Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 15, 1903, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    5
! l KOUTU OMAHY -
J J fltlH 'l M at)M
cboem ovit vlaMitl lefilltloH
Utnul Mile 44 l 't i Ual iii
t lattt I ulřlati itřkolik ptlktpft
ii lim m tinrl si ilmtift
ilt kut dynamitu l'MtjK
tlyntmil m inf UI #
Uo skl pa HitU) ulHíj olv
ťfl rM rat ku tmím
Z nedlouho) tulil f lnuli Jimi
al'( fll obyiiU Hutlova anaínř
lvla nnlboirna Na ItMI
t tlomltkh nepijící k draní řko
tis apnsolenl j" ln lipm ckHiIuj
t na f jwo
Home ťurnUiircCo
to siv ta- ul- v Hanili Omsse
mi na sklal hoptý vťlrr nahyt
ku koberců kamen oi Zboll
prodlvl ae li hotové nrlio na vý"
hodná splátky Výborné bol
vxorná obhih 34 —
— Krajand kteří by polfetto
valí tvi obydli faovu obirviti
nebo pokojo vylepiti nechť se vlí
důvěrou okřálí sa na skuleného v
oboru tom mistra
JAN ZAVÍtKLA
řeského natlraie a Icpiíe" pokojů
v Č 378 jižní aj ul v So Otnaze
který všecky tyto príce vykonává
avMomitě a levní neboť má v
oboru tom již dávnolctou zkufce-
nosť Čemuž nejlépe nasvéJfiuje
pMzeH již ee Iřlí nejen u vlech
krajanfi ale t u jinonárodovcft
3tx3m
— Někteří lékárnici south
omaŽItl prodávají již po vlce let
lihoviny) aniž by si vyzvedli řádné
povolení k prodfljt tomu a nanejvy
ie opatřili si pouze povolení vlád
ní Mayor Koutský se vyjádřil
Že to déle nebude trpéti a že kaž
dý lékárník jenž bude chtít pro
dávat lihoviny musí ti U-tos vy
zvednout! povolení a ohlašovali v
novinách jako íiniti musí ho
stinltť
— Přlruřím southomsŽskího
po&tmistra Ettera ustanoven byl
jeho syn L F Etter dosavadní
náčelník požárního odboru Zá
ruka jeho v obnosu $6150 byla
ihned zaslána L F Uter do
ručil v aobotu v poledns městské
mu klerku Shrígleymu resignaci
svou jako náčelník požárního od
boru a v pondělí v poledne nastou
pil nový ivůj úřad Etter ústa
noven byl náčelníkem požárního
odboru i července 1000 avšak
teprve 10 července nastoupil ivůj
ťiřad jejž ivědomitě zastával
— KRAJANÉ když zavítáte do
South Omahy a budete li přáti
prohlédnout! zdejĚÍ jatky obraťte
e na starého hostinského
VÁCLAVA Dl BEL KU
C 370 Q ul
na západ konci mostu kde ic vždy
domluvíte česky a vysvětleni ob
držíte Obsluha co nejvzornžjSÍ
VAC DIBELKA maj zkušený
hostinský i2tf
_ Městský pokladník Ilowe o
depřel ichváliti záruky jistých
členů Školní rady jak se podobá
bude mít! pro to opletaiky le sou
dem Ilowe prý chce tím zabrá
niti aby schůze školní rady ne
mohla býti odbývána před 4
květnem Prvním květnem vyprií
úřadní lhůta třemlkolním radim
a sice Millerovi Loitovia Schroe
derovi Vlichni podali záruky
ivé kteréž prý Ilowe odkázal ku
chválení městskému právníku A
Murdockovi JJude li prý Mowe
soudně donucenaby záruky ichvá
lil bude schůze ikolní rady odbý
vána jeitě tento měsíc a ve schůzi
té b ídou prý ustanoveny učitelky
a uzavřeny smlouvy Po 1 květnu
estávsti bude školní rada ze lešti
Členů Kubáta Loechnera Mur
phyho jichž lhůta vyprií! za rok a
Uocka Morilla a Lavertyho již
starati" se budou o školství jít
dva roky O úřad předsedy rady
veden bude nepochybně tuhý
boj
Janda a Hyn
řeltl pobrobníci a balsamovačí
ni si S ul South Omaha
mají na skladě hojný výběr rakví
vleho druhu jel prodávají za
ceny velice mírné sou připraveni
posloužili na zavoláni ve dne i v
noci RuČI se za vzorné vypra
vení pohřbu Telefon 633 33x601
— Krajan (os J Malý kterýž
nedávno postavil sobě nové obydlí
oa jiho-vých rohu 34 a Q ul
jest nyní připraven posloužit! kaž
dému kdo by jeho služeb potře
boval Pan Malý jest veřejným
notářem pojišťujícím jednatelem
Mimo to obstarává též objednávky
naahli Vedla toho prodává tabák
ke kouření iRupavý i žvýkavýi
výborné doutníky pro dítky vle
čky možná Iknlní potřeby vleho
druhu chutné pečivo cukrovinky
atd Jdete-li kolem neopomeňte
e v obchodu tom zastavili aetoť
budete vždy vítání o Ochotni ob
slouženi 28—
— Dvůr Prokop Velký číslo
3380 IOF uspořádá skvělou zá
bavu oa oslavu laletébo trvání
tvého v aobotu dne 3 květne v
laí FraBkovl Zábavní výbor
chystá účastníkam zábavy milé
překvapeni 33x1
— V rtnitdíiMm ttf Mním
líni frř!kf Htř tlrOl HU
ličiuci 1- ť tlťt jikřt"
niřrltilsa politnflio od hor a R
i{Nt e rha fist (lenffe Tul
ti poU nynítivH paMrotlie
ítHmru 1'iávnl bt poilalpřr
ti mimi ri'ti'l O Ol li!lil ikl linii
rt mhnui l y tir rd UkŮ na
Itliiovslky ( miiKivin l)t uu
nim t ilnklaliui a strjní tl!tnivt
n t slu% ti o nrdinlMc ii Stanov)
fyililoM vlsků v niřsll Ordinance
ly htiiv tyly jKjIrulié a přiStí
lfil budou ii přijMy
- l:i(Rntn 1 pohodlné lati-
rný hnstínic vlsotnl
Jim (VrvoiiÝ
p roku 10 (J ul v So Umaso
íltiý Miltftv liJ4k stálena čipu
NejlcpM vína likéry a loutolky
Mimo to má na skladě hojné záso
by výtečných kořali k které pro
dává levněji nf i kde Jinde Jdrie
li kolem neopumrřite se v hostinci
tom zastavili neboť tam najdete
vždy pěknou společnost červený
vás vždy ochotně obslouží
— Asi 70 obchodníků liboví
vinami podalo již žádost o licensi
a vlce jiných jŘtě tak učiní Tento
rok bude o liccnsfch rozhodovali
jeltě městská rada ale příitl rok
právo to připadne nepochybně již
požární a policejní komisi Z
lékárníků dosud jeStě ani jediný
nepodal žádost 0 povolení k pro
deji lihovin a mayor Koutský e
vyslovil Že Žádný z nich neemí
bez license plésti se hostinským
do obchodu
Vzorně zařízený a hojně zá
cobeoý hostinec vlastní
Jan Jíartort
na sev záp rohu 20 a Q ul
Vždy Čerstvé pivo oa Čepu nej
lepší vína a likéry a nt-jjemnřjSÍ
doutníky Rovněž i chutný zá
kusek jest u Bartoně k dostání
Zajděte k Bartoňovi jednou a ru
číme vám za to že podruhé při-
jdete k nemu opít 17x11x1
— Dříví vápno cement plastr
ítd- výhodně koupíte 11 Crosby-Kopietz-Casey
Co Mají též velký
výběr v&cch druhů uhlí Zkuste
a budete spokojeni s váhou S do
brotou zboží Úřadovna jest na
N ulici mezi 24 a 23 v Johneo
nově pozemkové úřadovně 6 —
— Potřebujete- li domy své na
barvit! aneb pokoje vylepiti tu
než půjdete jinam přeptejte se u
Jana Zavřela kterýž tyto práce
vykonává dobře a levně Zavřel
vyučil se svému řemeslu ve staré
vlasti pod dozorem osvědčeného
malíře pana Karla Štefáoa který i
zde avýro uměním hojně zákazníků
nalézá ' ' ' '
Z Bruno Neb
— V úterý dna 7 dubna stihlo
kruté neSiěstí rodinu p J Křiván
ka Nelítostná smrť vyrvala z
její středu 3ktou dctruSku po
I3denních hrozných mukách
Pahřeb její odbýván byl dae 9
dubna na katolický hřbitov za
hojného účastenství přátel a zná
mých hluboce zarmoucené rodiny
Dne 11 dubna v 6 hodin ráno
potkalo podobné noltěstf rodinu
p Jabuba Zeleného Neúprosná
smrť vyrvala z náručí rodičů milo
vaného 3letého synáčka kterýž po
17 dní upoután byl na bolestné
lůžko Pohřeb jeho odbýván byl v
pondělí na katolick'ý hřbitov Zar
mouceným rodinám projevujeme
upřímnou soustrsť
— Volby u nás dopadly výbor
ně Byl zvolen jednohlasně ob
čanský lístek a sice Fr Zeman
o Markytán John Havlík a Fr
líOHkovec Budeme míti tedy
dobrou městskou radu
— Minulý týden navMívíli nás
p Víc Khvohlávek ze benuyler
p A Z I}oaato ml t Prague p
Tom Suchý zde meškal za ob
chodem a Už p Joba Vobchl
pozemkový jednatel z Madison
potěšil oái tvou návStěvou
— Loď "Star Press" vrátila se
již 1 výpravy Mužstvo její nalé
zalo se ve velmi dobré náladě
Jeden t účastníků by ie byl milern :
utopil v — ovse a soudruh jeho
měl také již na mále Než díky
včasné pomoci oba iťaetoě Živo
tem vyvázli Sotva že si drobet
oddechli již podnikli výpravu i
druhou Tentokráte ale loučili le
náramně dlouho a loučení někte
rými i nich bylo skutečně srdce
rvoucí Nebylo také divu neboť
výprava měla namířeno do Vene
zuely Jest tomu již čtrnácte dní
co "Star Press" vyplulaale doud
nedostalo nám o výpravě ni
žádných zpráv Kapitán Dreyfua
jenž musel zůstat! doma jest v
obavách o loď Též i doktor
Blatný (Ostal doma a prodává
masiay a míchá nyní "drinky na
místě léků O panu doktorovi jest
vůbec známo Se má více záliby v
prodávání "kamožitné" než "chi
ninu" svým pacientům a Že přilil
aoa statečností se nevyznáme
oává ' ' ' '
— Brněnská kapela bude hráti
v Morae Bluífs o ivatbi p Johna
Buchty kterýž (i béře za choť
Ič Dobrovskou 1 Brainard Pro
zatím na zdart
Vál Čtenář z Butler okresu
z rusmo mLsta
— l an K NOVÁK sstldl inbi
aetý olxlmd v { 1146 ilnl 1 j
! (flle Itratll Kih Ifl) Ml vtlkf
f r ibdll Slřlřnllio niHlkf rh
kotil nákrčníků abuvi atd bell
Jt iplnl nové a d' nynfll
moly Navliítte prodává
b-vnř J4tm
— Sbř Hvět la Noé Pot y t
M ČD uspořádá vrlknb pé plrs
slnl p Vlc lUitol v anbotu dne
l května 33ti
— Minulý pákk romnolrna
byla ro lina p Jana Pechy bydli
citio čísle joi t Oak ul o nové
ho Člena a sire o baculatou
In rul děvultku Mslcu i nahčké
daří se znamenitě pod pečlivým
dosnrem obertrlé babičky pí Mary
(ilade ové
— Četným přátelům naSeho to
vialutho hostinského p Antona
Kltčka bylo v posledních dnech
nápadným že Tonik v nestřeže
ných okamžicích jaksi smutní vělí
hlavu Na dotazy jich zdali snad
jest chtirav aneb zdali ho potkalo
nějaké neštěstí přiznal sc konečně
pan Anton že se mu nehorázné
stýská po Ženě a prvorozeném
synu Antonínu Pan Křeček ml
zaměstnán jest v úřadovně Union
Pacific dráhy Byly mu povoleny
t4denní prázdniny a Toník se roz
hodl Že jich použije k návštěvě
strýce svého p Josefa Křečka
kterýž jest usazen v Golden Oate
Cal v sobotu v noci vydal ae
na cestu Paní Antonie Křečková
odjela na návštěvu četných svých
přátel v Saunders okresu kdež se
zdrží pří nejmenŠím několik dní
Paní Křečkové a mladému příteli
Toníkovi přejeme hojné zábavy
starému pak Tondovi více trpěli
vosti
— Máte-li cestu do města a
jste li znavení zastavte se v ele
gantně zařízeném hostinci krajana
Johna M Fixy čís 1320 Dodge
ul kdež se budete moci posilnili
výborným Lempovým ležákem
aneb nejlcpŠími likéry vlny a vů
bec všfm čím vám vhostinci prvé
třídy může býti poslouženo Též
pravé imp plzeňské je stále na čepu
Navštívíte li jednou Johna M Fixu
buďte ujištění že podruhé jinam
nepůjdete Zvláště krajané z ven
kova do Omahy zavítavší budou
vždy 11 Johna vzorně a svědomitě
obslouženi 3 1 xtí
PŘIJME SE silný chlapec
který by se chtěl vyučiti pekařství
Hlaste ta a Ant VaŠáka 1238
již 13 ul Omaha Neb 33 —
— Lože Čechie č 161 D of II
AOUW Činí pilné přípravy ' ku
skvělé zábavě kterouž uspořádá v
Sokolovně v sobotu dne 23 dubna
večer Výbor zaručuje upřímnou
srdečnou zábavu
— Divadelní Odbor Podp So
kola Tyrl £ t sehrál v neděli
večer v síni J W Hrocha roz
kolnou šamberkovu veselohru
"Břinkalovy trampoty" 1 dosti
dobrým úspěchem Hlavní úlohy
obsazeny byly nejlepšími českými
ochotníky jimž hlavně lze děko
vati Že obtížný a nesnadný kus
ten celkem zdařile byl proveden
ač místy souhra poněkud vázla Z
pánů zasluhují chvatné zmínky
M B Letovský (Zachariál Jiřin
kal Šimon Rokůsek (Rudolf
Brčko) Ferd KuneS (Jaroslav
Zásmucký) Fr- J Babka (Martin
Brázda J Štěpán (sluha Jean
Boh Ludvík (sluha Florian) též
i menší úlohy sehráli pp Ant
Novák Fr Rendla J Kašpar J
Kunci dosti dolila Z dam účin
kovaly pí Anna Svobodová slČ
M Prchalova slč Anna Bílkova
slč R Kuoclova pí Nellie Svo
bodová a pí Fr Bílková jež
zhostily se úloh svých celkem
velmi dobře Obecenstvo bavilo
se znamenitě a odměňovalo zdaři
lé výkony herců hlučným potle
skem Veselou náladu rušil pouze
rámus a hluk dospělých i malých
účastníků Návštěva byla proti
vlemu očekávání pouze jen pro
střední — Doslechli jsme ie cvičíc'
odbor Těl Jed Sokol hodlá uspo'
řádati veřejné cvičení někdy po
čátkem června Sokolíci i žác'
pilně cvičí Sokolíci se přípravu-
jí k státním i Župním závodům so
kolským Státní závody odbývá
ny budou ve dnech 12 13 14
června ve Wílteř
— Zubní lékař Bailey zaměst
návající Českého assistenta ručí
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poachodf
Pazton bločku —8
— Kouříte rádi dobrý doutník?
jestli ano tož zastavte ae u Vác
DuSátka 1248 již 13 ul a požá
dejte o "My besť Při lom mů
žete li vybrat! pěknou dýmku
aneb lpičku jichž má Dulátko
hojnou zásobu jakož i tabák kuř
lavý Iflupavý a Žvýkavý Doutní
nfkový tabák prodává nyní libru
za 35c 37 —
Chcete si pochutnat! na výbor
ném doutníku? Zajděte aí k ch val
ně známému Českému doutníkáři
Chas Donatovi v č 1420 William
ul a požádejte jej o výtečný výro
bek jeho "Kubelík" Málokdy
kouřili jste doutník lepší ' 14
— Minutou Milíli 4:14 bod
tlno reifrhniii e iiivřtpm ite
ni krajanka p luti nts Hntrdiln
t á chuť slartho id jMIio utadnlks
p Vlc Itnlidla l )lllillo na 1"
a ťtuiUs ul Po tlioulil tli léta
Irpřla hibohl pani luntnou nemo
ci tilům ktiďl kfliKČnl statná
druhdy řene podtrhla V nadfi
I puUlt pntiai se lnout
)Mimi ii podvolila třikráte
holrMna npi raii a kom (a! i nku
dls st oli jinmili avtik tle lo
btpotnoltto Teprve smrť učini
la konrc daltlmu ji jí utrp ní Po
hřeb leiniilé krajanky odbýván
byl v pilek odpotrdne sa honého
účastenství přátel a zněných !
rmoucené rodiny Tělesné pouů
sulky ejl uloženy byly k věčnému
odpočinku na Nárudnlm hřbitově
Pohřbu její siVstiul se tíž depu
lace řadu Palacký Č 1 ZČ U J
k němuž choť zesnulé paní jít po
léta náklí — Barbora llnízdilová
narodila se před 36 lety v Nových
Benátkách v Čechách V roku
167 krátce po svém provdání
přistěhovala se chotěm svým do
Ameriky a před 30 roky usadili se
v Ornaze Smrť její oplakávají
truchlící manžel a zarmoucené
dítky Anna a Pavlína dcery a
Guy syn Nechť přijmou tipřlm
nou soustrasť našil
— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlitzova a kte
říž se chtějí výborně pobaviti mě
li by navštívit! moderně zařízený
hostinec 'u Habru' s z roh 15 a
William ul v němž vévodí zná
mý a oblíbený hostinský Karel
Chteborád Kromě toho poslou
ží vám Šaramantní Čárli nejlepší
mí doutníky likéry jakož i chut
ným zákuskem 30 — tf
— Nejstarším a proto také nej
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou ten
přijae podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'štofu'ani
ochotněji! obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzúv ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejiepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
žádný "šmejd'' nekoupí 33x4
— Od té doby co elegantně
zařízený hostinec na rohu 13 a
William ul převzali do své správy
hostinští Franci a Vávra vzrůstal
stále počet návštěvníků útulné
místnosti té a dnes možno tvrdili
že "Hospoda u Řflupce" těší se
uejvětšf patronáži Cechů omaž
ských Ano i krajané kteříž do
Omahy Častěji návštěvou zavítají
zastavují se rádi v hostinci tomto
neboť nejen že se tu sejdou vždy
některými ivými známými ale i
pochutnají si též oa řízném moku
Schlitzovč a chutném teplém lun
či jejž mohou dostati v kterou
koliv dobu denní Hosté jsou
kromě toho oprávněni k vždy
čerstvému inupci 14 —
- Tábor Comenius číslo 76
WOW uspořádá na oslavu osmi
k-tého trvání avého ikvělý ples v
síni p J Ondráčka v sobotu dne
35 dubna Vstupné: pán 23c
dámy mají vstup yolný O hojnou
návštěvu žádá
25x3 Pořádající výbor
— Krajany naše upozorňujeme
na elegantně zařlený Boy'i Home
Saloon na rohu 13 1 Howard ul
v němž opět hospodaří osvědčený
český hostinský p Anton Křeček
Jdete-li do města aneb z města a
jste-li souženi hladem neb Žízní
zajděte si do hostince Křečkova
kdež řízným ležákem Storzovým
zaplašíte žfzcB a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Též i o nějaký ten
říznějíí douBck výborné doutníky
ieat pečlivě posUráno Zi nálev
nou naleznete buď samého Toníka
aneb věrného jeho sklepníka p
Václava Najberga kteříž vzorně
vát obslouží f Tel: A2326
— PŘIJME SE dobré děvče k
vykonávání všech domácích prací
v rodině o dvou členech Dobrá
mzda Telefon A--3 147 3713
— Velmi pěkně a pohodlně za
řízený hostinec vlastní BRATftí
JOHÁNKOVÉ v čís 1260— roh
14 a William Krajané neměli
by opomenout navštívit tento ho
stinec neboť zde Ludou vždy
vzorně obslouženi Johánkové
mají stále na čepu čerstvý výtečný
ležák z Krugova pivovaru ty nej
lepší kořalky vína a výborné
doutníky Též i chutný zákusek
jest vidy připraven 31XIÍ
— Pan Jan Dolák ze Soutb
Omahy odjel včera večer do Wia
cooainu podívat se oa svůj poze
mek který tam jpřed třemi roky
koupil ZároveB hodlá se ohléd
nouti po vhodných pozemcích pro
některé své přátelet Navštívil nás
před svým odjezdem se svým
přítelem p- Jos Břicbáčkem od
Dodge Neb kterýž ve čtvrtek
odebéře ie do České osady v Bolí
var Polk Co Mo aby li pro
hlédl tamnějlf krajinu Sdělil
námi ie bodli navltíviti po pří
padě i jiné okresy v Miaaouri
SlaToi rrutói
1 ijrfi p #ia t4t4it ftrt'## ttM l
f f Wi4'f It'
hHt"rts BjifcUtst tf tt
Mrti II tjttf tt!! tr ft Vto M iv
Ml- ftví fHt H tlil lf Í f f IH fc
H I ťf m 4l ila)sÉA -HMviit f lU
ivv ♦ # dvM k -f f í
♦ Hal vfři " Úm 'Hlřiv ti #-t
% 'ijř1 1'H'řf Mt tH4eHrt fv
Ml 1rf(w W I ) ír ' f! r
pw% htiittit i M
řiHjiiii ri4s ttv t )( ifrrftit
i tiiM "f'f# třfi#ř myf piíltk
i- ' M ' " ( Í : i i It ÍM l'l 1
id't n ii 9i } SHirni }
s) avlna! #A Mmi jtťaaiHt ÍMv
t-!it l-r-1 s?ivl%4 A4rwtfl ftml
MU VlHOl U Jřltlfilíí lirriIU
4
IVoJov NouslniNii !
Hf vf'Ki 'iih Himi vtUviije
tnr nvftii lihilkiiil wim rť ml
1piii i'ife nall htíirll NemfSové
Hnil liniMíill tirnaliriiiUti-lilii ji jí
iimlhy
Maric Štitfnové
mseii v kraji fálavhém v f e-
cliárh Jeí iieriproKiími mrt( vy
rvAnn livla kruhuvfcli mílíeh
ZeinWi v Prase ťVrhy dno 10
liN-mia I'ioj ve slářf 51) rikii
SikiIiiIhI 11 iíS rmíruif hlutiok
Jnl 1'vuj clm mílrníí!
Zmiiiirii'iiii(? tne jménem sboru
Ilulťiiliiva ř w) JCIK
Vinci řermák předa
Františka f'ajick taj
Omaha I? dubnu Mol
Pozemky na prodej !
V okresích Butler Seward a
okolních mám na prodej kolem
6000 akrů dobrých pozemků v
ceně od I30 do $60 akr při do
brých podmínkách Kdo by si
přál koupiti dobrou farmu nechť
se obrátí na
Frimka Mareše
34R13 DWIGHT NEB
Prodám vaši farmu
- a prodám Vám jinou buď
v Minnesotě Dakotách
Wiconsinu Canadě a
jinde vzdělané a ne- 1
vzdělané pozemky od
$ S do $ 10 a výše mírné
splátky '
Pište co chcete na
1 W Oliidiiimlfý
Z — 137 Endicott Arcade
ST PAUL MINN
Padoucnice kfeče -Epilepsy-
Mám nejspolehlivější lék ' na
světě proti padoucnici a zašlu
jednu láhev na zkoušku zdarma
Dokonale vyléčím každého trpící
ho Popište nemoc udejte věk a
pošlete známku na odpověď a
pište česky tl
Dr F E GRANT
Z RidgeBIdg Kaosaa City Mo
I
u
I LBVIHO
ě7l Jižní í ulOinahs '
doMtanete za $(♦()() tunu
Njli(i ultlf za tu cenu IHin
Dr C Ilosowíiter
ČfXSKÝ LÉKAR
Úřadovna: 2 "Bee Bolldlog"
ji 11 do ts áomi
Ofiuliil hodlnyi mtňmt I
(m:Wlloíf fl"'
V nwlAII od 10 do 1? ilipl
Tet ářaéumě ftOI - ll r byte 1117
llyHl-Alala SII7 Jooat nllra
— ltnl-
v č 1003 jižní 13 ul
VýtitM plvoalíle na ÍBrm Nellepíí
vinš llkíry a duulnlky IVeavídíls sa!
it
Nízké jízdné
PO
UNION PACIFIC
ZE
4
stanic řeky Missouri
Okružní lístky
od r do 10 července včetně
álfi fln do Denver Colorado
PÍ3UU Springa a Pueblo
" Od tS června do 30 září
(MTCfi ° Denver ' Colorado
lj)l OU Spríngsa Pufcblo Glen
wood Springs #3930
do Ogden a Salt Lake
City
31 dubna 4 a 19 května 3
a 16 června
do Ogden a Salt Lake
Cíly- :
$3150
do Butte a Helena
do Spokane
do Portland Tacomi a
Seattle
Od 3 a la květoa do ' 18 " vCetně
ar St
od t srpna do 14 vceioe
do San Franciska a Lo
$4500
Angele
Uistski ífidoTiti 1324 Finai niti
Taialoa li
Kleinova
f kvnrtjr
l'Hm 4 hlittiika
jwtft-lwfairll ady
tla kjl ulil iwir4'
i k — — -iaawaSV
Vť{ Kft H i-o M
11 ! i rtin)im
ln mtlin-ho
" lna-! f liin't
t t I t
'' lil II IIKn !
til v kl-lf Hrfcnlf 1
I' ' -' ki---n-i inrt f - :
řli%- MA(hM ifit
Iwlnitt
SllíIMlVA pmlnlé Hix-a
an-t Imm J 1 tí„ i t
r4l p i i In- (mi
" JI in-li tulil ill r t
faillfl h-Im
třM tti-tntvti
Čís t pllon $315
tis 2 " 250
MÍ A
Mxíro
ZÁSYIKA IBOŽÍ
KLEIN5
f"taHnMMi'
TÍJKIElNf-
LJSaM Ni
WřurrNA
rt il taf in
f lr a I i
! t mu
)! h (I IS
il- - jtttnt l
lř'"ti ttai -
„I ll n f 1) -ir n od
l( ! lil nrlnikil
la li itifiti I
"'♦ a m riiř m
i fi i m r rtniti v
v 'n nm(iin n -
a-tniiMi iUt) thi kMU"
(ul ii mix w4 i
IM-JihTiícIiii rri liaanlf
Miiniaiiu rilna
ilo UHiirain Ahimihh
KaitM-i a Miiiri mnl mí
li n i koana iiinji ll lit
riilcrn]r
4
i
JELEIN
vdkooKhodnlk
I nnovinami
s t roli 26 a N nl Sa Omaha
Odporučeni Mir'lianť SaUnnal llntik rimahai fakffa Kailonal Hanit SmiiS
umatiai Nn OiniUia Nai l llnuk t IHnalmt vlwi liuf arprwHÍ a Ivlinmlf nl ip
Dr Karol H Broucr
ZvHktní pozornmt vřniile Iťonl mmocl oři uM nou a krku a Icnakfnb
tinmof:! HprdvuS přiatiOanboriliil hrcjll
Na zavoMnl Jede na venck Má zuílzonou IsboratuF a X papriky a k Kca
aí chronických nemoci
Úřadovna naproti poště' Tel A 15 Tel v domě B 47
BANNEK LIQUOU HOUSE
EMIL HANSEN
vlantnl
na JI ho-vých rohu 24 aN ul
Tel W2 SO OMAHA
VfWui pivo ítile na řapu NnJlepM vína a llkrfry a Jemnd doutníky
Cbutny lákiisck vidy poruče Jt jednatelem pro proululá ksntaoké
kol-alky a východní aamoŽItné Za výbornou Jskoat víoho aiboíí se rufil
FAUST TSI PIVO V TRHU
Čepuje Žovíální náS hostinský
Toliti Oiulrrtťíok v IVřírotlnf Hínl
(J chutní jsiikiin-k není u Icihnu nikdy nouze Kromě vtHeěným st loulským mitk-
zem oimiouzi v as v z vyuoriiymt vtny iikfiry a Jemnými doutníky
Navítlvte Jej a podruhé' Jinam nupfijdete
mu
i
i
Rohrljougii Brcs
zdarma
majitelé 17 a Douglas
5 uliCO I V -
Klll(MV~l'i-il(lnlriotiehi(1ril )řfi(irarn pravlflalnf ltvfnt Viacoplaafjk troieal
aetfký leliiKfafnl krnaoplawk' kfitiiořiifliilck ríniltik s tfilooriínf
VÝHOlir-KolejBl kaiiala kolojnl srknatr literární ipňlek ireho lásnl Mleevlk
bunu tiskárna a alné MMf
1'OliZIMNl OIIDOIlí-Zaimínal láff No tfUf ta eth odbořanb '
ťiláceKA rritAVO-HtravapiwkytBolaaatřIhodliioros kaMndennl práni
KA'fAíyO)-JílKiiinf noMlhtrHí katalog kaMámu wlarma '
A!rei ItOllltlIOI (JII ItIKIH OMAHA NEB
AAAAaAAaUAAAAAAAAAAaUAA
Malý & Cousin
ii n ií 1111 n
vylviii
ZvlíiilBÍ porornoat vinuli vyhoto
vování niiplaA a ítltfi
nilll V i(NI lllekorv lil Aít
ll-iíwilii zřízcsý a
UlllVý IIOHlllHMJ
vfaatnl
Frank Semerád
na rohu 16 a William ul
řtlzný" Metftv leMk stále n cepu
l'rvd nhenakě t iirsvovareřiďhn Pi
vovaru % Písní výlef iiA Korbelová vlna
kořalky a ty neJlepM (loiitnlky Teplý
ikuaek po celý (len Vrorná olmliilia
TRU FSJ331 FHASKHKMEItAI)
a AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3 ť M SvííCina
vlaalnl
VZORNĚ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ
grocerní obchod
V I243 JliíltliíJul
(řtvl l#elfl Innlm a rijaf arlfi-N
ol li'i'lo na Jin( In ul Z-l" olnlMlia
to ealUU'11 tprmié KtfOI iiot mntnn
oilniiil IH lilefoiirin 'I KUWI
ťilijndnávkjr ae vjrUaui! (prárnft
TTTT?TTTTTTTTTTYTYTW
HOJNÉ ZÁSOBENÝ
MASNÝ KKÁ3I
vlaatnt
íriiAisit i urv
2Í0(IJInl 1A nllce Omaha
Rohatý výbřr řeratvého msas vleho
druhu nejleiK jakoatl a sa eany nejlev-nř-S(
t id "chok-ateaku" sa íi rit
Veikerit síaoby nrnárki( UM a m-Jlep-II
povill 1'fijďte a přetveiif te ta M
Pí A Kretschmer
Ksahejlka a Výrabltelka htké
kořenil! a bjllaaí nastl
(ítyřl drah l ' '
Ode mne vyríMné tnaati tsoti dnw
cbvalnt soÍDiy po celých Hpo) Htátach
Síle krajane b V'lll a to pro svou nt-překonatelnou
leeiviiat To dok aru l ata
Íochvalnfch duavéděenl a odporučeni
ak v eaaopech tak v arnik rotních dopl
aeeb B mailtnl tí-ml vyléíim kaMý ne
dubnatřla Krablřka tito xvláatnl maati
10 uncli stoji 50e Navenek taaýlaji ae
po tou nejméně dvě knWkj sa 1110
UoptiU si pro Btaaf na adreaui ZlMHm
iMůmttUU 16 SL Oma&a
Itoliaté
rlnatnl
Josef Noiopinský
1401 jižní 16 ulice
Velko- i irmloobcliod cerutvýrn UM
ným 1 nakláilsným masem výteíným
rtiiMm urenáakým s vfibec vlifm co do
oboru toho přináleží
Objednávky možno uřlnltl I telefonem
a tyto Mdn rv ble se vyHujl
TI5IEFUN lí 28
íiltlIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIimillllllllllllllNIIIIMIIIIU
1 V 1 r 1 tiirloA I
a „1 s
1 r tnmum ui m
Hostince
I VkllNIlé
I zařízený
1214 JllaílS ul I
= Hlný KniKfiv ležák slále na řepu I
s Nejlepil ilrubv vlna llkíírft a B
S jemnil doutníky g
I Vfi#fnt ďplý Itiud p eely (len 1
§ TEM!ttN llM 14 §
ňmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Koutský Paint Co
419 R 81 nl Kulh 0 111 11 hit Neb
mají na skladě nejvSKÍ zánolm a nelepl(
výběr naplru na siěnu nejnovAJíleb ruor
kn svítek od Hc nabarn
Maji IH veliký výliír barev Inku ívar
nluli) Mlt ti a tkla vÁeho druhu nejlepií
Jakoatl m eetiu vellee nlkou
Vylepujeme pokoj papírem barvírna
kisvenl lakujeme tUéh a vleed dřeva
uviil Iř 13
a reíkern práci ruMme
Dejlu ai ufiull u 11 á a roiMiřt na práce
a materiál spadající do nalebo oboru
V SO OMAZE
FR LAITNER
vlastní
na 30 a Q ulici
V-pohodlnl oálevně Jeat vždy výborať
ležák na íepu výoér těeb aeJlepMek
douiiilkft výti-fnýcli likér! a pravých
nefalšovaných vln
ťroatranní dtulná mlítnont spolkoví
zamlouvá ae sama a ct spolky leiké ne
naleraou v Ho Oiaar lepil pohodlné]!!
a levuéjSI Též i ilfl taneční nemá v Ho
Omafs rovné a protož et (polky éaakl
uHiit dobře když před pořádáním sáoavv
Jakékoliv přeptají se u majitele na pod
mínky 1'Hzni kralanfi norouM ae
34 rKAk UITMER
C II Brewer Ss Co
aakrtaaícl ijíavatlí keal
ta-M H' S aJ eoOaaka RaS
t-ř BaaBBBH-TatSalal
Přednlaťt ae na Pokrok 7loa-
— — — — r —
da — pouze Jioo rocn y
ť
é :
# V