Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 11, 1903, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I tnniboJ(iiiitj 'Hiltcrt
OHlfMBťfcO v AU 1(6
Sat JS tioori I903
t t ' a m I I N
"t řnitt s tttťntk ''
d' l-tomluil p(i l 1 ot tl
llnwotiJ N#b 6Íi!rvoB: V
tetal Iholnl titiAtt txU )'! it
posl lni n IMl v (rtvna ktMf lio
tnhm ve Ikolnl tiuilul ks) Iťho
ditiiiLtu Pitkue etesiul tlsnu
Mnímksmi jlVI sih4il bolmu
a mlela k4e h6ie buiit
olťfvst tliovtR I úíel achaje
atvi#
Volit jpt oiot i snulikího neb
Irnakéha polilsvl jsoucí It loka
llttl bydlM 4a dní V t)íiriklu
t lel eihArl a rt K ( nuftik oJ
htlimtf oilhiJflm fli iol-tJnlm
odhadováni mlí mtjkl !Uky ku
tkolo
lli vyroínt schí povolují se
I i mills potlebné na finanční
vydržováni Ikoly ! ne lc ocl
35 rozhoduje sc kolik míslco te
mi vyuíovit přilitím roce dále
l voli úfeJníci lístky a ustanovuje
ae jejich sluiné Zvolený úředník
osními písemní direktoru do duscti
dna po volbč ída-h úřad přijímá
Nově zvolený úředník oastoupí
místo svého úřadu druhé pondéll
v Červenci
"Školní výtor" rná celý dohled na
školu a ustanovuje spúsob vyuío
váoí za souhlasu okresního skol
dozorce Dále ukládá měsíční pří
stupné ditkim neb rodičům do
distriktu nepatřícím Na stížnost
učitele vylučuje ze Školy dítky
které nedělají dobrotu a jsou na
škodu dětem jiným Též dohlíží
na Kkolu by byla udržována v
pořádku a cista jakož i ty malé
stavby okolo Školy za příčinou
vzhledu a zdraví V případu u
prázdnění místa některého úřední
ka ustanovuje výbor jiného na
jeho místo ďo příští schůze vý
roční "Moderátor" jest předsedou
všech ncliůi! výtúíiiícli Uótíikt
ních Podpisuje poukázky na po
kladníka distriktu a též na poklad
níka okresního Může dát člověka
zatknout pak-li by se dobře ne
choval a dělal výtržnosti při
schůzi Potvrzuje a schvaluje
svým podpisem záruku pokladníka
dístriktoího a smlouvu s učitelem
a vykonává jiné věci do jeho oboru
spadající
"Pokladník" musi doručiti v
deseti dnech po zvolení záruku
direktoru která nesmí být mea&í
nežli $soo Přijímí ?enfze od
okresního pokladníka na poukázky
rystavené direktorem a potvrzené
moderátorem (totiž dokud se pe
níze v jeho rukou nelézají) Pakli
ale distrikt penčz nemá a někdo
předloží poukázku k výplalě tu
bo nemůže jen odbýt se slovy že
peníze nejsou ale jest nucen pou
kázku podepsat že byla v ten
den předložena k výplatě ale ne
vyplacena Poukázka takto dopl
něná tábne pak 7 proc úroku ode
ďne kdy byla předložena Dále
vede knihy příjmů a vydání a ve
výroční schůzi předčítá zprávu za
minulý rok svého působení Sta-ne-li
se že někdo jiný jest zvolen
do jeho úřadu tedy svému nástupci
odevzdá všechny úřední knihy
listiny a peníze přináležející dist
riktu V soudních případech jest
zástupcem distriktu a v pádu že
eoud se týká jeho vlastní osoby
tedy direktor zastupuje distrikt
na místo něho Pokladník též
podpisuje smlouvy učitelem neb
učitelkou
"DirthSon' jest tajeiu&ík výbo
ru výročních schůzí Odesílá
výkaz výroční schůze totiž mno
holi mills bylo povoleno okresní
mu klerku a opis téhož též
zašle okresnímu školdozorcí což
má být vykonáno do prvního
pondělí v červenci (tato listina
má být podepsána všemi členy
výboru) Vystavuje podpisuje
všechny poukázky na distriktního
i okresního pokladníka Drží
správoý protokol všech schůzí
výborů i výročních Drží u sebe
cpis všech zpráv a výkazů poda
ných okresnímu školdozorcí Jedná
dělá smlouvy s učiteli za sou
hlasu pokladníka a předsedy a
ohlašuje okresnímu dozorci smlou
vu a učitelem Béře census dětí v
deseti dnech před výroční schůzí
a též zároveň seznam všech osob
které byly assessovány a platí
daně Ve výroční schůzi podává
odhad kolik bude asi třeba 'mills'
na výlohy na příští rok na vydržo
vání školy Podává úplnou zprávu
při výroční schůzí o tomco výbor
za minulý rok vykonal aby se
vědělozdali bylo něco děláno neb
ne Ohlašuje děti mezi 7 a 14
roky staré u distriktního učitele
a pakli školu dle zákona nenavště
vují tedy dohlédne k tomu by se
tak dělo neboť dítky onoho stáří
musí navštěvovati Ikoiu ne méně
než dvi třetiny dní v termu leč by
anad byly nemocny neb podobně
V drobnějších pozaámkách u
vedl řečník následující: Při vý
roční schůzi nemůže se jednat
učitel neb ustanovovat jeho služné
Pakli by direktor odepřel zjednat
jistého učitele neb podepsat jeho
smlouvo mají právo předseda a
pokladník ona smlouvu uzavřít
Sltl i t W tMilO ÚtrJ
taft atmat pe-dpieal t mm
vit tmiouvy utttttvm l j i t
'kil ŮlUM tt ClnttlH
eluln ledy niHit Ift povelrno
a wtteeovt-ao vftpfnl tihott
)t lp Mi#m tttftttika 11
plstit art Ipetaího nU Istma
rnskí piovJtní a nttitMI Ie
ostí ptali ntic!j 11 tuk ststí
Kuji se la školního ftatma jtko
i Uuíaí Uii
llti ml jteud v dittriktu ts
jinou přítmou ttrl lkly iitl
lil do setasmii Srauui
V pllpsli askslllíté amocí
mata výbor tkolu ttit pi dalm
ltáíil vpidemie Dál mohou is
iiit v řt liJění niovíc pl(
stup lo Ikoly JAlum )ftii t) 10
npini oíkovíiy
1'čitel ňfniijlil tlkonilé Vy
svřJfeuí t eal povalován sa uíi
tri} a proto n-nl optlvnřn k pistu
Výbor mnle jdnit ucitvle a
smlouvu pcdrpsat kdykoliv plrd
výroční schůrl
Pakli se nepovídá ve smlouvě s
učitelem le si bude sám zametat
a školu v čiitotí udržovat tedy
není povinen to dělat a výbor ne
může jej k tomu nutit V připadl
že učitel uvlle s Školu čistit a
vytápět tu prý se mu vyplatí když
si zjedná některého žáka za Báký
ten dolar měsíčně a takto si práce
ušetří" (tsk dovozoval řečník)
Pan Jelínek ale ve svém přetře
su vyvracel tento článek násle
dovně: Nemyslím že je spra
vedlivo Žádat na učiteli by učil a
též školu čistil Neb ten čas co
ztratí při zametáni mohl by vě
novat přípravě úloh což by bylo
mnohem prospěšnější celé škole
Dále pak mi učitel tak dost vý
dajů na vše strany a když se sejde
rok s rokem tedy mu z celé služby
hrozně málo zbude A proto snsd
snáze by všichni poplatníci z
distriktu zaplatili ten nepatrný
dolar než učitel jako jednotlivec
Dlrmín(
lliwtal ne do domái-nantl li kaf-uvj
Pan M W Štipek i25Vinthrop
ulice Nevr Britain Conn píše:
"Tělo moje po mnoho let pokryto
bylo vyrážkou nebo osutinou
která někdy i na nose se objevila
Doktoroval jsem po dlouhou dobu
a utratil jsem peníze na všechny
strany hledaje úlevy Konečně
nalezl jcm pravý lék v Dra Petra
lloboku Využití čtyř láhví od
stranilo všecky známky vyrážky a
opětně mne uzdravilo Mohu
rovněž uvésti poněkud do oka
bijící případ čeho Iloboko doká
zat! může Mladá jedna Česká
dívka sloužící v domě jednoho
lékaře zdejšího měla tak prudké
bolesti hlavy že musela služby
své zaoecbati Lékař u něhož
sloužila předpisoval jí by jí ule
vil ale setkal se 1 rozhodným ne
zdarem Konečně přišla k nám
a koupila si tři láhve Iloboks
které využívala Je nyní úplní
zdráva a vrátila se do služby k
lékaři ale pozbyla důvěry v jeho
schopnost jako lékaře"
Taková je pověst Dra Petra
Iloboka Pletlo mnohé svojí
zvláštní účinností Je to vzor
domácích prostředků a prodává se
lidem přímo bez přispění lékární
ků dohazovačů Plné podrob
ností obdržíte dopsáním na Dra
Petra Fahrneye 111-114 So
iloyne ave Chicago III
Pozor krajané I
V £í1lm m-tíf himtř oaaze
néra Čechy vyprodá se obchod
Krocerní střížní obuví atd Zboží
má cenu od $5000 do $7000
Velká obchodní budova 70x35
stopách obydeloými místnostmi
druhém poschodí Vedle jest
obydeloí dům v ceně $2000
maštal pumpa větrník velká káď
na vodu vše v nejlepším pořádku
Prodá se vše pohromadě aneb
pouze obchod samotný Budovy
se pronajmou za přiměřený mě
síční nájem Dobrá příležitost
pro Čecha Bližší podrobnosti
podá na požádání
Louis Kudraa
2%— Wahoo Neb
Prodám vaši farmu
a prodám Vám jinou buď
v Minnesotě DaKotách
Wisconsinu Caoadě a
jinde vzdělané a ne
vzdělané pozemky od
$5 do $to a výše mírné
splátky
Pište co chcete na
T "W ClmlupHlfý
Z-— 137 Endicott Arcade
ST PAUL MINN
Katit na pl Mí
Výhradní
český jednatel
lékárník
S EgM
18 a Willíra
01 HA NEB
Jist prostředek proti zastaralému
rsumatiímu nemocím kcíolra ledvin
jater atd Čat£jiím užíváním schrání
se človřk přede viemi nemocemi a pro
dloail llvot svfi] jak vysvětlí zdarma
přiložen spis "Filosofie zdraví a krsay"
Pm reirkíi-itoílBtc
Pařil na rvlf iMm ttpomtault
na el'tti Ktsltma llumttito#
ktitotrty IvtnlUi nrlmi1 ttkli
te lam p M nl srmsi Hms
t)ia noiéjtl a Um ssjlmttší
IVihim fsikmila loiil pnje lnon
AitikVi dla Tou kiiý aill
lfli vysokých kriliO psMotiýih
Msikýi lyl Vrátnuu lo-usnti
ikon fti urnti a mnohé lnk
iltr %rplnula k flrgintnímu
fiik)#ovj láknti
K I) I srIM ktllé odpoleJne aa
titsise C() ln la V x srkajv
írrnou kávu elilrčrti jsa vidy v
nrjmolc rnřjtí ul li k a pokuřoval
sté vonné hatans tu mnohé oko
Irnské rshlotidilo k herké tváři
pana mstkýn! ozdobené malým
černým knírkem a t mnehych ru
bínotých nlků vydral s po
vtdoch: ' O Ml by ten lietký
msrkýz byl mým! '
V nádherných proslavených re
itatirscích v Inlu-n Prunirr 1
ťailland sedival pan markýača
stěji po divsdle obklopen jsa
vždy několika krásnými Ženskými
motýli přivábenými k němu jeho
zlatem které v pravém smyslu
slova rozhazoval V jeho ťílé
oáprsence a na jeho rukou třpytily
ae velké démanty a majitelé těchto
restaurantů a více liti o služebni
ctvo se sklánělo vždy v neskonalé
úctě před panem markýzem de la
Torre který nikdy nekoukal na
nějaký ten írank
O eleganci o bohatství a gene
rosnoati markýze mluvila celá
Paříž a když odjel do Moote Carla
tu mluvila o něm a nemenší po
chvalou celá tamní společnost
shromažďující se v tomto skvost
ném hráčském doupěti
Pan markýz málo kdy hrál ale
za to sledoval ostatní hráče a veli
kým zájmem a hlavně ho zajímali
ti kteří vyhrávali Ty si zapa
matoval a velikou přesností a zá
jem jeho 0 tyto šťastné hráče Šel
tak daleko Že vždy hleděl i vypá
trati v kterém hotelu meškají a v
kterých číslech pokojů bydlí
U Maxima v nejpověstnější to
místnosti pařížské jeho příchod
byl vítán vždy a nadšením neboť
markýz de la Torre byl miláčkem
společnosti která se tam schází
Tam pil whisku 1 americkými mi
lionáři aoeb při šampaňském vy
právěl o starodávném svém zámku
v Kastilii obklopeném ohromný
rni vinicemi které mu poskytovaly
ty na pohled nevyčerpatelné pra
měny příjmů
Jednoho dne zmizel pan markýz
a neobjevil se po několik týdnů
Všude nastala po něm aháfika
nikdo však nevěděl kde markýz
mešká Tu zase tak náhle jak
zmizel tak se zase objevil ale ne
sám přivezl si aebou žínku pra
vou španělskou krásku rozkoš
nou jako květ růže již každý
markýzovi záviděl Štěstí tohoto
se zdálo dokonalé život markýzův
plynul jako krásný sen až pojed
nou ho zastihla těžká rána
Markýz jednoho dne vstoupil
do Elitě Láni zařízeného podle
amerického způsobu kde se schá
zí obyčejně bohatí Američané
Očí markýzovy svítily bněvem
obočí jeho bylo staženo a hlas ae
mu chvěl rozčilením Na otázku
co se mu stalo počal markýz vy
pravovati o černém nevděku své
ho dosavadního přítele vikomta
de Laverque který jsa zničen
hrou hledal o něho pomoc a také
ji nalezl Markýz pravou špa
nělskou ochotou ho přijal k sobě
vydržoval ho se vším i penězi ho
opatřoval a tato zmije za všechno
to dobrodiní se mu odměnila
uštknutím neboť nejen Že oloupi
la markýze de la Torre o lásku
jeho choti ale ona a ní uprchla a
párek ai vzal sebou na cestu
všechny hotové peníze které mar
kýz měl doma
Jedině souboj na život a na
smrt mohl tuto pohanu učiněnou
markýzi smýti a ten se zspřísahal
že neustane pokud vicomta de
Laverque nevypátrá a v souboji
ho nezabije
Konečně po delší době ae mu to
podařilo a mezi oběma došlo k
souboji u Villebonu Markýz byl
tak rozdrážděn ie se vrhnul na
svého protivníka jako postřelený
kanec a vikomt obávaje ae o avůj
fívot uchopil markýzův kord le
vou rukou a vlastním tvým kor
dem bo těže zranil do žaludku
Byl to zbabělý čin vikomt de
Laverque odsuzován jsa na všech
stranách hledal v útěku spásu
Markýz de la Torre po několik
měsíců se potácel mezi životem a
smrtí konečně však se přece z
úkladně tnu zasazené rány zotavil
a když ae opět objevit v Elitě
bán vytáhnul tam ukrytý veliký
katalonský nůž a přísahal že ho
vrazí do zrádného srdce svého
zpronevěřilého přítele
Na to markýz zmizel a za ně
kolik neděl dolétla do Paříže
zpráva íe vikomt de Laverq-ie
nalezen byl v Marseillu zavražděn
na ulici V láni jeho trčel veliký
španělský nůž Markýz de
Torre patrni splnil svou příaab t
CM 14 duby nsikfs l"tl ks
doblO polms Mwtohle aslftti
Si iitjMttwlí Slupi h tttm
Mkotka ř-fa!)'m -lslUm
ntsikýiovým # slit idtlo ta ntý
lfnlu( tiéy hlsdie eholvitý ti
ttnf ktriý sám si ly vtMival v
plslolih tMtsiittdtb nisiký
teví %iu f! ! alt sa Uih
eknlnostl latlý isltjl ml?!
Jvlno Bilpolrilae %tsk ( liilou
pil pólu jnl komusi k onomu ci
suit i-lltliu4 v kttinit epululif
mu tuku na tsmrno ptaul suW:
'Tane msikýti d la 1oti litý
kiat visi"
Msrkýs nibof oa to byl viJel
le vlnhno iJtáhfnt a vlechea
odpor byl by marný a proto betě
slova následoval policejního ko
milíře na alsnki kde podroben
byl itmrj důklsdné prohlídce
U pana markýte naletěna byla
malá skřlnks v níl usínaly se ty
npjdokonslrjll lupifiké nástroje
jské kdy psřilská policie viděla
Pan markýz de la Torre byl tra
nejobratněji! lupič v celé Francii
Jtho specialitou bylo konali
loupež a krádeže v nejnádherněji
lích hotelích Nejvíce peněz paa
markýz získal v Monte Carlu a v
jiných evropských hernách Tam
míval pravé žně
Sledoval totiž vždy Šťastné
hráče když vyhráli velké sumy
peněz do jich hotelů a najmul si
vedle nich pokoj a v noci ae k
nim vloupal a ukradnut jim všech
ny peníze které měli u sebe
Toto řemeslo dařilo se paou
markýzovi po mnoho roků a proto
u níj peníze nebyly niílm a za ve
čeři vydali 200 — 300 franků mu
bylo maličkostí
Se džbánkem se chodí tak dlou
ho pro vodu až se ucho utrhne a
tak konečně policie také přišla na
spády pana markýze de la Torre
a tento bude učiněn na níjský čas
neškodným
Zdali bude také pohoáo k zod
povědnosti za vraždu vikomta de
Laverque to zprávy došlé z Paří
žč neudávají
Dra FENNEItA
Celá osada vyhořela V pátek
13 mm zuřila v Pošumaví děsná
vichřice která se stala osudnou
obcí Stříteži u Maloníc v okresu
klatovském K 7 hodině večerní
vzniknul neznámým způsobem
hlavně asi z neopatrnosti na zá
padní straně osady pořár a y ně
kolika minutách byla celá vesnice
jediným ohnivým mořem Deset
usedlostí bylo ohněm do základů
zničeno a jen tři malé chaloupky
byly v celé obci požárem ušetřeny
Zář pří požáru byl veliký a plame
ny vichrem k zemi sráženy hašení
znemožSovaly a hořící budovy
činily nepřístupnými mužstvo
přítomných hasičských sborů ze
jména chlistovského šlehajícími
plameny bylo několikráte z nena
dání zasaženo takže na některých
hasičích í šaty počaly bořeti a ně
kolik členů zmíněného sboru utrpě
lo značné popáleoioy při tom byl
však tak velký mráz že stříkačky
i hadice zamrzaly Jen 1 nasazením
lidských Životů byla Část dobytka
z hořících usedlostí zachráněna
větší část jeho pak nábytek šat
stvohospodářské náčiní a zásoby
vše ohněm zničeno Značná Čáet
obyvatelů hořící osady utrpěla
značných popálenin při útěku z
hořících budov Obyvatelstvo
ještě však více trpělo když v
mrazivé vichřicí rtráviti musilo
celou noc nedostatečně oděné jen
v polích okolo bořící osadyjmnoho
osob omrzlo aneb nachladilo ae
tak ie onemocněly Teprve v
sobotu ráno odvdno bylo polo
nahé hladovící a omrzlé do sou
sedních % až 1 hodinu vzdále
ných obcí kde je po různu pro
zatím ubytováno a stravováno
Spáleniště zničené osady je úplně
opuštěno — Prozatím vyšetřená
IkoJa činí na 70000 K vzroste
však přes 100000 K jelikož úplni
ožebračení obyvatelé této chudé
horské české osady nebudou moci
po svém nuceném vystěhování ani
tvá obydlí znovu atavěti ani po
zemky avé na jaře osíti nebude k
tomu semene sni náčiní ani potahů
Skoda je aice částečně kryta po
ltěným obnosem 24000 K avšak
to daleko nestačíaby aetím umož
nili mohl zuboženému obyvatel
stvu návrat do zničené osady
Pomoc jak se strany soucitné ve
řejnosti České tak i státu a zemi
je nutná K tomu účelu jakož i
ve přičiní ubytování a atravováoí
nucených vystěhovalců sestoupilo
se již pomocné komité se sídlem 1
Chlistovi (kam Střítež obcí náleží)
Pomoc je nutná kdo můžeš po
moz třeba i sebe menším dárkem
nešťastným ubožákům Příspěvky
lze posílali na "Pomocné komité"
v Cblistovč p Malonice
K ifUítui aaslazenlay V Jrdlalm dni
uiívette Isxstive Bromo Quínlne Tt-
lets Všichni K-kárníci vrátí peníze ne
vrléíUi tyto Podpis t
Jest as kaf dé krab Žiic" Vřl#
920 Hasser allee
malíř a leplé pokojů
UClOl llCflU I
feotsíí f zJiech
iM'lk
HfH KlMHlIII ÍM tt $m
IKMIU llf l l tHUMnll
Stti ! Itnrt t i iii iH
f t h Vterfctt rwlf
M ?
'Ta IťiaWi Jw Mil t Ml-W
Vtk Untt IfMVIMlh a !
Mri4l )hi uil itkHa t pomA
it Vti!tl f Krmím Kitnjr aml
IU k ! ( mi suna vjtImMu
U VA AonSI )t Kbttii:( IV
k pii v ib4i m g u e iih
A 'iK WllltNn! 1 )(
im Tm'h )lil H „i„ Onaha
t hIí ťt-tMla m ifnl II l owaaa
t: It4ra'at kv 11 P Jlí)i#ur-aU -
Tjíiří1 tf Vlil I'' " ''
lOill il filé lir rr r~l mlaN V
V? Proč
í platíte
um
ceny vysoké v atirbHdoch elso
n( roilnli b kdyt kupováním u
sili 111 ftJ nic slakati Břji n stxitl
ejtí ale tt ulrtMme vám nsj
mfni f tvrthiu n hodinkách s
klenoterh My máme hohslou
táaoliu pralenft řelltkft náui
nic jehlic iliamantft std a li
dáme poutě hyite te o tvreu4
tomto pFeavf Ulli Doplila il
o nái feiký rennfk
W J Wf$a a Syn
8HI W 18th Hi Chlrsgo 111
ABSTRAKTY
-VrítOTOVOJB -
S :M Sadler
17th and Farnam Pattersoa Blk
Zeptejte se na& u tohoto listu Tel
Krajany atetoali orn
t Ivtbí
C H KUBÁT
Smírčí soudce
Pltárnai Darkrr Block roh JJ
Farnam Clilo pokoje$6
Tťlmn á:i:ilil
Julius Treitschke
- M'hodiiík lniMrtirariýml
I domiíclinl
víny a lihovinami
řízným pliem a
jemnými doatníky
501 503 a 523 jižní 13 ul
OMAHA NEHll
Kejleplií to étalek v mí-ítí Vkusně
zsHzene pokoje k nronsjmutf a dn i
týden— ca Wc až 1100 denní Chutné
Hulené zákusky stále píijireny Zs
%tim vyixírnébo tbofí stále v zásoliA
t:í lze koupit) za ceny levnijfif oni jaké
e platí Jínilo za rtio1 [in(-jsi jakosti
41 JUMU8 TKKITHCHKE
Jos Vopíilka
řiEZNÍK A UZENAŘ
na B a "Willlam ul
má v fáaobS Mf nJIBi vfMr arfirlao
na -ho druhu JiiUoll wfivlntth itrnl
tt ornáriikí!h Kupte a aéno na (tuufln
i l tiltM 4a
Zuoí se dováží a mftíete sl Je ohjed-
nati usieronem in a iuís
IIt HVOBODA
ltni
yclmi Yknsné zařízený
Orocerní obchod
1259-1261 jižní 16 ul
Mimo eroc-erle mouky s krmiva na]
dete v olwliodA Umil Wy neJvlSÍ a
nrjlepsl výWr lahftdck (importované ry
bitky nakládaná ouboíe Jemné stolní
oleteatd) lnU viny -eflé obaiulis
Twrná Tel-fon A 'M
V SO OMAZE
vlastní
FR LAITNER
na 90 a Q ulici
V pohodlné nálevné Jeti vKdy výborn
leták na řepo vyber tícb nejlepáíca
donfníko vyteřnych likérft a pravých
nef fvIloTanýi b vín
Prostranná útulná místnost spolkové
zamlouvá se sama a ct spolky leská ne
naleznou v Ho Oinaze tupáí Ďohodlniál
a lerní iíí Téí i slil taneční nemá v Ho
Omaze rovné a proto ct spolky řeaké
uřinl dobře krtyl před pořlSnlm sabavv
Jakákoliv pfepUJi se u majitele na pod
mínky Přízni kratanft porouíí s
u i-kask laitseb
NO MORE 0LUE-MONDAYB
SWIFTS PRIDE
SOAP
Good in hard
water and gooa
in soft water
MidcbsWIFT al COMPANY
Hi(tuv] 1'rlds ni Ilo ]itl aejleptlm mydleni JakChol lat ku praní prádla dostali
SctUe svCho prádls-nlkollr obalův
H ~a-4S A
John Simánek
▼liistní TklISIK'1
zařízený
Hostinec
C- IL Brewer & Cc
2411 N ulice South Omaha Neb
o
Vytcíny Hrhlltxnv leiák stále ns řepu Výborná vlna a nejlepáí llkcVy v
tátobé Jemné uniové doutníky O chutné sákusky řádná nouxe Jeilo
tavlalní John po rety di-n perlivé ja doplňuje Za nálevnou otáčí te svil- Z
ní srurny a tialuin sklepník Frank Atika Píljdte to podívat na staré {
známé O přízeň krajanu íádá John Almánek 2m I
pokrhícf pijéTtIé koni
US-ttS tav SSv ! aoOauaa Re
f aaaBas_-Talaroa cum
1
Kcbraska
Business
Shorthand
Collce
Pohled na odbor obrhouai a bankorní
Boyd Bullilnř rob 17té 8
Harney ni Omaha Neb
Schválena řldltely vyšších
íkol třídními ofcehodníky
soulnlm' zpravodaji
TCsBBpís-~?'uhrlr'0reMrt'
StrojoiiiscctTí-íri
Zřízena před devíti lety Škola jil ntnl rovni
Zamlstndvi nejichopnfjll ulitele
"TTPLNÉ DOKONALÁ"
V 'V i
- m -
ve
a S -a
Rejieešl nejlokonaiejší ostav na západí
$3000 uloieao min roku v nových psacích strojích
$2500 uloiciio v aovém zařízeni oátoru obchodního
Dalíl poschodí pronajato k pohodli íikl
Místa opatřeni 90 proc všech lonskjřch ŽakS
Opatřujeme práci pro iáky ralaio ikolnlch bodli ty na
trávo vydřlatl sl mohli
Podzimní bíh počne 2 září
t7 PUte sl pro krásný katalog adarma
ADRESA:
-A C ONG- A M LL B pres
OMAIIA NEB
HAMBURSK0-AMER1CKA LINIE
f rok prarldrlnA spojení s Erropou
dilfJAÍ Jfda s 5ew farka do Uiandi
dí-JÍ ve ítrrUk v sshota
HtwMaimi táta ndriiije cel
traubnryml lodřtmi Afjrrrhlf
Lode iljlidí-J
droa
Uismbiirfcu
Bamburako-ameritká Ilnle ltt nejitarM Kmecki Trans-A tlantlrká Partl '
vební hpolefnott a vlastní W lodí majídeb (ibrnaou snotnoat 5-Í10HH tuafiS s
třebto jtou vellkí námořní parníky zahrnujíc! 24 dvoutroubovcb parolodi
kitrí! Lu nohwlll cetttillcích wíkt xařlzeny Jsou Takový polet parolodí at
vlastní iádná jiná tpoltinoit Ohledni přeplavu a eea obraťte aa na
HAMBURG-AMERICAN LINF
ČESKÝ HOSTINEC
a místa Prahy -
HOTEL PRAGUE
na rohu 13 a Willíam ul Omaha
Čítbi a pohodlné zařízená pokoje pro cestující Jakoi J výborní twki
ttrava a vzorná obsluba V hostinci obdržíte výtocny BTORZ&V LEŽÁK
oejleplí druhy vín a likéru a neJJerouř-JSÍ doutníky
Krajané zavítite li do Omahy návštěvou ubytujte te v hotelu Praha a
ulietflte nejenom pencz ala zbavíte ta I viellkynh nátnází 8
Tri L1824 O přízeB krajanfi zádí VUCEXC I IM)BR0TMf
Edward Donat
'laatnl
elceantaE
zařízení
Hostinec
T PLATTSMOITH KEB
ýroí pivo stál na fepu
Nejlepif vlna likéry a Jemní
doutníky stála v sítobé
Vtorná obsluha Chutní id
kulky po elj den 1 4
Jediný českýv®-
Q závod olovntcký strojntckj
y a lámeínlcký v Omaze
Tlaatnl
LEO BAROCH
03 eto lSth Htrat
Telefon 1MT
Zavídfal vody plyna a kaaalisac pro
vádí ta levni a dobře Mátí
8Utaí MaaMetvi re JeaHai atrěaée-
aí UereMaíaké aír vaasar
Dia ti íozr
1)0 TEXAS
Fminiaiiorr EnHetorč spaci tqzj a roi&e
iol8Ttoré tozj 1a TJccti naUcl
Mejlepií dráha do viecb tuítt
Kaaaas ladlánakésa ísvsbí Telata
Meiika a aa 1'aclBx-kém pbl-íii
Jde přimo do
~&1jp Biiírmaa UmarlIV
Sallaa It Vorth mUsbora"
WariiacMoVaco Templ
Jaltca Tajkr OaisosvHlo
lockharti CTsriotta Coa Jiircoa
li Qraagí Se&tcs AlTiralí
ston umm AtJOT
1 S&N JLfiTGNE