Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 15, 1903, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o
ři a sm f n t a a t ► t-" a ! ! !
LlaAHUVnA ALLDL 1 A ó
IUé vi Vtitm erei
"No la jltt tihitclo!" ivolil
rielinitin Mrlou tifi sout
tt II komolím dťft (tttrly
"Hrom do ni blhlitif ntlitmt
tt vtitit do ChomAio! Toho
lltic tóno ol ltvtiliot
pock ty tudonoký Mfírku
111 pn Vérelil"
Psa Vlrtl palicrjnl úřnlnfk ve
tluibi přišel ptedtině
"Zavolejte lom ihned radu II
Vílího!'' obořil ic na něho poli
Cnl velitel
Htveši tt chvíli itanul těle ti
oddychuje pletl přednostou N
čele využil mu kvapem pot
"Nešťastný tlověče co jutě to
uiioill" tprátkl ťrottmtnn ruce
před riJou "Nenařídil jieai vám
abyste taději zapálil celé město
ne abyste to toho ťlovika dotkl?
Neiťattoíěe neSťastnfěe vy jste
dal tem dopravili Františka Deáka
lim jste provokoval vzpouru vylá
kal vojsko dal útočili na policii!
Alt to v Je není nic! Víte co jste
ještě ulinil nešťastnííe?"
Kulatá tlustá tvář Hevešiho
pomalu te poCala protahovali
Drada mu klesala oct se mu vy-
boulely
Pln hrůzy zakoktal:
"Co — o— 6 prosím poníženě?'
"Vzburcovdl jste ze spaní vzne
ienou císařovou Její veličen
stvo v noci tem přijela poslali
vojsko doma vlastoručoě vy'
'svobodila Františka Deáka
posadila ho vedlo sebe do- tvého
kočáru a odvezla ho do králov
ského bradu!"
Slova tato pronesl hlasem tak
tajemným že Hevešimu zuby po
čaly drkotati
"Víta co jste učinil nešťastní
če Víte že budete za to ve
čtyřiadvaceti hodinách v poutech
odvezen na Kufštejn nebudete-li
vůbec pověšen) Ale čert by
dbal o vás starý nemotorol Mne
víte i mne jste zničili Svého pá
na tvého velitele pešťskéno po
licejního kapitána Prottmanoa i
jehož horlivými službami byli až
dotud vždy i na místech nejvýš
Sích spokojenif Teď je konec
všemu! Pro vtši blbost můžeme
táhnouti všichni! Vy na popra
višti já do Chomutova doma!'
točiti avět
"Domníval jsem te že činím
užitečnou službu Přistihl jsem
bo při činu ukrýval Ďulu
Andráliho " koktal v trapném
zmatku muž na tmrt poděšený
Prottmana opětně upřel pohled
na tvou oběť
"Užitečnou tlužbu? Hahaba!"
mál te trpkým posměškem
"Víte liž jaký vděk vás čeká za
vaši užitečnou tlužbu? Právě před
chvílí odešel odtud první komoří
jejího veličeustva Přinesl vám
poděkování uznání Nej vyšší na
řízení aby toho kdo Deáka za
tknul zítra ráno o osmé hodině
poutaného doprovodil na králov
ský brad On tám excellenc pán
komoří přijde ti pro vás a v hanbě
v okovech mezí bodáky
vás městem! Z Budína budete
dopraven do Kufštejnu abytte
tam přemýšlel o svých užitečných
službách Ovšem nebudete-li
atante pede oběšen jak jsem již
řekl Nu pane Heveši jak je
vám co tomu říkáte? '
Pan Heveši žlutý jako vosk na
smrt poděšen pohlížel na svého
velitele a ani neodpovídal
Potřeboval chvíli oddechu než
s mu vrátil hlas t než mohl za
koktati:
'Milostivý pane Smilování
milosti já jtem nevinen
Byl jsem posluíeo rozkazu''
"Jakého rozkazu? Kdo vám dal
rozkaz k takové do nebe volající
hlouposti?' obořil se na něho
úpěl Heveši
"Kdože? Cittat Španěltká ta
nečnice?" divil se nyní zase poli
cejní velitel "Ta le vám poručí
iabytte Františka Deáka zatknul?
Cit ta rtiým jménem?
"Ano ona " chvil se He
veši
"A kdo jste vy co jste vy ne
iťastoý člověče?" spráskl Prot
mano ruce "Jste policejní rada
nebo snad posluba že si dáte po
roučetí ballttkou z oríeal Ci je
slečna Citta velitelem peiťské
policie co? Jste moudrý či na
rozum padlý že posloucháte v
takovýchto věcech slovo steč
ninot" Heveíi koktavě a s namáháním
vypravil te tebe že i jindy milo
stivi slečna mu rozkazy dávala
"Ale poMecboouti něco podob
ného Heveši!'' zlobil ee Proti
maon "To nám jeíti scházelo aby
ostuda byla hotová) Pešťaká poli
cie zatýká na rozkaz btlletky poli
tické činitele! No až te to nahoře
doví! Budete oběšen bez výsle
chu rozumíte? Sára pan komoří
vit dá bned zde dole pověsili za
" ' -S luif a tnmtn n4 £ I n 1" I
lltvt ti tlátl te hlínou jako dý
ka ) boulil velké své vmlnsté cti
a nrtioiill ai tl ani Iprtnomi
1'iottinana poioovu přeměřil
nriťantntka pohlri!im unoko-
Alej Jmi i pomyslili
"Toho jcm důkladně ttstttlil!
tra do tutka jutě prákn# do
bol! V otm ho Jai ráno nebude
ji! po něm ani stopy HtAia vy
len ho do tvěia aneho t světa
Ale co á co já učiním? Ji přec
jirm ti vlečko zodpovědným
Já jsem oáfelník policie Mudu
propučili dojista propuštěn
tvliště vytradí-li te i součinnost
Cittini Uh CittoCitto ty oma
muilcl sličná Španělská Čarodějni
ce proč jsi te dostala do mé
cesty proč jsi mé erdce v plápol
přivedU! Kam jsem dospěl co te
pro tebe te mne stane!"
Policejní velitel počal se pro
cházeti te tklopenou hlavou po
pokoji
Obořil te na Hevešiho který
mu při tom překážel ttoje tu po
tud jako tolný sloup
chcete? Táhněte mi z očí!"
Tlustý pan Heveši klopýtal ne
jistým krokem ze dveří
Prottmann chvíli ještě procházel
te pln starostí po pokoji Pak
náhle strhl s věšáku kord narazil
si čáku na hlavu a vyběhl z poli
cejnibo paláce
KAPITOLA 19
Pil ptšťského policejního náčelníka
Prottmann spěchal přímo k
Cittě do hotelu u 'Modré kočky'
Španělská tanečnice odpočívala
ještě v hedvábné posteli když
Prottmann k ní vpadldiv že dvéře
nevyrazil
"Zbláznil jste se že takovým
způsobem ke mne přicházíte?"
polekala se sličná Citta z dřímoty
a udiveně pohlížela na skřivenou
tvář příchozího muže
"Posud ne ale již te tám tomu
též divím 1" vzdychl ti Prottmann
bolestně
"U kozla co te staloco je vám
Prottmsnneí
"Je s námi konecje s námi ko
nec Citto!'
"Jak to? Mluvte!''
"Zde lze jen jednati k mluvení
již nezbývá času!
"Ale probůh co te přihodilo
mluvte již nedětte člověka!' rvo
lala tanečnice netrpělivě a opřela
te oblým ramenem o podušku
Byla tkutečně mimivě krásná
Sněhobílá postel tvořila oilfltijící
protivu k čeroým jejím vlasům
černým jako havran a činila
oslňující vnady její ještě svůd
nějšími 1
Prottmaeo opojen láskou kochal
te chvíli na zbožňované tvé dámě
a stal se ještě více pohnutým
"O Citto má drahá milovaná
Citto proč jti te mísila do mých
věcí!'' vzdychl si hořce "Jak
jsme mohli býtt ještě St attni a
zatím jsme se stali tak bídnými!''
Co se vám zase stalo se
mnou?" pohlížela na něho udiveně
povede i španělská dívka
"Proč jsi mluvila tím Heve
Éim proč jti mu poroučela aby
zatkl Františka Deáka!' naříkal
Prottmann dále
"Vždyť jste tomu sám chtěl
sám jste toužil po tomto tučném
lovu sim jste říkával že oejiťast
nější a nejslavnější chvílí úřední
dráhy vaší bude okamžik kdy bu
dete mo:i zmocnili se Frsntišks
Deáka!"
"Ano z počátku Tehdy ještě
neobdržel jsem od mlstodrŽitele
onu depeši Ud té chvíle vlak
vzdal jsem se rázem tohoto snu
"Ale vždyť jsme jednali ve
smyslu oné depeše! Přistihli jsme
Deáka při činu!"
"Pěkně řH
právě smírnou
policisté ho přepadlí a odvlekli"
Za to ovšem nemohu ze máte
takové hlupce" pokrčila tanečnice
rameny
"Já také ne Citto přece mne
tento vás přehmat zničili Zodpo
vědoost za to že František Deák
byl zatčen padá přece jen na
mne ji jsem náčelníkem policie
To jest byl jím"
'Cože?" posadila te Citta na
lůžku překvapena velmi nepři
jemně
"Tak jest má milá Cittičkobyl
'Uptcheu Citto upíchnu ttt
Jn ' IffUl policnl vvlitvl
mUWm Oiltiklntm
!lt Udf nii náhle tmln
f)Q jrU h ) 1)1 il kaiJt
tomto nksmliku )tli I pa
ponrti( vpluti padl tijmom um
dul rall I ld pill tim
l plíml tlitnl tanvtnkc
Ale ťrottmear tlfpý nulrntc
rtvpoioiovat nifrho
Vřelým hlttfm fkl Jlvcei
"Nu mé drahé ttdce co tikáš
mému rothoJnutf? '
'{leite co chcete lo # a
tědf' pokrčila Citta lhotejnlra
meny
"Ale proto mne miluješ dál
jako jsi mě milovala al posud viď
mi drahi? Iptal policejní vtlite
třesoucím a hlasem "Uud Š m
milovali budel těšili tvého věrné
ho rrottmannatby mohl itpome
nouti na veliké neštěstí jel pro
tebe mi tnášcti? '
Tanečnic ani neposlouchala do
jemni slova policejního velitele
Lhostejni prozpěvovala si ja
kouší Španělskou písničku a my
šlénky jeji dlely již u bohatého
obecenstva v zábavní místnosti
Koho te chytíkdo bude nástup
cem padlého policejního velitele
Takové myšlénky vířily již hlavou
spanilé tanečnice
Prottmann posud ničeho nevy
ftetl t líce svůdné čarodějky
Hluboce dojat roztoužil se ještě
více
"Půjdeš te mnou viď má dra
há budeš mne následovat! v mém
vyhnanství v mém pssnství? Od
jedeme daleko odtud do tiché
samoty v lůno přírody v Ševe
liftí a štěbot ptactva a tam bude
me žiti ve Žhavé neuhasitelné
lásce druh druhu výhradně jen
sobě "
Korálově Červené rty Cittiny
sevřely se posměšným úšklebkem
" Prottmann toho nepozoroval
Řečnil snivě spil láskou dále
"Odejdeme do mého milého do
movado drahé tiché samoty mého
rodného městečka Odejdeme
do Chomutova
"Habaha! Do Chomutova!'
tmála te Citta "Já— á? Do Cho
mútova? Vidím již ctěný pane
policejní exvehteli že i úřaden
pozbyl jste také rozumu! Kam
myslíte za koho mne považujete
pane můj? Já mám jiti s vámi do
Cbomútova? Já jíž VídeM a Pešť
byly malé! Do nějaké německé
neb švábské vesnice já svito
známi tanečnice! Hahaha! Ha
hsbal"
Citta smála se tak upřímně div
že Prottmannovi při tom srdce
nepuklo
Teď již dovedl i on čítti v líci a
v hlate své zbožňované! Smích
tento ho rázem poučil rázem mu
vrátil střízlivost
Byl opět Prottmannem chlad
ným rypočítavýmmstívým Prott
mannem
"Jen počkej Špauěltkáčuoděj
nice vlak ty půjde! te mnou brzy
nejen do mého domova ale i do
pekla budu-li chtíti!" myslil ti
aucnu a innea změnila te nejen
jeho tvář ale i jeho blat
Líce jeho stalo se chladné i
hlas výsměšný když opět pro
mluvil
A přes to drahi slečno pů
jdete se moou se mnou utečete"
O nebuďte tak odporný nudí
mne to nesmírně nudil" zívla si
Citta opovržlivě
"Tedy mne neposlechnete ne
milujete mé nepůjdete se moou?"
poblíže! na ni Prottmann přímě
Nic z toho mne ani nenapa-
dál" ohlédla te Citta po něm
úsměšně a obritila te ke zdi
"Tedy i potavadní látka vaše
byla jenom přetvářka lživé před
stíráni Citto?"
"Jak chcete"odvětila tanečnice
hněvivě neoblednouc se již ani na
Prottmann jemuž jil z očí blesky
sršely
Citto vyslechněte mne chci
vám říci poslední slovo' zvolal
lf _ L1 Jk !
Sinu! Sepisoval '"°"c"" wu1 "°"
proklamaci když lvv" ma-
Prottmaone"
"Cittood povězte nechcete mne
více již milovali?'
'Jděte atarý blázne podívejte
te do zrcadla!" smála se mu dívka
posměšně
Prottmann vytkočil rychle i
okraje lůžka a zlověstným hiátem
zvolal na Španělku:
'Citto to jett posledal vaše
tlovo ke mně?"
"Arcižet Eb nechte mne spád
jsem tolik unavena v ooci tem
odvětila
stáhls
jsem jím!" vzdychl si smutně se bavila více než jindy
Prottmana "Dvůr jest pobouřen I sličná tanečnice mrzutě
její veličenstvo sama nařídila nej- si pokrývku přes hlavu
přísněiší vyšetřováni a můj krk Srdce Prottmannovo se
jett již zakroucen cítím že mohu I sevřelo
ž liti Budu vyhozen Citto beze Ale hněvem sevřely se
ctí musím opustiti své skvělé dů- pěstě
věrné postavení! '
"Jest to již jisto?"
"Úplně Ale něco jsem si vy
myslit"
"Nuže?"
"Nevyčkám onen ctiprostý pád
žalostí
mu i
Zuřivě přiskočil ke stolu sebrsl
čáku připjal si kord a vy
pjatou hrudí (tanul uprostřed po
koje
Jsem Prottmann pešťský po
licejnf náčelník!" zahřměl silný
000 potupné vyhozaoí Citto Mně jeho hlas "Hledám Ipaoělskoo
se škodolibě nevyšklíbne toto bíd- tane!nicí Citta'
né nenáviděné uherské hlavní Citta překvapeni obritila blavu
město" k němu a t udivením pohlížela na
"Co chcete učinili?" 'podivného Člověka
"IIUUrM tlďnu Citiu" ppsko
vovtt 1'fottmtaa ve tvé vtlné
PkI "jKt lo ř''
"A— a~ano~ Š" Jil liV'
ka pnivklx rrtvjk!fm !! i a
vfhtalnoti pot poliťjolka
dulo
"Ttnrčnit Citto jr tli
jménu ttkena nmu itioul'' tvo
lil policen velitel a I oíl sílely
ltU tleky -— "l'Mlol ihned
odelu vit na polit u!"
"Ale ptna mň!í" kokttl tť
urťniie vlečka MJá
"Zádué tmlnj 1 tfrrJuvy
slečno! roiptšm til Tam mn
budete pak moci tfci co thtrts
Jedna dvě tttotc te sic vrátím
se t tetou črtou policistů a dám
vát véiti natěšenými bodáky
ulicemi! '
Prottmann obrátil t k ní zády
col mělo tetmenati le tlečna te
můl klidni ttroiiti On nen
zvědav na její toalettu
Citta všecka udivena sestoupil
t lůlka a rozčilena v trapné nej
notě sbíral roaháteoé laty
Prottmann bel pozdravu odešel
l vnufku vytáhl klíč v rámku tr
čleí a venku pak zavřel na dva
západy
2a několik minut ttanul i uza
vřeným kočárem před obydlím
tanečnice
Citta stála uprostřed tedoice u
strojena chvějící te
Prottmann otvfel dvéře
"Slečno následujte mne!'
Ianecnice všecka bledá vttou
pila do kočáru Vedle ní potadi
te mlčky Prottmann
ťovoz utianei s rachotem k po
licejnfmu paláci
KAPITOLA ao
Vlnslk
V policejním paláci na Hatván
tké třídě jest veliký ruch tpěch
kvap
"Mají již vinníka! Chytili pod
vodníka! Sám vrchní kapitán bo
zatkli" šeptali ti na chodbách po
hcejní atrážníci se zářícími tváře
mi a radostně
"Jakého podvodníka? O kom
mluvíte?" divili se kdo posud
ničeho nevěděli
Inu — toho kdo nařídil rado
vi Heve£ímuaby Františka Deáka
zatkl! Rada byl podveden bvlo
prý mu dáno nařízení z rozkazu
pana vrchního kapitána ten však
nikomu úlohu nesvěřil Výslech
započne bned inspekční strážník
došel již pro vězně Je to hezká
osoba škodaže pan vrchní tám j
ttřežíl"
"Jeto tedy delikventka?"
"Arciže a jedna z nejhezčích
Hoj když jtem jí nesl prvé jídlo a
ona se na mne podívala velikýma
onmvyma očima na mou čest
div že mni srdce z prsou nevy
skočilo!"
Šeptající strážnicí náhle umlkl
zvědavě se obrátili na protější
konec chodby kdel byly schody
vedoucí do podzemního vězení
Objevila se tam krátná štíhli
pottava Cittina Byla lak krimi
jak pomalu po tchodech ttouppjlc
se objevovala Provázel ji jediný
strážník
Oči opravdu jí plály jako kar
bunkul chůze i chování se její
vzbuzovaly úctu
Ubírá ae kolem nis jakoby
byla nejméně chotí pana vrchního
kapitána!" hodil jeden strážník
okem po tanečnici
Ptt nemůžeme ničeho věděli
brachu!" položil mu druhý rychle
ruku na Otta
"Sice by si netroufala námi tak
opovrhovaní" žvanil strážník dále
'Viděl jsi 1 jakým opovržením
oáa změřila?
"Viděl vjděl Ale jen buď ti
cho pao vrchní kapitán právi otvírá
dvéře af me nezatlechnesice nás
oba vyhodil"
Oba policisté umlkli a po špič
kách se přiblížili ku dveřím vrch-
lho kspitána aby naslouchali
"Tanečnice Citto" ozval se
uvnitř zvučný hlss vrchního kapi
tána Prottmanna "jita obviněna
neobyčejně těžkým proviněním"
Španělská tanečnice pohlédla
zvědavě ale tajenou bázní na
policejního náčelníka který dnes
byl neobyčejně vážným
Ale nepromluvila ničeho
Onen pak pokračoval s úřední
přísností:
"Bylo na vis učinědo těžké ob
vinění že jste mým jménem jmé
nem pešftkého policejního náčel
níka dt!a rozkaz našemu úředníku
tlužbu konajícímu — "
"To není pravdal" přerušila ho
tanečnice zhurta
"UpozorRuji vás že nesmíte
mne vyrušovat! Vyčkejteaž před
nesu vše z čeho jste obviněna
Pak tnrva nvaxfr mvt itmlnii ''
Prottmann si odkašlal
"Vy jste se opovážila mým
jménem poukázati pana policejní
bo radu Hevešiho aby vrazil do
bytu Františka Deáka a aby to
boto po celé říši váženého muže
odvlekl jako sprostého vězně do
žaláře Vy jste si vyčíhala čas
kdy tento nesťsstoý úředník byl v
nepříčetném stavu aby tím spíše
poslechl Ostatek jest vám znám
Nuže co tomu říkáte slečno?"
"Řekla jsem již jednou jak
se to přihodilo Opakovati to bylo
by sbytečoo Ale popírám na
prosto že bych radu přiměla k
ononm ttikautl pnuliilm vtkth
)n#n Mluvil jsem ve tém
vlttlnlm jniinl!" odvětila Untčiti
r řelem !' VítfímfM
' aLapiiénl vám pranic nepto
'S ejmoinlrei t )tt učinila
kdybyste t luntla Nb pioii
vslemu pnpltánl mime po tute
)tnlnl a Ittilectvl pod přitáhnu
složené a lite'' dodal 1'tottmtnn
te tvláltnlm dflittem "svědectví
učiněné na smrtelním Kliku tvě
tlectví přísahou potvtlenéT'
"em ivIJm na ono tltvné
tUuoUvii Mu bych tomu
tvllku do oči podívala!' pravil
tanečnic Ihontejně
"Přiměni ono vám hned přečtu
slečno ale tvtlkovi do oči )il
pohlédnouti nemůžete poněvadl
— jakol Jsem jil řekl — svědek
onen zemřel"
"Ale jméno jeho tnad ae budu
moci dovědět! ?''
"Arcile Svědek onen oatýval
te policejní rada liéls l!yeli"
"Ah col umřel?" svolala Citta
náhle tbtednuvši
"Ano Sabevrsldou"
"jakže Heveši te zavraždil?!
Tolik odvahy bych v tom ubohém
člověku ani nehledala" vzdychla
ti tanečnice
"Vy jste ho zabilanebožtík je-t
vaší obětí" řekl vážně policejní
velitel "Slušelo by te abytte o
něm mluvila atpořl a úctou trochu
větší"
Výslech oa okamžik přestal
"Ano i 00 se stal vaší obětí
slečno" pokračoval pak policejní
velitel "Horlivý a svědomitý
onen úředník spáchal aebevraždu
ze slrschu
"Čeho se bál?'' tázala se Citta
zvědavě
"Bál se těžkých následků onoho
ukvspení jež k vašemu vybídnutí
a svádění učinil"
"Opakuji že jsem nikoho ne
sváděla já mluvila jsem ridou
tvým jménem nemohu přece za
to že máte takové zřízence
"Podřezal ti krk břitvou" po
krtčoval Prottmaonneposlouchs)
sni tanečnici "ale s chrapotem
krvavými retydovedl se ještě př
znati dovedl přiznání své přísa
hou potvrdili že jste zneužil
mého jména Naproti tomuto
vyznání není vaše zapírioí nic
pranic nula nemůžeme na
pranic dbáti slečinko"
Ale i já odpřísáhnu že stalo
te vše tak jak jsem řekla Váš
Heveši byl patrni i na smrtelném
lůžku v nepříčetném stavu
"Nepotmívejtete mrtvým aleč
00!" káral ji Prottmsnn
"Nemohl by jinsk přiznat! ce
takovému nesmyslu"
"Lituji zde je jeho vyznání
zde jeho úředně potvrzeni příta
ha Dle těchto listin jste vy pú
vodkyní celého toho trapného
skandálu a v této vlastnosti stihne
vás zstloužený trest"
"Budu snad lámána kolem?
smála se Španělka posměšně
"To nikoli ale trest vál bude
zajisté nejpřltoější tolik moh
vám předem oznámili S nejvýš
lího místa byla nařízena bezvýj
mečni přísnost přísnost nejvétií
a my jsme nuceni na vát protože
jtte žena užiti nejpřísnějších pro
středků jež jsou nám k ruce
"Směla bych zvěděli tento dra
koňský trest?" smála se Citta po
sud stále
Prottmann povstal přistoupil k
dívce a třesoucím se hlasem něco
jí pošeptal
"Ha svatý Bože! Takové
hanby! Raději smrť!" vykřikla
Citta zděšeně "Ne oe to není
možná lomu vy nepřipustíte
viďte psne policejní veliteli?"
"Lituji já nemohu zato!' krči
ramenoma rrottmaon ušklebuje
se posměšně 1 vítězně "Z ikon
tak nařizuje tam nahoře se toho
žádá U takových umělkyfl policie
má když byly při něčem přisti
2oy právo ba i povinnou poilatí
tm ~ 1 I'
Po sla li je po ttr-kem
Ach jaká to hrůzal jak hrozné
est již i jen pouhé pomyšlení po
éobné!' chvěla se tanečnice po
celém těle hrůzou
"A staae se tak drahá slečin
ko!" kochal se Proltmaon ve vý
křicích a v mukách podílené
dívky "Spanilou malou Cittu
pro niž jen zde v Pešti vzplála
sícerá mužská srdce strčíme do
zavřeného zeleného vozu bez
oken zavřeme za ní dvéře na
klíč na kozlík a v zadu u dvéří
posadíme po jednom četnlku kteří
vyprovodí ji skrze Pešť a přes
celou říši za hranice"
"Milosrdný Bože! Smilujte te!
UstrSte se!" lomila dívka zoufale
ruce
Prottmann démonikým che
cbtotem pásl te pa zouítloiti div
čini
"Na bránicích odevzdají nalí
četníci delikveotku německým čet
níkúm tito pak na hranicích Írán
couzikýcb írancouztkým četní-
kům Francouzi opět doručí ji
španělským kollegům a tak dále
hezky po pořádku až spanilá ta
nečnice dostane se domů do tvého
zbožňovaného rodiště do malé
vesničky v Andaluzii"
PokraleTtnlbtie
o
evwovy
léky §
O ttuvurtiv
musiím
o
o
o
m
0
pro pifce
Uty lok proti
IuiMh tiiiMiiM-nl chmptlvi
Mi AmMn ttnVIímk n plic
ťhfinr lAArtn ImIi-Mhii v
krku n v m vhondiAtti plic
Cen 2A a ftO teali
O
♦ O
O
Oothnrdu g
Sever u v
Olej sv
vhly ilvl IxiK-Pti trvniíi
tinmtia nrtimlii ntnky
v vniknut iny tnn pfrmolc
tit n věciliny aAiifty
Ceea HO Metá
O
o
o
o
o
§ Severův S
g Krvečlstitel §
O o
© vyléčí všechny krevní a kožní nemoce křtíce vředy o
jg nádory roli slaný tok zvétšené žlázy g
§ a všechny syfílistickč nemoce o
O OETJA rxoo O
© Scveruv
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
životní
Bal sám
upravuje zažívání povzbu
zuje chuť k jíllu přtmnhA
zAopuImlťsti hlavy a víoch
nu tilabouř ' I Irxlí ne zvlAštč
pro lidi staré a filalx1
Cena 78 cen ti
Severu v
Silitel
ledvin a jater
přivAdí tyto organy k jira
vidclnl prAci Uii přt krvení
krvaví moření pímkřcrav
ku zAnét ledvin žloutenku
a katarrh mřehýřc
Cena 7S $128
O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
aMBueMaB
Předplácejte na Pokrok Západn
pouze fioo ročaě
První český hudetní závod
Veškeré dechové a smyčcové nástroje
a všechny příslušností k nim
N)
České tahač
harmoniky
Cenníky zasílám
zdarma
Jednatel fírmyj V F Červený a Synové z Hradce
Králové hotovitelů světoznámých hudebních nástrojů
Louis Viták 204 Wabash Ave Chicago 111
A 1 Frick l Sou Qq
OVelicobchodnícI a IraportéHO
JfastuDelfirnn L Klrscht Ur Krlr rrhU
Tel 544&- 1001 Faraa ul
i
Omaba
Frod Krug Browing Co
OMAHA NRBRASKA
N tri tni vzorný plvovtir
"Vátí n3lpůi drah liAku
C"bln©t av Xlactr telexl v oudJceVelx -v latljviexi
Vyisviw leeaV4mu ev fcaulxié Ixo xxmxfXei
HáAE lÍHAOÍt
HlAe H1AII4I
flfijlstiá materiál a šelestí teekeleká éoreéaMt
Tullkí peěllrMt a ebekeéaí epalraeet
lrspkeltl ebeeestre
HiÍE ODVfclU
MUle te tréUajíeí ebb4
Dopisy Ke ochotné TyřlinJÍ dle přání
leta Bros Bwg Co
Staří o spolelilivl aládoi
-♦Vaří i tabvijí výtorné p!vov-
Toleíon 119 r— OMAHA NEBR
i%Všv%%Vtt%%%%
vclko-1 maloobchodník
LIHOVINAMI®
: JOS DUFFY
mi oa skladě
výborná Importovaná I kalifornská Vína Jakož f Impor
tované a kentucké kořalky a likéry
Kafí f zboíí Jest Uké jsk o etn tvrdí jinak s ptníz vrátí
' TELEFON 38
2508 II Strast SOUTH OMAHA
Pro stůl
Ti kdoi dovedou ocenití výborný stolní nápoj
oblíbí si zsjitté naše HGOLD TOP" lahvové Divo
ett lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest I
chutné Vyrobeno jett z nejlepšího chmele vybrané
ho jeCmene a čisté vody— neníť v nim ani jediné přísa
dy jej by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno t nejlepšícb
ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi
zákazníky
Dodivi ae v bednách a sice v lahvích kvarto
ých neb paintových Objednejte si n svého obchod
níka aneb telefonem — Tel Omaba 154a So Omaba 8
JETTEE EEETDTC CO Tafí iMnjl TM jíri
SOUTH OMAHA NEB