Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 22, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v %
v
1
Pokrok Západu
OMAHA XEIIK VE STÍtKIílJ I)XK Sí IltTltW IiM)l
ClSLO 3M
jZ HMERIKY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
I Přehled z uvita polltlc Mho a kroniku tidaMÍ
Z Washltiftonn
Fftfravy k tulní fratí ukt Inmu
trutlu — Ktaii jako tiráky
Generální návlsdní Knox chystá
le k válečnému tažení proti uhel
ným baronům a držitelům uhel
ných železnic Chce proti tímto vy
stoupit! na základě zákona o mezi
státním obchodu a na základě
Shermanova protitrustovního zá
Icoaa Návladní čeká na výslech
který v úterý má býti započat
před mezistátní obchodní komisi v
New Yorku Komise chce vy
slechnouti všechny Žaloby a stlž
oosti proti spoleCnostem a nalez
ne li v nich nějakou podstatu na
jejímž základě by mohla soudně
takroiiti učiní tak Finanční
kruhy v New Yorku toto taženi
proti trustům odsuzují leč tím ho
nezastaví
Dosud uení zoámo jakých cest
použije nejvyšší spolkový návlad
ní aby zákon o mezistátním ob
chodu provedl Muže zakročiti
proti nim na základ! toho že Ze
lezniční společnosti povolovaly
tajné náhrady trustovním zasýtate
lam uhlí a že činily rozdíly mezi
těmito a zasílately oeodvislými i
udržovaly vespolek spiknutí ohled
ně sazeb dopravních a dělily se
pak o výdělek s dodávek uhlí což
jest t polovice již dokázáno
Na všechny tyto přestupky jsou
uloženy těžké tresty zvláště pod
novým EIkinsovým dodatkem k
mezistátnímu obchodnímu zákonu
Pod dodatkem tím mohou želez
niční úředníci směle svědectví
skládati aniž by se uváděli v ne
bezpečí že svědčí proti sobě
Uhelný trust jest jedním z nej
horších' zakročení proti němu
bylo by uvítáno víaobecným
uspokojením
V poštovním odboru čím více
detektivové hloubají tím víc
to v něm zapáchá podvodem i
Švindlem George W Deavem
jeden z vůdců kroužku který
humbug prováděl musel resigno
vsti a za ním snad p6jde též supe
riotendent Machen proti němuž
podáno bylo několik set stížností
Tento kroužek ivindléřfl okrá
dal Strýce Sama pří koupi potřeb
okrádal poštmistry jimž vnucoval
potfeby za vysoké ceny a konečně
okrádal i zaměstnance v poštov
ním odboru
Také při novém natírání poStov
nich skřínek superintendeut Ma
cheo musel udělati pěkný "re
bach" neboť Strýc Sam zaplatil
za natření každé skříně 97 centů
(III) a vedle toho t kapsy Strýce
Sama byly placeny hotelní áčty a
cestovní útraty pro inspektory
kteří jezdili po Amrir prohlíželi
cdalí je práce ta vykonána v po
řádku Ta samá práce byla vyko
sána soukromým podnikatelem za
38 cento
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Zhoubný otieíl
V Beaumont Tex vypuknul
dne 16 dubna v noci olmB v oleje
vých polích který způsobit i kódy
přes ioooooo a přivedl několik
menších společností na mizinu
OheB povstal tím Že se jednomu
dělníku zvrátila lampa a ta zapálila
jednu studnu Caldwellovy společ
ností V této sekci bylo 173 stud
nl každá opatřeni nahoře Ušením
z těch zůstalo btáti nyní pouze
pět Studni tyto náležely celé
řadě společností z nichž každá
utrpěla velkou pohromu Pojiště
ní nikdo neměl neboť pojišťující
společnosti oechtí bráti na sebe
takový risk Poněvadž bylo bez
větří tu se plameny rozšiřovaly
na všechny strany a zachvacovaly
vlechnO vůkol V ohni nikdo ne
uhořel ale několik lidí se octlo ve
velikém nebezpečí života m ' i
i 'Bíaieřjpasti:
Ve státě Misiouri v poslední
době nemají búdleři ustláno na
růžích „ Kouká se jim tam pořád
ně na prsty a několik jich bylo již
odsoueno do kriminálu Nyní
tam zase odkryta byla banda
bůdlerú v tegislatuře a sice pouhou
oáhodou že někteří z "bůdlera"
měnili nové tisícovky Dostali je
od trustu vyrábějícího prásek do
pečiva a velká porota vznesla na
několik těch boďlero již obžaloby
Mezi těmi je senátor Sullivsn z
Christian okresu a seoátor Charles
A Saiith re St Louisů Oba
tito senátoři se ztratili pojednou
a dosud nebyli nalezeni V so
botu se přišlo jeltě na stopu ni
kolika jiných tisícovek které byly
1 bůdlerům dáuy presentem aby
podporovali předlohu pojednává
jící o práSku do pečiva Do
"bodlu'' jest také zapleten místo
guvernér John A Lee které nu
se nsjednou "udělalo Spatně" a
proto co nejrychleji odjel ze státu
v neznámé končiny Ač se po
něm usilovní pátralo dosud
nebyl nalezen V celku dosud
vznesena byla obžaloba na 7 osob
očekává se vlak že jich v pasti
uvázne ještě více nežli vyšetřováni
velkou porotou bude skončeno U
nás v Nchrasce bůdleři rrají do
sud "pré ' ale snad také na ně
dojde jednou Čas
Statečný pekař
Ve Wampum Pa tlupa bandi
tů měla v úmyslu oloupiti v sobo
tu v noci tamní banku byla vsak
zpozorována pekařem Henrym
Willoughbym který'ae pustil bez
váhání a lupiči v zápas a jednoho
z nich zastřelil Také Willough
by byl poraněn avšak bohudík ne
nebezpečni Zabitý bandita do
sud nebyl ztotožněu Willoughby
sel do práce když v tom z ne
nadání ho zastavil jakýs cizinec
který mu poručil aby dal ruce
vzhůru Willboiighby to učinil
ale maje revolver v ruce počal na
banditu stříleli Sotva že druzi
dva bandité pracující v bance za
slechli výstřely přikvapili a po
čali též po statečném pekaři stři
letí Lidé střelbou probuzení po
spíchali k bance nežli vsak tam
přikvapili tu bandité zatím zrní
tli Druhého dne nalezena byla
mrtvola jednoho z lupičů na
prázdném lotě na konci města
Kule která učinila konec jeho ží
votu prolétla mu prsoma poblíže
srdce a diuzí lupiči museli ho tam
buj odvléci aneb odvéíti U
mrtvoly dosti slušně oblečené na
lezeny byly zlaté hodinky a $44
na hotovosti Willoughby byl při
střelbě poraněn na obou nohách
Po stopi uprchlých lupičů vydala
se četa občanů
Smutný konec
Dne 17 dubna popraven byl v
Butler Mo Dr James L Gar
trell pro zavraždění jistého D- B
Donegans Bylo to v březnu r
901 když do Uutler přisel zlato
kop Donegan aby si tam nakoupil
různých zásob a pak se vydal na
cestu do Oklahomy kde si chtěl
zakoupiti renč Byl znám a Gar
trellern a jeho synem Willíamem
a společně ae domluvili že pod
niknou cestu do Oklahomy Asi
loo mil od Kansas City přenoco
vali v jedné chatrči ě když Done
gan usnul starý Gartrcll mu roz
seknut lebku sekerou Syn vra
hův ae v tom okamžiku probudil a
tázal se svého otce proč to učinil
ten mu vlak odvětil klidni: "Pro
tože potřebuji jeho peníze' Na
to oba hodili mrtvotu do potoka
Dr Gartrell v sousedství později
prodal povoz zavražděného a to
se mu stalo osudoým neboť to ns
něho uvalilo podezření a on byl
zatčen Při přelíčení stsrý osma
Šedesátiletý muž se přiznal že on
sám zabil Dooegana a že syn ne
měl ' 0 jeho úmyslu ani tušení
omlouval vlak spáchanou vraždu
sebcobrano'1 čemuž purula neuvě
řila a Gartrell po dlouhém počest
ném Životě skončil na šibenici
Italská mafie '
Jak již jsme v P Z uvedli v
New Yorku a v okolí způsobují
hrůzu italltí bandité kteří v mi
nulém týdnu zavraždili jednoho z
svých krajanů a mrtvolu jeho ulo
žili do sudu jenž náhodou byl na
lezen Pátráním policie zjištěno
že podobný sud v jakém mrtvola
byla nalezena prodán byl dne 37
února firmou Wallače a Thompson
Pietrovi Inserilovi' majiteli kavár
ny v čísle áa6 Elizabeth ulice
kde jak policie myllí viíaždá byla
spáchána 1 Zavražděný nebyl do
sud ztotožněn ' Několik Italů z
vraždy této podezřelých bylo zstče
no a dopisy a jiné listiny u zatče
ných nalezené dosvědčuji že za
vražděný byl přilákán do města a
byl zavražděn proto že se stal
zrádcem Dle těchto liatin bylo
též dokázáno že Guiseppe Cata
nia grocerista v Brooklynu byl
nevinni zavražděn Když vězBo-
vé byli vedeni po ulici z hlavní po
licejní stanice tu ae shromáždilo I
!'lil lu dm tu na Mulb-iry ulici
m i 00 o iln a mladý n 1íI
j i' iJ i nápadu k tmít nýtí htf il
b)l sralrn policisty na dlaílm
J'dťn stuřec se snížil jrdtiormi t
řftů odti flft ! l(ivyi "ZfÍB
je mfti n je ncvimn ' NfMi
mohl vlak pronfsti jeliě v'co
b)l tajným zatlačen
Unie aeunlovVch dllnlkfi
V Indianapolis Ind uČinČtjr
byly kroky k ralozenf národního
svazu všech neuniových dělníků
pod názvem "Amrrican Aiso
ciaiion oí Independent Mecha
nice" Účelem tohoto svazu jest
chrfiliti nruniové dělníky kteří
si nepřejí pro rozličné příčiny
přistoupili k uniím dále chce
svaz podporovali a zvelebovali
pilnost poctivost a úspěch svého
členstva a zvláště chce udržovali
přátelské smýšlení mezi zaměstna
vateli a zaměstnanci napomáhali
členům k vyšší mzdě brániti vše
mu nespravedlivému činěni rozdl
lů mezi dčlníky uHpofádati příhod
né postavení pro učně postarali se
o vzdělání průmyslové pro členy a
přinutili dělnické unie sby Šetřily
zákonů Na Členech se žádá aby
složili následující závazek 'Upřím
ně zavazuji se slovem svým a ctí
jako muž Že budu udržovali a za
chovávali ústavu a pravidla tohoto
svazu a Že použiji vlech Čestoých
prostředků na podporu a posilni
ní zásad a účelu svazu a Že když
budu míti práci nějakou kterou
by mohl udělali některý člen toho
svazu dám členu takovému před
nost a nikdy nebudu zkoušet! ne
poctivé a nešlechetná prostředky
k ublížení členu tohoto svazu a
kdybych někdy porušil tento zá
vazek svůj nechť mne to označ!
jako muže bezzásadného a nepo-
čestného" Takovéto jednoty se
mají zakládali po celých Spoje
ných Státech a dvě byly již zalo
ženy a aice v Anderson a Muncie
Vášní lidu rozpoutány v Jopllnu M01
Dne 14 dubna večer lynčován
byl v Joplio Mo černý tulák
Thomas Gilyard jenž byl obviněn
že zavraždil v železničním nádvoří
policistu Leslieho a druhého dne
večer lid ae počal srocoyati a hnal
útokem na černochy jež chtěl vy
puditi z města Na černošskou
čtvrt učiněn byl útok pět domků
bylo spáleno a černoši aby ži
voty své zschránili museli uté
ci ťoiicie byla ph tomto vý
buchu bezmocná Když byl čer
noch oběšen tu dav Žádal aby
propuStěn byl z vězení známý
"Hickory Bili" který jest zavřen
pro útok na černocha V naději
že jeho propuštění lid upokojí
zavřený byl puštěn leč dav so ne
rozděl ale rozběhnul se po uli
cích a počal pronásledovat! čer
nochy ničil jich domky Háze
no kamením dvéře a okna byly
vyráženy u černošských domků a
konečně několik jich bylo zapále
no Dav nedbal na utišovací slo
va úředníků a na slova mayora
Trígga který nechal vlechny ho
stinců pozavírat! avšak ani to ne
pomohlo dav se nerozešel až
teprve když úplni se vybuuříl O
život nepřišel nikdo jiný nežli
onen tulák ale několik černochů
vyvázlo jen 1 velkým namáháním
z hrozícího nebezpečí
Bandita po krvavém zápase usmrcen
Pověstný bsndita McKinney
který nápodobil Tracyho po tu
hém zápaae zastřelen byl v jed
nom čínském domku v Bakers
fieldu Cal V této bitce byl pří
ručí Šerifa Tibetts zabit a konstebl
Packard byl smrtelně zraněn Mc
Kioney a dva jeho soudruzi bráni
li se zoufale střelbou ze svých
pušek a revolverů a McKinney byl
zastřelen bratrem ním zabitého
ierjíova příručlho McKinney
zdržoval se po dva dny v Bakers
fieldu s ním byli dva jiní bandi
té a aice Hul Hulse a Johnson
Hulse ani po smrti McKinneyho
se nechtěl vzdáli a zabarikádoval
se v domk'j a když nemohl být
odtud vypuzen byli přivoláni
hasiči domek byl zapálen a teprve
oba bandité polo zadušeni ae
vdali a odvedeni byli do vězení
Ohromný záitup lidí obklíčil věze
ni a chtěl 'oba lupiče lynčován
vzdal ae vlak svého pokusu Mc
Kinnay spáchat několik vražed a
byl již dlouho pronásledován
Jednou mu přilil na stopu příručí
McCracken a warren Rankin a
asi mm od ťugut když chtěl
uniknout! do neproniknutelného
houštloba počali po něm atříleti a
poranili ho McKinney spadnul
se svého koni rychle vlak opět
nafl vyskočil a zmizel v houšti
nežli ho příručí mohli dostihoouti
Minulého července zabil McKin
ney v Pottersville Billy Linna a
poranil konatebla Johna Willije a
ještě jednoho muže s nimiž se v
'1
wt -Sfc
' Iv -I
1 '
Krajané volte
Frank E Moorese
pravidelného republikánského navržence
pro "ú-žad mayoia
Zuřivý boj jaký proti znovuzvolení jeho vedou korporace a jich
nadhončf jest nejlepším důvodem proč by poplatníci měli ae rasa-
diti o jeho zvoleni' Volba v úterý dne 5 května
Salborou pohádal Po této
vraždi uprchnul a potloukal se
krajem a teprve před nékolíka mě
síci by) vypátrán íerifem Collin
sem v Hermosíllo v Mexiku ale
nežli mohl být mexickými úřady
vydán zmizel ' V dubnu obje
vil se opět v Kíngman Ariz a
tam zastřelil patáka C Blakey
ho a havfře Roy Winchestere Po
této dvojnásobné vraždi odebral
e McKinney na blízkou renč při
nutil farmáře aby mu okoval jeho
dva koni a a nimi odjel Mc
Kinney spáchal každou vraždu
jedini z vrozené mu krvežíznivosti
a nikdy Žádnou ze svých obětí ne
oloupil Tragicky skončivší romance
V New Yorku na úpatí ai uli
ce se utopili dva mladí manželé
jichž jméno jest dle domnění po
licie Mr Mrs Frank J Seeley
Mladá žena skočila do vody na
před aby vyhledala ve vlnách
smrt a manžel její bezpochyby
skočil za ní aby jí zachránil a
ona se tak dlouho bránili až oba
utonuli Policista Harbordt viděl
mladý tento párek asi o půl páté
hodině Ženltína byla velmi hez
ká a v jedné ruce držela katolické
modlitební knížky Manželé ae
patrni velmi prudce hádali Za
nějakou chvíli na to Seeley počal
křičeli a na to skočil ' do vody
Když policista rřibčhoul v ona mí
sta tu voda byla tichá a jen bubli
ny t ní vystupovaly na povrch
Za nedlouho byly obi mrtvoly z
vody vyloveny V kapae muže
nalezeno bylo několik dopisů
adresovaných na Franka J Seeley
ho t Providnc R I Mladý
tento párek uprchnul z tohoto
města před 18 měsíci a uzavřel
sBatek který skončil tak tragicky
Oběť práce
Vincenc Žebracki z Donora
Pa vracel ae z těžké celodenní
práce domů jsa úplni vysílen že
sotva choditi mohl Byl vleček
propocen a studený ostrý vítr jej
velice promrazil Doma hned
ulehl ale za chvíli byl atlžen chr
lením krve Týden byl již upou
tán na lože nemaje vyhlídky že
kdy povstane když obdržel Tri
nerovo léčivé hořké víno které jej
v brzku úplni uzdravilo Ozna
muje to vlastnoručním dopisem a
přeje si aby celá veřejnost o zna
menitém případě tomto viděla 1
Trinerovo léčivé hořké víno do
zničeného těla vlilo novou silu
přivedlo velkezé ústroji do pořád
ku'a tím zapudilo těžkou chorobu
Ono přirozeným béhetn vyčistí a
obnov£ krev jako žádoý jiný lék
oao vzpruží skjealé orgány tak že
jsou aebopny konali eebe těžší
práci ono oživí mysl' ' Trinerovo
léčivé hořké víno jest výboroýtn
silitelem pro mladé i staré zdra
vého "sesflí nemocného uzdraví
zesláblého po nemoci zotaví Vy
čistěte svou krev pojistěte ai tím
pevné zdraví tento lék vyčistí jí
nej přítem ně ji nejlépe a nejrychle
ji V lékárnách Přímo zasýlá
Joa Trioer 799 So Ashland Av
Chicago His Pilsen Station-
-
ZE STÁTU NEBRASKA
:
— Guvernér Mickey jmenoyal
soudce Matthias Millera vynikají
cího právníka z David City čle
nem komise pro výstavu at-louis-skou
Komise sejde se co nejdříve
aby se aorganisovala '
— Farmer S O Lanterman
bydlící asi pět mil od městečka
Giltner přišel k vážnému zranění
při drolení kukuřice Spadl se
žentouru a zlomil si nohu v kotní
ku a mimo to zranil se nebezpečně
na hlavě
— V Silver Creek vnikli v noci
na sobotu lupiči do Železářského
obchodu E FTowsleeho a ukradli
tam čtyři tucty kapesních nožů
dva tucty nůžek čtyři břitvy dvě
rifle čtyři revolvery a něco aáho
jů Towslee si páčí Ikodu na I75
— Ote Poland bydlící blíže
Du Bois vyhozen byl v páiek
večer na cestě z Humboldt z ko
čárku Nohou uvázl mezi Špicemi
kola a nemoha nohu svou vybavili
byl vlečen do značné vzdálenosti
Mlsdý muž ten byl dosti vážně
pohmožděn
— V Beatrice utržena byla v
sobotu část levé tváře 7lctému
Guffey Murrayovi synku Johna
Murraye Chlapec chtěl násilím
vpraviti patronu do revolveru
když pojednou patrona vybuchla
a chlapce vážni zranila
— Daniel M Logan kterýž 1
dubna zastřelil v Holbrook Chas
Christensona pro fio odkázán
byl ve čtvrtek po předběžném
výslechu v okresním soudu v
Bcaver City k soudu distriktnímu
Občanstvo jest na Logana velmi
rozhořčeno
— Ve Schuyler stížena byla
hrozným neštěstím Annie Hene-
shova zamistnaná v tamní prá
delně NeSťastnou náhodou dosta
la se jl při žehlení pravá ruka
mezi rozžhavené vátce a dříve než
se jí dostalo pomoci bylo jí maso
a ruky strháno Lékaři doufají Že
nebohému děvčeti ruku zachovají
-— V Beatrice bylo v sobotu
zničeno požárem obydlí M B
Bishopa Při vzniku požáru vál
prudký vítr avšak' hasičům ae po
dařilo obmeziti požár na jedinou
pouze budovu Nemocný Bíshop
musel býti vynesen z hořící budo
vy Škoda požárem spůsobená
odhaduje se pa f 1500 pojištění
obnílelo Ji 300 ' ' "
— i i ti - " i f
- — V David City odepřel v so
botu soudce Good pí-Leoě Lillie
ové usvědčené 11 vraždy evého
manžela nový soud Na otázku
soudcovu zdali má něco k namí
tání proti vynesení rozsudku od
větila paní Lillie-ová po kratičké
úradi a otcem a avými obhájci že
neoí vinna zločinem oním a že ae
jí nedostalo spravedlivého soudu
neboť prý svědkové křivi proti ní
vypovídali Na to eoudce Good
vynesl rozsudek kterými se pani
Lillie-ová odsuzuje na doživotí do
káznice a k náhradě soudních
WAlTKlt MolSK rhUU
II V IIAVWAUI) Ujeixikl
WILLOW SPRINGS
BREWING 00
OMAHA NtBRASKA
vyrábí ifiefaf leták a 'čiwkílio cUmele ticJlcpSílio Joemene a pověstné
WtLLOW WIMUNOH VODY
inm 1 nn a fimnTnnnii 1 -t_v_
i:
ÍNeJlepM s iiekuiutic'JM znalci plvs tvnlí le pivo vsfené WILLOW
BPRINU8 BREWING CO Jest nejzdravíjifm a nnjlepšfm výrobkem
toho druhu
l Zkuite Je dozníte pk laral že Jste lahodníjíílio pivs nepili 47m6
l fli— hjáK XK o A A -jQ o rái
M iaši ira: Započít s
Cify Sirlnga Bari
'ja'L 1111 1 '
Aby usnadnila ml! ukládání úspor
City SavlngsBank v Browu čtverci pro
pftiřuje vkusné pevné ocelové banky
)ž si můžete vzlli domfi Kdy přihlá
síte se o bank v naSÍ lifsdovnoBložfte Je
den dollar a obdržíte bankovní knížku v
niž dollar připsán Je vám k dobru Jakmi
le se peníze v domácím banku nahromadí
přinese e tento řas o caau do naaf íř
dovny vyprázdni se nenfe se spoř Itajf
11 vaif pHlomnoatl s rtá i vám za ní při
sluSný kredit ve vaši knížce Tyto malé
obnony nesou tírok vyrovnaný pftllotně
Zavítal 11 by Jeden z naiich zástupeft do
miwho domu vezmčteslod něbo Jisté
bank
Souchotiny vyléčitelný
BT LOOI8 Mo Í9 HJna 1V03
PaneŠImanovskýl 8 radostí Vám odepisuji o vý
lledku Valeho V-é Vaše thmnn 1 tMkt nll„nf
bjsořííotln uzdravilo Ač íem míla 8 líkařfi kteří ml fikali le ne
vydržíSí aoi 8 sedile— -Jsem živa dottud
4 Jfmii mám no dřkovatl VM tetiíce
a 1a p několika mosK:nim uplváni
m rvg
JJÍ Oulirtnna
3B niok
která ml VaSe thé odporučila
Unm nrlhvla na vava a iirnztiA
UraiJItwiLylB li fictou li KUB 8408 Washington Av 8t Louis
"SlmíJflOBífiapborské tlié" xJéči Joucbotlny řádunhu
kanoi katar a veSkerínemocc prsní a píjeni Baliček návodem
uiviini pošlou si 20
RICHARD F SIMANOVSKÝ
054 Kcott Nt
MILWAUKEE WIS
útrat Fo prohlášení rozsudku
dala se Lillie-ová do pláče Ob
hájci její požádali soudce aby
ponechal odsouzenou ženu pu 30
dní v okresním vězení ježto se
ihned odvolají z rozsudku k nej
vyííímti roudu
— V Madison spáchal v pátek
večer sebevraždu vynikající ob
ci od nik W D ohnson V 6 hod
večer požil y obydlí svém silnou
dávku morfia a v 7 hodin nalezen
byl manželkou svou ve stavu bez
vědomém Ihned povoláni byli k
němu tři lékaři avšak nepodařilo
se jim johnsona na živu zachovali
Zemfel v sobotu v 1 130 hod ráno
Přfčina sebevraždy není známa
Johnson byl 40 roka stár a zane
chal zda manželku a ulctílio
synka
— K vážnému zranění přišel
ve čtvrtek časně z rána 75letý
Samuel Millery Jel a manželkou
a zetěm li tl Davinsonem vla
kem Union Pacific dráhy z Fre
mont do GoibTiburgu Nedlouho
po vyjetí vlaku z Fremont pohře
šil Davinson svého tchána a proto
v Columbus vystoupil z vlaku a
vrátil se do Fremont Odtud vyjel
na ruční káře hledat Hilleryho a
nalezl jej v přikopu vedle trati
Northwesť-rn dráhy těžce zraně
ného Hitlery jenž nemohl udati
jak k zranění přišel dopraven byl
do Fremont a odtud do Gothen-burgu
— V sobotu o 1 hod ranní
navštíveno bylo městečko Brown
ville zhoubným požárem iemuŽ
padlo v oběť pět budov Škoda
požárem tím sposobená odhaduje
se na 150000 až 1175000 Požár
vznikl neznámým ďosud sposo
bem v druhém poschodí Marshova
hotelu a ježto městečko postrádá
požárního odboru rozšířil se y
brzku i na sousední třípatrovou
cihelnou budovu M W Kauf
maoa obchodníka smíšeným zbo
žím dále oá dvoupatrovou cihel
nou budovu y níž se nalézala pošta
a konečně na dví dřevěné budovy
— V pondělí ráno aprovodila
se se světa hrozným apflsobem
šílená pí A G Bentzová man
želka zámožného farmerabydlícího
blíže Memphis Polila Šaty své
petrolejem a tyto zapálila Dříve
eež byly plameny na ní udušeny
byla éiletá žena popálena tak
těžce že o 4 hodině odpolední
skonala- Bentzová byla asi před
třemi měsíci propuštěna 1 blázince
v Lincoln jakožto uzdravená
— Ve Valentine zastřelil prostý
vojín Linaire seržanta Yourse
Oba náleželi k setnině I dvacátého
pátého pěšího pluku Setnina vrá
tila se do bytu svého od oběda a
Linaire si lehl Yours mu nařídil
aby vstal (le Linaire nechtěl tak
učinili V nastalé hádce uchopil
Linaire pušku a Yourse na místě
zastřelil Vrah jest uvězněn
Zprdvy spolkové
Lože Jan Hus é 6 Kof F
odbývá schůzi zítra ve čtvrtek dne
33 dubna v 8 hod večer v Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednání a placeni
příspěvků předléhá Z rozkazu
Velícl-ho Kancléře
Bed Sláma S A a P
M I I I I 1 I H III 1 1 I H I I II I I K
se! Mho!l
T Klenotnlcký obchod dobřo se '
vyplácející prodá se z volné ruky
Obchod ten znřlMny před 1IJ lety '
nalézá ie ve čtvrti v niž bydlí po
Tčtňlnč ČcM s Nřmcl Prodá se za
odbaduí cenu následkem nemoci
majitelo Dotazy listní neb pí
semní zodpovídá ochotně
pí J Flblger
t 1208 So 13th St Omulia Neb
I 1 1 M I I III 1 1 1 1 1 1 II II II I 1+
rT ha - Mhl-ni
BUBNY
A TALÍŘE
jež lze uvésti v
činnost nohou
pomoci prakti- '
cky zřízených Šlapadel zvelič! a
okrášlí vám hudbu : když hrajete -na
harmoniku NIžepsaný zhotoví
vám to výborně a levnŽ Týž má
hojný výběr těch hejlepší a nejši-'
kovnějSích harmonik 'všeho druhu
a zároVfcB Mkolyčetké nětietké
i anglické dle níchŽ naučíte se '"'
v krátké době hráti dovedně na
harmoniku Kdo pak má nějakou
harmoniku ku správce nechť ji
pošle neb přinese nsšemu známé
mu krajanu jenž mu ji dokonale a
levně spraví V každém případě
poslouží vám ochotně
83 JOHN PLUHAČEK
1416 So I3th St Oroahř"
Předplaťte se na Pokrok Zi
du — pouze ti 00 ročně