Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 11, 1903, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I llOltSKlí KOUMY
řifMl lirl V it
-VI
J
1
1
TA SRDCr
llkal pritlOUpil k poslulí po
kinurktl dmh tkotnusl tpnu
Nakloniv ut ho k Mi poodhrnul
pttíillll )taitlMI Iial klJlM uiltíii
prsty ni praa a ťukli Vili-Itiířl
ttilni ustolu tiMrkl rottiPiu
flflioJil Molu lahlr-dN i ilu
o km ta ntml bylo vllíti lalitM
ku oMinanou thatrnťm kriv
nyní plAtkf m utolirnfm prople
Ifných větvi Na nlíkí roikleM
jabloni poskakovala iiiudtiuka
nepovím stoji mritt kamoy a
postrlí hlavu a pna chýlil do
pUdu uila míl pootevřena oií
vyjcvany
"1'omaiání velcdmosti — ji
tra sebe - " tise lekl Icksř od
stoupiv oj Irtlka
Knět padal vykonávali svslý
Obřad
Lékař pokynuv Nepovlmovi ra
Id a ofm ca alav a Ir ptal vlídně:
"Divcjta ntlm jcítí atudeni
obklady na pria maduclnu poilu
vám po Mezulaníkovi"
Z veačf bylo alyiet liitn Ifpot
dupot na tísni i na alni chvilka
mi zaraplo to i do dřevěné stíny
Za chvíli pokročil kněz ke dve
řím a pootevřel je Vrátiv aa ke
atolu klekl na malou stoličku a
počal ae modlili: "Pomodleme se
za tííce nemocnou Alžbětu Ne-
povfmovou aby jí Pánbůh poleh
iiti a království oebeaké dáti ráčil
lííUráf íllřníl 7Ario: Mvi '
rootevrene dveře otvíraly ae
víc a více jedna osoba po druhé
loupala aa do světnice poklekla
na hliněné podlaze kolem kamen i
na prknech dále ve avětnice Než
knfiz do8fil k ilovom "jako v nebi
tak i na zemi" již klečeli víichrií
a fikali dálel"Cl(b nál vezdejKÍ'
Kdy! modlili ae druhý Otíenál
Ncpovlmka otevřela o£i a sivá tvář
její trochu oživěla Pohnula lila
vou a vyjevená zastřené očí zíraly
tupí na zástup potom zahleděly
ae na Ncpovíma jrtní klnčtl u
postele ale vida otevřené očí In
nwy povstal a přiklonil tn k loti
avaiy na krku Nppovimeině ae
rozechvěly
"Táto — " zasípělo t hrdla 'co
ai lady počne!?'' Suchá ápíčatá
brada Nepovímova zadrkotala
hlava rozechvěla obličej ae Hábí
z oři vytryskly alzy
Nemocna dívala ae chvilku na
muže pak poodvrálila hlavu a
zavřela oči Kněz právě ae do
modlil bursu a nejsvÉtíj5l zavěsil
aa hrdlo požehnal nemocná i kle
čícím a vyíel Doktor kráčel po
maiu za nim a áie tlačili ae ves-
oičtf Nepovím stále klečel u
postele a hlavu tisknul k ženiným
rukám chladnojcím
Dylo ticho jonom hodiny chrap
lávě fukaly na peci předla kočka
a z chléva doníkal aem kozí mekot
Tu ae dvéře zvolna pootevřely
a objevila ae v nich nevtliká lni
ská bodni černá Měla tmavé
veliké oč) tmavá řasy trna
é vlasy j?ž vinuly ae jí hodní do
čela tmavou kfiži na vysedlých
kostech obličeje Lehký bavlně
f áátek uvázaný pod braJou
nad čelem ae jí vzpínal do vili
ncbylťjtiií mnohokráte prán
Měla lehkou halenu a raodračku
hodni odřenou
Kozblédouvll se po jízbi tile
zavřela a pokročila k Nepovlmovi
dřeváky nechala u dveří aby o
"A ÍLÍÍ V°tif5 ít!0 údy jí narovnávala
"vituiwr uvmijuvij rif B)ly
příchozí dotkla se ho na rameni
obrátil hlavu potom těžce po
vstal "Nepovíme prosím vás ne
zlobte ae a tátou je luza lpatni
chce ae taky dát zaopatřit ale ne
má kloudné kotile kdybyste byl
tak Ant ti a nAill mi Lnllfi "
Ženltina mluvila polohlasem ale
zajikla ae jako by dechu popadá
la Nepovím přikyvoval když
domluvila zadíval ae na ní a
mlčel
"Kdybyste byl lak dobrý
"Co co fa vám je Zlevorko?''
"I táta ae chce dát zaopatřit
kdybyste aám pnjčíi kolilí
"Jako tu koKilif" K Nepovím
zaáel k truhle vzal vrchní kolilí a
Npov(m stál u pittlrU jako i
illtvaj vyjpvenA iltal na lnu Ta
tMa nf sloup fista piiniinfraa
"JkI ani nrdýihá" Splala
levotka
In tmlraH( ) jr via tanm)
l'uin 10 skutiitt noha st pmi po
hnou skrčila — lha Nřpovlmčinn
o)t-m Aul s sklivilo a insleln
trnuto 1'tsly u ruky na ptlině
byly ohnuly jako pálily ulírnuté
nohy slepičí
ievoika analsla také jako bn
ducha
"Chudáček I" saUytla po chvil
(p a přitlačila horní vlčka xemleU
k dolním Pak pfiklrkla a Stuha
se modlila
Nepovím stála stál nehybně oči
vypouleny ústa pootevřena ruku
pod kolilí tsťalou do prsou
Na síni ozval se rupol krokAv
a do avětnice veíla silná rami na
lá Ženltina a za ní muž jen!
prve na návsi zvonil
Pyl j' lé jnuom tak v kalhotách
řemenem spoutaných a v kolilí
na nohou měl pantofle i bot
uříznuté Černých vlasn měl
hnízdo veliké plynuly mu na Čele
spáncích í na nMch liyl meaM
Bci ženltina ale statný rarnenáč
silák oči měl malé ale jako jiskry
svítily t černých ras pod velikým
obočím Obličej jeho byl splíe
čtyřhranný nežli ktilstý bradu měl
hodně Širokou a koati pod očima
silné
enltina měla kanaíasku přes
prsa vlněný látek křížem a pnlk
kosmonoského látku ledabylo uvá
zánu na Černých vlasech jež vza
du byly stočeny Na nohou měla
střevíce ale holeň bez punčoch
V obličeji byla silni bílé pleti
tak Že černé obočí a přimhouřené
temné očí zvlá!t vynikaly Měla
Široká ale tenká ústa a v kout
cích tkvěl jí stálý úsměv byla
těch lidí jejíchž ústa v nejvělldn
vzteku jiou usměvavá
Klidni rozhlédla se po avětnii
a řekla: "Jak ak Pak e Ivaře?
"Právž skormlal" odpovftděl
Zlcvorka nstaliiijlc nohy zemřelé
"Skonala?' zdivena vykřikla
příchozí ženská ale hned se jedu
vatě tázala "A co vy tu děláte?
i tax jwn se tu tréma roz
pačiti odpověděla Zlcvorka "ale
teď iniMÍrn honem domftl" A se
bravlí kolilí na lavici u kamen
plála pohlédla na ramenatou žen
skon jenž zírajíc na mrtvou měla
v koutcích rtít ten divný výraz
smíchu va přivřených očích til
a vyběhla ze avětnice
Nepovím sl nových příchozích
nevlímal teprve když muž k němu
příatcupil ramena jeho aa dotekl
a řekl "Jak tě bratře totěl
Pánhnh mant zakýval hlavou
"Tak chudinka už skonalano
muada mít lehkou smrt dlouho-li
pak tornu co velebný paa odelel
jenom co Lalťovku júopatříl
Toho to taky skříslo kde pak
naložené sáni přejetí člověka na
téhle zmrzlé zapadané zemi ale
proto přece povídám la ae La
Iťovkt t toho vykřesal" rozprá
vla Ženltina zvolna zpivavě
při čemž otevřela poli okna aby
dušička mohla vyletět
Studená mlha hrnula ae do
světnice
"Ala kam pak ji dáme tváře
oejlépa anad tuhlo na lavicí" ho
voříla zase a lavicí čelí kamen
přiloupla k posteli Potom
mužem dali mrtvou na lavici
podal ji Zlevorce
"Zaplať Pánbůh" pravila ve
aeleji "aby se vám panímáma
pozdravila to víte že budu his
dět abych vám to jináč oplatila"
Tu podívala ae Zlevorka na
nemocnou
"J'ro Pána Nepovíme vždyť
vám umírá I' úzkostní zaleptala
"Kdo umírá Zlevorko?"ulekáit
zvolal Nepovím a vida jak žen
ltina apě:bá k lůiku zasténal zou
falci "1'ro Krista Pána Uitkať'
"Mějte rozum Nepovíme ať jí
nevytrhnetel" rázným leptem ká
zala Zlevorka a uchopivší avíčku
na atole dodala: "Obneau ji —
dokonává "
Poslední alova měkce zaleptala
V té chvíli byl obličej Zlevorčin
ku podivu zminia byl jasněji! a
oči plny lítosti
"Máte II pak tu trochu vlahá
vody abych ji omyla?" táhala se
als jíž byla u meděnce zkoumala
vodu
"No dost je vlahá dost ale
co pak ji dáte do hrobu! Nic si
neporučila? Ale prosím váslvaře
miite přece rozum vždyť ne ste
malé dítěl" kárala Ne no vím a
Ten atál pořád jako bez ducha a
zíral na nebožku Zena nabravlí
do Ikopfka vody mrtvou umývala
"l'oviíim evaře poručila si
uheo do hrobu?"
"Do hrobu — jestli ai něco po
ručila? Pro Krístáčka pro Kri
sláčkal Poručila holka poručila
černou moherku I halenku k tomu
bude to tamhle v truhle nachystá
no vlečko vždycky mi to tiksio
vala: "Vidí! lálo kdybych
umřela tohle mi dál do hrobu!"
a Nepovím rukama zalomil a hla
sití zakvlle)
Vfuhf muž Nepovímdv bratr
Lojza vylel zatím vea Rozhlédl
ae po záspi velel do cbléva a pro
hlížel kozu jež se platila a mečela
'Zapomnělí na li'' povídal
polohlasíti a z kote do prázdného
Žlábku nasypal jí plev Koza
pustila ae do nich a chutí velikou
Lojza obhlédnuv chlév vylel
zase na zásep
"Tak jak je jak je?" volala
oa něj Mezulánice jel a oávrtí
pospíchala dorno
"Juf skonala" klidni odpoví-díl
lnM
J ) m as ii Napsáni
tivtl i
(Ulbiit liisi#i obsahuj
Miku eástiinit)íl náhnlsnatví
iimH hUiiirii Jspantka Jmu in
dlevěné sulky jel jmi lasovány
lak ta podnbail se I roninvým a
stalfm předměty k Imhoilulhl
"?iny'' knMská touiha toiaha
a velmi nádherné Úlky ' tik elf
nnlenl a sspllinvaná puulvadl
knělí buddhisličil mini plnili slib
ihudnby bronsové a dlfvíná
lotbu aUa!alc!A tasafJi Lit
buddhiili) k)'ih jich bniv"Mio
lloť bftli nebe a almosléty
"i Mii" bnh dm ha a "limu"
sliálný duih snímek olláte sva
neno Maniisra poi iiiseiti i i
IX sloleil a chrámu "To Dii'' v
Kiolo Tenla "Mandara" jest
yiibi svěla ansobněný ránsdami
lludi Imvíinl v jich přívodních
tvarech a jii h boJikýdi výaled
id li Dřevěné snlky pledslavu
jící flé durhy a hrdiny populár
ních lrfnd Nádherná nnalika
bronzové rosné solky a aocha
kněo "Dharma vstávajícího a
hrobu Velmi pěkné jsou i obrazy
znázorňující náboženské oblady
sponska Cíny a Indie obrazy
náčrtky a rytmy znázorňující do
mácí Život r vířenu a květenu ja
ponskými umělci límské sochy a
alko římská božstva Asijské
starožítniny předměty znázorňu
jící život a náboženství na Korci
předměty náboženství průmyslu
umění staroegyptského rybář
ství honbu plavbu rolnictví
atd zobrazené náltěnnými mal
bami mu mí o amulety ornamen
ty a vity v nichž ardce a jiné oř
Kány mrtvých byly uzavírány
egyptská božstva posvátná zvířa
ta a hospodářské nářadí Rovněž
do
ae
na
i '"'ífury
"iIA knurtl"
byla čekala O
ež bývaly kladeny
rakví v domnění že stanou
sloužícími mrtvých a že čekali
ně budou u bran nebeských aby
je uvedly do nového IťastnějRIho
života modloslužba Isise v Egyptě
figura Isise v porfyru nalezena
chrámu Ksmusa II Na náměstí
dé léna před vchodem do musea
jest jezdecká socha Washíngtoua
darovaná Američany Paříži
XX
Les hallct centralca
velmi pčknA poiJIvariH Jest na
tržnicí a život v ní as kolům 7 ho
diny ranní kdy tskřka přeplněny
jou zásobami masa ryb ovoce
zeleniny másla roznýcb sýrft va-
ec zvěřiny drůbeže a květinami
Nejrnalebnějsí tržnice jest odděle-
lení kde prodávají se ryby květi
ny á ovoce Něco podobného
ovlem jen v meritím vydání zříti
možel i v jiných velkoměstech
evropských Velké oddělení urče
no jest velkoobchodu mssem
Ohromné kusy masa aoieny býva
jí pomahači a aakládány bývají oa
vozy maloobchodníka Nosič
jenž zván je "íorť' musí umísti
nejméně 40 1b jinak není přijat
do "cechu" "Damea dea Hal
les'' prodavačky z pařížaké Iržni
cetvoří velikou a veavých zájmech
jednolitou obec jež hrála nejed
nu vynikající úlohu v povstáních
pařížských V tržnici této viichni
malí obchodníci pařížltí nakupují
avé zásoby V zími v i a v letí
M hodin zvon obletuje uzavírání
tržnice a tu vlechny zásoby dosud
neprodané bývají prodávány za
(siku Tu vždy najdou ae "kde
se vzala tu ae vzala" hejna vlka a
hyen která oa
ohdy celý den
hodině ranní ukončí ae prode
ve velkoobchodech masem a počí
ná pak čilý obchod mezí maloob
chodníky
Tržnice pařížské jsou středo
věkého povodu Ludvík VI za
ložil obilní trh r 1117 ar nit
Filip August založil permanentní
trh Na místi kde nynějlil tržní
ce stoií byl rozsáhlý hřbitov
kolem kostela založeného Ludvl
kem VI Kostel tento zasvěcen
byl avatým Nevindátkom a lam na
lézalo se i náměstí ke kostelu při
léhající a známé pode jménem
"Marché aux Innocenla Filip
krásné tržitti tolo značni roztířil
K 1716 byly kostel klálter I hřbi
tov zavřeny a později zruleny
úplni Ze vteho toho zbyla pou
ze kašna 'Tuntaine 3ea Inno
centa'' V klášteře nalézaly ae
obrazy známé pode jménem "Dan
ses Macabrea"či "Tancemrtvých'
rovněž i několik pouatevnických
cel do nichž násilím přivádění
bývali muži ueb ženy pod zámin
kou pokání Kenée de Vendome
známý jako "La récluse dea lano-
centa" (poustevník oevínňáttk)
byl zavřen v jedné t nich za trest
pro cizoložství Hovněž i Jakub
JArinagnac vévoda 1 Nemoura
když byl dříve zavřen do že
lezné panoy byl přiveden t
Iiaatilly aem a aťat dne 4 srpna
1477 K rozkazu Ludvíka XI
ho dítky oblečené v bílý lat do-
ouceoyeby atály pod popravittěm
by krev jich otce "přítla na jeho
děli"
Na fržilUi "Marché aux Inno-
centa odehrávaly ae různé scény
dobi revoluce Zda známá re-
voluciooářka Théroigne de Méri
court doatala výprask od proda
vaček a tím zakončila avou revo
lucionářskou karriéru
Každý ví proč zevní léčební
proatředky ae užívají Anker Paip
kxpeller jest % nich nejlepll Vy
rábíť sc pod avědomitým lékař
akým videckým dozorem a užívá
se v celém vzdělaném svítě proti
reumatismu pakostoici a neural
gii Láhev pouze 15c a 50c
ritMMK NK
ttU h st ÁtAttéi lxi¥sitj
pifWtk)rrh OsVtN V knbiém táltl (JdHn v
UtluUi otirttaiH ÍMl #aVI4fll k Ksiijrivánl k
OllIatAorAfil dlaVnO lomho tM(riHIÁh'l ob
oh(e)n)li# tioiria n wttU b řliianřnich ř4
f f iohNMil a vDl #fir tnuto llřílfJít buř-
ďu mtÍ0tiň 1 hlHvnl úřavlovoiř li tíh áWsir
opiitM m v riiitnin uMpavlu OdíHrnnl
ViofiKt ohálIiH iiiátnl atijroLl Cul ""I
HU't
zcela nové kteréž ae pro
dávají po H55 k dostání
jaouzaljo Hlaste aeu
Mí! ::Z CcSKf CH VUSÍÍ:: i1
""" " '
"
Smtltnl fJ4 1 Ht+n Dumkál
Jo Veselý V llotntuiM u
ny vyletí po leldke na lopot u
svého dumkii a dělával na něm
vlive Jedna niih pli pádu jej
latlhla a stasila se atromu Ve
sely spsII 1 vjtn to mtirA tňť
lliMtv si lebku alhy skousl
{'WíAi Traik)'ei rpňsobem
skončila Svfil livol choť lesního
p Wollt v myslivně ti llrandova
v okrsu Hor sv Ksuliny Vnou
če jt jí hrálo si ae sirkami a taví
nilo olieA klrrý aachválil celou
myslivnu Vle a ní v řas prchlo
ale rhuť leanlkovanedbajíc kouře
vrátila se do holit ( budovy pro
skýai upomenutý předmět Více
1 ní vlak ji! nevytla JI mrtvo
la naletěna byla ve avělnici zuhcl
nalělá Jfrttnf fiulttřtnt uvaleno bylo
na manžele Frantilka a Johannu
Pollákovy v Dyjakoviclch u Jaro
slavic na Morava Dne 9 m m
nalezen byl na pndě jejich domu
(4lclý výměnkář Jan Krmit obělc
ný a pli konstanlování příčiny
smrti prohláleno že skončil sebe
vraždou Po pohřbu tlřila ae vlak
obci pověst že Ernst neskončil
sebevraždou nýbrž že atal ae obě
tí činu násilného četnictvo za
hájilo pak vyletřování jež mělo
za následek zatčení manžela Pol-
lákových ZároveA nařízeno by vy
kopána byla výměnkáíova mrtvo
la Bylo zjittěno že Jan Ernst
před lety postoupil avou usedlost
vnučce Joh Pollákové vymíniv
ai zaopatření byt a denní podporu
20 haléla Manželé Pollákovi
nakládali vlak a výměnkářem tak
nelidsky že se od nich chtěl od
stěhovali obávat ae také a čímž
se netajil že bude jimi zabit Dne
ti m m měl býti dům Polláko
vých na kterém vázlo pro výměn
káře několik tisíc koma prodán
v dražbě ale nedošlo k tomu
protože smrčí Ernstovou zbaven
byl výměnku tudíž hypotéky
obnosu několika tisíc zlatých ná
sledkem čehož dražba zastavena
Zdá se že manželé Pollákovi
vůli tomu výměnkáře Krusta ná
sílím se zbavili
Osud ' tdhailné 'vraSeiinite Z Jlrna
ae oznamuje: Přede dvěma lety
budilo v Brně serifuei záhadné
zmizení iestileié Aloisie Kíchtro
vy dcerky výnornocného úřední
ka c k zem finančního ředitel
ství v Urně jehož manželka jest
kadeřnicí Za několik dní naleze
na byla mrtvola na fúdě a jak
soudní komise zjistila bylo dítko
utkrceno Několik dní před děs
ným objevem zemřelo za podezře
lých okolností mladtí díti maože
In Kíchtrových Karlíček a mělo
ae za to že také díti toto bylo
zavražděno Podezření z obou
těchto yrsžd uvaleno bylo tehdy
na iGletou Jícrtu Kuchtovou jejíž
péči byly dítky svěřeny tato vlak
avalovala všechnu vinu na 7 1 letou
atařenku matku Alberta Kichtra
následkem čehož i tato byla odve
dena do bezpečnostního oddělení
na zdejtí radnici kdež pobyla n
vinni několik dní ve vazbě Kuch
tova vtak ae za několik dní k
děsnému Čínu přiznala a protože
státní zastupitelství podalo na ni
obžalobu pro zločin dvojnásobné
vraždy zločin utrhání na cti atd
měla býti postavena před porotu
Před přelíčením Žádal vlak ob
hájce p dr Dudínský aby duěev
ní atav i6leté vražednice byl lékař
sky vytetřen i byla Kuchtova do
pravena do zdejtího ústavu choro
myslných Lékaři podali dobro
zdání ale státní zastupitelství vy
žádalo si ~- patrni pro neshodu
dohrozdárif — jelti úsudek víden
ské fakulty lékařská čemuž bylo
vyhověno a za účelem konečného
dobrozdání byla Kuchtova poslána
do VídnlV minulých dnech dotlo
pak radní komory zemského soudu
rozhodnutí vídenské fakulty lékař
ské v t?m smyslu že Berta Kuch
tova uznána zcela zdravou Ve
věci nastal náhlý obrat a lze dle
dosavadních známek tvrdili že
aensační tento procea bude jisti
asi projednán v tomto druhém po
rolnlm období jež započalo dne
a března
Obonívd dvfi Milky iiujcMluoti
it lnr ťo tlnhiV
ln dí Laura 8 Webb
aHikratkkf Im svrrsUw OHI
"Mrarkav! kt M imlKf !
kltra a frtfcl aiHMilavala SttMla
kMm vím Cr4nl rntkrnlla lMI M
MM (Mna tSnattl IUmli ftrm
prval m4M tkM nWhiml a stírala
)—m ka tH wmM ! té
ia ki SoImii fcdM tii Maif ere
IrlIU ilrall aá aMhn aphmi
' _____
Slilnal ST nrfirán4 Mnl wltlé
B4 vypadnuli ntaliSv a ebomhy VBrd
alka la tnaHno nevyhynou Prnl
tltjf Si-nw ai tU% tm#B llvola Nmrt
klira alirrt uval nno ilil a t
chrátiítv w trii chirnUm Vino Catdul
eikily nrmlnr ho tr tnlil ultthritt
rhurYil Un )khokoll MiM Vlna
Otilul ulnhíllo (Mni Wřhh Myt m
Itarhiuirla v nlwwvt My! i14hnt
nsUtt llvnta 4ol pani Wchb Iraitt pro
VU vk initi íako aynl Avlak mS-
Scta Jtl nyní tu mu plrdHIU co ona
IrpMa
vlna
Lrkimlci
Catilul
prodávají flW Uhrv
AVIIJEorCARDUI
DIVY I
Pan Aueust Wllke 91 Trumbull
JSt Cleveland 0„ píše $
St "NvnrlW lliilaám pr pllm vykina) pniv
divy v má rtitliiif MfiJ wIiovhuho kuílíilA
Šf ntriiiiiiie 4 ti vyuJiil Joiné lahvn byl utv A
V zdrav A
S Nml yHÍÍHlň lepíího lkii proti kiiílli
V niiHtuzfuií ziidukn oebrnpUiufa miíle-A
v movauí miilt }'nt JjJ
SEVERÚV
Balsam Pro Plíce
Cena 25 a 50 centů
I
rfe?(— fík
#CfÍ?v®l i
Tho DEMPSTEIt dvouřadový kultivátor
byl rkouten po léta
na stech lánech kukuřičných
Čiřte co firavf o nirh pan Huna:
"Zkinll Jaem vílí rlyonfadový kultivátor a Jmm s ním dplní spokojen
knnáv kiikuMe1 aázené pritd dohrou Lldá fikali io Je tu liumbiif ale
nyní nino vilí nim olioritvntl a fikají že Jo to niiradí 'akvoatnd' F Husa
Pakli váš obchodník jej nemá pitte nám
NáS kultivátor pouze ae třemi koňmi a jedním Člověkem
vykoná tutéž práci jako dva jiné s dvěma páry koni a dvěma
lidmi
Vyráběn v IIEATKICK NEB
Odbočky: v Omaha Kansas City a Sioux Falls
DEMPSTEIt MILL MFG CO
tV vweiJ "~
a%ÉaatJa1fllSjéUia1
Rohrbougři Bros
1
KaUilosr
zdarma
2 Lhcete-ll mltl v domiícnoMtl
ý vynorne mannl Kupte m
HEVKUÍJV
{Olej Sv Gotharda
Ten yyieci revmatismus siun-m
lost
íidií otckliny Cena 50 ct I
F SKVliRA Tlwiký lkíriil j
ii:imh Kaťin ion A
-!l!W
A A A kkkk AAÁ A AA AAA A AAAAAA
Jakub SvaCina
vlHinl
ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ
grocerní obcfiod
rě 1200 Již (I ulice
V Olchod tomto niilnta iluln
vlifir lnho ll r'ciriiHi XlxM
ju fuml vt h prvS JiiUowlI Mlrit ďihrá
rinli u Hrnliifjmt va tvfUú nitlcinlialj
rm níjiiKj ln pflvMSiik Nnflllue Jj
JikIikiu a Hlrul prijilnte iim
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTa
Hojně zásobený
vlaatil
Bratři Nepodalové
1732 jižní 13 ul
VM inral rt a lim to rifljliiuíl maao t trhu
míbarut irwnvHné a diikiirialt iPIritv
11 vírohlfr wnlké tíhUhíy clivitlrioii 110-
vat nf varnu olit tnmn tomu Nit nwli-
"73 7""1J I
L Vaf Vk'akVa1ViVNrAVamSv t
n
mm
_ # 1 1 au - I 'Tk
majitele 17 a Douglas ulice l:
aockř tnlfRrurnl km„iji kí Kraauhrfnlck privtilck a tíloi-vlínf
hnu&KuTéy}nt °rk"Mr-ltflrArnl VcAek' t"rch0ri
1'ODZIMNÍ flIIlJOllf-Ziipoíne 1 í4fi Noví tflily e v(b nlhorcb
IMtAOK ZA STHA VU-Hlrava ponkytnula ra tři hod lnovou kaMiHlnol práci
KATAUJO-Kleifiiiilnl novj llliiatroviiny kutalog kildému ulnrma
4 Adrmn ItOllltltOťtiH ItltOS OVAHA KEII
1 zfiří Uoylcsova Koloj
zahájila ivé
podzimní období jaK denní tak i večerní
nljr pro vinurn! avé do
y tK lilllio řiijfl
df rttJrtoii nlkda v inSatí
tomu Na nali-h
liHHHiynaaiii )Ht
liro aa firaavAirii
iUii a ImuIíoImIiiI
P V díití HKATÍU NKPODALOTK
tfimmmmimmmmtimmmmimmNmism
I)r P i Kálal
(VHKÝ íí fikh
O
Uřaáoria ř 2
Crc!2!iloa BIocjY
s r„ rob 13 a DoukIs ul
Obydlí 2!tS5 nu Jo a Castallarul
Ttl obydli HO Ttl úH&inny lhB
Klflřiistiiě Kafíca a
lalnl
Frank Semerád
na rohu 16 a William ul
ÍUmj Mfitzfiv lMk atKle na ěopu
I'ravé rl7rikí ř pravovaiořníího pi
vovaru a Plxnfi výtoěná Korlinlova vlna
kořalky ú ty nejfúpíi doutníky Teplý
iilkuii'k pocoiy ilou VjioniÍ obaluím
TUL nm KIIANK HKMKHAI)
St Paul
Minneapolia
Duluth
Minnesotski a
Wiacoosinská jezera
Milwaukee
Waukesha
Dakota Hot Spring
Deadwood
Providence R I
Portland Maina
NORTH-WESTERN DRÁHA
1401-1403 Farnam St
Oauaba
Přf3dpláccil5 na "Po
krok Západa pouze $100
roéné
Návítťvnfcl
Čím il0 nallch pHitnivrt a obemnntva aliléd
na nati práci lira vlce oraní a hnitou mltl tra
rUrmatl loto kuluj PUleilloat Jaat poskytnula
kaMérao horllrl tthj oaoknl prozkoumal rf
tín Tílimljf o lift jtrnu aa pnatarall a pOTjlird
ai Tf aokého atupni vruCováiil Jukoř borllroatl
a Jakou ti J tic iktoJiiiI
Prozíraví iácl
Prorirym atinli-ntfini nilíliijem prlvllel aby
aa poaadlll r rfjrn h oilhorn h kirf mohou na
aloncbatl Tyníováal a mltl pornr a molhoily
ponílvaní pH ňafaní crlřanl obcbodiifn niib tí-
boIoi kťra Zádáma anafní návllllvtilky l)r
vtoovall tomuto ckourainl tolik íau kolik a!
pMoa
Obchodníci
Tato Ikula byla obzvlálU alujalima toinlml
BÍrllívrol riFarlnlh olirhiuInlkD imuMírh
VAlm il If -lilo uávllír pánovi a anaíuí al
při-lerna abvata T alrh pokrajovali Vala H
tomnnat Jcat poMilkou pro Hala ÍAky a povahu
ai-lm pro ná Ctimí vnlo niblcily Tito mladí
llilá Jaon vzdíláol aby i aUll vailml (loraoc-lUf
a rnf badama pokrajovali ra vaMo vedeni v
cvlí jich v praktických porlmjoatach Hrot
nich Večerní ákola
Mlnam 114-m ktařUlJaoB aaroítnánl boham
dne na mínml ikola poakjtoía pllltlltoat aby
al MlwapCIII dfiklarfiiéko olicbodnlto vzíllánl
jkkéhu by nabyli nárllJvro rtaiini Školy V va
rnl ikola bnda aa vruíovatl pretuaj I aárlm
f pondíll v itM- a f pátak T6ar Vyutaja
tfní vMám tltll nCIUId Jma naiítnáal a
kaíilá liomůka k driklarlué a praktické práci
Jeat poakytnnta Jaká aa tíll á(il darial
Tísnoplsecké soustavy
Taťii8kollk dobrfch' aonatar tíiunplaaekych
avluk nn]l(ilzifj tn( j„t aby najllttn byl
dubrl díIh-I "jnat to aíllalvká alla a uMialxki
ai hopnnat jaá tvoll (koln'' a lyto )# al opa
třili biiit ohlodá na pařil a vydáni Vytiíujura
Uroukovt Ornhaiaavi Pltmanovt aaiiatari Um-
noplaorká a hmatovému atrojaplaactvl FoládoJ
Uj ntránkí llluatrovan katalog
BOYLES COLLEGE New York Life Bldg
Gudahťs
Standard
Kex fiunky jhou nabe za oejiep&í uznávané
aunky S výjimkou našich Diamond
"C šunek jsou nevyrovnatelné co
do zevn£j£ku chuti i uchovacleh
vlastností
Prosty úplně oné drsná slané
chuti tak odporné osobám jichž
ialudky nejsou tak silné jak
by být mohly
Jemné lahodné hnědé
The Cudahy PacklnfCo
South Oroaha Neb
Paroplav Spol Sev-nčmeckf u loydu
Po parolodích expresních ncjrychlcjSí jízda přes
moře za j dní 15 hodin a 10 minut
V parolodích eiproaanlcti t Now Torku do Břemen ♦'1860
Po parolodích prav dělných t New Yorku do liremca f 1)900
Vo parolodích xpresauích a Ilremen do New Yorku I3SK0
Po parolodích pravidelných a Bromcn do New Yorku 13660
-jrrji-IIlavni ti f alovntřX
JELRICHS & CO 5IJroadvvayNew York
—jbCII lavnl 1ednat) pro BdtpadtSaa
H CLAUSEHIUS & CO SÍSStr
Les-Glass-Andreesen Hardware Cgího-
th
— rcxltvjÉ válkám—
TWmž vrrážené a lakované olecbové niíiaf — Claovaaý
telerný plech covové lbof' - Oataatt drát hrahfky
ibotl Dicykly slfelni torané D&boje asportovsss aaoM
ét Haraey alle '
hSTa