Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 11, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J I
1
Ziiltipi 1871 Hon' A
Pokrok Západu
OMAHA SKIIU VK KTÍtKMJ DNI! II IIÍIIIZNA 1903
CISU) a
Z KMERIKY
zprAvt telegrafické
Thlilcd io vrtrt i)ollH krh a kronika U()ha((
Z POLITICKÉHO SVÉTA
Zmatil 17 fcORinii
Kdyt ta tildít konec media!
kongretu tu tnSmovnt pracovali
plnou parou taká ttnat i vzcho
pil te tvého nicnečintot přijal
olkteré předlohy
V prcdmiouKm pondilí přijato
bylo v senátu povolaní oa nutný
schodek i mnohými dfllelitý
dodatky Dodatek Rawliosův na
povolení 150000000 nt tavod
Dováni na západě propadnul
Předloha o domovinách na Aljai
ce a povoleni oa opevnění byly
přijaty Va večerním lasedánl
byla přijata povoleni na poltu a
oa zemědělský odbor a tchválen
přiatěhovalecký zákon
Ve sněmovní přijata byla před
loha na domoviny na Aljašce na
to přijato opatřeni by t Porto
rika mohl týti do kongresu po
tláa delegát Přijato usnesení
aby nesměli prodavači tabáku dá
vatí odměny neb poukázky na
ceny te tvým tabákem Pak při
jato povolení na poštu a zemědíl
tký odbor Při přijímání předlo
hy pristébovaleckírto zákona byl
přijat zárovefl dodatek že te ve
washingtonském kapitolu nesmí
prodávat! nižádné lihové nápoje
V úterý ve sněmovně schválena
přistěhovalecká předloha která
přišla i dohodcího výboru Jed
notě na památku Tomáše Jef fer
tona povoleno aby jí vládní min
covna zhotovila a vydala zásobu
pamětních peněz i Jtííertonem
dála přijat návrh aby te vyslou
žilým vojínům dávala přednost v
občanské službě pakliže jsou
schopni Mexickým vysloužilcům
bylo výsluřoé zvýšeno z ÍSoo oa
f 1 a 00 měsíčně
Ve středu v poledne ikoačilo
zasedání 57 kongretu jak ústava
předpisuje V tenátu bylo přijato
povolení na loďstvo
Sněmovna skončila tvé práce
Zákonodárné v 13:03 zapěním
vlastenecké pianě a poděkováním
předsedovi Hendersoooví Senát
skončil řečí Masona z Illinois
jenž zúmytlně ubil návrh Bailey
ho pro přístav v Texasu
Nejhlavnějfif zákony jež kon
gres přijal jsou tyto: Zrušení
vileíných daní utvoření odboru
obchodu a práce úřadovnou pro
veřejnost korporací zákon oa ry
chlé vyřizování soudů proti tru
ttům tplnomocněnf oa budování
panamikého ptůplavu a znovuzří
zení vojska a státní obrany
Mimořádní tattddni lenátu
Ve čtvrtek započalo mimořádné
zasedání senáťi v němž má býti
projednána smlouva o ptuamském
průplavu a reciprocitnl amlouva l
Kubou a v něm přečítáoo bylo
toto prohláScní presiJeutovo:
'Senátu Svolal jsem tenát k
mimořádnému zatedáoí aby uva
loval o tmlouvách o nichž te
ukázalo býtí nemožno uvažovali v
zatedáoí kongretu právě tkončt
ném Žádám vaši zvláltní po
zornost na smlouvu t republikou
Columbii zabezpečující Soubtátí
právo budovali mezimořský prů
plav na smlouvu a republikou
Kubou ku docílení zavedení ob
chodní vzájemnosti mezí obťm
ícmemi
Veliká a dalekosáhlá důležitost
těch dvou smluv pro blaho Sou
státí a naléhavá potřeba jejich
přijetí vyžaduje na mně abych
vám ukládal nepřlležitott tbro
máždění v této době Theodore
Roosevelt"
V pátek ráno odbývali demo
kratičtí senátoři svůj kaukut a
zvolili senátora Gormana za vůd ]
ca tvé strany v teoítu Tím
opětně nabyla zlaťařiká strana
Clevelaodova úplného vrchu a
Bryan "jest t senátu nyní akoro
bez stoupenců
KRONIKA UDÁLOSTÍ
PomítycDílv kluk
Na litevského hocha Stanislava
Vilímovi spáchán byl ' dna 3
březoa před ikolou oa severní 7
ulici v New Yorku rrtžedný útok
asi šestnáctiletým italským klu
kem Tento lotrovský kluk učinil
útok onen s pomsty Jittý malý
liteviký chlapec aetkal te 1 ním v
neděli kdyl lei z nedělní ikoly a
Ital bo chtěl f pouhé svévole
(tlouci Vilímov tomu zabránil a
Ital mutel tvého úmyslu zanecha
li Kdyl ll ve středu Vilímov
te Ikoly tu onen italský kluk
proli almu vyskočil te tvého
úkrytu ta stromem a vrazil mu
dýku do levého boa Chlapec t
bolestným výkřikem sklesnul I
zemi a zločinný klukmávsje krva
vou dýkou prorazil ti cestu řsdou
tdésených Školáků a uprchnul
Vilimov odvelen byl do nemocni
ce kde lékaři pochybují o jeho
uzdravení Večer téhož dne byl
zalčeo policií italský kluk Nicota
Pape jsa v podezřeni le spáchal
onen vražedný útok na Litvína
řlovi Jatky pro Sloux City
Jak jsme tvého čatu uvedli
shořely ohromné Armourovy jatky
v Síoux City tž do základů a na
místě jich budou postaveny na
jaře jatky jcltě rozsáhleji! nežli
byly poslední Náklad na ně bude
obnášeli ř 1000 000 V jatkách
těch bude zaměstnáno 2000 dělní
ků a dle plánů bude ae tam mocí
porážen denně 4000 vepřů 1500
kusů hovězího dobytka a 1000
ovec
Krajan zatetn v Čechách
Jakým zlovolným způtobem jed
nají nekttfí Četníci v Čechách
toho důkazem jest případ p Fr
Stejskala který se jako šestnácti
letý chlapec vystěhoval z Vrbčan u
Českého Brodu do Ameriky a po
mnoha letech přijel do Čech na
návltěvu ku svém otci Sotva
že te o tom Četnictvo dozvědělo
ihned te strážmistr odebral ke
Stejskalovu otci a tam syna
zatknul poněvadž prý nevyhověl
vojenské tvé povinností Stejskal
marně dokazoval že jett americ
kým občanem a že ae vystihoval
nežli podléhal jeltě povinnosti
odvodu Musel t četolkem ode
brati ae do Kolína kde ponechán
byl ve vtzbě Druhého dne byl
vlak na telegrafický rozkaz ttát-
nlho zastupitelstva % Kutné Hory
okamžitě propuitěo na tvobodu
Pan Fr Stejtkal jett občanem
new yorským a členem řádu Jan
Hus č 47 ČSPS
štisti nechodí po horách ale po
lidech
Veliké Štěstí potkalo 6 chudých
Itilúpracujících oa dráze u Yorku
v Pa Byli to cádenníci konající
nejtěžií práce a jednoho dne jím
nařídil forman aby odklidili u
tratě ttarou poloshořelou boudu
která tam jtn překáicla Italové
te pustili do práce a po oěkolikt
dnech přilel jeden z Italů jmé
nem Antonio Luigi k formanovi a
tdělil mu že ti on a jeho aoudruzi
nalezli ltplí zaměatoání a že vy
ttupujf z práce Na to vlech lest
Ital A zmizelo % okolí Za nějakou
dobu te Luigi vrátil opět k Yorku
a chlubil te peněží kterých měl
patroě hojnoat častoval tvé bý
valé kamarády hojni a jednou
nalézaje ae v dobré náladě tdělil
jim jak k penězům přílet Dle
jeho vypravování pří tuhování
oné tttré boudy přímí Italové na
železnou tkřlfi v niž te nalézalo
několik tisíc dollarů a o ně ta
rozdělili VSech pět Luigiových
ipoludělníkú odebralo te t těmito
penězi do Itálie jen Luigi zda zů
stal a užívá t tohoco mu itěstěna
tak Itědře poskytla
Fřlchod mateřství
Větiina Žen hledí plna úzkostlí
véno očekávání vstříc okamžiku
kdy tttna te matkou zvláště do
staví li te nějtká choroba O tom
doptal nám pan Ignác Kavčič z
Ett Palestině O jehož manžor
ka ttála téměř na prahu tnuti
"Prosím abytte tento dopit můj
uveřejnili Má manželka velice
ocburavěla a poněvadž nacházela
te právě r požehnioém ttavu
obávali jsme st 1 již o její život
Bylo nám odporučeno Trinerovo
léčivé hořké víno objednal jteat
je tedy Podivili jsme te vskutku
jak rychle manželka ta zotavila a
uzdravila takže doet te těíí nej
leplímu zdrtví Odporučujeme
viem krajankám očekávajícím ro
dinu by užívaly tohoto příjemné
ho léku" Trinerovo' léčivé hoř
ké víno jett znamenitým prostřed
kem pro dámy vůbec protože
udržuje chuť k jidlu tilu zdrtví
a kráau Jett velmi jemným ná
pojem a velmi účinným tilitelem
nervů a tvalů Protože čistí a
obnovuje krev činí krev přiroze
ně čistou zdravě růžovou V lé
kárnách Přímo zasýlá vyrabitel
Jos Triner 799 So Ashland av
Chicago I1U
ZaDrFLaUtoi
Nrjilatll bojovník tt práva ía
Mho národa lr Fr Lad Híi g#r
(ttlihnut byl neúprosnou tmrif
která attná látinich řoilllň v
Prste v úterý dna j Metna
Plirotenlle tmrt tohoto bývalého
politického vůdce českého lidu
tpůsobíla nem(rné vtrulent a le
národ český ktrrý mnoho vděčí
tomuto muži uložil tělesné potů
statky 1 velikou okázalostí k po
ttedaímu odpočinku
Poslední padesátiletí Života ná
roda českého jest nerozlučně spo
jeno t jménem Dra řr Lad
Riegera který bvl tribunem četké
ho lidu Žádný jiný muž nemá
tolik zásluh o národní probuzení
nale jako Dr Kiegtr který nad
lenými plamennými slovy po Ba
chovském absolutismu vybízel lid
český k politickému probuzení
Dr Rieger byl řečníkem jemuž v
národě českém nebylo rovno a
slovy svými dovedl vdechovali do
českého lidu silu a odvahu k boji
za tvá práva která mu byla
urvána Dr Rieger zasvítil služ
bám národa českého celý tvůj
život každý jeho čin ktždé jeho
slovo tměřovalo k dobru lidu
který mu tvěřil 1 pevnou důvěrou
tvé vůdcovttví a chyby jichž te
dopustil jako politik měly původ
tvůj opět jen v látce k Českému
uárudu
Dr Rieger jehož povtha byla
čittá jako křílťál a ryzá jako zU-
to měl vždy prospěch a zájem
českého národa na zřeteli bohužel
nebyl ani Cavourem aoi Deakem
aby dovedl využitkovatí pro národ
český příznivých okamžiků které
toučttoé dějiny mu podávaly a
tato osudná chyba konečně přivo
dila jeho pád a pád staročeské
strany jejíž byl hlavou a duli
Bylo to neltěstlm pro čejky
národ že Dr Rieger byl pouze
velikým tribunem českého lidu a
Že nebyl zárovefl diplomatem ja
kého Maďaři měli v Deakovi a
akého Italové měli v Cavourovíl
Duet byl by národ český těšil te
sspofl z částečného splnění tvých
tvéprávných snů a tužeb dnes ve
Vídni nemutel by rváti te a vynu
covali ti ty drobty samosprávy od
vlády a trochu té rovnoprávnosti
pro svůj jazykl
Dr Rieger va ilechetné tnaze
své získati víechno pro četký ná
rod propásl několik znamenitých
příležitottí zítkati ttpofi něco a
osudná ta politická chyba te nejen
vymstila na českém národu ale i
na něm samotném Když konečně
Dr Rieger nahlédnul že nelze
překonat! překážky které vystu
povaly jako Cbimborasso na poli
tickém horizontu ve Vídni a zame
zovaly národu českému cestu k
jeho tužbám ttarou chybu hleděl
oapravítí novou chybou a byl o-
choten vzdáti ae vlecb práv a
nároků českého národa a čočovíci
malých ústupků nabízenou mu
hrabětem Taafíem
Jakmile al národ český viděl
že dosavadní jeho vůdce změnil
své hrdé heslo "Nedejme sel''
kterým ho kdysi rozplamefloval k
odporu v mírné beráočí "Pod
dejme sel" v hněvu se od něj od
vrátilo a staročeskou stranu o
volbách úplně porazil a svěřil tvé
vůdcovství straně mladočetké
To byl Rigerftv trest zt vinu
jíž píchal z ueJostatku politické
prozíravotti
Tyto chyby jako politika nau-
meniují vlak neskonalé zásluhy
Dra Riegera jako křísitele českého
národa V řadách moderních du
chovních bojovníků kteří Životy
tvé věnovali českému národu
bude ttáti Dr Rieger vždy na
přeioím místi a viechen český lid
potomstvo jeho vždy vzhlíželi
bude k jména jeho a posvátnou
úctou c vděčností
#
-
Dr Fr Lad Rieger narodil ae
dne !0 prosince roku 1818 v Se
mitech a dla přání tvého měl te
ttáti dědicem otcova řemesla a
převzítiaž by doroatl jeho mlýa
Ve Frtntilku počalo te vlak záhy
objevovali takové neobyčejné na
dání že rodiče odhodlali ta k
tomu že mu poskytnou vylil
vzděláol a proto bo poslali oa
gymnasium do Jičína Tam vli
vem profesorů Němečka a Muehl
wenzla ae záhy v něm probudilo
české vědomí a když pak se ode
bral do Prahy kdež navltěvoval
tak zvané humanitní Ikoly sezná
mil ta tam ae alavným vědátorem
českým Jungmanem a tím mladý
Rieger byl dokonale utvrzen ve
vlasteneckém tvém nadšení Jsa
vznětlivého ideálního ducha Rie
ger počal at věnovali literatuře a
jtáhybyl přátelských stydí h t
plvct-m 'Mái' Máchou a 1 pivtrm
"Kytice" hrbta-m a ve Kvl
ttrh" a 'Svltoioru" přinášeny
prvotiny Kur rovy hti-rínil čin
uotí
Kdyl te v ptásdaínlth odebral
Ri( et na Slovensko tetaámíl s
tam t nesmrtelným pěvcem 'Slávy
Dcvty Kollárem a tél i a jinými
vynikajícími muli Slovenska a od
té doby pěstoval nimi tlálé
přátelství
10 absolvování jednoho roČaíku
na právnické ftkutě pražské ode
bral te Rieger do Vidně aby
tam ve studiích pokračoval záhy
ae ale vrátil tase do Prahy a tam
se po tmrti otcovi úplně ustdil a
zde záhy a celou energii tvé
vznětlivé dule počal prtcovati na
probuzení českého národa který
tehdy dlel v umrtvujlcím dusev
ním spánku
Veliká jeho bt téměř horečná
činnost kterou vyvinoval zárovefl
te ttudiem oa doktorát přivodiU
Dru Rirglovi chorobu a on na
radu lékařů te musel ode
brali do Itálie na zotavení Odtud
se navrátil v památném roce 1848
kdy jitřenka svobody počala pro
ráželi tmu absolitismu v Čechách
Dr Rieger ihned postavil te do
tohoto hnutí a tpolečně 1 Pala
ckým počal říditi otudy probouze
jícího te českého národa Oba
tito v dějinách českých ne
smrtelní muži vedli vyjednávání a
frankfurtským sněmem a n'a jich
podnět tvoláa byl do Prahy sjezd
vleBlovanský V průběhu tohoto
tjezdu uprchnul Ferdinand V z
Vídně do InSpruku kamž byl Dr
Rieger vyslán aby na císaři vymo
hl tchválení Národní prozatímně
české vlády Když te ntvracel z
této cesty tu již v Bavořích za
slechnul o bouřích které te mezi
tím v jeho nepřítomnosti v Praze
strhnuly a proto 1 dvojnásobným
spěchem hleděl do Prahy dorazili
Když konečně te mu to podařilo
přilel jíž jen k pohrobenf svobo
dy která byla Windischgraetzem
a jeho žoldáky zardoušena Toto
katanské dílo te Wiadiechgraeť
zovi podařilo aiei národní vědomí
v českém lidu se inu více nepoda
řilo utlumili a tak Rieger a a ním
mnozí jiní vynikající mužové zvo
leni byli českým lidem k bájení
jeho práv ve Vídni a záhy Rieger
dobyl ti tím pověst jednoho z
oejzntmenitějlích a nejohroženěj-
íicb řečníků Tím popudil proti
tobě vlak nenávist vídenské lůzy
která počala ukládali mu o život a
Rieger musel te tajným útěkem z
Vídni zachránili
Když vídefltká revoluce byla
vojskem udolána a sním svolán
byl do Kroměříže Rieger na něm
opit zaujal tvé místo a tetrval tam
až když tněm rozehnán byl vo
jáky Po tomto krátkém záblesku svo
body nastala v Rakousku doba
absolutismu a Rieger jsa tyt toho
dusna odebral se na cetty a dellí
dobu strávil v Paříži
Po návratu tvém pojal Rieger
za manželku dceru Palackého a
vida že za Barhova absolutismu
nelze na žádnou politickou činnost
pomýileti věnoval se činností li
terární Manželství Riegrovo po
žehnáno bylo jedním tynem a
dvěma dcerami Syn Dr Bohul
Rieger je profesorem na právoické
fakultě pražské university jedna z
jeho dcer jež byla provdána za
hospodářského ředitele Červinku
byla výtečnou českou spisovatel
kou druhá dcera jest chotí dra
Albina Bráfa profetora národo
hospodářských nauk při české
universitě v Praze
Dr Rieger nabyv přesvědčení
že časopis jest nejlepllm bajitelem
a zastancem práv každého národa
snažil te takový čitopit založili
ale vlechny ty inthy byly Bachem
odmrštěny až konečně podařilo te
mu použitím koncetse kterou
získal Dr Jullei Grugr založili
"Národní Listy"
Když minul Bachův absoluti
smus a t Rtkoutku zavedena byla
pak tak zvaná únorová úttava ve
vykonaných volbách zvolen byl
Rieger do četkého sněmu a po
zději vyslán byl na říšskou radu
Tam i u nepřátelů českého ná
roda vynutil ti úctu tvou neohro
Zeoostí a tvou poctivostí a neú
oavoS mařil tajné nástrahy a
politické pikle proti českému lidu
Beust jenž tehdy hrozil zlomili
odpor českého národa "přitlače
ním kt zdi" nalezl v Riegrovi
protivníka který nedbal oa jeho
hrozby a naléhal oa to aby České
mu lidu dottalo te jeho práv V
tomto parlaroentárním boji proti
Buettovi přiblížila te neblahá vál-!
ka a Pruskem a Rieger navrátiv se
do Čech rzal pod tvou ochrana
zemskou pokladna a odvezl ji do
Plsol a poidtji do Lince Kd!
1 navracel 1 Ido cty na tvft
staltk MaleČ 1)1 1'rutáky aajat
a po dva dny vttuln
Po ukončeni války kdyl llsiist
donucen byl k odstoupeni tdálo
te le národu Čttkému počtu! tví
lali opřt hvěfda nadájn neboť k
řízeni vlády povolán byl hrábl
lloheowart a 1 ním Rieger ta po
čal ve jménu českého národa vy
jednávánl o zavedeni rovnoffiv
nosti a tamotprávy a kdyl se jil
tdálo le tužby Četkého národa
majt být! tploěoy pojednou cizími
vlivy lloheowart byl avrfen t
naatal nový bol mezi vládou a
čeakým národem který skončil tak
zvanou trpnou politikou Národ
četký volil tvé delegáty do sněmu
1 do říšské rsdy ale ti zaslali
pouze při otevřeni zasedání těchto
tělet prohlálení Že pokud te ne
dostane národu českému sprave
dlnosti že se parlamentární Čin
nosti nesúčastnía v tomto trpném
odporu proměřeno několik roků
Konečně po boji a Mladočechy
česká delegace se opět rozhodla
že vstoupí na parlamentární kol
bilte a v tomto novém období
tvého poslaneckého působení do
pustil ae Rieger oné chyby o níž
se zmiřlujeme v úvodu této životo
pisné črty Neíťastné punktace
uzavřené 1 diplomatickým úho
řem hrabětem Taaffem znamená
ly politickou tmrt pro ttaročeskou
stranu vedenou Riegrem a pro něj
aamotného nucený odpočinek
V tito drbč kdy viiai bouřily
vysoko v českém národu zapome
nuto bylo na veliké zásluhy sta'
řičkého vůdce národa a pamato
váno bylo pouze na osudnou
t i chybu když vlak ae vášně
utišily a lid te uklidnil Rieger
opětně stal te bohatýrem českého
národa a bývalý vůdce jeho dopro
vázen byl k poslednímu tvému od
počinku 1 vděčnou vzpomínkou a
tichou bolestí každým Čechem
V dějinách vzkříšení českého
národa které nemá sobě rovna v
historii celého světa jméno Rie
grovo zářiti bude leskem nepomí
jejícím a památce jeho vzdávána
bude čest pokud česká větev v
moři dějin nezhyne což doufáme
že nestane te nikdy)
j ČEŠI V AMERICE
i
'
H V Chicagu uspořádá v měsíci
červnu Dělnický pěvecký sbor za
tpoluúčinkování ttřednf Jednoty
Pěvecké veliký koncert v Audito
rium Při koncertu tom účinko
vati bude též pí Růžena Maturo
vá pěvkyně Národního divadla v
Praze
1 V Nahma nedaleko Meno
minee Mích otrávena byla před
minulý pátek sardinkami celá ro
dina krajana Jana Žídla Otec
matka a tři dítky zasedli k večeři
jež teitávala z krabice sardinek t
hořr-ovou omáčkou Hned po
pq) i tardinek te vlichni rozne
mohli a povolaný lékař zjistil ie
jsou otráveni ptomainovým jedem
Nejhůře bylo 1 2lctou dceruškou
jež za nedlouho otravě podlehla
TéŽ druhé Uě dítky zápolily do
tti dlouho e smrtí avlak nyní
jsou již na cestě k uzdravení
Ptomaiaový jed vyvinul te roz
kladem masa
H V Clevelandu událo ae min
Čtvrtek ráno v továrni Empire
Plow Co neštěstí jež nepochybně
zaplatí životem Jan Soulek z č
335 jižní Wilson ave Nebožák
zachycen byl řemenem za laty
vtažen do kladky a než te podaři
lo zastavit stroj byl otloukán
smýkán i mačkán Když podařilo
se jej vyplést byl dopraven do
nemocnice kde shledáno že mn
byla přeražena noha dvi žebra a
že zraněn byl též vnitřně Stav
jeho jest naoejvýi povážlivý
1 V Baltimore přilel předmi
nulé pondělí hrozným způsobem
o život krajan Václav Šafránek z
č aooa Bohemia Court Paro-
ttroj dráhy Pbiladelphia Balti
more a Washington trazil nešťast
níka blíže Oraogeville k zemi a na
místi bo usmrtil uříznuv mu hla
vu jež odhozena byla do vzdále
nosti at dvou set ttop Šafránek
byl dělník a přijel tem teprve ne
dávno z Čech Jsa bez práce lei
sbírat na trať zmíněné dráhy uhlí
což te mu salo osudným Ša
fránek byl 49 roků ttár pocházel
z Písku v Čechách a do Baltimore
ae přistěhoval v měsíci dubnu
min roku Předčasnou smrt ži
vitele oplakává manželka a dvě
dítky ve stáří 6 a 8 let
WAlTFH MnJfiR
li v lUYWáim
Hjafokl 1
WILLOW SPRINGS
BREWMJ 00
OMAHA NCBRASKA
t vyrábí vytonj IrUk 1 čenkího chmela nrjlepttbo jotaent a povfalnl J
in oTibwrariii uě r
NeJlefM s nerkuenřjSl tnalcl piva tvrdí 1 pivo vařené WILLOW
BPIUNU9 IIKEVV1NC1 CO Joit oejidravřjstm a nelepším výrobkem
tuho druhu
Zkuclt Je a doxnále pak aamt la jita lahoilnf Jífho piva nepili 47m
7áohvatv trvala vylev Záchvaty
CJilliIlTUtJ Bnrvoanoatamlil po Jedoo-
dmnWa otíráni Dr Klínit' Great Nere
Kwtorar zaileta al pro e ao laaev namoa
iiru Ubdraita tl adarraa Dr B tUlna Lfc
sat Aroa swPhlla4lpWa Pa
W tónin:
Zapili
( Bmirtigi jat")
s iolain a započít nynL
Aby usnadnila malé ukládání ťknor
City Saylnpi Bank v Browu ítvercl ro
pfljCuJe Tkusné pevné ocelnré baakv
M l mfiiíele vzftl domů Když Břihat
iftete o bank vaasl dfadovnéaložlte íe
den dollar a obdržíte bankovní knížku v
níž dollar připsán Je vím k dobru Jakmi
le se peníze v domácím banku nahromadt
přinese te tento řas od času do naSÍ éru
dovny vyprázdní e penise ae apočítaM
u trSÍ přítomnosti a dá ie vám za ně pří
slušný kredit ve va5l knf7ee Tyto maW
obnosy nesou tírok vyrovnaný polietné
Zavítal 11 by Jeden z naSich zástupců do
raSclio domu vezměte tl od něho Jistě
bank
y
Oi:luna
známka
Souchotiny vyléčitelný
V Čechách na Březových Horách podařilo se P J
ňimanovskímu vynalézt! 16k který zkusil napřed s
dspěihem na sobé a vvtářil tlsína níth
"Slmanovekéko Břeaohorské světové thé" vyléíí souchotiny zádu
cliu kaíol katar a veňkerd nemoce prsní a plicní Trpící nechť pijí
ono thé které docílí překvapujících výsledků 1 tam kde Jiné prostřed
ky nepomáhaly Toto thé Jest v Bakoueku lékařsky zkoušené a lékaři
vřele odporuěovand proti Jmenovaným nemocem Balííeks návodem
k užívání postou $120
RICHARD F SiMANOVSKY
051 Hcott St -
MIWAUKEE WIS
"' ' X '
' í ' ' ' í
l ' Á
V'í - '
? f í ' ~'
" -ÉUIM- '
SIS - i
' 'i
71
Slavný český
mistr houslí
Jaroslav Kocian
KONCERTOVAT! BUDE
í EofSori §Ée t Ciiiaze
v pondělí
dne 23 března večer
Upozorněte na to
tvé tousedyl
Ceny seáadel: $150 $100 75c 50c
FAUST PIVO V TRHU
čepuje žoviálni nál hostinský
Tohii OiidrAéoIí v NiTirodiií Níni
O chutný aáknswk není u Johna nikdy nouze Kromé výteíným st-loulským mal
vazem obalouŽI vás též výbornými víny a likéry a Jemnými doutníky
Navitívtfl Je) a podruhé Jinam neptijdete
TRŽNÍ ZPRÁVY
OMAHA dna 10 bfatna
Irn 1 1 prl kár noá 41 a
Ovaaí t bílý SSc "
Drambory nová # ©"
Vla aaremtTá 12MQ13
Mátla s miilírn Íí7c MV
Mátlo (arat nnjlejjll ]S017e "
Máalo farm Ipituá al dobrá ItmjlK "
Skplca IOOIUHí
Kttlata 10Ole '
Kachny tda "
Kohouti Utt "
Krocaní i IWlSs "
SOOTB OMAHA tna 18 breiot
Voli pSknf al DíJIpi StMiJMH
Eráry tWQt00
Jalorlca l:t0r©79
Voli ka krmanl 3M4 I9
PrMUnJI-pái tTMaTt
Praaata protf dnl TSUft7K
Praaata hrabá tMká 7 Ja' 30
Ovcanajlaptí StbatM
Jehíta seoQtrs
CHICAOO 4aa 10 brčena
Patnlea tarv 6lmaa i I k okaaiS
dodáni i TK37?%ti
Plaataa ( t ok ml dodáni WU
torna 1 1 lintá - " 49e "
lornatt bUá " 4(4t "
Ovett t bily MHc
OtííS bil " SSlíaaSVie "
Žttoei1o(kdoláni WH"
Mnm k piv tília k dodán! t:®M
Jeemaa ka krmní k dodáni 4344 "
iad aaaaaae 1 1 anténa tva 111 "
temano bojinka (tlmothy) tt ts"
Semeno tatelorá tllfrll7i'
Živý dobytek!
Pfknlí nejlepli roli SttaaaTI
Hubeni al k prostředním tV®41í
Voli kt krnent U 7e®4TS
liT 41104M
íIu' S140ffl4t
Telata Ssouqtm
Teiaalti krmení voli tDítaiaO
Teiasltí voli putvln
Pruata teíká ntjlapli 7UQ770
Prauta lehká vybraná S7 íijjría
Pruata hrubá 7 876
Ovce paknd al k rybranai $5 lawve
JehtaU t47ia7ll
Jekdata nápadní tsaxfíil
KAN8AS C1TT dna IS břeana
Plenice t ! tvrdá k okdodánl M7Ho kalí
Plenlctlllvrdákokdod S4HOS7 "
Korea C-1 bilá k ok dodání MHOtta "
Sae
Koma 1 1 mích k ok dodáni
Oveal I Wf k ok dodáni MOMttc
lito { S- ko k dodáni tta ":
Seaa Hmota vybr lit W ta
Seao ptárllal Ht&aatS '
Pí A' Kretscfoner
Ranhojlíka vjraWtcika feaké '
kořenné a bylinné stattl
(ítyřl druhy J
Ode mna vyrábéné matti iaoa dnes
chvalné známy po celých Bpoj Blátech
aue Krajane dvou a 10 pro svou nepře
konatelnou lécivott To dakazulí tta
Íiochvalných doavědíení a odporučení
ak v íaaopech tak v soukromých dopi
aech 8 mastmi U-ml vyléílm každý ne
duh na ti le Krabička této zvláštní matti
(5 uncí) atojí 50c Na venek zaaýlajl te
postou nejméně dvi krabičky za tllO
Dopliteti promaaC na adresu: 81x3ra
lKrsMiEcr19408 16 SI OmaHa
te
r _
f V '
(i
v
i' K
i
( i
r V ' {'
!
1 I