Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 11, 1903, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I losi H) I & řs k ti Bos íd k a
ji
aa
kaa' kjletatl
1'akll latniáf ltMl nril
ovil na rUtc co pěstovali ml
)i eyil pl4 srlou t nemftla sála
Ir ni )( vyhnoull Co Imlema
Slévali Irtotnlho roku abychom
mohli na tlulný vfttlík pufítali
ZodpověJénl otáiky 14 vylaluj
dokladného prom) Haní ttlmé
ho úsudku Jiko vodítko slonil
nim ot)(ejna rok minul)1 oflki
Iklilfl) jsko! i podmínky Jaké
panovaly
Kilo všímal ti dohfe stavu trhu
porovnával ceny jednotlivých
plodin vf daleko lópci jak ffdi
n nríii ten kdo nevěnoval tomu
potorooiii Ovleaa farmář ne
mole věJřti napřed jaká bude
úroda lé ti oné plodiny jak nino
ko padoe desťfi mooho-Ii budí
crho aeio aid ale pakli všímal ai
vlecn pomirů panujících roku pře
detléko nebude nikterak kalkulo
vati na tlepo
Plány takové nesmějí ae dlti
ledabylá a povrchni Obchodníku
je vidy známo jak ai poměry
stojí On vl jaké panuji poměry
V jednotlivých trzích v zemi jaké
byly průměrné ceny toho kterého
roku i jaké úrody byly v cizo
zemsku Obchodník jde i tak
daleko že odhaduje mooiatví
zboií jei na prodej mi jaké se
pustím rokem spotřebuje Far
mář kterýž je vyrabitelem měl by
téi býti o všem zpraven I pro
něho tak jako pro obchodníka
je důležito aby pohlížel do bu
doucnosti na několik roků před
sebe
NejobyíejníjSí chybou kteříž
se mezi farmáři vyskytuje jest
t pravidla náchylnost p&stovsti
plodinu kteréž jevil se roku pře
dešlého aedostatek A největlií
nevýhoda spočívá v tom že vrhnou
se na ni takřka vlichni Když ku
příkladu jeden rok byl nedostatek
brambor můžeme příštím rokem
zcela jistí očekávat! Že sklizen
jich značně stoupne A když
pak bude jich nadbytek bude se
opit poblížeti na některou jinou
plodinu kteréž bylo nedostatek
Poměry takové jeví se zvláště ná
padně u plodin kteréž ae nedají
dlouho držeti jako jsou bramoory
zeleniny a pod U plodiu hlavních
jako je kukuřice pienice oves
atd není následek převýroby tak
patrným poněvadž t nimi se může
spekulovali mohou se v pádu
nízkých cen držeti
V případu tomto nutao tudíž
uvažovali které as plodiny mohl
by býti přlitím rokem nedostauk
Kdo osvojí si znalost pozorovací v
tomto směru a dle ní pokračuje
dodělává se t pravidla úspěchu
K tomu vlak je zapotřebí více
méně obchodního talentu a vypo
Cítavosti
Hlavním pravidlem při pláno
vání pro příítí osev je vlak to
abychom snažili se vypěstovali
zboží dobré V lom ohledu nejsme
vysazeni žádnému aběhu okolností
na milost a nemílost ani nedává
me úspěch v sázku poněvadž
polebnl I atrtiát t (tav dla j l
Jo Itia a vjrki Id tt }Milliuji
auii hf l tliinin na to Ma It
stůj lS ci kiimio arifb liliový
nosnost kaMym rokem umtalu
Tím spnsoNm Iriu na hnltiot
ubf i takte se tlá rok od reku
m#nl ipjiolílfm křfll iriiUlm
majiti-U lWtt dobrým litmilni
véJHi jak isiliáieti a jrlnotli
vými plodinami nemámená jeli
hýli dobrým letníkem tenl
hospodářství vytsdiija jrlll jiaýdi
tneloatl proto je třrba farmáři
pomoci skulených lesníka vlád
dIcIi
l-armáli obyčejné poataf I kdy
navStívl ho vládní odborník ponte
jednou a služby léto doatano ae
mu úplni edarma Kdyl by ae
Málo že bylo by třeba návštěvy
druha při nějakém lesním podniku
musel by msjitel platiti cetovní a
životni výlohy lesníka pokud je
zaměstnán Kdo hodlá zalesnili
kus pozemku sneb mi les kterýž
by rád uvedl do žádoucího atavu
nechť dopíSe si aa leanické oddé
lení vládního odboru zemědělské
ho ve Washingtonu odkudž do
stane ae mu žádoucích pokynů
Kde slepic aejlep snálcjl
Nyní počínají slepic snáSeti
Proto nebude od místa když ai
připomeneme že třeba jins upra
vin vhodné míst na kladení va
ec Hnízdo k snášení má býti
raaeji suryio a naiezatt se spise v
místě tmavém úplni z dohledu
houfu slepic Nejlépe když na
lézají se hnízda ve zvláitní míst
nosti vedle kurníku kde nenímno
no světla blepicc so ve tmi
dlouho nezdrží a tak slepice aná
iející není ostatními vyrušována
Na hnízda bodí se nejlépe ob"
čejaé dřevěné bedničky jako jsou
od mýdla Avíak neměly by se
nikdy přibíjet! k podlaze po
t
oecame je tán aoy se mohly z
místa na místo přesunovat! Při
bité hnízdo nemůže se nikdv
luktila Sil aa lilku pAl r1tul StiřUj Kahnt tlak (Huhnlill Mll I
ii mop t ia f coknu V pn Um rr! M!n Ku íř ttv n
lont nrllrba fll Snln ánl klřl lth jit l-ttii pmlllu
M'te ©laltstiovsil l!ik nllj
ku tftvi slitá i iiifií pnho
llnMím a mr-la sa dltl 'eMfji
Nrpokfjlá pnllshs kt#m i
kola mníš i vtteulntni srvu
ol itviU nro vhodným iltevam vy
uliti J li šustl Viltalrnfm slávu
Nklj síti mihu f kultrrtll
tillvati poule ptolo aby se ta
kryla podliha tjini Vi ly Irptim
1 pioM f liiřiMui jo lakovou almo
viti
Při volbě kotíi ttQ nutno ullvsti
ilobiřho posudku ponfvsdl mno
bi tdsjí se býti sic př knýmí do
suii jton navinut a v lak neup
kojují na podlsr Pamaluime
1 a po nich bud chodili Květ-
nsté skupiny rokokové ozdoby a
tklijaké nrmolné pyrsmtdy n
ou nikdy Isk vhodnými jako
jednoduchý vzotrk ritu oriental
ského
Moderní Čistění koberců psrou
není tsk uspokojivým jako stsro
dávní způsob pontvsdl koberce
potřebují tél důkladného vyvělrá
ní Při čistění je nejlépe položili
je na trávník rubem nahoru z
kteréž atrany se důkladně vykle
pájí Tím odatraní a vlechen
prach i z nejhlublíeh záhybů Po
vrch pak omete ae dobře koltětem
aby se odstranily velkery jemnějSÍ
čistuenačež ae vl přetře hadrem
namočeným ve čpavkové vodě (di
luted ammonia) čímž se povrch
nejen vyčistí ale nabude i své
žesii
Rohože (rnattineil bývají
pH'(jtanu Psn 11 I nMa kiný
iliil aby i Jíl kdy pojvd
nlklsdnl vlak ns ktMm a thtfl
vérií ilumů tůtlsl Irm nu poiadu
na ni liall Pt p jrlfnrkk l I
jm Iťsslnl phllí pls klurký
ld pravili "Pof fcjm# i bulo
ni dívat tfe p l uh) pln
len Uilplriatir Pan Nlde ařko
liv bylo tma nti s il I
Iťssině anil by byl uklonil Hůl
alt pochodil jakýs I ratuout ) n
lr ta panm l oldcm Ten nii
čil aai vstlvst nohy mu tlil
ujlldély plí teml se ovlem ilobil
nriapomníl Prol &tch raku il
nrphřmnoii cesty nfjvír neboť
pllchud jrho byl nrjol tílnějlí
on i ii dopoilrolina vypisovali
jrho crstu podotknu pouze tolik
le ae odpoledne stavěl v Hnino
odkud! pak večer a jrol Kůličkou
a iinýni jeli v kočáře do Abie
Kdyl byli asi os půl cestě tolil
asi dvě míl od Abie zlomil ae
jim pojednou kočár ve dví a celá
společnost (myslím le pětičleoná)
musela volky nevolky vykonat
zbytek cesty pěíky Bylg mi jich
opravdu lito kdyl mi o nehodě té
vyprávěli Prof HruEkovi nestalo
s takto ničeho za to ale "lepil
jeho polovice' t dostatek okusila
jak to v Abie na ledě klouži
Vícchna čísla programu byla
vyčerpána až na jediný přetřes
Panu Foldovi gratuluji k úspěchu
jakého docílil v křesle předsednic
kérn Po vyčerpání programu se
přítomní učitelé shromáždili a u
čistými a též poměrně nikladaýari tvořili prozatlmoou organisaci jež
pro staia používaní avšak pro pozůstává z předsedy (o Stech)
léto jsou přec jen žádoucími Nej- tajemníka a tříčlenného výboru
tepaím zposobem jest na léto ko- jemuž uloženo vypracovali sta
bérce sejmouti důkladní vyčistili novy pro oreanisaci stálého české-
a uioziti podlaňy pak pokryti ro- ho učitelského klubu v některé
ÍZDAnMA ťOSUWIEVAM
Ni Sb aa#rAAlM Wk I lrkv
Sk éhttUl ta H(4
Mim kl tn bimaa 4i
l 7
ne-
Pro ksliVh filnwZka tiv h Ubl
krai a kUiy mladík by ml vwAl f
tiKlnln [y knlfní Uvol TI kdil
trjií slyml nfalwiky pohTnl Blahosti
vruiku vnsn noiiirk HrAl Impo
Innr apotnfiU siráir muhké anv
tvDIUu kapavky a vsrloorfll Mdajlae
aliy ním pakli ipomeňte l my ho
lím kalilou nemoc apfiolnou a Jaké
koliv pflfioy Vyplit irým vlaatoíml
lovy oo vám řliá( Nsodkládcjt na
hni sl lDprapet řádným odklailem
I iU nim knwl íbTte m navsdy Jak
kuli aamocl kUrou mit Tílaau tmo
řní kleH by rádi stlourtli dostali chuf
k Jfdlu UM se s občerstvujícího spáaku
IcIlllL ie khiúi tkanlvo v Mnrh tM i
pnaflsfio míli by s léčiu u oá TlMc
podikovaoích dopiafl dostáráme od lidi
U pothfrall vil nadéj kteH od ná
a utrpení ntjzaataraiejiuďl f yiééeni byli
Moll ten v děti) Záálac uitn mnu
své chorolýr do
State Hedlcal Institute
1286 Elsklro Builéuig 'rt sVara U
Kdyl pltota amlflta M o Pokroku Západn W
hožemi
Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ
VYTLBER Neb a března —
Red "Pok Záp"l Počasí zde
máme nestálé Minulý týden jsme
tu měli dva velké mrazy tak že je
obava že zimní pScnice budou po
ikozeny Trh obilní jest nyní
udrželi čistým neboť čistění jeho clmi chabý následkem nedostatku
aeDOhod ním Do aaváltn f
později svolané schůzi
Vlak muaím již akončit neb se
domDÍvám Že níkdo jiný podá
též zprávu a to úplnější S po
zdravem na ct redakci a všechny
milé čtenáře a čtenářky tohoto
listu znamenám ae v úctě
J J Koliba
" mne mm-'
I w
Houba na čcIIhU
nadoi a tipl n vyli
Cflna Nova rozumo
vá nixthiitla tinni
kmilná Nnl-ll vy
í''iii neplHtl ta
ťoli-ilnánl o (Iplnérn
TyUímii houby nu
ÍHÍiBti ciarnifi noía
FLEMING BROS
Chtmltts Ualoa Slock Vdt Chlcaro
AliitliMUt
CnSKYCII SPOLKU
ONI AHA
l aUIJ řini
II f '( k nl m tt-n
l Hs t i li) UM l llhla
" TMrl o W Mi4 II ik
-r( i í i fiii m ul ř
li
IM arhUiii kalIS I nxUlxa S trf
alrl ainl biitiu l'rili ni ta W(ll
hnízda dávejte vždy pokladek ale
jakmile si slepice na hnízdo zvykne
aenl pokladku třeba Bednička
vystele se senem poněvadž toto
dá se lépe upravili a drží se lépe
daném tvaru nežli sláma
Za pokladek neužívejme vajec
umělých jako jsou třebas porce
Minulé pondělí byl tu pohřben
jeden ze starých osadníků totiž
p Josef Kobes Zesnulý krajan
byl 67 roků atár a bydlel v Salině
okresu po minulých 30 roků Ná
ležel k řádu Praha č 54 ZCBJ
a Členové radu tohoto v horném
Neelaťte velkých daní
Nevědomost vybrala od mno- IrilTIÍl
fy-i ' I
nyen 1101 za den více dani nežli
zaplatili městu a okresu dohroma
dy za rok NejvětSl dani zaplití
lidé nevědomostí v nemocí neboť
neobrátl-Ií se na dobrý lék vydá
vají peníze zbytečně a ještě pro
dluzují svoje útrapy Pan John
Weber z ťiogil vsev Dakoti
míl také různé Íčky a žádný mu
nepomohl až když si koupil Scve
Hospodu u Šňupce
VLASTNÍ
a Vávra
na robu 13 a Willíam
OMAHA NEB
1'oalouKÍ svým známým a kraliinfírn
vždy tím rieJHznílMin Hclilltzovým Mi
kom a vSeml druhy vonných doutníků
lahodnými likéry a po coly den chutným
iiinrnm
Vzorná obsluha Za nálevnou nnldMe
vidy ochotného Henryho Tel
ta In
11 Jré Ni v (tm a ha
mpnMM SI4 rtitii
VoAp Skl TrH # I
aill fl a4 11 i ttn kaťtn
riicmift M I bk''II tfnlnH a řiírliH
M runu rr4nu JhH Hiirréit
Bi'lh-Il tt Srnllrt Il lnl hmlt
ui niaiuiia v J Kub 1 iian II nit
rflMr maloilin na I ml limnn uku_k
naiMlrn fík Aat llln- iiri rAnm Alm
Rlir tt pr 1 Mouflar nárlmk llnm
H'ihnak vfii ntr Ani Vlá Mnil I
riiřBi Jiior iom rrjrll
Jirt l iriia
Tábor (olamhns i 69 WOTT
0(1 tl
tníl
amullol VbI knul Jun Kraua mlutiw
konaul rranl Stmiln Hc pokladník Krn i
Smtn ml Mlh ani WHIUma klnrk Ht Hurá
w-a ia a wimm Mt uríirwlři j J R„m
n tfn atraf Jan iáf kn irá
í' ▼ y oo r majciKM rraak Brotmda ia
Námtatsk ach Kunul
Tábor Nehraaka í 4771 MWA
odhf fi tri praTIdoln oh6ia k1nu proo a
tfetl atFndu malcl v mm htxlln tm
vamlp Jana Hrni-ba Vellol konaul Fraal
íiour naoofi reir 'l 'h tmakar A Briitla
klnrk Vit l'Hhylslu Mlcknrr Nt ur&Todi
Vir loln'l rnltfnl LrátAnt Miilřkm
koTDlatrál Jim ťaMank
Nbor VlaHtlalara i 29 JČD
odhfTl ach6ra kaCdou S nmieil T mřif I v So-
aoiorna o vt n oop vyalouai 14 ordrd
yna Maria lulrkf pfRdadkrn Anna K
ItHnovánámAHlklt Karulina ltflránMbtitMm
olea Marie Mlrhakirii Sntnlca Marta Ba
rochorá Dokladnlra JtmnSna MuMiá d„
forkyn Maria Votavovi vtior njajetku
viKtoria nováčkova M uvorakovtMiloaiina
BuraHová
8lor Hvězda Xové Doby l 86 JČD
odbývá avíirhlita kaídonS nadali v míic)
S Iind odp v alnl MntaovS l'feddkyní Kat
SonkalIKH 80 lth Htr Statníce KrnIlleChle
0ril na WllIlHmapokladnloa Marie Vanrtt
iim TTiniara tajemnice vuo nartoa vím
80 lStbSt
Hhor Doleulnra i 00 JČD
odhjvá 'htm kaWou druhou nedíll v mltotcl
v hárnoni iint o v( bod odp Vjaloufllá
prodMidka Anna Krnlrl DFwlwlka Vinni Čer
mák 1144 80 1S Btnmtka Antonie Kment
tajemnice FrantKka f:aik 1314 Mariím Ht
áflotnlcM Ant Mach lib! Ho ir St ookliid-
nice Marie Beían n Wllllam ul dojorkyní
""w'h jniBn vj nor mujfttxu Kbtorina ttutiau
mnriv nuueceic nttroiira iioruian
AsORCSAft SPOLKŮ
Ívka-Me Nlahk# V4fr Jjeéasl
ť" w-a4t éi 1
t'aa-i% - W 5MifMk
# lUki s Hi hltan
II látal Jmi! f M fasl Disk
f ii a ►(
S MliMii fi~ii£
► 1 „7
M lal VJ „ ( A%i
MrM Maa H -nmr~—-
kfh l-al Mik ti-i
lil M i 4 nu 1 1 _ U L
aiat lávu Ml
trntaiwf tit4v kitii „1
Hvt l ~l(l Vi# a !„
fwltJw N Taifr- f
t II JUadnífrk r l e „
Vlnaraela
i í ''1 Jkihia itn('
fkřiiaidik iv Kráva
f III V ht Pant Min
dtifvlav -hla kti
i'avlrha aJ l nin a atk v
rSAek t4 rieaaanl A T V Í-T
Karel
Podn Hokolkv Trrá A
odhvá avá antifita Inunou mAail
511
počiu doDrovodili zesnulého svého f flv pro plíce Poslyíte1
tu o tom praví toteny p severo:
Vái IJalsám pro olíce iest ten
Josef leck
ČESKÝ PEKAR
lánová aneb oodobná Donívíll ipolubralra k poslednímu od do
líhiá va iMJni liínku na Čeako-alovanak hřhitno
ochladnou a jako hmota massivní Íehoi M " P"ým zakládajícím víech co jsem jích y 6 2416 jižní 29 ul Omaha
chlad dlouho udržují následkem
čehož alajsice nerada na nich sedí
Lépe sedávali do hnízda pokla
dek žádný nežli takový Nejlépe
je vzíti obyiejné vejce na obou
koncích prorazili po dírce obsah
vyfouknouti a dírky voskem aneb
vápenným kytem vyplnili
Vejce mají ie sbírali pravidelně
každý den v umě pak za mrazu
dvakrát denně poněvadž zmrzlé
ilenem Josef Kobes byl též za
kladatclem wilberského pivovaru
smri jeno opiaxavaji manželka a
jediný syn jenž je majitelem pi
vovaru v Crete S pozdravem na
čtenáře "Pok Záp" trváš v úctě
Václav Tichý
KUPA Kas a8 února —
Ked "Pok Záp"l Úrodu jsme
měli minulý rok dosti ucházející
Drobné obilí a kukuřice sypaly
dosud užíval Jedna lahvička
zjednala mi více úlevy nežli dříve
jiné léky za dva dollary Nebudu
už nikdy bez něho Tak mluví
každý Severúv Iialsám pro plíce
jest lék osvědčený který je v trhu
přes ao let hojí zanícenou sliznici
prúduiek povzbuzuje odměiování
Šlemů Ciní dýchání snadným a
přivádí celé ústrojí do normálního
stavu Při kaěli zánětu plic
iruoic a ponruanice pri ziclufte a
poslouží vám vidv řerMtvťm chtitnlm
chlebem Zltnýrn I pAenllným Jnkoí t
Jiným pečivem Jež Iza obdr&eti v podob
není zavinili
nrvátfldv Uolile
když okualte Jeho podiva
uflnftel
lomu
i _ _ — 1 i r - - t _ t
vejto ymwm uairme siepicins _ n y_ i'
dostatek hnízd aby se nemusely TZl':"' ' "uay ie" W e mu
I - — -------aaw w UUIMVT ISU WVU JjWl JUbi
Tiaitnl—
JOSEPH PEZDIRTZ
v £ 1203 jižní 13 ul
Vftelnénlvoitálfl na cenu Nellnnil
vina iikry a doutníky 'Jel Ulil 4
O pffzeft krajanň HiU 3 PKZDIKTZ
dobré zboží vždy dobře platí
nadbytek nebude ho nikéy Tím
se trb nepřeplaí Nyní nastává
doba setby Volta tudíž dobré
semeno aeboť jea s takového
můžeme vypěstovali dobrou úro
du Nemáte li je sami kupte si
je od souseda a svoje prodejte
aneb Krmte Nesejte zaJinti
Li' bysta měli za semeno i dvoj
násobnou cenu zsplatit poněvadž
na úrodě sa to vždy vyplatí
Volta vsak jea druhy osvědčené
o kterýchž v(t že se va va&í kra
jině daří Neobjednávejte semeno
t přilil velké vzdálenosti kde pa
nují zcela rozdílné podmínky
Když opatřili jste si dobré sema
ao sejte je 4o vhodné půdy a řád
ně je obdělávejte
Lesnictví aa farmách
Rozloha lesů jež jsou majetkem
amerických farmářů pádí se na
nějakých pěl set milionů akrů J
to tedy aai desateronásobné množ
ství rozlohy vládaícb reserv les
nich Větlina těchto lesů farmář
skyca aestava a aseasicn lesíků i
nichl majitelé kryjí svoji spotře
bu paliva a dříví stavebního
Aby ae hospodářství a Usy far
inářlaa usaadnilorozkodIe se před
několika raky lesnické odděleal
vládního odbor seaaidilakébo
propejiavati jias služeb svých les
nika Tato nabídka byla valmi
vítanou a tak žádoati o alužby
vzrůstaly do té míry že vládal
odbor nemetli ae avýas obsaeieným
poetem vycviřaaých leeníká ani
staíiti žádané alažby vyplBovati
Během minulého roka vykonalo
lesaické oddělení víca nežli kdy
koliv před tím t zakládání malých
lesíka v přiváéěoí těchto pod
ládnoa lesnickou správa a u vy
litování farmářů jak správně ae
svými hospodařili
Velké nanažatvf dříví spotřebuje
se aa farmách každým rokeas
jsko paliva aa sloapky tyté a
ni práti aneb aby nám nezaná
Idy
Mléka TjklHWnrb krav
Jeden odboraý časopis fran
couzský příníií zprávu o zkou
škách jež podniknuty aby ao zji
stilo jaké rozdíly jeví se va slo
žení mléka krav kleliěných Vše
obecni se myslelo že mléko krav
takových bude jevili větlí stejno
měrnost nežli mléko krav nekle
Itěných kteréž dávají v různých
dobách mléko různé složení vyka
zující což řídísa dle stupně březí-
vosti a pud To vlsk neukázalo
se býti správným neboť jevily sa
v mléca tytéž rozdíly jako u krav
neklestěných Nsproti tonu vlak
bylo zjevným značné stoupnutí
obsahu tuku jakož i cukru mléč'
ného- Odborníci po seznání vý
sledku těchto zkoušek shodují se
že mléko toto mfiža býti zvláště
vhodným k výživě nemluvBat Ja
to vlak doposud jen theorie
buda třeba vyčksti čssu až sa
ustálí
O aerýkoéáfh kshersl
Koberce v abydlích jsou piknea
věcí mají jiaté svoje výhody ale
zároveB též velké nevýhody
"
uorzuje a naenromatďnje aa v
nich prach různé plísai a zárodky
chorob Koberce isou útulkem
bakterického života Jsoa-ll pod-
Uleay silným psalram chodi sa
to sica po nich hezky měkce
aviak ta ta tím víca zmíněných
látek nežádoucích pojímají Dale
ko lepil aež ten aejlepií koberec
jeat pěkai hladká a čistě obarvená
podlaha
Kdo vlak bsa koberce obejiti aa
neaaůze necbr je aleapoB nepři
bijí což aslatoi jest již i mody
oýbrž nechť opatří ja mesazaýmí
kroužky jimiž zapaou sa sa hře
bíky v podlaze zaražeoé Tfas
uaaolní so aaadaé saínsánf a časté
čistění kabarea aa veaka na Car
atvésa vzéucha Jelti lepifm ja
míli kobercem pokrytý pouze
střod podlahy tak aby tato kolem
40C
zit do trhu jen ža jsou cesty Při nastuzení a chřipce měl by
nrozne spatné a larmeri ai aa né kaídý zároveB užívali Severavých
moc narmaji oDzviaitt pak ti Tabletek proti nastuzeninám ne
aion no maji 1 nreina stěnovat oor pak uzdraví se během ai
touž nájemnici 10 se lýCe iutošnf hodin K dostání v lékárnách
zimy v Kanaaeuta se věru nemusí rozesílá přímo vyrabitel W F
tentokráte stydět za onu v Kana Severa Cedar Raoids lowa
aa nru nam dobře drží již od li
slopadu S vřelým pozdravem aa
perronál "PokZáp'a na všechny
jeho čtenáře znamenám sa v úctě
F' J Kodytek
ABIE Neb 1 března --Red
"Pok Z4p" Chápu ie péra
tiycti napsal několik řádek o na
lom prvním ajezdu tenkého uči
telstva kterýž zde byl odbýván v
sobotu dne 38 února
Sjezd tento byl svolán za tím
účelem aby docíleno byio lepSího
dorozuměni a sblížení se i sezná
mení rodičů a ikolnfch výborů a
učitelstvem tak aby se mohlo lépe
a zdárněji pracovali ku prospěch-
českých dítek v českých ossdách
Dohažal Ža bylo počasí tsk
Ipatnél Naž vzdor vlétnu tomu
seilo se přece hojni účastníků aby
buď podlin brali na přednáškách
a přetřesech rozličných předmětů
oab aby jim naalouchalo Sil byla
skoro plna
Profrara byl následující: 1
Píitfl "Čeitiaa" přednesli tkoln'
žáci — 1 Povinností rodičů ke
lkala psa JosC llruěka okresní
ikoldozorce z David City Neb—
Přetřes al A Feidlarova z
braao Neb — 4 Plstil Ikolaí
žáci — 5 Povinnosti Ikolnícb
výborů p E Folda z Linwood
Neb — 6 Přetřes profesor F
Jelínek 1 Liewood Neb — 7
Pravý výzaarn učitelského povo
láni prof F A Stech z Milligan
Neb — 8 Přetřes sl A Wuíl-
kova s Praguei Neb — 9 Dekla
aoace sl R šoakovs z AbieNeb
— 10 PísaB Abie kvartet
Programa byla nasloucháno a
bedlivou pozorností a lze se aadíti
jistotou ia každý účastník
sjezdu mil z aěbo alttpofi aijaký
užitek
Sleibl naTjži
TrpíV po láts iiáaliidkv nniriMnáhn ílvota i
minii jHuni vjuiuy naonnif nu t llanl lri
tou mutnoati alahou pamtil ir-llnvmii
nnruMoiwl I ald vrhárcl Jamn inarnA niko
iik et ooiiaro na rnn muy eieatrlfke p&Hy
„n jm„ Hinrnae poovfMlNIky Kt4
N bfmllall "vxrtrrtk liku na tUfiittUti uma'
Jinrml noiniiiikari Jo akoro na pukra)!
aaoiiiiv Miwiirai ia-m aa oe nvr(pf Klín J~flrB
ae ucarill o radu kil vAhlaanámu odtinrnaimi
lakaM Tento ni přnd"aa lak kteří
1plna vjlífll IhUIm an done i-nlm lapě nn(
auvaonv jinuv iiiaii(i Vlaainifn Ol
if recept xirrra mt nio nlnivl niti
a ktrřkoll tnilcl arito tania il
atlu lei ailiirmaa iitiaiulnou Informaci lila
rmieptii lohulo fnltraM al nechat ptlpravlu
lna v aaria ninra KrlH mnij plplKtea
iH in-o wjmin ji ain nnnuaivnn
Pllle mS dnea N#hlte en NHanm anrfi
voilnlkere anIS hvi-h no prodával Vala
)o Mr inaianeu v Minnail Sni
dla II e )ain nepia-livm mhnt to ave
řelnlt v fiřriW l Aaoulae AdreaiiHM nua1
C BK1TH01 nt dU ( klraKOIII
Chcete íitl zdrarl bez pa
tentních lékft?
Pak sa musíte usadili v okreau
Polk Mo kdo jeat ta aejzdra
vějftf krajin] oa jihozápadě Na
100 českých rodin sa tam usadilo
za poslední dva roky vliekni jsoo
zdrávi milí krásaoa úroda a mají
zajiStlaý blahobyt O čeaký po
pis krajiny a podrobnosti pištěna:
Tha Ben F Leonard Raalty Co
Dolivar Mo Pište česky a pan
L W Dongres mladil společník
firmy vte pra Vás obstará (19
TkBSBfi 1 pohodlné zařízený
a eestaorait
vlaatnl
J W HROCH
1245Jlžaí 18 al Omaha o
fiífný Metzflv ležák atále na řepu 1
fťejlepl vlna likéry a jemné
doutníky ' '
Sladké vína galou ed 75c nahotu
Kořalky salon od Sl W aahora
♦ Čeaké importované kořalky Jako I
1 rort-finka rnaodlovka rotolka y
T t 4 1 m1 I 1 II n 1 I
duj yuu 111V jal imr Dlen m
Hohaté
MASNY KRÁM
vlaatnl
Josef Nejopinský
1401 jižní 16 ulice
Velko- I maloobchod řiTitvým um
nim I nukláilaným niaaetti výlnfnýtn
zfo£fm uMnáfakrtn a vthoc vílin co do
citiom tobo pHoálntl
OliImlniWky inotno uíltiltl I telefonem
a tyto Mdn a rvclilo ae vyřljiiilí
TKLKFON llll 88
BoíížáďaT
IHtutlry a llnlmiin-
ty vám pomohou
kiiio na eiiviiku
ala Marniovy lC-v-
matická tablotky
vyléčí frUto vy
Í1111011 % t-Ja Jod
kterýí Ijoloat onu
ravlhiijo
MAREŠOVY
F1EVMATICKÉ
TABLETKY
vyWt nnjhoríl pfl
p a d revmatlamu
takže vylfóenťm
zAatann
IkppiUe al pro kniWkn kdidl a
1
mriailne a alce
Hnidou čtvrtou li(lf-ll v a) nl Metn-ivé I'ted-
aeokvna Julie Votava 10 a Kradnrlok at„
mlaUpFndaedkrná Koala Kunci V4M lit II lil
tajemnice Anna Ililnk vm Jl 13 ul dfat
mne Afina Svaílna lfií jlft III ul pokladnice
Marie KaApar !t a Uharlna Ht Omaha do
íorkjtní Marie VanSk vbor majetku Kran
tKka Kunci Mnry Kua iitoattk Hlulakal
áíotnl vjljor Toujr Tleíek a Marta VlCnk
Táhor Myria fín 022 fi N A
Odhvá wjhfiíl první nedíll v meatcl vaokol-
kb anil rrnuaeoKa Hitrf 110117 nnato
prcdamlka Jopfn HlamovS tajeni Katetlna
Veleuhovaká CilJI Wllllam HtJiokld Mur (1
llráa'1 vá kancliřka liorotn Tichá martiál
krt M nr Id HMIiylová vnlt ni alrát llartiora
Hrnu venkovní atrá Marie Ffichotová rf
bormnjctkn Anna Ilr4u Tetnilh lUlako
váa Kiinny Huukiip apnl lákař Ioula Mvobo
da Mury tloukal vyalankyoá do aleulu Marie
Holly mlatovyaliinkynF
SOT7TXZ
líál Palmové lřfoí7 Kruh Ořevnřttk
oniifvaava achrixn ka14 poalednl pttndtilf v
m'-alci v nillnotl n Lnlliirn n kuté a Cl ul
Harhora lucek dTiatOriá poruAnlcei Anna
vinen nilatiurndaedksi Katle Vooáaek tal
WMo 21 ati Miirla Vomáka poklndnlne
Klenora Klierl prAvodOj franvla Kouliakii
druhá nrávwlM Katle Voináíkai víátkyní
nrina iiiavKe vnirro atrap jiaie HrenuK
vnnaovni airar: Ilole Mucha oraooreín
Anna SoMalavaky Maa-dalena 1'lvoBka
rrancia nuluj vyoor majetku
llavIlM llrfaký IT
Xlaaeapalla lina
lu!'raU''hk!L''1nl' diiviaie
a mil 1 " "inwi aiiilrir
So r-leiaS ř-lr Hiraa mlatipfada M
ratrraa lalnmalw A u J T
poklauaik Jan SvlUk tm Thornt Ave
C T v Karé Prase Kina
íIl'''l:k!lW1 4Bdll y Difelcl
--" jn 1 Huow taj Antr Vrtil
aV tCetnlk Vil! V faa nLIIIL
Svoboda NeHrau Mini
KsMeaaký i TI y Haywaré
Mlaaesota
odhyváavá aoktt I nedáli máalcl Předa
J Punfar mlatopředa Vojt Paoovaky taj
klan aciv nruui uaaiaaa
Earel Yellký í YII y Nové 1 řebonl
Xlnneseta
edhfvá svá achBie kardon 4 nedSI v vHateť
1'tededa Jan KlalnmlatopředaJaD M KIaln
tajemník Ván ř#l úfetnlk Jan Podolu no
aiadnik Jan Noaka dfivírnlk Jan Klein tirá-
a „IH flBll veiieic
atráí venk Joa Kllipek výbor Sřet Joa Rdi
di tttaeka Jan ťlllpek pom Jan Flllpek
Č TIII Rovnost Owafnna Mlnn
odlifvá tri acb&ia k atd on S neděli y mtalol v
Jednu hodinu odpol-v ainl O S P a PFndaeda
Yt Důlek mfatoprndi Fr Bureá tajemník
iopoii nareK Div w Klem Ht tlčetnlb if
ecliek pokladník Váo Herdlieka at pri
— „DTn Tuioii atraa naapar
Slezák venkovní atráS Joaoř H VvHn
Hpalek i IX y Plae City Minnesota
w1h?r ' jchíae kadon druhou nedáli
nriíalcl PfndaodaJan fttochl mlatopredaeds
Tomáá Bnáll tajem Fr W Kvřch plno tlltjr
áíetnlk Jan HejiU Plna City Mlnn poklad
Jan Barobavr Plna Olty Mlnn
6 X íechoaloran y Olívla Mina
PPedaeda Karel Kohn mlatopradeed J
Jjepelka tajemník Karel Svlhovec ilíetntk
MPettlíkH pokhulnlk Váíílav () 1'loKhu
prfiVHlfil V Jakut vnltfnl lr F KHÍ van-
au
MASNÍ KRÁM
na již straon města vlastní krajaal
Ilnitří I£iiiielov6
Hilo 1344 jilnt j ul
NtvJtil zásoby masa vloho druhu
uxnnek nliímu lunek a vůbec vloho co
vobortontospadA
Ceny levnější než kdekoliv Jinde
HOJNĚ ZÁSOBENÝ
MASNY KltAM
vlaatnl
lfJlAIVI£ TUN
S200jlzoí 10 nllcc Omaha
Itohatý výbír (erstvtího maaa víelio
druhu nejlmiál iioil a
nftjsi Mi Ib
? ceny nnllev
ehok ateaku" ra 2b i:lft
Veákeré zfsobv uenáfkó iM nollifn
tl povřatl Přijďte a přesvědčte so U8
poplaujf J jtdarma
'J abletky priMlávaJI po 00 cen
tech (katulka u vaJa bo U-kárnfka
nelxi rxiátou
Zastaralý kálel se ryehle vyl'
u?l váním Marofeiva Ilalaámu jmitl
katil 2Ao u Valcho tfkártifka
(nikdy ae nepedluje)
Adrwa:
MAREŠ MEDICÍNĚ CO
2V7S Archer Ave CHICAOO ILL
Doptat: al pro kulteíku: "NeJlepM
lekar Ja ularuia
HOJITH--WESTEBH DRÁHA
zkrácení tisu
zlepšená obsluha
2 listopadu
Penál cblctfrik svláetni vlak vyj lidi
730 ráno místo v 700 ráno Ý tal
iofca fH}ílH de ťklraiia
Denní Ht Paul Mapls expresia! vlak
vyjlidí v 7:10 rf ae mláto v I M T Ual
á-eba ařljíldí íaHt Faal-Kls
Čís I Overlaod limited do Ckleaa a v
TV vefer má aa( vtsy aease Daleko
rychleji jede aa sápad a Chlsaga do
Omak
l(orth Weslcra la maiaaalti
lim tfiíím: 1411-3 Fimi ti
Hojné zásobený obchod
groccrlí moukou a potravinami
vlaatnl
B Fanlorlík
r I H2r}}„ 14 al
Kralaníí uólul dubře pakli navStlv!
obchod lan lo neboť rdo najdou xhoží
vidy feratvt! a víborné Jnkoall Obaluha
vzorná aa-
covnl atráá V llaratln SCot ví bor i p'ávek
Čechle l XI y Ho Omaha Neb
Odbývá trMm UnMf druhy ítvrtek v rMi
ot ooam hodin vefer v alnl Kr Ialtnera Před
daJnn Kubát tajemník Adolf ZoaulákíZd
North SO ul átník Ant Mnrálk 18 a O
Ht„ poklJ Vocáaek Sl k H St
(íhIo XII Chrudim y llaclne Wla
odbývísvá achttíe k Bídou treti sobota v nt
HQV !tFÍB ffoOt Kur ř!álsvky
KS- '""" t!tftj aáfet J„ jiavii
I? í„"" PuKladiilk Váo Jttnota
lilií Aluurt Ht
ÍíkIo XIII Česky Leyy Scařorth Red
Woorf Co Mlnn
odbývá ikihřiiie kaídou druhou nedáli v nito
rnniamia n erni MouCK miatopreda Aloi
Hiirbua tajemník Jaroalav Kovanda ábitnl
Fr Jaro! pokladník Jan iveo
číslo XIV Ladlmír Klácel
v Hamreu vyla
odtifvách(iekadon druhou nedllll y mlalnl
Ptnrtaeda Albert KuC -Joa Houkup mláto
předa talemník Vác Itamack Joa Havel
ocutmk Joa Krnhuleo pokladník
Jan II us ř Y Ilonklns Mlnn
odbývá své ichfire kaídý Urnhý í!tvrtk v
mraiRi r Anneraoo Itali Předa Ji Kro
mlítopředa Jan minka taj lledřlch Hromad
úřutiilk Jan Ccr-
ko Box US llouklna Vlno
vený pokiadnfk F Kfii
XTII y Lowry Mlaa
Sebranka í XTI y Omaha Keb
odbývá váchlle kaMá první áterý v malo
ysltd PJ WHronbu Předa J W Hroch
tajamnlk a iťalel Jnkuh Mnref Iklfl So 1S
and Wllliami Ml
CíhIo
iravldjni!h(le první nedáli Před
o kartin IUrt1 tajem Wencal Hurtol
átetnlk J ř Lepeakai pokl řred H Cfaan
čísla XVIII Ilratřl Herera
v Drywaod Wls
"olllt a náalitdujfct dřidrilkyi předaeda Tom
KyaelkomlaKibředaeda Jan 1'lliar tajamnlk
Joaef Fncba Sfiit Jan Kyanlka pokl JMt
Ailpekiprvod Vr Marel reltřnl itráá Jan
Nybrt venkovn atrlC 1'etr kaiii ykt
eodbývajt kaádou drubuu nedáli viaílcl
Josof Kavan
pozemkový - -
O a pojišťující Jednatel
2709 Již 19 ullce-
DO-
'1 va
niti
DmJ1 I _ _
r nraTi jiilt v i iiiu at !
wmkr aarové a ram uai Ji
aulu I p0JItnl opatři vm u litch netlenilnh
arem pri (ien-h nnlnlSáli-h Xel sabývá aa
Obraťte ae a důvřrou n niho a
bude vám spravedliví posl úženo
Dr C Ilosowater
ČESKÝ LÉKAft
Úřadovna: "Bei Bptldlflf"
Od II is II dopal
Úřadnlhodlayi OdldaS (
OdSiWdoSr
V nedáli od IS do 11 dopol
Tel y ářadavne i04-fel y kýta 1117
Bydll-Aala S1T Joies allea
SEVERO-HĚHECKf LLOTD
Pravtrielná pnltoval
a paroplavební doprava
Baltimore do Břemen
přímo po nnvfab dvouároabnvýeh
polinvnlck parnicích od J KK do
[Ouootun anoanoatlt
Caaael Ilreliw líheln Kaeln flan-
nover rrankrnrt Branaeharf
Chemnlti! Herkar
II kalota z Baltimore do Břemen
od tiaSO nahara
Tyto parníky maji pante Je4nn třídu kajnt-
di jea oxaacena jeaa jaao ix aajuta
Výle Imennvaná Daraikv tane vVhrarfnt
nové výtVoe sbudované a aařitaná aaloay a
pokoje kalotai na palub Klaktrlcká eava
tieal ve vtecb proatorteb
Dal ti iprávy podávají sanarálnl jednatalá:
l uciinHiciiin st co
S Sonta (lv St aatUmora kf d
II CLACas-ivire a co
"~ronr Ohltat IU
aaba Jajlck aáataael v aaail i
Or E Holovtcíiiner
ittkf UM
BSrřrlVv'er
V plaáraá k naleaanl od IS do IS kodln ráno
it S da 4 odpoledne a od 7 de I veáe
Telefoa raaulanaa IHa
Zeleznldoí pozemky prodej
V severním Wisconsinu Chica
go St Paul Minneapolis A Oma
ha dráha má na prodej při nízký
cenách a výhodných podmínkáeh
platebních as 40oeoo akra vybra
ných pozemka rolaickvch TI
kdož koupí láhy snahou vybrati
si pozemky při krásavch fekáck a
jeierech v nichi jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný1
adroj vody jak pro rodina tak i
dobytek
Pozemky po větiině jsou zalaa-
aěny půda jest úrodnou a a nad do
zpracovatelnou Chicago Ifilwaa
kee St Paul Minneapolia
Duluth Superior Aahland a četná
jiná prospívající místa na dráaa
St ť MAOi na dráhásfc
jiných poakytujf dobrých trh pro
plodiny farmeraké
O bliilí podrobnosti pilte aa
Ge VT Betl
aaaaatkaTf kaalaar Ilaaaaaw W1
a7 n ĚfK
- rw au vx S" A a