Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 22, 1903, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Cl
ucmnuvna alíldlih
komat ol Vilím ori
il ( nttttii tmuio4 ''
"l ovtila ( it iln4 rte-
iiiiUl (ii tlivn tt tily
la inu'
M
"Ukrutný taUbtkmltCnáhrvi Tv ltiM mým
bo nvtrtn mor ntitftnl mae i Cřutlí dittla isnečmte te
nemuč mu!" vyskočila Citu 1 tvuďtjm Atmlvtrn n ssmilnvi-
planoucími očima i stsnult pldnťh(i Človíke
1'rotlmannem ial lnii j liv(dlt t smtti!
Vi ntii potud i nenasytit tvou i "Cficit t O bude votn! 1 y
hanebnou pomstychtivost v tných eridfl Cnto'" tvoul Ptollrotrtn
mukách ř! Tuto jámu l ty kopii nidďnt
'Miiu pottsiati o jistotu
i iil "
"lUsl bule lpoiil i nimi
Impmsmm ' „„ „ ' „ „
„ — -
lulo potupu Vymyslil lí lvA satan
ský moK lt pro mne vitu to lm!"
"Ji nikoli To l td"
ukátsl 1'roitmmit ptM-m na ti
konoik o stole "ZikJii sám
plcdpisuje pravidla o poflrku "
"Ala tys přijal od opilého Ma
ďara na tmrtelném Inlku ptisahu
proti mně svědčící Tyf mne taikl
tyt mne tem dopravil tys uvrhl on
mat tvoj hllch ivé provinění ty
chcel ta mne učinili obít' chce!
mne uvrhnotiti do nejěts( potu
py! Znám ti Prottmanoe to vle
jsi učinil ty lim takový ďábel
může být jen jeden na tvětě tlm
jsi tyl"
"Nu ano ji to vie jsem učinil
ji Citto!" posvedl Prottmann v
děsném hněvu hlavu a vyskočil i
křesla ' Ano )l jsem přimel u
mfrajfelho HeveŠiho k ísleSné při
aaze sllbiv mu lei 2e vymohu mu
pro jeho vdovu a děti úplnou
pensi! Ji jsem strhl tebe do to
hoto skandálu! Ji jsem t tebe
učinil vinoíka Já jsem naSeptal jim
tam nahoře aby určili si trest —
vím Že pro tebe nejhoríí — dopra
vu postrkem! Ji sim tě odvedu
postrkem já ti uvidím jak posadí
tě do postrkové káry do niž chytá
pohodný kousavé roztoulané psy!
Ji budu také na nádraží až budou
ti strkati do nikladoího vozu
tebe hrdou sličnou voadnou
Cittu a až k tobě přisedne prostý
oidenník který až k rakouským
hranicím bude ti oabízeti ivou
zvířecí lásku Oh a jak se
dovedu při tom pokochali na tvých
mukách jak mni bude lahodili
tvi potupa tvá pohana jak budu
radostí nad tvým pokořením sl
zeli I"
" "Ďáble jsi ďábetl " Še
ptala tanečnice v děsném bolu
"Ano jsem ďábel Citto ale ty
sama jsi mě takým učinila!" zvolal
Prottmann hlasem plným divoké
ho záStl "Káno jsi byla ty ďá
blem když jsi rné srdce po kusech
rozsápala Teď jsem ďáblem já
teď mohu ji tvé srdce na kusy
sápatí! Oh kéž bych je mohl celé
vyrvali kéž bych mohl je zničili
na dobro zničili to hanebné po
zájmech se honící falešná srdce
ty ty ty zmije! kéž
bych ti mohl uíkrtiti!
Prottmaan sevřel křečovité ruce
v pisti a mával jimi Cittě před
očima
Tanečnice náhle vstala hryzla
se do rf 1 a z tváří zmizela jí rázem
všecka hrĎza
Z očí zmizely jí slze a na rtech
objevil se jemný po&klebek
Byla opit starou lstivou vy
počftavou španělskou dívkou
"Dobře Prottmaone zasluhuji
i toho" pravila chladným
klidem "Odmítla jsem ti ty
se mni mstíS vrhá! mne v
hanbu"
"Tys mne také potupila!" zasy
čel a z očí srSely mu blesky "Mi
lovu mne až jsi mne vyssáli i
když jsi me zničila odkopla jai
mil'
"To není pravda Prottmaone
J4 jsem ti nikdy nemilovala Po
tfcbovaia jsem jen náčelníka poli
cie" pravila Cítta ledovi
"A to pravil teď bídnícel''
zvedl Prottmann hrozivě písť
"Ale dobře ti znám Prottmao
ne '' pokračovala Citta klidni
"Ty nejsi takovým mužem abyt
pouza z pomstychtivosti dostal
mne ve svou moc a chtěl mne tak
potupiti Tyf mnohem bídoij&f"
"Jako tyl '
"Ty jsi lstivý vypočítavý"
"Přirozeni!"
"Dobře Prottmanoe Jsem v
tvé moci Vlákal jsi mne v léčku
Kci čeho si přeješ?''
"Splnil to?"
"Vybnu-li te potupí jež je
borSÍ než smrt ano"
"Miluješ mé dále! řojď se
mnou!" vzplanuli tvář Prottman
nova váSnl
Citta uvažovala
"Vidila jsem to' pravila po
chvíli — "Dobrápojdu a tebou"
"Andělí!'' třásl ae policejní ve
litel radosti "Pojdel tedy se
maou? Prchnel te mnou?"
"Ano Ale do Chomutova ne
jak jsi si přál"
"Kamkoli len pojď Na konec
svita do propasti pekelné kam
chcei! Zbožňuji ti bez tebe ne
mám proč bych iíl!"
"Pojďme do Itálie" pravila
klidni tanečnice
"To bude Spatné místo tam
jest rakouské vojsko v polním le
žení poznají nás!" zalekl ae
Prottmann
"Neboj se ničeho budu tam í
já A také si ti vydržím Budu
tančili z tobo budeme skvěle živi
Itálie beztoho oeviděla můj tanec 1
' O tpnlcih o potlmhl rychlík
olfíMl' pokrajovala Ctila "Vrm
ti srhoti odtnaky litkího folurj
nilio náť tnika Ty jou v tom
baivlii jtltS ve velké válnosli
Huilrniř jah potři bovati''
"A p-nlíř Mii penise le
ptal Prottmsnn horeční
Nemám Ale tam je policejní
kasa tam jou ti penle k dispo
sici Sáhni po nicli beztoho po
vede! delikventa postrkem!" il
smívala se ultČpačni tpaněUká
tanečnice
"Pro tebe i to učiním maj an
dělí!" kleni Prottmann u nohou
Cittiných a tullbtl vášnivými po
libky celé tělo tanečnice
"Teď jsi již v mé briti ďáble!"
myslila si Ipanilská dívka plna
nenávisti
Odpoledne vyjel z PeSti tertaký
rychlík a rakouská policie v Peští
poznala Že ne-ná ani hlavy ani
zástupce
Jeden zmizel- -
Druhý stal se sebevrahem
Oznámili zvláStoí tento případ
i do Vídně
Tam lhostejni pokrčili rameno
ma Vyjmenovali prosti jiného
úředníka za Prottmannova ni
stupce
KAPITOLA at
Pochod Radeckého
Na tvrdém koženém lůžku jež
sloužilo v polním stanu zároveň
za pohovku ležtl maršálek Ka
decký studoval mapu již m6!
před sebou rozestřenou
Na stole hořely dvi svíčky ble
dým žlutým světlem a věru neo
světlovaly tuze prostý polní stan
slavného naselio vojevůdce
Hádecký byl viecek zabrán do
mapy
Ležení odpočívalo ve vedlfjslm
stáni spal mladý císař
"Se vsech uran jme obklíče
ni ' bručel si mariál "Bude
opravdu umění vyvétí císaře
tohoto ozbrojeného a oepřátehké
ho kruhu A dopravit! ho doma
zdravého a živého já jsem ho
sem pozval já jsem zodpověděn
za život jeho veličenstva Jen
jedna cesta jest volní: k Milánu
Toto město dobyl jsem již před
léty neoblomně stojí při mé
straně ač nepopíríni že věliioa
Talijáoa není i vítězstvím rakous
kých zbraní spokojena Nu jedna
vlašťovka jaro nečiní! Vlak se
vpraví ve svůj osud a časem i mi
lánští Talijáni stanou se věrnými
poddanými habsburského domu"
Před stanem u vchodu ozvalo
se trojí zařinčení íavle
"Co je to?" zvolal Hádecký
rychle se posadil na pohovce 'To
znamení zná pouze generál hrabě
Bellegarde byl na výzkumné
cestě — což by ae jíž vrátil?
Hádecký táhl po iavlí jíž i pří
ipaot měl stále po svém boku
rovněž třikráte zařiočel
Plachta u vchodu stanu ne roz
hrnula a dovnitř vstoupil generál
brabi Bellegardo
Generálu bylo sotva více čtyři
ccti let
Vlasy měl nadmíru světlé! jeho
kníry veliké a zakroucené byly
skoro bílé ač posud n"livly
Přes to mil hrabě u dam ne
smírné ttěstí
A býti ve čtyřiceti letech gene
rilem není rovněž Ipatná věc
"Nuže?" tázal ae Hádecký po Já
vaje přicházejícímu generálu ruku
Generál pokrčil ramenomt
"Mohli jsme si jíž zvykoouti
tomu že o dobrých věcech nikdy
neslyšíme pravil hrabě
"Přinesl jíte zprávu o novřjMch
nehodách?"
"I naše jediná cesta jest uza
vřena pane marSálku"
Hádecký vyboulii oči pěstí ude
řil do stolu a rozčileni se tázal
"Nepřítel se zmocnil Milána?"
"Tak jest pane marSálku Na
náměstí milánském táboří dnes
to tisíc nepřátelských vojáka
Obcřlí nás potichu nepozorova
ni vtrhli do města Stráže naie
porubali vlašské obyvatelstvo pak
mlčelo tvářilo se jakoby ničeho
nevidělo tni neslyšelo"
"To je hrozné! To je nejvyití
troufalost!" zasyčel Hádecký mr
zuiě "Nevím co tomu císař
řekoel Eh ani rru to neozna
mujme!" dodal rychle prudký a
moudrý vrchní velitel "Milán
musíme dobýti stoj co stůj císař
dříve neodejde pokud sám z Itá
lie nepůjdu"
To je marná naděje pane mar-
lálku" řekl hrabi Bellegarde
"Tábnouti na Milán bylo by pokra
čováním v zabíjeni lidí teď když
vojsko jest unaveno kdy touží
po míra a pokoji Vojska zmoc-i
dum A Uč le ty fMa l)l tt#
' i)in'iHsl )em e" pukuío
tul Itdlrgvr ' "f lJ
ttřl ilnař přemrojiii a te bychom
nm milí pctUrati o piůvoJ
domů
'ťíř ntpAjde" hkl Kadrrký
pevném lilasrm "Chci nám
vyfinti roíhndně koiSnl polní
ho talent O přestrojeni a O ňli
ku není možno před ) !io veliči n
itveui ani promluvili"
"rak nevím co se stane pane
martálku"
"Ji vlní '
Nulcí''
"1'odnikueme OejkrutějM sič'
"A -— — padneme"
"Haději padnouti nel býti pře
moženi t ockejte na mne pane
generále půjdu k jeho veličtnslvu
dohodnu se s nín a půjdeme
"Mé rámě můj život a má krev
náleží mému císaři!" odvětil hrabě
Bťlkgsrde a ustoupil Hádeckému
Z cesty
"Milána opět dobudeme řekl
císař když od Hádeckého se dově
děl co se přihodilo "Oejte trou
biti vilarm pane maršálku- Před
vytrhnutím pak oznamte mužstvu
že na dobytí Milána závisí naSe
vojenská čest''
"Obávám se strachuji se o dra
hý Život vaSt-ho veličenstva" pra
vil HaJ:cký
"O můj život se nestarejte dra
hý pane martálku Co si myslíte?
Netroufal bych si ani poslednímu
svému vojínu do očí te podívali
kuybytn uecnai Míliu teze siova
paďoouti"
"Přece bych myslit ''
Kadecky sam netroulai si ani
vyslovili nač myslil
"Co byste myslil?"
"Mladá císařovna a korunní
princ očekávají netrpělivě doma
vaše veličenstvo Snad v přestro
jení"
"Ani slova o tom více pane
maršálku" pravil císař odmítavě i
zaraženě "ťoSlete avého poboční
ka vzburcujte ležení a pak úto
kem na brány a hradby milánské
Vlaši neočekávají takové smělosti
budou zmateni a a podělenými
není těžko bojovali"
Polnice a bubny te ozvaly
Císař&tí vojáci řadili se v liky
válečné a vedeni císařem a Hade
ckým ubírali se k Milánu
Iiylo jitro
Slunce právě vybíralo ae z pur
purového svého pláště když cí
sařské voje před Milánem stanuly
é první výstřel z děla zaduněl
Po prvním dělu následovalo ie
desál děl a milánské hlavoí budo
vy vzplanuly ohněm
liranami i hradebními příkopy
hrnuly se záplavy ozbrojených
Vlachů pušky rachotily iavle v
záři vycházejícího tluoce te blý
skaly Mladý císař všude byl v čele!
Červeni poiítý plášť jenjen le
těl za ním Na generálském klo
bouku zelené peří jen se houpalo
a vlálo kůň jeho frčel tlavěl se
na zadní nohy krvácel ale císař
přece jen ho pobízel stále ku
předu
Jedna brána i rachotem a Iři
potem te otevřela císařští drub
druhu v patách vnikli do města
Za tránou ve městě uvítali je
třlhoii t pultk
Vlachové zápasili zoufale! roz
hořčením ale clsařStí nepovolili
Po dvouhodieuém tvrdošíjném
zápaau poslal Hádecký generála
hraběte Bellegarde k vůdci ne
přátelských vojů tímto vzkazem:
Dovoluji vám půl hodiny času
ku vzdánf te Milost vlem! Vojíni
mohou bez ublížení odejiti složí-lí
zbrani Vopáčoém případě dám
rozbořili střelbou z dél milánský
starožitný slavný ďW'
Kdož by nebyl alyiel o proslu
lém milánském dómě který jest
vystaven z bílého mramoru a má
sto třicet lest věží?
Z dalekých končin světa přichá
zejí se obdivovat tomuto arcidílu
stavitelského uměof a byla doba
kdy celý Milán žil pouze z toho
co cizinci chrám tento navštěvu
jící sem zanesli!
Toto arcidílo ušetřil až posud
každý nepřítel
Ani Napolen Veliký se ho ne
dotkl ač také Milán dostal te do
jeho mocí V tomto domi koru
noval ae Napoleon vlastnoručoě
železnou korunou za krále italského
Vlaíi zejména Miláottí znali
povahu Hádeckého Věděli Ze
tento český llechtic nežertuje a že
slovu tvému vždy dottojf
Vojeotký velitel vlalský gene
rál nechtěl o dopisu Hádeckého
ani tlyieti ale ttarosta města po
lekal te na tmrt a pravil vlalské
mu vojevůdci ie může celý Milán
býti zbořen nebude li míti slavné
ho tvého dómu A nevztýčí li
ihned sám bílý prapor na zdech
městských Že on ttarosta města
pcboull obtiaitve pustl st
uvnitř tvlia t tWUkým vjiktrn
v Y
Mttimt 41 a tUiutU
spuiw smíoMsaít dopiilaiy uo
nové torot y tit htslt y milán
ské ItMina mina t)la jíl v
plamtnrth
I ttniiltk Jimi 'l na koni k
Madl áivt
Vdfl fit bílém koni aby ho
kal do) ta tidfl
Ať ha mplíul i lul slijiiou
♦!) V M'
V tu chvíli sbotila st druhá
I lána
Pod blánou bylo hroiné krvt
pioléváaí tisíce vlatikých vojáků
ti sde vy hrnulo aby odtattii císař
ské chtějlililo měsia vtrhnouti
V této hrotné a krvavé seči
oival se náhle pochod Hádeckého
Hiáty hj vlašské liti Jcbní sbory
vojenské na hradbách před bii
námi a na náměstí
Na ncjvylUÍ věži milánského
dómu tam kde socha Panny Ma
rie žehnajíc vztahuje ruce nad
Milánem objevil se bílý prapor
Po tomto praporu následovaly
na různých místech města prapory
druhý třetí čtvrtý stý
Hrány se otevřely putky Iavle
a ostatní zbraně byly složeny
pyramidy vlalský vojevůdce držel
tavli v ruce odpásanou a tak
očekával Hádeckého aby mu j
udevxdil
A pochod Hádeckého zněl dále
stále zněl!
Naái převzali tuto píseň naíc
hudební sbory ji hrály nali holi j
zpívali
Za zvuků pochodu Hádeckého
vtáhlo vítězně vojsko nale do
Milána
V čele jel na bílém koni císař
vedle něho Hádecký hrdinný mar
lálek
Když bylo odbyto odevzdání
zbraní nepřátelských a vlalské
vojfcko z Milána odtáhlo bylo
první otázkou Hádeckého kde jest
zrádce?
Neboť o tom Že vlallií vojíni
dostali se do města jen pomoci
zrády byl Hádecký přesvědčen
Obžaloba zrády padla na tři
měitské rady
Přivedli je v okovech před Ha
deckého aby oad nimi toud vy
konal
"Zapíráte tvůj čin i"' tázal te
Hádecký
"Nikoli!1 odvětili vliclini tři
Vla&i skoro současně
"Víte co vás očekává?"
"Víme"
"Smrt"
"Smrt"
"jjubrai Kozsucjek jest vyne
sen Ale aby přiklad smrtí těchto
zrádců zůstal vlem nepřátelským
individuím slále na očích odveďte
tyto iři pány ku hradbám tvolejte
k nim tisíce lidu a uvažte každého
k nabitému dělu Nechť zemrou
výstřelem z děla
Na čele tří Vlachů vyrazil stu
dený pot
Zbledli viichni na tmrt ale při
jali mlčky ukrutný výrok
cntcii te suti národními mu
čedníky
pravá o trestu roznesla te
bleskurychle po městě
Lidé te hrozili žasli tehdy ne
tlyleli ještě o takovém rozsudku
smrtí
Hádecký dovedl nepřítele deci
movati bán se ho ale přece jen
neočekávali od něho takovýto roz
tudek
Odsouzené pány městské rady
vyvedli za město na popraviítě
Ulicemi městskými ubírali te
trubači a hlasatelé oznamovali
rozsudek i dobu vykonánf trestu
Lid hrnul ie ku popravtlii
Císař díval te oknem za tvého
bytu na tento ruch
Dole na popraviíti byli rtdové
v patu ku třem dělům již přivázáni
Do komnaty císařovy vrazilo
malé děvčátko padlo na kolena
před ríFrn a te ťpjtlýma ru
kama žebroníloi
"Veličenstvo! Mému otci mi
lost! Milost mým krajanům! Jelié
oěkolik minut a viíchni tři budou
mrtvi já sirota bez
domova "
Císař přistoupil k dívce zvedl ji
mírni ie zerni a vlídni pravil
VsIaCle hezké díiě Kdo jest
vál otec kdo jsou valí krajané
jímž brozf tmrt?''
"Veličenstvo brožím tekaždá
chvíle je vzácná otec můj jest již
k dělu přivázán milost milosr
deottvll"
V tom okamžiku vttoupil mar
lálek Hádecký k císaři
"Koho jste odsoudil k tnrti
pane marlálku?" tázal te císař
"Tří rádce jichž Ipatnost za
vinila že dnet vyteklo u Milána
tolik krve" odvětil Hádecký
"Zvítězili jsme pane marSálku
zvítězili jsme — - a nezapomeňte
že vítéz nemá te nikdy mstili!''
Hádecký hluboce ae poklonil
Císař obrátiv te k mladé Visí
ce pokračoval:
"Sličné dítě vál otec i jeho
soudruzi jsou tvobodni František
Josef dává nepřátelům tvým mi
lost" Vzlykajíc! dívka vykřikla rado
ttf Padla na zem objala -nohy
císařovy a lfbala tvrebnf roucho
jeho veličenstva i
"Pospěl ti mé dillaby nebyla
ptftd Pant maitálku tát
peihníMli tť yk#m eMue f
loutrtic&m mílcM M
"Jit l nt tttlá vt hřenstvo"
lkl KaJviký tlavftnslnl a spolu i
citátem pnpM k oknu a díval s
st MJtem stitntajmjsk poboculk
t til nt láUrm v trne Uilli
ttytkrm k pcpiavitli Jin v dm hu
si při lom ledný mtitálek myslil
Ve ták vlak nesmi clovfk
úikly bjíll lumliitrH Manu tveiio
ttJt ííj tiL!t j Ki-i
tel titbyl převahy
KATI loLA il
SUvtost v tiťoft
Do lápadolho nidraií milánské
ho vjel t blomov-m ttrtttký vlak
Z kupé první til ly v stoul ila
opírajíc ► o táné neví líkého rudo
Ikiho mule tííhlá dám
Souměrné lidy jjl halil od
hlavy tl k paté tmavý plátť
Hce mela hustým tlvojem ta
střené
Jenom lesk černých temni zá
licích očí jejích pronikal i hustým
závojem
Cestující bezděky te tastsvovali
a t údivem se ohlíželi za těmito
lesklýma očima
"Jaká to vznetcoá postava! Jaké
to oči! Milánské slunce ohněm
tvým zastiňují!" vzdychali za
ženou lehre kráčející a závistivě
pohlíželi na Iťastně se Iklebícího
nevelikého zsvalitého človíčka
Stihlá ona černá dáma byla —
Citta
červená liroká tvář byla Prott
mannova
"Pospěšme si pro hakrat ' ie
ptala Citta Prottmaonovi
"ilehehe fiakrl To není Spat
ní!" tmál te bývalý policejní ni
Celník — V Miláně existují kočáry
jen ve fantasu malířův
"Snad byste mno nevedl do
města pělky?"
"Ani za tvět má drahá Po
hleďte proto "íiakrů" stojí tady
dosti I Hej! Pstl Ničemo což
jsi ohluchl?"
Na volání přiskočil k nim velmi
ochotně bosý muž Za tebou táhl
vozík na dvou kolech
"To jest milánský povozník má
drahá a toto zde jest vlaSký kfiři
podívejte te!' řekl Protmann
rozmarně te zasmál mávnuv př
tom po hlavě bosého lazzarooa
Lazzaroni te zachechtal a hned
nastavil ruku
"Zde je tpropitné otrhanče!''
vtiskl Prottmann "vlalskému ko
ni" peníz do ruky "Vidíte Cit
tulko tací jsou Vláli Zdvořilí
ponížení úslužní ale í když zdra
ví hned natáhne ruku o almužnu
Nu ale vsedněme již!"
Citta ostýchavě vstoupila do
nosítek zeleně natřených V levo
vedle ní uvelebil te Prottmann
"Kam poroučíte f ' obrátil ie
lazzaroni
'Do hotelu Hádeckého!'' poručil
Prottmann
"Tam není možno milostivý
pane Neprodral bych ae zástupy'
"Jakými zástupy?
"Zítra budo v Miláně veliký li
dový svátek započne před hote-
telem Hádeckého lid te tam tlačí
již dnes aby zítra měl místo při
podívané Půl Lombardie te tem
stálo na loto divadlo!"
Citta a Prottmann teprve teď se
ohlédli
Utiy Milan byl vyzdoben pra
pory kvetioovýml i listnatými
věnci
Komu na počest bude ona
slavnost? tázal te Prottmann
tvého "koně"
"Švábům"
(Vláli nazývají Kakutany pod
nct "Švábí")
"Zítra přirazí tem vítězná Iváb
tká armáda líude tu i Hádecký
ba jak te proslýchá í sám mladý
císař"
Oči Prottmannovy zaleskly ae
radosti Poilédl významně na
Cittu
Aby Vlach jim nerozumil oslo
vil tanečnici Ipaoělsky
To jest skvostné! Jako by
chom tami tuto slavnost pořádalil
Citta oechápavě na něho te po
dívala
Nuže vy nechápete? Co ne
bude to nejpříznivěji! příležitost
Cittičko abyste ukázaU ihned
Itálii tvé zázračné umění?''
"Ach skutečně skvostná příle
lítost!" zaradovala te i Ctti
"Iiudu moci tančili budu tedy
moci znova tančili!'
"A před jakým publikem!" ho
roval Prottmann "SlySela jste?
Celá armáda dostojoícký abor
zástup gererálů sám vrchní voje
vůdce ba i císař tady budel To
je obeceoatvo trochu ooačejtf
viďte než u "Dlaue Katze ' A
jak unese nadchne a okouzli má
zlatá Cíttičkal Budete nápadná
dojiata oápadnt f císaři!"
Oči Cittioy leskly te sladkou
blažeností
Prottmann to pozoroval a roz-
jařoval jijeilivíce
"Vzhůru má drahá! Příležitost
podmaSováof jest zde! Císař jett
mlád vznětlivého trdce kdož
ví neoadchoe-li ho třpyt těchto
dvou ipaaěltkýcb hvězd?" ukazo
val na lesknoucí se oči tličné ta
nečnice toknUriaiM I
?
iuuotCNl l si
3
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Severova
Scvcrflv
Silitcl
srdce
IVťllIo illlf Míl
fcnhťnl viulv V'!
tii lii' ť ulalowť
třv ní iH-iu ai
l lux ni -li n ivr
Iv IH'11'lll nílí t
Vřpniínjť a bul
KOll-tUVU
Cen t $100
HOŘKÁ
lůs
r "ST
tgHKVKHOVY
h PltAŠKY
í — prou —
BOLESTÍM HLAVY
$ A NEUŘALCtl
y pus ilií rychlo n
trvnlo vc vsuli
JP I rítlíl kťll lo1l'Slí
Ida v v nneuríilLMo
a w
unii
X)VbiiuJo
vymÓMOViiiií
žaludku
tttipoittnliíí
Scvcrův
TiSitcI
dat
pf irtAM ih'n 1
ll"t 1ilVlí(
tuk ilitnii VU--
lij" IRIH III I — m
ItdVlill kolikll !' 2
(HUllji' lfi-ívWt H
nik n ImrKtwť p- M
vzlitiiiic tráveni
iiaijiAťtijiiiiiiuk
Cenu 2 ktú
aa
nú !i i zniíi nuií ♦
if h) i:f-i :iiii:iď "
h
Sevcrfiv
Regulátor
zaifvnní Jónských nemocí
piKlIlíClljO I uprn viijo viVxhny ft
I i tsuiii ncprnvi-
oriíňtiy u-lnosti (Hlstrn- 5
♦ TinínUrlnl' ♦ ""j-' 1'i'ikrvcnl
k jídlu Z1''1 VMiyrc-esr
i : i j-
zapuzuje
Na prodej ve
a obchodech s
1$ !At
sluboHí a
pružujc
celou
soustavu
liott-nstvím jior
(Kin a zsrciKiu
vr)ta
Cena $100
ži- :íl
i Lékařskou
poradu dává-
me zcela
Cena 50c & { ZDARMA
WĚĚĚĚĚĚĚm
i a rrvnx cesy nuaecm zavoa
' V'5 Veíkeré dechívé a smyčcové nástroje
v í:! aviechny přísluSnosti k nim
2 HiůÉiiy pro bidr a tt m tSbOv nástroje
ttM tahací harmoniky aW
Jednatel firmy: V F červený a Synové z Hradce
Králové hotovitela světoznámých hudebních nástroja
Louis Viták 204 Wabash Ave Chicago 111
A I "Emk l Son Co
řVel ř:otchodnícl a IraportéřlTJ
LjígCO-VHQ- el LIKÉRŮ
JfáMlnjKlfrmi l„ Klrwlit Hr Frlet Tln-U
Tel 544™- 1001 Farna ul Omaha
Fred Krug Browing ('o
OMAHA NEDRASKA
fS lit tni vzorný pivovnr'
"Vaři nejlopól drMli le±áltti
Cavlein av 2Zxtzm "blAO t aoudUcelcb
Vyiova- IcatSSmU av An
1SO J3pt ! 1
XkH NlálMl
XrJli-pM materiál a aejh-tií trbnl(ká doredut
— — Tťllká pfěllrettt a oIhIkhIiií opatrnool
ltkoJítl ebeeenstre
Hifi? 01) V Li A
Hláln se Ir-Uující otM-hort
DoplNjr no ochotné vjřlzují dle přání
i1 pi
1
Stetřl el s-polelillvl sleicioi
-~7VH a lahvnjí výborné plvo---
Teleíon 119
-OMAHA NEBU
JOS DUFFY
velko-1 maloobťhodnfk
K3vLII10VLNAMI2N
má na skladě
výborná Importovaná i kalifornská vína jakož I Impor
tované a kentucké kořalky a likéry
Hučí ie itoíl Jrst také jak o ním tvrdí Jinak se peníze vrátí
' TELEFON 38
2508 N Street SOUTH OMAIA
Pro stůl
Ti kdoi dovedou ocenití výborný ttolnf nápoj
oblíbí ti cajitté naie "GOLD TOP' lahvové pivo
Jeat lehké perlící te a řízné a jako jett zdravé jeit i
chutné Vyrobeno jest s nejlepsíbo chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody — neníť v něm ani jediné přísa
dy jei by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno t nejlep&ích
ti kteříž je jednou okusili tttli te rádnými naiimi
zákazníky
Dodává ae v bednách a tíce v lahvích kvarto
vých neb paiotových Objednejte ti u tvého obchod
nika aneb telefonem — Tel Omaha 1543 So Omaha 8
JETTER EEEflKS CO- Taíl i tm VÍM SÍTJ
SOUTH OMAHA NEB