Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 15, 1903, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    O Riiihhiytb iVuUtiristKh
-w 7řn -( -
flétnu — C'lf't4
Mfilítthy niinÍ'Kt( rte
Hrti n IHikon váhu !#
Amttfn iKIV4 pnut
HIujÍ U 'vě !
nemohl ttsfltimiti imt slitfliti
Myl iilim jeat itt !
judttoti I takovifiritti 'ri
tkdi pniík Mni il o ř )ti
ktite vtpluia do nimilfUkího pN
Uvil I ti'io vyplul
tíré mole votoJy )( pitU
tohoto (linku ktnloivých tku
tVnoMnh maolrlitví nb)lych
pile takto:
"Ji tijiatd tulii jit doti man
lelských ikuSenoatf abych mohU
m uviti i iutotiton o muíitn 101
maníellih abych mohl dáli
návod tvým apoludrulkám jak
vyhnouil se chybím ptt výběru
manželů Je li tkuSeoott ufitel
kou nik mohu v&im právem o
léto oliue psáti jako malkyně
maulitvl Uyla jsem jii pro
vdán ityřikrát a čt í ikrí to jsem
ae dala rotvésti ale vidor tomu
nemyslím že v&ichoi mužové jsou
Ipatnl a (tile jefitě doufám le
jednoho doe i přece jen vybéfu
ideálního manžela
Nauíivlli ae initi Čtyři druhy
manžuln pouíiju této tvé zkuše
nosti k lepSI volbě pátého Po
tnavli ze tvých Čtyř manželství
razné charaktery mužft považuji
za ivou povinnost podati zde
tvým družkám různé pokyny jež
mohou býti důležitý pro ženy
které se míní provdali
Moji ítyři manželé milí čtyři
razné temperamenty Čtyři razné
charaktery různi zaměstnání a
tta razných ctností a hříchů Tři
z nich byli bloodýai a jeden z nich
byl černovlasý
Poprvé jsem te provdala v Šest
nácti letech
Můj první manžel byl George
Tutlle president První národní
banky v Pittsburgu Oa byl
mnohem starií mne leč má rodí
na bo pro mne vybrala a já te
musela podrobili Nebylo to
manželství z lánky a naše povahy
te úplně rozcházely Já byla
mladá a cítila jsem v tobě touhu
po něžnosti oa byl vlak velice
chladný a to mne nudilo Když
ae nám narodil hošík tu se stal
ještě cbladnej&ím a mne rraožel
Itví takové te znudilo ještě více a
konečně to skončilo u rozvodního
toudu
Můj manžel Cis z byl úplně
rozdílným od mého manželi č i
Kdybych byli hledala po celém
tvětí nebyla bych mohla nalézti
dvě rozdílnější povahy B1
mladý miloval společnost byl
"dadem" a milionářem Jeho
jméno bylo Robert C Wright
Setkala jsem te ním v Newportě
zamilovala jsem te do něho při
prvém setkání neboť byl hezký
přljemiiý a zábavný společník
SRatek jsme slavili v krátké době
a všechno sto v pořádku až do té
doby když utratil tvé jmění a
počal zaváhali do mého Tu jsem
tomu učinila konec a rozvodem
jsem si podruhé vymohla svobo
du Ubohý Dob bylo mi ho lítol
Manžel č 3 byl Jihancm jeho
jméno bylo John W Haven
Znali jsme te jeitě z dětství
Setkali jsme ta krátce po mém
druhém rozvodu a já pohlížela
nařl očima t dětských let Byl
civilním inžinýrem t vážným mu
žem který miloval vědu Jaký
to byl rozdíl mezí ním Bobem I
Provdali jsem te zad ze tenti
mentálností kterou jsem považo
vala za lásku konečně jsem te
t ní probudila zatoužila jsem po
ivobodě a nedala jsem pokoj po
kud jsem jí nedosáhla
Manžel i 4 mne hypnotisoval
Znali jsem ho po 6 roka a věděla
Jmshi la Ďétná ani jediného centu
viděla jsem ie ani jediné slovo
které vyjde c jeho rist není míně
no upřímně přece jsem t ním ila
k oltáři jako ovečka ni jatky
Augustu W Clarke tak ie nazý
val můj čtvrtý manžel byl Irčan
Zalíbil ie mi tvými komplimenty
tvým lichocením tvými elegant
ními způsoby Viděl jsem že
jíž podvedl mnoho žen ale já
jsem ie domnívala jako každá
žena která miluje ie jeho láska
bude trvalá Kdyi jsem vlak
fbledala že jsem se mýlila a že
podváděl mne tak jako jiné tu
hledala jsera opět pomoc u roz
vodních soudů a také jsem jí na
lezla Ty mé manželské zkušeností
mne po tčily v mnohém a hlavně
mne přesvědčily ie žen má po
tloucbati blátu tvého vnuknutí
Když jsem ku př tpitřila tvého
posledního manžela tu mi tento
vnitřní blat leptal: "Vyhýbej te
tomuto muži"
Vypadal oEuměle a zdálo te mi
ie není schopen ničeho pořádné
bo a přece jsem bo pozvala aby
mne opět navštívil Poprvé když
jsem bo spatřila pohlížela jsem
na6 jasnýma očima později mne
ziklrpil svými poklonami a tvým
lichocením
blylela jsem bo jak lichotil
jiným ienám a pak te obrátil ke
ml a tlt í th swjh
tutam tíh %IM jm I wl a
tncti vířili a 'ft ) wlf!a
tw VamteMMl' kiUj! M
nim toval a viala ("" '
ho fc IHu
1 'rot d WI U i dávím tmo
tiJti Ntslfltttt hlásil tha
vnuknuti IU toho tiká jrWji
Nrttavolie nikdy mult aby sá
hnul na vil jmění lč jt# li
á!ui iUiUu la mu nullili
I ivířtjvití le ťlmyaljf jeho Jioo
'0( lni
Nrrikte Itlkly lio tn!iti i
Ml oť jsknuie e bude domnívali
le hrtiiňld brt ti Mi o Ht tni 1
hlrdt jmi Irnltíny aby si )
také pojnisti l
Lichoťte mulí a Km si bo noj
lípo podmaníte Kdyby b)l I
rr-dný jako noc a neobratný
řikritt mu le jet hezký elrusnt
ní a on vám ta to bude sloním
jako otrok
Nevěřte muli který mnoho ali
tni]ř neboť takový nejméně plot
Upřímnoft jest řídká ctuoHt u
mulů proto buďte opatrný
Nemyslete si o tobě li vy jste
tou iedinou Ženou která dovede
napravit! muže Myrlela jsem li
to také a trpce jsem ae zklamala
Provdejte % za muže jejž ctíte
a který vás zbožňuje a je-li bohat
přimějte ho aby vám dal část
svého jmění upsati před svatbou
V té době můžete Ciniti 1 mužem
cokoli po svatbě jest to již obtíž
nější
Chcete-li si udrželi lásku muže
zůstaňte stále jeho milenkou
Nemyslete si máte-li již jednou
rybu na udici že ji tam také udr
žíte za každých okolností
Neprovdejte ae za muže který
nalézá na vás chyby před svatbou
neboť po tvatbi nalezne jich jeitě
mnohem více
To jsou mé rady které mohou
jak myslím zachránit! mnohou
mou družku před nešťastným
aflatkem"
Jidittíiih hilan4h I hl
btluv dřu W Hdifli v
Jsou divochové kmene Ainos po
tomky praobyvateli} Evropy?
Nový náhled ethnologislů
Ve vědeckém tvětě způsobil v
poslední době velikou pozornost
projevený názor že kmen polo
divochů Ainos který jest usazen
na ostrově Yezo ležícím severně
od Žaponska jest skutečným re
preaetilantem tialích předků to
jest oněch obyvatelů kteří as před
100000 roky obývali Evropu a
byli usazeni v jeskyních kdež po
nich nalezeno tak mnoho pamá
tek Tito praobyvatelé Evropy
vymizeli úplně a jedině' různé
hrubé náčrty zvířat a rytiny re
presentující různé přírodní před
měty zůstaly po nicb Dosud te
učencům nepodařilo rozluštili
jak zmizeli tito praobyvatelé a
právě proto tím vítSÍ zájem způ
sobuje pronesený náhled že
zbytky těchto praobyvatelů nalé
zají te na ostrově v žapanikýcb
vodách
Pakli kmen Ainoi ikutečně re
presentuje starodávné obyvatelé
jeskyní kteří sídlili v Evropě
mnoho tisíc roků před tím nežli
historie vzala tvůj počátek tu te
přirozeně naskýtá otázka: - jak te
to ttalo že te octnuli Uk daleko
1 Evropy?
Někteří učenci to vysvětlují
tím ie tam byli vytlačeni silněj
šími kmeny pře celou Asii ti te
konečně octnuli na jednom její
konci v Žaponsku
Není o tom žádaé pochybnosti
Že tento kmen Ainot byl utažen
po celém Žaponsku když prvoí
Žaponci ti podmanili tuto zem
neboť historie a tradice Zaponců
vypravují o krutých bojích jež
praotcové jich svedli 1 divokými
chlupy pokrytými muži jež nazý
vali "zemskými pavouky" poně
vadž sídleli v jeskyních vyhloube
ných do země Tento kmen bránil
te zuřivě proti Žaponcům lípy a
kamennými tekerami leč odpor
jicb byl marný a Žaponci te tttli
v oné krajin pány
Vědátoři již podrobili studiu
lebky Ainosů karakter jich vlasů
a jiné jicb vlastnosti srovnávají
te v tom náhledu ža tento kmen
není asiatického ale evropského'
původu
Jicb obličeje nejsou ani v nej
menllm podobny iapanským Jich
vlat jest velmi měkký a bebký
pleť jejich jest nahnědlá a nikoliv
žlutá jako u Japonců jich Cela
jsou iiroká těleaoá toustava jett
ilná a vousy jicb jsou husté a
dlouhé
Není o tom žádné pochybnosti
Že praobyvatelé Evropy byli po
kryti cblupy a vzhled člena kmene
Aino se poéobá onomu jaký ai
tvoříme ve tvé íaotaiii o pradáv
ných obyvatelích Evropy
Někteří obyvatelé oatrova Yezo
jaou tak pokrytí cblupy ie ie po
dobají tkoro medvědům čím
větií množství eklupů má ten
který příslušník onoho barbarské
ho kmene tím považován jeat za
krásnějšího Vlasy oa blavi a
vousy ai nechávají vlíchni obyva
telé rftsti do úplné jicb délky aniž
by je někdy česali aneb je zkra
covali
Ainoeové bydlí nyní r hrubých
thttMi
llith
líotlťikt 1 l:'t ' M ) " I
ttppy klll atlivh v (rMlih
S rWt lt M kntrt
ktt by b)l jt(l AinooQnt
luU fit na wtitťiii Yio s
170110 Ktiřň Unt piniln )
mfti luhiid l dhvih1 Uvili
cd vmnl sns I JiHvía lrnin
kmen 11 n-i iiiitt uittll urnu
stMÍ n vrlmi níU v stupni
vtdřijnl vi lar tomu I ae Mfkl
1 Íjcacl6tsmít tt
rA nuh mfho a ani 1 ptt tub #ha
livou netmfůil
Jako xliilmi dtvoihoté tak i
Ainotuvé tmi vrlue puvřtcivl a
aby d trlw odvrátili moc ilýih
itiahů tplétl do tvých chlupů
kouxkv iPiJlovřho ilřivi Aiy se
talíhili bohům vtkhni Ainrtso
vé plil mrltlvi rviove hotaiky a
muli iou slili opilci £my ne
pili poněvadž kořalka jet pova
lována ta nápoj plíiil svatý
drahocenný ntlli aby ji leny
mohly piti
Ainnsové ulívají ve svém ho
spodářstvl dřevěného nádobí
Vař! víechno v llezném kotli
koupeném od Žaponců který visí
nad ohništěm Vybíraví nejsou
neboť vaří dohromady ryby a
ptáky se zeleniaou a kořínky a
tuto míchanici pojídají z kotle
dřevěnými lžícemi Staré Ženy
k nimž rodiny jich ztratily lásku
musí spáti se psy v boudách Co
se týče morálky jest tato na velmi
nízkém stupni u Ainosů a mnoho
ženství jest dovoleno ale mužové
mají zřídka více Žen
Osady Ainosů jsou roztroubeny
po celém pobřeží tam kde lov
ryb jest dobrý a některé osady
nalézají se také ve voitř ostrova
na březích některých větších řek
Vnitřek ostrova jest divočina v
níž se prohání množství divoké
zvěře hlavně velikých medvědů
které Ainosové ctí jako bohy ale
vzdor tomu je rádi loví Půda
ostrova jest tak chudá že se tam
velmi málo rýže a jiných plodin
pěstuje a Ainosové tvé potřeby
kupují ze Žaponska
Lovec ainoský bez bázně na
padne velikého medvěda pouze se
svým lukům a šípem ktrý jest
smočen v jedovaté Kťávé jež jest
tak silná že medvěd takovýmto
Sípe tu byv poraněn aotva vydrží
běželi 200 yardů a pak zdechne
V leaícli nixtražují Ainoové
různé skryté pasti na divoká zví
řítí a proto jest cestování v
těchto lesích pro každého ciznce
nebezpečným ceboť šlápnutím na
tuto skrytou pasť jest uvuluěu
jedovatý lip který prožene tělo a
má v zápětí smrt
V chatrčích Ainosů visí n Iflů
rách uschlé ryby kuré ti tam
Obyvatelé schrání pro zimu
Veliká úita u leny te povsžují
za krásnou vlastnost a ženy aby
tvětlily svá ústa malují se k dem
rtů a tetují Také tvé ruce a ra
mena Žny ozdobují tetováním
Nedávno žaponská vlád vyda
la rozkaz proti tetování dětí a
nyní mladé dívky nejsou více teto
váním znetvořovány
Ainoeové nemají žádného písma
a proto také nernj( žádných knih
Každého podzimu odbvvají vel
ké tlivností při nichž se tib jí
medvidi zvláštním způsobem Na
jaře te chytí mladý medvěd a drží
ie v kleci zhotovené ze silných
kmenů iž do podzimu kdy i z
něho vyvine ailný veliký medvěd
Na podzim msjitel tvolá tvé pří
buzenitvo a ité přátele a upraví
hostinu jejími zakončením jest
zabití medvěda Na tělo tohoto
ae položí kláda a na každý její
konec ti tednou hosté a houptjí
ie na této kládě tak dlouho až
medvěda tím způiobem usmrtí
K riUIrnt miiituHiln v Jediném dol
u£ívejt Ltxstive Bromu Quloln Tuti
umí iaiho poflpla
na kf ié irslilto ilfic
řředpl ni zničení zelné alkazy
Kwpuť ávt unce (jolú Vunt WH
inir l'owor v třech kvartech vafíct
Vřjžyj pofc ti1 a to jcíté vaří idlrafl
ť a ohnt a ptíárj pintu petroleje
Touto ml4iilriou pohybuj prudce po
moci pumjijř na tlak po při minut kdy
emulte bM1e dokonalá Tato rozFHÍ
ae pak přidáním ttrjného mnointvi
voly nn'rí to bude hotovu k pouiitf
EmulM Iocíli w vidy aoadné tvrdou
nbo měkkou vodou Abyla-li rozře
děna hned při vroM mtiíe m tak atá-
tl když ji mi nyu použito a to bez za
hřátí pouiije-li vody mékké Je-li
voda tvrdá má se zahřátí před amíne
nlm Aby mol triný byl znifrfl má ae po
ulili Gold Out Keroaene Kniulaion
ihned jakmile ae mol na zeli (pozoru
je Má ae jl použiti na kořeny potnocf
vaku nebo malé pumpy na tlak kdyi
jame prve odhrabali aal na dva palce
trmi Vlnité pruhovaný íAřldlen
brouk v ůopftm atavu 'inl kjdu
protíráním malých dírek do liatů zeli
kdeito larvy íivl ae na kořenech V
dobé kdy jaou éetné larvy na koře
nech tato etnulae pouiije-ll ae ji jak
jeat předepaíno pro zelného mola
oídl ae ůfinnfm prostředkem Gold
Uuat Waahina: Powder zním velmi
úapéíní wln houaenky takto byv
opotřeben: Koípaať tři Unce Gold
Duet Waahlnif Powder v rallonu vody
a poatřikaj tlm roliny
Dobré místo a dobrá pří
ležitost pro tenkého
lékaře yDodgcXeb
Hledám čeikébo dobrého léka
ře do natí čeaké ossdy Přibláíky
neb dotazy nechť ae dějí pod
adresou:
JOS B MATHAUSR
3jkj český lékárník vDodge
I
I PMttLSKfCH hruhO
I a
TWIST Wlli Co N tv
d„ln -~ KJ Ík áp"'
Ot t f ťiji tiaptetí taká křkoltk
Ulán di ValttMí foMM jit
dv tok v odrl liíme "Pokrok li
pi lii" )tl ani ifJtíi dtipnem
nt WW in o ot KH
SiWIu ta Utas (dt itftiii ivl')U
mat)tioalc la to In byli 'my dut
irdnnii dakoniř b)lo al jdstupAa
iu4 uhIwm CtoJ iwok'!iU lwl
bvl Ipatoá ÍUlo viluu suiřiti
potom aáhy pMly ntiy 1 tle
rhen l n nám imtrl Plenic Ml
bvlv cibsloiiié Svpaly d 11 do
l) bullů po aktu jen I kaidý
til vit lnu poněvadž si nislel
In bude hodně platit Teď se tu
kaldý jíl připravuje k jarní ptáci
a nmlím 1 1 1 t nj bude se
moci a ní jil isílt Co toto pili
tik te hojné chumelí a sníh se
oblak hustl sype S pozdravem
na vlechny čtenáře a čtenářky
trvám Vál Dolními! Důlek
PITTSHUKG Pa 6 dubna
- Ked "Pok Zíp''l čisto slý
chám le jesl velký nedostatek
dělníků íarmerských čím mnohdy
rolníci utrpí značné ztráty My
slím le by se dalo tomuto nedo
statku velmi snadno odpomoci
poněvadž zde máme schopných
dělníků dosti a mimo to sem při
jíždí každým měsícem větší počat
(armerskýcb dělníků z Bvropy
lyto by zajisté těsno kdyby se
jim dostalo zaměstnání na íar
mách Ale na koho ie mají zde
obrátit by jim místo to opatřil
když zde nemají nižádné známo
sti? A ježto nemohou zahálet
přijmou zaměstnání jaké se jim
nahodí a odtud pochodí hlavně
onen nedostatek dobrých a schop
ných dělníků na farmách
Nejlcplím prostředkem k od
stranění nedostatku toho by bylo
dle mého náhledu kdyby v někte
rém hlavním státě rolnickém aneb
po případě ve více státech byl
avědomitý jednatel jehož adreia
byla by vlude dostatečně známa
tak aby se mohli na něj rolníci v
pádu potřeby obrátit se žádostí o
dělníky a dělníci zase te žádostí o
zaměsnáof Kolnici by mohli v
žádosti své udat jakého dělník si
přejí na jakou dobu jakou mzdu
chtějí rnu platit a jakou práci musí
dělník konat Ovšem že by lakový
agent nemohl práci tu konat
zdarma ale nepochybuji že by
každý rolník i každý dělník zapla
til rád přiměřený obnos za služby
jim prokázané
Jsem jist Že když rolník zachází
se svým dělníkem vlídně a přátel
sky dá mu flulný plat prací ho
přilil nepřetíží a zaměstnává ho
po celý rok musí od dělníka je li
tento řádným člověkem doznati
věrnosti a vděčnosti A v případě
tomto nemohlo by pak věru býtí
řeči o nedostatku dělníků iarmer
kýchl Ale zaměstnává li rolník
dělníka jen několik měsíců aneb
dokonce pouze několik týdnů v
roce a pak jej mnohdy i bez pří
činy propnul co? zhusta se stává
pak se nelze divit Že dělníci ti
hrnou e do velkých mět obchod
ních a tam hledají své zaměstnání
Ovlem ln v městech takých jest
pracovních sil nadbytek avlak
dělník kterýž chce pracovatpřece
nějakou práci si najde
Znám zde mnoho dělníků far
mtrsKých kteří by le nerozpako
val! ani na okamžik přijmouti
práci oa íarmě jen kdyby dostali
tálé místo a ilulný plat Ano
znám zde í dva řádné stárli ho
chy kteříž mají dobré odborné
rolnické vzdělání a přece jsou
zaměstnáni v povolání zcela ji
ném I oni by přijali JcHot:4
místo na větlí íarmě A tak roo
ho dobrých sil rolnických leží zde
úplně ladem kdežto na jiných
místech panuje o aě taková nouze!
A podobně te to má i v jiných
vfiilích místech Zde věru nemáme
příčiny etěžovat ti na nedostatek
schopného dělnictva farrnerskébo
neboť jest ho tu t dostatek a jest
jen třeba aby mezi dělnictvem a
rolnictvem doSlo k užiímu ttyku
jsem ochoten zodpovědět! každý
dotaz učiněný na mne ve směru
tom V fitě Ant Mikulík
3017 Pulaaky Ely 13 wird
Pittsburg Pa
Dm FENNERA
to Est i ziiech
el4 hrttxj
Tl tk a
MtftL SataMi K Sl
h ( !!! ItM lt rt tta
ll r ř fl4 t lok
! tl ) afc Vtwkat (tihl t
"Uw ( wHll lila holeni
Hti SmiI ti 1 (mimi kt ie-1 I rv
♦ I S)nniaiUm Ji l-k Sklamalv
lr ťranrt Kilnr) auJ II i h t ur
v yle-Ml mne ine
II U AT1HH IWml t N V"
K ve!"): v i"' l~+ i xl Damha
a A fertuv l a WiliUm ul uK
r (Vin-Ue it Jitnl II al Onaká
V Kkirnikl K' 11 rVIlJt !l kuretn-
ŤsBfř ti Viti l'1' " ""
IdluC li I lid br r-t rrxnl T
Hojné zosobený
okhod obuvi
lalllt
Bcdřicli Černý t
v č t6a již 16 ul
Kralanil iířlnl dohíe když na
vítlvi olirliod tento m-bof sda
koupi sliořl duliré 1 za ceny Velmi
mírné Vj!břr obuvi Jeat Velk
jak atfevfcn muřakých tak I len
kjVtJ a ctAukycIi
Hpriivky konají ie dobře a levni
O přUun krajanů řadí
84 in Od Uch (Vrný
ABSTRAKTY
VritOTOVOJK -
S UL Sa-dler
líth and rarnam 1'attorsoa lllk
Zeptejte se nafi u tohoto listu Tel 1328
C H KUBÁT
Smírčí soudce
Ptiárna: Barktr Hlock rh tj
Farnam Ctilo pokotjó
TEIKF01 ASíMí!
Julius Treitschke
ÍM'limlník liiiirtiitiiml
1 domácími
víny a lihovinami
řízným pltem a
Jciiijml doutníky
501 503 a 523 jižní 13 ul
OMAHA PÍIJIIlt
TícIlopU to titulek v mcilě Vkusná
raHi-né pokuje k tironajmutl es den I
týden— za Wc až 1100 riinně Coutne
atmlnné ziikutkr stfiln přlprareny Za
lfS)0 vylMirní-iin zhoží stale v lívihb
]ui lze kmipitl za ceny lonMK ni-? JakiŠ
se platf jinde zs rho1 (patnr-Jíi Jakosti
3 VLIVU TitKITHCIIKK
i
iri' Y
Jarní počaaí aná téměř vždy len
účinek že chuť k jídlu není tak
dobrá Játra nejsou v dobrém
stavu když nastane ten případ
Užíváním Dr August Koenig't
Hamburger Tropíc budou játra
v krátkém čase do dobrého ttivu
přivedeny
lAAAaAaU
i Frank Langpaul
1C47 Jlioi IIUiI
vykonlvl aprlrn a levni rylepovaal
pokoja veSkarl práoe oaUrak
arnltř 1 aeoíi )akol I aaakllrtnl
okaa Jeat aaaobea Ul bobatra rf
btreai alaWanlfce paplra aejnovcjalc
a ee)rkaeaiVh raorkl ná bojae
iaokf ubuloraoakla a prodává loto
levaljl tal Mofeollv Jlnf v mtmt
Za velkeroa tvranl ai avtfaaoa rot)
O hoj nos prtse kniaal Sad
34 FR LANGPAUL
TVVVfVVTTVVVVVVVVTVVVVTV
Jos V opfil ka
říEZNÍK A UZENÁft
na 5 a "Willlam "U1
ml V "! vldjr nelleuli tfhťr leratTthu
maa -li'i druhu Jukoll ilinlnleh rftutf
k& uenáhikfr:h Kupte a nAi( na aSalku
a ojllf u'niia t iKlrih iiUJIbU M
VhiM ae dorííf a mhlete al Je nlijnd
nati telef unem Tel á 122
IIINVOHOnA
rlaioi
velmi vkusné zařízený
Grocomí obchod
1259-1261 jižní 16 ul
Mimo iroeerle mouky a krmiva naj
dele v olicbodé tomto vidy aejvílil a
nejlepai výV-r laiiftdek liniimrtuvané ry
biray nakládané' ouhofe jemné atolnl
oleje atdt Ztioži víuy lirUré Obaluha
vzorná Telefoa A tYl 21
X
i "Jako lazar"
fiká lid nai o elovlku
Jenl naaledkem rvm
tlatuu dny íkIk) b'to
itixmUtn Jeat oa Jiiíko
: Severův lék
—proti—
revmatismu
V hroinyi h teeb bol
aiaeli apolehlirl a 11
peíii potnftíe (SVm
auJepffmoDakrKV nlři
kyaellrin odvidl rÁtM
otekllny podneenje
tile taae k pravidelná
priei Cena 1100
o4e ve véec MUraéck
ÍV ií-v
% WHřr##
IESKÝCII SPOLKU
PMAIIA
Ut 1 rt J
#i rt¥ aaee akt %#4a ít
a-in t a- - a t a nl p I -
aa a W -híw i 14
a) i a m e a a
tn t am'i al kl ► f
latejallasě i Nittá l Ula
a f ěi l a f e%
l"t v á atm r aetta
111 ! li i i k
t i„ a aif k K #!
tří I i tlriat t "řl St
II 1 l
lei Jrí hekal v Oasak
ftvW r' r-? tntttl rs
h lna l }-r l Ulttt
IihI iirr itium ťeieia Ani
a tif p iaia Jk Ki'f
Ita lekal Tp-t ř I
i l a ! íifi a
I ar-lln a I f' el aiMHi
(VIJI v l!l fla
ill h a
I M a rini rMKf )4ťtllril
atllileWu Ir Stulte la) nla Nn
wa lia 'ib Jiř kpt lai
al tiMlmk V J lnua'-l l'i a II eir
vrlNr aialiiia aa s Hajr Aimna H fcnl
rk Aal Hilea praifoeeMla Al m
Kalpar %fp pr 1 ltulr nirelaik llamr
Moknaek p Ani VaMa Irnaiel laa
l'k re la-r l )ihr Jw NeK'pl'ik a
Jill 1'li'iia
Tiber kolambae I fitl Ti OH
H1 K h1 kalU I nerirlea S '
mealfi dni hten rha na '1 a Willl
am uiil Vel annttil Jm Krau mi
auneul Kranl fveiln al pklln k I arit i
Semln ail lllk ani Vtllllana klerk l llert
ava la a vtiiiiam in roifi J J tiar
anlilnl ilr Jan PC i enhiiTnl alrl
i tri iHir aiaierkn fraal DnilMala Jan
M4meik a haml Kunel
Tibor Nrbraakaé 4771 MHA
ll tí ar prYlin M-hSe kairlun prfiia
tlili ailedu i m'li!l v am IkkIIu reii
ealnlp Jana Hmrba Velli-i knnaui Vraní
Moli iitrixjn l -tr 1 i-ti? iaal A llrixla
klerk V 1'IIIitI am Mi-kire Hl iirlrmlfl
Vái- til: rnllltil atrátAnl NulUka vea
kuvnl atrii Jim 1'atlaet
Nlwr Vlaallalava ř S9 JČO
odl frá ar litin kaMuu 1 nelll v mraml v Pie
kiiliirná o lvi hnil tp Vvaloutlll ufHl-il-kyni
Marie ltMilr-fc( ptiulnlkrh Anna K
KHlInnráoániAika harullna Heránek tajem
mra Marie Mli-halnTá irmnli-e Maria lla
rMhov pklatliiira Jiwflna Maetiová du
tirkyni Maria Vutavora flwr najplko
Vlkmria NurMkura M UrurákiiráMIluatlua
Uurntuiri
Hbor Hvězda or lhy ě 86 J" I
oilbf Tátá liw kaidoa S neilIM v mAiil
S lnl mlp r alnl Metaiiv rirrdaedkjrni Kal
Aonka IHM SniathSlr ářelnli-e Rmllle ftile
nrirá1 irwní Wllllamapnklarlnlra Murla Vanrat
I4ID Wllllaraa tajemnice Vlita HrUl I2M
Ho IHlbMU
Nlier IlulenlaTB K (10 jf'!
rjrlliývi ai-híae kaírtmi (1 rutinu nedí II mlalel
v Mrrxlni alnl o Wlá luxi otlp Vyalnurlli
pfi1enka Anna KreJ'l prnrlarMilia Vln-I fer
mák IMIHn tři Kl nárnřatka Aauinla Kment
lajemnloe FranlHka ťapek mi MarthaMt
átaliiKm Ant Ma li liM Hn I Hl poklail-nli-e
Marin lli-Cnn i a Willlam ul ilitaorkyni
J-ř Jnli-n v)lr niajrlku Kirlua Hubák
Marie HaiMuU llarlura Hofman
1'odp Nnkulky Tyri ě 1
odhfvi ari arhita Jrnlnnu mrVeifni a ali
kaiilou ntvruiu nmlMl v alnl Metmivl Pfrd
aedkrni Julia Vniara Hl a KrliTlck ul
niíatopleilaedkrnl Unala KuniH li JI II ul
lajemalea Anna llílek lM Jl )t ul líet
nlrt) Anna Hrarina Mt II 14 ul puk lad rif a
Maria Knir a unarlea Hl Oinalia dt
tiirkjrni Mnrla Vanfk vbor majetku Krn
llfka Kun I Marr Kui a Jt'la Hlelakal
iíetnl jlior Tnuy Trniek a Marie Vlík
Tibor MrrUíís 032 It M A
orllrjriaclriil irnl nedll v mialcl v ankol-
aa aini t-rauMwjKa aur nou? ntiruj
pfadaeilka Joarfa Nlámová la Jer Kateřina
VelM-hnvaki im Willlam Ml poklad Mr e
llráKdvi kanrlllka lxrola Tlrbi marlál
k Marie l'fllf litvá nit ni atrii llarhora
Hruljf fenkiirnl alri Marie flrhnUtva rt
hor maletku Anaa llráJa '1'erenla Malacko
Ti a Kunny Mniikiip apol fikat Mula Prnlio
1 Mary Houkal vyulankyn doalenluMarie
Hnily uilaťirrilarikirnf Marie Koukalovi
vyalourni proroByiii
Ilíil ralmové Ilřerě7 Krab Ořerařck
(Mlívi ari actitne kaidi drahi panilll v
Riialri i mtatnoall p Lallnnra aa lani a U ul
Ilarlxrra Hanek (JfiuJni porulnlra: Anna
Vliu-h mlat ipledMiilkai Kalia Vor inek taj
11 Ho SI ati Marie Vornťka txjkladulce
Klenora Klierl prdnHAIj PrariHa Kouliaka
driikl nrrivndCI Kalia Vooii!ka vlliayaii
Anna Hlirka vntfnl atrái: Jirala Krnk
venkovní atrii: koale Mucha praporeťnli-a
Anna íllf Maadalvna 1'lvoBka
Krauela HalaJ yuorDja]ika
MAS(1Y KRAM
a JII straná města vlastni krajml
Ifmtří IřuiKiloviTs
(Itlo 1344 jiinl fj ul
NeJvfUÍ t&tiiby raní vlefao druha
U7enek tiUmt lunek vtiliec vtribo ro
f obor tento ijisdá
Ceny levnéjší než kdekoliv Jinde
VZORNfi 'AUlZUHÝ
pekařskýobcliod
laatnl
IriaMllf 1 lOHÍI
v Ms IWOarflelil ave
Kraani( uuí dobře když pelvo
objednají Sobe u 1'ienoslla Ztiořl
lee vžily řeratvé a f bul ní Nejen
f'tuf pienln cblib ale i Jlnii e
rUr jako rublíky bouakv kobliby i
rfiyní kolae co se ty: jakosti iienf
k "liltovánl" O fiHi-n krajanu )Mi
MmH řilAHIf pftKNOHIU
SEERO-HOfflECKÍ LLOTD
Prirldelal poitotal
a paropiereuef doprava
z Baltimore do Břemen
přímo po norfuk rlTOulroalroTyek
Kiiriilí:h parnMrh od IMtl ůo
uuv tu o aauanoatl i
(Jasael Ilrelaw libeln Heeln Ilaa
nover Frankfurt Ilrandcbnrf
(heainlU Jteekar
II kajuta 2 Baltimore flo Eremca
od )350 nathoria
Tyto parníky ma)l pouta Jedna trldu kajut
pi Jel onaařuna Jaat Jako II kajuta
Vyie Jmenováni parníky laoo vfbradnl
eová ýtani sliudovani a aaHxni aalaay a
řolriijakalnfai na palulti flek trkki uert
leal ve viack proauirii:
Iraltl aprivy podivaji lenerilnl JelnaUK:
A IIOIlUHACflEn Se i
laViuta (lay Pl Haltlmore M4
II CIATJasr-WITJ St CM
M larlKrn Hl (ftlUege III
ete )a)loh a pni aeral
NORTH-WESTERN DRÁHA
zkrácení ínsu
zlepšená obsluha
i llNtopadu
Denní cbicKik ivltítní vlak vyjildl
v 7 ráno mlíw v 700 ráno V tai
lek aHJÍiáí 4 ťhlca
Denní HL Paul Mnpla cíprcnnf vlak
vyjlidí v 710 rra mláto v M Tká)
aWba arljíidi áeHt Paal-lpl
ČI 1 Overland limited do Cblcaca v
7" 43 vaěer aaá spad reiy faai Dalek
rychleji jed tápad Cbiaag do
Oasabv
Kortb WetWr to aiftá ěalu
msli tftíínTill-3 Farní n
eVSRESAf) tPOLKO
fpUktet llrlalkl rřr
pea aae ai' '! i
Miaapanla !- iaM' Nenraas
tM liak lf Mihi!a
Ulítal áedael Hl I'sl Mis
1 l4irl IM ra r ' -a
aa'á p~ír'e -ta atao-tty
i i t - f tam ea
I !( M'n I tlt--ttae-te i Ni(
w-Hia ai 11 i í pa
iifwa-aa In'!
A k t h a t Hrna ia-a a4
l'ti-' ium m a i a U fa
I'ii H -i auJ li i lk lik
t ai l ani Mina
tS HIlMal e aa'lall lira apnltlra
! řn „a-i tiaa a Pilná
C I Maaleawerj lina
H fl a aant a aerfM
aa'ri I tvlMta Viitei k Nrv ''
ttMtaJaa jote Talrme Via
I iik V iijt kaaaada i "t la tat 1 1 ai
"lare
( II H lajní erb V I Mrř IV tel
MIltMeanla
n4Ml arí ! allnal nr-1'll
nl liHlf I'tl— ! Jkiil hrrnik lannk
Ki Kana leenr eni r Mina líet J hi
rek pkladN'k Váv nra
l III Kl 1'anl Vlaa
nnlfiáarl ai-fclta kMi I allr lu e(i"
I't-l Va-lae Kniniiurai lniemma f i
1'aii 'mi nn a aN-nIrant llt
r ik au fleaaaal Ae řr Hamal
Karel lallěek llemak f T
Mlnaeapalla Min
ndlilrt ari aeriive kalilnn I nertll triln v
lal( MlMirner nf WaalnnaOia Ai larae
a 'relM-da l'etr Ptraka eilatiiiteda M
Oteriia tulrmnlk A Mradl Mll-a Ptr
anaia á'einia Jm len t"i-t air eiuih
pokladník Jan hliik'J Thornutn At
t V f Kalé 1'rsip Vlán
ndiifrlarl m hlae kadlon i pádili v Bialfl
1'tMleda Ant I Iludín la] Ant r Vrtil
tf áetnlk Vii-laa Poml pokladník Jatuh
aoliM)a Nw l'raua Mina
Koaienak ě VI T llajward
Mlnnrauti
ndliítiará eobta I aedill maalel Pletla
J Punfar oileUiiilt-da Vojt Paooaaky laj
Jnael Niraka (ilrnrllla Mlnn 'etnlk
Kr Pranlner poklad Vá-lar ÍIihII Oaklaad
Mína
Karel Veliký ě VII v Vor lMinl
Mlnneanla
nilifrl avi ar-hl kaidou I nedil mialoli
1'lelaeda Jun K lalnmlauipledaJan M Klaln
tajemník Vá- Kdl ďi-tnlk Jan 1'oduJII prx
kladnlk Jan Noeka díitfrnik Jan Klein uri
udfl Joa Halata atrái rnltt Ant Veilirk
trát vnk Jim Kllinak vjliur ttm% Joa Ml
ťr Htaaka Jan t lllpek poirl Jan ťlllpak
£ VIII Komnat Owatonna Mlnn
odbýriariarbSaa kaldoo I nedill v míalci t
Íednn hodinu idnol alnl 6 1 P H pledaeda
'r Duiek nifatoii-ila Kr Ilurni tajemník
Leopold Marek SIS N Rletn Pt áretnlk Kr
Pw-íitk pukladnlk Vin llerdllíka at pri
vodfl llom Moravec vnllfnl atrii Kalí ar
Sletik aaukorní atrii Joaef H VarKn
Spolek t IX V Pln City Mlnneanta
odbfri i achňte kaMnn druhnu nedill v
mftli!j PledaedaJan Atoithl mlaťitfeda4a
Tornál nll tajetn Kr W Kv li 'na city
4'Btník Jan lli-Jda Plne Olty Mino poklad
Jan SamnaTr plna Olly Mlnn
t X ř hoalotan r Ollvla Min
Pfedawla Karel Kohn mlatifndeetja i
Ipnáka tajemník Karel Srlhovei? ďetnfk
M 1'etH'ka pokladník ViHne O Plnybard
prtrodrt V Jakt-I vnltlnl atrii V Utíi un
korní atrii V Ilarailn iřet vlror J Pírek
řerlile t XI T Ho Omaha Jicb
Ddliývi rlli kaMf druhy itvrtek v mial
elooamhodln veer ainl Kr lalinera CM
aedaJan Kiilit tajemník Adolf JtettillkrJS
North M ul irtnlk Ant Mariik lltU
Ht poklJ Wiaak II A I Nt
fialo XII Cbrudlm r Itailne Wls
odliraarl artiija kafdou tleti aottotu r ni
alcl v T bodln vaíer Plndaeda Kar ialarakf
IU14 N(ieriava at mlatoplwla Joa Petrfílkl
l H fíenera atMaJ a aíet Jim Karlina
tm N (leneva at pokladník Vifl Janola
Iňll Aluert Hl
fiale XIII Cvsfcý I-er r Heafortb Ked-
wuod (' Mlnn
odlifri anhixi kaidou drahná nedill t miala
Pfedaeda Karel Koutek mlatopleda Aru a
Herliua tajamnlk Jaroalav Kovanda IAa'
Kr Jarol pokladník Jan ávac
líl XIV Isdlmlř Ilátfil
V JUuicfl i vYlfU
odliriarihtne kaidou druhna nedřll v mMrl
pledaeda Altiert Kufa Joa Houkup mialit
plnila tajemník it: llaniai-a Jita Háral
ííntnik Joa Krahaleo pokladník
Ja liuiř XV lloDklns Mlan
odlifrl ai adi(t kaíd drnhf itrt-k v
malrl v Anderaon II Kil Pfeda Joa flrol
nilaupfeda Jan wnka taj KwIMrb HromM
kn IlotlW Hopklna Mlnn oretnlk Jan Cf
van pokladu K Kti
Nebraak t XVI v Omaha Heb
odbyv evlaeblaa kaidi první ltr# v mialo
v alnl pJ W Hrooba 1'li-da J W Ilronh
tajemník a iritnlk Jakub Marei IVIO So li
Mt„ pokládala Káral Marei K„ cor 6tb
aad Wlliiame Ht
Čísla XVII v Iowry Mina
Odt' pravldtlnlar-hdaprrnl nedill Pled
artiri llarljiii t)Mn Wornl llarUiii
ilotalk J V Upeakai pokl fred II Ctian
Číslo XVIII Ilnlřl Merero
i Dryirood Wls
f volili al nialedullrf ifadnlkyi uledeedaTom
Kyaalko nilatoulediMiilaJan 1'IUar tajemník
Jnef kucba fl Jan Kytelke pokl Jrfl
Allpk! prfirřl Pr Marxi vultful atrii Jaa
Nylrt aenkorni atrii fetr pelrlik H h'ira
aaudbvaji kaidou druhou nedill visialol
Josof Kavan
II pozemkový - -
a pojišťující Jednatel
iW)l VJ nllccS-
PriMri loty v rimaael v So Omaae po
lem ky aarorá a farmy a pobllfl llmili I a
atátu i uojiltánl opatři vim i' k aellniillcb
Iraui pil cená li nejnlf lli b Tál iabrá ae
yylioturovlalui alMtraatt
Obraťta a dAvěrou n něho a
bude vám apravedlivě posl úženo
0r E Holovtchiner
' ky Ukal
OKKIOl aa rohu U a Hoarard al tkeelr'1
Blockde dveří 110 Talefoa
W ulaLal k HaatMí eaaá éás S tm haaia aH-A
4ti I d4odjyollD} %ué t SoS ftr
inmi rMtawj iřv
Zílezilíaí pozemky na prodej
V leverrjím Wíscousinii Chira
po St Paul Mínneannlia A Dma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních at 400oakrll vybra
ných pozemka rolnických Ti
kďoi koupí záhy mohou vybrali
_ _ I _ Kl I š š a
si pozemay pri aratnycti rekach a
jezerech v niebi jeat hojnost ryb
a jež pokytuj( nevyCerpatelaý
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Fozemkv do vétSioí lanu u
něoy půda jeat úrodnou a (nadao
zpracovatelnou Cbicao Milwau
kee St Paul Minneaooli
Dulutb Superior Ashland f ta
jini prospívající měst na drásá
C St P„ M A O a na dráháek
jiných poakytují dobrých trh pra
_l I I
yivwmj laiuiciaao
O bliilí podrobnosti piit aa
Gt W Betl
aaweaakeay kealeat Balaaa WV
—-a7JfvyiX
Ilproa AarAlt faeeiaiea