Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 20, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZAlatrn 187!Kofnk XXXU
OKROK ZÁPADU
OMAHA SKIIK VK KTÍtKDU !NK 20 KVftTNA 11)03
ČÍSLO 42
Z KMERIKY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
Přehled i Nvrlaiiollllckťlio n kroniku utlumí
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Gttvtrncr řtitetylvatle (roli veřej
nému niku
V posledním ttsedání legislstu
ry státu 1'ennsylvacU přijet byl
ten nejhřllníjllí tiskový zákon
který má ta rtiel omeziti tvobodu
tiiku Aí vlechoy časopisy pro
testovaly proti tomuto rikonti
guvernér ťennypacker přece ho
podpisem tvým etvrdil t(m
znovu dokázal že jeví nehnden
státi v Cele velikého státu Peoa
tylvanie ik jsme jíž v V Z to
prohlásili hned když te ucházel o
zvoleni Zákon tento byl (pra
cován na přání "bosse" Quaye
jenž po leta jst již vydán na
pospat pro tvé činy v&cm Časopi
sům které jej karikuji a uvádíjí v
posměch zaieŽ on se jim nyní
vymstil tímto zákonem Guvernér
1'ennypacker jest jeho loutka a
zákon ovšem musel podepsali
síkoli všechny Časopisy v celém
státu vykládaly před podepsáním
zákona že jest zpracován jediní
na ochranu lotra a darebáka v
úřadech o jichž nepravostech a
zločinech budou Časopisy nyní
muset mlčeli aby i neuvalíly ža
lobu na krk Vzdor tomu že
zákon se atal fodpisem guverné
rovým skutkem tu přední Časopi
sy přinesly kartony a ostré Články
proti ()uayeovi i guvernéru a tím
je přímo vyzývají aby je pohnali
před soud ProhlaSuje se že zá
kon tento jest proti-ustavní a
Časopisy nějakým soudem clitčjl
to zjistiti
(lilu milenců i krvavou dohrou
V poodčlí chtěl John Smith
mladý muž t líamlm W Va
aieCna Rosa llinsonova dcera
obchodníka dřívím uprchnout! do
Uuntingtonu aby se tam dali
oddati Otec dívky zvčdíl vsak
o útěku a hned ae vydal na stíhání
milenců Ti sedli na osobní vlak
v Salt Hock ale nedaleko odtud
byla trať vylinutím vlaku zata
rašena rozzuřený otec je dosti
hnu) dřívr nežli ikoda byla tpra
vena Otec vyhledal milence ve
vozu a poíal mladému Swíthovi
Ciniti výiitky a mladý tnul na
obranu vytáhnul tvou pistol a již
oba počali na sebe stříleli Když
oba své náboje vystříleli shledáno
že jsou vážni poranění a oba muži
byli zatčeni Smith byl propu
ítín ale Hinson te vzdal pfedbčž
ného výslechu a byl odkázán 1
porotě Slečna llinsonova byla
poslána doma
Cbce mtřtlltl maníela
Pakli te paní Kamerová aZ do
nedávná manželka váženého ob
chodníka 1 Kaotera z 1'stterson
N J dostane k němu lze oče
kávati krvavou tragedii neboť
Kanterová přísahala že manžela
tvého usmrtí při prvním shlédnu
tí Kanterová na rychlo odejela z
Paříže kde rnkla a jede do
Jižní Dskoty kde meíká její man
žel aby si zde vymohl rozvod
Kanter přijel asi před leští týdny
do Sioux Palla aby se zde ussdil
'a zůstat zde tak dlouho jak vyža
duje zákon by mohl zadati za
rozvod Jistá přítelkyně paní Kan
terové vlak ji zpravila o zrádném
úmyslu jejího manžela Ten dostal
vítr a nežli manželka jebo dorazila
do Sioux Fallt jednoho dne zmi
zel a zapomenul zanechali avou
adresu Kozzuřená jeho poloviřkt
ho nyní bledá pomoct fotografie a
ač navltívila již asi tucet mest tu
te jí dosud nepodařilo (alelného
mužíčka oalézti
Ukrutnou
Deputy mariá! Tobiss pátraje
na iednom iDolkovém vězni v
Cheboveao okresu náhodou přisel
na dva muže kteří byli v chatrči
dvě mile od Pattertonova mlýna
na letěla Mullet letězv tiřikovánl
Muži li byli aai 39 roka stsří a dle
vleho te (dá le sou oba lllenl
Mají na nohou okovy od nichž
vede tetěx asi u Stop dlouby ku
trámu uprostřed chatrče od níž
nedaleko stojí farma Retěi jeat
dosti dlouhý aby mohli dojiti ke
kamnám ke korytu nalézajícím
te u oich do něhož jim dávána
byla potrava Kdyi je deputy
naletí a Dtal ae souseda po přlCi
ně proč těmito tnuli jest tak
ukrutně nakládáno tu žádný mu
nemohl dáti vysvětlení Jen tolik
vlichol tvrdili ie oba oelťastnlci
jtou tam Již přikováni několik
roků Guvernéru Blittovi byla o
tou podána zpráva
řUlcitn (o dvou letech
Je tomu skorém dvě leta co ta
jemným způiobeii tmizcl a 1'itts
burgu (íeo Wsttt a teprve v tyto
dny byl objeven v osadě Uiverton
blíže llarriaburg Pa Otec jeho
vypsal odměnu laoooo na podání
zprávy o něm ale nemohl se
Žádné dopátrali Mladý muž pra
coval jako strojnlk ale pod jiným
jménem Odefiel a domu due 11
prosince 1901 a od té doby přátelé
jeho ho nespatřili Nikdo neví t
jakých příčin mladý Wattt pojed
nou se odhodlal k tak rvIAfitnímti
jednání které způsobilo rodičům
tolik starostí Věděl dobře že
otec jeho po ním pátrá a Že jest
vypsána na nalezení jeho odměna
neboť to bylo uvcřejnčoo ve vftech
čsHOpisech v Pennsylvanii Otec
jeho myslel Že syn jeho byl za
vražděn byv napřed držán za
výkupné a poslední dobou pátral
spífie po jeho mrtvole
Tragedie lásky
V Ramora hotelu v El Paso
Tex nalezeni byli (jeortífl N
Peterscn a paní TN Fairchildová
v jednom pokojí mrtvi Jakým
způsobem tuto tragedie lásky se
udála to dosud není známo 116
hem noci klepal Peterscn na dvéře
majitele hotelu a vzbudiv hosdělíl
mu že Fairchildová jeho a pak
tebe smrtelní poranila Mezitím
co bylo posláno pro policii za-
vzněly další tři rány a pak naleze
ny byly obě osoby v ložnicí mrtvy
Fairchildová přijela do El Paso z
Denver kde její muž je cestujícím
jednatelem Petersen je synem
zámožného obchodníka v Amher-
stu
Požár zavlnil smrť několika lidí
V Chicagu v posledních několi
ka letech vypuklo mnoho požárů
v nichž lidé nalezli předčasnou
smrť Tak v pátek časné ráno
oheň zachvátil velké oby dni ní lu
dový čís 50(7 a 5035 Cottage
Grove ave a v nedlouhé dobi t
těchto Činžáků byla sutina kamení
a popele V požáru tom zahynuli
dvě osoby dva lidé byli zraněni
těžce a celá řada jiných byla zra
něna lehce Jeden muž jménem
S Ilall ae pohřešuje Týž byl
tvého řemesla natěrač bydlet v
přízemí dotyčné budovy Panuje
ohava že uhořel v plamenech a že
tělo jeho nalézá te pochováno v
troskách Oheíl byl zpozorován
krátce po půl páté hodině ranof
jedním kolemjdoucím mužem kle
rý dal okamžitě poplalné známe
ní Plameny vlak tou dobou
nabyly již značného rozlíření
takže obyvatelé ohroženého domu
mohli být! jen po překonáni nej
větlfch překážek zachráněni Ilylo
tu mnoho hrdinných činů podnik
nuto a hasiči policisté kuří své
vlastní životy nasazovali pro jiné
byli vždy e obrovským jásotem
pozdravováni kdykoli Iťastni ti
byli prorazili dýmem a plameny
cestu 1 některým zachráněným aneb
zachráněnou Hrobové ticho jen
praskotem plamenů rulené vlak
panovalo mezi zástupem diváků
když hasič Palríck Dona hne te
objevil na žebříku 1 mrtvolou
malé teprv j roků čítající Lucie
Khaesovy která dýmem přemůže
na skonala v náručí jmenovaného
hasiče Panf Khaesová a jl obě
děti byty již kouřeni přemoženy
kdyi te manžel otc jejich pro
budil teapáoku Khaosa popadnul
rychle avoji manželku do náruči a
vynesl ji v bezpečí a ním tpA
chal jeho atrávník Christíanson
který vynesl jednu c dcerušek
Když se doslali na ulici pohřelíli
malou Lucii a hasič Donshue ae
vřítil do ohně aby ji vynesl ale
bohužel přílet již pozdě Dříve než
hrdina ten ae dostal na čerstvý
vzduch zhynula mu v náručí
Boj orfaalsovaného kapitálu proti
orianltovaaé práci
Letolof měsíc květen bude za
znamenán v dějinách jako měsíc
průmyslového boje neboť oJ at
lantického oceánu al k pacifické
mu luft boj orgaoiaovaného kapi
tálu proti ograniiovaoé práci
Stávka oa dráze Mobile Ohio
v Teon nabyla takých rozměrů
le společnost požádala o okamži
té posláni milice do Jackaonu V
neděli vypukly tam takové bouřli
vé výtržnosti že jeden mul byl
při oicb usmrcen dva vlaky byly
vylinuty obchod na celé linii
zdržen Aai o 4 bod ranof po
volán byl náčelník policie do á-
drali 1'níon v jsekson aby lam
taved! pořádek udávit te násled
kem vylinuti psroitroea koneční
se mu to podařilo Na dráte la
dil byl tkéb Jsiliow nstnámo ala
kým
V New Norku svolána byla
schůie zaměstnavatelů a příči
nou úřady k laloženl národního
trustu laměstnavslelů který by
měl pndniknouti tápat proti orga
nisovanému dělnictvu V New
Yorku jest na stávce as! 100000
dělníků a ztráta jich na mzdě ob-
náll nejméně Ijooooo denně
V Denveru Colo zahájen byl
boj organisované práce proti orga
uiaovsnéinu kapitálu dna 13 květ
na a sice stávkou aii aoo kucha
řů 600 posluhovačů v jídelnách a
160 pekařů Vlechny restaurace
následkem toho musely být zavře
ny Příčina attvky jest že roz
ličné pekárny a grocerie se zdrá
haly učiniti smlouvu a dělnickými
jednotami Tato stávka nabyla
do soboty takových rozměrů ie
několik tisíc dělníků přestalo pra
covat!
V pátek zažádal právník do
pravních společností o toudní zá
kaz proti národní unii vozků ale
soudce Hallett se zdrihal tento
zákaz vydali bez výslechu spor
ných stran Výslech odložen byl
po dohodnutí obou ttran na tuto
středu
Generální výkonný výbor orga
nisované práce přijal nabídnutí
státního arbitračního výboru Že
podrobí požadavky stávkujícího
delnictva rozhodčímu soudu luč
"Občanská aliance" sdružení to
zaměstnavatelů tuto podanou
ruku ke smíru odmítla pod tou
záminkou že prý unie nechtěly
uzoati alianci (I)
V Kansas City 10 spolčilo tti
6000 zaměstnavatelů rozličných
povolání a založili jednotu která
má za účel věsti boj proti organ!
tované práci Tato jednota učí
nila uanelení že nebude dodávali
žádné zboží do místností a závodů
kde te činf nějaký rozdíl mezí
dělníky uniovými a neumovými
Toto jednání vzniklo z jednání
jistého pivovaru který zaměstná
vá uniové dělnÍKy a odmítl dodá
vati pivo do hotelu kde tsou
najmutí neuniovf zaměstnanci do
kud tito te nestanou členy dílní
cké unie Jeden člen jednoty za
městnavatelů odmítl dodávat! led
do saloonů kde prodávají toto
uniové pivo
V okolí Pittsburgu stávkuje asi
aoooo cihlářů a není naděje na
uklízení stávky Společnost Uar
binson Walkerova chce najmout!
neuniové dělníky ale nemůže
žádné dostati
V New Ifaven Conn kde
stávkují vozkové dalo se najmou
ti za tkéby asi 30 studujících i
university Yale a ti konají nyní
práce stávkujících vozků Je to
věru smutný příklad který podá
vá v tomto případě vzdělaná ame
rícká mládež
V pátek vyllo oa atávku 300
tesařů v Auburn N Y v El Paso
Tex vystoupili z práce výhybkiři
na nádraží místoídráhy s v lindge
portu zahájena stávka kondukté
rů a motoriků na místních po
uličních kárách Stávkující do
máhají 10 uznání unie
V neděli přivezla apolečnost do
lirídKRportti Conn as ijotkébů
a pokusila se vypravili několik kár
k jízdě Následkem toho došlo k
velikým výtržnostem při nichž
31 lidí bylo poraněno Šerif ob
viřl 11 je mayora města Mulvihilla
který byl zvolen jak známo na
dělnickém lístku že nadržuje
stávkářům a hrozí ie zbaví mayo
ra autority a dojde li jcítě k jndné
takové výtržnost) jsko byla neděl
ní le požádá guvernéra o ttátnf
milici
V neděli ráno bylo vypraveno G
kár Klených 30 tkéby První
kára přijela al k továrně Wheeler
& Wilson kde ae shromáždilo asi
1000 lidf a ti počali na káru házeti
kamenf Deputy lerifové Ifendrie
a Plumb kteří jeli oa káře sko
čili do davu a zatknuli jednoho
mule jehol viděli boditi kame
nem Ten te divoce vzpíral zatče
ni a jeden policista příručím šeri
fovým přikvapíl na pomoc v tom
vlak ae objevil mayor Mulvihill a
rozkázal mu aby te do toho ne
míchal Zatčený použil této pří
ležitostí a vytrhnuv ae příručím
uprchnul Mezitím počal ae ty
patí opět delt kamenf a jeden a
nich poranil doatí vážni mayora
Mulvihilla na hlavě Delf kame
nf byl tak prudký le přlručí aby
dav zastřelili vytáhly revolvery a
počali atfíleti do ' vzduchu To
pomohlo a kára ae doatala do kol
ny Kdyi poslední te lešti kár te
blížila ke kolnám tu dav jil
vzroatl ati oa 4000 otob počal
háicli po kolně Mayor Mulvihill
aby dav rozehnal povolal hasiče
a li počali do lidu atřiksti a aáhy
dav se toiutíksl Jeden ae skébů
pomáhal drželi hasičům hadici a
v tom ho vrlený kámen tasáhnul
tsk prudce le kleioul ca aem v
heivědoml
V Chicagu atávkovalo do sobo
ly asi jo 000 dělníků v prádelnách
a v různých jiných závodech V
pondělí tato armáda stávkujících
se rozmnožila o 700 pckařůi za
městnaných v Kohlsastově pekár
ně o 300 pomocníků kovářských
400 kovářů ktefí vytli na
sympatickou atávku o 150 za
městnanců v plynárnách a o taoo
strojnlků vozků a jiných zaměst
nanců kteří donuceni byli k do
brovolné stávce násltdkem stávky
jiných řemesel
Majitelé prádelen se kasali Že
v pondělí otevrou své prádelny s
neuniovými zaměstnanci sle patrně
nemohli nalézti žádné skéby a
proto toho zanechali
li V AMERICE I!
Minulý pátek o osmé hodině
ranní zraněn byl nebezpečně při
srážce elektrické dráhy a vozem
českého pivovaru Atlas krajan Jan
Šindelář bydlící u p Jana Ulány
v č 408 zip 30 ul v Chicagu
Šindelář vezl vůz naložený tudy 1
pivem po jižní Halsťd ul a právě
když chtěl přejeti koleje elektrické
dráhy přihnal te elektrický' vůz a
e vlí prudkostí narazil na vůz
Šindelář byl vyhozen ae svého
sedadla a přeletěl v oblouku až před
koně Tito byli poplašeni a ne
Iťastného vozku pOllapali Mimo
Šindeláře byly poraněny jeltě jiné
tři osoby Šindelář dopraven byl
policejní ambulancí do svého bytu
a přivolaný lékař Stulík seznal
že týž má přeraženou ruku a že
mimo jiné četné rány jest zraněn i
vnitřně Jan šindelář jest 21 rok
stár a v Americe bydlí asi osm let
1 Polární ces'totel Antonín
Fiala český rodák z Urooklyna
který povede Zieglerovu výpravu
k teverní 'točně odejel předminulé
úterý odpoledne parníkem Kron
prinz Wilhelm z New Yorku kde
strávil asi dva týdny aby zde
dokončil potřebné přípravy Cí
lem jeho cesty jest Frondheim v
Norvéžaku kde očekává jej loď
"America" po kteréž pak se tvým
mužstvem nastoupí nebezpečnou
cestu k severu Fiala má v úmyslu
vyrazili t Frondheirnu asi v polo
vici měsíce června a sice smírem
k zemi FrantiBka loseíakde ukry
ty jsou zásoby jež zanechala tam
výprava Evelyna lisldwina na
kteréž to Fiala též podílel Zásoby
tyto budou naloženy na loď "Ame
ca'' jež pak pojede tak daleko na
sever jak tomu okolnosti dovolí
Fiala douíá Že jeho loď zakotvi v
oejsevernějlím místě na které te
kdy kterákoliv loď dostala tam
bude přezimovati a na jaře r 1904
pokusí te proniknout! k severní
točně
li V Clevelandu udál te minulou
středu tragický případ v rodině
krajana Matěje Friče bydlícího v
C 38 Iťoy ul Byly tři hodiny
ráno když manželka ncíťastného
krajana probuzena byla výstřelem
z revolveru a t hrůzou spatřila
manžela svého na posteli t pro
gtftlettýiii srdcem a s revolve
rem v ruce Krajan Frič propu
štěn byl v minulém prosinci t
práce v závodě Norcross Uros a
od té doby nemohl žádného za
městnání nalézti li Ida drala te
do jeho domácnosti a Frič v po
slední dobi čistěji říkával ženě
že te raději usmrtí nežli aby lil
bez práce a byl jiným na obtíž
Nadarmo jej manželka těSívala
naději na leplf čas)j sHletý mul v
nestřeženém okamžiku si zoufal
1 česká dívčina! aletá Barbora
Uenelovazč3a6 vých74l vNew
Yorku zemřela předminulé pondělí
večer v Presbyterián bospitále na
atrnulost Před týdnem hrála aí
Barbora ve dvoře při černi ilápla
na rezovatý hřebík vrazila ti jej
do nohy Matka dívky aice ránu
důkladní vymyla vyčistila aviak
vzdor tomu ae stav nemocné atále
horlil takže kooeČni muaela hýti
dopravena do nemocnice Vzdor
tomu ale ztrouloat pokročila tou
měrou le kaidá pomoc byla mar
nou
NA PRODEJI NA PRODEJI
Dobré vlkodavy (Wolí-dogs) t
čistého plemene mladé i staré lze
obdrželi ta ceny levné v Nebraaka
City Neb Dotazy české neb an
glické eodpovf ochotni obratem
polty Tom Kastner Nebraaka
City Neb 42x201
Zprávy zámořské
Čechy i
HA tni jtdnAnt Ai'itfř'i
Pralský konsul Wstts taslal
do Spojených Států tento kabelo
gram Praha 13 května
Dopis výstřižky obdržel Vracím
se okamžitě parníkem Deutsch
land do Ameriky Povím ve
řejnosti i Aronsonovi co pravda
Kocian
Kabclogram tento byl otiBtěn
ve vlech amerických listech a nyuí
s dychtivostf budeme očekávali
příjezdu Kociánova aby ae očistil
z nařknutí které bylo nafl vrženo
Toto rázné jednání Kociánovo
jest důkazem že ai nenf vědom
žádného Činu za nějž by ae musel
styděli
Rusko
Výbuch tvtřtfLh vdfnt — Nejhrot
nfjlt bouře protižidovské v moder'
nich dobách
ftíSe bílého cara stala se již
tvědkem mnohých barbarských
Činů ale ty udály te v dobách
kdy lidstvo se nenalézalo na onom
stupni vzdělanosti na jakém se
nalézá nyní ale barbarství jaké se
událo v KiBiněvě městě te 200
obyvateli z nichž jest 75000 Židů
to musl naplnili hnusem každého
Člověka
Před židovskými svátky nalezen
byl syn jednoho bohatého rolníka
ruského zavražděn a na jeho těle
bylo na sta ran Protižidovský
list jeden tvrdil že byl chlapec
zavražděn židy k vůli křesťanské
krvi jíž prý používají židé při ná
boženských obřadech velikonoč
ních Vláda poslala tvé tajné
policisty do provincie a vyšetřo
váním ae ukázalo že byl chlapec
zavražděn příbuzným který ae
obával že bude velkeré jmění
po rodičích odkázáno tynovi a na
něho nebude pamatováno ničím
Vzdor tomu nepřestával list fitváti
proti židům a pronáSel náhled že
by měli být židé vyhnáni z pro
vincie a to vedlo k vypuknutí
bouří
' Petrohradské listy jsou plny
hrůzných podrobností které te
udály při tomto protižidovském
vzbouření Dle těchto časopisů
bylo na pouhém ruském hřbitově
pohřbeno 44 povražděných židů a
v nemocnicích leží posud 84 židů
těžce raněných Hrůzy které se
děly v KyBinevě lze těžko péru
vylíčit Jedné Židovce byl vražen
do hlavy špičatý kůl a zabodnut
do země a tak byla ubohá k zemi
připevněna Pozatýkáno bylo asi
800 nebo tisíc osob Z Odčsy byl
poslán do Kyiiněva vysoký úíačl
ník státní aby zavedl pokoj a po
řádek Městské úřady prý při
hlížely nečinně po celé dva dni
kdy trvaly největBÍ bouře protiži
dovské na vražděni lidů a neučily
pro tyto toho nejrnenfiího
Dle zprávy uveřejněné ústřed
ním výborem pro odpomoženf
nouzi trpících lidů kteří utekli z
Kyiiněva nebo přiBli o bouřích o
velkeren majetRk bylo dokonce
povražděno 70 židů a v nemocni
cích je posud 339 zraněných lidů
většinou žen a dětí Tato zpráva
pocház' od jednoho zástupce Lon
don Standardu jenž přibyl 24
dubna do Kyfiiněva
V jeho zprávě se praví: V Kyíi
něvě prohláBen t yl stav obležení
V městě je nyní r 5000 vojínů
aooo ie uch v kasárnách a 6000
vojáků jízdných a píSIch pocho
duje atále městem a nasazenými
bodáky nebo vytasenými lavlenu
Půlky vojínů pochodujících jsou
nabity
Asi 2400 krámů židovských
skladiíf a domů bylo vypleněno a
zpustošeno V židovské čtvrti
řádil lid nejstrafiněji a ani jediný
dům lidovský nezůstat bez pohro
my
Do Londýna jsou zaaylány
zvláStnlmi dopisovately atále jeBtě
podrobnosti hrůzného toho vý
buchu váSně
Zprávy spolkové
Tábor Sebranka i 4771MWA
odbývá dnea ve středu 20 května
pravidelnou achůzi tvou v tíni p
Hrocha' jeat ládoucno by každý
aouaed do tebůze té ae dostavil
bude ae jednati o velmi důležité
zálelitoati Bude tél uváděn nový
čekanec
Vác Přibyl klerk
Vber KMbelíkery nadace
konati bude avoji achůzi v Soko
lovni v pátek dne aa května
Nechť vliebni členové sboru aebů
ze laakavl se aúčaatní aby mohla
býtí rozvinuta nová čtnnnoat no
vého výboru S A Beránek taj
WALTER MolKK pMi-l
II V IIAYWAHIu)eHkl
WILLOW SPRINGS
BREWING 00
OMAHA NtBRASKA
vyritlií Tjlcfny t čeiMhu chmele nejleiillbo Jořmcno a povřttné
willow rnifj vonv
Ur
L
NoJIcptl ncrkutcnřJSÍ inalcl pl tinll la pivo varoná WILLOW
SríUNOa JJHKWINU CO Jest neJwlrsvřJSÍm nJIcpSíra výrobkem
toho druhu
Zkuate Je s dozníte pak aml že Jito Utiotlnf JSÍbo piva nepili 47mS
J Schneider & Klein čepují pivo z tohoto pivovaru
:rÍ5f
Aby uinsdnlla maM uklddírií fispor
City Bavlny Hitnk v Browu řtvercí jiro
plitřuje vkuiníi pevné ocelové banky
Jež si mftíete vzítl domfl Kdy pHbm
ufte ne o bank v nníf liřadovnÉnlome Je
den dollar a obdržíte bankovní knížku v
niž dollar pHpwiii Je viim k dobru Jakmi
le e poníže v domácím banku nahromadí
pupene ie tento řae o íaau do nM £H
dovny vyprázdní iieníe le spočítají
u vaAÍ přítomnosti a dá se vám za ní pří
slušný kredit ve vaň! knížce Tyto malé
obnosy nesou rtrok vyrovnaný pfíHotnř
Zavítal 11 by Jeden z naSIcb zástupců do
vaSobo domu vczmiHe sl od nřho Jistě
bank
rajtajsv
uwtaWta
BERG-SWANSON CO
lf II I)oil££lllH
Hczvadný odér pro muže a chlapce
KDYŽ KOUPlTE SVŮJ OBLEK U
í
mM
w
Mužaké nejtidvř jSÍ mody koKllff pra mma
ni v lrtfS-lelikécliludíve' parádní látkyéptnl
tille pruhovaná tcCkovarií 11 vzorkované z
nebarveného a merefrized hedvábí — ÍIO0
ti SO 1200 2 50 Zvláílnf výprodej vzor
kových koSÍI vSech velíkontí jaké vyloženy
jsou v západním okné—SOc
Trvanlivé uspokojivé chladivé a laciné
apodní prádlo -IlalbrÍKiin t lialrakých látek
piilohedliávné a bavlnéné zvlátiií víklitd
tnafM pod cenu— 25c 50c tl 00 oblcíc
Mužxké kréMné keajky — NejvřtSÍ a
iiejvýlufnejSÍ výbér Jaký nalézti lze v Uma
že Přijďte a zkuate jednu a ahbxláte jak
výborní vám budou ln'tl~ Jo 00 až 1125
neum írný 111 výbřreni za různé ceny mezi
uvedenými cenami (
XvláStnf výprodej rmižxkých jednoliarev
ných iiáziivek výiiiíneený závřreřný nákup
umožňuje nám dáti vám pravidelné dví Čtvr
ťákové názftvky za 10c pár aneb 1 oáry za
25c Černé Červené žlutí modré VU
zvláštní výklad v západním okné
Nové nákrřnlky tl jitou nové v každé
podrobuoKtl - každý má vzácný dojem výluí
noxti tak převládající ve víech naSich záo
bách— 25c a Soc
Hniul potřebujete malířkou! zo veho—
možná že jen límec--rádi ván uvidíme třebaa
jen knořlííck k límci
mm
u
— li - tísni isaiaaaMMMiímiMaa mtsianaaiirriiii'
Z Čech importované
Simanovskéíio Brezohorské Thé
vjrKftl nplnt fV
souchotiny zádiiclm kaSel katar a všechny StS
Jiné choroby pllcní a prsní U
— — ---- — j „ iiiviiMiiinnu iaP
ty v 1'rsze ťřekapu(eí výsledky 1 tam kde Jiná láky
nepomáhaly l'řea HOO poděkovaní
(íena lialfřkii postou 1 1 20 K dostání v Idkárnáeh a
11 obchodalkři s láky
RICHARD F ŠIMANOVSkt
insmaa 7
? ÍÍIÍI Uimli VI _ Mil AI4 ITI1M1 li'Ki
Oonriina
Loie Jan Hus i hKot V
Ve Čtvrtek dne aS května
usnesla se loZe odbývati echozi
zábavnou Program k nímuŽ Čle
nové Ciní pilné přípravy eeatávatí
bude t pouCných přednáSekepěvu
a hudebních aolových předneaa
Viicbní Členové jsou žádáni aby
do soukromé zábavy této ae do
stavili a 1 aebou též i cl rodiny
tvé přivedli tak aby zase jednou
vespolek se upřímní pobavili O
viechno bude náležitě postaráno
Rud Havelka
— Háj Marta íís 10 Kruhu
DFevafek odbývati bude akvělý
plea v Sokolovně v sobotu dne
23 května Zábavní výbor zahá
jil jil přípravné práce k pletu
torna 35
AliSTItAKTY
VrHOTOVOJB -
S UL Sadler
17tk and Faraaia Patterson Blk
Zeptejte se naí a tohoto listu Tel 183éC
Jos Yopálka
ŘEZNÍK A UZENAŘ
aoa 5 a "WllUam vúr
nt sfaob rUf llpi TfMr Cumrtho
kinwaiNktj Kapu a aibo (krátká
airu) via i podnik HJ4t J£r m
Zboží se dováži B&žcte il } objeď
Btti ulefoaea) TeU- A lití