Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 15, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
Založen 1871— Ilonfk ti
Pokrok Západu
OMAHA XKIIK VK HTÍIKDI! 1K 15 IIUI1NA lttOJ
ČÍSLO 37
tlili 4-4--
IZ MMBRIKY
T '
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
Přehled zo svi'(a pollllckrlio a kronika udtwti
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Smutný konce vinltllvé leny
Dne 6 dubna nalezena byla
noieiu wasfmgton v Jersey City
mrtvola mladé paní Louisy Amei
Vao Weickové známé jako baron
ky Wolíbauerové- Mrtvola její
nalezeaa byla na houpáku v
pravé ruce nevřen byl revol
ver V pokoji naleženy byly do
pisy na razné adresy osob bydlí
cích ve Washingtonu Baltimore
a v New Yorku a ly vedly k jejímu
ztotožnění Tato paní ae nedávno
vrátila ze Sioux FalU Již Dík
kde obdržela rozvod od barona
Wolíbauera Život této paní byl
ve'ice pohnutý Byla dcerou ka
pitána Amesa od spolkového
vojsk a sve aetstvi ztraviia ve
vojenských stanicích na pomezí a
když po úmrtí svého otce sdědila
po ním značné jmění tu se vydala
na cesty Za néjaký čas na to se
provdala za Otto Van Weicka
poštovního inspektora v St
T _ I V „ tr
ťouisu aie prea 5 rony oa nej
obdržela rozvod Před dvěma
roky se v Paříži provdala za
rakouského barona Wolíbauera
leč ani toto manželství nebylo
Šťastné a Amesová se navrátila do
Ameri'y a odjela do Sioux Falls
Jižní bakota aby ai tam vymohla
rozvod od druhého svého manže
la Navrátivši se odtamtud usadila
se v New Yorku a tam Žila se
svou desetiletou dceruškou Proč
spáchala sebevraždu to nebylo
možno zjistili neboť nezanechala
V tom ohledu ani nejmeoíí pokyn
Celé své jmění odkázala své dce
ruíce Byla teprve 35 roka stará
a vynikala s"ojí veselou letorou
Tajni společnost Italských lupiči 1
♦ „ ew Yorku-
Poslední dobou nahrnula se do
New Yorku z Itálie ohromná sila
přistěhovalců nejniŽSí Hdy mezi
nimiž nachází se také značná část
bývalých briganto a lupičů kteří
t Itálie uprchli před spravedlností
Tito lupiči utvořili si v New Yorku
rvláfitoí tajnou společnost v níž
kují plány proti svým bohatým
rodákom a vynucují z nich vý
hružkami různé peněžité odměny
NcjvětSÍ činnost tato banda rozvi
nula v okresu Westchester a po
delíím namáhání podařilo se tři
členy této lupičské bandy polapit!
Také vt městě New Yorku existu
je odvětví této tajné společnosti
lupičské jež nese jméno "Carbo
nan" dle známé tajné společnosti
vlastenců italských kteří se domá
hali za Mazziniho ajednoceoosti
Itálie Bohatí Italové po celém
New Yorku obdrželi v posledních
dnech dopisy nesoucí podpis
"Předseds" v němž se žádajíaby
"složili od #25 do f 100 do poklad
ny společnosti pakli to neučiní
lu se jim vyhrožuje smrtí Někteří
z těchto zámožných Itala peníze
bandě té vyplatili a jiní je ode
vzdali policii Italové praví že
ona banda skládá se c nejnebez
pečnějíícb Živla jež z Itálie musely
uprchnouti
Stávklřl vedeni dívkou
V Lowell Mass postavila se
doe 8 dubna v Celo asi 1000
ísekých stávkářa mladá dívka
která je vedla ulicemi a pobádala
k odporu Stávkáři byli tak vzru
šeni ie by bylo málem doSlo ke
krveprolití leč policie postavila
se stávkářom vstříc a vzdor tomu
ie jí byl jen hlouček proti děl
oictvu zatlačila tyto zpět až
konečně se jí podařilo celý shluk
rozpráSití Vodkyoě stávkářa v
davu zmizela a totožnost její nebylo
možno dosud zjistiti
Obchodní a promyslové fcsfcllny
popraskaly
Jak známo je stát New Jersey
kolébkou trusta a jeho zákony
daly vznik mnoha trustům a sdru
žením a rozvodněny byly pod jich
právomocí základní kapitály do
milionfl každý rok V těchto dnech
učinil guvernér Franklin Murpby
oznámení v němž oznamuje že
všechny společnosti a trustfkteré
nezaplatily svou výroční státní
da5 jsou považovány ta neplatné
a rozpadlé a viech práv od atátu
zbavené V celku jest těchto sdru
žení a trusta 837 jichž základní
jitina obnálí 1239000000 Zni
čením těchto obchodních bublin
jest zmařena všechna naděje jicb
podílníka že nějaký užitek s pe
něz do nich vložených dostanou
Stát New Jersey pomohl svými
tákony na svět 18170 zahranič
ním a aooo domácím trustOm a
sdružením z nich! mnohé byly
založeny jen n švindlu a proto
neměly dlouhého trvání Vyskyt
nuly se zakladatelé jich okradli
mnoho důvěřivých lidí a pak
nastal krach Jiné zanikly násled
kem obchodního nezdaru Vloni
prohlásil guvernér za propadlé
697 společností a předloni 646
Letos tedy zakrouceno krkem více
sdružením nežli kdy před tím
Mimo to má stát před sebou letos
137 společností a trusta v něm
založených jež se nalézají v rukou
soudních přejímatelů a v úpadko
vém řízení Minulý rok vydělal
stát na společnostech takových za
povolení a daně přes 3 mil dolla
rů leč ta úpadková řízení pohltí
prý tento výdělek a z té příčiny se
počínají ve státu ozývali hlasy po
rozumnějším a opatrnějším jed
nání
K tragedii feuffalské
Pátráním policie v záhadnýcl
okolnostech které provázely vraž
du milionáře Burdicka vyneSeny
byly na světlo různé zajímavé
yěci Advokát Pennull jejž ve
řejné mínění označovalo jako vra
ha se jak známo zabil na vyjíždce
s automobilem a čím dále tím více
vychází najevo že Pennell' spá
chal samovražduSamovražedaými
myšlénkami zanášel se již delší
dobu a sice nejen pro to že hrozil
mu skandál z rozvodní žaloby
Burdicxovy ale 1 proto že zpro
nevěřil veliké sumy peněz svých
klienta kteří mu je složili k do
brému úrokovému uležení Aby
moru tyto zpronevefeaé sumy
nahradili nechal se pojistili na
obnos 1200000 a bratr Peunelláv
jest 'poslední 'vňlí spldomocnžn
aby z pojištění tohoto vyrovnal
všechny nároky jeho klienta Pří
iakvestu nad mrtvolou Pennellovou
čten byl jeho dopis který napsal
před svou smrtí a v němž Pennell
prohlašuje že Edwioa L Burdicka
zavraždila žena Dopis tento byl
diktován jeho stenografístce v
sobotu po nalezení Burdickovy
mrtvoly V dopisu onom popírá
Pennell všechen neslušný poměr s
paní Burdickovou a vysvětluje
různé jejich schůze a prohlašuje
že Burdick se snažil dostati roz
vod aby se mohl s jinou ženou
oženit Toto vyznání Pennellovo
přijmuto bylo veřejností s nedůvě
rou nebot se přlčl odpfísáhnuté-
mu svědectví paní Burdickové
Pstrně že bylo napsáno dříve
nežli Pennell zvěděl o důkazech
jaká měl Burdick proti němu Při
inkveatu Peoaellově nebylo rozře
šeno tajemné zavraždění Burdicka
ani nebylo zjištěno zdali Pennell
přišel o život nešťastnou náhodou
aneb zúmyslně
Výbuch díla
Na lodi Iowa která cvičila dne
9 dubna ve střelbě udil se výbuch
ďvanáctipalcového děla na přídí a
spasobil velikou spoustu Tři
námořníci byli na místě zsbiti a
pět jiných bylo zraněno Neštěstí
zaviněno bylo tím že granát vy
buchnul dříve nežli vylítl z
hlavně děla Střela roztrhla přední
část děla a veliké kusy ocele se roz
letěly na všechny strany Nejt쎊Í
nich byly vrženy velikou silou
doia a prorazily trojí železnou
palubu a zastavily se teprva na
silné palubě ocelové která chrání
stroje Zvláštní náhodou se stalo
Ie právě pod dělem usedlo asi
dvacet námořníků k obědu když
se výbuch udál a ti stali s oběťmi
osudného neštěstí neboť tři kusy
ocele každý vážící přes tunu
spadly na ně Námořníku Kielovi
utržena byla hlava střelci Berrya
Percell roztrháni byli na kusy
Pít poraněných bezpochyby Že
svým ranám podlehne Podivnou
náhodou střelci kteří dělo řídili a
za nim stili vyvázli úplně bez
úrazu 1
Pomstila se
Z Texasu přijela nedávno do
Kansas City Mo paní Amanda
Williamsovf aby vyhověla žá
dosti své pomsty a také se jí to
podařilo Ve čtvrtek časně z rána
postfelila jistého Carrolla Nixe z
Fayettevillu Ktk kdy! spal ve
své ložoici v Čís 410 záp 9 ulice
Williamsová udržovala dřívá a
Nixem důvěrný poměr kdyžjsouc
opuštěna svým mužem bydlela
ve Fayetteville Nix přijel do
Kanas City tpoiiyly proio
aby unikiiul Willtamaové ta ho
vlak násli dovaU touhou po po
msti v srdci Kdyl Š časní
ti 11 o o palái4 spal tu se Willi
amsová nrpotorovin vpllřila k
němu a počala na něho stříleli
Prvá koule ho poranila na nose
třetí na slabin! a čtvrtá na levé
rure Pátá a poslrdní kule mi
nula se cíle Po střelbě se nechala
Williamsová klidně tatknouti Nix
byl dopraven do nemocnice skoro
umírající Williamsonová dozná
la ie Nixe střelila se žárlivosti
Připravovala se k tomu již delší
dobu V celi svého vykonaného
činu litovala
Hrdinná dívka
V obchodní čisti města Salisbu-
ry Lonu shořela dne 9 dubna
pošta a ŠJst jiných budov Ohefl
byl založen a dcera poštmistrova
Iiihel Ewartsova se proslavila při
ohni hrdinstvím Otevřela kom
binační zámtfk u poštovní poklad
ny a vyňala z ní všechny peníze a
listiny ačkoli plameny již kolem
ní šlehaly Dříve se o to pokusil
její otec ale nepodařilo se mu to
Občané byli tak nadšeni touto od
vahou mladé dívky že jí provolá
vali slávu a také i hasiči t Lake
ville a Millertoa jí vzdávali chvá
lu Ohefi vzniknul v jedné holfrně
o 3 hod s půlnoci a ti co uhea
objevili praví Že okna u holírny
byla otevřena a Šuplík na peníze
Ie byl vybrán a ležel hozen na
podlaze Patrně napřed byla tam
spáchána loupež a potom ohefl za
ložen Vichr rozdmychoval pla
meny na řadu dřevěných obchod
nich budov i bylo telegrafováno
o pomoc do Lakeville a Millertonu
a odtud poslány stříkačky na plo
chých kárách Než tyto přijely
tu obyvatelé zachraňovali svůj
majetek Poštmistr vběhnul do
úřadovny pro peníze ale v rozči
lení zapomenul na kombinaci 1
proto přivolal avou dceru Ta
neváhala ani na okamžik a vrh
ouvši se do plamenů peníze
zachránila
'Uhodil se přes kapsm
Minulého týdne ftpravoval jeden
plumbař dům na Broadwayi
Heleně Mont a při práci své
přišel na několik plechových bed
nicek které když otevřel obsaho
valy velikou sumu peněz Vcelku
to bylo Jh8ooo Plumbař o ná
lezu svém uvědomil majitele domů
ten se znamenitě uhodil přes
kapsu: Za nález li8ooo dal
plumbařovi celý — dollar Plum
bař prý si ho dá zasadit do rámeč
ku aby pohledem na něj bylo mu
vždy připamatováno jak svět od
mSfiuje poctivost
Studenti "skébové" dostali svou
odměnu
Pět studentů z chicagské uni
versity zaujalo místa stávkářa na
parníku William S Mack který
vyjel z Chicaga do Buííalo ale
sotva parník zakotvil v přístavu
tu stá kující topiči vlezli na pa
lubu zmocnili ae studentských
"skébů" pořádně jim dali na
pamětnou svázali je a odvedli je
do svého hlavního stanu Policie
byla o tom zpravena a spěchala
aby skébům pomohla ze zajetí
Sífl stávkářa byla obklopena poli
cií nežli však se podařilo téio
studenty vysvobodit! tu jeden z
nich byl stlucen tak že ztratil
vědomí a druhý úplně zmizel
Studentům bylo za jich "skébová
ní" nabídnuto I30 za cestu a
lístky zajišťující jim návrat do
Chicaga Čtyři studenti byli poli
cií vysvobozeni ala pátý dosud
nebyl nalezen
Jaraf houfe
V neděli odpoledne přikvačil
cyclone na okresy Logao DeWitt
Piatt v Illinoisu a zanechal za
sebou zkázu a smrt Jedno dítě
bylo v divoké té bouři zabitojeho
matka byla smrtelně zraněna a
mimo toho pres dvanáct osob
bylo víca méně poraněno Nej
hrozněji řádil vrchr v osadě Hai
sardarzerově Manželka téhož s
malým děckem byla vichrem od
nešeoa a mrštěna na strom při
čemž utržila zranění které jí při
vodí smrt Děcko její bylo oka
mžitě zabito Celý obytní dam
Maisardarzerav byl rozházen
Dam reverenda Martina byl čá
stečně zbořen a obyvatelé jeho
unikli jako zázrakem Dům Sa
muela V Baldwina byl úplně
zničen a tři lidi byli v něm zraně
ni Také dům Shanauerúv byl
rozbořen a on sám se ženou a se
svými sedmi dětmi a a několika
sousedy zachránil se tím že ukryl
se ve sklepě Na cestě kudy
cyclone letěl byly farmerské bu
dovy rozbity ploty odneseny a
stromy vyvráceny Cyclone letěl
v šíři padesáti atop do vzdáleností
desíti mil
HlMÍhovsIni prost
jcltl nikdy urmeli pfittěbove
Učit úředníci na Kilu Islandu uk
velikou ptáci jako itiiuuUho týdne
neboť v krátké té době přijali a
tase vyslali dále n renty 314076
přistěhovalců Dno to dubna
jicb připlulo a vystoupilo na bhh
'°'7J Jest lo obruvský příval
ktrrý neustále vzrůstá Konisař
Williams praví ie jen málo pli
stěhováka jest tdrlováno a ještě
méně jest jich kteří posláni zpět
pro příčiny Třída přistěhovalců
teď sem přijíždějících jesi prý nad
průměr ve vzdělání a zámožnosti
a veliká vét&ma přistěhovalců tie
zdržuje se na východě ale vydává
se na západ a severozápad Letos
dle všeho přístěhovalecký nroud
bude ten největší v annálech této
rebubliky
Surový vrah
Velikonoční neděle v Buííalo
potříStěna byla lidskou krví Polák
Josef Kwiatkowski 57 roka starý
byl dosti zámožným člověkem
pokud byla jeho manželka na
živu ale když zemřela tu to šlo s
ním s kopce Kwiatkowski počal
piti a za nějaký čas na to musel
se ubytovali u cizích lidi Nalezl
si byt u jisté paní Tekly Wolin
ské její děti nemohly se však
srovnati s chlapcem Kwiatkow-
ského a Wolinská se proto roz
hodlá že mu dá výpověď Když
přišel Kwiatkowski domů v nedě
li tu mu to oznámila a ten roz
vzteklen vytáhnul revolver a počal
stříleti na Wolinskou a zasáhnul
ji do prsou a smrtelně poranil
Jedna z kulí zasáhla jeho deseti
íetého synka a okamžitě ho usmr
tila Sousedé přivolali policii
ta vypálila asi třicet ran do oken
místnosti kde se zuhvec nalézal
ale žádná z ran těch ho nezasáhla
a Kwiatkowski střílel z revolveru
Novinky i Uowood
Minuly týden v středu 10
teprve vypadalo Jako první jarní
deo VsVehny ventilace a dvéře
jsme méii aotvlrané a i při tom
nám bylo di%(i teplo
Paní II M Hol rtová dlela
asi po týden návtiévou ve Setiny
ler 11 rodiny Dr Johnsona a vrá
tila se zpět k velké radosti svého
manžela vc středu ráno
tak dlouho až všechny náboje
které měl vystřílel Pak policie
vylomila dvéře a Kwiatkowského
přemohla svázala a doplavila do
vězení
_ j
Poslední zasedání nebrasské
leglslatury
Žádný zajisté neuroní slzy nad
skončeným zasedáním legislatury
našeho státu a mnoho lidí nebude
si na ni vzpomínali s vděkem
Legislatura tato jako mnohé jiné
před tím znovu dokázala že kor
porace v Nebrasce jsou dosud
pány a že páni Icgislátoři tancují
jak korporace pískají
Když se střetly zájmy lidu se
zájmy železnic protínajících Neb'
rasku zájmy lidu byly zákonodár
ci vždy odstrčeny a zájmům želez
nic dána byla přednost
Poslední legislatura neodvážila
se sice jiti tak daleko aby okatě
ukázala některými svými činy že
je většinou ve službách dráh sle
podala přece důkazy své odvislo-
sti tím že nesejmula žádná bře
mena s ramenou lidu aby je čá
stečně položila tam kam náleží—
na ramena korporací
Nejdůležitějším činem poslední
legislatury bylo přijmutí oovézda
fiovací předlohy kteráž má podat!
úlevu naší na souchotě stonající
státní pokladně Nový tento zákon
obsahuje některé dobré věci ale
má mnohem více nedostatků z
nichž největším jest ten že pone
chává příliš mnoho právomoci ná
hledům jednotlivých úřadnfkú již
se stanou vykonavateli onoho zá
kona a tím jest dáno přilil mnoho
příležitosti nepoctivým úřadníkům
k porušování onoho zákona Pakli
státní rada kteráž určovali bude
odhad železničního majetku vy
koná poctivě svou povinnost bude
teprve obyvatelstvo státu Nebra-
sky míti příčinu býti spokojeno s
tímto výrobkem zákonodárné čin
nosti Pakli ale státní rada dovolí
železnicím aby se vyhýbaly různý
mi "tričky' placení daní kdežto
oatatní poplatníci budou nuceni
nésti svá zvýšená břemena bude
nový zdaňovací zákon odauzováo
lidem a odpor ten bude růsti
pokud některá z příštích legislatur
zákon neopraví
Legislatura zanedbala mnoho
co se od ní očekávalo že vykoná
Tak opomenula předložití konsti-
tuční dodatky nepostarala se o
regulováni Železničních doprav
ních sazeb opomenula přijmoutii
zákon který by městům zajišťoval
i amosprávu atd
Fusionisté kteří se před volba
mi vycniouDaii ze oni lsou ti
praví zástupci lidu dokázali svými
činy že jsou mezi nimi tak dobře
černé ovce a hodně černých ovcí
sloužících korporacím tak jako
jest jich bodně mezi republikán
skými zákonodárci a voličstvo by
si mělo tyto černé ovce zapamato
ván a o volbáchbudou-h ae uchá
zeli o jich blajy měli by je po
slali na šlachtu
Jeden a nadhončích v minulé
volbě zmizel doufáme ale ie se
tsn vrátí a bude to všecko zase
"sil tight"
V Křivohlávck ze Schuyler
na své obchodní okružní cestě se
Šumícími nápoji navštívil nás ve
středu minnlého týdne Tento
král musel ale svou obvyklou cestu
vykonat po dráze neb vozový most
je "fuč"
jako z jara každý rok
má už Bartoš zase "bock"
a to z fremontského pivovaru
a prodává ho u "báru"
A proto kdo ho chceš pít
musíš k Bartošovi na jednu jftl
Je to boček netrká
lehce se to po něm utíká
Pan Bobisud z Rogers který
tam vlastní půjčovnu koní navští
vil nás niuulou středu Přivezl do l
našeho města cestujícího jednatele
se Železným zbožím a sdělil nám
Že tamější kasír Rogers banky p
Jaroslav Folda byl zvolen do
městské rady minulé úterý velkou
většinou
Žádost o povolení hostinské
podali dva Frantové Dočekal
a Bartoš Jak to s nimi dopadne
nemůžeme říci neb mají drobet
jak se říká rozlitý ocet
Jednota Českých Dam Dcery
Vlasti čís 48 odbývá svou pravi
delnou schůzi příští neděli Je
likož předléhá důležité jednání je
žádouctio by každá ze sester byla
přítomna M F Bartoštajemnice
Onehdy jsme se s chutí za
smáli panu M J Řezačovi když
nám vyprávěl jak se naučil česky
Číst Povídal: "Bartoš prý mne
přinutil bych si předplatil na
"Pokrok Západu"a nelituji toho
neb jsem se z něho naučil Česky
číst což se mně v mém obchodě
znamenitě hodí Dříve mně No
vinky z Linwood musela přečítat
moje stará teď ale si je přečtu
sám jako když bičem mrská
# Onehdy sdělil nám pan V
M jak na Abie volí městskou
radu Kdo prý tam sází nejdříve
brambory ten je mayorem a pak
to jde po pořádku % Kdo sází
druhý je prvním radním třetí dru
hým radním čtvrtý třetím atd
renny spusoD alespoň se tam o
volbě nepoperou
Už dávno nebyla v našem
městečku volba tak živá jako byla
volba minulá Jakmile bylo vo
lební osudí otevřeno už bylo oa
našich ulicích živo a tu a tam
stálo několik politikářů pohro
madě živě debatujících A to
trvalo až do ukončení volby kdy
bylo přikročeno k sčítání hlasů
Volba dopadla následovní: Huse-
nelter obdržel 40 Blair 39 Duda
38 Bikgam 30 a Faytinger 29
hlasů Je to už po třetí co pan
Fr Faytinger běžel do městské
rady a po každé byl poražen Je
to člověk mírumilovný oblíbený a
dobrý obchodník s jsme jisti že
by udělal dobrého úředníka My
slíme ale kdyby se o to pokusil
na lístku republikánském že by
byl jisti zvolen No co se ještě
nestalo maže se stát Jakmi
le se rozneslo že republikáni
vyhráli sehnal soudce Černý
kapelu a už to šlo Bubny
vířily že je bylo až do Brna slyšet
"rachejtle" lítaly jako o 4 čer
venci a hudebnici zanrau ksžděmu
zvolenému kandidátu u jeho resi
dence začež doslali velkou po
chvalu Potom zahráli několik
kousků v každém hostinci a tím
sme ukončili ten den volební
Jsme skutečně rádi že už je to za
zády neb pokaždé to zde nadělá
drobet horké krve a to neof nic
pro nás
Bratří Faytiogrové obdrželi v
nedělí odpoledne zprávu z Omaby
Ie jejich bratr Alois který tam
oavštěvuje obchodní Školu se roz
nemohl na zápal slepého střeva a
že nejspíše musí podstoupit ope
raci botrab
WAITFlt MtlsK r-Mwila
H V MAYWAUliu) artikl
WILLOW SPRINGS
BREWIMJ 00
OMAHA fUBRASKA
vyrAbl vleVný leiSk t remWho chrnete neJlepSfbo Jořmone a povřstné
WltLOW Ml lit NOH VOIV
piřo STARS & STRIPES" neiná scí8 ro
NeJlopM neřkiiíoncJM znalci piva tvrdl že pivo vsřoné WILLOW
81'HINCJS HllEWINO CO Joit ncJzdrsvcJSlra a nJlopJlm výrobkem
toho druhu
Zkuste Je a dozníte pik srat že jste Ishodnijifho piva nepili 4?m8
A iS iS i
Tor oaSi Meon: ZapoCít s dolarem a započít nní
Aby usnndnilA malé ukládání ospor
City Savinffs Uank v Browu čtverci ro-
mimus pevné oneiove Dl
Ketevzftl domA Kňvf n
lte e o bank v atiM úfdovnžslož(te Ie
Jo bJ
A-XI- _L 7 ' ' ~
uji:uje vKimne nevne ocelová hun kw
mllzetevzfti domfl Když pf-lhlíl-
den dollar a ohdrgfte bankovní knížku v
nfi dollar pfipnán Je vám k dobru Jakmi
le se peníze v domrtefm banku nshromndf
přinese se tento řas oH fau do naňl Ér
dovny vyprázdní se peníze se spočítají
u vaM přítomnosti a dá se vám za ně pří
lusný kredit ve vail knížce Tyto maM
obnosy nesou úrok vyrovnaný" poBotne
Zavítal li by Jeden z našich zástupci do
vaSelio domu vezmete sl od ního Jtte
bank
Souchotiny vyléčitelný
aI
is±t(
Tělesná únava dlouhá práce
mozková rozčilení nedostatek
pobybu nečistý vzduch a na sta
vniterních chorob tvoří příčinu
bolesti hlavy a neuralgie leč ve
v Šech případech zjednají Severo-
vy prážky proti bolestem hlavy a
neuralgii rychlou úlevu Cena 15c
ST LOUIS Mo SO Mina luns
0ia FaneBlmanovskýl H radosti Vám odoplmjl o vý-
SEflárnkA alotlli V £lin Tmi~ 41 ' J
------- " TBiraincninn z tozae ijíioui choro
by souchotin uzdravilo Ac Jsem měla 8 líkaffi ktoH ml říkali žo ne
vydržím ani V neděle— Jsoin živa dosud
Tomu mám co dřkovatl VM totleee která ml VaSe thé odporučila
a Já poníkolika mčslčnlra užívání jem pflhvla n váze a ztráceného
zdraví opít nabyla 8 úctou B Klití Washington Av Sl " Louis
"fiimsnovskcho Bfczoborské thé" vylíčí souchotiny záducbu
knSll katar a velikero nemoce prsní a pllcní Balíček s návodem
R U1VUU1 M'UJU l
tt£K
RICHARD FSIMANOVSKÍ
CM Kcott Ht
MILWAUKEEWIS'
Hosté v hotelu Praha"
Během posledních několika dnů
ubytovali se v hotelu "Praha"
jejž vlastní chvalně známý hostin
ský p Vine Dobrovský následu'
jící krajané kteří do Omahy za
různými obchodními záležitostmi
zavítali J A Hanzel L L
Britta Jan Jerman Jan Vnuk
Josef Tobola a J F Matoušek z
Dodge Matěj Prokop Josef P
Šedivý V V Ječmínek L L
Tikalský Frank Souhrada liří
Holan Verdigris James Čabela
Braioard Josef Dvořák Pleasant
II ill Anton Jindra Clarkson Jan
Josef a Ed Sic Schuyler John
irimDi isortn Loup i J Kipa a
syn jobn Divoký Albert Boček
John Pospíšil a Václav Záleský
Wílher Thos J Kula Howellij
Václav Kašpar Prague Nebr —
Adolf Trnka Kansas City Kaai
Paul Kretek Los Angeles Cal
Hotel "ťraha' ttfil se nejen
velké přízni omažských hostí ale
i z venkova krajané do Omaby
zavítavší houfně vyhledávají to
hoto útulného hotelu dobře vě
douce že po celém městě vzorněji
řízeného hotelu nenajdou
Přiznání umírajícího
"Po celý život svflj nesnažil
jsem se učinili něco dobrého pro
jiné ani jediného dobrého skutku
jsem nevykonal nikoho oeoblažil
ba i svým vlastním nepřítelem
jsem byl neboť z obavy bych ji
nému neprospěl raději sim jsem
trpěl Ani jsem se v čas neléčil a
nyní je pozdě Nebyl jsem světu
k žádnému prospěchu" Tak od
cházel se světa muž v jehož moci
bylo učinili celé okolí šťastným
Jest to vlastně v moci každého
člověka alespofi někomu na svět
prospěli i kdyby to nebylo jiným
nežli radou Pozbyl-li někdo ve
škeré síly tělesné i duševní chuti
k jídlu i práci poraďte mu Trine-
rovo léčivé hořké vino a učiníte
jej Šťastným Ono mu spraví ža
ludek učiní strávení pokrmů do
konalým a vypudí z krve vše co
tam nepatří Ono ze strávených
pokrmů vytvoří novou Čistou
krev' Jiným lékem to neokážete
Proto jest Trinerovo léčivé hořké
víno nejen nejlepíím lékem na
čistění krve nýbrž jediným lékem
na tvofenf krve výborným lékem
na síleni nervň mozku a svaló a
na oživeaf celého těla V lékár
nách Přímo zasýlá Jos Triner
799 S Ashland Ave Chicago
Ills Pil sen Station
H"i 1 11 11 1 h n 1 1 n 1 1 1 1 1 1
II
Klenotnlcký obchod dobře se
vyplácející prodá se z volné ruky
Obchod ten zaUzoný před 1S lety
naluzá se ve čtvrti v niž bydlí po
většině ČeM a Nemel Prodá se za
odhadní cenu následkem nemoci
majitele Dotazy nutní neb pí
semni zoiljiovldá ochotné
pí J Fibigcr
1208 Ho jathNt Omaha Neb
I I I I I I I I 1! I I I I I I I H t M
Krásná celovlnená
26x5a palcích Smyrna rohožka
mající cenu $400
dána bude zadarmo
za Jediný obal z Crystal Tollot mýdla
Ctčte naíl nabídku
Jestliže vás obchodník nemá toho mý
dla na sklad zaftlcts nám 10 centů na
Jeden kus na zkoufiku a 5 centu na hra
žení poštovného
CHYSTAL TOILET SOAP CO Dq't E
1509 Jai Uou ul Omaha
Přijmou ae Indnatele 87k2
Rodáci pozor!
Zde vám podávám popis dvou
farem jež mi byly svěřeny do pro
deje pouze na 30 dní za velmi
nízkou cenu:
Čís 1 Farma o 160 akrech—
100 akru vzděláno 5 akrů zahra
dy zbytek pastviStě Domek o 7
světnicích - Dobrá vnda Touze
za 14200 00 Tři míle od Clif
ton Washington Co Kana
Čía 2 Farma o 1200 akrech
—300 akro vzděláno 100 akrů
louky jež se může celá vzdělat
200 akru lesa 600 akro pastviStě
Dobrá voda Ta nejleplí výstav
ní zařízení na dvou různých mí
stech Prodá se celá aneb pouze
600 akrů za 1 30 akr Sedm mil
do města v Pottawatomie Co Ks
O dalíí podrobnoati dopište si na
J- M- MUSIL
35m j Cleburn Kans
HLEDÁ SE dobrý krejčí na
kalhoty a vesty od kusu aneb i na
týdenní plat Plat dobrý a stálá
práce Hlaste se u Franka Po
láka Wymore Neb 37k3
NA PRODEJ mám čtyři tažné
koně Kdo by si je přál koupit
nechť se obrátí ústně neb písemně
na: F V JANEČEK
363) Monrerry Neb
I
fr
1
pr-1
s
"' v
í
1 1
t
v
pouze ar 00 ročoě "