Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 06, 1903, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Hospodářskii lícsídka
Mc-kUt fenka ektklal
I lamía protlulá ku
timti ala vijor tomu lita uvalili
irský ko41ik upéci fnVou Ntrttti
snad ( mnohl mrt umrtvili f o
Mlrm tpAioliu ain ntll chuli ne-dovt-don
A ťlm tilvail lun
toiirotí takovými mistry vt kvliti
tttiiřol kuchařském l To nám poví
pointa na (]inf lítitk jejich ani
dmi anebo ot Mu Jiki to penis
f aJa jldtl Snídani laífnl llttks
rctkvif kou rtáilrm podává na
Vjťír tatná mm pak opít
oéco o ťm vlma Jn lf ja to se
Irnioa ai nedovedenu ii hofj vy
V)svttlii jihl 1'olom ntaledujo
opři výtrřn livný sfr a knneíoě
ovoce Kotuml st umo aeloule
k lomu neschiil pleniiný chléb
vlno Tli obědé opěl trídsj( se
roani masa hojnem výběrem
výtečné aelrniny načti následuje
ovoce Od lakového otiřda od
cháilme lehce ai vlcho jsme
poiili jsme nasyceni i chutěmi
uspokojenými Třtiinou toho jt
rozmanitost i dobře volený pořá
dek v jakém jídla po sobi násle
duji A v tom ohledu jsou Fran
couzové miatfi Dobře upravená
xelenina je nejen chutným ale
tírovtfi velmi rdravým přlkrmem
proto nemela by při žádném jídle
oa atole scházeli Alespofl každý
farmář kterémuž na kousku půdy
nezaleží míl by si vypíslova
vlečnou možnou zeleoiuu aby
měl dostatečný vyber Zeli je uce
znamenitý příkrm ale mláto vSech
zelenin přec jen zaujmouti nemá
že Pěstujte tedy vSe Věnujete 1
zeleninám půl akru vypěstujete s
jich tolik že je za celý rok oespo
třebuete a vaše kuchyně vyrovn
se pak každé kuchyni francouzské
neboť vaSe manželka hospodyň
ka se pak již přičiní aby ae nene
chala ve svém uměni kuchařském
lecjakým Francouzem zahodili
II bral alnla
vyvinuta to v pftdé na
úkor plodiny hlavni pontvadl
ubliá jlnrm mUtf tttila ala j
lina hlavni vláhy ktrroul
nutno fd na sápali vidy pot Ita Unrnňi num Mr
Ml w anil! firodu hlavni B0„¥)Vb Tyto prodikly kukuřic
Bll plodiny al octlo ťivrtinu ré n!( eim dále lim věitilu
Dlii-Jme řl(jf pil dojeni
Čistota při dojeni jest jedním
nejdúležitějslch požadavku úspía
ného mlékařenl Pakli není dojen
provedeno Cistě msti ae to pak n
nás při v Soch ostatních pracích a
manipulacích mlékem a nísle
dek jest že při sebe lepším si po
člnáof nedocílíme výrobku předn
jakosti
ťrvní podmínkou k docíleni či
tého mléka jest řádná stáj v niž
jednotlivá stánf maji býtí tak uspo
iádáia aby moč a výkaly pfichi
zely do vyhloubené rýhy za dobyt
čem Druhým požadavkem je čisté
auché stelivo Mlékařská stáj
mela by se čistili dvakráte denně
při čemž třeba vždy hnoj vykydati
rrea aojenim nutno vemeno
krávy dobře okartáčovati tak aby
žádné chlupy a prach kteréž by
pak do mléka napadat! mohly v
ním nezůstaly Dcjič mčjž nejen
čisté ruce ale t oblek na sobí
Nedá se sice očekávali že by ve
láji obyčejné farmy mohla pano
vati taková zařízeni a opatřeni
zdravotní jako v některých atájlch
moderních hospodářství mlékař
ských aviak vzdor ternu lze přec
na průměrné farmě mlékafské
mnoho učinili ka zvýšení čistoty a
podmínek zdravotních
Jedině v čisté atájí má dojíč při-
UŽitost k tiskáni čistého mléka
Co bylo by mu plátno mltí na
obě čisti vypraný bflý oblek
když padal ca něho prach ae
stropu a když sotva že do itáje
vkročil byl by pln pavučin? Proto
buďtež stáje občas vybíleny neboť
vápno jest nejlepllm Čistitelem
Ono částečně ruSI též zápach ve
Háji a pak ivou bílou barvou nám
hned naznačí kde jaká nečistota
lpi Kromě toho hleďme též na
mlékařské nádoby aby ae v nej
větif čistotě nalésaly Mléko v
záhybech zaschlé ae v krátkosti
kazí a bakterie kteréž ae v malé
kapičce vyvinou očkuji pak celou
důj jei v několika již hodinách
kysne
Při dojení varujme ae nataho
váni atrukft krávy Dojeni mus!
ae dlti mačkáním lak aby ae ruka
dojiče mlékem neamočila Smá
čkněme nejdříve kolep atruku uka
zováčkem a pak palcem a pak
stlačujme struk ostatními prsty
postupně ai mléko vypudíme To
je pravý způsob' dojeni kterého
by ae měl každý dojíc přidržovali
Dojeni ae má dlti rychle aby se v
dížce tvořila pěna Tato pěna
zachytl velké množství různých
bakterií ve vzduchu se nacházejí
cích a proto ae po ccezenf mléka
dává stranou pro kočky aneb
jinou droboou zvěř na farmě
Rychlému dojiči alulí vždy dáti
přednost pfed zdlouhavým poně
vadž čltn déle mléko je vysazeno
vzduchu a zápachu stáje tím více
ae cnečiatí Rychlý dojič též více
oadojí nežli pozvolný poněvadž
teprve drážděním mléčných žláz
při dojeni ae značná část mléka
vyvinuje Nadojené mléko má ae
cedili akrze vřelou vodou vypařený
cedník a co možoo nejrychleji
acbladiti Tajemstvím úspěchu
při mlékařenl jest čistota
m ImiIp io iijittá tvrurním niklo-
rtk plrhnaným V mnohýc h pil
pádech nclae i této aliáty uvaro
vaii poněvadž nebývá k doUul
dontati k sil právě v době kdy joal
jic h njvl:e aapotřtbl V mnohých
pnpadcch Ite to plipocllati na
vrub pochvbrné přípravy pfidy
Ačkoliv pocaul má mnoho co činili
na bujnost vývoje plevelu Ue
plec t pravidla mnoha vykonali u
přípravě půdy aby pak aasaicná
plodina doslala nad plevelem nad
vládu
Na jaře se t pravidla přilit po
splchá aby se dostalo zrno do
půdy a aby aetba byla skončena
vždyť na hubeni plevelů bude
pak dosti času Správným vlak
je opak toho byla-li půda zorána
oa podzim je hubeni plevele velmi
snadným V případu takovém se
povrch půdy časně na jaře roz
mělní tak aby se vzrůst plevele
povzbudil Když pak plevel vze
šel zahub! se rozpracováním půdy
kotoučovými branami aneb po
dobným nějaaým nářadím načež
se ihned zasází kukuřice Nežli
se plevel opět vzmfiŽebude kuku
řice tak pokročilou že se můe
vláíeti a tím se udrží plevel pod
kontrolou
Oře-li se na jaře sází se z pra
vidla kukuřice velmi brzy po pro
vedení orby V tom případu se
nedá jiného dělati než půdu nále
žitě pfipraviti aby zaseté ssmeoo
mělo ty nejlepí podmínky k vý
voji a rychle rostlo KdyŽ seje se
do pozemku nenáležitě připrave
ného roste plevel zárovefi a kuku
řičí a tak nastane boj mezi těmito
dvěma rostlinami Ve výhodě
vždy plevel poněvadž je ho muo
ho a pak má tužfil život Na po
zemcích takových je nutno ovfiem
jen oborávati a atále oborávali
přec ještě viechen plevel nevyhu
blme Lépe je tudíž zničiti plevel
dříve než kukuřici sázíme pouč
vadž na prázdném pozemku jde to
snáze nežli v plodině
m tWc fc rM a lakaHtw
Jtltinl kulniltr mohla ly t
Insdno povalovali la národní aal
f !lto tu Jo atuj fitnuM Mi
mtit to %l ni V)iát Jřítif
le ploilina kirrál mU I mav
hvm í( tuřjllm offlflm nrrlt jn
k kimrnt vrpfikA a na mouka ku
Cftnl kuktihfnOto thlrbltka
Vvtibil" I el M If ikM tfmfih
láirk čulýth k i pisatel sám
tfMMM v luMnl laboultili
rtfii fimvntnl Maniu rtoapodálUé
Ntřldání plodin-
Každému hospodáři jest zajisté
známo že není rsdno rostlin
téhož rodu a zvláště téhož druh
na jednom pozemku po sobě pě
stovati poněvadž ae tím předn
vysiluje půda a za druhé nedoci
uje se takové sklizní Rostliny
stejného druhu totiž čerpají z půdy
stále jedny a tytéž látky násled
kem čehož jt o ne ochudí a pak
nemajíce jich dostatek zakrfiují
menší úrodu vydávají
Mnozí hospodářové však zdají
se velmi maio o to dbáti zdal
plodiny střídají neb ne domnívá
jíce se že ta úrodnost zdejSích
pozemků potrvá věčně Půda se
stálým pěstováním plodin vysiluje
když se tyto střídají avšak vyji
uje ae mnohem rychleji když se
hospodaří jednostranně byť by se
při tom i hnojilo A kromě toho
má pěstováni jedné plodiny na
stejném pozemku i tu nevýhodu
že se dává příležitost hmyzu jenž
té které rostlině jest vlastním
rozmnožili ae do velké míry
V pásmu kukuřičném zůstane
aice kukuřice povždy plodinou
hlavni ale vzdor tomu nemělo by
se zapomínali na to ze možno tu
jiné pícniny pěstovali kteréž se
ají tak dobře jako kukuřice tulit
kovali Jsou to vojtěfika krmná
řepa mrkev krmná různé štěpné
traviny brambory atd Zvláště
řepa měla by se pěstovali u větŠI
míře neboť poskytuje znamenitou
šťavnatou píci pro dobu zimní
akou aotva lze něčím jiným na
hradit! Jsou též mnohé plodiny
ke kterým chovají ae hospodáři
afii vlažně Avšak každý by měl
pěstovali všechny plodiny kteréž
se na pozemcích jeho daří byť by
výtěžek i některých byl o něco
menší neboť to ae mu opět vyna
hradí zvýšeným výtěžkem na plo
dinách jiných kteréž vystřídány
jsouce lépe prospívají než když
by atále po aobě pěstovány byly
Nejlépe je střídali plodiny širo
kolisté a úzkolistými hluboko ko
řenicí a mělko kořenícími okopa
niny a pícninami aneb obilinami
atd K střídáni a obilím hodí ae
znamenitě luštěniny kde ae daří
StHdání plodin je tak důležitým
jiko hnojeni půdy proto neměl
by je nikdo zanedbávali Avšak
střídejte vždy plodiny kteréž se
od aebe značně liší Kdo by
myslel že provozuje střídavé ho
spodářství seje-li jeden rok ku
kuřici a druhý pšenici byl by
velice oa omylu neboť obe tyto
plodiny patří do stejného řádu a
dělají tudíž podobné nároky na
půdu Má-li býti atřídání úspěš
ným musí ae aiřfdati roatliny
úplni rozdílné
yvaii cim tule lim vřilílio
poulívánl col ovlrm jsl jrn ku
proijtkhu pÍMilrlc aťjilpllmo
nrbo nepřímo
7 kukuřice vyrábí se ku př(kla
lu Rlukosa čili cukr Škrobový
neboli hroanový Kdvl pfivere se
do továrny kde se má zpracovali
namářl se po třicet al čtyřiccl
hodin nalel se nechá přejiti ples
mlýnky vodou zásobované kdcl
sloupne se trnu slupka uvolni se
zárodek a rozmělní škrob Ne-
Iřba zajisté Žádnému z ctěných
čtenářů vysvětlovali le kukuřičné
zrno skládá se ze Čtyř hlavních
části — alupky Čili otruby zárod
ku Ctli klíčku tmavší Části v pro
středku a na povrchu cot je hlavně
škrob a tvrdé látky po stranách
kteráž obsahuje mnoho lepku
kromě většího neb menšího množ
siví skrubu Tato mazkovilá látka
jde korytem kterýmž protéká
voda a zde se vyplaví klíček
neboli zárodek kterýž obsahuje
velké množství oleje a následkem
toho jsa lehčí Btoupá ve vodě na
povrch Zbytek procházf po usu
Šenl skrze mlýn téhož druhu jako
na mouku Zde rozemelou se
mázek škrob a cukr na jemnou
moučku Tato pak přechází přes
velmi jemná cýta skrze která pro
padne škrob a mázek kdežto
otruby odváděny jsou dále Jelikož
škrob je těžší padá ke spodu
kdež se odděluje Pak vyrábí se
z něho glukosa dextria a několik
druhů gum Glukosa je hroznový
cukr podobný složením svým me
du do kteréhož je nepoctiví ob
chodnici též míchají
Zárodky neboli klíčky kukuřič
né se náležitě usuší a rozemelou
na jemnou moučku načež přijdou
pod hydraulický lis pod nímž
vytlačí se z nich olej Zbytek pa
tvoří pokrutiny kteréž se rozdrobí
a prodávají pod jménem kukuřičná
olejová moučka ke krmení Ku
kuřičný olej se vulkanisuje a měn
se v gumu kteráž smíchaná
obyčejným kaučukem slouží za
materiál k výrobě gumových bot
a střevíců Otrub používá se ke
krmeni dobytka mázku pak pou
živá se k témuž účelu pod jménem
moučky mazkové aneb ve smlše
oině a otrubami jako krmiva
mazkového
Do trhu přichází několik druhů
škrobu kukuřičnéhoněkolik druhů
glukosy neboli cukru hroznového
tři druhy gumyčtyři druhy cukru
šest druhů syrobu počítaje v to
syrup javorový "přicházející pří
mo z javorových hájů vermont
ských" několik druhů lihů atd
nemluvě ani o mnohostranném
upotřebeni stonků šáchů std
toho viděli Že kukuřice má upo
třebení mnohostranné které zajisté
nezůstane pro budoucnost obme
zeným Ať žije naše královna
::Z ČESKÝCH VLASTÍ::
llořld pochodeň Ze Svratky ae
óznamuje: Vilém Tlustý ssletý
domkář z Moravské Svratky při
nesl v těchto dnech večer domů
láhev petroleje Chtěje ji uložiti
ve světnici za tkalcovským stavem
přitočil se neobratně ke sloupci
stavu při čemž skleněná láhev
iž měl v kapse praskla a petrole
rozlil se Tlustému po šatech
Tlustý šaty hadrem otřel načež
přistoupil k plotně a rozžehal
lampu Náhle zalétla mu žhavá
hlavička od sirky do šatů petro
lejem promočených a v okamžení
oa to vzfialy ae a hořely na nebo
žákovi plnými plameny Tlustý
podobal se hořící pochodni Trhal
ae aebe zoufale hořící oblek a divi
aem tam pobíhaje křičel o pomoc
Posléze vyběhl ze síni a tloukl na
vého aouseda a křičel o pomoc
Sběhnuvši se lidé strhali a ubožá
ka šaty leč Tluatý utrpěl tak těž
kých popálenin že přivolaný lékař
jeho uzdravení pochybuje
Dva ItdipřipoUru uhořeli Z
Broumova ae sděluje: Tragický
případ atrašlivé amrti uhořením
vou atařičkých manželů udál ae v
nedaleké vesnici Skřinici (Weckers-
dor í) v noci z n na ta duben
Ke druhé hodině ranní z nevysvět
litelných příčin vypukl v domku
č 26 požár jenž v několika minu
tách rozšířil se i aa blízkou stodo
lu kterou úplni ztrávil K požá
ru abíbali ae udílení vesničané
ale marni pátrali kde by mezi zá
stupem apatřili obyvatele domku
75letého Benedikta Klemta a 67té
tou jeho manželku Marii Vyšlo
vená domněnka ie nešťastni man
želé nalézají ae vdomkuosvědčila
bohužel pravdivou Několik od-
vllnfch mula vnikle oknem do
taven! a vynesli odtud tliallivi
pnpllenlhoiUfta jnl t tMfh
liknlka jím iM na ho
Marie ktrii ttsla ve vrdlejlt svit
niti k nemulmu úlssu svldka
poláiu V)MMa pojednou l sta
wnl (tone v jednom plamtni
Oheřl na ní láby byl ubalen alt
Mařme po nikolikaho linnýth
stialltvýth Městech podlehla po
plleninim IiímÍUí pliusd ill-
Šrrnélio iskontenl livoia sta-
řřkírh anM( kMf ij v!Jy t
prika!nc láue a oddaností vrhu
dd celé krajínl virutenl
A'JWJ 1 Utrtit tétréni-
lé tJtn fřtá Klivenickému
občanu Aloiui Meiákovi zemřela
jo ledna r po diouhé trapné
nemocí jeho choť Marie Zane
_ L t t
cni ciyri niaie uiuy Milen
krutou tanou osudu toho ponůsta
lý manžel div i nezoufal Dlouhá
nemoc vyčerpala všecky úspory a
strašný host bída Šklebila to t
každého kouta chudého onydll co
sátím pláč a nářek opuštěných
děti rorrývaly tím více nitro těžce
zkoušeného otce V nevýslovné
tísni napadlo Slezákovi vsadit!
zbylý peníz do loterie Náhoda
byla mu nejvýše příznivou že
vyhrál značný obnos Z radosti
nad tím složil pro 4 dítky obnos
1200 K každému 300 K do sirotčí
pokladny a částku ponechal sobě
a pro své dítky na živobytí Ze
zaznamenání tohoto případu který
jest z tisíců ojedinělým nesmí se
ovšem pro lotynku vytloukali ka
pitál jakoby se doporučovala jako
záchranný prostředek v bídě se
nalézajícím
Cti otce svho' Blažej Veselý
73letý výměnkář v Zabovřeskách
žije se svým synem a vnukem
neustálých šarvátkách V minu
lých dnech napomenul starý vý
měnkář rozpustilé děti svého syna
k pokoji ale okolnost tato stači
la aby rozpoutala se bouře v ce
lém domě Antonín Veselý syn
výměnkářův uslyšev napomínání
starcovo dopálil se nad tím tak
že chytil svého otce pod krkem
přirazil ho ke zdi a kusem dřeva
tloukl ho tak dlouho až ubohý
stařec svalil se v bezvědomí k
zemi načež uchopil opodál ležící
sekyrku a dav ji do ruky svému
synkovi poručil mu aby dědka
zabil Zraněný výměnkář dal si
vystavili lékařské vysvědčeni na
čež odešel na četnickou stanici v
Žabovřeskách a učinil na svého
syna a vnuka trestní oznámeni S
oběma jmenovanými zavedeno
bylo soudní vyšetřování
Aby se ditltinic nestalo Poše
tilý kousek provedla v Přívoze
žena strojvůdce Heřmana Liwehra
Aby mohla jiti na Boží hod do
kostela a nemusila se báti že za
tím čtyřletý její chlapec něco roz
bije anebo zapálí zavřela chlapce
na — balkon aby se díval zatím
než přijde mřížemi na ulici Dítě
díváni záhy omrzelo a snažilo se
tudíž někudy ze svého vězení
uniknouti Lezlo po zábradlí až
spadlo a smrtelně zraněno zůstalo
na dvorku ležeti Když po hodné
chvíli "starostlivá" matka z koste
la se vrátila a z dálky již spatřila
že balkon je prázdný pak teprve
začala hořekovat! a rvát si vlasy
ovsem pozdě
SibevraiJa mladistvých milenců
— Patnáct a osmnáct let a už je
mrzel svět — pro beznadějnou
láskul Je to stará ale věčně se
opakující historie původu ve všech
přfpadech jednoho a téhož Ve
dvou mladých srdcích začne to
bouřit neznámým citem v celém
světi vidí ukrytého nepřítele tvé
mladé lásky a když pak ve aku
tečnosli nějaká překážka jejich
štěstí zahrozí neznají jiného vý
chodišti z d omnělého úskalí ne
přízně a nástrah než propadáváni
sentimentalitě ze které je koneč
ně vysvobodí společná amrt Tak
tomu bývá v obvyklých dramatech
milenců a bylo tomu tak i při po
sledním jež odehrálo ae v noci na
Boží hod v (Jatí nad Labem
Četuickí hlídka která O šesté
noame ranní vydala ae oa po
chůzku k Trmicům našla v pří
kopě ailnice u papírny dví mrtvo
ly Jednu děvčete v krátkých su
kýnkách sotva patnáctiletéboj
mrtvola ležela na znak hlavou
obrácena k silnici a tísni podle
levého oka měla střelnou ránu
vedenou šikmým smírem takže
projektil vyletěl čelem V levé
ruce držela křečovitě malou kože
nou taštičku ve které nalezen
obnos 2 K 10 h šátek knížka na
poznámky a jeden pohledový lí
stek a přáním velikonočním adre
sovaný na učitele Josefa Fišera
Mrtvola mladíka sotva osmnácti
letého ležela rovněž náznaku ale
byla obrácena hlavou směrem do
polí Rána nalézala ae v pravém
pánku a projektil uvízl v hlavě
Revolver ležel vedle mrtvoly a v
cylindru nalezeno pět ran z nichž
dyi byly vypáleny V kapse mla
dého sebevraha nalezeno kožené
pouzdro a piti břitvami pohled
nice nepopsaná a zrcádko V
brzku podařilo ae osobnosti zou
falých milenců zjistili V mrtvole
děvčete poznána čtrnáct let a osm
měsíců atará Mane Waltrova jei
zaměstnána byla jako chůva a dě
li útk#ho hotliatklho Antoni
na 1'liimpfla v mrtvol mladfka
pmán eimalttiUiý hnltMf g
motnífc jindliih Jtllfka itnu t
nseý pntlední dobou H hni i
Ant Schuberta rovní I v lil
Y)leiřiloae mladmtvý pártk
thiěl vef-f pa iMlou tobolo ko
čili do Labe ale b)lo nu v lom
itbiánlno Zaiímavo ie I tvla
dí toulalc i anali t teprve nkn1ik
neděl Mrtvoly (ejich byly piuá
ay a v ť HI pohřbeny
Dm FENNEHA
učení Isniln i
fco!estí i ziďect)
Im
vw~tv
ř-H- k lf
řoOfJnl vfilt
Ačkoliv ml kaídý Člověk právo
určili ti co e a jeho jměním má
táli přihlíží tákon k tomu aby
na členy rodiny bylo určitým dí
lem vtpomenuto Mnohá chyba
byla ul při odkaxeth toho nedba
jících učiněna Nikdo ovšem ne
chybil řídil li ae přáním rodičů
aby užíval Severova Krvečislilelc
Neboť když oni pomoci léku toho
dosáhli vysokého věku zajisté
dětem prospěje Scvcrův Krve
Cutitel působí přirozeně odslra-
fluje z těla všechnu nečistotu činí
krev bohatší sílí nervy z přivádí
všechny orgány k pravidelné prá
ci Celí lépe nežli cokoliv jiného
tlsoivým následkům zimy hojí
chudokrevnost bledničku hostec
zvčišené žlázy otravu krve vv
rážky a všechny krevní a kožní
neduhy vůbec K dostání ve
všech lékárnách nebo rozesílá vy
rabitel VV F Severa Cedar Ra
pids Iowa Cena (100
Prodám vaši farmu
a prodám Vám jinou buď
v Minnesotě Dakotách
Wisconsinu Canadě a
jinde vzdělané a ne
vzdělané pozemky od
$5 do $io a výše mírné
splátky
Pište co chcete na
T W CliriIuiKKX
Z — 137 Endicott Arcadp
ST PAUL MINN
Jediný český
O závod olovnlcký strojnlcki
a laiucbuiuiy v umaže
Sirt( r1 tl4 ! !! tnM
!! ) t ! VtaM-ft ntt4t
"Mmn uM n mm '
etň-Mtt „ vint u híkn) k llrflli
Kilnrr Uli l IU k he Vutr
ttMpi Jta-tti kmrn fHihifllnl Vrllhffll
kuli ty nk'm i ht)q il ifar Uk
tinii il!M j„ Itnlml II I m
K t-e-jt V Ubirnl r I) l DmU
P A R-ránk t f!IH ul Ilnh
4 1Vk tlil )lnl II ni I mi
Kh'í íVfwlt iHi jim 11 onak
H IiIiIb I u itl l uilna
U líkírn H ae II IVUIJi „ kurkalliN-
Jfit
II I m H IIMk
lir Irnni-r řr1onn v
AlUi:SU
Českých spolků
Tutc si Vila
Mm oa paraí M
1 s
Vyhrailní
tVf Jedtmtcl
Iřkilriilk
10 a W lilium
OMAHA SEH
Jlftty proatfeiluk proti santnral(íinu
reiímstliniii nemocem Wnlm ledtln
Jutor atd Cmtíjílm užívdním uchrání
ie řlovík přeilo vScml nemocemi a nro-
cllouií život svůj- Jnk vysvětlí zdarma
pfíloZcný spis "Kilotufle icsví a křísy
vlaatnl
LEO BAROCH
SOS Ho latii Htr©ot
Tlfon 1M7
Zaváděni vod v nlvnu a kannllm™ rtřn
vádí ie levni a dobře UHtř
Státní JndnatelHtví nro ImlInS mtmIA
ne LiereinniiHKe pirni pumpy
t AAAAAAAAAAAAi A A A A A AAAAA A
Malý&Cousin
iifitírníii 11
vylopovnól
poltojíi
Zvláštní pozornost v{nuí vyhoto-
voviiní nflpisft a itltft
ÍWtM: í rmillRkorvnl A~t
nimi!) v c iiíii wmim ui„ umatia
_ tra - m
TTTTf TTTTTTTTf"f tfTTTfff
0m
1
HOJNÉ ZÁSOBENÝ
MASNY KltAM
vlutnl
IJlVTVK TUIV
220AJIŽDÍ Ifl nllce Omaha
Doliat víhír řemtTÍho mm vliho
druhu nJIiiM Jfikoml a za ceny nnjlcv-
nt-jai n iu "cnoa-iieiku ' r xo cín
Velker ínhy iirn4řké téíí ee ncllnn-
ilpověitl rfljďte a preivédíte se 28
ABSTRAKTY
— vrnoTovoJB -
S UL Sadler
17th and Farnam Pattrwa Blk
Zeptejte nafi o tohoto Hitu Tet 1828
Pí A Kretschmer
ItanhoJIrka a vyrabltelka ěeská
kořenné a liyllnné masti
(MjtU druhyj
Ode mna vyráběné msitl Isou dnes
cbvalni známy po celých Hpoj HUtech
kde krtjtne to V cl 1 1 a to nrn tvou nepfo-
ontieinou leciTuai 10 uoiazuji tt
pochvilnych dosvědčeni a odporučeni
luk v CMonech tak v lonkroinvch dool-
ech H mastmi třmi vyléčím každý ne
duh na tile Krabička Uto zvláítnl maati
(6 uncí) stoji SOe Na venck ZMýlaJI to
poitou nejméně dě kratiďky ca 1110
bopiite si pro maaf na adreaui 81i!)m
A Kretsciuncr 194Q S 16 St Omana
Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkýati
cenách a výhodných podmínkáth
platebních as 400000 akro vybra
ných pozemku rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrari
si pozemky při krásných řekách a
ezerech v nichž jest hojnost ryt
1 jež poskytují nevyíerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četaa
jiná prospívající města na dráae
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhp pro
plodiny íarmerské
O bližší podrobnosti pište na
Geo W Seli
píwemkor koml§iifH(]on Wy
Mistrná r ir irD
V K„ St fmT Klon
iBprnt
A O
FoloviSní cony
NA
Wabash drázo
Dráha svřtové výatavy
"Poslední vyjíždí prvá přijíždí"
Vyjíždí z Omahy v 5:55 odp
Přijíždí do St Louis v 7 ráno
ZVLÁŠTNÍ CENY
Do New Orleana a nazpět $ 2950
Na prodej 11 12 a 13 dubna
Do bt Louis a nazpět $1350
Na prodej 26 27 29 a 30 dub-
1 května
Do New Orleans a nazpět I2950
Na prodej 1 2 3 a 4 května
Nejpříjcmnější nejkratšl a pej
rychlejší na jih a jihovýchod
Přeplavní lístky do a ze všech
mfst na světě
Všechny podrobnosti v městské
úřadovně 1601 Farnam neb si do-
pišt na
HARRY E MOORES
Genl Agt Pass D-pt Omaha
OMAHA
Ia t aiMij 1 rrnj
k- II ! 1 n I k A I I h
a iim al i hm a'„ rn
4a Ki 1 Kft II)
lcaHksě i Ililill l ilAla
♦♦! -kk MIlIlIHlIlIlM V
„ IÍ I tlkralln rr Ikm
J ! Valwt kKrl R14
Iu l Ml k M rl kltma
'"„"V ' ! ilICrl M „I
m IU kii
TU i-4 HbII t Onaká
4fa rttfllnr ktk1iarkM
ifii n 1 Bin art
Hni Hilř 111 h Hnán i afrlR t Aul
"-M Biiialik Ja kia
rud Kk Tyri II
řS r Orkrtt mtm kMo
I Mil 1 nll mti'l lni HmkuI
OinrJnl imhí M „íl T fRa
'il'lni ! Hfi# JUI„ a fttrlltial
lxy 'nn Mrli J hal hifi- rM
iiMu r krilirk laj Aala Mna'
nnn imhat f-mik Jrfkaliar km
It ! tHkilnlk VJ kan I Uliji „
ff iaikt na nikf lm Hikaark'
na n rok Ani HlUk itraiHirnik Alrla
KaKř p ftt Il„utr ntalmk Alnoa
H-kiiwk p aář Ani VaUk lrdnall lan
l"llvia fnttnl irlta J klklb -
Jiti 1-ii'iia ' ' — '
Tálter kolumbas ř 6 0 W
IHtA1l ITnla ttallMln akfta ktA t
íí r " fcnM" i'r '
WHIiam uilPl Val konaní Jaa Kraiia mla
loknnatil Kr kmla at klxrk H A liorín a
1 a Whin ui Iankf Kr i Ncmin ml
akurt J J Kol Tnltfnt ortUr Jan Kolář
wnkoral atráái-a Jn irl tilnr mairtka Kr
BTuiJuda Jan Námalk a Kanil kuiifil
Tábur Kebraaka í 4771 MY?A
odbf á tré nrarldiln achti katrinn nrvnn a
tleli aifwla t mřalol oam hodlo af
alnl p Jana Hroi-ha Valloi konaul řnl
Hnilí nxljl 1'ftr Tt-íi taakr A Hrtafla
klřrk Vi 1'Hhyl nn llí-kiry t ílrcivoclíl
Vio r)nla: rnltfnl atrí Ant Noílíka -korni
atrií Joa I'arlak
8bor YlaktlHlara í 29 jOl)
odbfTÍ achoin katdou 8 nadali maairl So-
auiuTne o mm oun v ouai a iNluri
na unainKf pr-clwla vd Anna K
a naronna i
krne ni
KiillDfivánímflk
Jonc
Marici
iM
St Paul
Minneapolis
Duluth
Minnesotski a
Wiscousinská jezera
Milwaukee
Waukesha
Dakota Hot Spriog
Deadwood
Providence R I
Portland Maine
NORTÍI-WESTERN DRÁHA
1401-1403 Faroam St
Omaha
Koutsky Paint Co
115 H 14 ni Ronth Omaha Keb
mají na ikladi Bejvčtil ziaobu a aellepií
vÝbér papfm oa stěna neJnoríJUch vxor
kft ivítek od 8c Dthnra
Mají Ul velikf výMr barev laku Oar
nlahl Itétct a skla vieho druhu nellet)!
Jakoatl ta cena velice nízkou
Vylepujeme pokoje papírem barvíme
taveni lakujeme arétt a vle od dřeva
uvnitř 89
Za Tpíken prici raciaia
Delta ti ořlnlt a nit rot počet aa oráče
a materiál apadajíd do naieho oboru
1 imwm
DO TEXAS
j— -W" —
PuIImacoTT EflílcloTí spací mi a toIee
lonortora tozt la necíi
Nejlepíl dráha do viech ulit
Kansas Indláaakém iinmí Texasa
Xexikaaaaťaciflckéaspobřeti
Jde pHmo do
Starmaa BraTE
EaHaa R Worth nuialmb
WaTahacŤi?oTaco Tsmplsk
Soltcs Taylor Qahssvffia
iockliar Hašrietu SiaKarcof
10USTD7I GILTESTOn AOTB
Itafinnl Lim
nice Mnrle Mlchaliivi oCcitak-a Maria Ha
rochová unkiaduina Jinwllna Manhová do
firkrna Marin Votavovi vřbor naintkn
Vlkiorie Nováíková M DvorákováMlloatlna
Burflíoifá
Sbor Hvězda ííové Doby ě 86 JČD
odbváavachíikaíiloinB(ieil v mlaid t
k bod odp alnl Metaově ťredacdkyné Kat
Sonkal934 SoUthBtr oíatnlca RmlIleChle
horárl wa Wllllamapokladnloa Marie Vanirat
1418 Wllllaraa tajemnli-e Vlita HartoS 114
Ho 131 b Ht
Sbor Rdc-klara ě 60 JČD
odbiv nr-bim kaMon druhou nadíll v mlWrl
v Mrodui ainl o aha hod odp Vyalouíll
predandka Anna KrwWM přadandka Vinni (Vr
mik 14MMO I Btnáraítka Antonio Kment
tajemnice Frantllka íapnk 1314 MarlhaHt
uririM-n ani aiacn iai no lť Bt poklad
ní™ Marie Hnían II a Wllllam ul dozork vně
inaivn jwir ntajKiKu nbioriua Houak
le Hudeíek Hurbora II o f man
1'udn Hnlícilkr Trri X 1
pdbfvá avé K-hdin jednou maiínS a ale
kaadou čtvrtou nedSM vafnl MnLaovI I"rt
aedkvní Julie Votava Id a Krederlck gt
miauiprenaadkyne Koala Kunci lvrl Ul I ni
tajemnice Anna llílek iM JI U ul Hut
nice Anna NvaAfna Istllí lid l'A ul nllň~tM
Marie Kníímr M a Uharlea Bt Umntin du
aorťj-ní Marie Vaník vlir majetku Kran
tlaka Kunci Mary Kin a Jiniitka Htelakal
Metni vbor Tony Trefek a Marie VlíoiL
Tábor Mrrta U% 022 R H A
odbývé ackSrt první nedíll v rníafcl v aokoť
aké aínl t-lodac-dka Mary Holi mláto
pratleadka Jow-řa Hlámov lalero Katetlna
Veleoliovaka lam Wllllam Ht poklad Mare
nrizova kanclltka Dorota Tli-há marlál
ka Mltrle PtlIlVllvá Vrtit nl mtrí Umiumm
Hrub venkovní atrá Marin Fachotová
bnrmaletkg Anna Hráda Tereile llalařko
via rannv Houknn anol lál fni yi
da Mary Houkal vyalankyn do aleidaMarlc
Holly {nlatovyaliinkyní Marie rloukalová
valouitlla prorokyní
SOTTTII
1IA1 Palmore llřo7 Krnh flřevařek
OdMvá vé a-hfre kařde druha pandMI
mícl v mlatnnatl p Laltnora na íKlii a u nl
HarlMira Hacek dfixtojna porcifnlcei Anna
Vliuih nilat-ipladKHdka! Katle VcxiaHek taj
W7HoIT) ati Marie VouiaAka pokladnice!
Klnnora Kbnrl průvodíli Francia Koulwka
druhá prfivmlíl Katle Vornaíka-vtkyni
Anna (llívka vntrnl atrái Joale Krenek
venkovní urM Koale Mucha praporeíiilcei
Anna Sotiíalavak Maicdalena 1'lvoBka
Knincla Itataj vtormaletkii
SSL-MASNÍ KRÁM
na JIŽ strana menta vlastní krajanl
TivtitM I£iinclov3
flslo 1344 jiM '3- A
NeJvítSÍ záaoby masa vloho druhu
nzenek isliímu šunek a vbbee vtebo co
v obor tento spadá
Ceny levnější než kdekoliv Jinde
VZORNĚ ZAŘÍZENÝ
políařskýobchod
vlaatnl
Fmiik Irofioil
v íf 1308 Oarfleld ave
Krajaní uMní dnbVs kdrí peřlvo
objednali tuhé u 1'řenoaila Zboží
ft vždy (Vratvó a chutné Nejen
žliiiíapScnlřníchléb ale i Jiní pe
civo jako rohlíky hoiiaky koblihy a
rnirní koliííe eo se týřa Jakoatl ueuí
k "bltovinl" O pHaen krajanu žadá
34m8 FKANK PÍIKNOHII
LLOTD
Pravlrtalaa tK)tovnI
a raruplaveuni doprava
Baltimore do Břemen
pHmo po novjnk dvnulroabovnb
Íirfr ovnich parnicích od 7MM) do
UUiwtun anono tli
Casael Ire'lair Hlicln Kaclii Han-
nover rraiikruru Hrindcliurar
Chcnnlts ífeokar
II kajata z Baltimore do Ercmca
od D-iaso nahoru
Tyto parníky maji poure Jadnu Cfldu kajut-
njm vHwcujBi jig ji aajuia
Vfln Imennvana Darnikv Wm tn4i
nova víieínt tliudovana a flrená aalony a
pokojekaluinl na palubě Elektrické otv
tleal ve viecb proatoráck
DalM aprávy podávají aenerálnl Jednatel:
i saCHVMACIIElt Ve CO
SBoutSOav Mt Ilaltlnora ktl
II CrATJHr-IItJ fc cx_
k t 6 learl)rn St Chicago III
nebo lejlnh víalapcl v leml
HORTH-WESTEBR DRÁHA
zkrácení časti
zlepšená obsluha
2 listopadu
Denní chlcagikj xviatní vlal wfiMÍ
v 790 ráno mlíto v 7:00 ráno T tal
doba přljífdíio Chlcaaa
Denní Bt Paul Mnpls eipreaiai vlak
vyjlidl v 7:10 ráaa místo v 6:65 f tal
4aba pUjíidí 4oHL PaBl-Bpla
Overland limited do Ckh-a
7 45 večer ml spací vaty pasa Dalek
rychleji jeda aa lápad a Chicaga ů
uaiaky
Ko
orth WeeUrate mtiie aflilti
EsUUtřiími: MIH FiiKa ú