Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 06, 1903, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    jmt f ' ym aaat oy— h a—f VMav
HOltSKÉ KORUNY
i Hsfssl Irnl V Ni
V!'"-a a ♦ - ♦ -" aaja-a-'-a-a-r j
TA $DCt
IV
1'aaraHtttal
Chaltptl NřptmVi Uejía
va ftMtfhala hnJ byla vf tni
ci hn#l na afnl bstáktm
fUtltfM trakem iohl(IrU h
tháirffd knot liotld atltky stil
otavovala Lojta vánku bovohl
tnulikf ml al byl tma nrpoko
f r o hniiil nalíval oknem do
k jil)' linrj itdMil k llol tythle
Jim nohlll rychle vrátil
ucho popítil doví pfíchosím kou
ck naproti
HsráckfsclM ve světnici u ka
nirnj kdo velel podíval mu ruku
jata stiskl )i na přivítanou rot
kýval hlavu jako na pozdrav ale
hovoru nevedl Ženské mluvily
buj jenom leptem anebo stály př
polici véláku u atavu kooce
plachctek drlcly spojenýma ruka
ma ve kterých tiskly moJlitby
tát ky Chudší mMy plachetky
lidé plátéoé zaváhané kolem ti
vota Plechacka pAloice Zbe
licki a Kristiánovi usadily ae za
atolem Byly tu podruhynč l a
rácnice chalupnice i dvě p Q I láni
ce - obrat celé vesnice
V Uclch všech byl klid chlad
žádná váaeR ZvláStnl divná
mrtvost spočívala na všech
Rohlíce atála sama zrovna pf
okně a loktušku stále ai rovnala
vlasy hladila a velikýma černýma
očima tčkavýma pohlížela a jedné
na druhou
Najednou popatřila oknem
povídala: "I hele — koukejte —
Lašťovka — ale pane zkříslo ho
to"
Několik ženských hrnulo ae k
oknu
S kopečka hrabal se malý děda
tmavý kožich měl až ke kolenňm
ale rozhalený) oa hlavě beraoičku
naraženu až do týla na nohách
praskačky dole podvázané
bačkory nad nimiž bylo viděti
bílé punčochy Šoural ae skrčen
blavu v ramenech a nekřičel
apíše se Šoural Špičky noh byly
obriceny proti aobě Když muži
Lašťovku shlédli pospíšili proti
němu nebo přestali rozprávěli i
hleděli mu naproti
"Pánbůh dobrýtro — dej Pín
bob dobrýtro" pozdravoval La
Slůvka viechny ale trochu hekal
"No chvila Bohu kmotře že
(3 tak dopadlo —
"Vlak jame myšmi — aie Dyi
to taky rozum v tom počasa —
"Tak pozdrav Pánbůh atrejčku
na ato let vlak jsem povídal) fe
přijdete na pohřeb"
"Ucjž to Pánbůh dejž to Pán
bůh"odpovldl Lašťovka chrchlá
je ale byl v tom hlase smích Po
dival ruku na obě strany Měl
kulatou hlavičku i krátkými podl
rendlíku přistřiženými bílými vla
sy kulatý nosík tviře hodně
vrisčité ale Červené
"Vždyť jste pořád Jako rysi"
"lako rys a nohy jako lan to
je to h'ivn( nohy!" přisvědčoval
Lašťůvka ačkoliv ae na prvý po
hled zdálo že na nohy nemůže
ale to bylo u něho dávno ž cupai
'jako na nohy nemožný Ala za
3
tím!
"Víak už jsme myslili — "
"Nono buď Pánbůh pochválen
šlo to jtn tuhle" a Lašťovka uká
zal na hřbet "ale atakra bylo to
čiperné zle vzalo mne to v hiku
ale prosím vás kosti mim ze že
leza masa aic jako vrabec ale
kosti — to mi pomohlo!" hovořil
cuptl do síně
"1 ty mi umučená hodinko
Uětutko zlatá" povídal v aíni a v
hrdle zahvízdalo
Chvilku díval ae na mrtvou ženu
pozoroval ji od hlavy k patě
"Ta aeslarala chudák — ' roz
právěl rozhlížeje ae po vlech pří
tomných kteří mu ustupovali
"Když dělal tři kříže Lradamu
drkotala
Dívaje se upjatě na líce nebol
tioo skleslé ruce sepjal a modlil
ae
'A kde pak je Józa?" povídal
pak nahlas ala jako pro sebe
Při tom iiž vcházel do avětoice
LYa dveřmi trochu ae zaatavil a
přehlédl přítomné při čemž něko
likrát přikývnul
Již uviděl kamaráda na lavičce
u kamen
"Jtfzo — alylíl Józo?1'
Karácký aebou Ikubl a povatal
rázem Vida LsšťSvku vlechen
ae zachvěl zaplakal hlasitě i tuze
bolestně
Lašťovka vzal j4zu kolem krku:
'No mlí mlč e jí lepSf věř
mi brácho le je ji lepšil" konejlil
druha ačkoliv ae přemáhal spu
stil také'
Slzy jim etarochům netekly ale
oa tvářích jejich bylo viděti pláč
pláč bez alz Chvěli ae a
vrásčitá líc byla bolně atažena
V jizbě byla ticno
"Věř mi ta j ji lepií ídyť
sem byl napolo v tom již jsem to
í taky viděl lákavé jam aaěl chvil-
i
iy tiatUliiak4 a poalmithf
JMn byl Jsem tál
Nepovím phsvldloval
AU ti jim t1 fa Pánl-ňd
nedopustil pfolola tě mám tá l!
jAia snová vyhikl plátem
nic plamo hochu Irr st
sednu )n tak lak jsem ke doba)
hal ani mna punkt nechtěli ale
lilku děj ae to děj tm lýt mu
i i
flH
"Poslouchejte kmotře Mau
láník je tu jul a koněm abychom
jtlíriilásila Kohlice
V dvelleh 'ikáiala se Lojzova
vidouc Ntvovíina a Lašťovkou
divně ae ušklíbla a lekla: "Tak
tvářičku abyste jeli"
"Jeďte jeďte hochu" hovořil
Laíťůvka "já bych ae dnes ještě
nedobelbal třeba fa bych ture
rád to víš Uí lulka byla dobračka
ale jeďte a Pánem bohům a já ti tu
pobudu Tuhle ae převalím na
postel a v duchu váa doprovodím"
"I kmotře jenom jeďte taky
nebo můžete jít domů ji jsem už
na to pamatovala" rtlisně řekla
Lojzova
LaSťůvka mlčel a udiven hleděl
a Nepovím na chalupskou
"Vy?" — vyhrklo mu — ale
ostatní polkl '
"Jen jeďte kmotra to víte že
ji lo tu Józovi dobře ochráním
jen jeďte a Bětutkou' Povídal to
klidně ale věiclini přítomní přece
cítili že v tom byl trn
Lojzova ukázala zuby jako by
se chtěla zasmát ale trpce zase
stáhla obličej Ženské kolem ní
vycházely
"Tak a Pánembohem má dobrá
Ženoť volal v síni lóa Nepovím
objímal rakev
Mezuláník lehce jej pozdvihl i
Lojza přibíjel víko Potom a Me
zuláníkem vyneali rakev a položili
)i na nízké aclaké saně bez koěatin
Na návrší zaklinkal zvonek —
zvonil Lojzík chalupských a Rotili
ků Nícck přihlížel jde li to po
řádně na tři atrany
Mezuláník aedl před rakev
lehce lvihl bělouSe a amutný dav
vykročil za saněmi
Hned za nimi skrčen cupal
Józa za ním Lojza ae ženou i
Toníkem Lojza modlil ae jedno
tvárně: "Otče nál jenž jsi na ne
besích — "
Průvod mající asi třicet dospě
lých oaob a chumel dětí odříkával
po něm Kolem bylo ticho viude
aníb a sníh jen ten průvod tem
oěl se bílou planinou a jednotvár
ňé zvuky modlitby chvěly ae iť
rem u místa v dolíku za
mostem čekalo několik lidí Ne
povímových známých
Jeden z nich povídal: "I už
jdou!"
Ostatní dívajíce ae k návrlí
neviděli uíc ale alyleli jednotvár
né hlasy: "Chléb nái vezdejSI
dej nám dnea a odpusť nám naie
viny
_ u
Po chvíli ukázal ae průvod před
strání na vráku za posledním
domkem kamenickým Na hustá
nezdupaié vrstvě sněhové nebylo
lyíctí kroků jenom ta modlitba
letěla v dolinu průvod v jehož
čele jely saně bílým koněm taže
né pohyboval ae v před Dylo v
tom vScni něco tajemného —
mrtvého
Tu již také přicházel pan páter
pan učitel ae zpěváky a vy
táhlou zpěvačkou aopranistkou
široce nabaleným altistou nak
Líbal a Pohnětat trumpetami
Spustili krátkou předehru a píseň:
"Již se a tebouto učíme — ' zazně
la dolem Několik hoíků pustilo se
npřed na věž Zuberltí muži
zatím odvazovali rakev a vložili ji
oa máry hrobníkem připravené
Nad máry připevnili obručovou
krytbu a na ni uchystali černý
příkrov a velikým bílým křížem
uproatřed
Po zpěvu a kněz pomodlil po
kropil rakev lest Zubráků vy
zdvihlo máry a průvod dupal po
dřevěném mostě přea Chrudimku
Mezuláník zatím aedl na aaně
obrátil a zvolnička jel vzhůru k
domovu
Józa atála aám cupal hned za
rakví Lojza ae svými za nimi a ty
Otčenáš stále předříkával jenom
teď důkladněji aby ai velebníček
povíiml Zvon na věži zvučel a
několik dětských hlav zíralo c
oken zvonic dolů
V kostele byla tichá míe a po
ní Slo ae na hřbitov
Na hřbitově jehož bílá zeď
mezi lány polí čiuí tiché místo ji!
t daleka jeiti truchlivějším bylo
všechno zapadáno: aníh ležel vy
soko na hrobech jež tvořily jenom
pramalé pahrbečky ležel na že
lezných křížích i na kamenných
pomnících Jenom na levo od
ceaty byly dvě hromady vyháze
ných hrud ilutočerveoé zmrzlé
hlíny a mezi nimi — NepovlmČin
brob '
VrMoTánl
Záchraty
tfacmlra tlTÍof
trU7t'ir Zt!hmtf
ftrvutnfMttmírn po 4 a
Minim tlTÍnf Ur Klina' llml Nf
Kartonr ZaSwl ) ro e US "
lm OMrtlu II ulrni !r H ftll a 1MI
sa AreSUťna4albl t%
'A "Mntlro vySSIho vzílíltínf"
IDKUDNl WKA
Podával lUto olto ros pnkladnlk "Matit vjUlho vid
láni první týkal dnvolttji l upnintnili l f konnf V)'Ij visi ři
pích Ik láklad dolH píli M ab rrjmíně r )-it ok ( trisliovsl
pUa tlt trváni kurse akademického (collr'Si# touttrj )o doby
bud mori tt vrlf )not do hnutí Míle twhleMnnuti a m lrv?d?'
ni ra pak ivanoiiivrt i spniv rrfrwn nruy uinoií #
kstdyih 1 1 on ou přisplraltll oprávněni k jodnomu htstti při volbl
i+Un ví konného vf boru ifl bud nhlátrna a rtnvedma dle stanov
lil IV str t ft- 7-
Pálil příspěvky a ňpisy uvHrjněny budou do isfátku
roku podia potřrby a pak jtdnou sá Člvtt toku Témřř
kteří dnstid přispěli alituiit dsllí podporu
V I Svvrra Cdst Kanids la f iioo oo
Ikolnlho
vlitími
US oo
j oo
JO 00
IJ 00
3 J 00
1J-00
aj oo
I J 00
ajoo
too
j oo
5 oo
35 oo
ajoo
aj oo
500
5 oo
35 oo
500
to oo
5-oo
5 oo
500
500
3500
3000
500
500
7500
3500
tiMf k
150000
15 00
10 on
5 00
5 00
5 00
500
5 00
5 00
5 00
Proí II Simek lowa City la
Jan Vosmek Cedar Kspids la
los Měkola Crdsr Kspids la
Jos J Ilájí k Crdsr Kspids la
rrol I ( Nový Ann Arhor Mich
Proí Oeo fťcbec Ann Arbor Mich
Anton Jurka New Vork N V
Svobodni Obec Yubat Wia
Jsn P Sprostý Clrvclsnd O
Fr Smrček Raclne Wi
ftádOrelč 69ZČKJ St Paul M inn
oře Vlast č ta CSK a 1) Chicano
fid Chodové Č 58 ČS1JPJ N York
Těl Jed Sokol Wilber Neb
V MaSck Kedlands Cal
Česki Beseda Cleveland O
Sbor Vlastislava č 39 JČD Omaha
P A Koráb lowa City la
Rád Sumavan C 31 ČSPS St- Louis
Dva Josefové" zaslal J Říha NYork
W Záleský Cedsr Rspids la
B B Letovský Cedar Rapids la
Sokolská Jed Blesk Baltimore Md
Rád Kansas č 135 ZCBJ Narka Ka
Fr Filip Cedar Raoids Ia
Čtenářský Spolek Cedar Rapids la
Rád Blaník č 36 CSPS Baltimore
Sbor V Sestryč5oJČD Minneapolis
M W Hotner Cedar Rapida la
os Pospíšil Cedar Rapids la
Úhrnem
Cedar Rapids la 37 dubna 1903
W F SEVERA pioz tajemník
llit iM
I500 00
l5 00
j 00
10 00
joo
S 00
5 00
J 00
I J 00
500
100
5 00
5 00
500
500
3J00
500
500
5 00
500
500
1500
5 00
500
1000
500
500
5 00
joo
5 00
30-00
500
i 00
Novy život
slabým miižAm
MaH tl sUII r mIdiHmI-"
ll S4kiaMt Mlé4i
xi Hniti liticBB ipm wú
HtH fcMf Iftvs flYlfV
U 1 aYt'rJllVr' -
3 AVB
MiMiBia éissu aiatt Mtdicil IbiIIIuh
Tpdw nor nlij jri( vlnnhiir mn JI
lril Jkniiki)ll ptihlKval Inlnmll uHihnli-l
iiiladii-lié iriKniiái)imtl ijlviHauiu mrá
l"U I r a "am'11 i-IikIhikiI t ri-n viiMk
nim tnurku ikiIhi vrliiililrnil lki Dmitrá
11n111vMi1 Hily prf tnul kila Jt
Ulraiir ku rH ufliiKny liyir (íiiinlr'm
iiMifi vmiííi ?fíinn iihiiovhiih m-ikiil m
Ittuiliifrn nii#-liim
1'nalá MilfMI
$3ii5t-oo řfioooo JI73600
(PíSz J U Eduard NavrAtii)
ďokmííiiřSnít
Pařížský karneval
I'ok rííií ni bud
Ohlédnout! se nesmíš nechcel-
litaby ti za krk nenasypali confet
ti jež pak nemožno dostali ven
kapsách a všude jinde udrží ae
toto po dlouhou dobu Prodavači
vykřikují: "Qni n'a pas ion kiki"?
fKdo nemá avé kilo?) — Z kila
stalo se jen "kiki" neboť proda
vači a prodavačky ochraptělí již
lálým vyvoláváním Však nikdo
neodváží se zvednout! ze země
coníctti ač je ho tam již takřka
po kolena 1 lidé ae v něm brodí
ako ve vodě to jo policií ze sta-
noviskazdravotního zapovězeno
Šaškové tančí "cake-walk"uličdíc!
uličnice pohvizdují ai: "Pojď
Karličko pojď (písnička známá
Praze aa před 4 roky ale v Pa
říži teď v modě) různé masky
probíhají a vyhledávají t kteří
"ještě" posypáni nebyli ovšem že
marně 1 nemohouce nikoho na
lézti přidávají těm kteří již jsou
posypáni coníettirn jako sněhem
Dnea před kavárny nikdo neodvá
Ží ae aednouti si a několik amělců
kteří ai troufají zasednout! ke itol
kům na chodníky jako obyčejně
špatně pochodilo Oblíbeného
peretifu neokusili neboť dříve
než ho pozvedli okolojdoucí jim
do něj nasypali coníetti Zapla
tili a šli oplácet Různým okrá
šleným vozům 1 maskami hudbou
baletkami jest dovoleno volně
projížděli obecenstvem To trvá
až pozdě do noci a pak obretn
atvo uchyluje ae do zábavných
místností kde ukončují masopust:
ai ráno až ráno až bude bílý
den" — Ukončují? Nikoliv ne
boť plesy a zábavy v Paříž! nema
konce ani po masopustě
Včera v masopustní úterý con
otci hrálo velikou úlohu Viděli
isme jak obecenstvo házelo je na
sebe jak c oken aypali ja na ko
lemjdoncí tlačící ae zástupy a jak
miliony a miliony malých ústřižků
leželo ho na dlážděni a chodní
kách ulic jako pealrobarevný ko
berec To bylo křiku výskotu
hluku!
Výroba coníetti poslední dny
masopustní zaopatřila výživu po
oěkolik dni velikému počtu pařiž-
kýcb chudých
Roku !8g! administrátor jisté
ho chantanu chtěje nápodobit
Itala Enrico Margili jenž tehdy
právě nedávno v Miláně při slav
nosti pořádané v prospěch chu
diny prodával malé ústřižky pa
píru nápodobujíc! malý kulatý
štítek užívaný v průmyslu bed
vábnickém zavedl cpůaob tento v
Paříži a novinka tato přijata a
nadšením a ujala ae míato kulí
aádrových jel užívány byly v
Itálii
Příští maaopuat bylo městskou
radou povoleno je prodávatiavŠsk
tato hračka byla velmi drahoujpro-
dávalo aé kilo v drobném obchodě
až za to (ranků A k tomu ještě
bylo zhotoveno 1 papíru černého
tuhého a tlustého V následují
cích letech výroba a zdokonalila
papíru použito lehkého jemného
různobareyného cena značně
klesla Kilo coníetti letos bylo
prodávino za 60 centimů
Z počátku coníetti bylo vyrábě
no továrníky knoflíků a pařížské
ho zboží však dnea chopili ae vý
roby velkoprůmyslníci a zřízeny
k účeli tomu nové veliké atroje
Měl jsem příležitost navštívit
jednu z největfiích továren na con
íetti v Paříži
Při vstupu nejvíce nám bije do
očí ta různobarevnou! coníetti
jímž ae papírové aáčky plní již
zdobeny jsou různými peatrými
obrázky
Ríditei továrny nám přichází
v ústrely a praví: "Zastihli jste
mne v pilné práci celý měsíc již
nemám oddechu '
"Obchod jest čilým letos?"
"Nikoliv prodej není letoa vět
ším ani menším ač již jest to
značná suma Pomyslete během
období karnevalu prodám padesát
tisíc kilo coníetti Přejete ai vi-
íděti dílnu?"
"S vsSím dovolením"
Náš příjemný a laskavý průvod
čí nái uvedl do nízké místnosti
kde za pracujícím atrojem vidíme
dělnic! jejíž hlava pokryta jest
pestrým papírovým kloboukem a
velikým Železným atínidlem které
chrání oči před prachem Tato
dělnice upravuje dvacet pět archů
papírů najednou mezi dva válce
které je uvedou pod 60 bodců v
jedné řadě a těch řad je 33 Bodce
tyto zvedají ao dvěstěkrát za minu
tu Vyražené coníctti (ústřižky)
padá na válce kttré Je třídí a
odvádí do připravené bedny t níž
ae plní do papírových sáčků po
kile
Strojem lze obdrželi 356000
úatřižků za minutu t j 15360
000 za hodinu což ae rovná aa 15
kilogramům
V Bellvillo jest jedna továrna
která vyrob! ročně 800000 kilo
coníetti různého druhu c něhož
600000 kilo ae exportuje
Statistikové vypočítali fe vy
hází ae v době karnevalu v ulicích
Paříže na čtyři ata miliard coníetti
Kdyby se ho upotřebilo na pentli
byla by tato dlouhá dva biliony
čtyři ala milionů metrů aneb dva
miliony čtyři ata tisíc kilometrů
alf by ae mohla naša zeměkoule
ledeaátkrát ovinout! kolem šest
kráte dosáhla by na měsíc lila
va jde kolem co všechno ti sta
tistikové vypočítávají Šťaatný
bezstarostný národ pařížský do
vede ae vždy a při každé příleži
tosti dobře bavit
Pokrajováni
Náplasti a podobné prostředky
jsou zbytečné zaatarilé Proti
reumatismu a z nastuzeni povsta
lým bolestem užívejme výhradně
Dr Richter a Anker Pain Expel-
ler Po užiti jeho miz! náaledkv
nachlazen! a utiš! ae předrážděné
nervy které neuralgii a nervové
boleatí způaobujf Cena 35c a
50c za láhev
HIoí
Mtrofo
zcela nové kteréž ae pro
dávají po I55 k dostáni
jsouza J30 Hlaste se u
vrt vHH-h nMuafUrh
k HlKta MotlIfMl iNklIllta !MU
ri-Kinin lima ri„ wamn Iml uHnini ám
j-iian K'i'liM imllfun na kimku iilurnia
Irnim iiiHlu litu Jukfuhkillr cnAitxiM lo
imiiii junu oimmiu aiii oilkiKI kx-IiíI
nám nii khik Kiinvek on muM Jl na-
rmilxiil nmiMlIfl hniiiif ilu tt A
aliy (liill líbili In lihikii nalil lli lMí!
nnnmii H-rTii a jn zdarma v tiullkar-li
na ikiiuakii 110 vxmiii mhm uvitu aliy uktul
Jak analnu a )oi)nrulii U vyMItl Hitiih
kawou piWKVnl aiiiiHMt krtyí an uouClin
iimiiui hi(ii vuiiiKiiiniir) novino pohlavního
oiijmvu muiv nfcinl SMnáho ntiniewinl
kiiM mul Jun ! nopl ohrtrSI potlou
ftonrojn na XKonau tamo nnoivun Hjn? prď
atrwink nume Marinu ti kti-Mí plil ni-iio-
iriiniiji pranli! níitvull vxrMjnoatl máto
mai mwjicni lliniiitlta ]mv navno ffalofftny
uainr inKorporovanj' aiiMiro po mi lt
Krlyl pilota iniltlUi aa o Pokroku Západu IH
JW HROCH
Ttosit a poijBilnĚ mni
i
vlintnl
J2t5JIJÍiií Irt ul Omaha
(lirný Mtílftv MÁk ilííe n řepu
Nojlupšl vlnit likéry a Jumné
doutníky
Hladkit víns k]oi od 71c nahoru
Koalky irslon od UM nutí oni
České Importované kurníky (ako
rotirlnkii tiisiiillovka rosolks
bil ptiiis líWigsl Telí UWii
Julius Treifschke
(iliihiMliiík Inipurtoraiiinl
I domácími
víny a lihovinami
řízným plrein a
Ji-mnrul doutníky
501 503 a 523 jižní 13 ul
OMAHA NI3Iin
ÍBlldníí to lltilliik V méitě Vkusní
inHmu& pokojit k jir(ininiit( na dun I
týden— za Mc ai ftOO lmií Čhutné
ludnné fií klínky ntiíla liHpraviiny %%
tmlKKIvýliiirnéfio rhirtt miln v rnolií
tni la koutiltl za con v lovnflM n? Inké
o plutí jinde za zhtM (intnA)M Jnkoatl
W JVLim TKKITHOliKK
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Jakub Sviiřiiiíi
vlaitnl
ELEGANTNÍ A 110JNE
ZÁSOBENÝ
i erocernf obchod
T č 1200 JI J lilií P
V otirlioill tomto naltirnnta
výtir vřcho itmli nrn'ho
Ja faru va a prvd Jakoall Míra dolir
nul u Mriifliij J-l va tvyku nxkoukall
nu n')a Imii pMviidik Navitlvt Ji-j
Jailnou a iHXlrulia phjilnta aitna
Uplný
i vinawiin i
Hostinec
Edward Donat
Inalnl
tmu
V 1'IATTWMOn ií NI' II
Vfliifaé pivo sUI na čflpu
NnJlitpM vfos likéry a jonioé
doutníky stála v záaobé
V%ornd obsluha Chutné id
kuiky po telf Jen 1 4
~0000- i1'0' cvooooo
malldaiailtaholt lhavovatl lá
lo Skodllvta Utah Irahatytl
tlai poxaraalSlm (ctlkeS ona
wocaaal lajlck lvá povillv4
aáaladky
Severfiv Silitel
ledyin a jater
tachraall i tlalea lidi Sta
' rých vyaMovSal provétaao feylo
knlaalail tačl raiavki ráaát
abo proknraal Utfvla áloataa
aaaílaíaatoal cafc rovna a pla
vící a tatvrdioat Jalar Naodkta
dolta tpoiorakta-ll podonaa ot
tlsa- taaa 78 ct a 12B
Na prodej v vlocb lékárnách
1 ♦- ftrzu
áVAiSa
AAa
Korbelová
kalifornská vína
co odporučují
cania
"1
f
NO MORE BLUE-MONDAYS
SWIFPS PRIDE
SOAP
Good in har d
water and good
soft water
in
Maile by SWIťT & COMPANY
ňwlřtovo Prldo tnillo Jaat nojlofilím madlem Jskébož ha ku praaí prádla dostati
Sctřte Nvého prádla-nlkollr obalův
Gudahťs
Standard
CXI
íunky jsou nsío za neilcpřlí uznávané
iunky S výjimkou naSitli Diamond
"C íunek jsou nevyrovnatelného
do zevnt-jíku chuti l uchovacích
vlastností
Prosty úplní oné drsné slané
chuti tak odporné naobám jichž
žaludky nejaou tak ailné jak
by byt mohly
Jemné lahodné hnSdé
The Cudíhy Packlrif Co
South Omaha Neb
m
!('( IJ""- „iiUY 11
iírín-iirsarf-i
Sforz Brewing Co
OMAHA NEB
f"1 'í'"'''m
vyrálií výtnftiý MAk t pravého ée
kétiolitii)M n)li!iřlllio Jiiřrnniiové
ho šimlu a výborné vody t vltiuttií
m"lMi ltinlllll:
HvétovHti povést zinkalo
si lahvové jiIto
"Miw RiMon"
nJli-pll ninliil pivo
vyrnmiiBnsné stbitou mmlalll na
RinlMlsiiIppaké výstsvé
fe-
HAMER LKJUOR HOIJSK
VýU'řné nivo lále na éanu
(Jhutný ríkum-k víily no rnea
kořalky a východní ntiiioíltné Z výbornou Jakoat vioho zboží se rufií
%f-ll_ K _ _ (
jiajiniim vina a nsnry a jainna (loulnlky
Jt Jadnstnliiia pro proululé karitaoké
V A TTW ncJMznílňí
4 aClUWJi a neJIcDftí
PIVO V TRHU
tepuje ioviáln! nái hostinský
T0I111 Ondrtlolc v IVtrtliif Nínl
O clmtn
vazem
NavíUvto ja] a pmlruhé jinam nepft jdaia
nt zákiiaKk není u Johnu nikdy nouua Krotaé výtoéným st-loulským mas-
„„ „ a uair a jmuilni
řml doutofky
HOTEL PRAGUE
ÍESKV hostinec
d raésta Pnby
na rohu 13 a Wíllíam ul Omaha
Čisté a pohodlné zafísené pokoje pro cestující Jakoíl výboraí řoaká
strava a viornáobluha V hostinci obdrílte vteřo MTOKtÓV LEŽÁK
ncJlepM druhy vín a llkérft a ncjjsmuéjí doutníky
Krajané ssvltáta- II do Omahy návltévou ubytujta sa v botalu Praha a
uMítta nejenom pflnřj ala sbavíta sc I vlellkch nésnásí 0
Tul L1H24 O pHi-B krajanu Hádá VIMUNC i IWItBOfMíf
Lee-Glass-Andreesen Hardware Corrio
— inwtraji va tvim tai— —
rné ryráiené a lakovsaé plechové aiéinf — Claovsoř alaok
ale7By plecb a sovové aboíí - OstaiMV drát hřeklkv aaiííaké
tboíl Bicykly střel Lé zwané náboje asportovsaé Vooft i
tth Maraey aIU