Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 06, 1903, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Vltv
lV r 1
Máte talaleé teíasl ilrlajs !rf
SMlta4SlUtifll MWIM
lk iptivy puvliinostol kance
tlfe vy lííl na jrvrt íf t
trlá nelili l1iiVi!iA uI Kut ta r
Mountatua pauovalo chladná po
ťast lil po cel líJn kmiNtl
dnem 17 ilutiVi eíkni iti t ne
byl nikl ilílil silný in plc
Jen larwrrské ptač ivolae pokro
ťtly til"Uni mok4 poJy 1
nitka teniperatuiy
Sucho ve I loride v ailedntih
aápeduMi aálivtikh táich
hlavni v lV hlo poskdoe jmeno
vaných m Halo horlím 1 v mno
hých krajinách je pftda přilil su
clil pro sdarné1 vakllření temrnc
Pomř-ry potiékud lepíf [linova
ly v matech huleních missour
ských údolích a(koii delt" ne-
tabrarioval v Novo AuRlieku 1 v
severních táních slredoatlanti
ckých štítů polním pracím iu
počasí opět bylo plllil studené
pro vrrfist rostlinstva V distnk
lech kol Kočky MouDlaiat na
pacifickém pobřeží potail tento
týden bylo to oejlcplí z celé dosa
vadni aaiaony ačkoli některé části
Caliíoraie maji sapotřebl vláhy
Tak jako v minulém týdnu tak
i tomto te aázeolm korný neuči
něn valný pokrok avlistě ne v
střední východní části kornové
ho pásma a v itledoatlantických
tátech ala dobrý pokrok byl
uči ni a v Nelrasce a v Kanaaau a
přípravy k aázenl korný jsou v
plném proudu v Iowě v Illinois
V jižních státech korná utrpěla
chladnou temperaturou v střed
ních západních záiivnfch di
striktech také suchem
Ačkoliv stav ozimky jest dosud
velmi slibný tu Částečné zhorSenl
se oznamuje ze střední a východní
Čími pšeničného pásma to ná
sledkem přílišného mokra t nízké
temperatury Kez a hmyz se ob
jevil v některých okresích v jižním
Missouri a v Nebrasce a také v
některých Částích Kansasu 1 osení
by lépe prospívalo kdyby mělo
více vláhy Na pacifickém pobře
ží vyhlídky jsou stále příznivé
vyjímaje ve Washingtonu kde
mnoho rostlinstva zoieno bylo
zimou
Se setbou járky se rychle po
kračuje v severní části pšeničného
pásma za příznivých okolností
setba bude skončena v středních
distriktech během příštího týdne
Uspokojivé klíčení zdárný vzrost
se oznamuje z jižní Dakoty s z
Iowy ale chladné počasí zdrželo
vzklíčeni v Minnesoě a ve Wis
consínu V severních Rocky
Mountaio distriktech a na sever
ním pacifickém pobřeží setba po
kračuje příznivě
V missourských v tředních
mississippských údolích setba
ovsa pokročila zdárně ale v ohio
ském údolí ještě mnoho pody ne
zaseto Vzklíčení semene jest
neuspokojivé V Texasu potře
buje osení vláhy
Východně od řeky Mississippi
ranná bavlna byla poškozena
chladnem bude muset býl znovj
zasázena Sázení bavlny pokra
Éuje velmi rychle vyjímaje v Mis
sissippi kde muselo se touto
prací ustati následkem přílišného
Sucha Tepla jest všeobecně za
potřebí v bavlnovém pásmu a
gvMM střední s západní distrikty
potřebuji nutně vláhy
Tabákové sazenice jsou silné a
zdravé jedině v Kentucky jest
vzrost jicb zpožděn S přesazo
váním se dosud nezačalo jen v
Csrolinácb
Minulý týden byl nepříznivý
pro ovoce ve státech východně oď
reky Mississippi na 23 a 34
uhodily mrazíky které učinily
více méně ikod
Zde následují podrobné tele
grafické zprávy z jednotlivých
Států:
NEBRASKA— Týden byl su
chý s vysokými větry s normální
temperaturou rostlinstvo vzrů
stalo pomalu následkem sucha
Ozimka a oves nebyly poškozeny
le potřebují vláhy Se sázenlaa
korný se pokračuje v jižní částí
státu Mnoho vojtěšky bylo zi
mou zničeno
KANSAS— Týden byl studený
suchý Mnoho korný bylo za
sázeno s ranně zasázená se na
jihu oborává Pšenice jest v do
brém stavu některé okresy v
střední a jižní části potřebuji de
šťů Oves vzchází jit na aeveru
jest skoro již zaset vojtěška
vzrůstá rychle jabloni jsou v pl
ném květu brambory jiř vzcházejí
OKLAHOMA IND TERR
Týden byl chladný i suché počasí
tulrželo larmerské práce a vzrůst
osení Dešti jest všeobecni za
potřebí Pšenice vojtěška
pastviny jsou v dobrém stavu
Oves jest špatný zahrady jsou
zpožděné Něco korný bram
bor bylo oboráno se sázením ba
vlny e muselo ustati vzrůst jest
pomalý vyhlídky na ovoce dobré
„ospodářské zvířectvo jest v do-
- n stavu
VA— Týden byt studený
tlTilsleaf s tlfobttal Inihf a
iltplvnfih povita bi !}
thnto il ihanfna a l oráním pro
slítni kotuy ta rythU pektsl
V nlkUjh tasifih sa j st ti
tvalm kotny Mpofalo Travin
a tanul saietl ohiliny plknl
vmůUI na ovoci tpotobity mra
ifky mail ško ly
MINNESU1A— V b)t
tjdn vtlwi ptlinivý rro jsml
ptíi v al na di dny dne tj t
polní pián S iřlbou plenice 1
ovsa t tythle pokisíuje a Uké
lučmett trn t pof In slil a ranné
Imtiitoty sá(li Studené nocí
tsJrlciy vikličovánl a vttůst tra
vin a iitrtiHio obili
SKV DAKOTA— Srtba pi
nitě jen! skoro 1 polovice skonče
na a nčto ova a ječmene bylo
taicto S orbou k setí Inu a po
krsčuja Kanně tairti pšenice
jil vtcházl Lehké a místy silné
dc&tě ve čtvrtek byly nátledováoy
níMvým mrazem a tlm zdrženy
byly poněkud polní práce hlavně
na nížinách
JlŽNl DAKOTA —Počasí bylo
příznivé a noci studené Všechny
polní práce rychle pokračují Set
ba járky jest skoro úplně skonče
na na jihu a v jiných částích ae
blíží ku svému skončení Oves
žito a ječmen ae počínají sít ry
clile Ssmeno stejnoměrně vr klí
čuje a ranně zasetá pšenice již
zdárně vzešla Pastviny jsou
lepšf
VVISCONSIN— Potrvá li pří
znivé počasí tu aetba járky Žita
ovsa a ječmene bude skončena
tento týden Vzklíčení ranně za
setého obilí bylo zdrženo chlad
Dým počasím Dešť a sníh ve
čtvrtek a v játek zdržely příprav
né práce k aázení korný a bram
bor Ozimka a Žita jsou uspoko
jivé pastviny pokračují pomalu
MICHIGAN— Studené počasí
pozdrželo vzrůst všeho rostlin
stva Pšenice žito a louky po
kračují zvolna ale slibně Ranný
oves vzkličuje velmi pomalu Se
setím hrachu ovaa a ječmene se
rychle pokračuje Se áz?ním
řepového semene se započalo ja
kož i ae sázením ranných bram
bor V neděli uhodil silný mra
zík ale neučinil žádných Škod
MISSOURI — Sárení korný
bylo ještě zdrženo nízkou tempe
raturou a mokrou půdou vyjímaje
v některých jižních a západních
okresích Sázení bavlny pokra
čuje zdárněji Korná vypadá
žlutá oves jest pěkný pí nice
jest poškozována hmyzem a rzí v
některých jižních okresích jinde
jest v pěkném stavu je zapotřebí
tepla Mrazíky poškodily jahody
a zahrady
ILLINOIS — Silný mrazík
uhodivší dne -23 t m poškodil
ovoce v středních distriktech S
přípravnou orbou k sázení korný
se rychle pokračuje Setba ovsa
jest skoro skončena ale mnoho
bude muset být znovu zaseto
Pšenice se poněkud zhoršila ne
dostatkem slunečného tepla pří
lišné vláhy a studeného počasí
Forídka ktarou sděluje — Pan
)an Darth 880 Lorain ul Cleve
land Ohio sděluje následovní a
zároveň za pravdivost toho ručí:
"Pří pádu zlomil jsem si několik
žeber a vnitřně jsem se zranil
Byl jsem po dlouhou dobu v ne
mocnici a poněkud se můj stav
zlepšil ale kruté tolettí a záyrať
v hlavě dosud zůstávaly Byl
jsem z nemocnice propuštěn jako
vyléčený ale namohl jsem žádnou
práci vykonávat! Radil jsem se
se svým rodinným lékařem ale
nebyl s to mi ulevíti Nucen pří
telem počal jsem užívati Dra
Petra Hoboko Ani celých dvou
láhví nebylo zapotřebí než jsem
byl úplně uzdraven Od té doby
stále chovám Dra Petra Hoboko
doma jako rodinný lék Hořejší
sděleno mi bylo přítelem nechce
by jeho jméno bylo uveřejněno
ale já jsem ochoten za pravdu
toho ručiti" Dra Petra Hoboko
neprodává ae v lékárnách lze je
obdržeti od míatoích jednatelů
nebo přímo od majitele Dra Pe
tra Fahroeye 112-114 So Hoyne
Av Chicago III
Pozemky na prodej !
V okresích Butler Seward a
okolních mám na prodej kolem
6oeo akrů dobrých pozemků v
ceni od $30 do 6o akr při do
brých podmínkách Kdo by si
přál koupiti dobrou farmu nechť
se obrátí na
Franka MarcSe
34103 DWIGHT NEB
Chcete hýtl zdraví bez pa
tentních lékfl?
Pak se musíte usaditi v ckresu
Polk VI o kde jest ta nejzdra
věji! krajině aa jihozápadě Na
100 českých rodin se tam usadilo
za poslední dva roky všichni jsou
zdrávi měli krásnou úrodu a mají
zajištěný blahobyt O český po
pis krajiny a podrobnosti pište na:
The Ben F Leonard Realty Co
Bolivar Mo- Pište Česky a pan
L W Dongres mladší společník
trsy vše pro Tás obstará (19
' Kov ta nové umclfeki mta to
AV fe — AVet# fffi-
oi(teý "Hutí'' řaiopit Chl
ttso Ametusn klrtl %é řlenál
tvo krutl finitrnii félo sa
vlity ['litalonfmí !imI v trna
týdnu ttlrtsm New Vorkti V
ntml bylo řrnlwvno le Konán
M! t Ntw Vet k a aalí ty 11
viltil touTki Clnptonovl dtahocen
ni housle majít l ttnu I jo 000
ktrté mu tento zii fijčil k uměle
tkl Jrho cli po Americe
Ne učinili ni lúmytlni o tomto
ani tmlnku nebof jsme nechtěli
ifliti le by Kocian likovýmio
neroivilným činem uvalil skvrnu
ba uměleckou svou pověit bohu-
tri vlak zpráva la zakládala ae na
pravdě
Kocian skutečně odjel s draho
cennými houslemi a jet témě!
nrpochopitclno co ho plimělo k
tomuto nerozvážnému činu který
vrhne na něho velmi šeredný stín
Byla to skutečně umělecká jeho
váSef) která mu nedovolila od
houslí se rozloučili aneb stalo se
tak následkem rady nerozvážných
přátel kteří Kociana k tomuto
činu přemluvili?
Od Kociana kterýž vynikal
bystrým duchem jsme neočekávali
něco podobného a v zájmu uměle
cké jeho pověsti 1 v zájmu našeho
českého jména musíme litovali
tohoto sksndálu kterým skončila
umělecká jeho cesta po Americe
New-yorský "Hlís Lidu" po
tvrzuje zprávu anglického den
níku American takto:
"Včerejší "American" přinesl
sensační zprávu o J- Kociánovi
kteráž až na nepatrné maličkosti
jest potvrzena Při odjezdu svém
totiž odvezl 1 sebou Kocian housle
(Juaroerianky kteréž mu někdej
ším soudcem Cloptonem byly za
půjčeny ke koncertům v Americe
pořádaným
Že ve všem hrtje "náhoda"
hlavní roli jest více než jisto
však "nešťastná náhoda'' tato
tpůsobí umělci mnoho hořkých
chvil— a jméno "Bohemian" bude
roztroubeno zdejšími žurnály do
všech koutů světa
Nebudeme opakovali zprávu z
listu "American'' Povíme věc
zběžně a dodatkem co zpravodaj
náš vyšetřit
Mr Clopton choval ro léta
housle soustavy Quarneriovy Po
slední dobou mé! je uchované v
museu Když přijel Kocian a Clop
ton slyšel ho hrát na nátroj oedo
statečný vzal housle z musea s
dal je k úpravě firmě W S
Fietcher číslo 23 Union Square
Když pak byly housle tyto Koci
ánovi ku zkoušce nabídnuty a on
byl unesen zvukem a tonem jejich
dovolil majitel aby Kocian jicb
užil na své tuře po Americe s sice
do doby 1 dubna Lhůta ta byla
majitelem Kociánovi prodloužena
Kocian však odejel vzav housle ty
aebou Rekt prýŽe housle do jeho
rukou přišly prostřednictvím Aron-
sona kterýž mu dluží částku asi
11200 tudíž že housle podrží
jako rukojmí dokud finanční tuto
záležitost Arooson nevyrovná
Toto poslední praví dr Chmelí
ček Luhao u něhož Kocian v
poslední dobi bydltl
Zpravodaj náš navštívil včera
odpoledne Mr Cloptona v hotelu
Kmpire s nímž v rozmluví témě!
hodinu trvající vyšetřil následující:
Mr Clopton potvrzuje pravdi
vost zprávy v American a dodává:
"Když slyšel jsem prvně hrát
Kociana na nedostatečný jeho
nástroj a poznal jsem velikost jeho
uměni pojal jsem myšlénku mu
býti nápomocnu k dosažení vel
kých úspěchů Půjčil jsem mu
housle kteréž odhadují se os
Jit 0000 však pro mne žádnou
sumou zaplaceny býti nemohou
Byl jsem sám potěšen osd tím
když Kocian v oadŠení hrál na můj
nástroj Půjčil jaerr mu je do doby
I duboa 1003 lhůtu tuto však
jsem prodloužil ku přání Kociáno
vu o 14 dní Nechci říci c bych
byl potom udělal jen tolik pravím
že Kocian mne plni zaujal a jsem
obdivovatelem jeho umění Je to
mladý živý jinoch s velikou bu
doucností Kdy určitě odjede jsem nevi
děl V dobi ssi dvou dnů před
odjezdem navštívil jsem ho v byti
Dra Luhaos čís 220 E 72 ul
asi dvakráte avšak bezúčelně
Nikly bo doma nebylo Ve čtvrtek
kolem poledne doatal jsem od
Kociana dopis datovaný týž den
řáso o 7 hod v němž mí sděluje
že od nástroji mého se nemůže
odloučit ie lhůtu ku navrácení
houslí mu danou sí dovoluje pro
dloužit že houslí těch jež jinak
prostřednictvím Aronsonamu byly
dány použije po nějakou dobu
při koncertech v Evropě
Dopis tento mne došel když již
Kocian byl a hodiny od New
Yorku neboť odjel v 10 hodin
ráno Tvrdím le s Aroosonem
neměl jsem v ti věci co činit s
housle půjčil jsem Kociánovi Celá
věc jest pro mne velice nepříjem
nou a nepotí litelnou Nechci činit
mladému krajanu vašemu nepří-
ttMiioii evboť alail na krsit
vilki tttdonrel kiřtl itM
podvfátit llak bude hlfdsl l#lt
r-távl"
Zprsvi "iMfie stihu' Koti
tni loudatl"
Mr Clopton "Jenom Itkdll
nedosáhnu It tile ttou imtraou
lira polta katalogům kivifl
stihue Kociana na lodi 1'oláUm
ho aby nástroj dal v opanováni
ktpilántt lodí jenl mí ho [ tiveta
1' 1 !e tl 13 Ui iftlwJU jUdiH
lálrlitoil tvému ptávnfku V Kvto-
pi"
prav: "Zajisté vltk nemyslíte
la byt v lom nějaký úmysl ř"
Mr Clípton: "Nemyslím Jtřm
jisl le jl ve věci lé nějský ne
příjemný omyl jehol býl ním me
lo kdyby Kocian ae byl pfed od
jezdem ke mni domu) co! ko
nečně bylo i jeho povinností
V šak adálo te mi le Kociin jeti
pléde mnou ukrýván lajen neb
návštěvy mé u něho byly bezvý
aledné Chcete-li všaK vy nebo kdo
jiný Kociánovi v záležitosti té
prospěli kabelujte mu aby učinil
lo co já kabelem mu tděluji Tím
celá věc bude skončena"
Mezi rozmluvou zmínil se Mr
Clipton ještě o různých věcech
kteréž z růzoých ohledů neuveřej
ňujeme však treiť všeho jest že
Kocian v posledních dobách měl
příliš mnoho rádců kteří pro něho
měli rady mnohé a mnohé — však
nepraktické jeden výrok páně
Cloptonův jest pozoruhodný když
řekl: "Nevím co bych byl a hou
slemi učinil kdyby bylo bývalo
se mnou správně jednáno!"
Tolik o celé věci Jak řekli jsme
předem jest to "náhoda nemilá"
kteráž může mlti v zápětí mnohé
nepříjemností"
Kodaň napravil 'tvé ' přtndhlcnl
"Svornost" obdržela y sobotu
večer tento ksbclogram z Němec
ka: "Stalo se pouze nedorozu
měním Jaroslav vrátí housle
ihned Vyvraťte zprávy o zúmy
siném vretí Nesmysl Doktor
Svátek"
Určitým vyšetřením které bylo
vykonáno hned jakmile se tato
skandální záležitost rozhlásila
bylo zjištěno že soudce Clopton
housle Koianovi nedoručil nýbrž
tento je dostal z rukou svého ma
nagera Aronsona a jedině to mu
asi vnuklo myšlénku že má právo
na housle jako záruku za peníze
jež mu Aronton zůstal dlužen a o
které ho vlastně připravil nebot
Kocian sotva kdy cent od Aronsona
dostane
i 1 1 i ') -
1 ~ :
2 PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ
I # :
'
AMNA la — Red "Pok
Zip' I Jsme dosud na té osmde
sátce a máme téměř stále větší vy
dání než příjem Ale proto přece
se něco udělá jenom že musí být
člověK opatrný a nemít tolik těch
dětiček aby příliš mnoho nesnědly
a pak nedělat to co nevynáší
Ostatně nač se až do úpadu dřít
když s sebou na onen svět ničeho
nevezmem? Raději toho svita
užit dokud na něm jsme a po smrti
zase fláko bude Budeme li dilat
dobře budeme se také dobře mít
Já často říkám: "Co ti boháči s
těmi penězi dělají? Já bych se z
mcb zbláznila neboť aby měl je
den o ni neustále jen strach
Teď máme v "Pok Záp" jen
málo dopisů Věřte kdybych
byla vyškolena napsala bych též
nějaké pojedoáoí jako pí M K
M Nedávno zde řezali dříví a
syn "majitele pořezal se na ruce I
běžel honem do stavení volaje:
"Mama pili Mama pili" Matka
koukala co se stalo avšak již
spatřila krev řinoucí ae synkovi
z rány Chlapec jest Němec ale
mluví trochu česky S pozdravem
na vás i ct čtenáře "Pok Záp"
zastávám Rosalie Nováková
SIDNEY Neb — Red "Pok
Záp''t To je svatotvati pravda
že ciíry a licitanti nelhou nikdyl
Můj soused takto dobrák od kotli
a maso všechno i vlasy dává
dobrovolně sám od sebe jeden
dollar na "spropitoou'' tomu kdo
mu pošla první zprávu kde ae
zdržuje jeho důvěrný přítel Anton
Brom kterýž bydlel v Cbeyenne
okresu Neb pak jel do Oklaho
my minulou zimu přijel zase do
Cbeyenne okresu t jenž dne 14
března odejel do Lamoot la
aby se tam oženil Novinek jest
tu pomalu Seje se zde o ito lest
V Sidoey máme dva hostince
Jeden vlastní krajan Dvořák a
druhý Němec Vatb Oba jsou
solidní "kellneří' a třebis že ni
kdy peníze dojdou přece se pivo
ntleje "jedna ' ae pije
Čekám lem přátele z Chictgt
kteříž chtějí jít na íarmu ježto
zde máme pozemky dobré a laci
oé od #2 do f 10 akr Práce jest
zde více než lidu a každý ie ahání
po dělníku Není také divu když
Union Pacific dráha připlatí "na
jednou" dělníkům "pět centů''
dennil A to již něco znamená!
Dělníci na "sekci" dostávají teď
Ir 40 denni za něž muaí celý
den dva půldne dělat k tomu
mají světlo zdarma a na atravu si
mohou jít kam chtějí Jsou zde
jeiti od vlády k dostání domoviny
iMekieth I ! j lři
poradu I tta pniaJd s iu(4
Mmijí Visty etnl Ivlita Mftj
souseď Váiltv Vslk ta bál I te
mu ressilbi minlelki s proto
ily lomu pltdrltl liVoiiptÍ jtlii
jednu ttoltlátku Nyní má Mj
V0 akta s kde tl co jttii neudě
lá V I Kuirts litiltnt
TONY Wis liti "Pok
Zip"! Musím vám sdřlil le
jsem se veltře podivil kdvl jm I
trm plijrl a viděl jsem le te do- i
byltk pasa na ultné Itávi IJ j
nás v Nrtťétcr kJl ttm od i
jfjděl lomu Uk nebylo a myslím
sí le Irávt 11 nemohli tu v r ft 1 1
ta pouhé dva dny nfhtt ie lo
(rvalo trochu déle Plálelé mi
radili abych se dobře opatřil le
lady jest velká tima ale já jsem
shledal le jest zde krásni počasí
Tťl vám mu lim sdělit lo jcm sa
ide shledal a 19 Českými rodina
mi a le můj potemek jeti rrovns
uprostřed osady Vidíme z něho
do města jako do zrcadla Mě
stečko sestává ( 36 rodin kromě
obchodníků a máme do něj pouze
míli a čtvrt Zdejší pozemky
jak jsem ahledal jsou nejlepší zc
všech jvŽ jsem viděl na cestě zkrz
Wisconsin Zde již není Želez
niční pozemek k dostioí a kdo by
chtěl takovýto koupit musil by si
zajet o osm mil dále a zaplatit
zan Ji z za akr Váš Jan Dolák
Pozn red — Dříve než nám
bylo možno dopis tento uveřejnili
vrátil ae pan Dolák domů z výletu
do Wisconsinu Sdělil a námi Že
tam byl Českými osadníky srdečně
uvítán a pohoštěn- Ukázal nám
pěkné brambory jež přivezl z
Wisconsinu na ukázku přátelům a
zároveB stromky jež přivezl p F
J Frallkovi v South Omaze do
zahrady Pan Dolák vlastní Čty
řicet akrů blíže Tony a přesvědčil
se že pouze za dříví dostane více
než co dal za pozemek
DAVID CITY Neb 29 dubna
— Red "Pok Zip"! Musím a
vámi a ct čteuáři "Pok Záp"
sdělit jak nás ten apríl jak náleží
''oíůlpval" To bylo ale opravdu
jak ae patří "ofůlovánP a nikoliv
jen takové jako když někdo něho
bo na prvého sprile vyvede a pak
mu řekne "Apríl íool"l Ostatně
v našem okolí jsme byli "(úlová-
ni1' po celý měsíc Ah jak se
nám ted april ukázal býti hezkými
V našem parku kolem radnice po
sekali již jeduou zelenou trávu
íarmeři byli v plném proudu práce
v zahradách se již vše zelenalo a 1
zeleniny byly napořád již vzešlé
Všude bylo plno života ba 1 kvi
tiny v pažitu krásni již kvetly a
pampelíšky a fialky byly obsypány
květy A tu to máte! Dne 28
dubna ráno vstanu a ku avé hrůze
te přesvědčím že v noci zatím co
jsme spali jako duby řádil snad
cyklon Vyhlédnuvši z okna
spatřila jsem před sebou smutné
divadlo Ty největší a nejkrásněj
ší stromy v zahradách byly rozlá
mány a vyhlíželo to jako ve staré
vlasti v pasece když jsme měli
dělat dříví a otýpky Běžím ven
a pátrám co toho asi bylo příči
nou a vidím že to zavinil dešr
a tuha zima uesrove napity
padající na listí ttromovézrov
na přímrzaly následkem če
hož utvořil se na každém listu kus
ledu jako vejce a pod tíží tohoto s
a pak prudkým větrem musely ie
stromy rozlámat Mrzlo celý den
s odpoledne se to ještě dovršilo
neboť začal padat sníh a do rána
silni mrzlo Dnes ráno však jako
by se bylo ani jaktěživo nic nesta
lo Slunce krásni vycházelo a
svítí i mile hřeje Nuže nebyl lo
pěkný povedený april ?l Jen že
bohužel natropil velké škody jak
na květu stromovém tak í na stro
mech samých z nichž některý
jest zničen nadobro jiný jen čá
steční Z bližších okolí dochá
zejí nás zprávy že se jim tam do
stalo podobného nadělení a že
byli též řádně "oíůlováoi" Každý
měl již zeleniny vzešli a těšil ae
kdy a co bude mít již ve své ku
chyni Nejlépe jest zajisté velkému bo
háči Ten kdo má hodni peněz
nemusí ani sít sni sázetaní orat s
klidí každou chvíli Ale pro ty
chudší jest to dosti ipatné když
musí čekat až co ae nrodí s muse
jí nechat vše každé nepohodě v
šane Než nač ae starat viďte?
Vždyť ono ptactvo také neseje
aniž žne jest přec živo ale
když my jame zaseli I
Františka Otoupalík
Boleati hlavy a neuralgie vy
hledávají jemnou tělesnou sousta
vu Třiba zacbovivati díétu
udržovat! v pořádku stolicí a n Ží
vat! Severovýcb prášků proti bo
lestem hlavy neuralgie Úleva
bezprostřední Cena 23c po
štou 27c -
Paňoticníce křeče -Epilepsy-
Mám nejspoleblivijší lék na
sviti proti padoucnici a zašlu
jednu láhev na zkoušku zdarma
Dokonale vyléčím každého trpící
ho Popište nemoc udejte věk t
pošlete známku na odpoviď s
pište česky at
Dr Fi E GRANT
Z Ridge Bldg Kanaas City Mo
O Imrávi tlvfi Milky najednou
horní lo tiohiS
mm
J1
Cl
1 1 íínni
Tho DEMPSTER dvouřadový kultivátor
byl rkoušen po léta
na stech lánech kukuřičných
(Vto co pmvl o nich pn Huna:
"Zkusil Jnem viit dvouUilový kultlvslur a Jitím s ním dplufi spokojná
koná v k 11 ku Ur) nltiié pr4cl dohrou Lidé říkali le J to himihiiK U
Dyn) mne vidi nim oborávull 1 říkají že je to mihulí 'ukroutili''' }' Husa
Pakli váš obchodník jej nemá pište nám
Náš kultivátor pouze se třemi koDmi a jedním Člověkem
vykoná tutéž práci jako dva jioé s dvěma páry koni a dvěma
lidmi
VyníWn v MATNICE 'K
OdboC-ky: v Omaha Kannas City a SIoiix Fa 11
DEMPSTER 5IILL MFG CO
rjf — rr-i MÉll llií ZPÍÉ 1 Zffl
majitelé 17 a Douglas ulice
KUHHV— l'rlflHlny nhcbrxlnl pr6iri-nf pravldlnf tUmtmnf Mi bpl—cVý Hrojfpl
ackf teluxraful knuMiplwk kriMOFelfiIck privnlckf tioclnf
VÝIIOIr-K'jljnl kaiwla kolojnl orkottr Iltsrirnl spolek ipreborJ linii Mkxlk
baňa tlaktma eNiJri Umry
PODZIM Nl ollíM)HÍ-Zp„ír t iM Notí tMf vtath oéiinrwh
PKAgK ZA STKAVrj-mrim prkr In 11U tři h(ll norou ksMixIonnl práci
K ATALOM— Klřntnl oor llliitrorn kUlo kífclmu vUruia
Adresa! KUHKIIOlttlI UKUJ OMAHA KKU
4
Lovné
výlety
P0-
Illinois
dráze
I JpPG oíO
Jih a Jihovýchod
LtcM Hatky na jednu neb o
kruJní centu pro ostulufky a hle
dající domoviny do uifat v Ken
tucky Tenneatee Mlmlmlppl
Loulalsně Alulmmí Virginii
Ueorgll Heverní a JiJnl Karolíně
na prodej 7 a 31 dutina
Bcver a severozápad
Levné pro jednu cestu lístky pro
oasdníky do míst v MitinmulX
Heverní e Jižní Dakoté JňmúvM
Západním Ontario Backttcbsws
nu a Aaalnnlbola na prodrj 31
března 7 a 14 dubna
Matky osadalcké prodávány
Jou ks£dr° den sí do %) dubna
do míst v Montaně Oregouu
WsalifnKtonu a Van Ceurcru
Okružní Katky pro hledající do
movy prodávají sa do výí uvede
ných míst 7 a 21 dubna
Podrobné vytvétlení ohlední
cen katalogu ttd oebotné vám
podám dopíii:l-l ail o své cestě
VV H BRILL
I'is Ani III Central It It
Omaha Neb
III Central rif adoma'
É im ťarnam Ht„ Omaba Neb
HAMBURSKO-AMERICKA LINIE M
i— — - - - -
Hpolěat Ute atfržule celý rak pravlaVla spvjení a Krropae
írtibrínl loděmi fiejrreiiliM Jla°e a New forke tle Hiatibarka
Lodě odjlidí-JÍ re étrrtek r sobota
Samburtko#Derlcká Linie jest Dlaiertí Německá Trana-Atlantlcká í'arai'
▼abnl Hpolecnost a vlastní Vil lont majících dhrnnou tooanoat 641WVI lna tfo
febto jaoa vllk námořní parníky sabrnujícl SU douroubovfek parolodí
kvré Lu pobotlli ceatujídeb trUir saflzeny jsou Takový pret parolodí a
vlastní iádná Jiná iooíenoit ObladnA přp!sTB a eea obratu ba
HAMBURG-AMERICAN LINF
Paroplav Spol Sev-nemeckého Lloydu
Po parolodí:b expresních nejrychltjíí jízdt přes
moře ta 5 dní 15 hodin a 10 minut
—-yťaPSplavnl omnr
Po parolodích aapresanlca a Ntw Yorku do Branea
Po parolodícb pravdalnycb a Nw Yorku do Breaua
Po parolodícb expresanlcb s Bremaa do New Yorku
Po parolodích pravldalnych s Břemen do Naw Yorku
%
3000
S8ÍM
-t--IIlavrni Skw4ovnavMa
JELRICIIS & CO 5BroadwayNew York
— Illav-srnl 1dnavtl pro atpav4kw
H CLAUSENIUS & CO LrT:
Hojná zásobený
a
rlaatai
Bratři llepodalové
173a jižoí 13 uL
VI4f erl rt a )n to Mllaptl au4 T trba
a rf borst aprarorana onkuaal pMprsro
4 rmlikr yaáS4 aililr chraJaoa _p
riat aoréoia ob'ho4a Ml Ma oulch
mlrSaánk Iml ab um rlaaml aré 4a
Bro m pMrMHf t ltbo mH feptl
rálif a Utplí otaluk Bo]uas alMda r mtmíi
i V teti BKATÍU JÍEPODALOVE
Elefaatal saHzeaý a
Uniový IIoMtlneo
▼laatal
Frank Semerád
na rohu 16 a Willíam ul
ftírn MaUfir leták aUla aa tepa
PraT plKeBska a praroraranéko pt
oram a Písni vf tVná Korlitlora Tina
kofalkyatr seJlepH doutníky Topit
sákoaok po cely de a Vzorná obsluha
TIL F2321 FRANK BEMERAD