Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 06, 1903, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V J
MAYON FrUHlC E MOOHES
Výsledek mtistské
volby v Omázc
Major Frank E Moores
znovu zvolen
Do infotNké rady zvoleno 7
republikánů a 2
demokraté
warda
warda
warda
Zvoleni byli tito úředníci
Mayor Frank E Moores řep
Pokladník A II Hf nniogs rep
Klerk W II Elbourn rep
Komptroller C O Lobeck dem
Tax komisař Wm Fleming dem
Míat nívladní CCWrigh dem
Staveb inspekCHWithelldcm
RADNÍ:
warda E Stuht dem
warda Fred H Hov rep
warda Harry B Zimman rep
warda G T Nicbolson rep
D J OBrien dem
E D Evans rep
R W Dyball rep
8 warda P C Scbroeder rep
9 warda C G Hungtington rep
Městská volba skončila tkvčlým
vítězstvím Franka E Moorese
jenž zvolen byl yřtíínou 943 tilasfl
mayorem mésta Uvížlme-li Že
republikáné byli rozštípeni a že
oa straně republikánských odite
pencQ stály Železnice korporace
požární a policejní komise a jiné
a jiné úplatné živly kteréž za
mrzký žold "putovaly" odpadlíka
Beosona a představovaly jej do
bráckým a úmyslné klamaným ob
čanům jakožto pftltlho mayora
místa Omany pak jest vítězství
Mooresovo zajisté skvělá Pro
radným Bensonistům nepodařilo
ae sice porazili Franka E Moore
se ale podařilo se jim urvatí re
publikánům Čtyři důležité úřady a
sice taxovoího komisaře městské
ho návladoího komptrollera a
stavebního inspektora Jen mre
kou prací odítepenco těchto pora
ženi byli čekanci republikánští
mužové to schopní poctiví a za-
chovali občané
'( Průběh volby byl nad očekává
ní klidný a mnoho voličů : zůstalo
doma Výsledek volby mayora
byl pouze v jedinkém případu
překvapujícím Všeobecně ae mělo
za to že boj o úřad mayora bude
veden pouze mezi republikánem
Mooresem a demokratem Ilowel
lem neboť předpokládáno že
Bensonísté v rozhodné chvílí pře
jdou do tábora Ilowellova Než
domnění to bylo klamné Benson
"táhl" lépe než Howell neboť
obdržel 5100 a Howell pouze
3544 Z výsledku tohoto patrno
že demokratický čekanec mayor
st ví kteréhož nádbončí jeho chvá
lili až do nebes a vynášeli jej za
apasitele utlačovaného poplatní
ctva omažského netfiil se velké
lásce u vážné části demokratů
Krátce po 3 hodině bylo již téměř
úplně jisto že Howell bude pora
žen V téže asi době roznášena
byla poťouchlými klamavci po
městě zpráva že též Frank E
Moores vzdal se již boje Samo
sebou ae rozumí že málo bylo
těch již zprávě té věřili a když
Moores sám smýšlenou tu lei
vyvrátil stoupenci jeho osvěže
nými silami vrhl! se v boj a Ben
sonovci ' Dlouho to trvalo než
Bensonovci priílí k přesvědčení
Se jsou hanebně poraženi O na
dějích jich na vítězství avědčí
1 nejlépe vydání zvláštního čísla
Omaha Daily News jei byly v
žoldu Bensonovců v němž pro
blásen Benson ca zvoleného ma
yora
Výsledek volby očekáván byl
obecenstvem omažským a velí
kým aapjetfm Faroarn ulice od
budovy "Bee" až po 14 ulici
přeplněna byla lidmi kteříž hned
od 8 hodiny večer se zájmem
sledovali ohlašovaný výsledek
volby t jednotlivých precinkta V
10:30 večer když zjištěno vítězství
F E Moorese oiebral se zástup
více než a 000 osob k radnici
Mayor shlédnuv zástup 1 úřadov
ny v třetím poschodí přistoupil k
oknu ' chtěje se zástupu poděko
vat! Než oa žádost shromáždě
Celek 902 843 395 331
Demokratická tato baSta byla
tentokráte zle pobořena
VJecb hlasů odevzdáno bylo v
devíti wardách Moores rep
obdržel 6043 Howell demokrat
544 Moore socialista 1429 a
Benson neodvislý 5100
Městský klerk a pokladník '
Waray Kllxrars 0'Connor Hennlaaa Schmidt
2
8
Cel 8004 7)33J 9209 6001
Komptrollor a taxovní komisař:
Wardy Hun tur Lobeck Rrunlng Fleming
ného množství acscl dolů a teprve
tde projevil lidu srdečné své díky
Za provolávání slávy Moorcsovi
dav ae rozesel
Níže uvádíme výsledek hlasová
ní a prvé a druhé wardy z něhož
vysvítá že Čechové stáli z velké
větSiny při Franku E Moorcsovi
Hlasy odevlan( pro mayora:
PRVÁ WARDA
Dinlr Moorri Howell Benson Moort
t 102 92 44 ai
a 49 55 39 14
3 66 91 4a 20
4- 53 5 5 33
69 75 71 16
66 91 32 16
74 98 16 19
52 60 15 31
Celek 531 619 374 170
DRUHA WARDA
Distrikt MoorM Howell lionaoo
3-
8
9-
10
II
96
73
120
56
80
69
78
57
75
105
93
7
59
107
73
74
45
89
106
43
71
104
34
41
77
23
22
35
36
36
20
38
33
Moare
26
II
17
21
9
12
18
17
25
48
27
609
938
796
1035
791
1450
739
866
790
737
1104
755
868
733
946
638
59
618
676
1056
873
1221
855
1557
913
980
978
669
953
653
645
574
890
459
724
436
537 795 545 797
2 794 1263 940 1222
3 783 747 735 813
4 904 970 785 1069
5- 559 901 549 881
6 1189 1311 987 1374
7 553 806 491 876
8 778 943 708 998
9 575 841 450 960
C 6672 8577 6190 8889
Městský návladní a stavební
inspektor:
Ward Connell Wrlfrbt Wahlatrom Wltbnell
1 512 815 457 689
2 81a 1200 703 1043
3 759 780 655 690
4 829 1039 741 668
5 558 654 604 583
6 ioii 1420 767 704
7 489 873 500 549
8 739 957 670 690
9- 470 9'7 54 483
C 5988 8854 5639 6119
tllitUlradnt:
Prvá warda
Back rep'
Stuht dem
Druhá warda
Hoye rep
Kunci dem
"' Třetí warda:
Zimman rep
7053
7360
7879
♦6454
8945
5462
Schnauber dem
Čtvrtá warda:
Nicholson rep 8978
Rothschild dem 5214
Pátá warda:
Crawíord rep 6932
O Brien dem 7299
1 Šestá warda
Evans rep 7658
Smith dem 6767
Sedmá warda
Dyball rep 7223
Berryman dem 6894
Osmi warda
Scbroeder rep 7604
Falconer dem 6823
Devátá warda:
Huntmgton rep 18409
Robertson dem 6050
zk sotmi omaiiy
I — i'dri V Středu aliaa 1)1
I fíf pořádaný 11 Jl Sokol a
IMm llvfiila Svobody čítlo
ZCHJ prospán stavby ř#fc§
Mil v homh Ornáte Ač oti tu
nii snuih-amalltf larhovalt st
vlkt skoupé vftfi if mimu ý
lotu poUUd ie tomuto plete
srMaviti 1 Jífovaoýih předmětů
krišnou vfutavku v bývalé atni
ra Juutia na so (J
ni Baiar peřádán bude po čtyti
dny a sice ve středu ve (tvruk
obolu a v nedř h Zarátrk jct
ily v 7 hodin vtčrr a vstupné na
celý bsiár oťnátl jsctft Nrpo
tli) lnii nio le nejen krsané o
omaHi sle i omaiMÍ přispějí
hřivnou svou k dsněchu baráru
Vtorně taříecný a hojně zá
lobený hominec vlastní
Jan HartoA
na sev sáp rohu 20 a „) ul
vidy Čerstvé pivo oa Cepu nej
lepfcí vína a likéry a nej] rnnřj5(
doutníky Rovněž i chutný zá
kusek jest u Bartoně k dostání
Zajděte k Bartoflovi jednou a ru
číma vám za to že podruhé při
jdete k němu opět 17x1ti)
— Dříví vápno cement plast
U výhodně koupíte 11 Crosby
Kopictz-Casey Co Mají též velké
výběr vSech druhů uhlí- Zkustý
budete spokojeni s váhou i do
brotou zboží Úřadovna jest Da
N ulici mezi 24 a 25 v John?o
nově pozemkové úřadovně 6 —
- Sobotní ples pořádaný Dvo
rem Prokop Velký č 3380 IOF
síni Frankově vydařil se nad
očekávání Návštěvníků dostavilo
se boine a při výborné uniové
hudbě Frankově bavili se upřímně
a přátelsky až do pozdních hodin
ranních Pořádající výbor jest s
výsledkem plesu úplně spokojen
— Pan Frank Laitner zanechal
živnosti hostioské a věnuje se
nyní úplně obchodu doutníkářské
mu Hostinec a síří na 20 a Q
ul převzal ve správu svou chvatně
známý krajan p Vác Kotěra
— Elegantně a pohodlně zaří
zený hostinec vlastní
Jan CerTenÝ
na roku ao a Q ul v So Omaze
Řízný MetzŮv ležák stálena čepu
Nejlepší vína likéry a doutníky
Mimo to má na skladě hojné záso
by výtečných kořalek které pro
dává levněji než k'le jinde Jdete-
li kolem neopomeňte se v hostinci
tom zastavili neboť tam najdete
vždy pěknou společnost a Červený
vát vždy ochotně obslouží
- Městský klerk Sbrigley po
dal výkaz o stavu městských fi
nancí na konci měsíce dubna Z
obnosu i 147533 zbylo v pokladně
pouze 113815 V jednotlivých
íondecb se nalézalo: Ve všeobec
ném 1 78 služebním f osvětlo
vacím I607 rozsudkovém t7i vo
dárenském I491 na opravu ulic
t 154 policejním ?ig úrokovém
14083 knihovním $3627 par
kovním fa 569 Fond požární
jest již úplně vyčerpán
Home Furnltiire Co
505 sev 34 ul v bouth Umaže
mi na skladě hojný výběr nábyt
ku koberců kamen a pod Zboží
prodává se za hotové nebo ua vý
hodné splátky Výborné zboží
vzorná obsluha 34—
— Krajané kteří by potřebo
vali svá obydlí znovu obarviti
nebo pokoje vylepit! nechť se vší
důvěrou obrátí se na zkušeného v
oboru tom mistra
JAN ZAVÍtELA
Českého natěrače a lepiče pokojů
č 378 jižní 23 ul v So Omize
který všecky tyto práce vykonává
svědomitě a levně neboť má v
oboru tom již dávnol?tnu zkute-
nosť čemuž nejlépe nasvědčuje
přízefi již te těší nejen u všech
krajanů ale i u jiaonárodovců
31x3111
— V sobotu večer sešly se
čienkyiiě Háje Palmové Dřevo č
Kruhu Dřevařek v obydlí spo-
lusestry své paní Anny Hlávkové
tuto mile překvapily S nimi
dostavili ae též Členové Táboru
Žižkův Dub č 115 WOW a
hudebníci Paní Barbora Racko
vá předsedkyně Háje Palmové
Dřevo proaesla k překvapené
spoludružce dojemnou řeč a pak
jí podala jménem Háje akvostoou
kytici V trzku rozproudila se
srdečná a nenucená zábava a
hosté bavili se tancem áž do 2
hodiny ranní
— Krajan los J Malý kterýž
nedávr9 postavil sobě nové obydlí
na jiho vých rohu 34 a Q ul!
jest nyní připraven posloužili kaž
dému kdo by jeho aluŽeb potře'
boval Pan Malý jest veřejným
notářem a pojišťujícím jednatelem
Mimo to obstarává UÍ objednávky
na ahlí Vedle toho prodává tabák
ke kouření ŠBupavý zvýkavý
výborné doutníky pro dítky vše
cky možné školní potřeby všeho
druhu chutné pečivo cukrovinky
atd Jdete-li kolem neopome&te
se v obchodu tom zaataviti neboť
budete vždy vítáni o ochotně ob
slouženi a8 —
Musl se tomu varii
Dotřc mimi Omílaní Jasni to
dosvťJcuJI
Mm eWttitm Omtht U MVn )('(
H'tilrlm lli 4rf
Ktlljř liltrl tslr l f m) !
rh ilM' utlmwt liitintiii 111 f
fiinlm )ibn
l ani Julius U illtimoá iiv
pluí M mí pf "Pa StJm
mřsků míla jm lioli-ní turri
kyčli jrl stávaly minriitelný
mi kdyl něco til lho txlnnuti
jsem chtěla rllznaky tohoto cl
tila jm po léta atlak teprve ne
dávno se to ihoitilo Zkuili
jt rn mnoho léků ty vtak posky
tly mně pramálo úlevy Konečně
uviděla jfttrn ohlášku Ioan's KiJ-
nry Pilla a manil koupil mi jich
v lékárně Kulin & Co krabičku
Ukiaaly se býti lékem )r:jž jsem
potřebovala Též i manželi mému
značně pomohly Můžeme odpo
ručili I)oan's Kiducy Pills každé
nu co lék dokazující co se o
ním tvrdí
N proilej u vHeoh obchodlilkG (!
50 rentů Fostcr-Mllliurn Co I)iiffl
N T vyhrailnt jednatelé pro Hp HUr
ramatujte Jméno DdiVi a oeheMe
Jinoch
p feo:] tm tm tm mi tm isesa f:
12 krásného Texasu
— V pondělní večerní schůzi
školní rady zvolen byl radní Dana
Mornll předsedou James Murphy
místopředsedou a Jay Raverty ta
jemníkem Předseda Morrill u-
stanovil různé výbory Před od
ročením schůze ustanovila nová
školní rada Henry Bočka syna
Člena P J Bočka opětně učite
lem němčiny na vyšší škole Před
seda Morrille prohlásil že školní
rada bude jednati úplně nestranně
a že ani politika ani nábožeoství
nebudou míti vliv na obsazování
míst
— V úterní večerní schůzí po
žární a policejoí komise propu
štěno bylo šebt policistů J II
Fowler ustanoven byl žalářníkem
P H Shields policistou Žada
tel o místo policisty nesmí býti
dle přijatého pravidla mladší 35
roků a starší 45 roků Před odro
čením ustanovil předseda Vansant
různé výbory
— KRAJANÉ když zavítáte do
South Omahy a budete si přáti
prohlédnouti zdejší jatky obraťte
se na starého hostinského
VÁCLAVA DIBELKU
v č 2701 Q ul
na západ konci mostu kde se vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co nejvzoroější
VÁC DIBELKA maj zkušený
hostinský latí
Janda a Syn
Čeští pohrobníci a balsatnovači
na 31 a S ul South Omaha
mají na skladě hojný výběr rakví
všeho druhu jei prodávají za
ceny velice mírné Jsou připraveni
posloužili na zavolání ve dne 1 v
noci Ručí se za vzorné vypra
vení pohřbu Teleíon 635 23x601
— V pondělní večerní schůzi
nařídila školní rada třem štípa
řúm kteříž zasadili na 300 strom
ků na školním pozemku aby tyto
stromky odstranili ježto prý ny
nější školní rada účet za ně nevy
platí Účet ten obnáší I450 a
štěpaři jsou prý odhodláni domá
hati se jeho vyplacení cestou
soudní
— A Dicnstbierová začala ob
chod se ženskými a dětskými
střevíci a též s klobouky pro dámy
Kdo by si přál něčeho z tohoto
oboru neopomeň ji navštívili
Ceny levné zboží dobré Čís 133
sev ao ul v South Omaze
39— 3x A Dienstbierová
Hledá ho
Jcsefina Zvolánkova hledá své
ho bratra VácUva Janalka jenž
jest uzazen někde v Americe a vel
mi ráda by se o něm dověděla
Kdyby některý ze ct krajanů o
něm věděl nechť to laskavě
súčlí pod adresou: 913 Sobieski
St Milwaukee VVis
Tímto vzdáváme srdečné
díky všem přátelům a příz
nivcům kteříž návštěvou svou
poctili ples náš pořádaný v
sobotu dne a května v síni
p V Bartoše jakož i všem
těm kteříž jakýmkoliv spů
sobem ku zdaru jeho přispě
li Zvláště pak nechť přijme k
vřelé díky naše pan Quido
Jelen za prodávání lístků u
dveří pp Jos Peška Vác
Dolejš Václav Iiogeltbaler
Havránek a Petr Svačinami
za obětavou práci za nálev
nou a p J Kunel za vkusné
okrášlení síně Nemenší dík
náš zaslouží si též výborná
kapela p S B Letovského
Ještě jednou srdečné díky
všemi
Za Sbor Hvězda Nové
Doby Číslo 86 J č D -
Pořádající výbor
m -4 7
'h
Manželku pana J A Luo (VsKtMio obchod
níku v Scaloii Texas ochotné do
znává uk blahodárný účinek na
' ni móla Trlncrova Angelika
Hořká
V SEATON TEX dne ta března 1903
Joscí Triner Chicago 111 Pilsen Station
Ctěný pane: — Moje přání jest aby každý nemocný
užíval Vaší Angelika Hořké jakož i Trinerova léčivého
hořkého vína neboť jsou to léky odporučení hodoé
Moje manželka byla dsl£f čas nemocna se žaludkem a po
zbyla všechny síly tle léky od lékaře nebyly jí nic plat
ný Ale po využití dvou láhví Trinerovy Angelika Hořké
úplně se uzdravila a nyní rychle jí síly přibývá Děkuji
Prozřetelnosti že ses'ala skrze Vás tyto léky
S pozdravem a přáním abyste dlouho ještě pomáhal
těm kteří pomoci potřebují jsem Váš J Lugo
Trinerova Angelika Hořká vyniká naie všechny ža
ludeční hořké fím že jest vyrobeno i vína Jest nejjem
nější a nejpůsobivčjší pro povzbuzení žaludku a přinuce
ní ho k práci 1
Jen Trioerovo léčivé hořké víuo jest léčivým proto
že obsahuje léčivé byliny v léčivém víně jest jediným
lékem na světě kterýž nejen čistí 1 nýbrž i tvoří novou
krev který během léčení udrží žaludek zdravým a tělo
silným V lékárnách
' 'JOSEP TKIILTIEIEa
799 S Ashland Ave Chicago 111
Pllscn Station
NuSo hculo Dobrá míra ncjiilžní cena
Kleinova Apex ltye
Otiletri
plnó 3rT7-£txt3r
$315
KiriNS
0
3 sáli v soudku
neb lahvích
rhn nn 5 Kalí v soudku Ain nn
())ODU neb lahvích u)li{í)U
ZASYLKA ZBOŽÍ VYPLACENA
KLEINOVA APEX RYJI jest 'nutností na vaší policí
aneb v komnatě pro nemocné ježto jest vřele odporučována
všemi lékaři za léčivý prostředek
Tento druh whiskey nemůžete koupiti nikde jinde za méně
oel I500 gailoo 1 r f
Objednávky pro Dakoty Wyoming Montanu Colorado
Washington Arizonu Kansas a Missouri musí býti 5 gallonů
má li býti zásilka vyplacena
iniuvinumi ui nivu uv uiiuim uui
Odeoruieiil!— Mrohnnť Nmloniil Bunl mhn: Prkr'i Nutlonul Ilunlt Boutb
UMjiilii Ho Uuiulm Naťl IluiiW bu Ouaba i vlsuhiiy mprouinl a iolotnlínl m
i
I
Rakovina a zastaralé boláky na nohou
Jlmlí sUrAf lidé velmi funlo Irpf byly až dosud považovány zu nevyltířl
tni ni1: vtak nmfi to poduřilo pu (lli)uliýli studífeb a zkouíkiirlj (mtnvlti npů
sob Wnut Jimi mohu vylltl katili ínkorf pKpad a ruíltl rn vyléčení obou
nemoif pukli nejmu přiliS dslnko pokrořilá Hokovlna povitrtvá jko malá
noAlnvka Jez m ntiila iíH a nniU m nllm rilmtitl Pakli máte nflnkj1 takový
liiilAk iicodklndiijte a piíu ml hnoď neb t počátku ia dá volml lehce zahojit
IfVenf je t)OZbnlentni) licr operace Tjeh6 a inadn MonAl případy mohu l5
Mit poAlou Htihnm poalvilnicli roků Jiotn vylé!il mnoho takových případů a
kilo le ehco přuavCdíit mohu mu udati ai Ireny TjrléiNmýcli lidi a mfie li Jim
doimat tam Proto neodkladote a poplito mi VlU pKpad podrobní a Ja vám
sddim Jak io mil WiU
héffm M 1 dobrým lidpfclmm rvmatUm souchotě pidoucnicl luřové
a mo£ové kamiínky žlutou íllu a 2nkA a kožní nemoce Mám dokonalé
laHcnd elektrickými a laz!iakýml airojl X iiiprukv a pro přespolní mám
veikeré střiženi le ae Jim dimtana dobrého onetfenl 1'lAte mi hned a poplAte
vai případ podrobafi adreaujtei
1)R KAREL II ItilEUEK Cretc Ncbr
Úřadovna naproti poilí telefon long distance A 15
Jim lajlité doit cnim noil krajan U mohou na mne dlWirou obrátit
40
UNION PACIFIC
$4500
— _ v i jí a
KALIFORNIE
od I a do 18 května včetně
Tři vlaky denně "
' O 16 hodin rychlejSÍ než kterákoliv dráha
ELEKTRIKOU OSVĚTLOVANÉ VLAKY
Mlsttki úřadovna IJJ4 Farnam ul Tel J6
wmkh sřouO
íinkt IHIalrké rUft jHlast
MkMn ta 1wwii Kfhmka
t4 lkiy a atiMfa
MUtal JHala M raat liaa
♦ -} ' t p~t™i 2
M n m (1'bImI JaN
s ! ktw
kr-fc n Viaaki1
5 rf— I r M't Mik
M I w Miaa
irilMi „tf () itm awMlIa
I íaairamrrt Rlaa
fr t-ttM tMt ílr +4l
mUtrt ll Vji-a Nhki aatt
fVrtwt J r)ran „ ani
linia VJ ! I'tili lwU
II Xlaésrerh t l Kaear ťeatei
MlnaiHMla
wIMt l'l-H StlnaS IW
t HlIlHď' ťhal_u1 U l _
llaria iir1rnirMi ! J
1 pokladník Vte Hra
t III V Nf I'l !
dhtutaW (-ha kaMoua atfdu ' MH
rf-rfi Va laf Nninnur ( lalaoinlk K J
i-anuiNPt Frant llo
l'a M riraaant An pot tt hamal
Karel llavlirrk lUrtký IT
Mlaaeapall
i1ťfrli4rhi kaMou I nt#ll T mal w
ami 11 oornrr nr Waahinttna 01ar aa
a l'řlM peir Hiraka lli((l M
1'atrlia taJraialk liif Moaill MII- Sir
Koalk ífotnlk J Safi - a Htr Houlb
pokladník Jan evlitktiu Tknrnwa Ava
C T v 5eré Trase Vlaa
ortbjTÍa aebtia kailoa 4 BdHI v BíMcI
''" an i BUdin laj Ani V Vrtli
af aitnlk Virlav l'ot-1 uiklulnlk Jaanh
Svoboda Nw ťraaua Mino
Komeanký l VI v Hayward
XI In neset a
odbjYiava tohltu I oedfllv mtatcl ťfaáa
J Kun far mlatonfcila Vnli Puinl ti
Joaof Htraka Olonvllla Mlnn filaW
Vr ťrantaer uoklad Vi-I irmil
Mlnn
Karel Veliký i VII T Neré Iřebani
Minnesota
odhfTi ít arhftrp kaídou 4 nedli v mMel
rmuanua jun n lam Moni-on9ry aiinn ml
alouh'da Jbd KIIIiiU llnrl Min lm
nik Vác Kill Doyle Mlnn ůfetník Jan Hodo-
Í i noym minn poklad Jan Noaka Doyle
Ilnn dllvfmlk Jan Klein prftvodM Joa
Balata Tnltfnl itri Ant Valflak vonknvnl
l!rJo"- K- ř'l'0k Mel výbor Joa Edl
va ovanani v mu r iiir7K
Č VIII Rornest Owatonna Mlnn'
odbíTá iré acbSie kaidon neděli t mílie) v
ednu hodinu odpolvilnl C S P S Pfedteda
'r DuKuk mtitonTrda Kr Huml iiinik
Inpold Marek Die N Rlem Ht„ oíetnlk Kr
Pochek Dnkladnlk Ván HnplllM
rodil Iom Moravec vnltfnl atrá Kaípar
Bleiák venkovní atrií Joaof B Vavfln
Spolek č IX v Fine City Minnesota
edbjvi va achnie každou druhou nedll
mUnl tla lan LJ — I
Torná Bníll tajem Kr W Kvh-h Vine Clkp
ncetnik jan nejda fine Ulty Mlnn poklad
Jan Sambavr Plna Olty Mlnn
Č X ČechoNloran t OIItIb Mina
Pfedaeda Karel Rohn rolatonfndaeda J
fxipeaka tajemník Karel ŘvIhoTec ífetnlk
MPetHřka pokladník Václav O ťloyharí
nrňvmltl V Jakul vnltfnl alráí V li ni
kovni atrál V Harailn ilet vborj Pávek
Čechle č XI t Ho Omaha Neb
OdbfváachQte kaMf druhf Čtvrtek v nitala
Ol o oain hodln-veCer v alnl Fr Laltnera Pl4
aedalan Kubát tajemník Adolf ZiulákSi!
norin w ui oretnik aut Marllk lv a O -Ht„
pokll Vocáaek 21 4 8Ht
CíhIo XII Chrudim r Raclne WU
odbývá tvé achlte kaMou tfeti aobotu ▼ mi
Id v 7 hodin veCer Pledaeda Kar C'áalavak4
IIWH N (leneva at: ta) a o tet Joa Havllna
172 N ii!iieva at pokladník VacJauota
IS1S Albert 8t
Číslo XIII Český Lerr 8eafrtb Red
wood Co Mlnn
odbjTá aahCae kaMou druhou nedali T tbtalo
1'fedaeda Karel ilouiek mlatopNida Alt ca
Serljun tajemník Jarotlav Kovanda aCluJ
KrJarol pokladník Jan éveo
Číslo XIV Ladlmír Elácel
v Ifaiifreu tVU
odhfviachtae katdou druhou neděli v miafel
prndaeda Albert Kuca 'Joa Houkup mláto
pfeda tajemník Ván llaniank Joa Havel
ototnlk Joa Krabuleo pokladník
Jan Hus ř XV Henklas Mlnn
Odbývá avá anlifite kadf druh CtvrUik v
mraici v Anaeraon Han rrena jcm iiroa
mlíuipredn Jan donka taj tledlli-b Hruiaaa
ko Bo Honklna Hlnn o£etn(k Jan Čer
vení pokladník V KMí
NebraNka í XVI v Omaha 5eb
odbytí avé ar-htie katda první oterf v mealo
vanu pj w uroona 'reoa j w iirorn
tajemník a oCatpTV Jakub Maret 11110 Ho W
Ht pokladnW Karel Marel 8 E cor 6tb
and Wllllatoa Ht„
ČínIo XVIII ItralM Sererv
T Irywod Wls
ivollll al náalednllcl nř&dnlky: pfedaeda Tom
Kyanlko miatouhidaeda Jan Plllar tajemalk
Joaaf řucba áíot Jan Kyanlk pokl Jiti
Slluaki provodili Kr Marel valtFnl atráá Jaa
Nybrt venkovní atrál Petr Petrlik HRhtaa
eodbvajl kaMou drubou naděli vmtalvl
Josef Kavan
pozemkový - -
O a pojišťující jednatel
2709 již 19 ulicc®-
Prodává lotr v Omane 1 v do Omanu un
iemky aarovéa farmy v pobílil Omany I va
atauj anojiaini opatři varn i
arem pn oana'u nejniraifn
ám a nellnpilcb
lib Tet fabírá aa
vyhotovováním abatraktA
Obraťte ae a důvěrou n nřliO a
bude vám spravedliví posl úženo
AáAAAAAAaaaaaaaaAAAtAAAA
-m -mm- m
3 r M Svačina
! vtnl
VZORNĚ A HOJNÉ
ZÁSOKENÝ
grocerní obchod
T61248JI3inn3nl
OVhod tento Jeat ledním neJatarXnh
olMhodú na Jirnl vi ul Zde ohdrxtie
to uejlenlli rratvá t}yof Zljofl možno
Objednali tei tulefunnin TEL Kl4
(ibjwlnávky
rychle a levn
t
aVTTTTTVfTVf TTTfttfV tH
vyHiuJI aprávn
Dr C RoscTyator
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: "Bee BBÍldlaf"
Od II do It dopaL
Úladal hodiny! Od I dat I
Odl:odoSf
V nedáli o 11 de li dopol
Tel v éřadraě ÍOi-Tel v bjU 1Í17
Bydll-CiaIo MI7 Joaea allea
iiXy MASNÍ KBiH
vlaatnl
Josef Nojepinský
1401 jižní 16 ulice
Velko- I maloobchod čeritvým uie
nfm 1 nakládaným maMm rfittným
abožim nzenařakf m a vtbeo Tlím co do
obora toho přináleží
Obednaky moino oflnill I telefonem
a trto řidni a rvrhle se ttHboII
TXLEFOK 1810 M