Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 25, 1903, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HOUSKU KOHINY
řtMl Kirtl V
-WH-
a --a '
1
TA SRDCr
II
Kdyl vdovec litaikf Nrpa
vtm bratrovou to nrbotku
llttltu oilitthovali do komory
protifitilltm ji přikryli oknu
pootevřeli povdlala Nrpovlmkt:
"Tik relfm buďte IvaNfkii i
Páir-mrotiem k }rltl ae oa vit po
dívám!' t odkvapila doma
Itatáchý v fc-l na láir-ii ni nll
tyl dnnka nltt dokladně udupán
ťuetavil ta pltda dvjrliin tma
kapiáth u kalhot jen lak v kosili
- proitovlaiý IHval at do dálky (
přes náves a chalupy zírsl na
vriiny jel od ChruJimky k Zubři
ae tdviliajl Po aebi honily a
mraky lam nahoře byl patrni po
Milný vltraíkoliv dole bylo akoro
úplní tichá Letěly — W-ttly —
a jak chvílemi zaevftil aa ni nf kde
tam víidu cd lesa kam ae záspi
baráku viděli nebylo míníc do-
alávaly jasníjll kraje bylo na nich
vidíti hrbnlce bylo vidít jak
píry v nich tekou a ae valf Ne
povím tise xlral jak ae oblaky
choulí a ulítají
Fo chvilce kloatil oči nfze na
vea jei byla v temnu na blízká
okolí avé — vcSel do baráku Do
lení poloviíku dveří uprostřed
přeříznutých zavřel na petlici i
velel do avčtnice Obecpaná dvé
fe zaklaply a kroky baráčníkovy
ztichly Usedl na lavici u kamen
Kuce mil pořádá v kapaácli hlavu
achýleau alabou hruď prohnutu
Sedl) tile bez pohnutí
Tmy přibývalo víc a více
Mylléaky a krátké nápady táhly
Nepovímovou hlavou jako vojáci
kdyi utíkají z bitvy Při tom
alyicl tlukot dvou stavů tak jako
jindy v tlebto dobách večerních
ve avitaičre tloukly
Klap klap - klap — klap —
znllo to v hlaví Pořád ještě Ce
kal že tuhla před ním po podlaze
přejde známá poatava ie pojde
od atavu ke kamnům — ale neila
Hlava jeho maní zatáfela ae k
posteli ale nevidouc koho hledá
la zaae naklonila ae k prsům
Sedel tile Myslil — nemyslil —
Tabulkou v oknl bylo vidžt
jaanou hvizdu — ale rychle pře
letěl mrak a jíž byla ta tam —
Nepovím z myšlének počal levou
nohou poklepávali do podlahy
Najednou povídá: "Ty máti snad
abya rozsvítila — "
Těmi slovy probudil ae kocour
a počal hliaitéji přísti Dvéře na
alň zaklaply a nikdo zadupal To
íepovíma vzbudilo — povstal
rázem a zmámen zahledli ae ko
lem Dvéře se otevřely avstuupila
mužská postava '
"Co pak že aedíí tak po tmě
tak přect rozavěť!" Byl to Lojza
Józa aáhl do airníčku u kamen
ikrtl a rozsvítil louč potom sáhl
na polici pro olejovou lampičku
povytábl knůtek a rozsvítil
"Poslouchej ]ózo přijdnm zpí
vat tik abya o tom vldllfpsidra
viv rekt Lojza
"Zpívat?"
"No zpívat a modlit se za ae
božku co pak jsi člověče bez
sebe?"
"Tak přijďte přijďte" přikývl
Józa a brada ae aau zaklepala
"Ale vil jak to bejvá musí být
nlo na zavdanou'
"Hodejť bodejť dobře že jai
mi vzpomněl a mohl bys být tak
dobrý nlro koupit" zia Józa
hovořil
"1 koupím proč bych nekoupil
Dal jsem to již vědět ž dneska
zpíváme
Józa hledal v hrnečku na polici
vyndav oekolik smtjroýcn peněz
podal je Lojzovi
"Nějaké nádoby ta taky mál
ne? Ale bodejtže mál tuhle ty
jaou jako k tomu stvořeny' A
police vyndal dvě láhve hodně
vysoké a bafiaté "A jak pak ae
roziadlme?" pravil Lojza zkoumá
ie vtechna rnliti "Světlo dáme
na stůl já sednu tuhla pod křížem
kdo dříve přijde kolem atolu
ostatní u kamen u stavů — dobře
to bude Teď zatím pospílím
A Lojza vylel
Barácký přistoupiv k posteli
urovnal polltářa a natáhl svrchní
ci Kříž a svíčky ae atolu odnesl
na polici Potom aedl k praku
na rolt nakladl trochu palaček Í
polínek a zatopil
Na ebodbi opit bylo slyšet kro
ky ale zdlouhavěji! než Lojzovy
ne tak břmotné Veíla atatná
leoltina pořádně a důkladní
oblečená Zdlouha přivírala
velikýma aVltlýma očima bloudila
avítnicl Koneční apatřila Nepo
vímajak v koutku u kamen skrčen
sedl
"Pochválen buď pán Ježil
Kristus de) vám Pánbůh dobrej
večír a potěl váa Pánbahl" pravi
la jednotvárným zdlouhavým bia
aem a podávala Józovi ruku
Nepovím povstal ruku také po
dal trochu potřáal řekl: "Po
zdrav váa Pánbůh děkuju pěkně
posaďte te u nás"
m _ aa
i eay iw kal iirkii u tar
klidni olpnvř lřla a kalup mrd
Ittby a Wf liti k dali na klav
Míla na lilu -ti jr lm tátk
polovluínf Či tnou jupku repjatou
a dobrou vlněnou itikni modře
a čem ítvmovainii
' Kdo pak máte nrhnlkukmnilf
táila !y h se u ní pomodlila'
Nepovím neoitpovllM el vaav
lampičku pohledem (val lanllinu
na affl Otevřel dvéle do komory
a vmoiipili Drle lampičku v In
tici pravačkou mihl prostěradlo
a mrtvé ny Ta měla bradu
podvázaaou a na Hel vlhký ha Iřík
aby kůle tuze nriežloutla Nrpo
vím vzal Hadřík a očí hlava ae mu
rozkývala vlrchno tllo rozechvi
lo — jen jen lo příchozí ienská
lampičku zachytil
" l'U aa nnlfuxiln TinLn '
bědoval aípavě "takhle mi odcMa
Třicet let byli jsme spolu a teď
najednou mne opustila"
"jenoti ai to tak kmotře no
berte léta jiou léta a pomyslete
si že jo jí lépe nežli nám' tělila
Terynka ale blas její nebyl o
mnoho Življlí nežli prve byl mdlý
a divné ztemnělý
Nepovím plačky tile přikyvoval
"Byla to dobrá osoba nábožná
pracovitá a neublížila nikomu'
zase Terynka hovořila "bude
vám vlude chybět ala vždyť on
vám Pánbůh pomůže' A pusta
vivsi lampičku oa moučnici vy
nrnuia vrcnni sukai a klekla na
hliněnou podlahu pokřižovavli
mrtvou počala aa modlili Ruce
měla vzhůru sepjaty hlavu trochu
atranou a oči přimhouřeny úzké
rly jeanno ae jí pohybovaly
Nepovím také sepjal ruce a ato-
e sklonou ohnut atála atejně
tupě zíral na mrtvou Bětu Lam
pička prskala a po tmavých za
prášených a pavučinami obvěle
ných atěnách mihotaly aa atíny
hned dellí hned kratlí Okénko ve
výklenku stíny propoufitělo bílou
září měsíčnou Venku ozval ae
dupot na záspi
isekuo lue' tekla lerynka z
modliteb a udělavli nebožce kří
žek oa čele ústech a prsou po
křižovala i aebe a zvolna povstala
Nepovím opřt urovnal klůcek
na líci ženině a natáhl prostěradlo
Na síni potkali Lojzu Čepici
měl v týle chumáč vlasů nad
čelem a každou rukou tiskl ke
hrudi láhev jednu bílého druhou
granátového obsahu Spatřiv Te
rynku zaškaredil aa a lekl a
úsměškem: "A vy už jste tady?
To jste si pane pospíšila
lerynka oeodpovědčla Všichni
tři vešli do avětnice Lojza po
stavil láhve na atůl rukávem
otřel na nich rosu a se zálibou
díval ae jak rojí ae v nich malé
perly
Nesu perlovou a akořicovku"
pravil bratrovi ale ten usednuv
na pecinefl již ai zase ničeho nn
všímal
"Skočím si ještě pro plama"
Opět povídal Lojza "ale jsem tu
hned Jak pak na kamna jn ne
zapomněl?" a otevřev plotnu na
ložil nikolik akolkův
Když Lojza vylel Terynka
vzala ai na alavl modlitby čistým
složeným iátkem přejela si líce
tváře a úata a usadnuvši u atolu
polozády ke dveřím rozevřela
desky pokřižovala se ruce opět
vzhůru sepjala a rty počaly aa po
hyhovali Chvílemi vlchna
aklonila — to kdy! přišla na něja
ké avaté jméno — při tom také
oči víca přivřela
Byla již asi pětačlyřicátnice
ale výborní zachovalá Nebyla
vrásčitá jak vesnické ženy v ja
jích letech nemilá pleti zahnědlé
a plničké modrých žilek ala jem
nou hladkou bílou trochu lesklou
jenom Ze kůže na kostech byla
jako napjata Celo vroubily jí
bledé vlasy hlade k uším zčesa
né Při modlitbě podívala ae nl
kolikráte atranou k Na povlmovi
ale ten ai ani nevšimnul Zase
klaply dvéře na aíni a do světnice
vkolébala aa Aočka Moučková
Prudce přirazila dveřmi a huhňa
vým ala vysokým hlasem pozdra
vovala: "Dobrej večír dobrej
večír pochválen buď Ježil Kristus
panenka Maní rotíš Pánbůh
kmotře a dej dušičce lehkého od
počinutí'' A holí tlukouc do
půdy pospíchala k lavici u kamen
aedla ai přímo před otevřenou
troubu
Nepovím přivítal ji nlkolikerým
pohybem hlavy Terynka ai jí
nevšimla Ančka položila hůl a
počala aa potichu modlili při tom
kejklala tělem a mžourala očkama
'kratlal
Iit
(PHk J l 'm H Ntvalui
WH
lit ét ta ťllv
lik af£v! st vltM a aipilntjll
dvou oMtovů pilllskfih
Vkvanř na tifml pAvodné tála
I 'tu luttn ~ Patli TA byl
lMU Mi l t lil llalvt ltltvuil
► Víth t ntl fl-ii dotud oii mr-xi
lmovmi pUt tnudiilho K(n
ihm Mil ktnli lf dvůr ke lenil
hovil na fvetn( Melt a outtov ta
mdilii khliftlvu Notr Paiirké
mu av kipln parlamentu a ni
vytlfmtt soudu Nyní tkoratý
hradně umUttiiy jou ad budovy
zákona ' neboť nachál se tl
soudní palác policejní prrd ktura
umrlčí komora a na tlpdnliu
konci pak budovy kníliké a úted
til Nolre Dáme
XXIII
II St Louis
IOUiv Sr LuiUUd)
jeit druhý menši ostrov psřlžiký
v Sek vaně a j:st spojen a "ilu d
la cité' mostem av Ludvika Je
unit na ostrove sv Ludvika za
chovala ai PařIŽ ivftj starověký
ráz Staré domy jež pamatují
feudální době jako stařečkové ob
divují pokrok moderní Paříže
vážně a úctyhodně kupí ae zda
ústraní Ulice jsou zde tiché tak
ža člověk mní že nachází se někde
ve venkovském mině Zda kdys
bývalo sídlo aristokracie Vlak
dnea krásná průčelí jsou zamlklá
jako by zádumčivá a balkoay opu
Itěny Malebná jal stará "Port
du Mail" kde z lodí vykládají
ovoce ze zahrad normanských
Zajímavým jest"IItl de Laazan
(1657) sa svým vysokým oknem
krásný železným balkonem domov
to MademoiBelle d Moatpenaier a
Lauzuna
Dcera Gastona ďOrléaaa ae
atřenka Ludvíka XIV bohatá dě
dičkajei pokládána byla za vhod
nou nevistu pro svého královské
bo bratránka "la grande Ma-
demoiselle ' jak všeobecně byla
zvána zamilovala sa ve svých 43
letech do mladého kapitána Lau
zuna žádala krále o dovolení ke
snítku Král poručil Lauzuna
uvěznit! ve vězení Pingerol na 10
let a pak jej vypovědíl na čtyři
roky do Angers MademoiHelle
hrdinně aa něj čekala a koacčně
když jí bylo 56 let láska její došla
splnění a žila a manželem avým
pak v tomto domě
Proalulý tento hotel byl později
1 shromaždištěm básníků apisova
telů a umělců Náležel fiaaoční
ku Pimodanovi a pozJějí baronu
Pichonovi jeož zde zemřel iHyH
uprostřed velkolepých avých sbí
rek Dnea náleží dům ten státu a
jest neobydlen V domě jenž
bude upraven v niuaeuin jsou v
jídelní krásné mramorové sochy
ložnice Mademoiselle d Mont
pensier malbou zdobené atropy a
bohatl vyřezávané a zlacené ná
řadí
As uprostřed ostrova jnst koitel
sv Ludvika velmi zajímaví etav"
ba po způsobu bretoRwkých koste
lů za středověku Nedaleko od
tohoto jest Ilólel Lambart nej
krásnější tu budov ze XVII sto
letí zbylo V Paříži Voltaire žil
zde nějaký čas a začal zda avé
"Jlenrisdy" a roku 1813 Napo
leon zda bydlil- Konečně byl
koupen Czarloryskími potomky
vyhnaných králů polikýcli Zde
nachází ae též polská knihovna a
starý palác arcibiskupů pařlž
ských
XXIV
larprlaiirla natlonale
(NtroiUI UHrnu)
Národní Tiskárna zaujímá bý
valý palác pověstného kardinála
Konina a aousední palác jeož
náležel bratru kardinála princi
Kohan-Soubiseovi Zda tiskauty
jsou všechny úřední spisy knihy
mapy k rozkazu vlády a pak hra
cí karty jež jsou státním mono
polem Zaměstnáno jest zde je
denáct set dělníků obojího pohlaví
a tiskárna mi 130 lisů a j Pěkná
jeat ložnice vévody Rohana zná
má poda jménem "Cabinet ds
Síngea" dle ofičích maleb
XXV
PlřlIMI' HP Haitnllk nhurtliuir
1 UltlJlrj nti— „lb1iriKffctl
tonitn lltfMII iMt li Ufll IMIUDOtiRt a
nhlahirtnl HáBo lnnho InihKUB" on-
nhfnlbo aumn n oll1nU'k flnftnnwik 4
klU't mta kil l tMní diKluWnliiil
na
óím tínil kl'nl llwlornr R
mí
OaU4 1Mwbraai
oimifl M v autaéni uMbmIii OaKVtiA)l
L'klofo
Uolonia
rasteur Institut
(1'Mlourír latkf )
Ústav tento založen byl velkým
učencem francouzským ae atátnf
podporou k uásledujícím ičelům:
i K mikrobiologickému studiu
a badáni
a K výrobě různých očkova
cích a antitoxických aér
Původně určen byl ústav tento
při otevřeni 1898 za laboratoř
Paateurovu avšak během deseti
let atal aa kolébkou velikých ob
jevů ve vědé lékařské ku blahu
lidstva Zda byly vynalezeny
proatředky proti diíierii choleře
moru atd- jez nesmrtelnými uči
nily Paateura Duclauxe Gran-
chera ChamberlandaMetchikofla
Yeraina Mavmorecka a j
V zahradě nachází aa hrobka
Paiteurovadekorovaná mosaikou
Na mramorových aloupcích jsou
'-'[- — j 1 1 1 ItkV I muiuTjruii mulinu jaoi
iTfdnláCřlU) OH 'I-Ulniiv ílaifrr tákUdntch ah
krok Zápawta' pout $100 1 jevů Paiteuravých Hrobka jeal
TOťné 'aa 13 metrů dloubá oa konci
lul milí Ollll 1'l totlle l jsi
) broh friního mismnttt kda o
pofivl Iflu vttiMM urania a
dobmdinra lidu
XXVI
iarjlai
iraii
Palíl a python itlti k mAle
mé tmi silirad ntlmť patky a sa
brady roitroulrny jou p triím
niltl Pallltké mltuké kutu
piteUivl iiiIomII si plué chvály li
pín a ndilnvlnl iMito pirkA e)
ou kttla šln dleny Čiatíny a kro
prny lak Ie I ve ve lreih letnit h
krlaný Iršvtilk selená na illio
nerh A rol llth krln) th peatro
barevných kvřtin a křavin jel
udržovány jtoii v stálím květu
krásné ktrnmyjit:hl vrtni najilAuje
a í iiil vzduch Jeit málo mini
která by podobnými skvoktný
nýml parky pochhibiti mohli jako
Pařil
XXVII
Hotel itt monnalca
(Milic M I
Budova mincovny jrsi z komt
XVIII století a má velmi ktHnt
dvojité schodiště a jisl to píNut
památka Ntavitclství V piti ašli-rb
vyloženy jsou přistrojit mincovní i
iiicctmi pekna ktiirty minci a inu
dailf všnch časů a všech zemí
V sále Napoleonově jsou vysta
veny sbírky medailí z prvního cl
sařství italské mince maska Na
poleonova sřlitá den po jeho
smrti a miniatura Vendómského
sloupu
V dílnách jest tt lisů na raženi
mincí a medailí
XXVIII
La fliorrpc
(IludoTi pro TfMaf oám natnlmf b mrtroll
Budova tato nachází ae na Ile
da la Citéza Notra Dame a slouží
vystavování mrtvol neznámých
nalezených na ulici v řece atd
aby mohly býti zjištěny
Těla těch kdo nemají žádného
domova v Paříži jsou také uklá
dána zde avšak příbuzní musí
Zvláště žádali by lěla jich mrtvých
vystavováaa nebyla
Dle starých privili-gií pařížská
zpráva této umrlčí komory má prá
vo pytvati všechny mrtvoly zde
uložené
V místnosti kde mrtvoly jsou
vystavovány jest chlsdící přístroj
Zda jsou též přednášky soudní
pytvy a velmi často zločinci jsou
srnu voděni by vyšetřovaní bylo
uspíšeno Mrtvoly jsou přikryty
číslováoy Ternperaturasnížená
na nulu umožňuje že mohou býti
vystaveny po 40 hodin a pak od
vezeny jsou io Coliirnbarium kde
mnohé uchovány jsou na neurčilo
Tak ku př části rozsekaného těla
ženy jež nalezeny byly v Sekvaně
před 3 roky jsou stále ještě vysta
veny v umrlčí komoře
Ve vestibulu jsou (otogrsfie
nezjištěných mrtvol Průměrně
ročně jest zde přui 1000 mrtvol
vystaveno t nichž akoro třetina
jsou utopenci vyloveni ze Sekva-ny
Dojem není tak strašný při po
hledu na sarnovrahy neboť tito
zdají sa spáti Za to pohled na
mrtvoly zavražděných lidskými
bestiemi jest hrozný
XXIX
řlica de la Natloi
NíiriíH nlnida
Náměstí toto zváno bylo dříve
"Pláce du Tróne ' na památku
slavností pořádaných zde Ludví
kam XIV po míru pyrenejském
Na námistí abíhá se dvanáct ulic
za sousedaích předměstí Upro
střed jest vodotrysk "Triumph de
de la Republic obrovská toaku
pina Postava stojí na kouli jel
počlvá na voze taženém lvy
Gaaius svobody tdí na jmluoui
Ivu a třímá v ruca pochodeB
Práce spravedlnost a mír prová
zejí vůz Vodotrysk tento byl
odhalen v roku 1809 za účasten
ství 300000 dělníků pařížských
Dále jsou zde dva bronzové
sloupy na nichž nacháxl aa sochy
Filipa Augusta a Sv Ludvíka
O velikonocích jest zde perní
kový "jarmark" Začíná o voli
konočnl neděli a Irvá tři neděle 1
nit v době té střediskem vlech
pařfžkkých tříd Daitdnt va svém
"Kois en exil'' velmi píknl vylíčil
obraz hlučného a veselého života
zda panujícího
XXX
ťObservitoIr
(HfivUrna)
Založena byla jít za Ludvíka
XIV Poledník pařížský probíhá
středem této čtyřhranné dvou
patrové budovy Má velmi boha
tou knihovnu a několik aálu jeat
plno hvězdářských a fotografi
ckých přístrojů V museum pak
vystaveny jaou výkreay a fotogra
fie nebeské říše a ataré hvězdář
ské přístroje V zahrad! nachází
aa ohromný dalekohled i m 30
cm mající v průměru jeaž otáčí
ae oa avé osa pouhým dotekem
ruky Ze ploché střechy jeat
krásný pohled na Pařil
Pakrfeaal ka
' KaKaVaUaaai ja am lillHU áA
Vant li H AUABIS
B kil Ta
"Vlaa tMlM M —
rMtMifife Itpta aMMi
eka piaal I aiifcaaiat radila fc aa
DrkaMka fkafl a aittata kw ei
Hina kkr kal l4k Va
♦lna t'UI krln Mln klr mi r
aiakla ktark mmt vykH lta Palrné
►Hnil ikM alr Kfla aaa
tava ilaaaíM ataawl"
"Vvsllené lny" Jmenuje n
A'Uma iirtttwiil lany ktrl-í moji
nrimraiiiiyraa (irtiiMiitiiull matli ky
clinrudy válečníku aneb líní etik
lieiiwKC MAhte ae ilmna vylt''lll
1 tímto 1'krm líto h ny vlna ťr
tlili Vyl Vilx thfre (ii klnrí
knř lunu lil unliavltl Trní by
jte ihikiírII ae uidravovnll Jtl
iliirnF VpikpM IrkArnld mnjl 111
t r wlJ fi exi Irtlirv l'tt) jnkouko
Iiv iivinoc íulfulliu Julvr a atfi-v
Tlletlforilovo "lllatk I)rUht"
líni ae uAIvntl
titrnn rlr tiatft adreay a na
niiaíml JiHninkl obratte tia
The Ladicí AJvixT Dep't Tha
(JlmttaiiotiKa Mrdiclne Co
Chstlanmia Tenn
VINEoCARDUI
Korblova
IraHcrndá vína
co odporužují
1
1
m a%
Jakub Svačina
Tlatnt
ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ
I orrocerní obchod
v 1 1209 JIŽ allta
V olrhfU tomtn nalatnnt iplný
Ttiír vlnko iIkiíI k-riHrDfho ZlxM
i ftirit r a i)ti Jaliinll Míra i)(ilirá
milt u f iťlny JmI f irjUa nekunkali
n n)k ln NnHnaJ„J
Jxluou a pwlruba plljilnta
aTTTTTTTTl
Hojné zásobený
VlMtlll
Bratři Hepodalové
1731 jižní 13 til
VMy řiiritv a Jun Iíi iinlliipll mn v trlm
aviirn apracuvaiia a (Inkoiial Mirarn
ué vfrithkf jftáfMk síabalf clivalfMii uti-
noainii 0I1 b'an torr 11 Na rmíl'h
É v#%cril iaí tltt započalo l iiřl
Rohrfcefii Bros BSžfcťi
majitelé 17 a Douglas ulico
Kt!Rnr-Praflillnř otirrnvlfit prUpravtif pratitlalnf alnp'a# Waaoplaaokí atrojnpl
tanky talDirrafnl kraaoplnn-li riwifafnlck prárnlvka Uloorífof
VtnoDV-anklal kara kolejní arkaatr Illsrirat apnlak iprcliort lianl Mlleovlk
baria tlakárna a ař)né aibarjr
PODZIMNÍ onDoM-Zapnfeel sáH No třídy a vlmk edkorafik
1'RAOK ZA STUA Vt)-Htra pnakrteut tHhndlnovoa kaMoilanal praol
RATALOO-Klaaantnl nor llluatroranr katalng kM4raa Klarma
Adreiai ROURBOKiH BROM OMAIU DRB
STOCK YA11DS SADDLERY CO
J G BLESSING & SONS
329-331 sev 25 ulice South Omaha Neb
Válko- í maloobchod
IrcfíGlrsrxnl postroji a sočily
líoilnoti pavitnvitna za natlnviiMHf na uvití Via dAláno tnfoR NaSa vinut no
rutnfi botovnni inilla zvlt)tnil Mnilrarí ruť-nJi vrherArnnA knná 7hM
Tobnlky poadra na víiilky kMn pAt pouzdra na hudebniny itřavíca atd
monoKrarnr araf:irií:ril pminnaa na pnMdinl
vAt itovaiaii ohiborlii tomu N
liuaHiilyllli4ih Jnat alif vrn vlaainl ava úd
Uru a (l'll)' lllm tiiotl lnl
vauj a mpi otminuf ruumjmm himij v rrif!
1W V dotí DKATÍlI NKPOIMIJVÉ
W II áT -ar iri -a
tmut líUAh
uraloma ( 2 CrcltbtoQ Bloct
s z rob ll a Doiilm ul
Obydlil Witi na 16 a Uatullurul
Til obydli itO JUI úřadovny IM
timmmsmimmmiammimmitmiiimimím
KliiKaatiiš zaříxeaý a
Uniový I IoHtlllf
vlajlnl
Frank Semerád
Hlavni cena Severova Sílitela
srdce spočívá v tom fe lék ten
plsobl přímo na avaly ardeČnl a
upravuje oběh krva Jeat to ne
zbytný prostředek ve viech přípa
dech rozechvěni slísněnoiti a
zemdleaoati pocházejících od ard
ce Cena lioo
na rohu 16 a Wílllam ul
hhnj Mntfiv UMk Hilu ns ču
l'rv! plmiAské ř prkvovarnřiíího nl
ntfMri Ilvrit métítíiiA If rpliMltt (
Itipíí doutník v Teplý
koníky ty neiiupti doutníky
riíknf k po culí dun Vzorní ohlii
TKL Kimi
iliibs
KltANfHICMKUA I)
I tnvUti
vlaatnl
iJIMIMHinillMIHIMIIIIIIMIIIIIIIIItlIIIIIMIIIIIIIIIMIti
______ 3
3 Val'
a f_rt
HřfenV Hostinoc
1214 Jltnl II) nl
jftfKny KniKftv UtUk aidlc narVpii
NoJliiiM drubv vlna Jlkrlrft a
jnmiitS doutníky
V li Utf linií i(t eelý den
TKIICKON Um H
niiiiiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiillillMiiiri
rkrilířní faun
zlfpAcná obilnha
í llstopada
Denaí ohlcagky ivliilnf vlak vyjMtlr
v 7 80 ráno mfito v 7W ráno ? taaá
áeba ařIJIHl 4a Cklraca
Deanl Mt Paul flnpls aipreiial vlak
v yJIMI v 710 e mlíto v í n J Ual
4eba aHJItáí áaHt I'aal-ali
l uvenaau uailteri aa tklaara v
7'iA verer má spael rasy fut Daleka
rychleji jeda aa sápad a Cbleifa 4c
Oaaky
NoTib Wetkara la aifjle alalti
IIANNEIt L1((U0K HOUSE
vlaatnl
CMI UJQCH nJIhoTlirohu24ftNul
Uillt linilULHi
Tel 'im 80 OMAHA
VýWnrS pivo %M na řepu
Chutný zfikimtik víilv po ruce
kurníky a východní muiužltná Za yfUiituoti Jsknit vAebo tbuti ie roli
NullenM vlna a llkrirv a Umné doutníky
Jeat jlnalflliia pro proilulá kentueiá
John Simánek
Tlnstní rkiiHné
zařízený
Hostinec
s
2411 N ulice South Omaha Neb
yflnf nf Hrblltzftf IdJíiik stitle ns čupu Výborní vína a neJlopííHkiiry v
zlolii Jemná ualové doutníky O chutné zákuiky Kádná nouze Ježto
íovlalnl John po cely dnn pofliví ja doplňuje Za niklovnou oMi ie svlž
nfí mitnf átíufnf iklitpiiflc Frank ňt(ki l'fljďte ifl peijlvut na Hárá
rniimrí OpříaaR krajRnft UM Jolm Alaiink Mm
ja
I
T
I
JOHN UDER velkoobchodník lihovinami
má na akladS
fjltto stará Importoraná i Mi fina Mři a liry
zvláště ale proslulou z r 1881 0 F C & i S Taylor
Za jakost vHeho zboží ae ručí 53
Telefon 1815- 1209 Doualas ul OMAHA NEB
giiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilinillliiiill iiiiiliiililiiiliiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiy
VkiiMné
zařízený HostíllCC
vlaatiil
3 Anton Limieirwirm
roh t'M a DorcMi sil
lllllllllllllllllllllllllllHIIMIIIIIIIItlMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIMIUMmilMIMMMIMIIflIlMllllllflimillHIHM'
Výtečná vína jemná likéry
vonné doutníky
O přízeň krajana řádá
Tel L 2727
áiícb LlnncmsBi
llflIlllllllllflimillHIHMrtttT
i HAMBURSKO-AMERICKA LINIE
-"
Hpolinoat tuto liilrínl" wf rnk prarlťrlaá upáleni s Krrepen flrnn
trdiilxírýml Ind' ml NcJrrclilcKI Jízda s Neir Twrka do Jliamliurkn
Iwlft eiljlMjl re ctrrtrk T sebnla
nliurako -nerlrká llnln Jnat nnlitarM Nímecká 'f rniAtlatlká pHřii'
V11I1 nl Hiioliinoiit a vlaatnl Wi lodi niKjfffrb rilirnniiu inonnoit ft41t)HII tun 04 I
tfirhtn Jaou vHlM niSinořnf parníky abrniljlcl ti dvouiroubovycb parolodi
kirn utl pominu cwaiiijinicn íli xnrinny jaoii 'lakový point parolodi ni
Tiaaini 7nuna jmu apoincuoai uiiimine pi
i TinaLiil rfiijrtn junt aM„irb uinnunu prnpjnvu crf- liuraiie Ie an
NOBTH-WESTERH DRÁHA HAMBURG-A MERICANLINF
4
linu irtlani: HIM ráma ri
I
St
Faul
Minneapolia
Dulutb
Minnesotská a
Wisconsinská jezera
Milwaukea
Waukeaha
Dakota Hot Sprinff
Deadvood
Providence R I
Portland Maine
NORTH-WESTERN DRÁHA
14a! 143 Faroam St
Omaká
I V-1 1(11
Hostinec
r00000000 ' O ' O O ' o
m t a 1 ¥
jawura jionai
vlaatnl
clcaoloC
zarizcnf
V 1'UTTHMOrrH K
fintnt pivu stOv na čepu
Nejlnpal vlna likéry a Jtimná
doutníky itála v láiohe
Viorni obttuha Chutné tá-
kůtky po (elf drn 1 4
Jediný Čoský
Q závod olovnlcký strojnlckj
a zámečnický v Omaze
„vlaatnl
LEO BAROCE
oa as íath ttrc
Talafoa 1147
Zívidtnl vody rtlvaa a kaaalliaec nre
vádl ie levot a dobřil uttf
aá ClereÍMaSiká pin
araJaaVai
J paaipy
Drába s ioloTtorl1 tozj
nu TiiiAs
m
IT
ú
PatecTjEallctíTvijacluzjaTjiii
mnm tou ia uec Tiaaců
Nejleplí dráha do vloch tulil
lanias la!láaakai áial Trxaia
Mexika a aa ťacllťkéai pvbřeáí
Jda přimo io
"jtiLtn Sfcarmaa OrtuBTllV
Diliaa Tt Worth ElUiboro
TaiafcacileWco Templ
Ccltcn Tajlor Oal&esrlUA
Lockiurti Ilwlotta tUalíarcoa
UQnagt Bontea Alraxado
OSTOJÍ uiusm izm