Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 20, 1903, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    taloid Indi
rW M ftftifintih iů
íV W ařfff
Zssiidtlskf odbor vyJil ml
ulttt tf dnu svcu mlMf ní t pitvu
i ftttifa dabta dl !l obšil!
ott( toilht osimky ti do
kvtloa j) 10700a akta TO ta
maaá tvttlaaí osevní toilohy o
964000 akta Mi o I 8 procula
proti osevní 1 loftikého roku
Sta plenit rovnal ta oa 1
května 01 6 proc proti 07) pr
jak a jevil oa 1 dubna a 76-4
proč jak i jtvil oa 1 kvítos
r iqoj Ačkoliv nepopiratelní
slav plenic ta thorlil ta poaltdof
mísíc tu přec tvláltní point
agenti vyslaní do států pěstujících
plenici oeimku thltdali le mra
alky uhodivll daa 30 duba a a i
května plenici nepoškodily
Následující tabulka znáorBujc
proměrný atav plenic v hlav
nfcb pleniíných Hitech na den 1
května miste pfed tím rok před
tím a průměrný atav v posledním
desetiletí
I kvit I dubne I Vv6 I0I"
piouuir
IVUI
Kanaas 95
Misiouri 87
CaliforniaQ3
Indiána 95
Nebraaka 96
Ohio 95
Illinois 93
Penn 95
Oklaboma 97
Texai 86
Tennessee 89
Michigan 90
lw
97
95
9
97
96
97
93
100
100
94
98
95
57
91
88
74
89
76
78
79
75
70
67
80
78
- 83
80
77
87
79
78
86
'91
79
86
78
936
825
wn y
97 3 764
5 roků "3
Průměrný atav žita dne 1 květ
na rovnal ae 933 proc u porov
nínf a 079 proc dne t dubna
1903 a 834 proc dne 1 května
r 1902 Z New Yorku e ozna
muje 88 proc- z Penniylvanie a
Michiganu po 94 proc v kte
rýchžto třech státech obniSt osev
nf rozloha žita 56 procent z celé
osevní rozlohy naši země
Průměrný atav jarntcii pastvin
na den 1 května obnášel 93 proc
proti 849 proc dne 1 května
r 1903
Týdní zpráva povětrnostní kan
celáře zot takto:
Ohioské údolí střední atlanti
cké a jižní státy zakusily opětně
jeden chladný týden a povšechné
zprávy naznačují že je potřebí
tepla V nižších missourskýcb
v středních míssíssippskýcb a
ohioských údolí a v distriktech
na atlantickém pobřeží delt by
způsobily mnoho dobrého Vláhy
jest také zapotřebí v Rocky Moun
tain a v pobřežních distriktech
pacifických Potřebnou vláhu do
staly západní zálivní státy a Flo
rida Poměry v Nebrssce Okla
horně Kausasu Iowě Dakotích
Minnesotě a ve Wisconsinu byly
všeobecně příznivý
Sázení korný jest zpožděno ale
všeobecní se touto prací pokra
čuje v středních údolích a započa
lo se s ní v severních distriktech
Tato práce šla jen s namáháním
v před následkem tvrdé a hrudo
vité půdy v údolích missourských
r středních mississippských a v
ohioských Vzklíčení a vzrůst
byly velmi pomalé ve všech di
striktech V západních zálivnfch
státech úroda se zotavila velmi
rychtě po následcích studeného
počasí z minuMbo týdoe
Zlepšení ve stavu czímky se
oznamuje t Nebrasky Kaniasu
Oklahoruy Texasu a Ohia ale v
Indíanž IliíiiuUu Keotutky a
Miasouri nastalo zteplení V jižní
částí Missouri způsobeny značné
škody rzí a hmyzem
Setí járky jest již skončeno a
ranně zasetá již vzchází a jest
pěkná a nezdá se že špatné poča
sí minulého týdne jí nlkodílo
distriktů Rocky Mountains a z
Washingtonu znějí zprávy méně
příznivě a zvláště jest tam zapo
třebí vláhy
Setí ovsa jest skoro již skonče
09 v vrnírh distriktech kde
lze oČekávati dobrý vzrůst a od
Texasu severně k bořením mís
sourským údolím osení značně
zlepšilo od minulého týdne Od
nižšího missoufského údolí počí
naje východní přes Illinois lodí'
snu a Ohio jest vzrůst nestejný a
osení tam potřebuje vláhy
Ačkoliv bylo přilit chladno tu
přece stavu bavlny prospěly hojné
deští v středních a západních di
striktech! kde vzklíčení a vzrůst
bavlny uspokojiví pokračuje V
Karolínách v Georgii vTennes
see vzklíčení i vzrůst jest velmi
pomalý Sázení jest akoro jíž
skončeno i v severní částí pásma
ale v celku jest bavlna pozadu
proti jiným rokům
Vyhlídky ovocné jaoa Ipatny
Zde jsou podrobné telegrafické
zprávy z jednotlivých států:
NEBRASKA— Týdea byl dešti
vý normální temperaturou pří
znivou pro vzrůst drobného obilí
t travía- Pšenice pokračuje v
dobrém stavu oves se zotavuje po
následcích chladného počasí mi
nulého týdoe ovoce bylo tnéní
„„„„ e % počátku zdá-
KANSAS-routtlt dslil vy
jtmajt V tovtno4aklt elit
kh tpllt poíssl risaict
jtst Upit a sdiral vsrftsU Si
Ital kotay jtst t polovic skonta
o %arftt Jl pomal tco musí
bjti inirano taava Ov row
do) řa jablka slibují poloviční
Úroda iiomrttá hismboty poMntji
ept tůni
misuouuj -Taé
pro polní prie ala %lobrn
bylo trochu chladno a sucho
Sáieu! koiay rycht pokrsču)
půJi jtl hrudovitá vikličovinl
jest pomalá osývsjt s stllnosti
na Ipsmé vscrtlint korný a ba
vlny Plenic oves a traviny po
llebujl vlihy Mnoho plenice
na jihu polkotcno bylo mí a
hnyrem Nedivné miailky po
škodily jablka vlc nešli 1 polovi
ce na jihu a něco mini na severu
MINNESOTA — Deltě spad
nuvií dne 9 května v severní Čisti
a od 9 da 1 1 května v jižní Čisti
byly velmi užitečné Plenice
oves a ječmen jsou jíl zasely a
ranný tásev již vicházl a vzrůstá
pěkně Setí lnu sázení brambor
a přípravy k sázení korný zdárně
pokračují jen j zapotřebí teplej
šího počasí
10WA— Nejpříznivěji! týden z
celé saisony a s polními pracemi
se rychle pokračuje Ve všech
distriktech bylo již započato se
sázením korný a pakli potrvá pří
znivé počasí tu sázení bude skon
čeno okolo 30 kvítna Oves
ječmen a jarka zdární vzrůstají
Úroda jablek byla všeobecní ale
ne příliš mnoho poškozena mrazí
ky nejvíce škod Utrpěly třešně 1
blumy
WISCONSIN— Týden byl pří
znivý pro polní práce a vzrůstající
osení Setba obilin jest již skon
čena a přípravy k sázení korný a
brambor jsou v plném proudu
Něco korný bylo 11Z zasázeno a
potrvá li příznivé počasí tu moo
to výměrů bude zasázeno tento
týden Ozimka i Žito jsou pěkné
ranně zasetý oves a ječmen vzchá
zejí zdárně Traviny a pastviny
učinily značný pnkrok ve vzrůstu
za minulý týden
SEV DAKOTA — Setba pše
nice byla skoro jíž skončena oves
ječmen a žito se sejí Půda se
připravjje pro korou a len a něco
bylo jíž zasázeno Ranní zasetá
pšenice pěkní vypadá a nebyla
mrazíky poškozena
JIŽNÍ DAKOTA — Saisonní
temperatura blahodárné deště
mnoho prospěly rostoucímu osení
Dubnovými mrazíky byly poněkud
poškozeny oves ječmen a ovocné
stromy Jarka traviny ječmen a
ovoce nalézají se nyní v slibném
stavu ačkoli jsou pozadu Setí
plenic bylo již skončeno se sá
zením korný se započalo
OKLAHOMA a IND TERR-
— - Teplé deští mnoho prospěly
všemu osení velice zmenšily
účinky mrazíků oa komu brambo
ry a ovoce jíž ae rychle zotavují
a dle všeho mrazíky učiněná ško
da bude malá Koma a pozdě
sázená bavlna dobře vzcházejí
Pšenice oves t žito se zlepšují
vojtěška pastviny a hospodářské
zvířectvo oalézsjí se v dobrém
stavu vyhlídky na ovoce jsou
prostřední až dobré
MICHIGAN - Studené a mír
ní suché počasí zadržovalo vzklí
čení a vzrůst Pšenice žito Juka
a pastviny vzrůstají velmi pomal" j
ale jsou zdravé- Se sázení korný
se započalo v jižních bkresích
Setí ova sázení hříchu sní
ječmene jest skoro již skončeno a
sázení řepového semene rychle
pokračuje
ILLINOIS — - Počasí bylo ne
příznivé pro vzklíčení a vzrůst
osení a jest zapotřebí teplých
ďšťů Pšenic okazuje další
zhoršení oves není slibným ne
boř nestejní vzrůstá a potřebuje
vláhy S orbou pro sázení korsy
se pokračuje půda jest tvrdá a
broudovitá Posledními mrazíky
bylo ovoce znační poškozeno
Nejvíce jahody víno
Starý rtoayr Ccionii
IVW 11 é sr sáiaA
Bratr zarkráaii sestra — Paní
Marie Hurobelová 53 Butler ul
Fort Wayne Ind sděluj násle
dovní zároveS za pravdivost toho
ručíc Je též ochotna podat jmé
na když by toho bylo potřeba
"Asi před rokem mladá jedoa
dívka chorobného vzezření přišla
ke mní o láhev Dra Petra Ho bo
ka Když přišla opětní a já s s
ní lépe seznámila sdílila mí že
churavíla od té doby co dospčla
v ženu Jedeo lékař léčil ji na
neduh ledvin jiný tvrdil Že má
játra v nepořádku a třetí řekl že
mi souchotiny Jednoho dne
bratra jejího omrzelo všechno toto
doktorování a řekl jí by ai došla
ke mní pro láhev Dra Petra Ho
boka Konec povídky je že dívka
je dnes silnou čilou a torna nej
lepšíma zdraví se těší" Dra
Petra Hoboko nelze dostati v lé
kárnách Prodává se skrze míst
ní jednatele nebo přímo od maji
tele Dra Petra Fahrneye 11 z
tu So Hoyne Ave Chicago IIL
tminumm ansSt n sto
i 1 rfrm lit i HiM LML
IH Dnm v minutých dath
ta vítal 1 Wyoniagti leden taej'
statlich pionfiA kťH v Coletsdu
li djly hUdall nlotala l tyl
tsm Banejvýl vítaným rostm
Jméno jeho jest Atírtd I (iambtll
ačkoli jíl pleletlla přes jeho
hilon hlavu St jata Gambtll
jest dosud Čitý a piaf tostti
skoro jako v ti dot I kdy přijel
do Colorada aby tam hledal t lato
Gsmbell byl jedním prvních
prosprktorů coloradských
lsti horečka ho chytila v le
tech devětačtyřicátých kdyl se
rozlétla Ameriko-i pověst le v
Calílotoii se skrývi ohromné bo
bititvl tlata Gambell sebrav
své skromné jmění vydal sn přes
plání a pustl prérie do Catiforoie
aby tsm nabyl bohatství rýžová
ním Žlutého drahocenného kovu
štěstí mu vlak neplálo výtěžek
jeho práce ho neučinil boháčem a
Gambell poněkud zklamán ale
dosud s pevnou nadějí v srdci že
snad ss mu přece podaří získati
bohatství hledáním zltta odebral
se do Colorada Zknlenost jeho
jako zlatokopa nabytá v Kaliíornii
mu znamenití pomáhala a Gam
bell byl první který do Colorada
dal dopraviti stroje na drcení zla
té rudy a postavil je v místečku
jež nazval Nevada
V těch dobách byl nynější sená
tor Colorada Henry M Teller
ještě chlapcem hledajícím počátky
moudrosti v obecné Škole a pozdě
ji Teller jsa mladíkem a zaměstná
vaje se také hledáním zlata usa
dil se v Nevadě a doplňoval své
skrovné vzdělání horlivým čtením
a studováním knih které moh!
dostati do rukou
Prvé zlato nalezl Gambell 1
Coloradu u Cherry Creeku v ho
rách blíže Boulder a nazval ono
místo "Gambell Gulch" Na-
shromáždiv si velký pytlík zlata se
svým společníkem Duíem Gsm-
bett chtěl si odočinouti a vydal
se na cestu do JUenver aby zcie
pookřál Tam slyšel mluviti
Greeieyho který byl jedním z nej-
slavnějších novinářů amerických
stal se pověstným svou radou:
"Jdi na západ mladý muži!"
Greeley s pozoroval mladého
opáleného muže stojícího v zástu
pu kolem vozu na němž řečnil a
titsl se ho odkud přichází
"Z bor" odvětil Gambell
"Našel jste tam nějaké zlato?''
tázal se ho Greeley
"Dost zlata" odvětil Gambell
vytáhnuv naplněný svůj vak a po
chlubiv se s ním
Tedy užijte opatrně výtěžku
své práce" radit mu Greeley a
pak pokračoval ve své řeči
Gambell se shledal se svým
přítelem Bolling-rem v Denver a
nabídnul mu aby se s ním vydal
na :estu do bor což tento učinil
Oba mladí muži netušili že jsou
sledováni až druhý den probu
divše se oa břehu potoka Golden
viděli se obklopeni asi dvacíti lid
miz nichž Gambell poznat někte
ré Že se nalézali v zástupu lidu
poslouchajícího Greelyho-
Ukažte nám kde jste nalezl
to zlato anebo vás pověsíme na
n-bližlí strom" nakazoval vůdce
Gambellovi
Ten se ovšem musel podřídit!
a tak 11 Oambeils uulče se utvoři
la malá osada zlatokopů Gam
bell pracoval a oejvětším úspěchem
a jedním z jeho společníků byl
také pozdější guvernér Nebrisky
Střele
Nejvíce peněz Gambell vytěžil
ze založené společnosti Colorado
Fuel and Iron Co a když se odebral
do Wyomiogu a otevřel u Hartíor
du doly se železnou rudou tu je
prodal také oné společnosti která
nyní zaměitnává v nich 3200 lidí
Největší část svého jmění získal
Gambell když překročil 75 rok
svého stáří
Slabl muži
Truit po MM nilt4kf nniHMnáhn Itrol t
Vliti]: jutni tokr nbM rrit lilami (tri
Um s2nfjtl iMit uminíu Mtytlftvitftl
nttumnmH md vrltivl Jaam marni -llk
awt UolUr a r'itně llkjr iktn lra ptajr
aul i lif I Jwwt 141 hltáni plTW)Dilif UUf
N 1U)) "norek laku ikouími érfarma"
Jlnfml kilmbukiH Miťira uitrajl
tiliutr odebral Jaftm Hd Uvrfipy kIa ]
m ucaDlo rwlu Stt tiblmmnéinu biti€rttmu
laliaH 'lnlo m rwlnpaat ik turf m
tuia vyladil takfa mu diix r'iim léwnni
vdVliollr )uňr foXMul lain)m n
nÁruf rnv klřm brla iAtnt Bri
nu kutríaall trpte! ni o Máto piailt
callu JwJ vlarma prialairiov InttirmivA li
rMwptu Ckit' mkKmt t narhat pHpravlU
lkla diiiré S4kSra4t aialf onolalak
lAk u-n'n tIWII ) ta naáuUrnS
fltim mí d MntM}i4 Na]aia po4
Tolnílceu anlí oo prndiral Vaa
Jnéao a 4ra (Sataaa ujaoatl Skla
aiill )aam npjrtlv m iť-tm lotra
řjntt r t mui Autuptaa Admulia laU
t til L JB#s6Zt(fclrrlU
1 Frank Langpaul
1147 Jllní ltUL
rykoaárf tprial a krnil rjrlapovaol
prko]l aSfcr práo Batimlak
kmitl I rnl ]ak4 I laakltvtei
Ckl Jat aiaobaa ttt bok alf m Tf
baraa kalonáko papírt aJorjírk
m W}atotiUr% Tiork mi hojné
laarH Ubulorabo tkl a prodirt loto
la-rclt aa kdoltotlr Pmt v
Za mfkatoa prtrf ivttemom nS
O holaoa H krajaal Sána
34 FR LANGPAUL
wfTTtf yf f f y tt
(I'ta J D Kmn N4tii)
rrsavls
(fraa)n
1
tlihlédalm ritll k tlmt
eprivněnfm steskům
Fraati ml dl posledního stl
tinl )-tM) obyvatelů V p
sUdaLh Hun Uluh vtiůHla ti
vatelstvo e duti V NÍ
mteku točolplítůsuk Činí 700000
at lnoooo duli v ngiii průměr
ně 1 j iooo a v Itslií 304000 I
malém Švýcarsku světlilo st oby
vatelstvo v posledních padesi'i
Irtrth o milion v evropském
Kusku st otiyvsttlitvo v minulém
století itrojoisobilo
V tomto távodu tůslivi Fttnc
ročně o 90000 duli posadu col
naplňuje Irsncomské vlastenct
obavouneboť dle německého tpů
sobu jenl i sdt silné kořeny ta
pustil jedině ten národ se udrlí
který v přlpsdě potřeby můle
svou eaistenci uhájili mečem
ruce lestuze psk na kazaeno
irancouzského vojáka vrhnou se
dva neb tři cizí vojáci jak to pak
dopadne
Tento poměrně malý přírůstek
(rancou"ského obyvatelstva oliro
Žuje existenci Francie nejenom
případu vílky ale již nyní "
době míru nezdolným přívalem
cizinců který se valí viude kde
bohatá a úrodná země vykazuje
poměrně sporé zalídflováot Za
přírůstek posledních pěti ht děku
je Francie částečně naturalizování
dospělých cizinců Cizinci-velko
statkáři vlastní as 45000 Čtve
rečních kilometrů půdy což Činí
as jednu desetinu veškeré velko
statkářské půdy ve Francii
Tento nedostatek přírůstku oby
vatelstva jest příčinou Že Francie
velké své kolonie ani na svůj účet
ani ku prospěchu svému nevyssá
vá Obchod v Tonkío-KoČiočině
jest výhradně v rukou anglických
a německých Tunis jest obydlen
Italy a Alžír jest jaksi apanáži
španělsko-maltézských dobrodru
hů kosmopotitických peněžníků
Francie i její kolonie trpí tímto
nedostatečným přírůstkem obyva
telstva
Jak souhlasí s tímto předešlým
onen druhý stesk Francie že v její
metropoli jsou všechna povolání
přeplněna a že boj o bytí ve
Francii byl tak přiostřenf Ná
edující Číslice však dokazují že
jistá povolioí jsou ve Francii sku
tečně přeplněna a že zde je velká
armáda vzdělaného proletariátu
Ze 12000—13000 francouz
ských lékařů jest sotva 61500
dobře situováno Právníci jsou
pak výhradně jen na bohatou Že
nitbu odkázáni smírčí soudcové s
ttoo — 3000 franků jsou proletáři
Totéž platí o učitelích a učitel
kách obecních škol fpoftem as
100000 — 150000) o bakalářích
a licenciátech (učitelé na středních
školách) kteří dosti bídně jsou
placení Osm až devět set inže
nýrů kuří ročně absolvují "Ecole
polytechnique'1 "Ecole Centrále''
jiné odborné provencialní techni
cké školy odkázáni jsou na prů
myslové závody soukromé s
příjmem 2000-3000 íranků Stav
důstojnícký jest rovněž přeplněn
důstojník bez vlastního jmění
jest proletář t příjmem as 3800
íraoků a vázán jest mnohými ka
stovními poměry Veliké sbory
veřejné správy mohou použiti jen
část ohromného počtu abiturientů
licenciátů kteří za 1800 —
3900 trankn roene vykonávají
úmornou písařskou práci jež jest
pod niveau jejich duševních schop
ností Vlak vzdor tomu hlásilo
se r iH na čtyřicet uprázdně
ných míst sequanské prefektury
2300 ucházečů Ze 14000 paříž
ských studentů jest třetina prole
tářů odkázaných na stipendia o
1500— -2000 francích ročně A
ze 4000— 5000 p?r::kycn umci
ců mnoho velmi mnoho jích v
hrozném tom boji o život zachází
O každé uprázdněné místo na
akademii umění jež dobře odmě
fifjje talenty jest ohromné množ
ství nadaných tissileft
V tomto směru může si Francie
na preoytek ii3i stezovati jen v
povolání lékařském právnickém
učitelském administrativním vo
jenském a uměleckém panuje sku
tečně přeplnění Naproti to
mu nedostává ae hospodářské
pracovní síly kolonísátorů ve
francouzských koloniích obchod
níků francouzskému obchodu prů
myslových podnikatelů francouz
skému průmyslu Z 180000
Francouzů ročně kteří obdrž! kla
sické vychování věnuje se jen
22000 hospodářským obchodoě
průrayslovým a technickým stu
diím Obchodní stav činí sotva
15 procent všeho obyvatelstva
rolnictví v posledních pěti
letecb utrpělo na svém přírůstku
také značnou újmu
Situace jest následovní: Ne
patrný přírůstek obyvatelstva vše
obecný nedostatek lidí jest příči
nou přeplnění jistých povolání
špatného rozdělení rovnováhy lid
ské znassy nezdravého a nepo
hodlného stavn kriae Tyto dvě
stížnosti zdánliví ai odporující t
j nedostatek lidí a přeplnění lid
mi snoh docela locitky vJl
tet Sliti ťtvpifttftl St vstali
I Ktdeststek Mvtielitf Oba
ttsky téajl t nt llcM ptUiaicn
taklidsti Ktrté lihly Fiaa-
tii Isoit lo vltital na kltrt t
přítlsttk obyvtlttatvt Ittntoui
tkén odklilař llldt pilmyilo
výth dllolkl potf kuď i kospo
darskýtfc a rybářských
NtjthM fCt&uk li p£UJ
nich pit lei byt v velikých ml
ech v průmyslových depatt
mtvitch (Bouchea da KhAe Pas
d Calaia Not I Vine tt Loir
lelfritmt Girosd Mturth 1
Mosell) t v velmi chudých ni
tnořnkkých drptrtratntrch Fini
stér a Morbihsa- Hohsté ho
spodiřskf provinci jakoTourain
Burgund Normandi mají přlrft
stek jen nepatrný Opakujeme
I dl poslední statistiky obyva
telstva na venkov! ubylo eol
nelze vl přičísli jen na stěhovinl
venkovsnů do měst
Nejmenšf přírůstek stitu dodá
vají střední a vylil třídy obyvatel
stva Tyto dávaií státu en tolik
nových občanů aby třídy tyto ne
vymřely Dříve (raocouŽItí mě
sraoě mávali: "Uo tils une
íille et tm pour la classe" (Jed
noho syns jednu dceru a jednoho
pro třídu) ledy tři děti Tak oby
čejoě třetí dítě považováno za zby
tečné Stačily jim tedy dvě A
dnes lze pozorovat! že v zámož
nějších třídách msjí jednodušší sy
stem t J staCI Jim jen jeden syn
neb dcera R 1600 Francie měla:
1808839 rodin bez dětí
Dm FKNNERA
a63875
2370259
5°359
994162
584500
289900
s 1
s 2
3
4
5
a 7
dítětem
dětmi
11
Rodiny s jedním a dvěma dětmi
jsou nejčetnějšf
"okmforínl
Poslední vSle
Ačkoliv má každý člověk právo
určití si co se s jeho jměním má
táti přihlíží zákon k tomu sby
na členy rodiny bylo určitým dí
lem vzpomenuto Mnohá chyba
byla už při odkazech toho nedba
jících učiněna Nikdo ovšem ne
chybil řídil-li se přáním rodičů
aby užíval Severova Krvečistitele
Neboť když oni pomocí léku toho
dosáhli vysokého věku zajisté i
dětem prospěje Severúv Krve
Čistítel působí přirozeně odstra
Buje z těla všechnu nečistotu Činí
krev bohatší sílí nervy z přivádí
všechny orgány k pravidelné prá
ci Cell lépe neZli cokoliv jíněno
tísnivým následkům zimy bojí
chudokrevnost bledničku hostec
zvětšené žlázy otravu krve vy
ráiky a všechny krevní a kožní
neduhy vůbec K dostání ve
všech lékárnách nebo rozesílá vy-
rabitel W F Severa Cedar Ra
pids Iowa Cena ftoo
Pozemky na prodej I
V okrlsích Butler Seward a
okolních mám na prodej kolem
6000 akrů dobrých pozemků v
ceně od t%o do tío akr při do
brých podmínkách Kdo by si
přál koupiti dobrou farmu nechť
se obrátí na
Franka MareAe
34013 JJW1UHX Nfc-JJ
'aóoucnice křeče -Epilepsy-
vyléfientv
Mám nejspokhlivější lék na
větě proti padoiícoici a zašlu
edou láhev na zkoušku zdarma
Dokonale vyléčím každého trpící
ho Popište nemoc udejte věk a
pošlete známku na odpověď a
pište česky 21
Dr F E GRANT
Z Kidge Bldiř Kansas City Mo
ut-iDi litím 1
fc3isH t ziect!
VSartaf
atarMfca r
ort kat
ss
t lwai
aa— k raJ
kkaM rSfM naiMktti
aaafM t 4MralU fmH M pM St
a-II kalaax tritia tt% Vaaaamrt
aiMrtl mif II rM kvij liiki Vfr4
P'raa ffk kM ' aaraaa afa4a
laarak
tr Jmi }liaa la ) int a livu
trpf aw vlr aainrt 1r4 I fm Hlt t
akt Mlrfc talS arrklk S J0 !! !Tkt
tUfm m llt-et W II MHU sIJÍ
Wlv funm t O"
ga ptralajt V lkirrt r Q tt Orkafk
Á tlrtinlia I Wllllai ut Uwajia
tat Tťka S4II Jllní H k (Hakk
rllk fwrmttt 11 Jllnl II al Omaká
li rWblaamk I ttl lítal IS ullra
t mSralkl Wr II řJWaJI kWPťktk-
)r Klarnk
Taacc st Vita iUíM:
Líieiiié výlety
PO
!& MASNÍ KRÁM
oa Jli itrsn usta viastní krajaoi
Ihh na jilnl ij ul
NeJvftil zsioby ssasa vlebo druha
ozenek ssUmft iaaek a vůbec vleho co
v obor tento spadá
Ceny levoéjší než kdekoliv Jinde
C H KUBÁT
Smírčí soudce
Pit dma: Barker Black rth IJ
Farnam Cítit pokoje jo
TELEfO1 AS31
SEVERO-NÉMEGKÝ llflíD
PrrMlná poiuiral
aaraplarcbal áognn
z Baltimore do Břemen
pflno po korfcS armilroBborfrb
Brfuivnkk iiarolefck o4 1HM ůa
twiw MvanoaM:
Casw-1 Breolaw Kbel Kaela Haa
Mftr Fraskrari Braadebarf
Ckeaiaitj Swkr
II tajsta z Ealtlisrs io Ereiei
od XaSO nsbora
Tyla prnfkf maji pnne )Iii irtda ktjat
bí Ja oxaaaa jaal )ako JI kajuta
V fa Jmrnorani parmkr }oa rfhnánt
aora rfWol ta4ovan a unaaaé laloar a
pokoj katatai aa Bal ulA Elen triek wa
Umí ra Tlacfc praatarick
Italu tartry podiraJS (aaaralnl Saaata4:
CirtMACIÍEn A to4
S Snult (i ar St HalUawira Md
II-
CTXaAUaiKNICaS ét CO
M Marbora Sk Ckiius lil
b]a)lak rírapel Haí
lodlsoapolii Ind $1940
na nrixlei 8 9 íervna
Detrolt Mirh 2150
na nrodet 14 1 15 íervence
Belleřontkine O 2010
na proděl od 2H kvelns do 1 fervoa
Baltimore Md 8Í25
oa proděl 17 a 1S forvence
BHton Mas 3125
nt prudut oil 80 Června do 4 července
Ht Paul Mínil 12 85
Minneapolii Mino 12 Wt
líuliith Minn 1BS5
Waterrllla Mino 10
Na prodej denní v červnu
červenci irpau a tkH
Vfíe udané ceny liou za Kalkytama
zpt llitky na okrurnl cenu pro oiad
nlkv a bledallcf domovy za cenu Jedno
r-o llzdnťho na proděl domluv aerer-
nlcli severovýchodními severozupad
nich jiznlcb a tlhovyiliodnlr-b státech
prve a ttetl utery ka2dUo mAalce
iemi vyiety prei ííuiiiiu neo uincsgo
a po parníku prei veus li-zora
ceny ao mnonycu iinycti uimt
1'IAte ml o své ssmytiené coiif a dovol
te alivcb varn dal brožurku v ail udili)
jest ca ipo enf cena atd
Hfiscf vdz a parník tfeba sl předem
opalřitl
líoniey prillijit a bliMi podrolinuatl
ocuotne pod a
W II BRILL
Psís Agt I!! Centrs! B ít
£ 140 Farnam St„ Omaha Keb
A!nti:sA
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
lál fatatlf I f
4 IS a rraiM a kt Sa Hafl"
wniiUMtiíMiiMiř '"'"l!'
iHhII a Wixawki t"H4 řir
aj( aaM ISi a a a
éa ika „iaal ll
Uia Ums tw ft U)Ull rjUkS
Mhtti ka +%%— rkahHrrk
at t Mil ttt ra w 41
fvkta VHH kaarl' Hi''aa
r- laa -v Rf k tr lťmy
IM it tH SSrlat riii M vt t
ta Hl I r i
Velmi snížené ceny
po
Wabash drázo
Nfíe lest Háatetaf leznam tnnobcb
poiovicnicu cen po nabaiu draze
Corinth Miss a nazpít ?2i20
Na prodej 26 a 27 května
Selrner Tenn a nazpět £2120
Na prodej 26 a 27 května
Paducah Ky a nazpět !t6 65
Na prodej 26 a 27 května
Belleíontaíne O a nazpět $2010
Na prodej od 2& květ do 1 čo
Indianspolis Ind a zpět JU9 40
Na prodej 7 8 a 9 Června
St Louis Mo a nazpět % 150
Na prodej 16 a 17 června
Boston Mass a nazpět #33 75
Na prodej od 30 f na do 4 č ce
SaratOK NY a-nazpět Usaao
Na prodej 4 a 5 července
Detroít Mích a nazpět {21 50
Na prodej 14 a tj íervence
Baltimore Md a nazpět $32 00
Na prodej 17 a 18 íervence
O mapy s únlnýrn poplaem vvKídřk
po Jczereiib vdlijjs(cli výletft a vínch
ny (i(lriiiiiiíu porult va Wanaao
mítuH límliivtir IWI Ifarnam ulneko
ďiliíte o ně na
MARRY E MOORES
G A P D Omaha Neb
Železniční pozemky na trodej
V aevernlrn Wisconsinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej pli nízkýati
cenách a výhodných podmfnkáek
plateboíca as 400000 akro vybra
ných pozemkt) rolaických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrali
si pozemky pfi kráaných řekách a
jezerech v nichi jt hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný1
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po vitši&e jsou zales
něny p&da jest úrodnou a snad o
zpracovatelnou Chicago Milwao-
kee St Paul Minneapolia
Duluth Superior Ashland a íetn
jíná prospívající města oa dráae
C St P M & O a na drihás
jiných poskytují dobrých trh- pre
plodiny iarmeraké
O bliiií podrobností piit na
Gt$ W Bili
poaaaiar? kanlaafRkSaaa W
"" 7 X MtR
iSatoa 4 0 SS Ml SStna
Prodám vaši farmu
prodám Vám jinou buď
v Minnesotě Dattotách -Wisconsinu
Canadi a
jinde vzdělané % ne
vzdělané pozemky od
Jt 5 do li o a výle mírné
splátky
Piit co chcete at
T W ClmlupHlřý
Z — 137 Endicott Arcad
ST PAUL MINN
TM Ui fttl f a
ht kaar4a'K arktaa lit ina dok
Hlad fkto-M af ll e alanaH tt
an llik PI 1a1 al M I Ia'k
H4 Iil IntH ilHam Aal
ukf pklkJaia i% Knif a)
! (Sálal Trl I 1
aattfrl krl ♦Kla Srakrtt kkMna
aarflii a S 'i-i') a '" ! 'l kn l
tVhfJnthJI f I M#II ttlBil
aiiiki kaiali aohpa a nn#iJ
I Ma a arpa Jikkťklal-i!
wHiBf '''la ft Po)i'- ) aa'1" ri"lk
aaia1 lk Fin!k Kat KM
Ililai pkiatnlk V J kuo-l ISIS P II w (
hi aiafaika a I mky llma kak
rk Ani rlilfk praiioralk Alma
Kklpar rt pr J P'ifi afalkik ílwna
Knktiaak 'P nir Ani Vak WmMl laa
l'nli k riařal tjlxír Ju Nriik f a
Jili 1'lfha
Tábar Kalsaibas f f WOtT
poailS ka pfrW'n arha kalilS 1 1
tia Hlrl ainl kolaiu 1'raha aa ! a
Wllllam ailel Val kiinaiil Jan Kraua rot
uikmaal Ir SctnlB ti klrk I A haranvk
IS a Wllllam ai bankar rr J Hamln Bil
nktirt i 1 Kolal rnlthil atráli-a Jan Koltf
nwol lri Jm Oři rruir maiitku Kr
Srvixxla Jan Matatak I hkrrl Kunci
Tábor Xebraskaí 4771 Mni
txlbf rá nrí prarlrďlné ar:li6 kidltiu urrnu a
tlill atlmlu r munici r imm hiMlIn raar
rainlp Jana llrnrba Vallři konnul Knnl
Ilollř vitMf I ho T l-rií baalilf A Mriila
klrrk Var rflliyl Slo lllekufy rit nrlrodfl
Vin 0ilal rnltlui atrlt Apt NoiKba o
kornt atrii Joa ťatltuk
Hbav Tlaxtlalara i 29
odhfrl arhfta kaldou S naitlll mMiel So
kolnrnl o SH hwl odp V yalnii#lia ptedaeit
kyna klan lumír prnoftanarna tona n
kJinnvínniftlía han lina llarlnrktajani-
olea Maria Mlckaluri il'iiili'a Maria Ha
rorhavá pokladnic Joaaflna Machovi do
Kirkrnl Marin Vntaruvi rJlMr maialku
Vlkiorle Nuriekori M lvorikoriMlloatíii
Uureaura
HlHir HveiKla Horé Doby í 86 JCI
odlifriaréarhSaa kaldonl nadlll r nilaiol ra
S bod odp v alnl Matiorl PFadaadkf-ni Kat
lonka IBM Bo mh Str letnic Bmllla Chla
bnrid IMm Wtlllamapoklailnlc Maria Vanirať
1418 Wllllana tajemnic Vllh Hartoi lH
Síi I3lk au
řlMr Boleslava r 60 Jťt)
odlif ri arbSae kaMou druhou nadali v mMci
? Kirodui ainl o Sha bud wlp Vyaloullli
uNdMlka Anna Kra VI pradw-dka Viorl (r
mák 144 tío 19 8tniinalka Aatoal Kment
tajemnici řrantllka řapak ISIl ManhaSt
ú'lulft Ant Mk h ISbl Ho tK St uuklad
nl'f Maria H'an i a Wllllam ul dnuirkrnl
JMHfh JalKo vlir majatku Kotatln Hanik
Maria HudaAck Harliur llufniao
I'edp Nokolkr Tjrl ě I
oilhfri aa arktaa Jednnu maaifol a alea
knidou otrrtou ndIl valní Malwr Hrad
aadkrně Julia Votava lil a Kradi-rlok st
niliUirdailkrnl Koala Knncl lvii Jlí l til
tajaunlca Anna llllak I2:l JIH ul ůfU
nice Anna 'lna IZ4 )U lil lil pokladnice
Maria Kniar M a Oberte Ht Omaha dn
lorVritř Maria Vaoík rlnr ttikjetku Kran
tlika Kunci Mary KuaaJtwWka Mtelakal
i'tol týimt Tony Tleek a Maria Viek
TAlior- Myrta ěís 023 K 9 1
odlirí ecbdal prrnl aadřll v míatcl vankal"
tu i alnl fradaailka Marv Hollf rolaUi
pradaadka Jowfa Slimorá tajem KaleHna
Velnohoraki WIH Wllllam St jtoklad Mít
llrlut i kanclífke Honila Tli-hi rnartil
ku M nr In ťrllylori rrilťni atriu lUrlKra
Hrubí Bkrnl airi Moria fakofi ř
horuiaintka Anna Hritda Trrrle Halamo
vi Kmíny Honkup apol Ukalí ul Hvilo
da Mury Houkal vyalankyne du aleiduMerla
Hnily niltivylnkral
iiyn
Maria liouaalori
vralouiUli prori
Itúl Vnimoié Vřerě7 Krab Dfevafok
Odlirri avi arbtta katdi írnW tiandill
iniafRl r miatnoatl n Laltnera na Snil a U ul
Ilarlwra Itwek díntojné poru'nirwi Anna
Vliu h rnlat iplflwlka Kati Vatiiaek taj
Se? tki SI- ett Maria VoinWka aukladnlnai
Blenorn Etrl rOriei Iranela Knulwka
dru lil iríiioxl'1 Katla Voinikarlyaí i
Anna filivka vntrnl urll Jiní Krenak
rankovnl tri#t Kle Murba (iraprWrilf#
Anna SobealavaM Mafdaleaa 1'lroSka
Crwidla Kala) rýbor majetku
Ttisii i tilidií laHicif
a M
vlaatnl
J W HROCH
lž4jjliil 13 ul Omak
ftírnf Metrfi Mik sílila na iapu
XJlepi vlna llkííry a Jemné
doutníky
HlailkA vlna gklon od 7ro nahoru
Kořalky galou od 4 60 náboru
íleaké Imporlovatií kolníky ako
rozloiíirikn manillfivks roaolka
bii puni ti 60 ppi 'Velí Him
Miisfoí lĚwiú mi
St Paul
Minneapolis
Duluth
Minnesotská a
Wkconsiaská jezera
Milwauke
Waukesba
Dakota Mot Spring
Deadwood
Providence R I
Portland Maíne
NORTH-WESTERN DRÁHA
1401-1403 Farnam St
Omaha
Drill MÉílllífli TUT
DO TEXAS
Mli2S0TTEiiIletreipaiilTZTiTiit
jotiQTtoTé tozt 13 Tiecl Tlstas '
Majlepil driba do vlarh aulal
Kaasas Iidiánakéoi iwmi Ttxasa
ateilka a ba ťaeiflckéss sabreií
Jda přlao do
"júmZ SheTffiaa SrtmíiV
Dallas Ti Worti ElMban '
WaT&hachlaVca TimU
Eslloa Taylsr QahsnSla
LaSraxo Ssstcs Alwiio
hqustoh tmmi iOtís
I SAS