Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 11, 1903, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (1
3 C SAKOVNA ALŽBĚTA
3
Pentia ti Tiif noro i j
VyUValftil MlO lef Jil il
bilo t lio stměno! )il il
doslali ai h taméttm císaři h I
náhle tu Milku Umře ulII ta akt
vlitnf ilrigoutt vysoko mával
pttpotem ňločklttlU nepřátvlk4
ira rtrjtlu e íflatj-n
"Ptipor jut nál! Sláva rfiiřil'
— vykřikl skrvácvný dficotin i
mával ptsporvm V)soko nad tvou
hlavou
ťoktaut toiluovl kutý před
lUnotl přvíhátrl ti I tltáli aby
ptittoupil blil t Ustl " pi
a RiltUWk
Tana muUlke jm neviděl
irttl nátí" odvětil táisnf atiil
1 kfíu t!-v!
Viděl pld irloa pout ftntála
BHulil I iiol plej nim clisř
Todl toho p mstlálck nik dy
ntpir
"Nikdy"
"Co děli teJř"
Tilu"
"Dobře Kihtt euch!"
Jeho veličenitvo otrátit ta k
jednomu i tvých průvodčích
Tento vytáhl zpod pláltl pol
nici t zatroubil na poplach
Ozvěnou na tento aignál ozvaly
v kritkotti polcice it vlech
tria tábora
Tábor olívnul v okanžiku bylo
vl na nohou Ten připínal aobé
zbroj ooo viedl na koně
U vchodu do itanu objevila
vyioká silná poitava KadecKého
"Koně" poručil stráži "Stábnl
důstojníci nechť na mne počkají
"Prosím o alovo pane maršál
ku!" oalovil cfiaf Radeckého
"Kdo je tu?"
"Přistupte blíže"
Radecký ikoro mrzutě a nevrle
blíiil ae k muži který tdii ae mu
býti generálem
"Ah vale veličenstvo!" (volal
údivem kdyi poznal cfaaře
"Vaie veličenstvo zde aoii by
mne dolla o tom zpráva?"
"Jiem zde a dal jiem troubit!
na poplach Mužetvo v této na
máhavé chvíli V iiyoejSích těžkých
dnech zkoulky chová te výtečná
— Pane plukovníku" pravil dů
stojníkovi který za ním stál
choval trubku u tebe "račte dátí
tígoál k odpočinku"
Plukovn'k Hltávající tentokrá
te ťilohu trubačovu zvedl již
polnicí k úitflm aby odtroubil k
odpočinku kdyí od Solferina za
hřměli díla a po prvních výstřelích
ihned ozýval te rachot půlek
"Jakoby jen na mne čekali"
pravil císař "Rychle dejte mní
koně pane marlálku následujte
mne nt nepřítele útokem uvítá
me útok palbou Pane plukovof
ku zatrubte znova na poplach
Na poplach! Rycblel Ku předul
Provolejte vojiku Že císař je zdel
Stihněte pláíť ae mne! Ať mne
vídíviicbui nepřítel stejně jako
přítel ať vidí že je tu císař a že v
Čele tvého vojika vrbá ae na děla
nepřátel!"
Plukovník i hroznou rychloití
troubil na poplach
A oitatnt trubky v táboře za
ním
Jek polnic duiot koní hřmění
dunění díl rachot půlek řinčení
iavlí volání křik řentot koní —
vle jplývalo v hrozný hluk
Uplynulo několik okamžikův
mladý cínř teděl jii na koni
Sněhobílý geocrálský kabát jeho c
daleka bylo viděti
Vedle něho jel Radecký a jeho
Itáb
V temná noci blýskal ae oheS
střelného prachu jako plameny
pekelné kartáče rachotem syčí
ce hlomozíce praskaly ve vzdu
chu oad vojskem
Zdálo re že je to ohnivý deáť
nebes padaly na křičící řvoucí
naříkajíc! vojáky jako lijavec ohně
kulí
Nepřítel vpadl do tábora
Obi vojska zápasila v hrozné
srážce
Vraždili se bili sekali bulili
do sebe lavlemi i kolbami půlek
Počet nepřátel každé chvíle
rostl S pravé strany levého
křídla od města — vlude jakoby
vyrůstaly ze země hrnuly te
masiv Vlacha nepřátel hrozné
rozhořčených a divokých I
V táboře rychloití blesku rozlí
řila ae zpráva že je zde císař i
králi
Vojáci provolávali tlávu císaři
Volání jejich přehlulovalo vlechnu
Dckeloou vřavu
"Sláva císaři! Sláva!" — znělo
jako bouře v hrozném hluku
Nepřítel pak opakoval ozvěnou
ze sterých hrdel:
"Smrt cítařit Smrt!"
Postavu císařova osvětlovaly
noc bodel draceunů kolem něho
teikupených
Tak tomu cktěl sám císař Frao
tilek Jotef
Nepřítel zuřil
"Smrt císaři!" řvali Vláli
A drali te vlí lilou na ttřed vo
lův Radeckého tam kde císař
eděl na koni
Asi deset Itala vedralo te až k
eaméau císaři
Jedna kule prostřelila mu čáku
drubá odrazila te o otdobu ze
tloooviey na sedle
Čtyři aibe pět nepřátelských
iavtí vznesl te nad jeho hlavou
Dfittojaíci generálního itábu lví
silou bránili tvého mocnáře
Jedea po druhém padali koaí
Radecký krvácel i ráey v rameni
PřM to vlak hájil iHblsmsfi
V tu chvíli nepřítel obklopil
dragoune t praporem
"Prapor — vetmito mu pra
por!" řvalo sto hrdel
Dragoun naklonil ae k Kad
ckéinui
"Zichriňte se a císařem neptá
tel jct dcietktáte tolik co nás1
A hrdinný marláltk pomal
hned celou sítnici
Neltěití pronásledovalo voje cí
sařiké
Drsgoiin děl pravdu je třeba
zachránit! se a jeho veličenstvem
Dragoun bodl koně tvého o-
struhami Jeho kůQ ji! krvácel z
četných ran zařičel bolestně
vztyčil ae a slepé letěl do masy
lidu
Vojáci rskoultí i nepřátelili
ustupují mu z cesty — a dragoun
t praporem nepřátelským ujíždí
prchá utíká — a nepřítel za ním
PronásledujlbijistHlejl po něm
ale dragoun třímá prapor pevně a
ujíždí k městu
Prostora kolem císaře te uvolni
la Jer padlí hrdinové smrtelně
poranění a ae tmrtí zápasící svíjejí
ae po zemi a krvavými a (ohy
zděnými obličeji t modlitbou
anebo a kletbami na rtech — dle
toho jaké byl který vojín povahy
Z očí mladého a atatečoébo
cíneře vytryskly tlzy Na jednom
místě leží vojínů na táh vysoko
druh na druhu Je to skutečná
hromada lidí kopec mrtvol!
"Veličenstvo! Cesta k řece jest
volna Bitva jest ztracena ne
boť i kdybychom dnea zvítězili
bylo by vítězství toto hrozně dra
hé Odstupte veličenstvo zítra
budeme pokračovat! Prosím
snažně prosím vale veličenstvo
odstupte odtud"
Radecký císaře skoro odváděl
Císař aestoupil l koně oblékl
te v pláíť podal Radeckému ruku
a chystal se a několika neznámý
mi mu důstojníky k odchodu
"Tedy zítra" — řekl temným
hlasem - ''Heslo jest zvítězili
nebo umřít! psal jste mně ve svém
liatě a já jsem sem přilel zvítězit
nebo zemřít"
Radecký přitiskl pravici cíaařo
vu k srdci svému:
"Dej Bůh veličenstvo aby
lato hrdinská pravice zvítězila'
Císař odcházel
Límec u pláltě vyhrnul ai naho
ru zahalil te hluboko do pláltě a
mlčkyi hlavou na prsa skloněnou
kráčel k řece k loďce
Z jeho tuity ze skvělého jeho
průvodu mu nezbyl nikdo
Vltchni padli anebo leželi na
bojílti
Nová tuita císařova sestavená
několika Itáboích důstojníků
i
obírala te rovněž mlčky za cí
aařem
Jeho veličenstvo te usadil na
desce uprostřed člunu jež tu tvo
řila aedadlo Hlavu opřel o dliB
a bolestným pohledem ohlížel te
oa bojílti dýmem zahalené
"Rychle od břehu!" zvolal dl
atojnlk f průvodu císařova a ucho
piv se vetla rychle počal veslo
vat!
Vojín pionýr který teděl
kormidla když císař do člunu
vstoupil rovněž ae iichJpil vesla
ale v torní okamžiku ozval i
výstřel a vojía mrtev přepadl na
okraj loďky
Smrt císaři!" — - řval zástup
vlašských vojáků na břehu
Obraně jejich zaleskly te
temnu noční n a několik výstřelů
zadunělo
Kule se sykotem zapadly do
vody
Ebvy tomu nerozumíte!" zve
lal jeden Z nepřátel a skočil zuřivě
do vody
Plaval jednou rukou neeby
čejoou ailou
Byl již blízek čluau kdyi jeden
důstojník vytrhl pistoli střelil
odvážlivce do hlavy
ťluiid muž ae převratu na
znak zmizel v vlnách
S břehu ozval ae smích Nej
spíše tmáli te soudruzi onom
Klenci který lakovým způsobem
zbav 1 te iivota
A znovu stříleli po cíitři v člunu
sedícím
V tu chvíli svedl te v lodičce
vysoký a Itthlý důstojník s dlou
hými plavými kníry s obolenou
tváří postavil ae před císaře roz
táhl svůj plálť a udeřiv se do
prsou svolal po vlalsku na břeh:
"Střílejte tedy střílejte na cí
saře dovedete li tohtl '
Opit zatřesklo několik výstřelů
Mladý setník chytil se sa Jelo
se smíchem volal na břeb:
"Srávo! Jcitijednonl"
A Mťléulé t Mm vvpálili
j lil jr lnuu své tťiinl
ln ophl l4 tuku
T#f M MoMe lit lti jak
chtt-te" - - Ml hU - "člun
viM s tluMMii rtujpme (hnul ni
protMim I 'Irhu sl rlif-nl
)itt rit lítáními"
Cílit I IVmI a po lti tlltllírtul
iřinikevi ttUvími kolty tukira
s polm nim se lltili
"Vs't mo pne sMMkiiť
"Si-tnlk Olia !'#lttáty" oj
pověiUI láfirtý
kun ' odvltil dut a Itíikl
vtrie (iiiui srtmkovu
Člun dotlihl Iťiitot I I hu
Na břehu oírkivili jíl tUite
ti kdo t vldnkého průvodu mu
ilyli
'Hvla to litoiná sttilaá stát
ks" lekl jedtt Wchní dAitojnlk
ukatuje k bojílti solíctinikému
"NiliJy u to utiipoiiinu"
oJpovllfl tile cínř
A obtátiv se k mladému setní
kovi ptedMsvil oba pány:
'Pan generál Ilcnedek — ptu
kovnlk Pehérváry"
Mladý setník pochopil ihned
slova cínřova a a hlubokou po
kloooii děkoval za nejvyllí vy
znameoání
Na btehu stály dvorní povozy
Cíisř ubíral se k uzavřenému
kočáru
V povoze někdo spal
"Kdo je to?" tázal te císař za
raženě
V kočáře apal prostý husar
Služebnictvo okamžité stáhlo
bo a měkkého sedadla
Kdo jsi?!" obořil se na něho
lokaj
'Potluioě hlásím vale veličen
stvo mocný císaři a králi jsem
hussr Mikulál Kasá! z Budína
přinesl jsem psaní od jejího vcli
čenstva a protože jsem si myslil
že ttnto kočár náleží valemo velí
čenstvu myslil jsem že bude
dobře zde na vale veličenstvo po
čkati"
"Psaní? Z domova? Od mé
Ženy?" chvěl se císař radostí a již
již zapomoěl odkud husar vylel
"Ano psaní od jejího veličen
stva" pravil husar a vyfiav z to
bolky psaníčko podal je s ústně
vem císaři
' it to ii it se tik mnti
')?" Util kvípnl a tiJoitnl
jpotitfUlý tutlat
"Auile vím AI ptoť lolk
! toho tiJniM '
iiul Yjilottitl ItJ ul Itf
mim!''
"C mál Veulellitkuř1
"Mám velkolepou myllnku
viailrnouť poikskoval kuthit
tidoitl "Ntioj te eiftho ml
KlUtioko bujel tu ni ol f Ailtli
jik dlouho e li bud iitnit!"
"Nitoiomlm li ani tloi Ven
Jelínku" lala tupl tliAva na ku
(lni
"Ilnl v lomu pototumil mé
itdČko Vil k lo i sokynl
kdo Je ona Juli fnkalyová?''
"O tom nrmám ani ponětí'
rtotol nejsi Msďitkou II
rtnr'lljrMieítl nej-
touJtuh na ttitl -
Hyl to
btotaljtl
llimultk
St lte tlntikýh minlvlů bylo
ttfetin boIřMl
Irria niti ptirtul im klvřl
ptojlIiUli po ťltáth tythlý
kiitfr l llulfna lltoml tptáia
tm hla v nrktáttit( kuiíol
V llotloláli ptvnl plod Ulll
látky ji jich milá ode umítá!
Ceny p ilntnl trmi tih-tk
byly hne ptrtuUny vtttrUnl
rodíce pft lulí u f t tiřjvřtliml
kvapem v do v ooti rpít do
hodina
V kocále vtdychila si spanilá
cliitovnai
"Kél bych iH)ft mohla ji la-
tličiti jl dtihé oři 'í kdyi jíl
ná oud o ni olupnje! '
"IliiTmlni a pevnaniá tbolfta-
0- st W
r rr%¥itif%BěfaT1IT liNřaT 1
Scvcrflv
Silitcl
srdce
rv liU" pAiniU tm
f i ! 'ní vmlv vh!
i lint llH'ť!lillmiř
Jii th % nf iťrn i-
ili lni1 nli ii
í" ' i
IV tlVIloll MIH 5
v
2i
iietniMi dolit nati hiiloni i po
Mcuiiim in ji ji nni in mít vina Aisinao — ucliopil tlili
dobiti — Julie jest dcíiou plu liikyploě choť svou ta toku — if
kovalka SirkaJvho novéstného "oiod nemůle Mil k nim tik n f
vůdce Kolutových vzbouřenců té- miloirdnýni aby nás oloupil o
největll nsli blitenoit o mle
andělské dítě Dsvřřuim v mi
lont boží jchol svatá vůl se
illl-
"Amenamenl" leptala pobožná
cliiřovnaale z krásných očí jejich
řinuly se proudem slzy
Uvidí mladí clsslltí manželé
vrjn lituji'
tnmaltlU
Cena $0(t
Scvcrova
ílU3ttNl
HORKÁ
As
V
hol který od roku osniaáctirt-
čtyřícetdevét sedl V Kullleinl v
chládku na státní útraty"
A co t tcho vleho? '
Vlečko Katko vleckol To
mně vnuknulo skvnsnou mylléa
ku AI posly! pozorně Jak
dlouho je malá arcikněžaa nemoc
KAPITOLA to
Julie širkíírová
Vraťme se o několik roků zpět
V královském hradě budíoském
zavládlo tajuplné ticho a klid
Krásny rtraa lakotu amutne te
díval dolů do dunajských vln 1
oejmenlí okno jeho jest zamřeno
záclonou
Dole oa obou březích dunaj
ských vlní se lid uherského hlav
ního města I ti vlichni dívsjí
sa na královský hrad a v tvářích
jejich jest patrno zděleoí
Lidské hlasy alyleti jen lze ve
dvou komnatách: jen ve dvou
komnatách velikého hradu králov
kého jest viděti život
Jeden pokoj malým arkýřem
vede na starý vrch Gerhartský
Druhý přízemní vede do zá
mecké husté zahrady
V prvém pokoji leží na malé
hedvábné sněhobílé postýlce malý
nevinný andílek V žáru horečně
rozpálených tváří jeho hoří obě
tmavěmodré oči a něžni ryty tvá
řiček zobyzděoy jsou velikou bolestí
Žofie jediná první dcera ra
kouského císaře jest těže ne
mocna anad jíž í urnírá a lékaři
palácové dámy ba i uma vrchní
hofmistrová stojí s úzkostffvými
tvářemi u jeho lůžka
V přízemni komoaiě neměnil
sdělení
Zde leptají si dva služebníci
dvorní a zároveO s radí
Je to Kateřisa chůva malé arci
kněžny s Vendelín Veit první
dvorní kuchař
"Zle je s aámi Vendelínu!!'1
nallksls podělená chůva "Naie
skvělé postavení nál blahobyt je
pryč! A ji počítala že dvě léta
by byla postačila abych měla celé
véno pohromadě-'
Kuchař malý sražený Maďr
toědé cikánské tváře a úzkého
čela Ikrabal te mrzutě za ulima
imutaě krčil zmodralé tvé rty
"J již jisté že musil jiti?"
"Vždyť je zde jii jiná chůva
Od včerejika ošetřuje Žofii la ma
ďanká alcčiaka mre již k malé
arciknižoi neptstf já sde jíl jen
tak yisías v vzduchu- Sama cí
sařovna mis lalegrsficky propu
stila
"To j paaská vděčnost Kate
řinol AI jaké Uvěření je la nová
ckae?"
Vypadá jako alečioka Sama
cínřovoa si ji s senadánf Dilla
tam dole v liortobáii''
Um hml To je veliká chyba
Dá se těžko vypíchnout) když ae
jejímu veličenstvu zalíbila jinak
bych ae o to postaral jako jsem
iž mnohé odtud vypiebal'
Myelíl?"
Vím to jistě Celý dvůr nerad
vidí jak se císařovna klooí k
zdejlímu lidu- Nemohou nám za
pomenoutJ asii revoluci 'Starým'
neaf nijak po chuti náklonnost
cínřovaiaa k Maďarům"
A ona chůva přec je jenom
ielti hrna f s Debreeíaa im
ooje se Jali Sarkadyová"
na? Od vlcreiska od rána viď?1 icltě jednou sUdkvůsměv avého
Ano A co dál?" malého anděla utlumi li polibky
Tedy od té chvíle co la husa jesté sladké žvatlání červených
sem přilla Jaké to nahodilé štěstí jeho ttíkůvl
pro nás! Otec Sarkadyové větí Vozka práskal dlouhým bičem
dlouhá léta ve vězení a dcera jeho Koně letěli jakoby jim křídla
vttřela ae císařovně opovážila se narostla a za ujíždějícím kočárem
sem na dvůr za chůvu a sotva že zvedal se na Čtvrt míle cesty
mezi nás vkročila onemocněla hustý písečný mrak prachu
nanie na amrt zřítelnice jeno ven- Aie romcam i tento let zdál sel
čenstva jedinká jeho dceral Roz býti volnou procházkou
umíž už Katko? Služebná tato "Můj Bože jeltě tam nejíme!'
sotva že se dostala k arcikněžně vzdychla si nepokojně císařovna
ihned malou Žofii otrávila Tak Alžběta — "Srdce mně tolik tlu
se pomstila na panovnickém rodě ce dule mně tak pálí v tuto chví
za svého otce Starého Šarkadyho li jakoby se jí kut utrhl"
dal panovníkův rod uvěznili Julie "Má drahá Elizo buď silná I
Sarkadyová zabíjí tedy toho koho vždyť přijedeme v čas uvidíl"
panovníkův rod nejvíce miluje pokoušel se císař upokojili svou I
Není to dobrá
f SHVHltOVY
PIlAŠKY
BOLtSTtU HLMVr
A HtUKALOII
pft !( rychle n
trvnlc ve vStvh
lilnvv n neuralgie
v bolestech měsíč
ních i zmirňují
kadnti horkost
Notu ní zhoubné
h tK'ii!:u imobčh
krve Cenu 23 c
povzbuzuje
vyittčAoviíiií
žaludku 2
ttnpoituUii
Scvcrův
Tišitcl
dčlf 4
IH k tlétťlH l Ic
vine IhiKiiI n vř
tnivmi koliktilw
tnuuje kNVtot
nik i lioikouf h
huttiť ttrtvinl
ir'jiHtujviAm-k
Severův
Regulátor 3
ziižívtltií jónských nemoc 2
Na prodej vc
všech lékárnách
a obchodech s
léky
poditictijo
frjítiuy
k Jídlu
zapuzuje
Y
Z slabosť
vzpružuje
r-fsíc
víx hny A
ii i'n i 9
tiirnviye
v lil lil l'l!lt I- — 4k
ilcInoMti (Mlitii f
n
celou
♦
t řinjc přikrvent V
X choroby vnjefnf- )X
f ku n VMiiinv ne-
niiix-rtH)cne B ic- M
A iiil-unv lili I U fl i - m
(lem a zmřnou ži- 2
vota V
Cena $100
Lékařskou H
soustav: J poradu dává- 3
me zcela 9?
Cena 50c a 7n%rMA W
IMsmiímjE
malou arcikněžnu
myllénka coř"
"Ďábelská!" zbledla chůva
"Ďábelská ale kdyty andělé
nepomáhali!"
"A ty se domnívá! že to po
může že jejich veličenstva uvěří
nám tuto pohádku?"
"Nám by ji neuvěřili ale uvěří
ji těm komu my ji povíme!" Ikle
bil se maďarský kuchař "Postačí
že ji budu vypravovali uvěři jí
také a přísahám ti Kito
lásce že než přijde její
stvo aby te jí ujala bude ona
bídnice jíž v chládku!"
Jenom že na něco jsi zapo
moěl Vendelínku"
"Nač?"
Na lékař Ti vědí že arci
choť — "Hychleji již nemůžeme
jeti Na každé atanici čekají noví
koně Za dvě hodiny budeme již
v Solooku a odtud zvláštním via
kem poletíme k lůžku malého na
šeho andělíčka"
"Zpozdíme te Frintilku přije
deme pozdě!" vzlykala císařovna
"Nevím co 10 jest ale ttále mně
v duli něco naleptává že uvidíme
již jen chladné tělíčko oaíi malič
ké Oh trdce mně pukne bolettí
ni' II r lim n uf_ ~ '
yi I UHJ IIIH W Tlll v
veličen
První český hudební závod
Velkeré dechové a smyčcové nástroje
avsecnoy příslušnosti k nim
i
České tahací harmoniky
kněžna Žofie nebyla otrávena Že noku promluvil císař poznovu
Ccmiíky zasílilni
zdarma
Jednatel firmy: V F Červený a Synové z Hradce
Králové hotovitelů světoznámých hudebních nástrojů
Círař nepromluvil více I jeho -U0U1S VltaK WaDasn AV6- ChlCagO III
aiova pohltila hluboká bolest a
srdcelomný bolestný pohled zbož
flované choti
leprve Když rychlý povoz
kterým v vleeh městech očekávali
vznelené manžele dojel do Sol-
: A N Mé l Soa Co
má dilteritis"
"Potom vyženou od lůžka ne
mocné vlechny lékaře kteří podě
leni poběží domů a ukryjí se Než
se vzoelení rodiče vrátí zůstane
malém pokoji u mrtvoly jen
houf plačících příbuzných kteří
pak budou vypravovat! střílnou
historii o otrávení a truchlící
matce ani nepřijde na myti aby
slovům jejich nevěřila"
"Ty mál důvtipu Vendelínku
žes tak rychle si vlečko vymyslili'
řekla dívka t pohnutím
Oba služebníci přitiskli te k
tobě blíž a i nadějí v lících leptali
ti dál
"Heslo tedy jest: "Ať zhyn
uliel" vyskočil kuchař od tvé ne
věsty
"Aťřhyne tť zhyne!" opuko-
vala chůva plna nenávisti a po
třásla rukou snoubencovou
"Ty zatím pod pláltím hezky
rozlířll podezření mezi ženským smrt bledá klesla na aametové se-
služebnictvem v královském hra dadlo kočáru
Teď už budem doma hned
má Šilinko toto jest první želez
niční stanice nalí cesty'
"Obávám se Frantilku že je
to spíá první stanice na&f cesty
na Golgothu" vzdychla ai i bo
lestnou předtuchou zarmoucená
cínřovoa
Zvláttní vlak letěl i dvojnáiob
nou rychlosti k uherskému hlav
nímu městu
Jejich veličenstva vystoupila v
dnelnim západním nádraží
Zde Čekal na ně dvorní povoz
který za několik okamžiků dojel
již k řetězovém mostu
Císařovna Alžběta naklonila ae
s skleněného kočáru a uchopiv!!
I hrozným výkřikem plna avého
za ruku ukázala mu na královský
hrad budínský
"ťobleď pohleď! ftíkala jsem
to!"
rri tom sahia ti k trdcl a na
OVelotchodnícI a lmportéřK"
Sástapclfiraiyt
Tel 5441
U Klnekt Hr Frlrt erbeU
1001 Funm ul Omaha
Fred Krug Brewing Co
OMAHA N KDKASKA
N tri tu í voniý plvotar"
"Vatl aaejlepůl drun ledtAltu
Cvtelnt v 3Sxtr v ovtdUcéelx w
Ivo apíd4i
iuAe íímadti
KiAR HIAMAi
ItcJIcsU materiál a Jle4J teckaleká daveéacit
"" Tellká peěllriwt a lM-ke4a( etetruHit
l'iakslti b#MltT
RiAK 0M ÉJU
Htile m irěUajíei hb4
děa já naleptám j některému vyl
limu hodnostáři"řekl Vendelín
"Neboj se za hodina se o lom
bude mluvit po celém bradel" tt
syčela Katka
"A já ti ujilťuji o lom má
drthá Katko že oneo vysoký hod
nostář velmi rád uslylí mou po
vídku Jeanu i nadmíru nelíbí
teto veliké přátelitvl k lidu a
uchop! i první přílažítoiti aby
pokořil tu již ti císařovna lama z
lidu vybrala a abv trdc její od
vrátil od oeáviděoých Msďtrů!"
Císař rozčilen pohlédl na Dudfa
a oči jeho zarosily se velkými sl
zami Se vlech rohů královského hraďi
vlály ve večerním větru obrovské
černé prapory
Hlavni město samo již odělo ae
ve smuteční háv
S domů splývaly černé prapory
na balkonech byly černé draperie
A lidé vážaě a zamlkl ubírali
i v obvyklých zástupech ulicemi
Arcikněžna Žofie umřela U
mřela v tu dobu kdy matka jejl u
Dopisy se ocliotné yjHioJÍ dle přání
lets Bros Brew'g Oo
Staří o spololilivl sléicloi
-~čyřf: a IjbviJÍ výbor pyoK~
Telefon 1 9 r-i —OMAHA NEBR
TriS TlTTTnrV vclko-l maloobchodník
t y WM sk# V akt ab sb
Ž strojil past své krajane na Solnoku cítila jak malý anděl
to ani nepomyslil
"Zítra odpeleda přijedou jejich
velíčeaitva 1'řibudo dilliřsecí
Do zítřka masti býl hotov můj
drsbý VcdeKoku" zaleptala Ka
teřína na prahu
"Do zítřka bud aoalá Žofi
vchází do nebe
Císařovna Alžběta započala ce
stu svou Golgotbou cestou to
dlouhou vyplněnou mučednickým
životem hroznými bolestmi
PkrUT4l4
budem opět pány litutc '
Nio asní v tvých účincích tak
wrtvs Jali bud v vězeni my zhoubýro na čivnl touitavu jako
doku hlavy aa sttiti vsak atavi
dobrý prostředek který zjedná
rycbloa úlevu Myslím ovlem
Severovy prálky proti bolestem
hlavy a neuralgii které jsou pra
vým Ikapulířaan v každá dorná
coiti Ceaa 95c poitou 17c
r3vLIII0VINAMI©-
má na skladě
výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor
tované a kentucké kořalky a likéry
Ručí I tboM jen tské jik tvrdl jlaik 1 piafe vrátt
TELEFON 38 — 2508 řl Strut 80UTI OKIAIA
ittti%tiiitttitttikt((tt(li(
Pro stůl
V písčitých roviaách Hortobáď-
akých ujížděl hroznou rychlostí
kočár tažený paterým spřežení]
Byl to parádní kočár města D
breefoa do něho! bylo zipřižeao
pěl bujných ohnivých hříbat oa
kozlíku vozka v dolmaau hustě
politém knoflíčky a t kytičkou z
slzí Piany Maria za kloboukem
V kočář teděli cínř Frtatíiek
Joseí a vzaeleá jeho choť císa
řovna Alžběta
Aor pted aoi za nimi nebylo
nikoho v průvodu
Ci ano — byl la nimi jeltě
nikdo
Munici kfeče -Epllepsy
Mám nejspolehlivěji!
svitě proti padoucnici % zallu
jedna lábev a zkoulka zdarma
Dokaaal vyléčím každého trpící
ho Fopilt nmc odějte věk
pollet zaámka na odpověď a
piit čeaky ti
Dř F E GRANT
Z Ridf Bldf Kaataa Gty Mo
Ti kdoi dovedoa ocenili výborný etoloí nápoj
oblíbí ai zajisté nal "GOLD TOr lahvové pivo
Jest lehké perlící ae a řízné a jako jeet zdravé jeat i
chutné Vyrobeno jest s oejleplího chmele vybrané
bo ječmen čisté vody — neníť v něm aoi jediné přín
dy jež by byla ikodlivá neb nezdravá Není to laciné
I ' w m il ta tm ~
lék na P'° oizancus amysin aie jest 10 jeuoo s nejlepiich
a ti kteřlí j jedno okosili atali se rádnými nalimi
zákazníky
Dodává a v bedaách a lic v lahvích kvarto
vých neb paiotorých Objedaejt ti tvého obchod
nika aneb telefonem— Tel Omak 1341 So Omaká 8
JETTE8 EBEflN C0 nřl i Wnjl mni j!ti
SOUTH OMAHA KIB
h
"JL