Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 11, 1903, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ?i Zlí SOUTH OMAHY i!
— Ve řtvtte k Oilpnltdn nbdr t I
ertilskf poklsdnlk llowt aonrtnt
ťa od iHtntlaltht )daa lft
Andřtw Crr(tho a vfibndu
k v vitavtn ri na řjotio l
maji ífti vynslolray na Mavbu
seulh-ima'Vf rtrní knibovny
vjkírati i onlih Ijooo byl
tydano mole knihovní li li po
Ituu n iitiiii n 1500a Asi i
roíc ispotsto bude 10 stavbou
budovy
Jandu a Syn
itlil pobrabnki bslsamovaíi
na II S ni Boulit Omaha
nijl na skladě hojní vťber rakvi
vkcho druhu Jr I prodávají ta
ceny vrlitř mírné Jsou připraveni
pottloulitt na zavoláni vt dn i
doci Kuci ae za vtom vypra
venf pohřbu Tcltlon 635 ajx6m
rfIJ M li SE skulený prodavaí
lihovin po venkově Doliti mzda
zamřena lomu kdo by chtěl
vyuatnt "huatiovat ' Hlaste ae
u ] Kleina severovýchodní rob
a 6 N ul Soulh Omaha Neb
— V sobotu odpoledne odbý
vina byla v zasedací aloi městské
rady valní schůze poplatníka kteří
nesouhlasí a připojením South
Omahy k Omaze Ve schůzi té
přijata byla resoluce obsahující
protest občanů a poplatníků proti
přijetí jakéhokoliv zikona státní
zákonodárnou jenž by směřoval
ke sloučeni South Omahy 1 kte
rýmkoliv jiným městem bez sou
hlasu občanů south-omazských
Resoluce tato má býti vydána
tiskem a každému Clenu legislatu
ry mi býti zasláno po výtisku
ZároveB usneseno aby 4o£leooý
výbor poslán byl t úterý do Lín
coltt kdež by podal protest proti
dotyčné předlo? Aí se výbor ten
aavrítí z Lincoln odbývána bude
opět schů7e za účelem vyslechnuti
zprávy výboru
- KRAJANÉ kdyí zavítáte do
South Omahy a budete si přát
prohlédnout) zde jsi jatky obraťte
le na starého hostinského
VÁCLAVA Dl BĚLKU
v C 2701 O ul
na západ konci mostu kde ae vždy
domluvíte Česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co nejvzorněji
VAC DlIiELKA maj zkuScný
hostinský 12tí
— Tímto se uvědomují viechny
členkyně Háje Palmové Dřevo £
7 Kruhu Dřcvařck že den odbý
varn scroze Dyi změněn Ud ny
nějXka odbývány budou schůze
každá1 druhé pondělí na místě
každé poslední pondělí Katie
Vocásek tajemnice 31x2
— Dříví vápno cement plastr
ttd výhodo! koupíte 11 Crosby
Kopietz-Casey Co Mají též velký
výběr vSech druha uhlí Zkuste
a budete spokojeni 1 váhou i do
brotou zboží Úřadovna jeat na
N ulici mezi 24 a 25 v Johnro
nově pozemkové úřadovně 6—
— Členkyně Háje "Palmové
Dřevo" Cis 7 Kruhu DřevMřk
chtíce ae odvdéčití milé tajemnici
své pf Katie Vocáskové za dlou
boleté věrné a ivědomité plnění
úřad nich povinností uspořádaly jí
překvapeníčko jež ae )im výborně
povedlo Paní Vocáskovi byla
tímto srdečným projevem lásky 1
úcty svých spolusester mocně do
jata Pí ní Barbora Rackovi dů
stojná poručnice promluvila k
vážené tajemnici jménem Háje
následovně: "Ctění sestro tajem
nicel S nelíčenou radostí dávám
Vám na jevo pří na i ni zdařilém
překvapení jež pro Vás na tento
den bylo určeno že všechny spo
lusestry upřímnou láskou k Vám
přilnuly a že všeebny uznaly
abychom Vám za VsSi dobrou a
svědomitou práci kterouž pro
milý Háj nál již po dlouhých test
roka tak správně konáte nějakou
odměnou projeily sesterskou lá
sku a podaly Vám důkaz Že jate
nám milou sestrou a vzornou nasl
tajemnicí Proto koupily jsme pro
Vás tento jen malý dárek ale
doufáme Že uchová v srdci VaScm
památku na lásku sester k Vám
že láska k aám nikdy nevymizí ze
srdce Vašeho Tuto odevzdávám
Vám jménem Háje Palmové Dře
vo čís 7 Kruhu Dřevařek v South
Omaze akromný dárek ten a
doufám Že jej přijmete ctěná
aeatro a takou láskou a jakou já
k Vám tato alova lásky ve chvíli
radostné pronáSlm a děkuji Vám
srdečně za to vše co jste pro Háj
nái a pro všechny sestry naší v
naléhavých potřebách vždy tak
ochotně vykonala Doufáme pevně'
Že věrnost a stálost Vsše k Háji
našemu ani v budoucnosti neo
chabne a přejeme Vám abyate
ještě dlouhá léta Žila a námi v
našem Kruhu dle přání svého bia
Žené chvíle ztráviti mohla Za
lásku Vati a práci srdce naše Vám
vděčí avšak city naše nelze vylíčit
v Žádné řeči é protož ctěné sestry
vzdejme čestný pozdrav Háje naší
milé sestře tajemnici paní Kateři
ně Vocáskové Ať Žijel Na zdar!
Když důstojná poručnice odevzda
la sestře tajemnicí krásný boupák '
novsoý II lUjrm usnlal lí
stuh jl o sho ioikvt ptomlu
vila a ni {! Itarbota Kstketá
jtšil toto: Cílná ssstro Kruhu
Hwatrkt láiaa rnftj ttrtká
k Vám ntlltr-nl Jest vt vfitumnt
tilíithvlli l'tiimM laskttf od
mne i)ť ttllity kťté upřímné
lí-sy Vám dávám srstro tím
n i á ol té ihvllr to jsem Vál
posnala I toulám la i na dále tat
►►MM erMmnl !lk msl
námi potrvá nemnlněná tik jako
květiny tylo nevinné povldy dý
thati budou libou vftni svou
m liovsjl krásu svou Af lij milá
umě seMre Kateřina Yocáikoxál''
Hluboce dojatá uslsvenkynl jen
niell mohla pronéti několik slov
poděkováií Na to so účaitnL
plrkvapc nitka bavili srdečně
nrnucf ně
Viorně tařlzený a hojně tá
sebený hostinec vlastni
Jan llitrtoil
na aev záp rohu 20 a J ul
Vidy čerstvé pivo na čepu ne
lepši vína a likéry a ncjjcmnějšl
doutníky Rovněž i chutný zá
kusek jest u liartoně k dostání
Zajděte k Hartoňovi jedoou a ru
člme vám za to Že podruhé při
jdete k němu opět 17x101
— Krajan os J Malý kterýž
nedávno postavil sobě nové obydli
na ji ho vých rohu 24 a Q ul
jest nyní připraven posloužiti kaž
dému kdo by jeho služeb potře
boval Pan Malý jest veřejným
notářem a pojišťujícím jednatelem
Mimo to obstarává též objednávky
na ahlí Vedle toho prodává tabák
ke kouření šliupavý i žvýkavý
výborné doutníky pro dítky vše
cky možné šklol potřeby všeho
druhu chutné pečivo cukrovinky
atd Jdete-li kolem neopomeňte
se v obchodu tom zastaviti neboť
budete vidy vítáni o ochotně ob
slouženi 28 —
— Poštmistrem so-omaŽským
zůstane přece jen Frederick J
Etter vzdor všelikému úbiIÍ politi
ckých jeho nepřátel kttflž použil
všemožných prostředků aby jej
dosavadního místa zbavili Po vy
šetření stížnosti proti Etterovi
podaných shledáno Že poštmistr
zastával úřd svůj svědomitě
proto president Roosevelt zaslal v
pondělí jmenování jeho senátu ku
schváleni Poštmistr Etter se dosud
nevyjádřil koho ustanoví svým
přfručlm avšak panuje domněnka
že místa onoho dostane se krajanu
a sice p loscíu Koiitskiímu
- Elegantně a pohodlně zaří
zený hostinec vlastní
Jan Červený
na roku 20 a Q ul v So Omaze
Řízný Metzův ležák stále na čepu
Nejlepší vína likéry a doutníky
Mimo to má ra skladě hojné záso
by výtečných kořalek které pro
dává levněji než kde jinde Jdete
li kolem neopomeňte se v hostinci
tom zastavit) neboť tam najdete
vždy pěknou společnost a Červený
vás vždy ochotně obslouží
- V pondělí ráno zemřela šest
roků stará dceruška Tony Marii
siho bydlícího v č 429 sev 23nl
V neděli ráno stěžovalo si děvčátko
na bolest v žaludku a matka mu
dala doušek kořalky Matka její se
na okamžik vzdálila ze světnice a
děvčátko jemuž patrně kořalka
zachutnala vypilo všechnu kořal
ku v Ubvi se jeíiě nalézající cel
kem asi půl pinty Později nalezla
matka miláčka svého y bezvědomí
přivolala ihned lékaře W M
Davise jemuž však nepodařilo ae
přivésti dítě k vědomí Přivolán
proto ještě dr Thomas a konečně
dr rSummert z Omahy avšak
veškerá snaha jejich děvušku za
chránitř osvědčila se marnou
— Krajané kteří by potřebo
vali avá obydlí znovu obarvit!
nebo pokoje vylepili nechť ae vší
důvěrou obrátí se na zkušeného v
oboru tom mistra
JAN Z A Vít EL A
českého natěrače a lepiče pokojů
C 278 jižní 23 ul v So Omize
který všecky tyto práce vykonává
svědomitě a levně neboť má v
oboru tom již dávnoletou zkuše-
nosť Čemuž nejlépe nasvědčuje
přízeň již se těší nejen u všech
krajanů ale i u jinooárodovců
31x3111
í Ze Sonía Omahy do Sonlo Omahy!
9 IMkuvxrfrtiií! "
v
Rrdeřný dik tnftj nechť přijmou
mi mlM a vfrni apoliuratry Oře
vařky Háje lalmov Dřevo í 7
K U ra kriný houpák který
mi darovaly dále vřelé diky
nechť přijmou mni mM apolu
catry pan) Harbora Kackova ta
krlané přáni které mi jmlnem
Háje protírala jakož i za kytici
kterou ona mi darovala a za
zvládni přáni jel mi při ode
vzdáni tHe projevila téí můj
ardeíný dik nechť přijme paní
Katie Vomá"kova za kráaný a
ozdotmy poUtář na houpá k kte
rým mé překvapila
V kruhu upřímných druíck ve
škeré prchnou ataroati avornoat
dodári afly přátelatvf oblažuje
avornoat pomáhá k cfli vltézatví
uanadfluje proto! krájejme ku
předu ruku v ruce lijme ve
avornonti a dočkíme ae vždy ra
doati Na sdar Uáji na&emu!
Kati V ocásek
hovlnky 1 Bruno okotí
— Slrčay hívilova a Pifisova
odli na ávtiětu do Omahy
— lan Víc lilstný eMiírl
vrlsou káru polního nálad! a má
nyní velký vfběr lh druhů
l'tiFt a přeivedf t sl
— lan Václav Pouta jl ta
nr'l Malen 1'řmrslť mu čáp
baculatého klučíka a syn i táta
jatMi itptn sdrávt ttraiuiujmel
— Panu Joe Mácovi roavalila
a sýpka v oll měl uloženou ku
knliii 7 loho patrno fe p Mářa
mimi mlti přilil mnoho knmy
ovsa
— Dne 2 března byl tílce po
pálen p Joe Praj v hostino p
lihla v Prsgue při výbuchu lampy
gaolinové na ohříváni kořalky
Nelce popálen jest Praj v oblí
čeji
— Dne 1 března otevřel zde
p John Roubal nový hotel Dne
27 února odstěhovali se odtud
bratři Mahonové do Otoe okresu
Uydlcli v Mutler okresu přes 35
roků a zachovali si zde hezký ka
pitál Dne 3 března odstěhoval
se odtud p Alois Coufal do Cum
ming okresu kdež si zakoupil
larmu poblíže Wast Pointu
— Pp Anton Šťáva a John
Vobotil byli minulý týden v Mer
rick okresu kdež si zakoupili
nové domoviny Dne 2 března
odstěhoval se odtud vážený osad
ník p F Kuneš i a rodinou do
Pine City Minn Pana Kuneše
jest odtud Škoda neboť byl vždy
veselým a žertovným mužem a
hlavně byl výborným licitantem
Nyní jest celé okolí naše bez l i či
ta a t a a veškerá práce ta spočívati
bude teď na bedrách p A Z Do
nato z Prsgue
— Dne 28 února navštívil nás
proí John Stech z Milligan Neb
Pan Stech byl na cestě do Abie
kdež v síni p Vác Uřídila odbý
ván byl trvý sjezd českých učite
lů Iiylo nám pravým potěšením
pobavit se a intellieentním profe
sorem Štechem a jest nám opravdu
velice lito že ho potkala na cestě
tak mrzutá nehoda Jel totiž s
našim profesorem a učitelkami v
dvojitém kočáře když mimo vše
liké na láni ac kočár v polovic
cesty rozlámal a vfiichni pasažéři
musili chtěj nechtěj capati do
Abie pěšky Bylo jim sice urazili
pouze asi dvě míle ale zkusili při
tom dost ježto bylo všude náledí
mojí drahou polovici jeli jsme
po káro a panem Uoiistou a
dostali jsme se do Abie zcela
dobře Dne 28 března odbývána
bude učitelská schůze v Bruno a
doufám že návštěva učitelů a
posluchačů bude přehojná
— Dne 18 února vyplula loď
"Star Press z přístavu a na
stoupila cestu do Indie Jak jsem
předvídal zůstali někteří z naja
tého mužstva doma Pokud mi
známo jsou to lékař matros pro
vazolezec a dodavatel potravin
Nevím sice co je od výpravy do
Indie odradilo zdali snad to jest
úplná jejich oeschopnoit (o lékaři
aspoli bylo zjištěno že mu nelze
svěřiti k léčení ani vlastní jeho
opici) aneb zbabělost o ' niž ae
podnikatelé výpravy v poslední
době přesvědčili Mužstvo lodní
doplněno bylo ve Weston a sice
jak jsem doslechl samými řádný
mi chlapíky načež "Star Press"
pustil se za vytčeným cílem Ka
pitán lodi nám slíbil svatosvatě
Že každý den bude nám zasýlat po
telegrafu bez drátu zprávy o postu
pu výpravy avšak již tomu 14
dní co jsme o výpravě neslyšeli
Obávám se ie se "Star Press'
někde ztroskotal a Žc mužstvo
jeho bídně zahynulo Doufám že
co nejdříve dojdou nas určité
zprávy o osudu výpravy
Na zdarl čtenář z Butler Co
DR
I Matthew Tische
ČESKÝ LŮKAŘ
a profetor anatomie na lékařském
odJíltni university ntbrasské
úřadovna a obydli: Glascow Block
South Omaha Tel 33 J
Útulní bodla: Oit I ds 10 hnd dop od
aou ony a po 1 tm aou vcr
Frank Hlídek
vlMtnl TknunS a
pohodlní Mllaan
J v rob 9 a Lesvsnwortb ul
ftfsaý l blItzAv IJák stále na ěepn
Na Uladf má výtečná vlna liklry a
Imitnfkv Kralané s venkova natilou u
Hlfťks vždy tlé pokoje a dostanou
chutnou českou tratil
O bojnuu přizoR krajanů zádi
2Tm EClíd-Olr
AAAAAAAAAAAAA a A A A AA AAAAA
Malý & Cousin [
mitíritči ii
vyl?oviaóI
pokojit
Zrliítal poiernoit věnuji vyhoto
vováni napiiů a allta
BIIMÍl vt um Rlrkory ul _
JlraS) v ( 111 WlUUa aU VVliu
TTTTf f VTtTf f tfTTTTTf f tTTe
l NAŠl~HO MÍSTA
Neúprosná Morana alt láll
trtkl nall osadí Nemine týdne
sbvthom nrmtuili tainamrnati
drmll tuktrtého rjt tlena f%
(inéna v poslední dol I navltěvuj
tňlnl klidné (M ptihtlky a kosi
nemilosrdní mlsdé i ststé Minutý
((den stali cbřll její niantflé
pitálalkovi Ve středu jne 4
nal se s svými miljmi Jan &pi
tálnlk podtrhnuv thorobě kte tál
plných lel niěsd A na lůlko jej
poutala Zármutrk naJ ztrátou
milovaného otce a tchána tělce
dolehl na děti (rlio Tulilyť ple
dlře Že věrná družka jeho a
matka ji jiili v braku jej bude ná
sledovali ns vťinoít Msrie Špi
lálnlková byla jil po dlouhá dvě
léta ihtirava a nemoc jcjl dostou
pil takového stupně le skon jej!
očekáván ksldou chvdi A neblahé
tušení dítek splnilo se dříve ncl
se nadály V pátek odpoledne
odbýván byl pohřeb Jana Špitál
nika na Národní hřbitov za hojné
ho účastenství přátel a známých
Dříve ucž úplně urovnán byl
rov vrátily se truchlící dítky k
smrtelnému loži milené matky
Zastihly ji sice ještě na živu však
již již skonávající V 7:43 hod
večer vydechla stařenka oaposled
Pohřbena byla v neděli odpoledne
po boku drahého svého chotě —
Jan Špitálnlk byl 66 roků stár a
narodil se v Kněži kraj čáslavský
Manželka jeho Marie dosáhla
požehnaného věku 72 let a rozena
byla v Kněžiclch rovněž kraj čá
slavský Manželé Špitálnfkovi s
rodinou přijeli do Ameriky v roce
1884 a usadili se v Omaze Smrt
jejich oplakává pět dítek syn
Josef Boháček a dcery Marie pro
vdaná za p M Šrámka Františka
provdaná za p Josefa J Koláře
Anna provdaná za p Fr Krejčí
ho a Aloisie provdaná za p Jana
Krejčího dále snacha pf Barbora
Boháčková a 20 vnuků-Truchlící
pozůstalí nechť přijmou upřímnou
soustrast našil
— ledy přece jen dostaue se
nám příležitosti poslechnouti mla
distvého českého mistra Jaroslava
Kociana! Minulý týden sdělil ridi
tel Arousoa pBurgessovi správci
Boydova divadla že by Kocian
mohl koncertovali v Omare
pondělí dne 23 března večer
p Burgess ochotně nabídku tu
přijal Kocian ověnčen byl v Cali
íornii novými vavříny a tarrější
kritika staví českého umělce toho
to na nejčestněji! místo v ladě
umělců získavších si světového
jména Nepochybujeme ani v nej
menším Že krajané naši v hojném
počtu přijdou do koncertu aby
poslechli sladkou hudbu mladist
vého mistra-krajana kterýž hu
dební slávu národa českého rozší
řil již i v této nové vlasti naší od
ocaanu atlantického až ku břehům
tichomořským "'
— Nedělní "World Herald"
přinesl zdařilou podobiznu prof
Boh Simka jenž vědeckými pra
cemi v oboru přírodovědeckém zl
skal si jména světového a kterýž
íist pravou ozdobou státní univer
sity v Iowa City la Proí Šimek
jest předsedou prozatímného vý
konného výboru "Matice vyššíhc
vzděláoí založené v Cedar Rapid
la o kteréž v témž Čísle zmíně
ného časopisu uveřejněno delší
pojednání O "Matici vyššího
vzděláni" zmíníme se podrobněji
v příštím čísle 1
— Nejstaršlm a proto také nej
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a Wiliiam
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil ae jednou ten
pfijae podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'stolu aoi
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co ae týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
žádný "šmejd'' nekoupí 23x4
— Kouříte rádi dobrý doutník?
jestli ano tož zastavte se u Vác
Dušátka 1248 již 13 ul a požá
dejte o "My besť' Př: tom mů
žete si vybrati pěknou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko
hojnou zásobu jakož i tabák kuř
lavý ĚBupavý a Žvýkavý Doutní
nlkový tabák prodává nyní libru
za 25c 27 —
— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Scblitzova a kte
říž se chtějf výborní pobaviti mě
li by navštívili moderně zařízený
hostinec 'u Habru' a 1 roh 15 a
William ul v němž vévodí zná
mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho poslou
ží vám Šaramantnl čárli nejlepší
nii doutníky likéry jako l i chut
ným zákuskem 30— tf
Proč so daří
Protoíe jett pro jedinou p:ura
vře 1 Omah ie tomu ut(
Nle krntfila Mil iMr4 fen vlerkn
IWUnl )e1n Vřel AivWi Mi IUril
Diii's KMney 1111 díljt rmi)et
II H Vt
J pro MviuiH-n ledviny
hnletll V liiirtk a SaMotf ledví
anvau armr
Toto im'irf c)oitMnl vám to do
kálet
I' KO tllesn uMlel S Ml 9 tV
vil ullre praví: ' IIimiIrI Jm lloan'
Kiilaey Plili v Kihn A Co Iťkára na
rla 13 a DoukU "li' pro ou tenu
Trpřla hrome návalem namnce ledvin
po mnohá Iťta Tehdy JI ráda velmi bo
lei v a aA uHvala mnohá pHpravky o
nlrlil (vrreno le pro ledviny Jaou pfer
Jen vVMk l)oan's Kldney Plila liyl
tak ptlrným Jo hes váháni ilolvrsujo
ma lo co praveno by In"
Na prodej u tleua oirhoilnfků (xm
50cntft Koator-Mllhurn Co„ Huffaka
N Y výhradní Jednatelé pro Hp Hlásjr
Pamatujta Jim? 11 o l)oaa's a neheHe
Jiných
mm
TRANS-MISSISSIPPI EXPOSITION
na
v Kescue iseb zaane stavDy
vše oplotěno a samá orná půda
I48 akr Bližší podrobnosti adělí
ústni neb písemně Jardia Willi
ams Rescue Neb 33
Storz Brewing Co
OMAHA NEB
vyrálil výteřný ležák z pravíího ío
ského chmele neJlepSlho JuAmenové
ho sludii a výborné vody z vlastní
arléznké studnice
41
Hvřtovoii povíst zinkalo
i lahvové pivo
BItto Rthhoji
V y 11 n 111 lomili'! latou inodulif na
Zamiasissippské výstavo
lí z i
i -1— -1
1 éMU
cky zřízených
t r
mm
ATALIÍÍE
jež lze uvésti v
činnost nohou
pomocí prakti-
Šlapadel zveličí a
okrášlí vám hudbu když hrajete
na harmoniku Nížepsaný zhotoví
vám to výborně a levně Týž má
hojný výběr těch nejlepší a nejši
kovnějších harmonik všeho druhu
a zárovefi i školy české něnecké
i anglické dle nichž naučíte se
v krátké době hráti dovedně na
harmoniku Kdo pak má nějakou
harmoniku ku správce nechť ji
pošle neb přinese našemu známé
mu krajanu jenž mu ji dokonale a
levně spraví V každém případě
poslouží vám ochotně
23 JONH PLUHÁČEK
14 16 So 1 3th St Omaha
Přijmou so
ť-Adiií fi Mpolelilivl
jMlllIttlÓ
pro naše takovou oblibu vzbuzu
jící f 12 00 zakázkové mužské
obleky celou výpravou od hlavy
k patě dále pro naše fiooo dám
ské obleky a celou výbavou od
hlavy k patě pro prodej bicyclů a
jiných pro domácnost důležitých
předmětů Velice dobré podmín
ky zajišťující značný příjem
Hlaste se a odporučeními
okamžitě u
G JANES & CO
Market ani Madlson St Chlcafo 111
— Paní F Vítámvás z Platts-
mouth Neb zavítala v pátek s
nadějným synkem svým do Omahy
koupila mu zde piano Hošík
prý chce být raději Paderewskim
než Kocianem
— Pan F J Finkral z Battle
Creek Neb pokročilý rolník a
horlivý příznivec "Pok Zá"
navštívil nás minulý pátek Přivezl
da trhu south-omažského hovězí
dobytek a byl a prodeji spokojen
- Pan Jos Růžička z Weston
Neb a syn jehn Bohumil překva
pili nás návštěvou svou v sobotu
Byli po několik dnů milými host
mi p Bohumila Kúžičky bratra
p J Růžičky V pondělí vrátili se
ďo svého domova
— V pondělí odp poctil nás
návštěvou svou pan J J- Vlasák
intelligentnl obchodník z Prague
Neb nalézaje se na cestě do
Lincolnkde zasedá v zákonodárně
OD
paciíicMiui
pobřeží
mm
kila
I} UNOKA do JO dubol
budou v platnosti nliké ceny do
hlavních tápado(crmlst ZaliJte
svou cr-stu dle toho
Dopitte ml a ji vám adlltm ur
čitou renu do nilita Valeno utření
a aárowfl proč llurlingtoa dráha
jrM tou nrjlrpM dtáhoj pro vás
allddn vsli cestu do nrjmenlích
podrobnosti NcbuJeta mlti lib
ných nrsnátt a mrtutostí cestou
Turlatlrkí vory denaft do Hesttls alos
Anrelet Onotmi provárené výlety tH
krále týdne do Callfornle
1'oilela si
vim tom
pro brořurku— poví vám o
FRANCIS Gtn l Pissenrer Aeeat
Omaha VtU
do mnohých
míst ve státu
CALIFORNII 4
do umoučil míst
OREGONU A
Union Paclfle bude predávatl za Jedné Jíidné
lístky pro osadníky za následovní ceny
Z MÍST OD EKY MISSOURIt
Í2B00 doRanFrancUka Lo Anle tTnM
a mnohých jiných mfst v Kalifornii f lí íerrna im
$2000 do Otfden a Salt Lake City
♦2000 do JJutte Anaconda a Helena
f22RO do Kpokane a Wanatchee Waah
$2500 do Evcrett Fairhaven a New What-
com přea Huntinjrton a H]okane
$2500 do Portland Tacoma a Scattle
$2(500 do Anhlaiid Roscbiir Eujfcne Al-
unnjr a oaicm pres ťortiand
JHřitská lířailovna 11124 Farnnm ulice
1
na
od
ňnnrjt
l Sil dut)
iwia
prDUel
1
Dr Karel H Brouor cfKKef '
Zvliíílnl poornont vínuje lení nemocí očí uSÍ notu a krku a ženských
nemoci Hpnívné pHspflsobováni brejli
Na zavolání jede na venek Má zařízenou laboratoř 1 X paprsky a k léče
ni chronických nemocí
Úřadovna naproti pežtž Tel A 15 Tel v domě B 47
STOCE YARDS SADDLERT C0„
J G BLESSING & SONS
329-331 sev 25 ulice South Omaha Neb
Velko- í maloobchod
lrofislsraaa1 postroji a sedly
Hodnota považována za nellevníjM nasvřtí Vle dfiláno míní Na5e flastno
ruíná hotovená sedla zvláštností Mexlcsé ruino vyřorávané kořoné zboží
Tobolky poez-dra na vlsltky kapsáře pány pouzdra na hudebniny stísvlce atd
Monogramy a zafátořnf plamená na pohádáni
JOHN LINDER velkoobchodník lihovinami
má na skladě
í Mi stará milní I domácí tím Mři a liry
zvláště ale proslulou z r 1881 0 F C 4 J S Taylor
Za jakost vieho zboží se ručí
Telefon 1815 1209 Doualas ul OMAHA
52
NEB
jerVmmr-- w i
i
''' 'SI
Jím A IR A
PaW 1 ' -
li
Kdykoliv potbibujote kočár k po
lifbu aneb k vyjfitfco objednejte sl
Jej v největíl piJSovní koni a povozo
Palaco Stablos
C HtlIEKJHTOS waj
roh 17 a Davcnport ul
Kořáry Jsou vyhřívány a proto
možno v nich podniknout! I delíl vý
let Povozy možno si objednat! tíž
telefonicky TKL 257 28
M"Wollstein&Go
prodá vám gallon
dobrého claretu 'fc460 za 65c
Přineste vlastní svůj plucar a bude váa státi pouze 6oc
WOLLSTEIN & CO INK
522-524 jižní 13 ul Omaha Neb
J A Fiala
vlutof
3ES5 HOSTINEC
v Janečkovi tudovl
ve Scbnyler Nebr
íťrný kiák ze south-omažského pivo
vare stále na éepu
NejlepM druhy vina likéru a doutník!
Prodává pivo na soudky vs velkém
Vzorná obsluha Chutná sáknsky po
celý den 10
ílllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllti
1 r 1 liartoA
E vbutnl =
I Vkusné tt i" 2
I zařízený JlOStinCC i
121 Jižní I3nl §
= Žizný KniROV ležák stále na řepu =
= NejlepM druhy vina likér 5 a =
= jemné doutníky 5
= jUfof teplý luuž p ecly den S
= TKLEFOI LIHU U §
ňlltlIlllllllllllltlIlllllllllllliniHIIHItlIlIMtlIIIIIIIIB
Předplaťte ae
poaze $i ročni
na "Pokrok"