m ikuUnjl ljlliinj riMck ttlmu) míčovna
kywlitia a ktr iliMri4 to firmu I Vtad silu a UtkI Ula
htn In M I-kárni kt tia t o dttatl iJ RtUltil U J1iia
U)4 řifbo rtiiijllala Hrnu
DR PETER FAHRNEY
112114 Mo Hojna At„
ChlcAKO III
řatataaVi afcsai
U4i
I ' '
I
W aaOňV " IL
E
JTox Sir
m 1 mi r
CcskčRccordy
Flvodal (Miatar)
nmcNckri výroba
Hodící na vHechoy draby fo
nořrafS a grafofonft Zvláíte
upoxorflnjl na nejnoTÍ JIl a Jedi
ná tnha druha éeaké rteerit
Bohumíra Kryla
geJznam0DÍt£Jilbokornettfty na
svété jlcbl Jeat 04 rtiinýcn élael
výhradní českých oárodnícb
písní a duet z českých oper
Dála odoíotBoJI ia lze dostatl veikerá
Dejnovéjaí ě#t Planá duetu kuplely
popěvky a zvláát ěntké kaé-baf válečky
Bazoamy aa zalloa aa poládánf
Labarataf a afrk
Ed Jedlieka
1359 At A New York Citj
n
i
Letní zboží
Velké zvláftní výprodeje
denně v
BOSTON STOBE
Největší obchod na západě — kupte si své letní
zboží nyní během našich
Velkých květnových výprodejů
Jfiee lfitiílý lii
Letní módní zboží— Živůtky — Nízké střevíce
Letní obleky — nákrčníky — Spodní prádlo
llniTidelsovo zboží
vždy nejlepší
llramldsovy ceny
vždy nejnlžisí
? NOVINKA!
o
Sf
o
ar
o
Sf
o
Sf
o
Sf
o
SCHNEIDER & KLEIN
NOVINKA! o
i
Tluttil Jwlln Itnkf obchod
af výtwrných drubD prodávají se ffalion od W)o nahoru
Sf Objednávky na venek vyřizuji se rychle a správní
O
41
o
v l 12 J2 M3nl o
OMAHA NEB o
M
o
85 S
Cl kralsny obslouží ochotní Václav Schneider Jen Jll dHve obchod £
ull(Initl svou zlákal si v 80 Omaze velmi mnoho přátel Navitivle Jej! JI
o ní solidnettl
ORCHARD
& WILHELM
CARPET €0
Nábytek— Kotcrce a Draporie
"0(1 iu'Jlaclrií'ší( li Jež Jsou dobré"
"do nej lepších Jež byly kdy zhotoveny"
MY máme nejúplnřjíí zásoby a íze nám nabídnout! v
každý ías hodnotu jež pro vás znamená velkou úsporu pokud
se týče ceny dále pak máte jistotu Že jakost jest ta nejleptí
PŘEJEME SI abyste nás navštívili a rozhlédli ae kolem
Jste vítáni v každé době ať jíž máte v úmyslu nCco koupiti
aneb ne Bude nám polěíením ukázati vám hodnotu jež
stojí vysoko nad onou obyčejně oznamovanou
a
Ivan H? u as l
TtlTA vytažfnif noncjprr v ttn
fciilsntif imšl úitlnon nhírVil
SliuiiCnýcIi kloboiikft
iro mule n rlilujn r
Výl ěf a mody jrl mám njnl plipravrny k nal-IJea
pladíl vlnhny iHířll výklady Trodávimt tiřjtppU druhy
alamlnýcb klobouka la vrlml mírné cn i nál vf ťr pto mula
sa sje 4$c 7ic lloo $ Lij tso i 00 $1 jo lahtnui
sobi také výborné slány jako jsouSennets Maotlas 1'alms
Manilaa a Milan lUaida
Pravó Panama-klobouky $160
Ttn kdo tlíce nosili pravý Panama toto lio mála du
stati přesně výtrtnou jakost kdyl si koupí nál 1'aoama klo
bouk jrjl prodáváme ta (450 1'tinili jame s impotlerem
smlouvu na dodávku velikého ninnlxivl litino kloboiikn a jesl
nám Ua dát! výmioetod Tunama výborné jakosti ta
tuto mírnou cenu
9Uruófi
P
$450
@0 tO' Q
HAYDEN BROS
Úsporná výprodej
chlapeckých a dětských šatů
Chlapecké obleky velmi hledaných Ozíord Še
dých a hnědých smíšených vzorků kaSmíra a chevi
otů zhotovených dle střihu vestového norfolkského
a překládacího-zvUítní výprodejní cena Í150
Chlapecké obleky krásných vzorků všech odstí
nů Bvětlýcb a tmavých barev z cheviotů kalmíra a
z' worstedů pevně a módně zhotoveny největší roz
manitost a hodnota v chlapeckých oblecích kdyko
liv daných do výprodeje váS výběr po fa 50
Chlapecké obleky zhotovené dle střihu bluz
námořnických norfolkského pfekládacího a tfíku
sovčho velká rozmanitost z níž si lze vybrati no
vých jarních letních látek a nejnovějiích barev
kabáty podSité velmi pěkným sergem kalhoty s dvojitými zadky a
koleny sesílené vrchní lvy každé velikosti od a# do 16 velká
láce za Í600 na prodej po Í550
' Mladické obleky s dlouhými kalhotami velikosti 13 až 20
zhotovené dle oblíbeného "ousac'' a jiných stříhá na prodej po
ái2oo fiooo 1750 I600 ty 00 s Ijoo
Chlapecké liché dlouhé kalhoty po 35c a 50c
Chlapecké liché krátké kalhoty po 95c Í150 a 1190
1'oUomí objednávky rjchle a řádně se vyHiiJÍ
HAYDEN BROS 16 a Dodgo ul„ Omaha
I ' pni i i i
t r í m w l„l Iít Vi
I
Jarníeli a letních
iiiodfifcli kloiMiu-
m xvii ivjvMi tjvi kůproimnídÍF
':- hv ! ílítlrV ml IrunR na rsrňfJíii fí Svařinúw itiaiíleía
i- fijr w r 1 — — ' 1
VA střížního obchodu v řísle 1254 jižní 13tá ulice
fk Dříve než koupíte jinde zastavte ae v jejím obchodě
tJ neboť tak krásný a nejnovějSí mody klobouk nikde levněji
M nekoupíte
IrJ Dobré mužské ženské 1 dětské střevíce prodává nyní kv
M ai 8 centa nahoru O hojnou přízcM Žádá [r
wm - _ _ _ r
y vi sTracinova
tt-riwxZH&J&J&x! K%a!
I
1
ÍtSGmMmtm4Ím i iti ťi 1T11
11
Kdykoliv potlebujete kotár k po
břbu aneb k vyJIJSďce objednejte si
Jej v nejrítíl pAJfovná koní a povozil
Palaco Stablcs
C HťREKiHTOX aiaj
roh 17 a Davenport ul
KoHrj jsou vyhřívány a proto
tnofno v nich podniknoutl I delll vý
let Povozy mofno al objednat! Ul
88
ÍZJ telefonicky TEL 2S7
— Velmi pěkní a pohodlně za
řízený hostinec vlastni BRATftí
JOHÁNKOVÉ v Cis 1260— roh
14 a William Krajané neměli
by opomenout navltívit tento ho
stinec neboť zde budou vždy
vzorně obsloužení Johánkové
mají stále na íepu Čerstvý výtečný
ležák f Krugova pivovaru ty nej
lepší kořalky vlna a výborné
doutníky Též i chutoý zákuaek
jest vidy připraven 3 1 xtí
JANDA A SFOL
čeítí pohrobníci a balzamovači
v Cía 1235 již 13 ul
Krajané již by potřebovali slu
žeb jejich nechť jen s plnou dů
věrou oa ně se obrátí neboť do
savadní činnost jejich přesvědčila
každého ie nikde lépe a tak vzor
ně za zvláStě mírné ceny obslou
žen býti nemůže Json připraveni
na zavolání vc dne i v noci
Tel 2985 31 xtí
Dewcy & Stone Furniturc Co
1115-1117 Farnam ulice
Nábytek za nízké ceny
Laciný nábytek není vždy
{patný aneb špatně zpracovaný
neboť my máme úplný výběr
laciného nábytku kterýž je
kráans zpracovaný a dobře se
stavený a vydrží tak dlouho
jako nábytek nejnákladněji!
Dubové garnitury do ložnice
(3 kusy) aa zrradly Ajn
zíranc aklapo íKlylJU
Dubové kredence s velkým zr
cadlem z francouz
ského skla za
Dubový áatnlk s francouzským zrcadlem 9439
krásné Supliky
Kombinované skříní na knihy dubová výprava
s okrasným zrcadlem za
Zvláití dobrá hodnota ve vlech drurfch nábytku— a! k oejlrpífmu-
noioveneno xa nejnitai mozii ceny
DEWEY & STONE FURNITURE CO
Jedna cena 1 1 15-1 117 Farnam ul Jasný počet-
$2356
$1900
$1300
MWollstein&Oo
prodá vám gallorj
dobrého clareto r:?"' za 65c
Přineate vlastní svůj plucar a bude váa atáti pouze 6oc
WOLLSTEIN & CO INK
522-524 jižni 13 ul - Omaha Neb
JOIIII LIIIDEII velkoobchodník lihovinami
má na akladě
liM M iqortal i Hel ůi Mři a likéry
zviiitě tle proslulou z r 1881 0FC4 JSTiylor
Za jakost vlebo zboží se ručí ji
Telefon 1815 1209 Douglts ul'0IAHA HE1